PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach: naboru nr 2/ PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , naboru nr 3/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz naboru 4/2017, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, odbyło się w dniu r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17. Ad.1. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska o godz otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Joanna Kurzawa i stwierdziła, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2017, 3/2017 i 4/2017 oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie Rady podpisali listę obecności która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naborów 2/2017 (zał nr ), 3/2017 (zał. nr ) i 4/2017 (zał. nr ). Ad.3. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie w ramach naborów będących przedmiotem posiedzenia Rady. Ad.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady: 1. Teresa Rudzik wyłączyła się z oceny: - wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/ , pn.: Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu. 2. Krzysztof Bagiński wyłączył się z oceny: - wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/ , pn.: Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Knyszyn. 3. Magdalena Łotysz wyłączyła się z oceny: - wniosku o numerze PK/PROW/II.2.1/2/ , pn.: Budowa placów zabaw w gminie Gródek, - wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/3/ , pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach. 1

2 - wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/3/ , pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach. Ad.5. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady. W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, będące załącznikami nr 5-27 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji. Ad.6. Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 1) Otwarcie posiedzenia. 2) Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 2/2017, 3/2017 i 4/ ) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianych wniosków w ramach naboru 2/2017, 3/2017 i 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 4) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 2/2017, 3/2017 i 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 5) Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta. 8) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 2/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie. 8.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 2/2017). 8.2 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 8.3 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 8.4 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 2/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 8.6 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. 8.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 8.8 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 2/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 8.9 Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 2/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 2/

3 9) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 3/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie. 9.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 3/2017). 9.2 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.3 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.4 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 3/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.6 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. 9.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.8 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 3/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.9 Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 3/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 3/ ) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 4/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1. Programy Aktywności Lokalnej) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 4/2017) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 4/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 4/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 3

4 10.9 Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 4/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 4/ ) Prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 12) Zaopiniowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 13) Wolne wnioski i zapytania. 14) Zamknięcie posiedzenia. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Ad.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzyosobowym i protokolanta. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 1. Michał Kozłowski 2. Sławomira Machowicz 3. Jolanta Matyszek Osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna ww. składzie została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego. Na protokolanta zgłoszono następującą kandydaturę: 1. Marta Stadnik Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego. Ad.8. Pani Marta Małecka Dobrogowska Zastępca Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 2/ PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej wpłynęło 15 wniosków, z czego jeden wniosek o numerze PK/PROW/II.2.1/2/ złożony przez Gminę Juchnowiec Kościelny został wycofany w dniu r., w związku z czym ocenie podlega 14 wniosków. Następnie dokonała prezentacji zestawienia wszystkich złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad.8.1. Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż 10 wniosków spełnia warunki oceny formalnej oraz zgodności z LSR i Programem (karta oceny A i B). Natomiast 4 wnioski spełniają warunki oceny formalnej, ale nie spełniają warunków oceny zgodności z LSR i Programem (karta oceny B). Ad.8.2. W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 2/2017. Ad.8.3. Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję wymieniła wnioski, które spełniły warunki oceny formalnej, ale są niezgodne z LSR i PROW na lata : 1. nr PK/PROW/II.2.1/2/ jest niezgodny z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 2. nr PK/PROW/II.2.1/2/ jest niezgodny z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 4

5 3. nr PK/PROW/II.2.1/2/ jest niezgodny z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 4. nr PK/PROW/II.2.1/2/ jest niezgodny z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr VII/1/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/1/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr VII/2/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/2/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/

6 Tytuł operacji: Budowa placów zabaw w Gminie Michałowo. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 3. Projekt uchwały nr VII/3/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/3/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo. Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 4. Projekt uchwały nr VII/4/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/4/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Hieronimowie. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. 6

7 Ad.8.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ nr PK/PROW/II.2.1/2/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i PROW na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/5/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 2/2017. uchwałę nr VII/5/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu. Ad.8.5. Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/5/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/5/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 1. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Krzysztof Bagiński. 2. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. W przypadku w/w wniosku po przedyskutowaniu racjonalności kwoty pomocy członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. Szczegółowe uzasadnienie znajdują się w załączniku: Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. 3. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskowana kwota pomocy jest podawana w pełnych złotych w związku z czym członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. 4. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 7

8 5. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 6. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. W przypadku w/w wniosku po przedyskutowaniu racjonalności kwoty pomocy członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. Szczegółowe uzasadnienie znajdują się w załączniku: Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. 7. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 8. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskowana kwota pomocy jest podawana w pełnych złotych w związku z czym członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. 9. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskowana kwota pomocy jest podawana w pełnych złotych w związku z czym członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. 10. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Magdalena Łotysz. Ad.8.6. Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. Ad.8.7. Przewodnicząca posiedzenia Rady podsumowała wyniki ocen, na podstawie których stwierdziła, że wszystkie wnioski oceniane poprzez wypełnienie Karty C osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 2/2017, w związku z czym, w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała. Ad.8.8. Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła liczbę przyznanych punktów wnioskom, które podlegały ocenie oraz informację, które wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 2/2017: 1. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 2. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 36,00 pkt. 3. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 4. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 35,00 pkt. 5. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 36,00 pkt. 6. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,70 pkt. 7. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 27,00 pkt. 8. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 31,00 pkt. 9. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 10. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz osiągnęły minimum punktowe (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wnioski nr PK/PROW/II.2.1/2/ i PK/PROW/II.2.1/2/ nie mieszczą się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs nr 2/

9 Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr VII/6/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. uchwałę nr VII/6/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa małej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie gminy Knyszyn. Uchwała stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr VII/7/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/7/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa 4 placów zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznych w Gminie Czarna Białostocka. Uchwała stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu. 3. Projekt uchwały nr VII/8/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 9

10 W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. uchwałę nr VII/8/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa parku rekreacyjnego w Śródlesiu. Uchwała stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu. 4. Projekt uchwały nr VII/9/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/9/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej w Supraślu na szlaku konnym "Kresowe Wędrówki". Uchwała stanowi załącznik nr 46 do niniejszego protokołu. 5. Projekt uchwały nr VII/10/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 10

11 uchwałę nr VII/10/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jasionówka. Uchwała stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu. 6. Projekt uchwały nr VII/11/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/11/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Wasilkowie nad rzeką Supraśl. Uchwała stanowi załącznik nr 48 do niniejszego protokołu. 7. Projekt uchwały nr VII/12/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 11

12 uchwałę nr VII/12/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Supraśl. Uchwała stanowi załącznik nr 49 do niniejszego protokołu. 8. Projekt uchwały nr VII/13/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW uchwałę nr VII/13/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa ogólnodostępnej wiaty. Uchwała stanowi załącznik nr 50 do niniejszego protokołu. 9. Projekt uchwały nr VII/14/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW 12

13 uchwałę nr VII/14/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa infrastruktury prozdrowotnej oraz rekreacyjno-turystycznej budowa siłowni zewnętrznej w Dobrzyniówce. Uchwała stanowi załącznik nr 51 do niniejszego protokołu. 10. Projekt uchwały nr VII/15/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. uchwałę nr VII/15/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/II.2.1/2/ Tytuł operacji: Budowa placów zabaw w gminie Gródek. Uchwała stanowi załącznik nr 52 do niniejszego protokołu. Ad.8.9. Przewodnicząca posiedzenia Rady dokonała podsumowania głosowań przeprowadzonych przez członków Rady i stwierdziła, że w wyniku dokonanej oceny należy podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków i tych które się w nim nie mieszczą. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/16/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 13

14 Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, uchwałę nr VII/16/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała stanowi załącznik nr 53 do niniejszego protokołu. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca załącznikiem do uchwały nr VII/16/17 przedstawia się następująco: Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i mieszczą się w limicie dostępnych środków. 1. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 36,00 pkt. 2. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 36,00 pkt. 3. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 35,00 pkt. 4. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,70 pkt. 5. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 6. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 7. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. 8. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 33,00 pkt. Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i nie mieszczą się w limicie dostępnych środków: 1. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 31,00 pkt. 2. nr PK/PROW/II.2.1/2/ otrzymał 27,00 pkt. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła listę operacji niewybranych do dofinansowania zawierającą wnioski, które nie spełniły kryterium zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Lista operacji niewybranych do dofinansowania przedstawia się następująco: 1. Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ Wniosek nr PK/PROW/II.2.1/2/ Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/17/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, uchwałę nr VII/17/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach 14

15 naboru nr 2/2017, Przedsięwzięcie II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2017. Uchwała stanowi załącznik nr 54 do niniejszego protokołu. Ad.9. Pani Marta Małecka Dobrogowska Zastępca Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 3/ PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności wpłynęło 7 wniosków, z czego jeden wniosek o numerze PK/PROW/I.2.4/3/ złożony przez Gminę Dobrzyniewo Duże został wycofany w dniu r., w związku z czym ocenie podlega 6 wniosków. Następnie dokonała prezentacji zestawienia wszystkich złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad.9.1. Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz zgodność z LSR i Programem (karta oceny A i B). Ad.9.2. W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 3/2017. Ad.9.3. W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 3/2017. Ad.9.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/PROW/I.2.4/3/ nr PK/PROW/I.2.4/3/ nr PK/PROW/I.2.4/3/ nr PK/PROW/I.2.4/3/ nr PK/PROW/I.2.4/3/ nr PK/PROW/I.2.4/3/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i PROW na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/18/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 3/

16 uchwałę nr VII/18/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała stanowi załącznik nr 55 do niniejszego protokołu. Ad.9.5. Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/18/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/18/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 1. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 2. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskowana kwota pomocy jest podawana w pełnych złotych w związku z czym członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. 3. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, wnioskowana kwota pomocy jest podawana w pełnych złotych w związku z czym członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,00 zł. 4. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 5. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Magdalena Łotysz. 6. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/3/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Magdalena Łotysz. Ad.9.6. Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ , w ramach kryterium VI. Innowacyjność operacji, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. Ad.9.7. Przewodnicząca posiedzenia Rady podsumowała wyniki ocen, na podstawie których stwierdziła, że wszystkie wnioski oceniane poprzez wypełnienie Karty C osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 3/2017, w związku z czym, w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała. 16

17 Ad.9.8. Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła liczbę przyznanych punktów wnioskom, które podlegały ocenie oraz informację, czy wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 3/2017:: 1. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 34,00 pkt. 2. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 41,00 pkt. 3. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 40,70 pkt. 4. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 21,30 pkt. 5. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 32,00 pkt. 6. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 33,00 pkt. Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz osiągnęły minimum punktowe (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru i mieszczą się w limicie dostępnych środków. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr VII/19/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub uchwałę nr VII/19/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: ROZBUDOWA ŚWIETLICY W KARAKULACH. Uchwała stanowi załącznik nr 62 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr VII/20/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub uchwałę nr VII/20/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na 17

18 rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dawidowiczach. Uchwała stanowi załącznik nr 63 do niniejszego protokołu. 3. Projekt uchwały nr VII/21/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub uchwałę nr VII/21/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach. Uchwała stanowi załącznik nr 64 do niniejszego protokołu. 4. Projekt uchwały nr VII/22/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub uchwałę nr VII/22/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: Otwarcie świetlicy co-workingowej w Wasilkowie. 18

19 Uchwała stanowi załącznik nr 65 do niniejszego protokołu. 5. Projekt uchwały nr VII/23/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. uchwałę nr VII/23/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach. Uchwała stanowi załącznik nr 66 do niniejszego protokołu. 6. Projekt uchwały nr VII/24/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. uchwałę nr VII/24/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/3/ Tytuł operacji: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach. Uchwała stanowi załącznik nr 67 do niniejszego protokołu. 19

20 Ad.9.9. Przewodnicząca posiedzenia Rady dokonała podsumowania głosowań przeprowadzonych przez członków Rady i stwierdziła, że w wyniku dokonanej oceny wszystkie wnioski osiągnęły minimum 20,00 punktów i mieszczą się w limicie dostępnych środków w ramach naboru 3/2017. Wobec powyższego należy podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 3/2017, czyli operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/25/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, uchwałę VII/25/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 3/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub Uchwała stanowi załącznik nr 68 do niniejszego protokołu. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca załącznikiem do uchwały nr VII/25/17 przedstawia się następująco: 1. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 41,00 pkt. 2. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 40,70 pkt. 3. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 34,00 pkt. 4. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 33,00 pkt. 5. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 32,00 pkt. 6. nr PK/PROW/I.2.4/3/ otrzymał 21,30 pkt. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osiągnęły minimum 20,00 punktów, w związku z czym nie będzie podejmowana uchwała dotycząca listy operacji niewybranych. Ad.10. Pani Marta Małecka Dobrogowska Zastępca Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 4/ PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej wpłynęły 3 wnioski. Następnie dokonała prezentacji zestawienia wszystkich złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza 20

21 Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz zgodność z LSR i Programem (karta oceny A i B). Ad W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 4/2017. Ad W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 4/2017. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/EFS/I.1.1/4/ nr PK/EFS/I.1.1/4/ nr PK/EFS/I.1.1/4/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr VII/26/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 4/2017. uchwałę nr VII/26/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach RPOWP na lata , w ramach naboru nr 4/2017 Przedsięwzięcie I.1.1 Programy Aktywności Lokalnej na operacje z zakresu: typ projektu nr 6, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Uchwała stanowi załącznik nr 69 do niniejszego protokołu. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/26/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr VII/26/17 z dnia 09 maja 2017r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 1. Wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. 2. Wniosek nr PK/EFS/I.1.1/4/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 10 członków Rady. W przypadku w/w wniosku po przedyskutowaniu racjonalności kwoty pomocy członkowie Rady podjęli decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia do poziomu ,25 zł. Szczegółowe uzasadnienie znajdują się w załączniku: Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. 21

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące protestów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r.

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego Planowany porządek:

Bardziej szczegółowo

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji Protokół z I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 10 października 2016r, godz. 10.00., sala konferencyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 W dniu 10.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu 01.03.2018 Ad. 1 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko. Zgodnie z listami

Bardziej szczegółowo

z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad. "*v D Z ii ui. Wojski ego 78, 26-700 Zwoleń NIP 811-172-92-86 PROTOKÓŁ Y S Z E N I E 5j& posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Program Posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 4. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju , 05.12. r. Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju W dniu 05 grudnia roku o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Informacji w Pietrowicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji. PROTOKÓŁ NR I/17 Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Dolina Noteci dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 1/2017/G w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Leszno, 3 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie Rady rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 30 kwietnia 2018 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27 W dniu 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 20.05.2019 r., godz. 14.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. W dniu 3 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,13.12.2016 r. Protokół nr 5 / 2016 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 13 grudzień 2016r. W dniu 13 grudnia 2016 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

9. Omówienie i ocena wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie

9. Omówienie i ocena wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 4. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 Wykaz zmian w Procedurze Naboru Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 8. Karty oceny wypełniane są indywidualnie przez każdego z członków Rady i są odrębne dla każdej operacji.

Bardziej szczegółowo

Chełmża, 16 listopada 2016 roku

Chełmża, 16 listopada 2016 roku SZKOLENIE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW W ZAKRESIE 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Chełmża,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 08.08.2018 r. o godz. 13.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania -- z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. Miejscowość, data Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. 1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: i odbyło się w (miejscowość, adres, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 26 czerwca 2017 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły. PROGRAM POSIEDZENIA RADY W DN. 17 lipca 2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły. PROGRAM POSIEDZENIA RADY W DN. 17 lipca 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 17 lipca 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 17 lipca 2017, Sala Konferencyjna UG Rytwiany,

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 12 stycznia 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 12.30 odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 25 września 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 25 września 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. W dniu 08 marca (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka w Skrzyszowie 335 A, odbyło

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30 Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 04.02.2019 r., godz.14.30 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 19.09.2018 r. PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXIV Posiedzenie Rady Data 2-4-217rok Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Gmina Zakrzew) 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,28.12.2016 r. Protokół nr 1 / 2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 3 styczeń 2017r. W dniu 3 stycznia 2017 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756,

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,08.12.2016 r. Protokół nr 4 / 2016 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 08 grudzień 2016r. W dniu 8 grudnia 2016 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada.

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada. PROTOKÓŁ W dniu 28.07.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32 w Złotowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania wyboru operacji z poddziałania

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem Czosnów, dnia 16 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem z dnia 16 lutego 2018 r. W dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia 28-04-2017r w Białym Dunajcu Protokół w sprawie ponownej wniosków w ramach naboru 3/2016 przez Radę Podhalańskiej Lokalnej

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok rotokół z osiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXI osiedzenie Rady Data 2--216 rok Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Wieniawie 1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 03.10.2018 r. PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r., początek godz

Nakło nad Notecią, r., początek godz Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,.. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na RzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),. nr konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr /2015 Walnego Zebrania Członków LGD Kraina wokół Lublina z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2017. z posiedzenia. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka

PROTOKÓŁ VI/2017. z posiedzenia. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka PROTOKÓŁ VI/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka W dniu 05.07.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka Kozienice ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 08.11.2017 r. PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry nr../2015 z dnia. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Bardziej szczegółowo

Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn Raszyn - Michałowice

Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn Raszyn - Michałowice Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania -- z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach r. oraz r.

Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach r. oraz r. Błażowa, 14.07.2017r. Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach 06.07.2017r. oraz 14.07.2017r. Ocena i wybór operacji został dokonany

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo

Podkowa Leśna, r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo Podkowa Leśna, 28.03.2017r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo Posiedzenie odbyło się 28 marca 2017 w biurze Zielonego Sąsiedztwa w Podkowie Leśnej

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru operacji przez LGD

Procedura wyboru operacji przez LGD Procedura wyboru operacji przez LGD 1. LGD Qwsi (w porozumieniu z Samorządem Województwa Dolnośląskiego) przygotowuje informację dotyczącą możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów i ustala

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE" Posiedzenie związane z wyborem i oceną Grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 "Borowiaki zawdy chantne

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania rady w powiecie..

Protokół zebrania rady w powiecie.. Protokół zebrania rady w powiecie.. Zebranie członków rady w powiecie (dalej: zebranie).. zostało zwołane przez Przewodniczącego/ą PowiatuPana/Panią. na dzień. 2017 roku w.. W zebraniu udział wzięło. członków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2016

Ogłoszenie nr 1/2016 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Ogłoszenie nr 1/216 Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania Załącznik nr 1 do uchwały 115/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania 1 Główne dokumenty stanowiące podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ II/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ II/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 05.04.2018 r. PROTOKÓŁ II/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU Miejsce na pieczęć LGD KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU NUMER KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się w dniu r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się w dniu r. STOBRAWSKI P1 0~11 RC440),, W WSZAMI«~Wel rm ba 2614,4270,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejsko"." Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Tabelaryczna PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORU I WYBORU WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Załącznik nr 6 do Procedury oceny i wyboru operacji ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 06.11.2018 r. PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 11.08.2017 r. PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 1/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 4/2017

Ogłoszenie nr 4/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 4/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 3/2018

Ogłoszenie nr 3/2018 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 3/2018 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Formularz wycofania wniosku

Formularz wycofania wniosku Zał. Nr 1 miejscowość, data Formularz wycofania wniosku Proszę o wycofanie wniosku zarejestrowanego pod numerem sprawy..., złożonego do Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby w ramach konkursu nr trwającego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR składanych przez podmioty inne niż LGD finansowanych z PROW, RPO WK-P ETAP OSOBA ODPOWIEDZIALNA CZYNNOŚCI WZORY DOKUMENTÓW ZASADY OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków Nr 3 /3/2016 z dnia 11.10 2016r PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE W dniu 27 czerwca 2016 roku w Bytowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka

Bardziej szczegółowo

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR Załącznik do uchwały nr 59/2015 z dnia 21.12.2015r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania DOLINA DRWĘCY Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR PROCEDURA PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

(nazwa / tytuł operacji)

(nazwa / tytuł operacji) Załącznik nr 7 do Procedury Standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR (Pieczęć LGD). (Miejscowość i data). (Imię i nazwisko / nazwa i adres wnioskodawcy) (Znak sprawy) (Nr wniosku) (Nr Beneficjenta)

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej PROCEDURA WYBORU I OCENY PROJEKTÓW PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD/GRANTÓW W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DLA MIASTA TORUNIA (P1) 1 Postanowienia ogólne Terminy użyte

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/Z z dnia 0.05.201 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LSR I. ZASADY OGÓLNE Nabór wniosków o pomoc będzie prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w: 1. Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LGD PERŁA JURY Procedury związane z ogłaszaniem konkursów indywidualnych PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

2. Komisja jest zespołem powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Stowarzyszenie).

2. Komisja jest zespołem powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny (Stowarzyszenie). REGULAMIN KOMISJI nadzorującej proces oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Kraina św. Anny 1. 1. Regulamin Komisji nadzorującej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja wrzesień 2016r. RP- Rada Programowa, organ dokonujący oceny WOPP (uzyskanie wsparcia);

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja wrzesień 2016r. RP- Rada Programowa, organ dokonujący oceny WOPP (uzyskanie wsparcia); PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja wrzesień 2016r Użyte określenia i skróty: LGD Lokalna Grupa Działania Perła Jury ; ZW- Zarząd Województwa; RP- Rada Programowa, organ dokonujący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r.

Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r. Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r. Obrady rozpoczęto o godz. 16 00 Zakończono o godz. 20 00 Podjęto 19 uchwał W posiedzeniu, które odbyło się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/175/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. REGULAMIN RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA Z Tradycją w Nowoczesność ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka działająca na terenie

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR (zmiany zaznaczone na żółto) Niniejsza Procedura dotyczy operacji realizowanych w ramach LSR. Beneficjenci zainteresowani uzyskaniem wsparcia na realizacje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe) Pieczątka LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja. RP/ Rada- Rada Programowa, organ dokonujący oceny WOPP (uzyskanie wsparcia);

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja. RP/ Rada- Rada Programowa, organ dokonujący oceny WOPP (uzyskanie wsparcia); PROCEDURA PRZEPROWADZANIA NABORÓW I WYBORU WNIOSKÓWwersja luty 2017r Użyte określenia i skróty: LGD Lokalna Grupa Działania Perła Jury ; ZW- Zarząd Województwa; RP/ Rada- Rada Programowa, organ dokonujący

Bardziej szczegółowo