PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr IX/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 13 lipca 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące: naboru nr 5/ PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , naboru nr 6/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , naboru nr 7/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , naboru nr 8/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, odbyło się w dniu r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w Supraślu przy ul. J. Piłsudskiego 17. Ad.1. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska o godz otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Joanna Kurzawa i stwierdziła, że w dniu dzisiejszym odbywa się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017, 6/2017 i 8/2017 oraz zaopiniowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie Rady podpisali listę obecności która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.2. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naborów 5/2017 (zał nr ), 6/2017 (zał. nr ) i 8/2017 (zał. nr ). Ad.3. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wezwała członków Rady do złożenia oświadczeń o zachowaniu bezstronności, dotyczących każdego z wniosków oddzielnie w ramach naborów będących przedmiotem posiedzenia Rady. Ad.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że z dokonania wyboru operacji wyłączyli się dobrowolnie następujący członkowie Rady: 1. Teresa Rudzik wyłączyła się z oceny: - wniosku o numerze PK/PROW/III.2.3/5/ , pn.: Balsam Dla Duszy Małych i Dużych, - wniosku o numerze PK/PROW/III.2.3/5/ , pn.: "Moje miejsce - sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość", - wniosku o numerze PK/PROW/III.1.1/6/ , pn.: Szepty kultury, - wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/8/ , pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach. 2. Krzysztof Bagiński wyłączył się z oceny: 1

2 - wniosku o numerze PK/PROW/III.2.3/5/ , pn.: "Ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy wiosenne", - wniosku o numerze PK/PROW/III.1.1/6/ , pn.: Jagielloński Knyszyn - kampania promocyjna gminy Knyszyn. 3. Wojciech Cybulski wyłączył się z oceny: - wniosku o numerze PK/PROW/I.2.4/8/ , pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki. Ad.5. Przewodnicząca posiedzenia Rady stwierdziła, że zgodnie z przedłożoną oraz załączoną do protokołu listą obecności (zał. nr 1) na posiedzeniu obecnych jest 10 członków Rady. W odniesieniu do każdej ocenianej operacji zostały wypełnione karty Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji, będące załącznikami nr 5-11 do niniejszego Protokołu. Stwierdzono, że ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiada więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę. Władza publiczna podczas głosowania przy wszystkich ocenianych projektach stanowiła 22,22%. Wobec powyższego Posiedzenie Rady jest ważne, a Rada w obecnym składzie jest uprawniona do podejmowania decyzji. Ad.6. Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad: 1) Otwarcie posiedzenia. 2) Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności w procesie oceny i wyboru operacji do naboru 5/2017, 6/2017 i 8/ ) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianych wniosków w ramach naboru 5/2017, 6/2017 i 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 4) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji w ramach naboru 5/2017, 6/2017 i 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 5) Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta. 8) Przedstawienie informacji dot. naboru nr 7/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 5/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie. 9.1 Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 5/2017). 9.2 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.3 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.4 Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 5/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.6 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. 2

3 9.7 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.8 Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 5/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 9.9 Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 5/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 5/ ) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 6/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 6/2017) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 6/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 6/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 6/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 6/ ) Prezentacja zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze 8/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o dofinansowanie Dyskusja nad wnioskami (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie, który wpłynął w naborze 8/2017) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków wstępnej oceny w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwały dotyczącej listy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i Programem w ramach naboru 8/ Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 3

4 11.6 Zestawienie wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą przyznanych punktów oraz kwotą wsparcia w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) zgodnie z załącznikiem 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem i nie osiągnęły minimum punktowego w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwał dotyczących wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru w ramach naboru 8/2017 (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie) Podjęcie uchwały dotyczącej listy rankingowej wniosków, które spełniły warunki oceny wstępnej, zgodności z LSR i Programem oraz osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków i tych, które się w nim nie mieszczą w naborze 8/ Podjęcie uchwały dotyczącej listy operacji niewybranych w ramach naboru 8/ ) Prezentacja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 13) Zaopiniowanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 14) Wolne wnioski i zapytania. 15) Zamknięcie posiedzenia. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do zaproponowanego porządku obrad, w związku z czym porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Ad.7. Przewodnicząca Posiedzenia Rady poinformowała zebranych o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie trzyosobowym i protokolanta. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 1. Michał Kozłowski 2. Sławomira Machowicz 3. Jolanta Matyszek Osoby zgłoszone wyraziły zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna ww. składzie została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego. Na protokolanta zgłoszono następującą kandydaturę: 1. Marta Stadnik Osoba zgłoszona wyraziła zgodę na kandydowanie i została wybrana jednomyślnie w drodze głosowania jawnego. Ad.8. Pani Joanna Sokólska Dyrektora Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 7/2017 PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie wpłynął żaden wniosek. Ad.9. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 5/ PRZEDSIĘWZIĘCIE III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym wpłynęły 3 wnioski. Następnie dokonała prezentacji zestawienia wszystkich złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad.9.1. Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, 4

5 iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz zgodności z LSR i Programem (karta oceny A i B). Ad.9.2. W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 5/2017. Ad.9.3. Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję poinformowała, że wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 5/2017 uznano za zgodne z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wobec powyższego nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR I Programem. Ad.9.4. Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/PROW/III.2.3/5/ nr PK/PROW/III.2.3/5/ nr PK/PROW/III.2.3/5/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i PROW na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/1/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 5/2017. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/1/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. Ad.9.5. Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/1/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/1/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 1. Wniosek nr PK/PROW/III.2.3/5/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik. 2. Wniosek nr PK/PROW/III.2.3/5/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Krzysztof Bagiński. 3. Wniosek nr PK/PROW/III.2.3/5/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik. 5

6 Ad.9.6. Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ , w ramach kryterium IX. Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ , w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ , w ramach kryterium VI. Innowacyjność operacji, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. Ad.9.7. Przewodnicząca posiedzenia Rady podsumowała wyniki ocen, na podstawie których stwierdziła, że wszystkie wnioski oceniane poprzez wypełnienie Karty C osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 5/2017, w związku z czym, w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała. Ad.9.8. Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła liczbę przyznanych punktów wnioskom, które podlegały ocenie oraz informację, które wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 5/2017: 1. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 23,67 pkt. 2. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 36,33 pkt. 3. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 36,00 pkt. Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz osiągnęły minimum punktowe (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr IX/2/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/2/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 6

7 przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ Tytuł operacji: Balsam Dla Duszy Małych i Dużych. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr IX/3/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/3/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ Tytuł operacji: "Ocalić od zapomnienia zwyczaje i obrzędy wiosenne" Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 3. Projekt uchwały nr IX/4/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/4/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz 7

8 przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.2.3/5/ Tytuł operacji: "Moje miejsce - sięgam do przeszłości, troszczę się o przyszłość". Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. Ad.9.9. Przewodnicząca posiedzenia Rady dokonała podsumowania głosowań przeprowadzonych przez członków Rady i stwierdziła, że w wyniku dokonanej oceny należy podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków i tych które się w nim nie mieszczą. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/5/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/5/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 5/2017, Przedsięwzięcie III.2.3. Inkubator Inicjatyw Lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego, zachowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca załącznikiem do uchwały nr IX/5/17 przedstawia się następująco: Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i mieszczą się w limicie dostępnych środków. 1. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 36,33 pkt. 2. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 36,00 pkt. 3. nr PK/PROW/III.2.3/5/ otrzymał 23,67 pkt. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osiągnęły minimum 20,00 punktów, w związku z czym nie będzie podejmowana uchwała dotycząca listy operacji niewybranych. 8

9 Ad.10. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 6/ PRZEDSIĘWZIĘCIE III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych wpłynęły 2 wnioski. Następnie dokonała prezentacji zestawienia złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz zgodności z LSR i Programem (karta oceny A i B). Ad W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 6/2017. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję poinformowała, że wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 6/2017 uznano za zgodne z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wobec powyższego nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR I Programem. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/PROW/III.1.1/6/ nr PK/PROW/III.1.1/6/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i PROW na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/6/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 6/2017. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/6/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/6/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/6/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 9

10 4. Wniosek nr PK/PROW/III.1.1/6/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik. 5. Wniosek nr PK/PROW/III.1.1/6/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Krzysztof Bagiński. Ad Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/III.1.1/6/ , w ramach kryterium III. Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR oraz VI. Innowacyjność operacji, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. W związku z wystąpieniem rozbieżności ocen we wniosku nr PK/PROW/III.1.1/6/ , w ramach kryterium VI. Innowacyjność operacji, Przewodnicząca posiedzenia Rady wezwała członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W wyniku weryfikacji przyznanych punktów wywiązała się dyskusja, po której Radni pozostali przy dokonanej ocenie. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady podsumowała wyniki ocen, na podstawie których stwierdziła, że wszystkie wnioski oceniane poprzez wypełnienie Karty C osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 6/2017, w związku z czym, w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła liczbę przyznanych punktów wnioskom, które podlegały ocenie oraz informację, które wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 6/2017: 1. nr PK/PROW/III.1.1/6/ otrzymał 25,00 pkt. 2. nr PK/PROW/III.1.1/6/ otrzymał 33,67 pkt. Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz osiągnęły minimum punktowe (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr IX/7/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/7/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie 10

11 produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.1.1/6/ Tytuł operacji: Szepty kultury. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr IX/8/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/8/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/III.1.1/6/ Tytuł operacji: Jagielloński Knyszyn - kampania promocyjna gminy Knyszyn. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady dokonała podsumowania głosowań przeprowadzonych przez członków Rady i stwierdziła, że w wyniku dokonanej oceny należy podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków i tych które się w nim nie mieszczą. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/9/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, 11

12 Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/9/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 6/2017, Przedsięwzięcie III.1.1. Promocja obszaru, w tym promowanie produktów i usług lokalnych, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca załącznikiem do uchwały nr IX/9/17 przedstawia się następująco: Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i mieszczą się w limicie dostępnych środków. 1. nr PK/PROW/III.1.1/6/ otrzymał 33,67 pkt. 2. nr PK/PROW/III.1.1/6/ otrzymał 25,00 pkt. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osiągnęły minimum 20,00 punktów, w związku z czym nie będzie podejmowana uchwała dotycząca listy operacji niewybranych. Ad.11. Pani Joanna Sokólska Dyrektor Biura LGD Puszcza Knyszyńska poinformowała zebranych, że w ramach naboru nr 8/ PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności wpłynęły 2 wnioski. Następnie dokonała prezentacji zestawienia złożonych wniosków oraz omówiła w sposób syntetyczny każdy z nich. Ad Po dokonaniu prezentacji wniosków Przewodnicząca Posiedzenia Rady udzieliła głosu członkom Rady ze wskazaniem, że dyskusja powinna dotyczyć każdego z wniosków oddzielnie. Członkowie Rady omówili poszczególne wnioski pod kątem ich zgodności z oceną formalną (karta oceny A weryfikacja wstępna wniosku) i oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (karta oceny B ocena zgodności operacji z LSR, w tym z Programem) przygotowaną przez Biuro LGD Puszcza Knyszyńska. W trakcie dyskusji uznano, iż wszystkie wnioski spełniają warunki oceny formalnej oraz zgodności z LSR i Programem (karta oceny A i B). Ad W związku z tym, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które nie spełniły warunków oceny wstępnej w ramach naboru 8/2017. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady podsumowując dyskusję poinformowała, że wszystkie wnioski złożone w ramach naboru 8/2017 uznano za zgodne z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wobec powyższego nie podjęto uchwał dotyczących wniosków, które są niezgodne z LSR i Programem. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady wymieniła wnioski: 1. nr PK/PROW/I.2.4/8/ nr PK/PROW/I.2.4/8/ które zostały pozytywnie ocenione w ramach oceny zgodności z LSR i PROW na lata Wobec powyższego Przewodnicząca Posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/10/17 z dnia r. dotyczącej zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i Programem w ramach naboru nr 8/

13 W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/10/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu. Ad Przewodnicząca Posiedzenia Rady przypomniała zebranym, iż członkowie Rady mają obowiązek dokonać oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/10/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C). Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków załączonych do uchwały Rady nr IX/10/17 z dnia r. poprzez wypełnienie Kart oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (Karta oceny C), zgodnie z poniższą kolejnością: 1. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/8/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuścił Pan Wojciech Cybulski. 2. Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/8/ poprzez wypełnienie Karty C oceniało 9 członków Rady. W związku z wyłączeniem się z procesu wyboru operacji, na czas oceny w/w wniosku Posiedzenie Rady opuściła Pani Teresa Rudzik. Ad Komisja skrutacyjna sprawdziła poprawność wypełnienia kart dla każdego wniosku oraz określiła średnią liczbę osiągniętych punktów, w oparciu o załącznik nr 3.6 do Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska. Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych członków Rady o wynikach głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z przyznaną liczbą punktów i proponowaną kwotą wsparcia w oparciu o załączniki nr Wynik głosowania w sprawie wyboru operacji liczba przyznanych punktów. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady podsumowała wyniki ocen, na podstawie których stwierdziła, że wszystkie wnioski oceniane poprzez wypełnienie Karty C osiągnęły minimum punktowe, które wynosiło 20,00 pkt. w naborze nr 8/2017, w związku z czym, w tym punkcie posiedzenia Rady nie będzie podejmowana żadna uchwała. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady przedstawiła liczbę przyznanych punktów wnioskom, które podlegały ocenie oraz informację, które wnioski mieszczą się w limicie dostępnych środków przeznaczonych na konkurs nr 8/2017: 1. nr PK/PROW/I.2.4/8/ otrzymał 58,00 pkt. 2. nr PK/PROW/I.2.4/8/ otrzymał 48,00 pkt. Wnioski te spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , oraz osiągnęły minimum punktowe (20,00 pkt.) w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. 13

14 Wniosek nr PK/PROW/I.2.4/8/ przewidzianych na konkurs nr 8/2017. nie mieści się w limicie dostępnych środków Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała: 1. Projekt uchwały nr IX/11/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/11/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/8/ Tytuł operacji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrubniki. Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu. 2. Projekt uchwały nr IX/12/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W głosowaniu uczestniczyło 9 członków Rady. Za uchwałą głosowało 9 członków Rady. Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/12/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Uchwała dotyczy wniosku nr PK/PROW/I.2.4/8/ Tytuł operacji: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dorożkach Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu. 14

15 Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady dokonała podsumowania głosowań przeprowadzonych przez członków Rady i stwierdziła, że w wyniku dokonanej oceny należy podjąć uchwałę dotyczącą listy operacji wybranych do dofinansowania, czyli operacji które spełniły warunki oceny wstępnej, warunki zgodności w ramach oceny zgodności z LSR i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , osiągnęły minimum punktowe w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru oraz mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków i tych które się w nim nie mieszczą. Wobec powyższego Przewodnicząca posiedzenia Rady odczytała projekt uchwały nr IX/13/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W głosowaniu uczestniczyło 10 członków Rady. Za uchwałą głosowało 10 członków Rady, Przeciwko uchwale głosowało 0 członków Rady, Przewodnicząca Posiedzenia Rady stwierdziła, że Rada LGD Puszcza Knyszyńska podjęła uchwałę nr IX/13/17 z dnia r. w sprawie oceny operacji w ramach PROW , w ramach naboru nr 8/2017, Przedsięwzięcie I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu. Lista operacji wybranych do dofinansowania będąca załącznikiem do uchwały nr IX/13/17 przedstawia się następująco: Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i mieszczą się w limicie dostępnych środków. 1. nr PK/PROW/I.2.4/8/ otrzymał 58,00 pkt. Operacje, które osiągnęły minimum 20,00 punktów niezbędnych do wyboru operacji i nie mieszczą się w limicie dostępnych środków: 1. nr PK/PROW/I.2.4/8/ otrzymał 48,00 pkt. Ad Przewodnicząca posiedzenia Rady poinformowała zebranych, że wszystkie złożone wnioski przeszły ocenę formalną pozytywnie, są zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju i Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz osiągnęły minimum 20,00 punktów, w związku z czym nie będzie podejmowana uchwała dotycząca listy operacji niewybranych. Ad. 12. Przewodnicząca posiedzenia Rady oddała głos p. Marcie Małeckiej - Dobrogowskiej, która przedstawiła proponowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmiany dotyczą między innymi: rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia III.1.2. Współpraca podmiotów gospodarczych (PROW); przesunięcia środków na przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności, II.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej (PROW) i II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej (PROW); aktualizacji w tym zakresie rozdziału V LSR oraz Planu Działania (kwoty, wskaźniki); uszczegółowienia zapisu w opisie przedsięwzięcia II.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej (PROW), poprzez wprowadzenie możliwości objęcia wsparciem operacji mającej za zadanie wsparcie inkubatora przetwórstwa lokalnego i aktualizacji w tym zakresie rozdziału V LSR i Planu Działania. Radni przedyskutowali proponowane zmiany, nikt z zebranych nie wniósł uwag. 15

16 Ad. 13. Rada LGD Puszcza Knyszyńska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. Zmiany te stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 14. Przewodnicząca posiedzenia Rady udzieliła głosu zebranym członkom Rady. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. Ad.15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca posiedzenia Rady podziękowała za udział w posiedzeniu Rady i zamknęła obrady Zgromadzenia. Protokolant Przewodnicząca posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska Marta Stadnik Joanna Kurzawa 16

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VII/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 09 maja 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr X/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 18 września 2017 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr VI/2017 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące oceny i wyboru operacji złożonych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY nr XII/2018 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 stycznia 2018 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ POSIEDZENIA RADY nr XVII LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA KNYSZYŃSKA z siedzibą w Supraślu z dnia 19 czerwca 2018 r. Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska dotyczące protestów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r.

Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. Protokół nr III/2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej w dniu 18 lipca 2017 r. pod przewodnictwem Pana Piotra Świderskiego Planowany porządek:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego w dniu 01.03.2018 Ad. 1 Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Marta Serzysko. Zgodnie z listami

Bardziej szczegółowo

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji

1/2016/PROW/3.2.2./06 - liczba punktów 17,00; osiągnęła minimum 60% punktów wymaganych do. wyboru operacji. wyboru operacji Protokół z I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie 10 października 2016r, godz. 10.00., sala konferencyjna Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 W dniu 10.10.2016r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji.

PROTOKÓŁ NR I/ Złożenie przez członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności w procesie wyboru operacji. PROTOKÓŁ NR I/17 Z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Dolina Noteci dotyczącego oceny i wyboru wniosków złożonych w Naborze nr 1/2017/G w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 23 LIPCA 2018 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 30 kwietnia 2018 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27 W dniu 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,13.12.2016 r. Protokół nr 5 / 2016 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 13 grudzień 2016r. W dniu 13 grudnia 2016 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych

Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 4. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo dla Rozwoju , 05.12. r. Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju W dniu 05 grudnia roku o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Informacji w Pietrowicach

Bardziej szczegółowo

9. Omówienie i ocena wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie

9. Omówienie i ocena wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych 2. Stwierdzenie quorum 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 4. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior

PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior Leszno, 3 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z II posiedzenia Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Posiedzenie Rady rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 20.05.2019 r., godz. 14.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła

Bardziej szczegółowo

z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad. "*v D Z ii ui. Wojski ego 78, 26-700 Zwoleń NIP 811-172-92-86 PROTOKÓŁ Y S Z E N I E 5j& posiedzenia Rady Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój z clnia 17 października 2017 r. w Zwoleniu Program Posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem:

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 08.08.2018 r. o godz. 13.00 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. Miejscowość, data Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Wrzosowa Kraina, które odbyło się w dniu. 1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: i odbyło się w (miejscowość, adres, oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Chełmża, 16 listopada 2016 roku

Chełmża, 16 listopada 2016 roku SZKOLENIE ZWIĄZANE Z NABOREM WNIOSKÓW W ZAKRESIE 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Chełmża,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 3 listopada 2017 r. W dniu 3 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI w dniu 12 czerwca 2017 r. W dniu 12 czerwca 2017 roku o godz. 12.30 odbyło się posiedzenie Rady LGD RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 26 czerwca 2017 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,28.12.2016 r. Protokół nr 1 / 2017 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 3 styczeń 2017r. W dniu 3 stycznia 2017 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30

Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu r., godz.14.30 Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze w dniu 04.02.2019 r., godz.14.30 Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZALEW ZEGRZYŃSKI ODBYTEGO W DNIU 5 GRUDNIA 2017 R. Ad. 1 i 2 Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński otworzył o godzinie 10.00 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 25 września 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 25 września 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12

Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 Wykaz zmian w Procedurze Naboru Lp. Gdzie Było Jest Podstawa zmiany 1. Procedura naboru 5 ust. 8-12 8. Karty oceny wypełniane są indywidualnie przez każdego z członków Rady i są odrębne dla każdej operacji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły. PROGRAM POSIEDZENIA RADY W DN. 17 lipca 2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły. PROGRAM POSIEDZENIA RADY W DN. 17 lipca 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 17 lipca 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 17 lipca 2017, Sala Konferencyjna UG Rytwiany,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem Czosnów, dnia 16 lutego 2018 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem z dnia 16 lutego 2018 r. W dniu 16 lutego 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. PROTOKÓŁ z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa z dnia 08 marca 2017 r. W dniu 08 marca (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka w Skrzyszowie 335 A, odbyło

Bardziej szczegółowo

Jędrzejów, r.

Jędrzejów, r. Jędrzejów,08.12.2016 r. Protokół nr 4 / 2016 z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF odbytego w dniu 08 grudzień 2016r. W dniu 8 grudnia 2016 roku w Jędrzejowie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania -- z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE

PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE PROTOKÓŁ RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN RASZYN - MICHAŁOWICE Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756,

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXIV Posiedzenie Rady Data 2-4-217rok Gminne Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Gmina Zakrzew) 1. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły

Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Protokół z Posiedzenia Rady LGD Dorzecze Wisły Połaniec, 12 stycznia 2017 r. Protokół z Posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisły 12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 19.09.2018 r. PROTOKÓŁ VI/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu

Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia r. w Białym Dunajcu Protokół z posiedzenia Rady Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania nr IV/2017 z dnia 28-04-2017r w Białym Dunajcu Protokół w sprawie ponownej wniosków w ramach naboru 3/2016 przez Radę Podhalańskiej Lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada.

PROTOKÓŁ. Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada. PROTOKÓŁ W dniu 28.07.2017 r. o godzinie 16:00 w siedzibie LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32 w Złotowie odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania wyboru operacji z poddziałania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zapiecek" w dniu 18.11.2011 r. w Radzyniu Podlaskim Część I - ogólna 1. Lokalna Grupa Działania Zapiecek" Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. Data rok rotokół z osiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki XXI osiedzenie Rady Data 2--216 rok Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Wieniawie 1. Wypełnienie deklaracji bezstronności

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 1/2016 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 22.09.2016 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 03.10.2018 r. PROTOKÓŁ VII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE

WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: NAZWA / TYTUŁ WNIOSKU: I. KRYTERIA FORMALNE TAK NIE Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU Miejsce na pieczęć LGD KARTA WSTĘPNEJ OCENY WNIOSKU NUMER KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Załącznik do Uchwały nr 14/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 16.10.2017 r. Procedura wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 1 Użyte

Bardziej szczegółowo

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy

d) spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru, e) zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy Uchwała Zarządu Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu nr 8/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych Procedur wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VI/2017. z posiedzenia. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka

PROTOKÓŁ VI/2017. z posiedzenia. Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka PROTOKÓŁ VI/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka W dniu 05.07.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Kozienicka Kozienice ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach r. oraz r.

Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach r. oraz r. Błażowa, 14.07.2017r. Protokół z oceny i wyboru operacji z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu w dniach 06.07.2017r. oraz 14.07.2017r. Ocena i wybór operacji został dokonany

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r., początek godz

Nakło nad Notecią, r., początek godz Posiedzenie związane z wyborem i oceną operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,.. współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na RzeczRozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),. nr konkursu

Bardziej szczegółowo

Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017

Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017 Protokół z II posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady dotyczący rozpatrzenia protestów w ramach naborów nr 1/2017 i 3/2017 Posiedzenie Dzień I DATA GODZINA MIEJSCE 20.03.2017 r. godz.

Bardziej szczegółowo

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy.

Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena punktowa Sposób oceny. będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/1/Z z dnia 0.05.201 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.1.1 Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD PROCEDURAUSTALANIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I ICH ZMIANY DLA OPERACJI WŁASNYCH, GRANTOWYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD I. CEL PROCEDURY: 1 Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr /2015 Walnego Zebrania Członków LGD Kraina wokół Lublina z dnia 18 grudnia 2015 r. REGULAMIN RADY LGD Kraina wokół Lublina Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn Raszyn - Michałowice

Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn Raszyn - Michałowice Protokół z I posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania -- z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 Rusiec, 05-830, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NR XI RADY DECYZYJNEJ PARTNERSTWA "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE" Posiedzenie związane z wyborem i oceną Grantobiorców w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 "Borowiaki zawdy chantne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku.

10 1. Poszczególne wnioski rozpatrywane są w oddzielnych dyskusjach, w których uczestniczą osoby bezstronne wobec rozpatrywanego wniosku. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego Nr VI/2016 z dnia 19.09.2016 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur.

6. W ramach danego naboru wniosków o przyznanie pomocy nie może nastąpić zmiana procedur. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego I. WSTĘP: 1. Procedury opisują sposób wyboru

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 08.11.2017 r. PROTOKÓŁ VII/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 06.11.2018 r. PROTOKÓŁ VIII/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 11.08.2017 r. PROTOKÓŁ V/2017 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Rady Stowarzyszenia,,Czarnkowsko Trzcianecka Lokalna Grupa Działania z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 Wsparcie na wdrażanie operacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gorce-Pieniny,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się w dniu r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się w dniu r. STOBRAWSKI P1 0~11 RC440),, W WSZAMI«~Wel rm ba 2614,4270,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejsko"." Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD

KARTA OCENY WSTĘPNEJ. Numer Konkursu: Numer Wniosku: Nazwa Wnioskodawcy: Nazwa / Tytuł operacji: Pieczątka LGD Załącznik nr 2 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 (projekty grantowe) Pieczątka LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Protokół zebrania rady w powiecie..

Protokół zebrania rady w powiecie.. Protokół zebrania rady w powiecie.. Zebranie członków rady w powiecie (dalej: zebranie).. zostało zwołane przez Przewodniczącego/ą PowiatuPana/Panią. na dzień. 2017 roku w.. W zebraniu udział wzięło. członków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/18/Z z dnia 27.04.2018 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2017. z posiedzenia Rady Programowej. Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty. w dniu

Protokół nr 6/2017. z posiedzenia Rady Programowej. Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty. w dniu Osjaków, dnia 18.10.2017 Protokół nr 6/2017 z posiedzenia Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Kraina Wielkiego Łuku Warty w dniu18.10.2017 W dniu 18.10.2017w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kraina

Bardziej szczegółowo

Podkowa Leśna, r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo

Podkowa Leśna, r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo Podkowa Leśna, 28.03.2017r Protokół z posiedzenia 1/2017 Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo Posiedzenie odbyło się 28 marca 2017 w biurze Zielonego Sąsiedztwa w Podkowie Leśnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1/17/Z z dnia 16.2.217 r. Zarządu LGD Zielony Pierścień Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Ogłoszenie o naborze

Bardziej szczegółowo

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry nr../2015 z dnia. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Bardziej szczegółowo

II. Regulamin konkursu nr 1/2018/G. obszaru LGD stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w ogłoszeniu o naborze.

II. Regulamin konkursu nr 1/2018/G. obszaru LGD stanowi uszczegółowienie informacji zawartych w ogłoszeniu o naborze. Załącznik do Uchwały nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 11.01.2018r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2018/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania

Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania Załącznik nr 1 do uchwały 115/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 17 grudnia 2015 roku Regulamin Pracy Rady Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania 1 Główne dokumenty stanowiące podstawę opracowania

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE

SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPOTKANIE INFORMACYJNO- KONSULTACYJNE w różnych miejscowościach, także poza siedzibami gmin dot. zwiększenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BYTOWSKIE W dniu 27 czerwca 2016 roku w Bytowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej; 08.04.2019 OGŁOSZENIE nr 1/2019/G Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY

PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków Nr 3 /3/2016 z dnia 11.10 2016r PROCEDURA WYBORU I OCENY OPERACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZOWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BRAMA MAZURSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne

Tytuł Projektu grantowego: Najważniejsze to co niewidoczne Ogłoszenie nr 2/2017/G o naborze wniosków o powierzenie Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Euro-Country, których zakres ujęty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY PROGRAMOWEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Dla Miasta Torunia określa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r.

Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Protokół nr LGR/III/11 z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w dniu 14 listopada 2011 r. Lista obecności w załączeniu. W posiedzeniu brało udział 39 członków na 108 członków

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r.

PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Sucha Beskidzka, dnia 06.12.2018 r. PROTOKÓŁ IX/2018 z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 1/2017

Ogłoszenie nr 1/2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Ogłoszenie nr 1/2017 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ogłasza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Perła Jury PROJEKTY GRANTOWE- PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XIV RADY LGD Jurajska Kraina

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XIV RADY LGD Jurajska Kraina Skała, 0 września 018 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XIV RADY LGD Jurajska Kraina Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina, które odbyło się w dniu 0 września

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD

A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD Załącznik Nr 3 do Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych A. KARTA WERYFIKACJI WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU propozycja pracowników Biura LGD Numer ogłoszenia: Znak sprawy nadany

Bardziej szczegółowo

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Załącznik nr 3 do: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Pieczęć LGD KARTA OCENY WSTĘPNEJ Wersja: 1.2

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r.

Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r. Protokół nr I/2017 z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Barcja z dnia 23 stycznia 2017 r. Obrady rozpoczęto o godz. 16 00 Zakończono o godz. 20 00 Podjęto 19 uchwał W posiedzeniu, które odbyło się

Bardziej szczegółowo

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 2. Rozwój innowacyjnej

Bardziej szczegółowo