Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja. Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin"

Transkrypt

1 1 Apache Ant Ant jest narzędziem umożliwiającym automatyzację procesów związanych z budowaniem programów. Jego podstawowe cechy to: konfiguracja zadań zapisana w formacie XML, wieloplatformowość m. in. Linux, Unix (np. Solaris and HP-UX), Windows 9x i NT, OS/2 Warp, Novell Netware 6 oraz MacOS X. rozszerzalność w oparciu o klasy napisane w Javie. Ant jest rozwijany w ramach Apache Software Foundation. Strona domowa projektu: Wymagania: parser XML'a zgodny z JAXP, JDK w wersji 1.2 lub nowszej. W przypadku posiadania samego JRE część zadań nie będzie działać.

2 2 Instalacja Ant jest rozpowszechniany jako archiwum zip. Należy je rozpakować w wybranym katalogu. Następnie należy: dodać podkatalog bin do ścieżki poszukiwań, ustawić zmienną środowiska ANT_HOME, ew. ustawić zmienną JAVA_HOME, np. (Windows). set ANT_HOME=c:\ant set JAVA_HOME=c:\jdk1.2.2 set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin Zwykle należy też zwiększyć pamięć dla konsoli poleceniem: shell=c:\command.com c:\ /p /e:32768

3 Wykorzystanie tag project Informacje na temat zadań są zapisane w pliku XML. Taki plik zawiera jeden projekt (project) i co najmniej jeden cel (target). Cel składa się z zadań (task). Projekt posiada trzy opcjonalne atrybuty: name nazwa projektu, default nazwa domyślnego celu wykonywanego przy budowaniu projektu, basedir katalog od którego będą,,liczone nazwy ścieżek. Opcjonalnie projekt może posiadać opis umieszczeny w elemencie <description>. Przykład: <project name="myproject" default="dist" basedir="."> <description> simple example build file </description>... </project> 3

4 4 Wykorzystanie tag target Cel (target) może być zależny od innych celów. Pozwala to na określenie kolejności wykonywania celów: <target name="a"/> <target name="b" depends="a"/> <target name="c" depends="b"/> <target name="d" depends="b,c,a"/> Ant wykonuje cele,,zależne w kolejności od lewej do prawej. W powyższym przykładzie, jeśli wywołać cel D, zadania zostaną wykonane w kolejności A, B, C, D. Należy zwrócić uwagę na możliwość wywołania celu jeszcze wcześniej, jeśli był on zależny od innego wcześniej wykonanego celu.

5 Wykorzystanie tag target Cel może być wywoływany warunkowo, korzystając z następującej składni: <target name="a" if="property"/> Jeśli wartość property jest ustawiona cel A jest aktywny. Wartość własności property jest bez znaczenia. <target name="a" unless="property"/> Jeśli wartość property jest nieustawiona cel A jest aktywny. Cel (target) posiada następujące atrybuty: name - nazwa depends zależności, if jeśli unless,,jeśli nie, description dodatkowy, krótki opis zadania. 5

6 6 Wykorzystanie zadania Zadanie określa konkretny kod, który ma zostać wykonany. Zadania zwykle definiuje się tagami w następującej postaci: <taskname attribute1="value1" attribute2="value2"... /> Wszystkie zadania posiadają nazwę typ zadania. Liczba atrybutów zależy od rodzaju zadania. Zadania dzielimy na wbudowane, opcjonalne i własne. Zadanie może mieć także przyporządkowany identyfikator: <taskname id="taskid"... /> Dzięki temu można odwołać się do tego zadania z innych zadań. Przykład: <script... > task1.setattr("bar"); </script> ustawia atrybut attr konkretnej instancji zadania. Z poziomu programu w Javie dostęp do zadania uzyskujemy poprzez: project.getreference("task1").

7 7 Wykorzystanie własności Z projektem może być związany zbiór własności. Aby je wykorzystać należy wpisać ${nazwawlasosci}. Ant umożliwia dostęp do wszystkich własności systemowych (System.getProperties()). Ponadto udostępnione są także: basedir bezwzględna ścieżka dla projektu (atrybut basedir), ant.file bezwzględna scieżka do opisu XML (buildfile), ant.version wersja Ant'a ant.project.name nazwa wykonywanego projektu, ant.java.version wersja Wirtualnej Maszyny Javy (obecnie dopuszczalne wartości to "1.1", "1.2", "1.3", "1.4" oraz "1.5").

8 Wykorzystanie przykład <project name="myproject" default="dist" basedir="."> <description> przykładowy buildfile </description> <!-- ustawienie właściwości globalnych --> <property name="src" location="src"/> <property name="build" location="build"/> <property name="dist" location="dist"/> <target name="init"> <!-- timestamp --> <tstamp/> <!-- Przygotowanie katalogów dla kompilacji --> <mkdir dir="${build}"/> </target> <target name="compile" depends="init" description="compilation" > <!-- Kompilacja źródeł z ${src} do ${build} --> <javac srcdir="${src}" destdir="${build}"/> </target> 8

9 9 Wykorzystanie przykład <target name="dist" depends="compile" description="generowanie dystrybucji" > <!-- Przygotowanie katalogu --> <mkdir dir="${dist}/lib"/> <!-- Stworzenie archiwum MyProject-${DSTAMP}.jar --> <jar jarfile="${dist}/lib/myproject-${dstamp}.jar" basedir="${build}"/> </target> <target name="clean" description="porzadki" > <!-- Kasowanie katalogów ${build} i ${dist} --> <delete dir="${build}"/> <delete dir="${dist}"/> </target> </project>

10 10 Ścieżki Często wymagane jest podanie zbioru plików (np. Zmienna CLASPATH). Można tu skorzystać z elementów pathelement, fileset i dirset. Przykład: <classpath> <pathelement path="${classpath}"/> <fileset dir="lib"> <include name="**/*.jar"/> </fileset> <pathelement location="classes"/> <dirset dir="${build.dir}"> <include name="apps/**/classes"/> <exclude name="apps/**/*test*"/> </dirset> <filelist refid="third-party_jars"/> </classpath>

11 Referencje <project... > <target... > <rmic...> <classpath> <pathelement location="lib/"/> <pathelement path="${java.class.path}/"/> <pathelement path="${additional.path}"/> </classpath> </rmic> </target> <target... > <javac...> <classpath> <pathelement location="lib/"/> <pathelement path="${java.class.path}/"/> <pathelement path="${additional.path}"/> </classpath> </javac> </target> </project> 11

12 12 Referencje <project... > <path id="project.class.path"> <pathelement location="lib/"/> <pathelement path="${java.class.path}/"/> <pathelement path="${additional.path}"/> </path> <target... > <rmic...> <classpath refid="project.class.path"/> </rmic> </target> <target... > <javac...> <classpath refid="project.class.path"/> </javac> </target> </project>

13 13 Uruchamianie Ant'a Aby uruchomić projekt należy wcześniej dodać do CLASSPATH katalog ANT_HOME/lib. Przykładowe uruchomienie programu: ant uruchamia domyslny cel ze skryptu build.xml z bierzącego katalogu, ant -buildfile plik.xml uruchamia domyslny cel ze skryptu plik.xml z bierzącego katalogu, Można też uruchomić Ant'a poprzez wirtualną maszynę Javy: java -Dant.home=c:\ant org.apache.tools.ant.main [options] [target] lub java -Dant.home=c:\ant org.apache.tools.ant.launch.launcher [options] [target]

14 14 Podstawowe zadania - javac javac służy do kompilacji programów. Przykład zastosowania: <javac srcdir="${src}" // katalog z plikami.java destdir="${build}" // katalog na pliki.class includes="d1/**,d2/**" // dodatkowe źródła do kompilacji excludes="${src}/test/**" // pliki wykluczone z kompilacji fork="true" // do kompilacji użyty zostanie program javac source="1.2" // źródla zgodne z wersją 1.2 javy target="1.2" // klasy zgodne z wersją 1.2 javy classpath="xyz.jar" // zbiór klas i bibliotek z których korzysta program />

15 <signjar jar="${dist}/lib/mylibtest.jar" // podpisujemy aplikacje alias="myalias" storepass="mypass" /> 15 Podstawowe zadania jar, signjar jar pozwala przykotować archiwum jar. Przykład zastosowania: <jar destfile="${dist}/lib/mylib.jar"> //tworzymy bibliotekę <fileset dir="${build}/classes" excludes="**/test.class" /> <fileset dir="${src}/resources"/> </jar> <jar destfile="${dist}/lib/mylibtest.jar"> // tworzymy test <fileset dir="${build}/classes"/> <fileset dir="${src}/resources"/> <manifest> <attribute name="main-class" value="com.myapp.test" /> </manifest> </jar>

16 16 Inne zadania izpack izpack jest zadaniem zdefiniowanym w pakiecie izpack i służy do przygotowania wersji instalacyjnej programu. Przykład zastosowania: <taskdef name="izpack" classpath="${lib}/standalone-compiler.jar" classname="com.izforge.izpack.ant.izpacktask" />... <echo message="makes the installer using IzPack"/> <izpack input="${basedir}/install.xml" output="${basedir}/myapp-install.jar" installertype="standard" basedir="${basedir}" />

17 Tworzenie nowych własnych zadań 1. Utworzenie klasy rozszerzającej org.apache.tools.ant.task. 2. Stworzenie publicznego setter'a dla każdego argumentu. Przykład dla argumentu file tworzymy metodę setfile(). 3. Jeśli zadanie może zawierać podzadania (jako elementy) klasa musi implementować interfejs org.apache.tools.ant.taskcontainer. Takie zadanie nie może zawierać innych elementów. 4. Jeśli zadanie może posiadać dane tekstowe pomiędzy tagiem otwierającym i zamykającym należy zaimplementowac metodę public void settext(string). Własności nie są wypełniane. 5. Dla każdego elementu (np. field) należy zaimplementowac odpowiednią metodę: createfield(), addfield() lub addconfiguredfield(). 6. Zaimplementowac metodę public void execute() throws BuildException, która realizuje zadanie. 17

18 <?xml version="1.0"?> <project name="owntaskexample" default="main" basedir="."> <taskdef name="mytask" classname="pl.domena.myveryowntask"/> <target name="main"> <mytask message="hello World! MyVeryOwnTask works!"/> </target> </project> 18 Prosty przykład package pl.domena; import org.apache.tools.ant.buildexception; import org.apache.tools.ant.task; public class MyVeryOwnTask extends Task { private String msg; public void execute() throws BuildException { System.out.println(msg); } public void setmessage(string msg) { this.msg = msg; } }

19 Cykl życia zadania 1. Zadanie jest tworzone w momencie parsowania dokumentu. Oznacza to, że zadanie istnieje nawet jeśli nie zostanie wywołane. 2. Zadanie otrzymuje referencje do projektu, pozycji i celu poprzez dziedziczone pola: project, location i target (w trakcie parsowania). 3. Jeśli użytkownik użyje atrybutu id projekt zapisuje referencje do zadania. 4. Wywoływana jest metoda init() (w trakcie parsowania). 5. Za pomocą metod createxxx() lub addxxx() tworzone są wszystkie elementy zadania (w trakcie parsowania). 6. Za pomocą metod setxxx() is ew. settext() są ustawiane atrybuty (w trakcie uruchomienia). 7. Ustawiane są atrybuty podzadań lub innych elementów (w trakcie uruchomienia). 8. Wywoływana jest metoda execute(). Metoda może być wywołana więcej niż raz (w trakcie uruchomienia). 19

20 20 Konwersje typów Typowo metody setxxx() używają argumentu java.lang.string. Wtedy wartość jest przekazywana do programu (po ew. wypełnieniu własności). Jednak istnieje możliwość użycia innych typów: boolean - zostanie przekazane true jeśli w pliku konfiguracyjnym było wpisane true lub yes. W przeciwnym przypadku zostanie przekazane false. char lub java.lang.character pierwsza litera wyrażenia określonego w pliku konfiguracyjnym, jakikolwiek inny typ podstawowy (int, short,...) - zostanie wykonana odpowiednia konwersja, java.io.file najpierw zostanie ustalone czy podana ścieżka jest bezwzględna, jeśli nie zostanie zinterpretowana jako względna w odniesieniu do podanej w projekcie jako basedir,

21 21 Konwersje typów org.apache.tools.ant.types.path - dane zostaną rozdzielone z wykorzystaniem : i ; jako separatorów. Względne ścieżki zostaną uzupełnione o basedir. java.lang.class - klasa o podanej nazwie zostanie załadowana i przekazana do metody, jakikolwiek inny typ posiadający konstruktor, którego jedynym argumentem jest typ java.lang.string - zostanie utworzona nawa instancja obiektu i przekazana metodzie. podklasa org.apache.tools.ant.types.enumeratedattribute zostanie wywołana metoda setvalue().

22 Elementy Chcąc umożliwić używanie nowego elementu w zadaniu o nazwie field typu FieldElement należy zdefiniować jedną z metod: 1. public FieldElement createfield() - tworzona jest nowa instancje FieldElement. 2. public void addfield(fieldelement value) przekazywany jest argument utworzony po wywołaniu odpowiedniego konstruktora. 3. public void addconfiguredfield(fieldelement value) dodatkowo tworzone są wszystkie elementy wewnętrzne za pomocą odpowiednich konstruktorów. W drugim i trzecim przypadku klasa FieldElement musi posiadć publiczny bezargumentowy konstruktor lub publiczny jednoargumentowy konstruktor korzystający z parametru typu oklreślającego projekt. 22

23 23 Typy Aby umożliwić używanie nowego typu Type w zadaniu należy zdefiniować jedną z metod: 1. public void add(type type) - przekazywany jest argument utworzony po wywołaniu odpowiedniego konstruktora. 2. public void addconfigured(type type) dodatkowo tworzone są wszystkie elementy wewnętrzne za pomocą odpowiednich konstruktorów.

24 24 Typy przykład Zadanie MyTask zawiera elementy typu Condition: public class MyTask extends Task { private List conditions = new ArrayList(); public void add(condition c) { conditions.add(c); // dodanie zadania do listy } public void execute() { // wykonanie zadania } } Użycie zadania MyTask: <taskdef name="mytask" classname="mytask" classpath="classes"/> <typedef name="condition.equals" classname="org.apache.tools.ant.taskdefs.conditions.equals"/> <mytask> <condition.equals arg1="${debug}" arg2="true"/> </mytask>

25 Typy i elementy przykład public class Sample { public static class MyFileSelector implements FileSelector { public void setattra(int a) {} public void setattrb(int b) {} public void add(path path) {} public boolean isselected(file basedir, String filename, File file) { return true; } } interface MyInterface { void setverbose(boolean val); } public static class BuildPath extends Path { public BuildPath(Project project) { super(project); } } public void add(myinterface inter) {} public void seturl(string url) {} 25

26 Typy i elementy przykład } public static class XInterface implements MyInterface { public void setverbose(boolean x) {...} public void setcount(int c) {...} } <typedef name="myfileselector" classname="sample$myfileselector" classpath="classes" loaderref="classes"/> <typedef name="buildpath" classname="sample$buildpath" classpath="classes" loaderref="classes"/> <typedef name="xinterface" classname="sample$xinterface" classpath="classes" loaderref="classes"/> <copy todir="copy-classes"> <fileset dir="classes"> <myfileselector attra="10" attrb="-10"> <buildpath path="." url="abc"> <xinterface count="4"/> </buildpath> </myfileselector> </fileset> </copy> 26

27 Podzadania i zdarzenia Zadanie posiadające podzadania posiada metodę addtask(), która powinna uruchomić podzadanie za pomocą metody perform() z pakietu org.apache.tools.ant. Metoda perform wywołuje odpowiednie zdarzenie BuildEvent i wykonuje metodę execute(). Zdarzenia można przechwycić w obiekcie typu Project używając odpowienich BuildListener'ow (org.apache.tools.antbuildlistener). Listener przechwytuje zdarzenia: rozpoczęcie i zakończenie dla projektu, celu oraz logowanie komunikatów. Od wersji pojawił się SubBuildListener pozwalający obsłużyć zadania <ant> i <subant>. UWAGA: listener nie może korzystać bezpośrednio ze strumieni systemowych ponieważ Ant przekierowuje te strumienie do systemu obsługi zdarzeń BuildEvent. 27

28 28 Podsumowanie Wykorzystanie Ant'a umożliwia automatyzaję wielu procesów związanych z tworzeniem oprogramowania. Narzędzie to jest powszechnie używane szczególnie przez programistów urzywających Javy. Uniwersalność i elastyczność Anta istotnie wpłynęła na popularnośc tego rozwiązania.

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne. Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Edukacja Techniczno Informatyczna Studia dzienne Praca dyplomowa inżynierska Tomasz Babiarz PORÓWNANIE KOMPILATORÓW DLA ŚRODOWISKA JAVA

Bardziej szczegółowo

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej

Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007. Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Java Podstawy JUST JAVA 28.03.2007 Michał Bereta Intytu Modelowania Komputerowego Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej beretam@torus.uck.pk.edu.pl http://torus.uck.pk.edu.pl/~beretam Hello

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika

SMSFall. Wersja 1.1.5. Podręcznik użytkownika SMSFall Wersja 1.1.5 Podręcznik użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1. O programie...1 1.2. Rejestrowanie licencji...1 1.3. Korzystanie z pomocy...2 1.4. Aktualizacje automatyczne...3 1.5. Język

Bardziej szczegółowo

J2ME. Almanach IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

J2ME. Almanach IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG J2ME. Almanach Autor: Kim Topley T³umaczenie: Pawe³ Gonera (rozdz. 0-5), Micha³ Dadan (rozdz. 6-18) ISBN: 83-7361-118-5

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo