WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej"

Transkrypt

1 Lucyna Krupa Rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania: konieczne na ocenę dopuszczającą; konieczne + podstawowe na ocenę dostateczną; konieczne + podstawowe + rozszerzające na ocenę dobrą; konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające na ocenę bardzo dobrą. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone szczegółowo w systemie oceniania z chemii..

2 Dział 7: Sole Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wymienia przykłady soli znane z życia codziennego; podaje zastosowanie soli kamiennej; opisuje właściwości fizyczne soli kamiennej; podaje wzór soli kamiennej i jej nazwę systematyczną; definiuje pojęcie jonów; definiuje pojęcie wiązania jonowego; zapisuje przebieg dysocjacji elektrolitycznej NaCl za pomocą równania reakcji, podaje nazwy powstałych jonów; podaje nazwy kilku soli poznanych na lekcjach, znając ich wzory, i odwrotnie zapisuje wzory kilku soli na podstawie ich nazw; opisuje znaczenie soli kamiennej w życiu człowieka; podaje przykłady występowania soli w przyrodzie; porównuje właściwości fizyczne dwóch soli, np. NaCl i CuSO 4 ; zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów Na + i Cl - ; opisuje tworzenie się wiązania jonowego na przykładzie NaCl; rysuje ułożenie jonów w krysztale NaCl; podaje nazwy soli kwasów HCl, H 2 SO 4, HNO 3 na podstawie wzorów, i odwrotnie zapisuje wzory soli na podstawie nazw; podaje nazwy jonów powstałych w wyniku dysocjacji soli kwasów wymienionych wyżej; opisuje znaczenie różnych soli w gospodarce człowieka; tłumaczy budowę jonową kryształu NaCl; zapisuje elektronowo mechanizm powstawania jonów Mg 2+, Al 3+, S 2- opisuje mechanizm powstawania wiązań jonowych w chlorkach i siarczkach: potasu, magnezu, glinu; porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych; zapisuje równania dysocjacji elektrolitycznej soli poznanych na lekcji; zapisuje wzory soli na podstawie podanej zawartości jonów, np. na etykietach z butelek wody mineralnej; zapisuje równanie reakcji podaje ogólny wzór soli i stosuje go, pisząc wzór chemiczny dowolnej soli; projektuje eksperyment umożliwiający badanie przewodzenia prądu elektrycznego przez roztwory soli dobrze rozpuszczalnych w wodzie; zapisuje równanie dysocjacji dowolnej soli, podaje nazwy jonów; rozpoznaje kwas i wodorotlenek, z których dana sól powstała; zapisuje i uzgadnia dowolne równanie reakcji otrzymywania soli w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej; na podstawie tablicy rozpuszczalności przewiduje wyniki reakcji dwóch dowolnych

3 definiuje reakcję zobojętniania, zapisuje cząsteczkowo równania zobojętniania, w postaci substratów; rozpoznaje równanie zobojętniania reakcji zobojętniania kwasów HCl, cząsteczkowej i jonowej, kwasów: projektuje i wykonuje w zbiorze różnych równań reakcji; H 2 SO 4, HNO 3 wodorotlenkami: H 2 CO 3, H 2 SO 3, H 2 S, H 3 PO 4 doświadczenie umożliwiające podaje przykład reakcji NaOH, KOH, Ca(OH) 2 ; poznanymi wodorotlenkami; identyfikację niektórych soli, np. zobojętniania i zapisuje równanie tłumaczy przebieg reakcji proponuje sposób identyfikacji NaCl, Na 2 CO 3, CaCl 2 ; reakcji; zobojętniania, pisząc skrócone gazów wydzielających się w omawia właściwości niektórych soli, określa pojęcia sole łatwo i trudno jonowe równanie reakcji; reakcjach, np. H 2, CO 2 ; analizując proces mętnienia wody, rozpuszczalne w wodzie; podaje przykłady reakcji wymiany spulchniania ciasta, leczenia na podstawie tablicy pojedynczej i wymiany podwójnej wytrącania różnych soli, w tym nadkwaśności żołądka; rozpuszczalności soli wyszukuje oraz odpowiednie równania reakcji fosforanów(v), siarczków i opisuje konsekwencje procesu sole łatwo i trudno rozpuszczalne w ilustrujące różne metody węglanów; zwanego zasoleniem wód i gleb; wodzie; otrzymywania soli; podaje przykłady reakcji: proponuje ocenę żywności interpretuje graficzny zapis rozpoznaje sole jako produkty metal + niemetal, tlenek niemetalu produkowanej w gospodarstwach (piktogram) substancji różnych reakcji; + zasada, sól + sól i zapisuje stosujących intensywne nawożenie toksycznych. opisuje sposoby otrzymywania soli odpowiednie równania reakcji; gleby oraz produktów rolnych kwasów HCl, H 2 SO 4, HNO 3, określa zastosowanie reakcji rosnących wzdłuż dróg. ilustrując je równaniami reakcji strącania; typu: metal + kwas, tlenek metalu + na podstawie tablicy kwas, kwas + wodorotlenek. rozpuszczalności planuje otrzymanie osadów soli trudno rozpuszczalnych, pochodzących od kwasów poznanych na lekcjach.

4 Dział 8: Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające korzystając z układu okresowego pierwiastków, opisuje budowę atomu węgla; rozróżnia pierwiastek węgiel i węgiel surowiec energetyczny; wymienia odmiany węgla; opisuje właściwości i zastosowanie diamentu i grafitu; wyjaśnia, co to są węglowodory; zapisuje wzór sumaryczny i strukturalny metanu, określa wartościowość węgla w cząsteczce; wymienia naturalne źródła tworzenia się metanu; wyjaśnia, dlaczego tlenek węgla(ii) jest substancją szczególnie buduje (lub rysuje) model atomu węgla i objaśnia go; opisuje występowanie pierwiastka węgla w przyrodzie; rozróżnia nieorganiczne i organiczne związki węgla; opisuje różnice w budowie diamentu i grafitu oraz ich właściwości fizycznych; wskazuje na związek emisji metanu do atmosfery z efektem cieplarnianym; opisuje właściwości fizyczne i chemiczne metanu; całkowitego spalania metanu i planuje i wykonuje doświadczenie umożliwiające wykrycie węgla w produktach organicznych; opisuje nową odmianę węgla fuleren; projektuje doświadczenie ilustrujące sorbcyjne właściwości węgla aktywnego; tłumaczy występowanie SO 2 wśród produktów spalania węgli kopalnych; omawia rolę CO 2 i SO 2 w zaburzeniu równowagi ekologicznej w atmosferze i skutki tego zjawiska; rozróżnia modele diamentu, grafitu i fulerenu; na postawie modelu tłumaczy, dlaczego diament jest twardy, a grafit można strugać zwykłym nożem; proponuje działania w celu wykorzystania SO 2 znajdującego się w dymach uchodzących z pieców przemysłowych opalanych węglem lub wyeliminowania siarki i jej związków z węgla; podaje nazwy, wzory sumaryczne i półstrukturalne węglowodorów alifatycznych zawierających więcej niż cztery atomy węgla w

5 niebezpieczną; etanu; półspalania i niecałkowitego cząsteczce, wykonuje ich modele i omawia zastosowanie metanu; buduje modele cząsteczek metanu i spalania metanu i etanu, porównuje rysuje wzory strukturalne; podaje ogólne wzory alkanów, etanu, i opisuje ich budowę; produkty spalania i wyciąga zbiór wzorów, nazw i modeli alkenów i alkinów i na tej tłumaczy, dlaczego należy wietrzyć wnioski dotyczące spalania gazu węglowodorów alifatycznych dzieli podstawie tworzy wzory łazienki, w których znajdują się ziemnego w piecykach gazowych; na różne podzbiory, podając sumaryczne węglowodorów z piecyki gazowe; tłumaczy, co oznacza pojawienie kryterium podziału; szeregu metanu, etenu i etynu podaje definicję szeregu się sadzy na rusztach piecyka spalania, zawierające trzy atomy węgla w homologicznego; gazowego; półspalania i niecałkowitego cząsteczce; podaje występowanie i zastosowanie węglowodorów wskazuje różnice w budowie członków tego samego szeregu homologicznego; rozpoznaje węglowodory należące do tego samego szeregu homologicznego; spalania węglowodorów zawierających więcej niż dwa atomy węgla w cząsteczce; nasyconych; określa, co to są węglowodory nienasycone; podaje nazwy systematyczne węglowodorów nienasyconych o dwóch atomach węgla w zapisuje wzory sumaryczne, półstrukturalne i strukturalne oraz podaje nazwy czterech początkowych alkanów (z szeregu homologicznego) oraz trzech początkowych alkenów i alkinów buduje modele cząsteczek alkanów, alkenów i alkinów, na podstawie modelu rysuje wzór strukturalny węglowodoru, zapisuje wzór półstrukturalny, sumaryczny i nazwę; podaje nazwę produktu addycji bromu do etenu; zapisuje równanie reakcji addycji wodoru i bromu do węglowodorów nienasyconych zawierających więcej niż dwa atomy węgla w cząsteczce; cząsteczce; (z szeregu homologicznego); oblicza procentową zawartość proponuje sposób otrzymywania porównuje wzory strukturalne i buduje modele cząsteczek etenu węgla w węglowodorze; węglowodoru nasyconego podaje różnice w budowie etenu i i etynu; spalania z nienasyconego, np. etanu z etynu; etynu; etenu i etynu do CO i sadzy; projektuje eksperyment opisuje różnice we właściwościach przyłączania wodoru do etenu i wykonuje doświadczenie umożliwiający otrzymanie etynu,

6 węglowodorów nasyconych i etynu; umożliwiające wykrywanie wybiera potrzebne odczynniki i nienasyconych; wiązania wielokrotnego; szkło laboratoryjne; opisuje zastosowanie etenu i etynu. przyłączania bromu do etenu i proponuje sposób identyfikacji etynu; polimeryzacji etenu i produktów reakcji CaC 2 z H 2 O; depolimeryzacji polietylenu; projektuje doświadczenie całkowitego spalania etenu i etynu; otrzymuje acetylen (etyn) z umożliwiające rozróżnienie etanu i opisuje zasługi I. Łukasiewicza karbidu, bada jego właściwości i etynu; w rozwoju chemii ropy naftowej. zapisuje równanie reakcji; analizuje zalety i wady kilku tłumaczy zasadność stosowania alternatywnych źródeł energii; tlenu w palnikach tleno- rozwiązuje chemografy typu: acetylenowych; CaC 2 C 2 H 2 C 2 H 4 C 2 H 6 analizuje wpływ rozwoju CaC 2 C 2 H 2 C 2 H 2 Br 2 C 2 H 2 Br 4 motoryzacji oraz transportu i zapisuje odpowiednie równania lotniczego na środowisko; reakcji, dobierając brakujące reagenty. Dział 9: Pochodne węglowodorów Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające określa pojęcia: grupa węglowodorowa i grupa funkcyjna; rozróżnia jednofunkcyjne i wielofunkcyjne pochodne węglowodorów; uzasadnia stwierdzenie, że alkohole to jednofunkcyjne pochodne węglowodorów; zapisuje wzór dowolnego alkoholu z szeregu metanolu (zawierającego więcej niż 4 atomy węgla w

7 wskazuje grupy: węglowodorową, podaje nazwy i wzory zapisuje wzory sumaryczne, cząsteczce) i podaje jego nazwę; hydroksylową, karboksylową i półstrukturalne i strukturalne półstrukturalne, rysuje wzory projektuje doświadczenie w celu aminową; alkoholi o trzech atomach węgla strukturalne, podaje nazwy zbadania właściwości fizycznych określa, co to są alkohole, podaje w cząsteczce; systematyczne alkoholi mających i chemicznych alkoholi; wzory i nazwy dwóch wymienia wspólne właściwości więcej niż trzy atomy węgla w analizuje i ocenia określenie: najprostszych alkoholi, buduje metanolu i etanolu; cząsteczce; alkohol może stać się wrogiem modele ich cząsteczek; zapisuje ogólny wzór alkoholi i projektuje doświadczenie człowieka, ale jest niezbędny omawia skutki działania metanolu interpretuje go; ilustrujące wpływ alkoholu w gospodarce ; i etanolu na organizm człowieka; bada właściwości fizyczne etylowego na białko; tłumaczy, dlaczego etanolu używa opisuje zastosowanie alkoholi; etanolu; spalania się do odkażania; zapisuje wzory: strukturalny spalania propanolu i butanolu; interpretuje wpływ kwasu (np. octu i sumaryczny glicerolu; metanolu i etanolu; porównuje budowę alkoholi lub kwasku cytrynowego) na opisuje zastosowanie glicerolu; bada odczyn wodny alkoholi; jednowodorotlenowych zmianę barwy herbaty lub sałatki z podaje wzory półstrukturalne i strukturalne kwasów: mrówkowego i octowego, opisuje ich zastosowanie; podaje przykłady występowania kwasów karboksylowych w przyrodzie; opisuje właściwości fizyczne kwasu octowego (lub omawia budowę cząsteczki glicerolu; projektuje doświadczenie i bada właściwości fizyczne glicerolu; zapisuje ogólny wzór kwasów karboksylowych szeregu kwasu mrówkowego; planuje i wykonuje doświadczenie zobojętniania i wielowodorotlenowych (na przykładzie etanolu i glicerolu); porównuje budowę kwasów: mrówkowego i octowego; wyjaśnia, co to jest ocet; proponuje i wykonuje doświadczenie ukazujące przewodzenie prądu elektrycznego przez roztwory czerwonej kapusty; porównuje właściwości kwasów mineralnych i organicznych; zapisuje wzorami sumarycznymi równanie reakcji addycji bromu do kwasu oleinowego; porównuje budowę i właściwości (na podstawie obserwacji i np. analizy tabel podających

8 mrówkowego); kwasów mrówkowego lub kwasów: mrówkowego i temperatury wrzenia) niższych i zapisuje równania dysocjacji octowego zasadą, zapisuje octowego; wyższych kwasów kwasów: mrówkowego i odpowiednie równanie reakcji, planuje i wykonuje eksperyment karboksylowych oraz wyciąga octowego; podaje nazwę otrzymanej soli; ukazujący przebieg reakcji wnioski o charakterze zmian we opisuje, z czym reagują kwasy: planuje i wykonuje zobojętniania dowolnego kwasu właściwościach; mrówkowy i octowy; doświadczenie ilustrujące reakcję karboksylowego (zawierającego na podstawie wzorów podaje wskazuje reakcję zobojętniania kwasu mrówkowego lub do czterech atomów węgla w nazwy estrów i zapisuje wzór do kwasu organicznego zasadą; octowego z metalami i tlenkami cząsteczce) wodorotlenkiem sodu, nazwy cząsteczek zbudowanych z kwalifikuje mrówczany i octany metali, zapisuje odpowiednie potasu lub wapnia, zapisuje więcej niż czterech atomów węgla; do odpowiedniej grupy związków równania reakcji, podaje nazwę równania reakcji, podaje nazwy chemicznych; soli; soli; tworzenia estrów z kwasów zapisuje wzory sumaryczne wyjaśnia budowę wyższych opisuje sposób identyfikacji gazu zawierających więcej niż dwa kwasów tłuszczowych: kwasów karboksylowych, wydzielanego w reakcji kwasów atomy węgla w cząsteczce z palmitynowego, stearynowego i porównuje kwasy nasycone i organicznych z metalami; metanolem lub etanolem i alkoholi oleinowego; nienasycone; proponuje eksperyment zawierających więcej niż dwa opisuje, z czym mogą reagować kwasy tłuszczowe; określa, co to są estry, ich zastosowanie i występowanie w przyrodzie; podaje wzór i nazwę najprostszej aminy. produkty reakcji kwasów tłuszczowych z wodorotlenkami kwalifikuje do odpowiedniej grupy związków chemicznych; podaje nazwę estru zawierającego do czterech atomów węgla w cząsteczce i opisuje jego potwierdzający obecność wiązania podwójnego w kwasie oleinowym; rozpoznaje, z jakich substratów mógł powstać dany ester; odszukuje w Internecie lub encyklopedii informacje o atomy węgla w cząsteczce z kwasami mrówkowym lub octowym; ze zbioru związków: alkoholi, kwasów, estrów zapisanych wzorami lub nazwami tworzy podzbiory, podając kryterium

9 budowę; zapisuje równanie reakcji otrzymywania octanu etylu; opisuje właściwości metyloaminy. wynalazku Alfreda Nobla, wymienia polskich noblistów i określa, z jakiej dziedziny otrzymali tę nagrodę. podziału; projektuje doświadczenie w celu rozróżniania alkoholu, kwasu, aminy. Dział 10: Aby żyć, trzeba jeść Wymagania konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające wymienia chemiczne składniki żywności; wymienia ogólną funkcję poszczególnych składników żywności w organizmie; wymienia artykuły spożywcze bogate z tłuszcze, białka, cukry; wyjaśnia, dlaczego cukry, białka i tłuszcze zaliczamy do związków organicznych; dzieli tłuszcze ze względu na pochodzenie i stan skupienia; wyjaśnia pojęcie tłuszczu; wymienia choroby wynikające z niedoboru soli mineralnych i witamin (na podstawie informacji wyszukanych w encyklopedii lub na stronach internetowych); podaje skład pierwiastkowy tłuszczów; opisuje rolę tłuszczów w organizmie; podaje ogólny wzór aminokwasów, wskazuje grupy funkcyjne, podaje ich nazwy; wykonuje doświadczenie opisuje sposób pozyskiwania tłuszczów; zapisuje wzór strukturalny cząsteczki dowolnego tłuszczu; zapisuje równanie reakcji otrzymywania tłuszczów; proponuje i wykonuje doświadczenie: badanie właściwości fizycznych tłuszczów; proponuje i wykonuje doświadczenie w celu rozróżnienia tłuszczów nasyconych i nienasyconych, wyjaśnia, czym się wśród różnych produktów spożywczych rozpoznaje te, które są bogate w tłuszcze, białko, cukry; projektuje eksperyment w celu odróżnienia olejów jadalnych od mineralnych; tłumaczy, dlaczego do smażenia, np. frytek, nie należy wielokrotnie używać tego samego tłuszczu; wyjaśnia, które tłuszcze są zdrowsze dla organizmu: nasycone czy nienasycone; wyjaśnia sposób usuwania tłustych

10 opisuje właściwości fizyczne umożliwiające wykrycie białka; one różnią; plam z ubrania; tłuszczów; wyjaśnia pojęcie denaturacji i proponuje sposób otrzymania zapisuje równanie reakcji zmydlania opisuje sposób, w jaki należy koagulacji białka; tłuszczu stałego z tłuszczu tłuszczu; przechowywać tłuszcze; wymienia pierwiastki wchodzące ciekłego; odróżnia proces koagulacji od podaje wzór i nazwę najprostszego w skład białka; tłumaczy, co się dzieje z białkiem procesów wysalania i denaturacji; aminokwasu; podaje przykłady układów pod wpływem etanolu; opisuje cechy charakteryzujące określa, co to są białka; koloidalnych poznanych na lekcji; proponuje doświadczenie w celu koloidy; określa co to są koloidy i czym się proponuje i wykonuje wykrycia azotu i siarki w białku; wyjaśnia, dlaczego zepsute jajko po różnią od roztworu właściwego; doświadczenie w celu wykrycia wyjaśnia pojęcia: cukier buraczany rozbiciu wydziela brzydki zapach; podaje sposób identyfikacji białka; wody w białku; i cukier trzcinowy; tłumaczy, dlaczego ze stężonymi wymienia czynniki wpływające na wykonuje doświadczenie ukazujące tłumaczy, na czym polega spalanie roztworami kwasów i zasad należy denaturację białka; wpływ zasad, metali ciężkich i glukozy w organizmie; pracować ze szczególną wyjaśnia rolę białka w organizmie; ogrzewania na białko; wykrywa cukier redukujący w ostrożnością; wyjaśnia pojęcie fotosyntezy, wyjaśnia proces fotosyntezy; różnych produktach spożywczych; tłumaczy, jakie procesy zachodzą opisuje jej znaczenie dla żyjących proponuje i wykonuje eksperyment proponuje doświadczenie w celu podczas gotowania, a jakie podczas organizmów i podaje jej związek umożliwiający wykrycie węgla w odróżnienia glukozy od sacharozy; smażenia mięsa; z cukrami; cukrach; opisuje, co się dzieje z sacharozą projektuje doświadczenia w celu wymienia różne rodzaje cukrów i wykonuje doświadczenie w przewodzie pokarmowym; wykrycia białka i skrobi w omawia ich zastosowanie; podaje skład pierwiastkowy cukrów; określa podobieństwa i różnice we umożliwiające wykrywanie glukozy; zapisuje wzory sumaryczne glukozy i sacharozy oraz ogólny wyjaśnia słodki smak długo żutego w ustach chleba; projektuje doświadczenie ukazujące, że sacharoza i skrobia to produktach spożywczych; wyjaśnia procesy zachodzące podczas pieczenia chleba i słodki smak przemarzniętych ziemniaków.

11 właściwościach glukozy i sacharozy; bada i opisuje właściwości fizyczne glukozy; opisuje sposób identyfikacji cukrów, takich jak glukoza i fruktoza. wzór skrobi; określa pojęcia: dwucukier i wielocukier; zapisuje równanie reakcji spalania glukozy; zapisuje równanie reakcji rozpadu sacharozy na cukry proste. cukry złożone; identyfikuje skrobię za pomocą jodu rozpuszczonego w etanolu (jodyna) lub KI (płyn Lugola).

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA III ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ WĘGIEL I JEGO ZWIĄZKI Z WODOREM ocena dopuszczająca uczeo korzystając z układu okresowego, opisuje budowę atomu węgla, rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III

Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III Wymagania edukacyjne z chemii w kl. III Dział /tematyka Poziom wymagań ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca (1) (1+2) (1+2+3) (1+2+3+4) (1+2+3+4+5) Kwasy

Bardziej szczegółowo

I. Węgiel i jego związki z wodorem

I. Węgiel i jego związki z wodorem NaCoBeZU z chemii dla klasy 3 I. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów wymieniam kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną wyjaśniam, czym zajmuje się

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA

DZIAŁ 7: BUDOWA MATERII OCENA ŚRÓDROCZNA Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii w klasie III, wynikające z realizowanego programu nauczania chemii w gimnazjum K.M. Pazdro

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne. Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE III gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery.

CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. CHEMIA klasa 3 Wymagania programowe na poszczególne oceny do Programu nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery. Dział - Węgiel i jego związki. określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem

Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na poszczególne oceny z chemii w klasie III VII. Węgiel i jego związki z wodorem 1 Uczeń: wyjaśnia, czym zajmuje się chemiaorganiczna (2) definiuje pojęcie węglowodory (2) wymienia naturalne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu. na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Węgiel i jego związki z wodorem definiuje pojęcia: chemia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III

WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III WYMAGANIA EDUKACYJNE w klasie III Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania (pismem pogrubionym zostały zaznaczone treści Podstawy Programowej) Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania i kryteria ocen Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej

WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Lucyna Krupa Rok szkolny 2016/2017 Anna Mikrut WYMAGANIA EDUKACYJNE z chemii dla klasy trzeciej Wyróżnia się wymagania na: ocenę dopuszczającą ocenę dostateczną (obejmują wymagania na ocenę dopuszczającą)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne:

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa III Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -określa, co to są

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III

Przedmiotowy system oceniania z chemii kl. III Chemia klasa III - wymagania programowe opracowane na podstawie przewodnika dla nauczycieli opublikowanego przez wydawnictwo OPERON I. Węgiel I jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą -

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z chemii dla klasy 3A i 3B Gimnazjum w Borui Kościelnej Rok szkolny: 2015/2016 Semestr: pierwszy Opracowała: mgr Krystyna Milkowska, mgr inż. Malwina Beyga Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii dla klasy VIII Temat 1.Wzory i nazwy kwasów. dopuszczająca - zna zasady bezpiecznego posługiwania

Bardziej szczegółowo

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń:

WĘGLOWODORY. Uczeń: Przykłady wymagań nadobowiązkowych Uczeń: WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie: szereg homologiczny; zna ogólny

Bardziej szczegółowo

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń:

CHEMIA. Treści nauczania- wymagania szczegółowe. Substancje i ich właściwości. Uczeń: Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: CHEMIA Treści nauczania- wymagania szczegółowe Substancje i ich właściwości. Uczeń: Podaje przykłady zastosować chemii w życiu codziennym Nazywa wybrane szkło i sprzęt laboratoryjny oraz określa jego przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne):

CHEMIA kl. I. Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk. Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): CHEMIA kl. I Nauczyciel mgr Ewa Doroszuk Wymagania edukacyjne (obowiązkowe i formalne): Dział I Substancje i ich przemiany. UCZEŃ: zna regulamin szkolnej pracowni chemicznej i konsekwencje nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Przedmiot: chemia Klasa: IIIa, IIIb Nauczyciel: Agata SROKA Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną

Bardziej szczegółowo

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne

Chemia. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (str. 150 152 i 252)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. III 2014/2015 VI. Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków, arczków) tworzy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania CHEMIA KLASA 8

Program nauczania CHEMIA KLASA 8 Program nauczania CHEMIA KLASA 8 DZIAŁ VII. Kwasy (12 godzin lekcyjnych) Wzory i nazwy kwasów Kwasy beztlenowe Kwas siarkowy(vi), kwas siarkowy(iv) tlenowe kwasy siarki Przykłady innych kwasów tlenowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z CHEMII w klasie 8 Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Rok Szkolny 2016/2017 Czarny Dunajec Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu Nauczyciel: Agata Klimowska Podręcznik: Chemia 3 M. B.

Bardziej szczegółowo

l. Węgiel i jego związki z wodorem

l. Węgiel i jego związki z wodorem CHEMIA klasa 3 gimnazjum Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie l. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania na ocenę dopuszczającą definiuje pojęcia: chemia organiczna, chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III.

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z chemii w klasie III. Stopień dopuszczający: podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Węgiel i jego związki z wodorem

Węgiel i jego związki z wodorem Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III

Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III Wymagania programowe na poszczególne oceny CHEMIA klasa III I. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III.

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii w klasie III. VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr Wymagania programowe na poszczególne oceny. Klasa 3 I semestr VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz:

Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wymagania z chemii na poszczególne oceny Klasa 3 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Potrafią wykryć obecność węgla i wodoru w związkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW CHEMIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Wymagania edukacyjne z chemii oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności Kwasy Wymagania edukacyjne z podstawy programowej - klasa VIII Uczeń: definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa opisuje

Bardziej szczegółowo

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze

CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze CHEMIA - KLASA III VII. Węgiel i jego związki z wodorem I półrocze Ocena dopuszczająca (1) podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje

Bardziej szczegółowo

1. Substancje i ich właściwości

1. Substancje i ich właściwości KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot chemia Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III gimnazjum I. Ogólne kryteria (poziomy) wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne Poziom wymagań konieczny (K) podstawowy (P) rozszerzający (R) Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny

Wymagania programowe na poszczególne oceny Wymagania programowe na poszczególne oceny VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] podaje kryteria

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum. Węgiel i jego związki z wodorem. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 Plan wynikowy i wymagania edukacyjne w klasie 3 gimnazjum Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania podstawowe (P) Wymagania edukacyjne ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum

Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum CHEMIA: Wymagania programowe na poszczególne oceny dla uczniów klas III gimnazjum VII. Węgiel i jego związki z wodorem podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z chemii

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. z chemii Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z chemii klasa III,,Program nauczania chemii w gimnazjum. Chemia Nowej Ery Teresa Kulawik, Maria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania Chemia Nowa Era IV. Kwasy Opracowała mgr Agnieszka Para Ocena dopuszczająca [1] wymienia zasady

Bardziej szczegółowo

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin

Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Ogólne treści nauczania z opisami osiągnięć uczniów (wg punktów podstawy programowej) z przyporządkowaną na realizację liczbą godzin Propozycje przydziału godzin na poszczególne bloki tematyczne przy założeniu:

Bardziej szczegółowo

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku

KLASA TRZECIA. Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła węglowodorów. Wymagania edukacyjne. Tytuł rozdziału w podręczniku 1 KLASA TRZECIA Tytuł rozdziału w podręczniku Temat lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Węgiel i jego związki z wodorem 1. Poznajemy naturalne źródła 2.1. Szereg

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy 3 gimnazjum Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III:

Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Chemia Szczegółowe kryteria oceniania po pierwszym półroczu klasy III: Dopuszczający: Ocenę otrzymuje uczeń/ uczennica, który: rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 1 Agnieszka Wróbel nauczyciel biologii i chemii Wrocław,01.09.2015r. Plan pracy dydaktycznej na chemii w klasach trzecich w roku szkolnym 2015/2016 Poziom wymagań Ocena Opis wymagań podstawowe niedostateczna

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca podaje kryteria podziału chemii na organiczną i nieorganiczną określa, czym zajmuje się chemia organiczna definiuje pojęcie węglowodory wymienia naturalne źródła stosuje zasady BHP

Bardziej szczegółowo

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej,

CHEMIA GIMNAZJUM. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: -opanował co najmniej w 98% treści podstawy programowej, CHEMIA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWARTEJ W REALIZOWANYM PROGRAMIE NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII. klasa III G. rok szkolny 2017/2018. zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z CHEMII klasa III G rok szkolny 2017/2018 zgodne z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 2012r. I. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 +

Bardziej szczegółowo

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych

Dział 9. Węglowodory. Wymagania na ocenę. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą. Przykłady wymagań nadobowiązkowych Dział 9. Węglowodory rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DOBRONIU Dział 9. Węglowodory Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery 1 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery Materiał opracowała Anna Remin na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019

Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Ewa Trybel Kompała rok szkolny 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 5 klasa 3a, 3b, 3c, 3d w Chorzowie nauczyciel chemii i matematyki Wymagania programowej na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3

Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Plan wynikowy do serii Chemia Nowej Ery - klasa 3 Na podstawie Programu nauczania chemii w gimnazjum autorstwa Teresy Kulawik i Marii Litwin oraz Wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne z chemii w klasie III gimnazjum Dział 1. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich

Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich Kryteria oceniania z chemii kl I Ocena dopuszczająca -stosuje zasady BHP w pracowni -nazywa sprzęt laboratoryjny i szkło oraz określa ich przeznaczenie -opisuje właściwości substancji używanych na co dzień

Bardziej szczegółowo

W przypadku sprawdzianów przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny: poniżej 33% : ndst od 33% do 50%: dop od 51% do 71 % : dst od 72% do

W przypadku sprawdzianów przyjmuje się skalę procentową przeliczaną na oceny: poniżej 33% : ndst od 33% do 50%: dop od 51% do 71 % : dst od 72% do Przedmiotowy system oceniania z chemii. Katarzyna Foltman Rozróżnia się wymagania: konieczne na ocenę dopuszczającą; konieczne + podstawowe na ocenę dostateczną; konieczne + podstawowe + rozszerzające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE CHEMIA KLASA 3 GIMNAZJUM Dział 9. WĘGLOWODORY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (PSO) Dział 1: Substancje i ich właściwości

Przedmiotowy system oceniania (PSO) Dział 1: Substancje i ich właściwości Przedmiotowy system oceniania (PSO) Dział 1: Substancje i ich właściwości opisuje szkło laboratoryjne i określa do czego służy; defi niuje pojęcie substancji; podaje kryterium odróżniania substancji prostych

Bardziej szczegółowo

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III

Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III Wymania programowe z chemii na poszczególne oceny klasa III VII. Węgiel i jego związki z wodorem Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra - podaje kryteria podziału chemii na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy ósmej

Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy ósmej Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy ósmej Na ocenę dopuszczającą uczeń : wymienia rodzaje wód; wie, jaką funkcję pełni woda w budowie organizmów; podaje przykłady roztworów i zawiesin spotykanych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (dostateczna)

Wymagania podstawowe (dostateczna) Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z przedmiotu chemia dla uczniów z klasy III gimnazjum na rok szkolny 2017/2018. SEMESTR I Temat według programu IV. Kwasy Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe)

Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) o VI. Sole Szczegółowe kryteria oceniania z chemii w klasie III (wymagania programowe) opracowane w oparciu o program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery opisuje budowę soli wskazuje metal i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Publiczne Gimzjum Wadowice Górne PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA CHEMII W GIMNAZJUM KLASA III Nowa Podstawa Programowa Graży Bieniek Plan uczania chemii w klasie III NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Plan wynikowy uczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z CHEMII W KLASIE II gimnazjum Program nauczania chemii w gimnazjum autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Chemia (klasa ósma)

Przedmiot: Chemia (klasa ósma) Przedmiot: Chemia (klasa ósma) Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Kwasy SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami zalicza kwasy do elektrolitów definiuje pojęcie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej

Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Wymagania programowe na poszczególne oceny z chemii dla klasy trzeciej Dział programu: Sole opisuje budowę soli wskazuje metal i resztę kwasową we wzorze soli zapisuje wzory sumaryczne soli (chlorków,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII.

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny klasa VIII. VII. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami

Bardziej szczegółowo

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY

KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY KLASA III Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna/chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech pierwszych węglowodorów nasyconych; zna pojęcie szereg homologiczny zna

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z CHEMII DLA KLASY II GIMNAZJUM Nauczyciel Katarzyna Kurczab CZĄSTECZKA I RÓWNANIE REKCJI CHEMICZNEJ potrafi powiedzieć co to jest: wiązanie chemiczne, wiązanie jonowe, wiązanie

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia,

wyjaśnia pochodzenie węgli kopalnych; podaje przykład doświadczenia, Dział 9. WĘGLOWODORY rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; wie, w jakich postaciach występuje węgiel w przyrodzie; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum. AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska

Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum. AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska Chemia Ciekawa chemia Część 2 Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z chemii klasa III gimnazjum AUTORZY: Hanna Gulińska, Janina Smolińska 1 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra i celująca [ ]

VII. Kwasy. Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dobra [ ] Ocena bardzo dobra i celująca [ ] Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy ósmej na podstawie programu nauczania Chemia Nowej Ery Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ]

Ocena dobra [ ] Ocena dopuszczająca [1] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ]

Wymagania programowe na poszczególne oceny. IV. Kwasy. Ocena bardzo dobra. Ocena dostateczna. Ocena dopuszczająca. Ocena dobra [1] [ ] Wymagania programowe na poszczególne oceny IV. Kwasy Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra [1] [1 + 2] [1 + 2 + 3] [1 + 2 + 3 + 4] wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie III rozumie pojęcia: chemia nieorganiczna, chemia organiczna; pisze wzory sumaryczne, zna nazwy czterech początkowych węglowodorów zna pojęcie: szereg

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Szkoła Podstawowa nr 267 Im. Juliusza Słowackiego Ul. Braci Załuskich 1 Warszawa Wymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie

Bardziej szczegółowo

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY KLASA II Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY Wymagania na ocenę dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą definiuje wskaźnik; wyjaśnia pojęcie: wodorotlenek; wskazuje metale aktywne i mniej aktywne; wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. CHEMIA klasa II. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych CHEMIA klasa II Oceny śródroczne: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: -wymienia zasady bhp

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg)

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z chemii klasa III (2 godz. tyg) Spełnienie wymagań z poziomu wyższego uwarunkowane jest spełnieniem wymagań z poziomu niższego. Pismem pogrubionym zostały wyróżnione

Bardziej szczegółowo

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ]

VII. Kwasy. Ocena dobra [ ] Ocena dostateczna [1 + 2] Ocena dopuszczająca [1] Ocena bardzo dobra [ ] Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia

Bardziej szczegółowo

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE

CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE CHEMIA KLASA II I PÓŁROCZE wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady odróżnia kwasy od

Bardziej szczegółowo

VII. Węgiel i jego związki z wodorem

VII. Węgiel i jego związki z wodorem Wymagania edukacyjne z chemii dla klasy 3. podręcznik: Chemia Nowej Ery podręcznik dla gimnazjum część 3 autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin ( do nowej podstawy programowej) przybory/pomoce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas: 8a, 8b, 8c w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas: 8a, 8b, 8c w roku szkolnym 2018/2019 Przedmiotowy system oceniania z chemii dla klas: 8a, 8b, 8c w roku szkolnym 2018/2019 Wymagania podstawowe wymienia kwasy i wodorotlenki znane z życia codziennego; podaje definicję kwasów, wodorotlenków;

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e

Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Wymagania programowe na poszczególne oceny klasa 3e Kwasy-powtórzenie definiuje pojęcia: elektrolit i nieelektrolit wyjaśnia, co to jest wskaźnik i wymienia trzy przykłady wskaźników opisuje zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Kryteria oceniania z chemii dla klasy trzeciej DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH (na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z CHEMII DLA KLASY III mgr Marta Warecka Lenart (program nauczania T.Kulawik i M.Litwin Chemia Nowej Ery ) Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który w 75% spełnił wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne

Przedmiotowy system oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne wymagania na poszczególne oceny szkolne Dział 6. Wodorotlenki i kwasy wymienia kwasy i wodorotlenki znane z życia codziennego; podaje definicję kwasów, wodorotlenków; rozpoznaje wzory wodorotlenków i kwasów;

Bardziej szczegółowo

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4

Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 1. Odniesienie do Podstawy Programowej a) Cele kształcenia Protokół doświadczenia IBSE III etap GIMNAZJUM ZADANIE 4 Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń pozyskuje i przetwarza informacje

Bardziej szczegółowo