SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1

2 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu sprawozdawczości z działalności fundacji (Dz. U. nr 50, poz. 529) oraz art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS - u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji. Nazwa (firma) i siedziba, adres Towarzystwo Przyjaciół, Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13 Data wpisu w Krajowym r. Rejestrze Sądowym Numer KRS - u Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Dane dotyczące członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania) 1. Fryderyk Tomala, ul. Dąbrówki 60, Gdańsk 2. Teresa Boguszewska, ul. Jodłowa 4c/6, Tczew 3. Apoloniusz Łysejko, ul. Legionów 34a/21, Gdynia 4. Robert Witkowski, ul. Gryfa Pomorskiego 46c/9, Gdynia 5. Lucjan Boroś, ul. Marynarki Polskiej 134/15, Gdańsk Określenie celów Celem Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum statutowych organizacji Morskiego jest: wspieranie działalności Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i działanie na rzecz zachowania obiektów dziedzictwa morskiego, a zwłaszcza latarni morskich polskiego wybrzeża oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim, wspieranie innych instytucji realizujących podobne cele, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa. Data uzyskania statusu Status organizacji pożytku publicznego uzyskano organizacji pożytku r. publicznego 2

3 2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: - współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa i, - współpracę z pokrewnymi Towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi, - organizowanie oraz uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach i konkursach o tematyce morskiej oraz związanej z muzealnictwem morskim, - finansowanie lub współfinansowanie zakupów eksponatów dla Centralnego Muzeum Morskiego, jak również innych wydatków związanych z działalnością tego Muzeum, - finansowanie lub współfinansowanie remontów i konserwacji obiektów dziedzictwa morskiego, - honorowanie osób zasłużonych dla krzewienia idei Towarzystwa, - prowadzenie działalności wydawniczej i współpracy z mediami, - organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych, zwiedzanie muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych i muzycznych. Członkami TP CMM mogą być: - osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych a także cudzoziemcy mający stałe zameldowanie na terytorium Polski, - osoby prawne. Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół powstało najpierw, w roku 1960, Muzeum Morskie, przekształcone następnie w Centralne Muzeum Morskie. Przez wszystkie te lata członkowie Towarzystwa nie szczędzili starań we wspieraniu kolejnych szefów tej specyficznej instytucji kultury w dążeniu do jej systematycznego rozwoju, czego efektem jest obecny stan posiadania, zarówno bazy wystawienniczej jak i eksponatów, będących materialną spuścizną wielu pokoleń ludzi żyjących z morza jak i to morze kochających. Również i obecnie Towarzystwo nasze podejmuje szereg działań mających na celu, między innymi, pozyskiwanie środków finansowych, przeznaczanych na dalszy rozkwit naszego muzeum. Robi to poprzez organizowanie i prowadzenie, w sezonie letnim, działalności gospodarczej, polegającej na obsłudze ruchu turystycznego w latarniach morskich wschodniego wybrzeża, od Stilo k/choczewa począwszy, a na Krynicy Morskiej skończywszy. Z posiadanych w 2010r. środków finansowych na realizację celów statutowych wydatkowano: a) na rzecz kwotę ,00 zł., w tym: 3

4 L.p. Opis celu Kwota 1. Model galery śródziemnomorskiej z 1571 roku ,00 2. Narzędzie stolarskie - świder 150,00 3. Model żaglowca wykonanego w Portugalii na początku 5.600,00 XX wieku 4. Obraz Józefa Stolorza Poszukiwacze Atlantydy 4.200,00 5. Medal Gallia Prealucente Tuta Nautis Littera, Francja 1.200,00 po 1878r. 6. Ostemplowana koperta okolicznościowa z m/s Djakarta 29,00 7. Model statku Ro Ro Żerań ,00 8. Statek uzbrojony Stefan Batory (8.000,00 zł.) ,00 9. Ciężki kuter Nieuchwytny (4.000,00 zł.) 10. Kuter uzbrojony KU-6 (1.000,00 zł.) 11. Kuter meldunkowy KU-6 (1.000,00 zł.) 12. Krypa mieszkalna KU-5 (4.000,00 zł.) 13. Holownik pełnomorski Granit , Pucharek, Szwecja, Sztokholm 1941r , Model rosyjskiego pancernika RETVIZAN z początku ,00 XX w. w skali 1: Grafika z końca XVII w. miedzioryt kolorowany pt ,00 Epizod z wojny polsko szwedzkiej Oblężenie Sandomierza, marzec 1656r Tabliczka znamionowa ze statku STRAŻAK 11, Port 50,00 Gdynia. 18. Miara łańcuchowa 500, Kapelusz oficera marynarki francuskiej 4.700, Lampa - szperacz 2.300, Plakietka Rejs Roku 1972, odznaka Ligii Morskiej ,00 53, odznaka Ligii Morskiej 1982, medal z wyobrażeniem św. Jerzego i biblijną sceną uciszenia burzy 22. Drukarka wielofunkcyjna Epson Stylus Photo PX810FW 969, Kutry typu B 368 (3 szt ,00 zł. / 1 szt.) 9.000, Konserwacja obrazu Latarnia morska w Świnoujściu 1.440, Obraz Nokturn z żaglowcem w porcie , Organizacja koncertu muzycznego wraz z wynajmem ,00 fortepianu z okazji 50 lecia CMM 27. Książka na 50 lecie CMM Centralne Muzeum Morskie ,00 w Gdańsku RAZEM ,00 b) na dofinansowanie remontów latarni morskich i obiektów z nimi związanych tj. obiektów dziedzictwa kultury morskiej, kwotę ,90 zł., w tym na: L.p. Opis celu Kwota 1. Projekt dróg dojazdowych do LM Hel 6.000,00 4

5 2. Projekt aranżacji wnętrz budynku Stodoły Rozewie 7.362,90 3. Aktualizacja projektu remontu budynku Stodoły 6.200,00 Rozewie 4. Roboty malarsko konserwatorskie w LM Krynica M ,00 5. Naprawa elewacji i klatki schodowej w LM Rozewie ,00 6. Orzeczenie techniczne wraz z projektem wentylacji w 6.500,00 LM Hel 7. Roboty malarsko konserwatorskie w LM Hel ,00 8. Projekt zagospodarowania terenu wokół LM Hel ,00 9. Konserwacja i malowanie zewnętrzne wieży latarni ,00 morskiej w Rozewiu 10. Konserwacja i malowanie latarni morskiej w Stilo , Prace remontowe w LM Hel ,00 RAZEM ,90 c) na realizację pozostałych celów statutowych w kwocie ,00 zł. w tym: L.p. Opis celu Kwota 1. Ufundowano wyróżnienie honorowe Laur Muzeum ,00 Morskiego z okazji jubileuszów 50-lecia działalności TP CMM i CMM w celu corocznego nagradzania najciekawszych i najwartościowszych merytorycznie osiągnięć pracowniczych, realizowanych przez pracowników CMM indywidualnie i zespołowo. Laureatami tej nagrody w 2010 r. byli: 1. Beata Jakimowicz 2. Monika Jankiewicz Brzostowska 3. Dorota Wesołowska wraz z zespołem 2. Dofinansowano periodyk Nautologia wydawanego 1.000,00 przez Polskie Towarzystwo Nautologiczne, na realizację edycji 147 numeru traktującego o sprawach gospodarki morskiej. 3. Dofinansowano międzynarodowy, marynistyczny 2.500,00 plener malarski, organizowany tradycyjnie przez Stowarzyszenie Marynistów Polskich Oddział w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury. Wieloletnia współpraca z tymi organizacjami pozwala na realizację takich celów statutowych Towarzystwa jak działanie na rzecz kultury i sztuki, budowanie świadomości kulturowej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 4. Ufundowano nagrodę dla p. Iwony Dominiczak z Bydgoszczy za świetnie napisaną i ozdobioną zdjęciami relację ze zdobywania złotej odznaki Miłośników Latarń Morskich BLIZA. Reportaż umieszczony został na stronie internetowej Towarzystwa Przyjaciół CMM. 500,00 5

6 5. Dofinansowano X Konferencję Polskiego Muzealnictwa 3.000,00 Morskiego i Rzecznego. W roku 2010 przypadała jubileuszowa dziesiąta edycja konferencji, której hasło przewodnie Trzymajmy się Morza - nawiązywała do 92 rocznicy utworzenia Ligi Morskiej i Rzecznej (pierwotnie Kolonialnej). Konferencja miała na celu pokazać dobre praktyki związane z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianiem szeroko rozumianej tradycji morskiej. Edukacja morska z wyraźnym podkreśleniem konieczności promocji jej w działaniach instytucji, stowarzyszeń, fundacji a także szkolnictwa powszechnego. To także była okazja do prezentacji projektów i inwestycji związanych z tworzeniem zbiorów i kolekcji o tematyce morskiej oraz rzecznej, projektów zwiększających dostęp do kultury morskiej, a także projektów naukowo - badawczych z zakresu ochrony nadrzecznego i morskiego dziedzictwa kultury i techniki. 6. Dofinansowano V tomu publikacji Kadry morskie 8.000,00 Rzeczpospolitej Polska Marynarka Wojenna w latach przygotowywanego wspólnie przez Pracownię Historii Akademii Morskiej w Gdyni kierowanej przez prof. dr hab. J. K. Sawickiego i Polskie Towarzystwo Nautologiczne. RAZEM ,00 d) wydatkowanie środków finansowych, zebranych z wpłat 1% podatku dochodowego, w 2010 r.: Stan środków finansowych na rachunku 1 % na dzień r. Odpis podatkowy 1% za 2009 r. Zasilenie rachunku 1 % przez TPCMM Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 1 % Wydatkowanie środków finansowych z rachunku 1 % w trakcie 2010r. na zakup 3 szt. modeli kutra typu B ,00 zł. / 1 szt. dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Stan środków finansowych na rachunku 1 % na dzień r. 7681,27 zł 2.712,68 zł 2.084,30 zł 0,42 zł 9.000,00 zł 3.478,67 zł Ważniejsze wydarzenia i zadania zrealizowane przez TPCMM w 2010r.: 1. Z realizacją statutowej funkcji upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie morskim związane są, zapoczątkowane przez 6

7 Towarzystwo w latach ubiegłych i kontynuowane w roku sprawozdawczym, następujące przedsięwzięcia: a) organizacja wystaw w Rozewiu: m.in. Kącik Żeromskiego i w budynku Starej Maszynowni, b) kontynuowanie, w 5 latarniach województwa pomorskiego, produktu turystycznego związanego ze zdobywaniem, przez odwiedzających latarnie morskie, odznaki turystycznej Miłośnika Latarń Morskich BLIZA. Od początku tej akcji tj. od sezonu 2006 r. przyznano łącznie odznak, w tym: Odznak Brązowych, 513 Srebrnych i 81 Złotych 2. Nominacja Towarzystwa Przyjaciół CMM do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za rok Tytuł ten zdobyła firma ENERGA S.A. Ogłoszenie laureatów odbyło się w dniu r. podczas gali w teatrze Wybrzeże w Gdańsku. 3. Podpisanie w dniu r. Umowy Intencyjnej z władzami samorządowymi Gminy Choczewo dotyczącej realizacji idei Towarzystwa tj. budowy Parku Miniatur Latarni Morskich BLIZARIUM. 4. Uczestniczenie przedstawicieli Towarzystwa r. w uroczystości upamiętniającej 80 rocznicę podniesienia biało czerwonej bandery na żaglowcu DAR POMORZA. 5. Udział w dniu 11 sierpnia 2010 r. członków Towarzystwa wraz z osobami towarzyszącymi w kolejnej wycieczce edukacyjno turystycznej, zorganizowanej przez Zarząd TPCMM. Tym razem celem była latarnia morska w Ustce i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ze zbiorami obrazów Ignacego Witkiewicza. W całodniowej wycieczce wzięła udział rekordowa ilość uczestników 110 osób. 6. W dniach 8 18 lipca 2010 r. wycieczkę Szlakiem latarń morskich polskiego wybrzeża odbyli członkowie United States Lighthouse Society. Zwiedzając nasze latarnie, ich zamiarem było zdobycie odznaki Złotej Bliza. Sympatycy latarnictwa z USA interesowali się szeroko pojętym dziedzictwem morskim. Pierwszy etap na drodze do odznaki Złotej Blizy został osiągnięty w Rozewiu. Po zwiedzeniu latarń w Krynicy, Nowym Porcie, Porcie Północnym, Wisłoujściu, Helu, Jastarni i Rozewiu uczestnicy wycieczki otrzymali z rąk Prezesa TPCMM Brązowe Blizy. Po zwiedzeniem latarni w Świnoujściu i wszystkich latarni polskiego wybrzeża amerykańscy turyści stali się zdobywcami odznaki Srebrna Bliza. Amerykańscy sympatycy latarnictwa z zapałem zbierali wizy pobytowe nie tylko do naszego paszportu, ale również do swojego dokumentu obowiązującego w ich stowarzyszeniu. Każdy z nich zebrał już w tym dokumencie ponad 200 stempli potwierdzających odwiedzenie latarni na różnych kontynentach. Spełnienie wymagań naszego regulaminu, a więc odwiedzenia 3 zagranicznych obiektów, umożliwiło wręczenie im również odznaki Złota Bliza. W ten sposób nasz sztandarowy produkt turystyczny dotarł aż za ocean. 7. Z okazji VIII Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich, obchodzonym w tym roku w dniu 15 sierpnia 2010 r., latarnie morskie w Stilo, Rozewiu, Helu i Krynicy Morskiej odwiedziło 2529 zwiedzających. Data Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich (zawsze trzecia niedziela sierpnia), nie została wybrana przypadkowo. Wybrano ją dla uczczenia, uchwalonej w tym dniu w 1789 r. 7

8 przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pierwszej ustawy o latarniach morskich. 8. W dniach 8-11 września 2010 r., w stolicy Łotwy - Rydze, odbyło się kolejne spotkanie muzealników i animatorów ruchu turystycznego w krajach basenu Morza Bałtyckiego, na 4-tym Forum Dziedzictwa Kulturowego Krajów Nadbałtyckich. W roku bieżącym odbywało się ono pod kątem prezentowania przez uczestników najważniejszych aspektów organizacyjnych turystyki kulturowej. W ramach tego Forum przedstawiono najciekawsze przykłady lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych projektów rozwijających turystykę kulturową w rejonie Bałtyku. Towarzystwo Przyjaciół CMM na Forum reprezentowali: dr Fryderyk Tomala, Teresa Boguszewska i Apoloniusz Łysejko. Prezes w referacie zaprezentował założenia do Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Bliza International. Projekt odznaki zakłada rozwijanie oferty turystycznej państw Morza Bałtyckiego w celu rozwoju lokalnej i regionalnej aktywności społecznej w obiektach muzealnych i zabytkowych obiektach nawigacyjnych jakimi są latarnie morskie. Zebranym na Forum uczestnikom przedstawiono realizowany w Polsce, z sukcesem, przez TP CMM produkt turystyczny "Bliza", którego celem jest zachęcanie turystów do odwiedzania, w pierwszym rzędzie, polskich latarń, a następnie latarń zagranicznych. Wykorzystując nasze doświadczenia zaproponowano utworzenie Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Bliza International, której celem byłoby szerzenie idei poznawania dziedzictwa kultury morskiej krajów nadbałtyckich. Zainteresowanie tym projektem wyraziły cztery muzea morskie tj. Schiffbau-und Schifffahrtsmuseum w Rostocku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Marinmuseum (Naval Museum) w Karlskronie oraz Lithuanian Sea Museum w Kłajpedzie. 9. Działalność Towarzystwa to nie tylko wycieczki krajoznawczo - edukacyjne dla członków ale również kontakt z młodzieżą. Realizując cele statutowe Towarzystwa docieramy do niej z informacją o dziedzictwie morskim. Przygotowana przez członków naszego Towarzystwa, dla młodzieży szkolnej, prezentacja o polskich latarniach morskich cieszy się dużym zainteresowaniem. Po szkołach w Gdyni, województwach podlaskim i śląskim, ekspozycja zawarta na 20 tablicach trafiła z powrotem do województwa pomorskiego. Tym razem gościła przez cały wrzesień w Zespole Szkół w Choczewie. Uczy się tam ponad 650 dzieci z terenu gminy. Na prośbę dyrekcji przedstawiciele Towarzystwa przeprowadzili prelekcję dla młodzieży gimnazjum i starszych klas szkoły podstawowej w dniu 7 października 2010 r. Słuchający interesowali się nie tylko historią Stilo ale również pozostałych latarń morskich. Szczególne zainteresowanie wywołała informacja o możliwości zdobywania Odznaki Turystycznej Miłośnika Latarń Morskich Bliza. Większość młodzieży zadeklarowała chęć jej zdobywania i na początek chciałaby odwiedzić latarnie w najbliższej okolicy, uzyskując w ten sposób brązową Blizę. Srebrne i złote odznaki pozostawiają sobie na kolejne lata kiedy będą mogli już samodzielnie wyruszać w odleglejsze podróże. 10. W dniu r. przedstawiciele naszego Towarzystwa Prezes p. Fryderyk Tomala i skarbnik p. Robert Witkowski uczestniczyli w obchodach 100 lecia Szkoły Polskiej w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. generała broni Stanisława 8

9 Maczka. W trakcie tej podniosłej uroczystości odbyło się m.in. ślubowanie klas pierwszych, projekcja filmu o szkołach w Jaworzu przygotowanego przez samych uczniów oraz wykład p. Leopolda Kłody o historii Szkoły Polskiej w Jaworzu. Po części oficjalnej przyszedł czas na składanie życzeń przez przybyłych gości. Pan Fryderyk Tomala pogratulował tak pięknego jubileuszu i przekazał na ręce Pani Dyrektor Barbary Szermańskiej medal 50 lecia Towarzystwa Przyjaciół oraz dwie pozycje książkowe poświęcone patronowi szkoły gen. broni Stanisławowi Maczkowi tj. "Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej " - Mieczysława Nurka oraz "Marsz Czarnych Diabłów" - Evana McGilvray a, 11. W dniu 10 grudnia 2010 r., w spichlerzach na Ołowiance w Gdańsku, miała miejsce kulminacja obchodów 50-lecia działalności Centralnego Muzeum Morskiego. Z tej to okazji do siedziby muzeum przybyło wielu znamienitych gości, zarówno ze świata polityki, gospodarki jak i kultury, że wymienimy tylko niektórych: marszałek Senatu RP p. Bogdan Borusewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury p. Anna Wypych Namiotko, delegat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Małgorzata Bociąga, poseł na Sejm RP p. Jan Kulas, wicewojewoda pomorski p. Michał Owczarczak, prezydent Gdańska p. Paweł Adamowicz, jak również dyrektorzy pokrewnych jubilatowi instytucji, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji cywilnych współpracujących na co dzień z CMM, a także liczna grupa pracowników muzeum i delegaci stowarzyszeń działających na rzecz jubilata, w tym oczywiście władze Towarzystwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego z Prezesem p. Fryderykiem Tomalą na czele. 12. Zmiany do statutu TPCMM, uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 28 maja 2010r. zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 września 2010r., 13. Po kilkuletnich staraniach Zarząd TP CMM pozyskał do użytkowania, dzięki rozszerzeniu porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni, kolejny obiekt wchodzący w skład placówki Latarnia Morska w Rozewiu. Jest to budynek po dawnej stodole, w którym, po nieodzownym remoncie i modernizacji, urządzona zostanie sala wystawowo - koncertowa oraz nowe pomieszczenie kasowe. Planowany termin oddania obiektu do dyspozycji turystów to przełom czerwca - lipca 2011 r. 14. W miesiącu kwietniu, tuż przed sezonem turystycznym, z inicjatywy Towarzystwa wykonano konserwację i malowanie wież latarń morskich w Stilo oraz Rozewiu, a także wykonano naprawy elewacji i ścian wewnętrznych w latarni morskiej w Helu. 15. W celu polepszenia warunków przebywania turystów w latarniach morskich oraz dla poprawy warunków pracy latarników zainstalowano kolejne już, po Helu, urządzenie klimatyzacji, tym razem w latarni morskiej w Krynicy Morskiej. Stowarzyszenie nie posiada jednostek terenowych a jego jedyną siedzibą jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ołowianka

10 Swoim zakresem działania TPCMM obejmuje obszar Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw nadmorskich. Źródłem dochodów Towarzystwa są, wobec braku dotacji, składki członkowskie, 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz środki finansowe uzyskiwane z prowadzonej działalności gospodarczej tj. obsługi ruchu turystycznego w 4 latarniach morskich, realizowanej na podstawie stosownego porozumienia z Urzędem Morskim w Gdyni. Elementami działalności obsługi ruchu turystycznego były: - udostępnianie ekspozycji muzealnych w latarniach morskich, - sprzedaż pamiątek związanych z tematyką morską, - sprzedaż publikacji Towarzystwa poświęconych tematyce morskiej. 3) Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego uzyskano w dniu r. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 1) sprzedaż detaliczna biletów wstępu do latarń morskich (kod PKD: Z) 2) sprzedaż pamiątek (kod PKD Z) 3) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (kod PKD Z), 4) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD Z) 5) działalność wydawnicza (kod PKD 58.1) 6) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z) 7) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD Z) 8) działalność obiektów kulturalnych (kod PKD: Z), 9) prace naukowo badawcze (kod PKD: Z). 4) Odpisy uchwał Zarządu Towarzystwa Przyjaciół : Protokół XII/26 z dnia r. 1. Po wnikliwej dyskusji Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu preliminarza na 2010 r., zamykającego się po obu stronach kwotą ,- zł, do realizacji i postanowił o skierowaniu go do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków TP CMM; 2. Zarząd podjął uchwałę o podwyższeniu cen biletów w 3-ch latarniach morskich Helu, Stilo i Krynicy Morskiej do 5 zł za bilet normalny i do 3 zł za bilet ulgowy. Zaznaczyć należy, że ostatnia podwyżka cen usługi wstępu w tych latarniach miała miejsce w 2008 r. W LM Rozewie ceny biletów pozostają w roku bieżącym na dotychczasowym poziomie, tj. 6 zł za bilet normalny i 3 zł 10

11 za bilet ulgowy. Protokół XII/27 z dnia r. 3. Zarząd TP CMM zapoznał się ze sprawozdaniami finansowym i merytorycznym za rok Bilans Towarzystwa sporządzony na dzień roku zamknął się kwotą ,15 zł. zarówno po stronie aktywów jak i pasywów. Zysk netto z działalności wyniósł ,19 zł. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu obu dokumentów i skierowaniu ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków TP CMM, które odbędzie się w dniu 28 maja 2010 r. Jednocześnie Zarząd postanowił zaproponować Walnemu Zebraniu Członków przegłosowanie uchwały o przekazaniu osiągniętego w 2009 r. zysku netto w wysokości ,19 zł. na: 1/ fundusz celowy w wysokości zł., przeznaczony na finansowanie wydatków związanych z działalnością, 2/ fundusz rezerwowy Towarzystwa Przyjaciół CMM w wysokości ,19 zł. 4. Członkowie Zarządu omówili propozycje zmian w treści niektórych paragrafów Statutu Towarzystwa, spowodowane koniecznością doprecyzowania niektórych zadań spoczywających na Walnym Zebraniu Członków i Zarządzie Towarzystwa oraz potrzebą dostosowania kodów działalności gospodarczej Towarzystwa do zmienionej Polskiej Klasyfikacji Działalności. Przedyskutowano również inne projekty uchwał dotyczące formalnego zamknięcia działalności w 2009 roku, preliminarza na rok 2010 oraz nadania godności Honorowego Członka Towarzystwa. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w/w propozycji i przekazaniu ich pod głosowanie Walnemu Zebraniu Członków. 5. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do realizacji Planu działania Zarządu Towarzystwa Przyjaciół CMM w 2010 roku Protokół XII/28 z dnia r. 6. Zarząd omówił a następnie przyjął propozycje zmian w statucie Towarzystwa. Postanowił również o zwołaniu Walnego Zebrania Członków oraz ustalił jego program. Protokół XII/30 z dnia r. 7. W ślad za propozycjami Kapituły wyróżnienia Laur CMM Zarząd TP CMM podjął uchwałę o wypłaceniu tegorocznym laureatom nagród w następujących wysokościach: 1. p. Beacie Jakimowicz zł za ponadprzeciętne zaangażowanie w pracy konserwatora i rekonstruktora zabytkowej odzieży, obuwia i tkanin. Aby udoskonalić swój warsztat pracy włożyła dużo wysiłku w pozyskanie odpowiednich narzędzi, pozwalających na obróbkę materiałów zabytkowych. Kolekcja unikatowych ubrań marynarskich z XVII wieku, zakonserwowana i zrekonstruowana przez p. Jakimowicz jest ozdobą ekspozycji prezentowanej w salach muzealnych CMM. 2. p. Monice Jankiewicz - Brzostowskiej zł za podejmowane inicjatywy oraz aktywność znacznie wykraczające poza ramy rutynowych działań muzealnika. P. Jankiewicz Brzostowska jest organizatorką bądź współorganizatorką wielu wystaw prezentowanych w naszym i nie tylko 11

12 muzeum, a poświęconych historii malarstwa marynistycznego. Prowadzi również działalność edukacyjną ze studentami a także uczestniczy od 2003 roku, jako koordynator ze strony CMM, w Bałtyckim Festiwalu Nauki. 3. p. Dorocie Wesołowskiej wraz z zespołem zł za wieloletnią, zaangażowaną pracę w pionie administracyjno technicznym. Pełniąc funkcje kierownicze dała się poznać jako świetny organizator i koordynator prac zespołowych, stymulując podległy sobie zespół pracowników do wielu inicjatyw i pomysłów racjonalizatorskich. Panowie Wiesław Sowiński, Zbigniew Sobieraj, Jan Kosior i Zbigniew Jarocki tworzą bardzo zgrany i operatywny zespół warsztatowy, z pełnym poświęceniem wykonujący wszelkie prace związane z montażem wystaw muzealnych oraz sprawnego funkcjonowania muzeum. Uchwała niniejsza stanowi realizację celu statutowego Towarzystwa, wymienionego w 8 pkt. 1 Statutu TP CMM, a mianowicie wspierania działalności w Gdańsku, poprzez wywołanie, w postaci nagrody Laur CMM, impulsu i bodźca mobilizującego pracowników wszystkich działów muzeum do twórczej pracy. Protokół XII/31 z dnia r. 8. Zarząd TP CMM podjął uchwałę o zawarciu umów z następującymi ubezpieczycielami: - ubezpieczenie OC pracodawcy firma PZU SA, składka 1.977,-zł, płatna jednorazowo, za okres od 14 lipca 2010 r. do 13 lipca 2011 r.; - ubezpieczenie NNW firma UNIQA składka wynosi 5 gr od 1 osoby ubezpieczonej, za okres jak powyżej. Do obliczenia składki przyjęto liczbę 250 tysięcy zwiedzających. Suma składki wynosi zł., płatna w czterech ratach, natomiast górna granica ubezpieczenia poszkodowanego to zł. Termin ubezpieczenia od 15 lipca br. do 14 lipca 2011 r. 9. Zarząd zapoznał się z wnioskiem dyrektora CMM p. J. Litwina dotyczącym możliwości sfinansowania przez Towarzystwo zakupu kolejnych eksponatów, wzbogacających dotychczasową kolekcję modeli statków i okrętów. Zarząd, po wysłuchaniu uzasadnienia, postanowił o wyasygnowaniu niezbędnych kwot na przedmiotowe zakupy. I tak: a/w związku z wnioskiem dyrektora CMM o pomoc w nabyciu 6 modeli jednostek pływających, w tym modelu holownika pełnomorskiego Granit, Zarząd, przychylając się do wniosku, postanowił o wydatkowaniu na ten cel kwoty ,- złotych, w tym ,- zł z puli przeznaczonej w preliminarzu 2010 r. dla CMM. Jednocześnie, realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków TP CMM z r. o przeznaczeniu części osiągniętego w 2009 roku zysku netto, w wysokości zł, na fundusz celowy związany z finansowaniem wydatków na rzecz powiększania zbiorów CMM, Zarząd podjął uchwałę o sfinansowaniu z tychże środków i nieodpłatnym przekazaniu muzeum przedmiotowego modelu holownika, za kwotę ,- zł. b/ Zarząd podjął uchwałę aby 3 modele kutrów, wykonane przez p. Zuzańskiego, o wartości łącznej 9 tysięcy złotych, zakupić za środki uzyskane przez Towarzystwo jako organizację pożytku publicznego z tytułu dobrowolnych wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i 12

13 gromadzone na specjalnym koncie, w celu zakupu eksponatów muzealnych. Protokół XII/33 z dnia r. 10. W związku z wnioskiem dyrektora CMM (zał. nr 9) o pomoc w nabyciu modelu pancernika Retvizan, wykonanego przez modelarza z Mińska na Białorusi, Zarząd, przychylając się do wniosku, postanowił o wydatkowaniu na ten cel kwoty złotych z dwóch źródeł finansowania. Po pierwsze, realizując uchwałę Walnego Zebrania Członków TP CMM z r. o przeznaczeniu części osiągniętego w 2009 roku zysku netto, w wysokości zł, na fundusz celowy związany z finansowaniem wydatków na rzecz powiększania zbiorów CMM, Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu z pozostałej na tym koncie puli środków w wysokości ,-zł i nieodpłatnym przekazaniu muzeum przedmiotowego modelu pancernika. Pozostałą należność za model pancernika w wysokości 6.400,-zł Zarząd postanowił dołożyć z tegorocznej puli środków finansowych dla CMM, zapisanej w preliminarzu na 2010 r. 5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. I. Łączne przychody netto Towarzystwa w roku 2010 wyniosły, ,33 zł w tym: 1. z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w 6 629,68 zł tym: - składki członkowskie 3 390,00 zł - wpływy z wpłat 1 % dla OPP 2 712,68 zł - darowizny pieniężne 527,00 zł - darowizny rzeczowe 0,00 zł 2. z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego, w tym: 2 450,83 zł - wpłaty tytułu organizowanych wycieczek 2 262,30 zł - udział w X konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i 188,53 zł Rzecznego 3. z działalności gospodarczej, w tym ,44 zł - ze sprzedaży biletów wstępu do latarń morskich ,06 zł - ze sprzedaży wydawnictw ,90 zł - ze sprzedaży książki Pół wieku w służbie dziedzictwa 57,00 zł morskiego - ze sprzedaży pamiątek ,78 zł - opłaty pocztowe za przesyłki 282,70 zł 4. z pozostałych źródeł ,38 zł - odsetki bankowe ,98 zł - darowizny rzeczowe 0,00 zł - nadwyżki inwentaryzacyjne 7,86 zł 13

14 - dodatnie różnice kursowe 0,00 zł - pozostałe przychody 3,54 zł II. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku 8 577,55 zł publicznego wyniosły: III. Wynik finansowy z działalności gospodarczej wyniósł: ,03 zł IV. Procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności 97,11 % gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł wyniósł: 6) Informacja o poniesionych kosztach w łącznej kwocie z podziałem na: Łączne koszty Towarzystwa w roku 2010 wyniosły, w tym ,46 zł z podziałem na: - realizację celów statutowych: ,64 zł *) - administrację: ,98 zł - działalność gospodarczą ,41 zł - pozostałe koszty: 4 792,43 zł *) w związku z wydatkowaniem ,00 zł. z rezerwy celowej na zakup eksponatów dla CMM łączne środki finansowe wydatkowane na cele statutowe wyniosły ,64 zł. 7) Dane o: a. liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej W 2010 r. TP CMM zatrudniało, na podstawie umowy o pracę, 3 osoby - łącznie 1,5 etatu. Przy obsłudze ruchu turystycznego w latarniach morskich, w sezonie turystycznym roku 2010, zatrudnionych było, na podstawie umowy zlecenia - 20 osób. b. łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez organizację z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła, w tym: ,88 zł - dla etatowych pracowników: ,00 zł - dla osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej ,29 zł - świadczenia urlopowe 1 571,76 zł - nagrody 1 100,00 zł c. wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów organizacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej (łącznie 8 osób) w 2010 r. nie otrzymywali wynagrodzenia a jedynie zryczałtowaną miesięczną dietę w łącznej wysokości: ,00 zł brutto (658,50 zł brutto na osobę miesięcznie). 14

15 d. wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń: w tym, z działalności gospodarczej: ,12 zł ,84 zł e. udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznawania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek. f. kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Towarzystwo Przyjaciół prowadzi konto podstawowe oraz posiada lokaty pieniężne w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. III Oddział w Gdańsku, ul. Okopowa 3. Środki pieniężne Towarzystwa na dzień r. wynosiły ,42 zł w tym: - stan kont bankowych wraz z sumą lokat: ,52 zł - pogotowie kasowe: 2 129,90 zł g. wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek Towarzystwo Przyjaciół CMM nie nabywało w 2010 roku żadnych obligacji, udziałów ani akcji. h. nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie Towarzystwo Przyjaciół CMM nie nabywało w 2010 roku nieruchomości. i. nabytych pozostałych środkach trwałych Towarzystwo Przyjaciół CMM zakupiło w 2010 r. nowe środki trwałe, w kwocie 7 900,00 zł netto. j. wartości aktywów i zobowiązań organizacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych Wartość aktywów Towarzystwa Przyjaciół na dzień r., wyniosła , 27 zł, natomiast zobowiązania wyniosły ,84 zł. 8) Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności Podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały Towarzystwu żadnej działalności. 15

16 9) Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych Stowarzyszenie składa w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Gdańsku następujące deklaracje: 1) PIT 4R deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 2) PIT 8R deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym, 3) CIT 8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, 4) VAT 7 deklaracja dla podatku od towarów i usług. Za okres sprawozdawczy Towarzystwo zobowiązane było wpłacić na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego: 1) pobrane od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie ,00 zł, 2) pobrany zryczałtowany podatek dochodowy w łącznej kwocie 52 zł, 3) podatek od towarów i usług w łącznej kwocie ,00 zł, 4) podatek dochodowy od osób prawnych w łącznej kwocie 5 479,00 zł. Za okres sprawozdawczy powyższe zobowiązania zostały wpłacone na rachunek Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku. 10) Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej wyników W 2010 roku w Towarzystwie Przyjaciół CMM nie było przeprowadzanej kontroli zewnętrznej. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół : Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis dr Fryderyk Tomala Teresa Boguszewska Apoloniusz Łysejko Robert Witkowski Lucjan Boroś Prezes Wiceprezes Wiceprezes Skarbnik Sekretarz sporządzono 25 marca 2011 r. 16