PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina Zakończenie posiedzenia - godzina Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych, co stanowi 86,67 % ustawowego składu rady. Radni nieobecni: 1. Jan Zimoch 2. Dariusz Madejski Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej otworzyła Halina Przepiórka Przewodnicząca Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie kworum uprawniające radę do podejmowania uchwał. Na sesji obecne były osoby oddelegowane z Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście. ZAŁĄCZNIK NR 1 W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności. ZAŁĄCZNIK NR 2 W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad, co stanowiło punkt 1,2,3 porządek obrad obejmował: 4.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5. Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 6.Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 7.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 8.Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości, b)w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok, c) w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności, d) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, e) w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, f) w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, g) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok, h) w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok 2012, i) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, j) w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 k) w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. 11. Zapytania i wnioski radnych. 12. Ogłoszenia i informacje. 13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. Ad. 4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. Zgodnie z 41 Statutu Gminy protokół z sesji uważa się za przyjęty, jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu Czy są jeszcze jakieś uwagi? Skoro żadnych uwag nie ma stwierdzam, że protokół został przyjęty. Ad 5 Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Jednym z najważniejszych zadań w mieście jest zadbanie o to, aby naszym mieszkańcom żyło się bezpiecznie. W związku z tym Rada Miejska raz na rok prosi o informację na temat bezpieczeństwa przedstawicieli policji, straży pożarnej. Na ten temat swoje spostrzeżenia przekazuje też Pani Burmistrz i radni. Rok 2012 jest rokiem szczególnym dla Piławy Górnej, bo obchodzimy 50 lecie nadania praw miejskich i mam wielką przyjemność, przedstawicielom tych jednostek, serdecznie podziękować za współpracę, w imieniu wszystkich radnych i mam nadzieję, że w imieniu wszystkich w mieście. Przewodnicząca Rady wręczyła Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosławowi Hajdukowi, Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji Mirosławowi Kolano, Kierownikowi Posterunku w Piławie Górnej Mariuszowi Pankowskiemu oraz przedstawicielowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józefowi Reichertowi okolicznościowe statuetki. Zaczęliśmy od miłych akcentów, a teraz będziemy mogli wysłuchać i ewentualnie porozmawiać na temat, w jaki sposób moglibyśmy wspomóc te jednostki, żeby nam żyło się bezpiecznie. Jesteśmy w punkcie 5 i pierwszego o przedstawienie informacji poproszę przedstawiciela policji. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej Mariusz Pankowski: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w mieście. ZAŁĄCZNIK NR 3 Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józef Reichert: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa pożarowego w mieście. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Mirosław Kolano: Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć po raz pierwszy w tej sesji, bo jest to okazja do poznania się. Myślę, że ta współpraca będzie bardziej uściślona. Na wstępie padło już wiele ciepłych słów, z czego się cieszę, że współpraca jest na dobrym poziomie w Piławie Górnej. Chciałbym państwu przekazać kilka słów, ale nie będzie to statystyka tylko kilka konkretów. Byłem dwa tygodnie temu w Szczytnej na szkoleniu, nasza grupa miała spotkanie z Komendantem Głównym Policji i muszę Państwu przekazać, że są nakreślone bardzo dobre kierunki pracy policji w kraju. Jest tendencja od odstępowania od statystyk, co nam ulżyło, a

3 obywatelowi niewiele to dawało. Najważniejszym wskaźnikiem dla nas będzie poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa i przede wszystkim ocena społeczna policji. Chodzi o to, że obywatela ma cieszyć nie to, że mamy np. 80 % wykrywalności, że jest taka dynamika przestępczości, tylko obywatel zapytany, czy w danym mieście czuje się bezpiecznie powie, że tak, bo idąc z pracy o 24, czuje się bezpiecznie, na drodze z pracy do domu spotkał policjanta, a za chwile radiowóz i to jest najlepszy efekt naszej pracy i w tym kierunku będziemy szli. Nacisk jest kładziony szczególnie na prewencję, czyli zapobieganie przestępczości, bo drugim etapem jest skuteczność policji i wykrywanie. Najważniejsze, żeby nie dotknęło przestępstwo społeczeństwa i żeby czuć się bezpiecznie i właśnie przez nasycenie służbami prewencyjnymi będziemy sobie realizować tą politykę. Drugim etapem będzie to, że przestępstwo jest wykryte, mienie zwrócone. Głównym elementem będzie zapobieganie. Muszę państwu powiedzieć, że taki kierunek Komendy Głównej jest, aby dokonywać analizy swoich terenów i maksymalnie zlikwidować posterunki policji. Bardzo wielu Komendantów Powiatowych już dokonało tych likwidacji. Na chwilę obecną w województwie dolnośląskim na 26 powiatów zostało tylko 30 posterunków, z czego w powiecie dzierżoniowskim jest aż 4. Komendant Powiatowy był na spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim i wywołany do dyskusji na temat potrzeby dalszego utrzymania tych posterunków. Nasz Komendant Powiatowy stoi na twardym stanowisku, żeby wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim utrzymać i przedstawił taką argumentację, że została zaakceptowana i wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim będą funkcjonowały. Ja też jestem zwolennikiem tego, że każda gmina powinna mieć swoją policję. W Piławie górnej na pewno będzie ten posterunek utrzymany i musimy dbać o niego i myślę, że stan bezpieczeństwa będzie nie gorszy, ale będziemy robić wszystko, żeby był lepszy. Mogę zapewnić, że my będziemy w miarę naszych możliwości, bo Komenda Powiatowa nie jest sama dla siebie tylko dla powiatu, będziemy wspierać osobowo tę jednostkę, czy na wniosek kierownika, czy naszych analiz, bo ja zdaję sobie sprawę, że 5 osobowa załoga jest za mała. Myślę, że stan bezpieczeństwa w Piławie Górnej jest na zadawalającym poziomie. Oczywiście idealnie nigdy nie będzie, bo nie ma miasta, nie ma kraju na świecie, żeby było 100 % bezpieczeństwa. Będziemy dążyć do tego, aby to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, przy współpracy z organem samorządowym. Chcielibyśmy doposażyć posterunek w nowy radiowóz, z nową kolorystyką, na ile to będzie możliwe przy państwa pomocy, ponieważ ten pojazd, który jest u Państwa jest wyeksploatowany. Proponowałbym, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania, jakieś uwagi, chcielibyście wskazać jakieś kierunki funkcjonowania policji to jestem otwarty na takie pytania i jeżeli będę wstanie odpowiedzieć to bardzo proszę o zadawanie pytań. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosław Hajduk: Może dodam do wypowiedzi członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, bo może nie wszyscy wiedzą na temat struktury, jaka jest w komendzie Powiatowej. Komenda Powiatowa znajduje się na ulicy Piłsudskiego 26, od lat niezmiennie. Komendantem jestem od 5 lat. Nie wszyscy też wiedzą, jaka jest struktura organizacyjna strażaków, którzy wyjeżdżają do zdarzeń, bo tak naprawdę pracowników jest 66 tj. 63 funkcjonariuszy łącznie z komendantem i 3 pracowników cywilnych. Na oddziale bojowym pracuje 46, czyli tych, którzy bezpośredni wyjeżdżają do zdarzeń. Są to dwie zmiany po 15 osób i trzecia 6 osobowa. Do zdarzeń każdego dnia może wyjechać 9 osób, bo tyle osób stacjonuje w jednostce. Może to się wydawać niektórym mało, a niektórym dużo jak się nic nie dzieje, ale jak się coś dzieje to jest to mało osób i dlatego należy zdawać sobie sprawę jak ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna, dlatego trzeba zadbać o dobre wyposażenie, ale i o przeszkolenie. Jeżeli chodzi o przeszkolenie to takie kursy przeprowadza Komenda Powiatowa i nikt ochotników do takich kursów zmusić nie może. Przepisy jednak w tej sprawie stanowią, że może wyjechać na akcję ktoś, kto skończył 18 lat, jest członkiem OSP, ma zaświadczenie lekarskie, przeszkolenie bhp

4 oraz przeszkolenie minimum podstawowe. Jeszcze raz powtórzę, że rola OSP jest bardzo ważna i od 15 lat powtarzam, że gdyby nie było ochotniczych straży to straż państwową też można byłoby zamknąć. Wracają do interwencji, to żeby pokazać jak to się kształtuje na terenie Piławy Górnej w ubiegłym roku w całym powiecie było 1075 interwencji z tego 53 były w Piławie, w sumie najmniej ze wszystkich gmin. Patrząc na statystykę możemy powiedzieć, że Piława Górna jest najbezpieczniejszą gminą, ale musimy też zwrócić uwagę, że Piława jest najmniejszą, jeżeli chodzi o powierzchnię i ilość mieszkańców. Ten rok do 30 października, czyli do dzisiaj. Było 40 interwencji, w ubiegłym roku 45, w tym samym okresie. Pożarów było 18 w tym roku, w ubiegłym 19. Miejscowe zagrożenia, czyli to, co straż pożarna robi po za pożarami to wypadki drogowe, zanieczyszczenia rzek, ściąganie kotków z drzew, likwidowanie gniazd os czy szerszeni.. Zdarzają się zapalenia sadzy w kominach. Pożar sadzy w kominie rzecz może banalna i prosta, przecież z komina wydobywa się dym i co on może zrobić. Jednak jest to mylne rozumowanie, komin jest od tego, aby odprowadzać produkty spalania, czyli dym. Jak się zapali sadza w kominie, zaczyna wytwarzać się duża temperatura i jest to niebezpieczne? Straż pożarna jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, którą można sprawdzić, co się dzieje w kominie. Przy pęknięciu komina może dojść również do zatrucia tlenkiem węgla. W powiecie dzierżoniowskim były takie 3 zdarzenia. Straż pożarna oraz stowarzyszenie Bezpieczna gmina bezpieczny powiat przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Nie dla czadu, która ma na celu zminimalizowanie przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Całość działań skupia się na spotkaniach organizowanych z mieszkańcami naszego powiatu, podczas których strażak, ratownik medyczny i policjant będą przekazywać informacje na temat zatrucia tlenkiem węgla, stosowania zabezpieczeń i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo działanie zostało rozszerzone o informacje z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym i zabezpieczeniu mienia. Dzięki działaniom stowarzyszenia "Bezpieczna gmina - bezpieczny powiat" udało się zakupić 110 sztuk czujek tlenku węgla, które to będą przekazywane na spotkaniach mieszkańcom naszego powiatu. Oczywiście nie uda nam się obdarować wszystkich, ale mamy nadzieję, że to zachęci innych do zakupu tej formy zabezpieczenia przed cichym zabójcą, jakim jest tlenek węgla nazywany potocznie czadem. Pani Burmistrz była jedna z pierwszych, którzy wyrazili chęć i taki czujnik otrzymała. Godzina na Sali obecnych 12 radnych. Radny Krzysztof Bielawski: Uważam, że bardzo dobrze się stało, że państwo walczyliście o to, aby Posterunek Policji w Piławie Górnej utrzymać, bo jednak to poczucie bezpieczeństwa, właśnie tak jak Pan mówił, jest wtedy jak się widzi policjanta. Pięciu funkcjonariuszy faktycznie nie zabezpiecza potrzeb posterunku, bo to jest specyficzna służba i nie można powiedzieć, że pracuje się od godziny do godziny, bo wiadomo, że te zdarzenia nie znają dnia ani godziny, a ważne jest żeby tą pomoc otrzymać. Należałoby jakoś organizacyjnie do tego podejść i spowodować, aby dyżury na terenie Piławy Górnej maksymalnie zabezpieczyć. Bardzo często jeżdżę ul. Młynarską. Jest tam ograniczenie do 10 ton i często widzę, że większe tonażowo samochody jeżdżą tą drogą i tutaj taka moja gorąca prośba, bo drogę wyremontowaliśmy dużym nakładem finansowym, aby częściej tę drogę kontrolować. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Samochody o większej ładowności są zatrzymywane, ale często zdarzają się przypadki pomyłkowego wjazdu, ponieważ nie ma informacji, że dalej jest zjazd bez ograniczenia ładowności. Są też samochody, które wjeżdżają do istniejących tam zakładów kamieniarskich. Nie są te przepisy aż tak notorycznie łamane. Radny Stanisław Pelczar:

5 Chciałbym nawiązać do tego tematu i właśnie jest też problem z samochodami z urobkiem w Kośminie. Owszem zdarza się, że nasi policjanci przyjeżdzają niejednokrotnie i robią, że tak powiem łapankę, bo samochody, które wyjeżdżają z kopalni nie zakrywają plandeką tych ładunków i oczywiście pylą nam. W chwili obecnej nie jest to problem, ale kiedy jest ciepło to naprawdę doskwiera. Prosiłbym, żeby jednak tam od czasu do czasu dla rezonu i postrachu pokazać się. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Mogę powiedzieć, że w tym roku Wydział Ruchu Drogowego nałożył 30 mandatów i zatrzymał 15 dowodów rejestracyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Jeżeli chodzi o te pojazdy, myślę, że sprawa jest do załatwienia. Ja zajmę się tym tematem i przekażę, jako zadanie stałe do ruchu drogowego. Radna Anna Kuźmińska: Kiedyś był Wydział do spraw nieletnich, swego czasu współpracowałam z tym wydziałem, teraz nie ma. Wnioski należy składać na komendę. W Piławie też była osoba, która odpowiadała za współpracę ze szkołami. Owszem są policjanci, którzy mają swoje rejony. W związku z tym mam pytanie, dlaczego zaniechano tego, bo przecież wiadomo, że nieletni najwięcej szkód wyrządzają i są problemy nie tylko związane ze szkodami, ale i narkotykami. Czy to z oszczędności, czy z innej przyczyny? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Faktycznie funkcjonował Zespół do spraw nieletnich w Dzierżoniowie. Teraz fizycznie ci policjanci też są, tylko w innej strukturze. Jest to podzielone. Dwóch policjantów jest w wydziale kryminalnym zajmującym się sprawami nieletnich i dwóch w wydziale dochodzeniowo-śledczym i oni na bieżąco się tą problematyką zajmują. Zapytania należy teraz kierować do naczelnika wydziału kryminalnego. Radna Anna Kuźmińska: Ale w Piławie nie ma takiej osoby? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: W Piławie nie ma. Od lat obserwujemy, że ilość policjantów w Piławie Górnej jest za mała, a to, że policja pracuje tylko do godziny 15.00, to z tym nie mogę się szczególnie zgodzić. Albo z tym, że w sobotę i niedzielę policji nie ma w ogóle. Pewnie, że się cieszymy, że posterunek jest i zostanie, ale prosimy aby liczbę policjantów zwiększyć o 1 czy 2 osoby. Sam fakt monitoringu w mieście, to dbanie o bezpieczeństwo przez i burmistrza i radę. Od 3 lat monitorujemy Piławę, ale tak naprawdę policjanci nie mają czasy, aby dokonywać odczytów codziennie i sprawdzać, co się na tej Piławie dzieje. Co z tego, że było zdarzenie, że jest monitoring, że kupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, jeżeli nie ma takiego efektu jakiego byśmy oczekiwali? Mieszkańcy maja do nas pretensje mówiąc, że jak zgłaszają jakieś zdarzenie słyszą, że kamera nie dochodziła, że było ciemno, albo już jest za późno na odczyt. Myślę, że obsługa monitoringu też powinna być usprawniona. Wieczorami policji w ogóle nie ma. Zgłaszamy, że na stadionie coś się dzieje, założyliśmy nowe krzesełka, wszystko połamane. Monitoring jest i co z tego. Może tych dużych zdarzeń nie ma, ale tej drobnicy w Piławie Górnej jest bardzo dużo. Wystarczy w niedzielę rano iść do kościoła i wtedy się zobaczy, co się w nocy w Piławie działo. Wszystkie kosze poprzewracane, kwiaty powyrywane, tablice porozbijane, a policji nie ma w nocy. Może zmienić godziny dyżurów, bo ludzie muszą wiedzieć, że policja jest w Piławie Górnej.. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Nie sposób się z panią Burmistrz niezgodzić. Ja jestem w ogóle zwolennikiem jednostek policji całodobowych, bo co to jest za policja, kiedy w danym momencie idę, łapie za klamkę,

6 a policji nie ma. Stan osobowy mamy, jaki mamy, środki mamy, jakie mamy, dlatego staramy się to maksymalnie łatać. Na pewno zobaczycie państwo w najbliższym czasie większą ilość policjantów. Sekretarz Gminy: Chciałbym zapytać o dystrybucję narkotyków na terenie Piławy? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie: Jeżeli chodzi o tematykę narkotyków, ten problem występuje wszędzie, w całym powiecie i muszę powiedzieć, że on z roku na rok utrzymuje się na jednym poziomie. Na terenie Piławy Górnej nie ma tragedii, ale zjawisko jest. Największy problem jest w miastach gdzie odbywają się dyskoteki, natomiast tutaj, nie mam takich danych dzisiaj, ale jest to niewiele. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej: Odnotowaliśmy 5 przypadków. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Na terenie powiatu dzierżoniowskiego jest 70 przypadków ujawnionych. Tragedii jakiejś nie ma, ale cały czas trzymamy rękę na pulsie. My jesteśmy bardzo otwarci na tą tematykę i każda informacja jest dla nas cenna i to sprawdzamy. Czy są jeszcze jakieś zapytania. Nie widzę. Bardzo dziękuję za udział w sesji naszym gościom. Ogłoszono przerwę Po przerwie wznowiono obrady. Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Danuta Skroban: Przedstawiła informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie. ZAŁĄCZNIK NR 4 Radna Dorota Czyżyk: Chciałam zapytać, bo padło stwierdzenie, że w pierwszej połowie 2013 roku zostanie wprowadzony system Kleopatra, na czym to będzie polegać i jak to będzie działać? Pani Danuta Skroban: Dolnośląski Urząd Wojewódzki zakupił laptopy, które będą bezpłatnie przekazane wszystkim urzędom na terenie całego województwa dolnośląskiego wraz z oprogramowaniem. Będą tam mapy cyfrowe i będzie już można zlokalizować zdarzenie tzn. nadciągające burze, wichury. Radna Dorota Czyżyk: Rozumiem, że to będzie stanowisko w Urzędzie, które będzie monitorowało wszystko. Pani Danuta Skroban: Będziemy podłączeni pod jedną sieć w całym województwie. Można też wejść w system smsów, ale niestety mieszkańcy nie chcą podawać swoich telefonów i to umrze śmiercią naturalną. Pani Danusia jest inspektorem do spraw obrony cywilnej i przeczytała nam, ale może umknęła Państwu informacja, że na początku października 2012 roku Piława Górna była urzędem wytypowanym do wizytacji, ponieważ prowadzi sprawy obronności, wojskowe, przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe najlepiej nie tylko w powiecie dzierżoniowskim, ale również w całym województwie dolnośląskim. Gościliśmy tutaj starostów, burmistrzów, kierowników, dyrektorów wydziałów z kilku województw. Mieliśmy prezentację o Akcji Kurierskiej, jak również uczestnicy mogli obejrzeć pomieszczenia i sprzęt OC, ponieważ jesteśmy urzędem przodującym w tych sprawach dzięki Pani Danusi. W tym miejscu należą się podziękowanie za pracę dla pani Danusi. Radna Barbara Świetlik: Zrozumiałam, że jest 7 strażaków, którzy mogą brać udział w akcji, a ilu w ogóle ich jest? Pani Danuta Skroban:

7 Ilu jest Pani nie powiem, raz mówią 13, innym razem 16. Jest rozporządzenie na mocy, którego nie mogą uczestniczyć w akcjach ratunkowych strażacy ochotnicy nieprzeszkoleni i państwowa straż pilnuje tego. Z naszego terenu strażacy ochotnicy nie są zainteresowani szkoleniami. Komendant Powiatowy powiedział przed chwilą, że takie szkolenia robi, ale strażacy nie chcą w nich uczestniczyć i nie będą mogli wyjeżdżać nowym samochodem, 7 osób na dzień dzisiejszy może wyjechać nowym samochodem. Radna Zuzanna Pelczar: Proszę powiedzieć coś więcej na temat ostrzegania za pomocą smsów. Pani Danuta Skroban: Do urzędu przychodzą ostrzeżenia o różnych zagrożeniach i gdybyśmy mieli system smsowego ostrzegania mieszkańców, moglibyśmy te smsy wysyłać do mieszkańców. Przewodnicząca rady: Dziękuję serdecznie i gratulujemy za takie wzorcowe prowadzenie spraw bardzo ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ad. 6 Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 1.Odbyło się spotkanie w Bielawie w sprawie organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2013 roku. Rozmowy dotyczyły: a) opracowania planu transportowego ( koszt zł ) po stronie Piławy Górnej 32000, b) wypowiedzenie umowy na świadczenie usług przez pana Krzysztof Gajdę przewoźnik do Pieszyc, c) PKS SA w upadłości likwidacyjnej, umowa będzie obowiązywać do końca 2013 roku, d) propozycja wprowadzenia biletu dla seniora po skończeniu 70 lat za 1 zł. 2. podpisano umowy o sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubiń. 3. Odbyło się spotkanie w sprawie umowy o eksploatację urządzeń oświetlenia w gminie ustawienie sterowników czasowych, wyłączeń itp. 4. Odbyło się spotkanie z Prezesem WiK w sprawie działalności i współpracy na 2013 rok. 5. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami DSS w sprawie uiszczania opłat i ich działalności na terenie Piławy Górnej. 6. Trwają prace nad projektem budżetu gminy na 2013 rok listopada będziemy gościć delegację z Holandii, w związku z tym zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 9 listopada 2012 roku o godz w Urzędzie Miasta. Ad. 7 Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok ZAŁĄCZNIK NR 5 Ad. 8 Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok ZAŁĄCZNIK NR 6 Ad. 9 Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości.

8 Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości. ZAŁĄCZNIK NR 7 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 98/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 Ad. 9 b Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok. Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok oraz odczytała pismo Pani Wiesławy Ślepokury. ZAŁĄCZNIK NR 9 Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. Przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrali radna Dorota Czyżyk, radna Zuzanna Pelczar, radny Tadeusz Chrzanowski, radna Anna Kuźmińska, radna Aneta Burek Uchman. W trakcie dyskusji wypracowany został wniosek, aby w 3 ust. 2 wprowadzić zapis Pobór opłaty targowej powierza się Pani Wiesławie Ślepokura. Zgłoszony został wniosek, więc przegłosujemy go teraz. Za głosowało 7 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się od głosu 3 radnych Wniosek został przyjęty. Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 99/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 10 Ad. 9 c Uchwała w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. ZAŁĄCZNIK NR 11 uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności wraz z propozycją, aby w 1 ust. 2

9 przyjąć kwotę w wysokości 45 zł został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 100/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 12 Ad. 9 d Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ZAŁĄCZNIK NR 13 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 101/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 14 Ad. 9 e Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 15 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 102/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 16 Ad. 9 f Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. ZAŁĄCZNIK NR 17 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 103/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 18

10 Ad. 9 g Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. Burmistrz przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 19 uchwały został zaopiniowany pozytywnie wraz z wnioskiem radnego, aby w 1 ust. pkt. 1 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków było 0,78 zł od m2 powierzchni, a pozostałe stawki pozostawić bez zmian. Następnie rada w głosowaniu 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 104/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 20 W trakcie głosowania na sali obecnych 12 radnych. Ad. 9 h Uchwała w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok ZAŁĄCZNIK NR 21 Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 105/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 22 Ad. 9 i Uchwała w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. ZAŁĄCZNIK NR 23 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 106/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 24 W trakcie głosowania obecnych 13 radnych.

11 Ad. 9 j Uchwała w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ZAŁĄCZNIK NR 25 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 107/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 26 Ad. 9 k Uchwała w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i ZAŁĄCZNIK NR 27 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 108/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 28 Ad. 10 Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. Przedstawiła wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. ZAŁĄCZNIK NR 29 Państwo otrzymaliście ten wniosek na dzisiejszą sesję. Równocześnie zwróciliśmy się do Radcy Prawnego, żeby przeanalizował ten wniosek i podpowiedział Radzie Miejskiej, jak ma się ustosunkować do tego wniosku i myślę, że Państwo przeanalizowaliście temat. Wcześniej Pani Burmistrz informowała nas na komisjach o sprawie, ale gdyby można było Panią Burmistrz poprosić o kilka słów w sprawie tego wniosku, później otworzę dyskusję i podejmiemy stanowisko.

12 Na każdej sesji podejmujemy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf i szkoda, że Pani Przewodnicząca pokserowała tylko wniosek WiK, a nie naszą odpowiedz do Wojewody na podjętą uchwałę, bo oczywiście Wojewoda wystąpił z zapytaniami dość obszernymi do każdego punktu naszego uzasadnienia i takie wyjaśnienia zostały Przewodniczącej przedłożone. Twierdzenie cały czas, że WiK przedstawił firmie z zewnątrz weryfikację taryf i zacytuję fragment należy wskazać na nadużycie popełnione przez WiK w uzasadnieniu do pisma skierowanego zarówno do Organu Nadzoru jak i Rady Gminy polegające na użyciu stwierdzenia, jakoby wniosek taryfowy był zweryfikowany przez wyspecjalizowaną firmę oraz załączenia opinii na temat w/w taryfy, gdyż zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu jedynym uprawnionym do weryfikacji podmiotem jest burmistrz, a ewentualna weryfikacja dokonana przez osoby trzecie winna być dokonana na jego zlecenie i za jego akceptacją, a nie z inicjatywy przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. Otwieram dyskusję. Radny Tadeusz Chrzanowski: Propozycję przedstawił radca Prawny. Są trzy wyjścia. Jeżeli od iluś miesięcy nasza rada stoi na stanowisku, z podpowiedzi burmistrza, który analizuje te wszystkie sprawy związane z taryfami, z tymi kosztami, jakie są dla nas i przeciętnego mieszkańca, i my cały czas nie zgadzamy się, i twierdzimy, że tak nie powinno być, żeby nasza gmina płaciła więcej, jak wszystkie inne gminy, to moje zdanie jest takie, że skoro już tyle razy przegłosowywaliśmy odmowę zatwierdzenia tych taryf, więc podtrzymujmy swoje stanowisko, czyli, że nie uchylamy tej uchwały. Zastępca Burmistrza: Chciałam tylko powiedzieć, że Burmistrz nie podpowiada Radzie. Burmistrz weryfikuje wniosek i przedstawia radzie projekt uchwały zgodnie z rozporządzeniem i ustawą. Rada nie musi takiej uchwały podejmować. Reasumując podtrzymujemy zawarte w uzasadnieniu do uchwały wszystkie wskazane nieprawidłowości. Podkreślić należy, że u podstaw przyjęcia przez Radę uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf leżała niezgodność wniosku taryfowego z prawem, a w szczególności zapisami: 1.Naruszenie 13 ust. 2 i 7 rozporządzenia taryfowego poprzez niewłaściwy podział odbiorców na grupy taryfowe i tym samym niewyeliminowanie między nimi subsydiowania skrośnego. 2.Naruszenie 3 pkt 1 b i c rozporządzenia poprzez występujące subsydiowanie skrośne z tytułu opłat środowiskowych w taryfie za wodę pomiędzy grupami taryfowymi a także nieuzasadniony wzrost kosztów z tego tytułu dla grupy gospodarstwa domowe. 3.Naruszenia 11. ust 5 pkt 1 rozporządzenia poprzez zastosowanie nieprawidłowej alokacji kosztów ogólnych. Ponadto zwracamy uwagę, że wnioskujący o uchylenie uchwały nie wskazał w swym wniosku, jakiegokolwiek konkretnego przepisu, jaki został naruszony przez Radę, sprowadzając się do ogólnikowego stwierdzenia, że miało ono charakter rażący i dotyczy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Radny Krzysztof Bielawski: Mamy tutaj trzy wyjścia i ja proponuję, żeby ten wniosek pominąć milczeniem, dlatego, że służby Wojewody są od tego żeby wskazać, czy ta nasza uchwała jest zasadna. W związku z tym, że trzy razy nie było ze strony Wojewody rozstrzygnięć, które by to zakwestionowały i

13 uważam, że powinniśmy to zostawić biegowi wydarzeń. Jeżeli służby Wojewody uznają, że nie zostało naruszone prawo we wniosku taryfowym, to wtedy górą będzie WiK. Radna Dorota Czyżyk: Przysłuchując się wypowiedziom i być może nie wiem, czy WiK zawyża taryfy, bo prawdę powiedziawszy nie umiemy, jako mieszkańcy tego do końca odczytać. Jeżeli faktycznie zostały źle obliczone, to mnie osobiście, jako mieszkańca dziwi fakt, że Wojewoda nie stwierdził tego faktu wprost, bo nie mamy takiego stwierdzenia. Bijemy się z WiK na argumenty. My twierdzimy, że jest za dużo, oni wskazują, ze nie mamy racji, a powiem szczerze tak czy inaczej, od podwyżki nie uciekniemy. Prędzej, czy później one i tak nas dotkną, nas mieszkańców. Cały rok jesteśmy na starych stawkach za wodę. Każdy z nas prowadzi gospodarstwo domowe i doskonale wie, że jeżeli płaci się jakiś rachunek, nie biorąc pod uwagę, że jakieś większe zużycie mamy, to w którymś momencie przychodzi nam wyrównanie i musimy to zapłacić i wtedy nas to będzie bardzo bolało, bo będzie to duża dziura w portfelu domowym. Ja powiem szczerze, nie wiem. Należałoby w jakiś sposób albo polubownie załatwić, rozmawiać i ustalić jakieś inne rozwiązanie, bo my i tak nie uciekniemy od tych podwyżek. Rozwiązanie podpowiada nam W i K w jednym zdaniu, prawo dopuszcza coś takiego, żeby były dopłaty do taryf za wodę i za ścieki. Jest taka możliwość i warto może nad tym rozwiązaniem się też zastanowić. Jeszcze jedna sprawa, która tutaj wszystkim nam umyka, bo od wielu lat chodzimy po Piławie i mówimy, że śmierdzi i Burmistrz kiedyś mówiła, że jest sposób na tych, którzy opróżniają ścieki w nielegalny sposób. Należałoby może przeprowadzić też taką akcję i trochę ludzi postraszyć. My narzekamy, będziemy narzekać. Straty będą i koszty będą rosły, a nie wiem, czy oni dobrze policzyli, czy źle policzyli. Wiem tylko jedno nie uciekniemy od podwyżek. Wcześniej czy później trzeba będzie zapłacić, czy to będzie 10 %, czy 50% więcej. My musimy się zastanowić, w jaki sposób mieszkańcom pomóc. Zastępca Burmistrza: Chciałabym się odnieść do wypowiedzi pani radnej Czyżyk. Uważam, że przez rok czasu jest niezrozumienie przez panią radną ważnego tematu, który właściwie powraca do nas jak bumerang, co trzy miesiące. Powiem tak, wszystkie trzy uchwały podjęte przez radę są przez Wojewodę utrzymane, więc uchwały są poprawnie zweryfikowane przez Burmistrza i podjęte przez Radę. My też zdajemy sobie sprawę, że koszty mają wodociągi i wskazujemy, gdzie te koszty są zawyżone. My w każdej uchwale wskazujemy, że jest na amortyzacji za dużo, że jest na poborze opłat środowiskowych za dużo i to są niestety duże kwoty, które nie uzasadniają jakby wejścia w życie taryf w przedstawionych wysokościach. Więc nie widzę tutaj innej możliwości, jak nie przyjęcie taryf, bo nikt nie chce płacić więcej, jak powinien płacić. Myślę, że mieszkańcy tego też nie chcą. Dlatego uważam, że jeżeli W i K chciałby pokłonić się w naszą stronę, to powinien dobrze przeczytać nasze uzasadnienie, bo po sesji otrzymuje uchwałę i powinien zweryfikować swoje koszty. W i K stoi na stanowisku takim, jakim stoi i tak jak do nas powiedział w 2009 roku, nie weszliście w fundusz spójności, to w 2015 roku będziecie płacić tyle, ile będą płacić mieszkańcy, którzy weszli w fundusz spójności, czyli 18 zł, czy 20 zł. za m3 wody i ścieków. Radna Dorota Czyżyk: Zapytam jeszcze w ten sposób. W tej chwili mamy uchwałę podjętą o odmowie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki. Może to się zakończyć sprawą sądową. Sprawa sądowa miałaby się odbyć na podstawie, czego, zawyżonych taryf, czy taryf już uchwalonych. Coś musi być zatwierdzone, żeby z tym można było iść do sądu, bo takie jest moje rozumowanie. Nie mogę iść do sądu z czymś, co ktoś mi zaproponuje, bo ja się z tym nie zgadzam. Dopóki coś nie będzie zatwierdzone to tego do sądu nie można oddać. Zastępca Burmistrza:

14 Podjęta uchwała może zostać zaskarżona przez Wojewodę i może być zaskarżona przez wodociągi. Jeżeli ustawodawca uważałby, że stawki tylko i wyłącznie powinny ustalać przedsiębiorstwa wodociągowe to by to napisał w ustawie i nie mielibyśmy nic do powiedzenia. Właśnie po to żeby nie zawyżać, żeby nie przerzucać nie wiadomo, jakich kosztów na mieszkańców, ustawodawca przewidział na terenie danej gminy weryfikację taryf przez Burmistrza. Burmistrz; W uzasadnieniu każdej uchwały jest zapisane, co jest nieprawidłowo wyliczone. To, że będzie podwyżka jest nieuniknione. Mówienie o dofinansowaniu do wodociągów, gdzie dzisiaj gminy może nie będzie stać nawet na jedną inwestycję jest przesadzone. Uważam, że zrobiliśmy bardzo dobrą pracę dla swoich mieszkańców, bo gdyby było podwyżki 5 czy 10 %, to byśmy sobie nawet głowy nie zawracali taryfami. Każdy z nas wie, że jest inflacja i o inflację trzeba podwyższyć taryfy. Na samym początku państwo mówiliście, że przez to, że nie przystąpiliśmy do funduszu spójności mamy taką cenę, ale z czasem Państwo zrozumieliście, że w żadnym dokumencie WiK nie pisze o tym. Wstrzymywanie się od głosu Pani Czyżyk, przy podejmowaniu uchwały wskazuje, że radny jest przeciwko mieszkańcom, bo ja wszystko zrobię, jako Burmistrz, żeby ich bronić i to do dzisiaj obroniliśmy. Przez cały rok nikt w Piławie Górnej nie zapłacił takiej kwoty jak chciał WIK. Radna Dorota Czyżyk: Bardzo się cieszę, że pani Burmistrz walczy, tylko proszę pomyśleć jeszcze w drugim kierunku, co będzie, jeżeli się okaże, że te taryfy będą ustalone, więc jakaś strategia musi być przyjęta, bo ten rok płacimy tak, jak płaciliśmy w poprzednim roku, w następnym nie wiem jak wyjdzie. My za każdym razem walczymy, nie przyjmujemy taryf zaproponowanych przez WiK, ale w którymś momencie te ceny będą musiały wzrosnąć. Ja się boję tylko jednego, że w końcu będzie to taka podwyżka, że my wszyscy będziemy mieli wielką dziurę w portfelach. Czy jest jakiś pomysł na to, kiedy te taryfy będą musiały być w takiej wysokości, jaką proponuje WiK. Ja sobie nawet nie wyobrażam żeby była taka podwyżka. Podwyżki wynikają z dokumentów. Nie ma, co się sprzeczać, bo każdy z Państwa zgodnie z sumieniem swoim będzie działać. My nie rozmawiamy o tym, że we wniosku taryfowym cena nam się nie podoba, tylko tak jak mówię z naruszeniem prawa jest złożony wniosek. Jak będzie ten wniosek dobrze złożony, nie będzie błędów to wtedy nic nie będziemy mogli zrobić. Chciałam zwrócić uwagę, że powinniśmy dyskutować o tym, co mamy zrobić z wnioskiem. Wnioskiem nie treści uchwały. Tak jak mówił wcześniej radny, na podstawie dokumentów, z którymi Państwo się zapoznaliście, radca prawny zaproponowała trzy rozwiązania. Jedno rozwiązanie zaproponował radny, aby pominąć milczeniem ten wniosek. Ja w swojej wypowiedzi zaproponowałam,żeby odpowiedzieć, że utrzymujemy w mocy uchwałę. Radny Tadeusz Chrzanowski: Ja się do tego wniosku przychylam Pani Przewodnicząca. Elegancko byłoby odpowiedzieć. Radny Krzysztof Bielawski: Cały czas mamy do czynienia z prawem. Na dzień dzisiejszy my sobie nie wymyślamy czy my chcemy, czy nie lubimy kogoś, tylko po prostu zgodnie z prawem weryfikujemy i stwierdzamy, że to nie jest zgodne z prawem. Cały czas tutaj mówię, że służby Wojewody muszą naszą uchwałę zweryfikować, czy faktycznie pod względem prawnym jest tak, jak my mówimy. W którymś protokole z posiedzenia Rady, jest takie zdanie na temat wodociągów, kiedy powiedziałem, że dopóki możemy wykorzystywać przepisy prawa, to musimy z tego korzystać, bo może faktycznie kiedyś przyjść taki moment, że wniosek WiK będzie złożony poprawnie i wtedy my pod względem prawnym nie będziemy mogli nic powiedzieć i wtedy

15 będziemy musieli go przyjąć, bo nie będzie żadnych podstaw prawnych, żeby nie przyjąć. Na dzień dzisiejszy mamy podstawy prawne, żeby postąpić tak, jak postąpiliśmy. Wydaje mi się, że nawet nietaktem jest ze strony wodociągów zwracać się do nas i mówić, weźcie tą swoją uchwałę zakwestionujcie. Wygląda na to, że niepoważnie podchodzą do radnych, bo tą uchwałę dokładnie przedyskutowaliśmy i każdy z nas zgodnie ze swoim sumieniem, odczuciem i swoją wiedzą zagłosował. Radny Stanisław Pelczar: Obserwując to wszystko i naszą dyskusję, chciałbym wrócić pamięciom do tego wszystkiego, kiedy zaczął się problem z wodociągami. Proszę Państwa skoro jesteśmy na tym etapie wiemy, że robią to źle to, po co ta dyskusja, przecież to jest sprawa jasna. Uważam, że nie potrzebne są te emocje, uważam, że uzasadnienie z naszej strony jest dobre, uczciwe, podchodzimy do sprawy rzetelnie, tym bardziej, że wcześniej byliśmy wszyscy za uchwałą, więc, o co my dzisiaj rozbijamy kopię i dyskutujemy. O czym? Gdyby Pan nie wiedział, że jest taki wniosek to, w jakimś momencie ktoś by powiedział, że nawet nie powiedziałam, że coś takiego jest. Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek, o którym ja informuję radę. Niech Pan postawi wniosek o zamkniecie dyskusji i ja zamknę dyskusję i przegłosujemy wniosek radnego Bielawskiego i mój. Sekretarz: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ten wniosek nie jest dla Państwa w żadnym wypadku wiążący. To jest sprawa proceduralna dla W i K. Radny Krzysztof Bielawski: Stawiam formalny wniosek, aby wniosek Wodociągów i Kanalizacji pominąć milczeniem i nie odpowiadać. Radny Bielawski postawił wniosek o to, aby nie odpowiadać. Jest to jedna z propozycji Radczyni, że Rada Miejska wcale nie musi reagować na taki wniosek, który wpłynął do rady, dlatego też bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za tym, aby na ten wniosek Rada Miejska nie odpowiadała żadnym pismem. Proszę o podniesienie ręki Za głosowało 11 radnych Przeciw głosował 1 radny Wstrzymał się od głosowania 1 radny. Ad. 11. Zapytania i wnioski radnych. Radna Dorota Czyżyk: Dzisiaj przy okazji omawiania bezpieczeństwa w gminie przypomniałam sobie pytanie, które zadał na tej sali Pan Dziendziel, pytając, do kogo należy to pomieszczenie na rogu, jak się wychodzi ze ścieżki przy ul. Staszica. Czy już na ten temat wiemy coś więcej? Zastępca Burmistrza: Jest to nasz budynek. Jesteśmy w trakcie wykonywania całej procedury. Mamy decyzję na wycięcie drzew dookoła tego budynku. Natomiast koszt remontu tego daszku wynosiłby 20 tys. zł i nie będziemy tego robić w tym roku. Radna Dorota Czyżyk: Czy tego budynku można się pozbyć tzn. wyburzyć, czy może on jest w jakiejś ewidencji, bo to jest bardzo stary budynek. Jak to w ogóle wygląda? Zastępca Burmistrza: Nie nadaje się on do użytkowania. W środku jest tam studnia nie zakryta. Radna Anna Makowska: Czy jest możliwość zamknięcia drzwi w budynku przy pl. Piastów Śl. 4?

16 Te drzwi są zamykane, ale ciągle je ktoś otwiera. Zastanowimy się jak je skutecznie zabezpieczyć. Radna Anna Makowska: Czy w przyszłości byłaby możliwość, aby powstała ścieżka zdrowia? Wcześniej mówiliśmy, że przy remoncie ul. Groszowieckiej chcielibyśmy, aby był wydzielony pas dla pieszych. Ad. 12. Ogłoszenia i informacje. Przewodnicząca poinformowała o zaproszeniu Pani Burmistrz na spotkanie w dniu 9 listopada z delegacją z Holandii. Spotkanie o godz Na tym sesję Przewodnicząca rady zakończyła. Ustalono termin następnej sesji na 27 listopada 2012 roku.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu)

Członkowie Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego : (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) BRM.0012.6.1.2013 Protokół nr 1/2013 z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 21 stycznia 2013 roku Godzina rozpoczęcia obrad:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na

I. Zaopiniowanie projektów uchwał na Protokół Nr 47/2014 z posiedzenia Komisji Samorządowej Rady Miasta Ostrowca Św. w dniu 2 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji - Zbigniew Moskalewicz. 1. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Nowa taryfa za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu informuje, iż Rada Miejska Kalisza, w dniu 27-03-2014 roku, przyjęła uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ z dnia 03.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 3/2015 Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 11 marca 2015 r. Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XLI/2014

P r o t o k ó ł Nr XLI/2014 P r o t o k ó ł Nr XLI/2014 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 31 marca 2014 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 13.00-13.30. Posiedzeniu sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku

Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Protokół Nr XXX/2014 sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 czerwca 2014 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła XXX sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/226/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13 05 i trwało do godz. 15 00. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r.

PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014 z czterdziestej ósmej sesji Rady Gminy Świdnica w dniu 04 lipca 2014r. W dniu 04 lipca 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy przy ul. Ogrodowej Nr 37 odbyła się czterdziesta

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM

Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM Bytom, dnia 14 stycznia 2015 roku Przewodniczący Komisji Komunalnej i Spraw Lokalowych Rady Miejskiej Pan Tomasz Wac ul. PARKOWA 2 41-902 BYTOM WNIOSEK o ponowne zweryfikowanie zasadności kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o godz. 10.00 otworzył Pan Wieczysław Korch Przewodniczący Komisji Gospodarczej Gminy.

Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o godz. 10.00 otworzył Pan Wieczysław Korch Przewodniczący Komisji Gospodarczej Gminy. Protokół z dnia 22 listopada 2013r z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2).

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny odczytała Pani Janina Sokołowska Sekretarz Gminy Ustrzyki Dolne. (Zał. Nr 2). Protokół Nr 41/2013 z XLI Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 10 stycznia 2014 r. Obecnych 10 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XLI

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 30 min. Rozpoczęcie: 15:30 Zakończenie: 16:00

Czas trwania: 30 min. Rozpoczęcie: 15:30 Zakończenie: 16:00 Protokół nr 39/14 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 25 marca 2014r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady Miasta Opola. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie ramowego planu sesji Rady. Na podstawie 13 ust. 2 i 3 uchwały Nr XXIV/373/12 Rady z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r.

PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. PROTOKÓŁ z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 3 sierpnia 2010 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Powołanie Komisji Uchwał 4. Podjęcie uchwał Ad.punktu

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r.

Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r. SE PO. 0063-2-7/10 Protokół z posiedzenia komisji Finansowo Budżetowej z dnia 28.06.2010r. 1. Obecni : - Grażyna Strączek przewodnicząca komisji - Jolanta Moćko członek - Wiesław Konderak członek - Andrzej

Bardziej szczegółowo

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r.

Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012. z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. Iłża, dn. 21.05.2012r. Protokół Nr 6/IV/2012 z posiedzenia Rady Społecznej SPZZOZ Szpitala w Iłży w dniu 16.05.2012r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej SPZZOZ - Szpital w Iłży w następującym

Bardziej szczegółowo

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny

i/ skargi Pana Pawła Górajskiego z dnia 13.09.2010r. j/ nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Chęciny PROTOKÓŁ Nr LXXIV/10 z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach odbytego w dniu 08 listopada 2010r. w lokalu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Sesja rozpoczęła obrady o godz. 10,15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2014 z obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 10-12 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 18 lutego 2013 r.

Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 18 lutego 2013 r. Protokół Nr 22/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 18 lutego 2013 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Miejsce posiedzenia: Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 21 maja 2013 r.

Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 21 maja 2013 r. Protokół nr XXXI/2013 z przebiegu XXXI sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 21 maja 2013 r. Radnych obecnych w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 15.10 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA

SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE PRAWA PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski Konstytucja RP art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku Proponowany porządek posiedzenia: Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 19 czerwca 2012 roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 20 października 2011 roku

Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 20 października 2011 roku Protokół nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 20 października 2011 roku Godzina rozpoczęcia obrad: 11:00 Godzina zakończenia obrad: 12.45 Miejsce

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r.

PROTOKÓŁ 20/2012. z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. PROTOKÓŁ 20/2012 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 sierpnia 2012 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r.

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo