PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina Zakończenie posiedzenia - godzina Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych, co stanowi 86,67 % ustawowego składu rady. Radni nieobecni: 1. Jan Zimoch 2. Dariusz Madejski Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Piławie Górnej otworzyła Halina Przepiórka Przewodnicząca Rady Miejskiej, stwierdzając jednocześnie kworum uprawniające radę do podejmowania uchwał. Na sesji obecne były osoby oddelegowane z Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście. ZAŁĄCZNIK NR 1 W posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych zgodnie z listą obecności. ZAŁĄCZNIK NR 2 W związku z powyższym po otwarciu sesji i przedstawieniu porządku obrad, co stanowiło punkt 1,2,3 porządek obrad obejmował: 4.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. 5. Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. 6.Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 7.Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 8.Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. 9. Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości, b)w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok, c) w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności, d) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, e) w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok, f) w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny, g) w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok, h) w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok 2012, i) w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna, j) w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

2 k) w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. 11. Zapytania i wnioski radnych. 12. Ogłoszenia i informacje. 13. Zamknięcie sesji, ustalenie terminu następnego posiedzenia. Ad. 4 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji. Zgodnie z 41 Statutu Gminy protokół z sesji uważa się za przyjęty, jeżeli nie wniesiono do niego zastrzeżeń lub poprawek. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu Czy są jeszcze jakieś uwagi? Skoro żadnych uwag nie ma stwierdzam, że protokół został przyjęty. Ad 5 Bezpieczeństwo publiczne w gminie - wystąpienie przedstawiciela Policji, - wystąpienie przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej, - wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miasta w Piławie Górnej. Jednym z najważniejszych zadań w mieście jest zadbanie o to, aby naszym mieszkańcom żyło się bezpiecznie. W związku z tym Rada Miejska raz na rok prosi o informację na temat bezpieczeństwa przedstawicieli policji, straży pożarnej. Na ten temat swoje spostrzeżenia przekazuje też Pani Burmistrz i radni. Rok 2012 jest rokiem szczególnym dla Piławy Górnej, bo obchodzimy 50 lecie nadania praw miejskich i mam wielką przyjemność, przedstawicielom tych jednostek, serdecznie podziękować za współpracę, w imieniu wszystkich radnych i mam nadzieję, że w imieniu wszystkich w mieście. Przewodnicząca Rady wręczyła Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosławowi Hajdukowi, Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji Mirosławowi Kolano, Kierownikowi Posterunku w Piławie Górnej Mariuszowi Pankowskiemu oraz przedstawicielowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józefowi Reichertowi okolicznościowe statuetki. Zaczęliśmy od miłych akcentów, a teraz będziemy mogli wysłuchać i ewentualnie porozmawiać na temat, w jaki sposób moglibyśmy wspomóc te jednostki, żeby nam żyło się bezpiecznie. Jesteśmy w punkcie 5 i pierwszego o przedstawienie informacji poproszę przedstawiciela policji. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej Mariusz Pankowski: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa w mieście. ZAŁĄCZNIK NR 3 Przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej Józef Reichert: Przedstawił informację na temat bezpieczeństwa pożarowego w mieście. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie Mirosław Kolano: Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć po raz pierwszy w tej sesji, bo jest to okazja do poznania się. Myślę, że ta współpraca będzie bardziej uściślona. Na wstępie padło już wiele ciepłych słów, z czego się cieszę, że współpraca jest na dobrym poziomie w Piławie Górnej. Chciałbym państwu przekazać kilka słów, ale nie będzie to statystyka tylko kilka konkretów. Byłem dwa tygodnie temu w Szczytnej na szkoleniu, nasza grupa miała spotkanie z Komendantem Głównym Policji i muszę Państwu przekazać, że są nakreślone bardzo dobre kierunki pracy policji w kraju. Jest tendencja od odstępowania od statystyk, co nam ulżyło, a

3 obywatelowi niewiele to dawało. Najważniejszym wskaźnikiem dla nas będzie poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa i przede wszystkim ocena społeczna policji. Chodzi o to, że obywatela ma cieszyć nie to, że mamy np. 80 % wykrywalności, że jest taka dynamika przestępczości, tylko obywatel zapytany, czy w danym mieście czuje się bezpiecznie powie, że tak, bo idąc z pracy o 24, czuje się bezpiecznie, na drodze z pracy do domu spotkał policjanta, a za chwile radiowóz i to jest najlepszy efekt naszej pracy i w tym kierunku będziemy szli. Nacisk jest kładziony szczególnie na prewencję, czyli zapobieganie przestępczości, bo drugim etapem jest skuteczność policji i wykrywanie. Najważniejsze, żeby nie dotknęło przestępstwo społeczeństwa i żeby czuć się bezpiecznie i właśnie przez nasycenie służbami prewencyjnymi będziemy sobie realizować tą politykę. Drugim etapem będzie to, że przestępstwo jest wykryte, mienie zwrócone. Głównym elementem będzie zapobieganie. Muszę państwu powiedzieć, że taki kierunek Komendy Głównej jest, aby dokonywać analizy swoich terenów i maksymalnie zlikwidować posterunki policji. Bardzo wielu Komendantów Powiatowych już dokonało tych likwidacji. Na chwilę obecną w województwie dolnośląskim na 26 powiatów zostało tylko 30 posterunków, z czego w powiecie dzierżoniowskim jest aż 4. Komendant Powiatowy był na spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim i wywołany do dyskusji na temat potrzeby dalszego utrzymania tych posterunków. Nasz Komendant Powiatowy stoi na twardym stanowisku, żeby wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim utrzymać i przedstawił taką argumentację, że została zaakceptowana i wszystkie posterunki w powiecie dzierżoniowskim będą funkcjonowały. Ja też jestem zwolennikiem tego, że każda gmina powinna mieć swoją policję. W Piławie górnej na pewno będzie ten posterunek utrzymany i musimy dbać o niego i myślę, że stan bezpieczeństwa będzie nie gorszy, ale będziemy robić wszystko, żeby był lepszy. Mogę zapewnić, że my będziemy w miarę naszych możliwości, bo Komenda Powiatowa nie jest sama dla siebie tylko dla powiatu, będziemy wspierać osobowo tę jednostkę, czy na wniosek kierownika, czy naszych analiz, bo ja zdaję sobie sprawę, że 5 osobowa załoga jest za mała. Myślę, że stan bezpieczeństwa w Piławie Górnej jest na zadawalającym poziomie. Oczywiście idealnie nigdy nie będzie, bo nie ma miasta, nie ma kraju na świecie, żeby było 100 % bezpieczeństwa. Będziemy dążyć do tego, aby to bezpieczeństwo było na wysokim poziomie, przy współpracy z organem samorządowym. Chcielibyśmy doposażyć posterunek w nowy radiowóz, z nową kolorystyką, na ile to będzie możliwe przy państwa pomocy, ponieważ ten pojazd, który jest u Państwa jest wyeksploatowany. Proponowałbym, jeżeli macie państwo do mnie jakieś pytania, jakieś uwagi, chcielibyście wskazać jakieś kierunki funkcjonowania policji to jestem otwarty na takie pytania i jeżeli będę wstanie odpowiedzieć to bardzo proszę o zadawanie pytań. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej Mirosław Hajduk: Może dodam do wypowiedzi członka Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, bo może nie wszyscy wiedzą na temat struktury, jaka jest w komendzie Powiatowej. Komenda Powiatowa znajduje się na ulicy Piłsudskiego 26, od lat niezmiennie. Komendantem jestem od 5 lat. Nie wszyscy też wiedzą, jaka jest struktura organizacyjna strażaków, którzy wyjeżdżają do zdarzeń, bo tak naprawdę pracowników jest 66 tj. 63 funkcjonariuszy łącznie z komendantem i 3 pracowników cywilnych. Na oddziale bojowym pracuje 46, czyli tych, którzy bezpośredni wyjeżdżają do zdarzeń. Są to dwie zmiany po 15 osób i trzecia 6 osobowa. Do zdarzeń każdego dnia może wyjechać 9 osób, bo tyle osób stacjonuje w jednostce. Może to się wydawać niektórym mało, a niektórym dużo jak się nic nie dzieje, ale jak się coś dzieje to jest to mało osób i dlatego należy zdawać sobie sprawę jak ważną rolę pełni Ochotnicza Straż Pożarna, dlatego trzeba zadbać o dobre wyposażenie, ale i o przeszkolenie. Jeżeli chodzi o przeszkolenie to takie kursy przeprowadza Komenda Powiatowa i nikt ochotników do takich kursów zmusić nie może. Przepisy jednak w tej sprawie stanowią, że może wyjechać na akcję ktoś, kto skończył 18 lat, jest członkiem OSP, ma zaświadczenie lekarskie, przeszkolenie bhp

4 oraz przeszkolenie minimum podstawowe. Jeszcze raz powtórzę, że rola OSP jest bardzo ważna i od 15 lat powtarzam, że gdyby nie było ochotniczych straży to straż państwową też można byłoby zamknąć. Wracają do interwencji, to żeby pokazać jak to się kształtuje na terenie Piławy Górnej w ubiegłym roku w całym powiecie było 1075 interwencji z tego 53 były w Piławie, w sumie najmniej ze wszystkich gmin. Patrząc na statystykę możemy powiedzieć, że Piława Górna jest najbezpieczniejszą gminą, ale musimy też zwrócić uwagę, że Piława jest najmniejszą, jeżeli chodzi o powierzchnię i ilość mieszkańców. Ten rok do 30 października, czyli do dzisiaj. Było 40 interwencji, w ubiegłym roku 45, w tym samym okresie. Pożarów było 18 w tym roku, w ubiegłym 19. Miejscowe zagrożenia, czyli to, co straż pożarna robi po za pożarami to wypadki drogowe, zanieczyszczenia rzek, ściąganie kotków z drzew, likwidowanie gniazd os czy szerszeni.. Zdarzają się zapalenia sadzy w kominach. Pożar sadzy w kominie rzecz może banalna i prosta, przecież z komina wydobywa się dym i co on może zrobić. Jednak jest to mylne rozumowanie, komin jest od tego, aby odprowadzać produkty spalania, czyli dym. Jak się zapali sadza w kominie, zaczyna wytwarzać się duża temperatura i jest to niebezpieczne? Straż pożarna jest w posiadaniu kamery termowizyjnej, którą można sprawdzić, co się dzieje w kominie. Przy pęknięciu komina może dojść również do zatrucia tlenkiem węgla. W powiecie dzierżoniowskim były takie 3 zdarzenia. Straż pożarna oraz stowarzyszenie Bezpieczna gmina bezpieczny powiat przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Nie dla czadu, która ma na celu zminimalizowanie przypadków zatrucia tlenkiem węgla. Całość działań skupia się na spotkaniach organizowanych z mieszkańcami naszego powiatu, podczas których strażak, ratownik medyczny i policjant będą przekazywać informacje na temat zatrucia tlenkiem węgla, stosowania zabezpieczeń i udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo działanie zostało rozszerzone o informacje z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym i zabezpieczeniu mienia. Dzięki działaniom stowarzyszenia "Bezpieczna gmina - bezpieczny powiat" udało się zakupić 110 sztuk czujek tlenku węgla, które to będą przekazywane na spotkaniach mieszkańcom naszego powiatu. Oczywiście nie uda nam się obdarować wszystkich, ale mamy nadzieję, że to zachęci innych do zakupu tej formy zabezpieczenia przed cichym zabójcą, jakim jest tlenek węgla nazywany potocznie czadem. Pani Burmistrz była jedna z pierwszych, którzy wyrazili chęć i taki czujnik otrzymała. Godzina na Sali obecnych 12 radnych. Radny Krzysztof Bielawski: Uważam, że bardzo dobrze się stało, że państwo walczyliście o to, aby Posterunek Policji w Piławie Górnej utrzymać, bo jednak to poczucie bezpieczeństwa, właśnie tak jak Pan mówił, jest wtedy jak się widzi policjanta. Pięciu funkcjonariuszy faktycznie nie zabezpiecza potrzeb posterunku, bo to jest specyficzna służba i nie można powiedzieć, że pracuje się od godziny do godziny, bo wiadomo, że te zdarzenia nie znają dnia ani godziny, a ważne jest żeby tą pomoc otrzymać. Należałoby jakoś organizacyjnie do tego podejść i spowodować, aby dyżury na terenie Piławy Górnej maksymalnie zabezpieczyć. Bardzo często jeżdżę ul. Młynarską. Jest tam ograniczenie do 10 ton i często widzę, że większe tonażowo samochody jeżdżą tą drogą i tutaj taka moja gorąca prośba, bo drogę wyremontowaliśmy dużym nakładem finansowym, aby częściej tę drogę kontrolować. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Samochody o większej ładowności są zatrzymywane, ale często zdarzają się przypadki pomyłkowego wjazdu, ponieważ nie ma informacji, że dalej jest zjazd bez ograniczenia ładowności. Są też samochody, które wjeżdżają do istniejących tam zakładów kamieniarskich. Nie są te przepisy aż tak notorycznie łamane. Radny Stanisław Pelczar:

5 Chciałbym nawiązać do tego tematu i właśnie jest też problem z samochodami z urobkiem w Kośminie. Owszem zdarza się, że nasi policjanci przyjeżdzają niejednokrotnie i robią, że tak powiem łapankę, bo samochody, które wyjeżdżają z kopalni nie zakrywają plandeką tych ładunków i oczywiście pylą nam. W chwili obecnej nie jest to problem, ale kiedy jest ciepło to naprawdę doskwiera. Prosiłbym, żeby jednak tam od czasu do czasu dla rezonu i postrachu pokazać się. Kierownik Posterunku w Piławie Górnej: Mogę powiedzieć, że w tym roku Wydział Ruchu Drogowego nałożył 30 mandatów i zatrzymał 15 dowodów rejestracyjnych. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Jeżeli chodzi o te pojazdy, myślę, że sprawa jest do załatwienia. Ja zajmę się tym tematem i przekażę, jako zadanie stałe do ruchu drogowego. Radna Anna Kuźmińska: Kiedyś był Wydział do spraw nieletnich, swego czasu współpracowałam z tym wydziałem, teraz nie ma. Wnioski należy składać na komendę. W Piławie też była osoba, która odpowiadała za współpracę ze szkołami. Owszem są policjanci, którzy mają swoje rejony. W związku z tym mam pytanie, dlaczego zaniechano tego, bo przecież wiadomo, że nieletni najwięcej szkód wyrządzają i są problemy nie tylko związane ze szkodami, ale i narkotykami. Czy to z oszczędności, czy z innej przyczyny? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Faktycznie funkcjonował Zespół do spraw nieletnich w Dzierżoniowie. Teraz fizycznie ci policjanci też są, tylko w innej strukturze. Jest to podzielone. Dwóch policjantów jest w wydziale kryminalnym zajmującym się sprawami nieletnich i dwóch w wydziale dochodzeniowo-śledczym i oni na bieżąco się tą problematyką zajmują. Zapytania należy teraz kierować do naczelnika wydziału kryminalnego. Radna Anna Kuźmińska: Ale w Piławie nie ma takiej osoby? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: W Piławie nie ma. Od lat obserwujemy, że ilość policjantów w Piławie Górnej jest za mała, a to, że policja pracuje tylko do godziny 15.00, to z tym nie mogę się szczególnie zgodzić. Albo z tym, że w sobotę i niedzielę policji nie ma w ogóle. Pewnie, że się cieszymy, że posterunek jest i zostanie, ale prosimy aby liczbę policjantów zwiększyć o 1 czy 2 osoby. Sam fakt monitoringu w mieście, to dbanie o bezpieczeństwo przez i burmistrza i radę. Od 3 lat monitorujemy Piławę, ale tak naprawdę policjanci nie mają czasy, aby dokonywać odczytów codziennie i sprawdzać, co się na tej Piławie dzieje. Co z tego, że było zdarzenie, że jest monitoring, że kupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, jeżeli nie ma takiego efektu jakiego byśmy oczekiwali? Mieszkańcy maja do nas pretensje mówiąc, że jak zgłaszają jakieś zdarzenie słyszą, że kamera nie dochodziła, że było ciemno, albo już jest za późno na odczyt. Myślę, że obsługa monitoringu też powinna być usprawniona. Wieczorami policji w ogóle nie ma. Zgłaszamy, że na stadionie coś się dzieje, założyliśmy nowe krzesełka, wszystko połamane. Monitoring jest i co z tego. Może tych dużych zdarzeń nie ma, ale tej drobnicy w Piławie Górnej jest bardzo dużo. Wystarczy w niedzielę rano iść do kościoła i wtedy się zobaczy, co się w nocy w Piławie działo. Wszystkie kosze poprzewracane, kwiaty powyrywane, tablice porozbijane, a policji nie ma w nocy. Może zmienić godziny dyżurów, bo ludzie muszą wiedzieć, że policja jest w Piławie Górnej.. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Nie sposób się z panią Burmistrz niezgodzić. Ja jestem w ogóle zwolennikiem jednostek policji całodobowych, bo co to jest za policja, kiedy w danym momencie idę, łapie za klamkę,

6 a policji nie ma. Stan osobowy mamy, jaki mamy, środki mamy, jakie mamy, dlatego staramy się to maksymalnie łatać. Na pewno zobaczycie państwo w najbliższym czasie większą ilość policjantów. Sekretarz Gminy: Chciałbym zapytać o dystrybucję narkotyków na terenie Piławy? Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie: Jeżeli chodzi o tematykę narkotyków, ten problem występuje wszędzie, w całym powiecie i muszę powiedzieć, że on z roku na rok utrzymuje się na jednym poziomie. Na terenie Piławy Górnej nie ma tragedii, ale zjawisko jest. Największy problem jest w miastach gdzie odbywają się dyskoteki, natomiast tutaj, nie mam takich danych dzisiaj, ale jest to niewiele. Kierownik Posterunku Policji w Piławie Górnej: Odnotowaliśmy 5 przypadków. Zastępca Komendanta Powiatowej Policji: Na terenie powiatu dzierżoniowskiego jest 70 przypadków ujawnionych. Tragedii jakiejś nie ma, ale cały czas trzymamy rękę na pulsie. My jesteśmy bardzo otwarci na tą tematykę i każda informacja jest dla nas cenna i to sprawdzamy. Czy są jeszcze jakieś zapytania. Nie widzę. Bardzo dziękuję za udział w sesji naszym gościom. Ogłoszono przerwę Po przerwie wznowiono obrady. Inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej Danuta Skroban: Przedstawiła informację na temat zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie. ZAŁĄCZNIK NR 4 Radna Dorota Czyżyk: Chciałam zapytać, bo padło stwierdzenie, że w pierwszej połowie 2013 roku zostanie wprowadzony system Kleopatra, na czym to będzie polegać i jak to będzie działać? Pani Danuta Skroban: Dolnośląski Urząd Wojewódzki zakupił laptopy, które będą bezpłatnie przekazane wszystkim urzędom na terenie całego województwa dolnośląskiego wraz z oprogramowaniem. Będą tam mapy cyfrowe i będzie już można zlokalizować zdarzenie tzn. nadciągające burze, wichury. Radna Dorota Czyżyk: Rozumiem, że to będzie stanowisko w Urzędzie, które będzie monitorowało wszystko. Pani Danuta Skroban: Będziemy podłączeni pod jedną sieć w całym województwie. Można też wejść w system smsów, ale niestety mieszkańcy nie chcą podawać swoich telefonów i to umrze śmiercią naturalną. Pani Danusia jest inspektorem do spraw obrony cywilnej i przeczytała nam, ale może umknęła Państwu informacja, że na początku października 2012 roku Piława Górna była urzędem wytypowanym do wizytacji, ponieważ prowadzi sprawy obronności, wojskowe, przeciwpożarowe, przeciwpowodziowe najlepiej nie tylko w powiecie dzierżoniowskim, ale również w całym województwie dolnośląskim. Gościliśmy tutaj starostów, burmistrzów, kierowników, dyrektorów wydziałów z kilku województw. Mieliśmy prezentację o Akcji Kurierskiej, jak również uczestnicy mogli obejrzeć pomieszczenia i sprzęt OC, ponieważ jesteśmy urzędem przodującym w tych sprawach dzięki Pani Danusi. W tym miejscu należą się podziękowanie za pracę dla pani Danusi. Radna Barbara Świetlik: Zrozumiałam, że jest 7 strażaków, którzy mogą brać udział w akcji, a ilu w ogóle ich jest? Pani Danuta Skroban:

7 Ilu jest Pani nie powiem, raz mówią 13, innym razem 16. Jest rozporządzenie na mocy, którego nie mogą uczestniczyć w akcjach ratunkowych strażacy ochotnicy nieprzeszkoleni i państwowa straż pilnuje tego. Z naszego terenu strażacy ochotnicy nie są zainteresowani szkoleniami. Komendant Powiatowy powiedział przed chwilą, że takie szkolenia robi, ale strażacy nie chcą w nich uczestniczyć i nie będą mogli wyjeżdżać nowym samochodem, 7 osób na dzień dzisiejszy może wyjechać nowym samochodem. Radna Zuzanna Pelczar: Proszę powiedzieć coś więcej na temat ostrzegania za pomocą smsów. Pani Danuta Skroban: Do urzędu przychodzą ostrzeżenia o różnych zagrożeniach i gdybyśmy mieli system smsowego ostrzegania mieszkańców, moglibyśmy te smsy wysyłać do mieszkańców. Przewodnicząca rady: Dziękuję serdecznie i gratulujemy za takie wzorcowe prowadzenie spraw bardzo ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ad. 6 Przedstawienie informacji z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 1.Odbyło się spotkanie w Bielawie w sprawie organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2013 roku. Rozmowy dotyczyły: a) opracowania planu transportowego ( koszt zł ) po stronie Piławy Górnej 32000, b) wypowiedzenie umowy na świadczenie usług przez pana Krzysztof Gajdę przewoźnik do Pieszyc, c) PKS SA w upadłości likwidacyjnej, umowa będzie obowiązywać do końca 2013 roku, d) propozycja wprowadzenia biletu dla seniora po skończeniu 70 lat za 1 zł. 2. podpisano umowy o sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie pełnomocnictw udzielonych Prezydentowi Miasta Lubiń. 3. Odbyło się spotkanie w sprawie umowy o eksploatację urządzeń oświetlenia w gminie ustawienie sterowników czasowych, wyłączeń itp. 4. Odbyło się spotkanie z Prezesem WiK w sprawie działalności i współpracy na 2013 rok. 5. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami DSS w sprawie uiszczania opłat i ich działalności na terenie Piławy Górnej. 6. Trwają prace nad projektem budżetu gminy na 2013 rok listopada będziemy gościć delegację z Holandii, w związku z tym zapraszam Państwa na spotkanie w dniu 9 listopada 2012 roku o godz w Urzędzie Miasta. Ad. 7 Informacja Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok ZAŁĄCZNIK NR 5 Ad. 8 Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2011 rok. Przedstawiła informację o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Piławie Górnej za rok ZAŁĄCZNIK NR 6 Ad. 9 Podjęcie uchwał: a) w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości.

8 Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: przyznania pierwszeństwa dotychczasowemu dzierżawcy w nabyciu nieruchomości. ZAŁĄCZNIK NR 7 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 98/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 Ad. 9 b Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok. Omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminów płatności, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso na 2013 rok oraz odczytała pismo Pani Wiesławy Ślepokury. ZAŁĄCZNIK NR 9 Czy są jakieś uwagi do projektu uchwały. Przystąpiono do dyskusji, w której głos zabrali radna Dorota Czyżyk, radna Zuzanna Pelczar, radny Tadeusz Chrzanowski, radna Anna Kuźmińska, radna Aneta Burek Uchman. W trakcie dyskusji wypracowany został wniosek, aby w 3 ust. 2 wprowadzić zapis Pobór opłaty targowej powierza się Pani Wiesławie Ślepokura. Zgłoszony został wniosek, więc przegłosujemy go teraz. Za głosowało 7 radnych Przeciw 3 radnych Wstrzymało się od głosu 3 radnych Wniosek został przyjęty. Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 99/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 10 Ad. 9 c Uchwała w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności. ZAŁĄCZNIK NR 11 uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ustalenia jej wysokości, określenia zasad jej poboru i terminu płatności wraz z propozycją, aby w 1 ust. 2

9 przyjąć kwotę w wysokości 45 zł został zaopiniowany pozytywnie 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących. Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 100/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 12 Ad. 9 d Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. ZAŁĄCZNIK NR 13 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 101/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 14 Ad. 9 e Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 15 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 102/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 16 Ad. 9 f Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wzorów formularzy na podatek rolny. ZAŁĄCZNIK NR 17 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 103/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 18

10 Ad. 9 g Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. Burmistrz przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy w podatku od nieruchomości na 2013 rok. ZAŁĄCZNIK NR 19 uchwały został zaopiniowany pozytywnie wraz z wnioskiem radnego, aby w 1 ust. pkt. 1 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków było 0,78 zł od m2 powierzchni, a pozostałe stawki pozostawić bez zmian. Następnie rada w głosowaniu 9 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących, bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 104/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 20 W trakcie głosowania na sali obecnych 12 radnych. Ad. 9 h Uchwała w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Piława Górna na rok ZAŁĄCZNIK NR 21 Następnie rada w głosowaniu 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 105/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 22 Ad. 9 i Uchwała w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piława Górna. ZAŁĄCZNIK NR 23 Następnie rada w głosowaniu 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 106/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 24 W trakcie głosowania obecnych 13 radnych.

11 Ad. 9 j Uchwała w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. ZAŁĄCZNIK NR 25 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 107/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 26 Ad. 9 k Uchwała w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i Przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Piława Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2013 i ZAŁĄCZNIK NR 27 Następnie rada w głosowaniu 13 głosami za, bez głosów wstrzymujących i bez głosów przeciwnych podjęła UCHWAŁĘ NR 108/XXVI/2012 ZAŁĄCZNIK NR 28 Ad. 10 Stanowisko Rady w sprawie złożonego przez Wodociągi i Kanalizację wniosku o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. Przedstawiła wniosek Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie o uchylenie Uchwały nr 95/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 września 2012 roku. ZAŁĄCZNIK NR 29 Państwo otrzymaliście ten wniosek na dzisiejszą sesję. Równocześnie zwróciliśmy się do Radcy Prawnego, żeby przeanalizował ten wniosek i podpowiedział Radzie Miejskiej, jak ma się ustosunkować do tego wniosku i myślę, że Państwo przeanalizowaliście temat. Wcześniej Pani Burmistrz informowała nas na komisjach o sprawie, ale gdyby można było Panią Burmistrz poprosić o kilka słów w sprawie tego wniosku, później otworzę dyskusję i podejmiemy stanowisko.

12 Na każdej sesji podejmujemy uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf i szkoda, że Pani Przewodnicząca pokserowała tylko wniosek WiK, a nie naszą odpowiedz do Wojewody na podjętą uchwałę, bo oczywiście Wojewoda wystąpił z zapytaniami dość obszernymi do każdego punktu naszego uzasadnienia i takie wyjaśnienia zostały Przewodniczącej przedłożone. Twierdzenie cały czas, że WiK przedstawił firmie z zewnątrz weryfikację taryf i zacytuję fragment należy wskazać na nadużycie popełnione przez WiK w uzasadnieniu do pisma skierowanego zarówno do Organu Nadzoru jak i Rady Gminy polegające na użyciu stwierdzenia, jakoby wniosek taryfowy był zweryfikowany przez wyspecjalizowaną firmę oraz załączenia opinii na temat w/w taryfy, gdyż zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu jedynym uprawnionym do weryfikacji podmiotem jest burmistrz, a ewentualna weryfikacja dokonana przez osoby trzecie winna być dokonana na jego zlecenie i za jego akceptacją, a nie z inicjatywy przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego. Otwieram dyskusję. Radny Tadeusz Chrzanowski: Propozycję przedstawił radca Prawny. Są trzy wyjścia. Jeżeli od iluś miesięcy nasza rada stoi na stanowisku, z podpowiedzi burmistrza, który analizuje te wszystkie sprawy związane z taryfami, z tymi kosztami, jakie są dla nas i przeciętnego mieszkańca, i my cały czas nie zgadzamy się, i twierdzimy, że tak nie powinno być, żeby nasza gmina płaciła więcej, jak wszystkie inne gminy, to moje zdanie jest takie, że skoro już tyle razy przegłosowywaliśmy odmowę zatwierdzenia tych taryf, więc podtrzymujmy swoje stanowisko, czyli, że nie uchylamy tej uchwały. Zastępca Burmistrza: Chciałam tylko powiedzieć, że Burmistrz nie podpowiada Radzie. Burmistrz weryfikuje wniosek i przedstawia radzie projekt uchwały zgodnie z rozporządzeniem i ustawą. Rada nie musi takiej uchwały podejmować. Reasumując podtrzymujemy zawarte w uzasadnieniu do uchwały wszystkie wskazane nieprawidłowości. Podkreślić należy, że u podstaw przyjęcia przez Radę uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf leżała niezgodność wniosku taryfowego z prawem, a w szczególności zapisami: 1.Naruszenie 13 ust. 2 i 7 rozporządzenia taryfowego poprzez niewłaściwy podział odbiorców na grupy taryfowe i tym samym niewyeliminowanie między nimi subsydiowania skrośnego. 2.Naruszenie 3 pkt 1 b i c rozporządzenia poprzez występujące subsydiowanie skrośne z tytułu opłat środowiskowych w taryfie za wodę pomiędzy grupami taryfowymi a także nieuzasadniony wzrost kosztów z tego tytułu dla grupy gospodarstwa domowe. 3.Naruszenia 11. ust 5 pkt 1 rozporządzenia poprzez zastosowanie nieprawidłowej alokacji kosztów ogólnych. Ponadto zwracamy uwagę, że wnioskujący o uchylenie uchwały nie wskazał w swym wniosku, jakiegokolwiek konkretnego przepisu, jaki został naruszony przez Radę, sprowadzając się do ogólnikowego stwierdzenia, że miało ono charakter rażący i dotyczy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Radny Krzysztof Bielawski: Mamy tutaj trzy wyjścia i ja proponuję, żeby ten wniosek pominąć milczeniem, dlatego, że służby Wojewody są od tego żeby wskazać, czy ta nasza uchwała jest zasadna. W związku z tym, że trzy razy nie było ze strony Wojewody rozstrzygnięć, które by to zakwestionowały i