EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50"

Transkrypt

1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJA 0 Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony (zadania 4). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. Rozwiązania zadań i odpowiedzi wpisuj w miejscu na to przeznaczonym.. Odpowiedzi do zadań zamkniętych ( ) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (6 4) może spowodować, że za to rozwiązanie nie będziesz mógł dostać pełnej liczby punktów.. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem. 6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego. 9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej naklejkę z kodem. 0. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Godzina rozpoczęcia: 9:00 Czas pracy: 70 minut Liczba punktów do uzyskania: 0 MMA-P_P-

2 W zadaniach od. do. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawną odpowiedź. Zadanie. ( pkt) Cena pewnego towaru wraz z 7-procentowym podatkiem VAT jest równa 4 47 zł. Cena tego samego towaru wraz z -procentowym podatkiem VAT będzie równa A. 7 6 zł B. 9 84, zł C zł D. 4 46,8 zł Zadanie. ( pkt) Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność x + 4, 6 jest A. x = B. x = C. x = D. x = 6 Zadanie. ( pkt) Liczba 4 jest równa A. 0 B. C. 4 D. Zadanie 4. ( pkt) Liczba log0 log4 jest równa A. B. log 96 C. log 6 D. Zadanie. ( pkt) Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność x x jest przedziałem 6 A. 9, + B. Zadanie 6. ( pkt) 8, Dziedziną funkcji f określonej wzorem f ( x) A. wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 0 i od 4. B. wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 4 i od 4. C. wszystkich liczb rzeczywistych różnych od 4 i od 0. D. wszystkich liczb rzeczywistych. C., 0 + D. x + 4 = może być zbiór x 4x 9, Zadanie 7. ( pkt) Rozwiązaniem równania A. x = 0 B. x 4 = x 4 jest liczba x = C. x = D. Strona z 4 x =

3 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona z 4

4 Zadanie 8. ( pkt) Miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem f ( x) = x + 4 jest A. 0 B. 6 C. 4 D. 6 Zadanie 9. ( pkt) Punkt M =, należy do wykresu funkcji liniowej określonej wzorem f( x) = ( a) x+. Wtedy A. a = B. a = C. a = D. a = Zadanie 0. ( pkt) Na rysunku przedstawiono fragment prostej o równaniu y = ax+ b y P = (, ) 4 6 Q = (, ) x Współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy A. a = B. a = C. a = D. a = Zadanie. ( pkt) a określonym dla n dane są a = 4 i r =. Którym wyrazem tego ciągu jest liczba 6? A. 8. B. 80. C. 76. D. 77. W ciągu arytmetycznym ( ) n Zadanie. ( pkt) W rosnącym ciągu geometrycznym ( a n ), określonym dla n, spełniony jest warunek a = a. Iloraz q tego ciągu jest równy 4 A. q = B. q = C. q = D. q = Strona 4 z 4

5 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona z 4

6 Zadanie. ( pkt) Drabinę o długości 4 metrów oparto o pionowy mur, a jej podstawę umieszczono w odległości,0 m od tego muru (zobacz rysunek). 4 m Kąt α, pod jakim ustawiono drabinę, spełnia warunek A. 0 < α < 0 B. 0 < α < 4 C. 4 < α < 60 D. 60 < α < 90 α,0 m Zadanie 4. ( pkt) Kąt α jest ostry i sinα =. Wówczas cos α jest równy A. B. 4 C. D. Zadanie. ( pkt) W trójkącie równoramiennym ABC spełnione są warunki: AC = BC, CAB = 0. Odcinek BD jest dwusieczną kąta ABC, a odcinek BE jest wysokością opuszczoną z wierzchołka B na bok AC. Miara kąta EBD jest równa C E D? A 0 B A. 0 B., C., D. Strona 6 z 4

7 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona 7 z 4

8 Zadanie 6. ( pkt) Przedstawione na rysunku trójkąty są podobne. α b β 4 α Wówczas a β 6 A. a =, b = 7 B. a = 0, b = 8 C. a = 9, b = 9 D. a =, b = Zadanie 7. ( pkt) Proste o równaniach: y = mx m oraz y m x m A. m = B. Zadanie 8. ( pkt) Dane są punkty M = (, ) oraz N = (, 7) równanie A. y = x+ 4 B. y = x 4 C. = są prostopadłe dla m = C. m = D. m =. Prosta przechodząca przez te punkty ma y = x+ 4 D. y = x+ 4 Zadanie 9. ( pkt) Dane są punkty: P = (, ), Q = (, ). Odległość punktu P od punktu Q jest równa A. B. C. D. Zadanie 0. ( pkt) Punkt K = ( 4, 4) jest końcem odcinka KL, punkt L leży na osi Ox, a środek S tego odcinka leży na osi Oy. Wynika stąd, że A. S = ( 0, ) B. S = (, 0) C. S = ( 4, 0) D. S = ( 0, 4) Strona 8 z 4

9 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona 9 z 4

10 Zadanie. ( pkt) Okrąg przedstawiony na rysunku ma środek w punkcie O = (, ) i przechodzi przez punkty S = ( 0, 4) i T = ( 0, ). Okrąg ten jest opisany przez równanie 6 y 4 S A. ( x ) ( y ) = 8 B. ( x ) ( y ) + + = O 4 6 T 7 8 x C. ( x ) ( y ) + = 8 D. ( x ) ( y ) + + = 8 Zadanie. ( pkt) Przekątna ściany sześcianu ma długość. Pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe A. 4 B. C. D. 6 Zadanie. ( pkt) Kula o promieniu cm i stożek o promieniu podstawy 0 cm mają równe objętości. Wysokość stożka jest równa A. π cm B. 0 cm C. 0 π cm Zadanie 4. ( pkt) Średnia arytmetyczna zestawu danych:, 4, 7, 8, 9 jest taka sama jak średnia arytmetyczna zestawu danych:, 4, 7, 8, 9, x. Wynika stąd, że D. cm A. x = 0 B. x = C. x = D. x = 6 Zadanie. ( pkt) W pewnej klasie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców jest równy 4:. Losujemy jedną osobę z tej klasy. Prawdopodobieństwo tego, że będzie to dziewczyna, jest równe 4 4 A. B. C. D Strona 0 z 4

11 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona z 4

12 Zadanie 6. ( pkt) Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y prawdziwa jest nierówność 4x 8xy+ y 0. Strona z 4

13 Zadanie 7. ( pkt) Rozwiąż nierówność x 4x x. Egzamin maturalny z matematyki Odpowiedź:.... Wypełnia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt Strona z 4

14 Zadanie 8. ( pkt) Rozwiąż równanie 4x + 4x x = 0. Egzamin maturalny z matematyki Odpowiedź:.... Strona 4 z 4

15 Zadanie 9. ( pkt) Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Egzamin maturalny z matematyki 4 y x Funkcja h określona jest dla, x wzorem ( ) ( ) h x = f x + q, gdzie q jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiemy, że jednym z miejsc zerowych funkcji h jest liczba x 0 =. a) Wyznacz q. b) Podaj wszystkie pozostałe miejsca zerowe funkcji h. Odpowiedź: Wypełnia egzaminator Nr zadania Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt Strona z 4

16 Zadanie 0. ( pkt) Dany jest skończony ciąg, w którym pierwszy wyraz jest równy 444, a ostatni jest równy 6. Każdy wyraz tego ciągu, począwszy od drugiego, jest o większy od wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego. Oblicz sumę wszystkich wyrazów tego ciągu. Odpowiedź:.... Strona 6 z 4

17 Zadanie. ( pkt) Dany jest okrąg o środku w punkcie O. Prosta KL jest styczna do tego okręgu w punkcie L, a środek O tego okręgu leży na odcinku KM (zob. rysunek). Udowodnij, że kąt KML ma miarę. L M? O 8º K Wypełnia egzaminator Nr zadania 0.. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt Strona 7 z 4

18 Zadanie. (4 pkt) Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 6. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. Strona 8 z 4

19 Odpowiedź:.... Wypełnia egzaminator Nr zadania. Maks. liczba pkt 4 Uzyskana liczba pkt Strona 9 z 4

20 Zadanie. (4 pkt) Wśród osób przeprowadzono badania ankietowe, związane z zakupami w pewnym kiosku. W poniższej tabeli przedstawiono informacje o tym, ile osób kupiło bilety tramwajowe ulgowe oraz ile osób kupiło bilety tramwajowe normalne. Rodzaj kupionych Liczba osób biletów ulgowe 76 normalne 4 Uwaga! 7 osób spośród ankietowanych kupiło oba rodzaje biletów. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że osoba losowo wybrana spośród ankietowanych nie kupiła żadnego biletu. Wynik przedstaw w formie nieskracalnego ułamka. Strona 0 z 4

21 Odpowiedź:.... Wypełnia egzaminator Nr zadania. Maks. liczba pkt 4 Uzyskana liczba pkt Strona z 4

22 Zadanie 4. ( pkt) Biegacz narciarski Borys wyruszył na trasę biegu o 0 minut później niż inny zawodnik, Adam. Metę zawodów, po przebyciu -kilometrowej trasy biegu, obaj zawodnicy pokonali równocześnie. Okazało się, że wartość średniej prędkości na całej trasie w przypadku Borysa była o 4, km h trasę biegu. większa niż w przypadku Adama. Oblicz, w jakim czasie Adam pokonał całą Strona z 4

23 Odpowiedź:.... Wypełnia egzaminator Nr zadania 4. Maks. liczba pkt Uzyskana liczba pkt Strona z 4

24 BRUDNOPIS (nie podlega ocenie) Strona 4 z 4

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM MATEMATYKA LISTOPAD ROK 2009 Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 15 stron. 2. W zadaniach

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 2. MATEMATYKA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym.

EGZAMIN MAJ 2014. Czas pracy: 120 minut. Miejscee na naklejkę z kodem KOD PESEL. 1. Sprawdź, czy (zadania. 2. Rozwiązania przeznaczonym. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejscee na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014

Arkusz 1. I Ty możesz zostać Pitagorasem. Próbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów. Styczeń 2014 I Ty możesz zostać itagorasem róbny arkusz egzaminacyjny z matematyki dla gimnazjalistów Arkusz 1 Styczeń 2014 Liczba punktów 29, czas pracy 90min mgr Iwona Tlałka I Ty możesz zostać itagorasem próbny

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MBI-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2007 Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009

maturalna Ka dy ma swój Everest Zakuwanie przez granie Z nami zdasz maturę! str.11 www.matura.operon.pl str.5 dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 Z nami zdasz maturę! www.matura.operon.pl maturalna Nieobowiązkowa lektura dla każdego maturzysty Nr 2/09/2009 str.11 Ka dy ma swój Everest str.5 Zakuwanie przez granie Gang Wąsaczy scen. i rys.: Marek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo