Zasady i Warunki Korzystania ze Stron Internetowych PMPL-D. Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady i Warunki Korzystania ze Stron Internetowych PMPL-D. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Zasady i Warunki Korzystania ze Stron Internetowych PMPL-D I Informacje ogólne Serwis internetowy prowadzony pod adresem tworzegory.pl ["Serwis"] jest prowadzony przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Kraków, al. Jana Pawła II 196 spółkę zarejestrowaną i działającą według prawa polskiego wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN [ PMPL-D ]. Niniejszy Serwis ma służyć komunikacji pomiędzy PMPL-D a pełnoletnimi osobami palącymi [ Konsument/ Konsumenci ], w szczególności informowaniu o niepublicznej promocji. Serwis jest prowadzony, jako niepubliczny serwis internetowy przeznaczony wyłącznie dla Konsumentów PMPL-D. Konsumenci [ Użytkownik/-cy ], którzy uzyskali dostęp do Serwisu i korzystają z Serwisu, zobowiązani są stosować się do niniejszych Zasad i warunków. Użytkownicy poprzez fakt logowania do Serwisu potwierdzają, iż zgadzają się na to, że dostęp do Serwisu i korzystanie z niego podlega niniejszym Zasadom i warunkom korzystania. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. I. PRZEZNACZENIE SERWISU Serwis prowadzony jest w celu umożliwienia PMPL-D komunikowania się z Konsumentami w zakresie dotyczącym niepublicznych promocji prowadzonych przez PMPL-D. Zasady realizacji poszczególnych niepublicznych promocji organizowanych przez PMPL-D określone są w odrębnych regulaminach, opublikowanych w Serwisie w sekcji: Regulaminy. II. ZASADY DOSTĘPNOŚCI DO SERWISU ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Dostęp do Serwisu posiadają jedynie Konsumenci, którzy zarejestrowali się w Serwisie. 2. Obowiązkiem Użytkownika Serwisu jest zabezpieczenie i zapewnienie poufności kodu dostępu i hasła przez cały okres użytkowania. Zabronione jest przekazywanie kodu dostępu bądź hasła innym

2 osobom, a także udostępnianie tym osobom stron Serwisu za pomocą kodu bądź hasła przydzielonego zarejestrowanemu Użytkownikowi Serwisu. 3. Użytkownik, który nie zabezpieczy należycie swego kodu dostępu bądź hasła lub pozwoli innym osobom na użycie swego kodu bądź hasła albo będzie korzystał ze stron niezgodnie z tymi Zasadami i warunkami korzystania, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiego niedozwolonego użytku. Użytkownik taki może również zostać pozbawiony dostępu do Serwisu. 4. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: a) Zastosowania przeglądarek: a. Opera od wersji 28.0, b. Chrome od wersji 31.0, c. Firefox od wersji 36.0, d. Internet Explorer od wersji b) Serwis jest przygotowany i optymalizowany dla rozdzielczości/breakpointów: a. 320px wersja na urządzenia mobilne, takie jak smartfon/tablet, b. 480px wersja na urządzenia mobilne, takie jak smartfon/tablet, c. 768px wersja na urządzenia mobilne, takie jak smartfon/tablet, d. 1024px wersja na komputery stacjonarne i laptopy, e. 1260px wersja na komputery stacjonarne i laptopy, f. 1600px wersja na komputery stacjonarne i laptopy. c) Serwis w wersji na urządzenia mobilne jest przygotowany i optymalizowany dla następujących systemów operacyjnych i przeglądarek: OS/Browser iphone ios 7 ipad ios 7 Android Smartphone Safari Mobile Android Browser Chrome Firefox IE 11 Android Smartphone 4.4 Android Tablet 4.4 WP Smartphone 8.1

3 5. PMPL-D nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Serwisu. III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU Obowiązki Użytkownika 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszymi Zasadami i warunkami korzystania z Serwisu, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw PMPL-D. 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do: a) korzystania z Serwisu w celach wskazanych w cz. I, pkt I PRZEZNACZENIE SERWISU b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla PMPL-D. 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 1 lub 2 powyżej PMPL-D ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. Użytkownik taki może również zostać pozbawiony dostępu do Serwisu. 4. Użytkownik Serwisu, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Serwisu lub w systemie służącym do przesyłania stron, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady (w tym koszty adwokackie) wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia. Korzystanie z materiałów zawartych na Stronie. 1. Serwis (oraz jej zawartość w całości) stanowi własność PMPL-D i podlega ochronie zgodnie z przepisami prawa autorskiego, przepisami chroniącymi własność intelektualną, a także innymi przepisami prawa polskiego. 2. Jeżeli wyraźnie nie wskazano inaczej, to Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądać Serwis i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na stronach Serwisu wyłącznie w związku z prowadzoną przez PMPL-D niepubliczną promocją. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie stanowią informację pomiędzy PMPL-D, a Konsumentami, w związku z czym kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych na Stronie w innym celu niż określony na stronie i poza wyznaczony krąg odbiorców (tj. krąg Konsumentów) jest zabroniony. PMPL-D nie ponosi

4 odpowiedzialności za niegodne z niniejszym zapisem rozpowszechnianie przez Konsumentów materiałów zamieszczonych na Stronie. Wyłącznie odpowiedzialnym w tym zakresie jest podmiot, który dokonał rozpowszechniania. 3. Konsumenci zgadzają się nie zmieniać, nie udostępniać, nie rozpowszechniać i nie upowszechniać materiałów zawartych na Stronie w żaden inny sposób niż dopuszczony w akapicie powyżej, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. 4. W Serwisie umieszczone są chronione przepisami prawa znaki towarowe służące do oznaczania wyrobów i usług, niepublicznych promocji, a stanowiące własność różnych spółek powiązanych z PMPL-D lub wykorzystywane przez nie na podstawie licencji. Serwis może także zawierać znaki towarowe stanowiące własność innych osób i firm, służące do oznaczania wyrobów i usług. Wszystkie wymienione znaki towarowe są przedmiotem prawnie chronionej własności przemysłowej, a Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z nich i nie prezentować ich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela znaku towarowego. 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Zasad i warunków korzystania znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. nr 80, poz.904, z późniejszymi zmianami). Zastrzeżenia PMPL-D zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie dostępu do Serwisu, jego części lub funkcji, przy czym działanie takie nie będzie naruszać praw nabytych przez Użytkowników do czasu ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia Serwisu. Ograniczenie odpowiedzialności 1. PMPL-D prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. PMPL-D nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania. 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że PMPL-D jak również inne spółki powiązane z PMPL-D nie ponoszą odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od PMPL-D lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym PMPL-D nie był w stanie zapobiec; b. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu praw osób trzecich,

5 c. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu. Powyższe zastrzeżenie obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek błędów, luk w informacji, przerw, wad, opóźnień, wirusów komputerowych, a także utratę dochodu, utratę danych, niedozwolone pozyskanie przesyłanych wiadomości i danych oraz ich zmianę oraz inne szkody materialne i niematerialne. Zakończenie korzystania z Serwisu 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu, kontaktując się z PMPL-D na adres podany w sekcji KONTAKT. 2. Konsument zostanie pozbawiony dostępu do Serwisu w chwili wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez PMPL-D. 3. PMPL-D może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszych Zasad i warunków korzystania z Serwisu. 4. PMPL-D zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, jak również prawo do modyfikacji lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem usług. Zmiany Zasad i warunków korzystania 1. PMPL-D zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Zasad i warunków korzystania, według własnego uznania i w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie zmienionych zasad na stronach Serwisu. Zamieszczenie w Serwisie nowych Zasad i warunków korzystania będzie każdorazowo wskazane na stronach Serwisu, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem Użytkownika. Korzystanie z Serwisu po zamieszczeniu zmienionych Zasad i warunków korzystania będzie oznaczało zgodę na zmiany. 2. Uznanie jednego z postanowień Zasad i warunków za nieważne lub nieskuteczne nie będzie miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

6 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonalnościami udostępnionymi za pośrednictwem Serwisu oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jako również dokładny opis i powód reklamacji. 3. PMPL-D rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz poinformuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. 4. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Użytkownik, na prośbę PMPL-D, zobowiązany jest do ich uzupełnienia. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Właściwość prawa i sądów W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach i warunkach dostępu znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez Philip Morris Polska Distribution Sp. z o. o., a także właściwe przepisy prawa polskiego, a Użytkownicy Serwisu, korzystając z Serwisu poddają się właściwości sądów powszechnych w Krakowie. Postanowienia niniejszych Zasadach i warunkach dostępu podlegają prawu polskiemu. Dział II Polityka prywatności opisuje: II Polityka prywatności a) rodzaje danych osobowych, jakie PMPL-D może zbierać lub przetwarzać za pośrednictwem Serwisu, sposoby ich wykorzystania oraz podmioty, którym może je udostępniać; b) środki, jakie PMPL-D stosuje w celu ochrony informacji uzyskiwanych za pośrednictwem lub wykorzystywanych w Serwisie; c) zasady dotyczące aktualizacji danych osobowych, rezygnacji z subskrypcji wiadomosci /sms oraz możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania w sprawie polityki prywatności stosowanej przez PMPL-D.

7 Administratorem danych osobowych zbieranych lub przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu i przetwarzanych w Serwisie jest Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D), z/s w Krakowie , al. Jana Pawła II 196. Każdy Użytkownik ma prawo sprawdzić, poprawić lub usunąć swoje dane osobowe. W tym celu należy: przesłać pisemną prośbę na adres: PMPL-D, ul.domaniewska 52, Warszawa, z dopiskiem: Tworzegory.pl lub zadzwonić na infolinię (koszt połączenia jest równy opłacie za jeden impuls w połączeniu lokalnym dla połączeń stacjonarnych lub zgodny ze stawka operatora dla telefonów komórkowych) Informujemy, iż wszystkie dane gromadzone są jedynie za przyzwoleniem Użytkownika i przekazywane są PMPL-D bądź bezpośrednio przez Użytkownika. Podanie danych osobowych oznacza świadome i dobrowolne przekazanie tych danych PMPL-D. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celach wskazanych w Regulaminie w cz. I, pkt I PRZEZNACZENIE SERWISU. Jeżeli Użytkownik nie potwierdzi, że wyraża zgodę na otrzymywanie od PMPL-D materiałów informacyjnych, w tym droga elektroniczną to jego dane nie będą użyte, by zwracać się do niego w celu przesyłania tych materiałów. PMPL-D uprawniony będzie jednak do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na przesłaną nam przez Użytkownika korespondencję elektroniczną. Ochrona danych osobowych Użytkowników PMPL-D zobowiązuje się chronić dane osobowe Użytkowników Serwisu. PMPL-D nie zbiera informacji pozwalających ustalić tożsamość Użytkowników, jeżeli informacje takie nie zostały przez nich dostarczone dobrowolnie i świadomie. Zasady ochrony danych osobowych i prywatności Użytkownika opisane w niniejszym dokumencie dotyczą wyłącznie Serwisu i nie mają zastosowania do pozostałych stron, w tym stron spółek powiązanych z PMPL-D, na których mogą obowiązywać odmienne zasady ochrony danych osobowych i prywatności. PMPL-D w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu w pełni przestrzega postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101, poz. 926). Poniżej określono zasady ochrony danych osobowych i prywatności stosowane przez PMPL-D w Serwisie: 1. Serwis ma charakter niepubliczny i przeznaczony jest jedynie dla Konsumentów. Zasady rejestracji w Konsumenckiej Bazie PMPL-D i uzyskania dostępu do serwisów internetowych prowadzonych przez PMPL-D dla Konsumentów zostały opisane w regulaminie serwisu 2. Po wywołaniu Serwisu strony korzystają z informacji publicznie udostępnionych przez system Użytkownika, bazując na ogólnych zasadach połączeń, realizowanych w Internecie (np. adres IP,

8 wersja przeglądarki internetowej). Adres IP i inne informacje mogą być użyte w celu udostępnienia stron Użytkownikowi, a także do innych celów związanych z zarządzaniem Serwisem. 3. PMPL-D zapewnia poufność danych osobowych Użytkowników. PMPL-D nie udostępnia i nie ujawnia w inny sposób danych osobowych przekazanych przez Użytkownika nikomu spoza PMPL-D i firm świadczących usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem Serwisem (przy czym dane są powierzone do przetwarzania tym firmom wyłącznie w celu wykonania wymienionych usług), chyba że ujawnienia danych wymagają przepisy prawa. 4. PMPL-D informuje Użytkownika, że wiadomości przesyłane za pomocą sieci Internet mogą być bezprawnie odczytane przez osoby trzecie, w związku, z czym zaleca się nie przesyłać pocztą elektroniczną informacji, które Użytkownik pragnie zachować w tajemnicy. Informacje zbierane automatycznie Podczas korzystania z Serwisu przeglądarka Użytkownika przesyła automatycznie niektóre dane internetowe, takie jak adres IP (protokołu internetowego) komputera Użytkownika. PMPL-D zbiera te informacje za pomocą plików cookie oraz sygnałów nawigacyjnych w celu lepszego poznania sposobów wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników. Pliki cookie i sygnały nawigacyjne nie gromadzą żadnych informacji pozwalających na zidentyfikowanie Użytkownika. Ponadto informuje się Użytkownika, że PMPL-D pobiera dane o korzystaniu stron Serwisu, takie jak liczba i częstość wizyt zarejestrowanych Użytkowników na poszczególnych stronach składowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w postaci zestawień zbiorczych i mogą być przekazane spółkom powiązanym z PMPL-D. Nie zawierają one jednak żadnych danych osobowych Użytkownika. Pliki Cookie W Serwisie możemy korzystać z techniki 'cookies' i/lub JavaScript. Pliki cookie służą do lepszego zrozumienia sposobów korzystania przez Użytkowników ze Strony Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które strony internetowe przechowują na dyskach twardych komputerów odwiedzających je Użytkowników. Plik cookie ma niepowtarzalny numer, dzięki któremu podczas ponownych odwiedzin strony możliwe jest rozpoznanie komputera Użytkownika. Technika 'cookies' pozwala nam ustalić czy użytkownik jest zalogowany do serwisu, czy też jest wymagane ponowne zalogowanie przez użytkownika. Ani cookies, ani JavaScript nie pobierają danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

9 Jak zablokować pliki Cookie? W menu Pomoc w pasku narzędzi większości przeglądarek internetowych dostępne są informacje o tym, jak ustawić przeglądarkę, by nie akceptowała nowych plików cookie lub informowała o otrzymaniu nowego pliku cookie, a także jak wyłączyć obsługę plików cookie. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania ze Strony, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu ze Strony. Poniżej przekazujemy informacje o sposobie zmiany ustawień podstawowych przeglądarek tak, aby wyłączyć stosowanie plików cookie : Windows Internet Explorer 8 Zakończ program Internet Explorer 8 oraz wszystkie wystąpienia Eksploratora Windows. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności: W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start, wpisz ciąg inetcpl.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg inetcpl.cpl w polu Otwórz, a następnie naciśnij klawisz ENTER Na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń w obszarze Historia przeglądania w oknie dialogowym Właściwości internetowe W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania wyczyść kliknięciami wszystkie pola wyboru oprócz pola wyboru Pliki cookie, a następnie kliknij przycisk Usuń. Mozilla Firefox Usuwanie Cookies z pojedynczych witryn: Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje Wybierz panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Naciśnij przycisk Wyświetl ciasteczka. Zostanie wyświetlone okno Ciasteczka. W polu Szukaj: wpisz nazwę witryny, której ciasteczka chcesz usunąć. Zostaną wyświetlone ciasteczka, które pasują do kryteriów wyszukiwania. Z listy wybierz ciasteczka, które chcesz usunąć i naciśnij przycisk Usuń ciasteczko. Wybierz pierwsze ciasteczko i naciśnij klawisze Shift+End, aby zaznaczyć wszystkie ciasteczka. Naciśnij przycisk Zamknij, by zamknąć okno Ciasteczka.

10 Usuwanie wszystkich ciasteczek Na górze okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Firefox, przejdź do menu Historia i wybierz Wyczyść historię przeglądania. Wybierz dla Okres do wyczyszczenia opcję wszystko. Kliknij strzałkę znajdującą się obok napisu Szczegóły, by rozwinąć listę elementów historii. Zaznacz element Ciasteczka i sprawdź czy inne elementy, których nie chcesz usunąć nie są zaznaczone. Aby usunąć ciasteczka, naciśnij przycisk Wyczyść teraz i zamknij okno Wyczyść całą historię. Google Chrome Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić ustawienia lub usunąć pliki cookie, aby tego dokonać: Kliknij Wszystkie pliki cookie i dane stron, by otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i dane stron. Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk Usuń wszystko u dołu okna dialogowego. Aby usunąć określony plik cookie, najedź wskaźnikiem myszy na stronę, która go utworzyła, a potem kliknij X w prawym rogu. W oknie dialogowym Wyczyść dane przeglądarki możesz również usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w konkretnym okresie. Opera Zmiana ustawień plików ciasteczek: Z menu głównego wybierz Ustawienia. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym. W sekcji Ciasteczka wybierz sposób obsługi ciasteczek. Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn

11 Apple Safari 8 (Yosemite) Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności: Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Macu. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie. Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych. Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalić, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn. Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Macu. Usuwanie przechowywanych plików cookie i danych: Kliknij w Usuń wszystkie dane witryn. Możesz także kliknąć w Szczegóły, zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć w Usuń. Adres Użytkownicy mogą zwracać się do Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. pod adres: PMPL-D ul. Domaniewska Warszawa z dopiskiem: [ Tworzegory.pl ]

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za Państwa przyzwoleniem. Polityka prywatności Niniejsza strona ma służyć komunikacji pomiędzy Philip Morris Polska Distribution sp. z o.o. [ PMPL-D ], a Dystrybutorami wyrobów tytoniowych, w szczególności realizacji Programu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

Polityka cookies w serwisie internetowym

Polityka cookies w serwisie internetowym Polityka cookies w serwisie internetowym www.bacca.pl Bacca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był wygodny w użyciu. Dla poprawy wygody korzystania z Serwisu korzystamy z plików cookie. Za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj

Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj Regulamin korzystania z platformy Psadoptuj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z platformy Psadoptuj ( Platforma ). Regulamin jest regulaminem, o

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer

Problemy techniczne. Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Przeglądarka Internet Explorer Problemy techniczne Jak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarkach internetowych? Udostępniając treści w naszych serwisach internetowych wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka) na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresami www.tatra.pl ( Serwis

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Stream.pl, pobieranej i uruchomianej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.ODYSSEY-DEALER.PL

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.ODYSSEY-DEALER.PL REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ WWW.ODYSSEY-DEALER.PL DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE: 1) Administrator - firma Odyssey sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 32, 01-147 Warszawa, KRS : 0000303605,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności serwisu room8.pl

Polityka Prywatności serwisu room8.pl Polityka Prywatności serwisu room8.pl Wstęp Podstawą przetwarzania danych przez Serwis jest zgoda Użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do realizacji usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat usuwania plików cookie dla rożnych typów popularnych przeglądarek internetowych

Podstawowe informacje na temat usuwania plików cookie dla rożnych typów popularnych przeglądarek internetowych Podstawowe informacje na temat usuwania plików cookie dla rożnych typów popularnych przeglądarek internetowych Chrome: Aby wyczyścić pliki cookie w przeglądarce, należy: 1. W prawym górnym rogu kliknąć

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin aplikacji mobilnej Wow Poland I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Wow Poland przeznaczonej na urządzenia mobilne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE Regulamin Użytkownicy serwis Talent Finder Serwisem Usługi Usługodawca lub McDonald s

I. OGÓLNE Regulamin Użytkownicy serwis Talent Finder Serwisem Usługi Usługodawca lub McDonald s I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet ( Użytkownicy ) z serwisów internetowych dostępnych pod adresami www.mcdonalds.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Postanowienia ogólne 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku. Postanowienia ogólne 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 28 kwietnia 2017 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 17.11.2017 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek

Regulaminy. Cookies. Polityka dotycząca Ciasteczek Regulaminy Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych, należących do Grupy portali i sklepów Zi-Co Sp. z o.o.: - dekarze.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r.

Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. Regulamin Bazy Leków Zabronionych Polskiej Agencji Antydopingowej z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego Baza Leków Zabronionych

Bardziej szczegółowo

Instytut-Mikroekologii.pl

Instytut-Mikroekologii.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Instytut-Mikroekologii.pl Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików cookies serwisu internetowego prowadzonego w domenie Instytut- Mikroekologii.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Prymus.info

Regulamin - Prymus.info Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej?

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce internetowej? Spis treści Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome... 2 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Microsoft Internet Explorer... 5 Wyłączanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne

II. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne Umowa licencji aplikacji internetowej "TORPEDO" I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: Użytkownicy ) z serwisu

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień.

3. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, a każdy Użytkownik korzystający z Portalu, zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. REGULAMIN PORTALU 2RYBY.PL 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal 2RYBY.PL, zwany dalej Portalem jest udostępniany przez Fundację Mathesianum, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka?

REGULAMIN. Cookies. Co to są ciasteczka? Cookies REGULAMIN Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do tkkf.tarnobrzeg.pl.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Wyrażanie zgody na instalację przez witrynę plików cookies podczas każdej wizyty z serwisie mogłoby być uciążliwe. W myśl nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne internauta

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa.

Polityka bezpieczeństwa. Polityka bezpieczeństwa. Cookies Polityka dotycząca Ciasteczek Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, odwiedzających

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies?

Wstęp ROZDZIAŁ I. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE. 1. Co to są pliki cookies? Wstęp Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego http://www.biedronka.pl/mojabiedronka (zwanego dalej Serwisem ). Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA Prywatności. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

POLITYKA Prywatności. Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych POLITYKA Prywatności Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jedn. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu

Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Polityka prywatności stron BIP Kuratorium Oświaty w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Kuratorium Oświaty w Opolu. Dokładamy wszelkich starań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.gb.pl

Regulamin serwisu www.gb.pl Regulamin serwisu www.gb.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.gb.pl 1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Jak zmienić ustawienia cookies?

Jak zmienić ustawienia cookies? Jak zmienić ustawienia cookies? Pamiętaj, że zablokowanie ciasteczek używanych przez nas może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z naszych stron, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Konta InsERT

Regulamin korzystania z Konta InsERT Regulamin korzystania z Konta InsERT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta InsERT, które daje możliwość korzystania z serwisów internetowych i usług InsERT wymagających

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl

Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl Regulamin Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl 1 1. Celem Serwisu internetowego TwojaUgoda.pl jest umożliwienie Użytkownikowi, będącemu Dłużnikiem Wierzyciela dostępu do funkcjonalności pozwalającej na:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1 Definicje. 2 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin usługi Nuadu (dostępny na stronie www) 1 Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowego serwisu Nuadu przez Użytkowników. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy?

Wstęp. Jakie dane przetwarzamy? Wstęp Lunching.pl sp. z o.o. ul. Fabrycza 20A 31 553 Kraków NIP: 6751527515 KRS: 0000586924 Operator aplikacji lunching.pl jest Administratorem danych osobowych (Administrator) gromadzonych i przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-sprzeciw i korzystania z Serwisu (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.)

Regulamin usługi e-sprzeciw i korzystania z Serwisu (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.) Wałbrzych, 1 stycznia 2014 r. Regulamin usługi e-sprzeciw i korzystania z Serwisu (wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 2. Informacje o usłudze 3. Postępowanie dotyczące

Bardziej szczegółowo

edistro.pl Spis treści

edistro.pl Spis treści Spis treści 1 Spis treści 1 Spis treści... 2 2 Obsługa systemu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Uzyskiwanie dostępu do edistro... 3 2.3 Sprawdzenie czy mam włączony JavaScript... 4 2.3.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo