REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Internetowego Serwisu Konsumenckiego Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Regulamin ] 1 Zasady ogólne 1. Internetowy Serwis Konsumencki Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. [ Serwis ], jest prowadzony przez firmę Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: Kraków, Aleja Jana Pawła II 196 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS [ Organizator ] [ PMPL-D ]. 2. Serwis prowadzony jest, od dnia 11 września 2006 z tym, że PMPL-D zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu, w tym do zamknięcia Strony Internetowej Serwisu lub poszczególnych jej sekcji, bez podania przyczyn. 3. Serwis prowadzony jest poprzez niepubliczną stronę internetową będąca własnością PMPL-D, o adresie: [ Strona Internetowa Serwisu ]. Dostęp do Serwisu będą mieć pełnoletnie osoby palące, których dane osobowe zostały uprzednio wprowadzone do konsumenckiej bazy danych osobowych PMPL-D. 4. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe zostaną wprowadzone do elektronicznej konsumenckiej bazy danych Organizatora na podstawie jej pisemnej zgody, ma prawo do skorzystania z uprawnień kontroli przetwarzania danych określonych w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z zm.). 5. PMPL-D zapewnia poufność danych osobowych osób korzystających z Serwisu. 2 Informowanie o Serwisie Informacje o Serwisie będą komunikowane osobom, o których mowa w 3 pkt 1 Regulaminu poniżej, poprzez indywidualną przesyłkę skierowaną bezpośrednio do takiej osoby (direct mailing, , sms) jak również mogą być komunikowane poprzez umieszczanie adresu Strony Internetowej Serwisu na opakowaniach papierosów dystrybuowanych przez PMPL-D oraz kuponach biorących udział w programach konsumenckich organizowanych przez PMPL-D dla osób, o których mowa w 3 pkt 1 Regulaminu poniżej. 1

2 3 Warunki korzystania z Serwisu 1. Z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, korzystać mogą wyłącznie osoby palące, które ukończyły 18 rok życia [ Konsumenci ], spełniające łącznie poniższe warunki: a) osoby zamieszkałe na stałe w Rzeczypospolitej Polskiej, b) osoby, których dane osobowe, po uzyskaniu ich zgody, zostały wprowadzone do konsumenckiej elektronicznej bazy danych osobowych Organizatora i które posiadają swój indywidualny numer identyfikacyjny, pod którym są zarejestrowane w konsumenckiej elektronicznej bazie danych osobowych Organizatora [ Numer ID ] oraz aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres w bazie danych Organizatora, c) osoby, które wyraziły zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu, zgodnie z 4 pkt 10 Regulaminu. 2. Konsument nie spełniający wymogów określonych w 3 ust. 1 pkt b Regulaminu może zarejestrować się w elektronicznej konsumenckiej bazie danych osobowych Organizatora. W tym celu Konsument zobowiązany jest przesłać wypełniony i podpisany kupon / formularz zgłoszeniowy [ Kupon ] wraz z podaniem aktualnego numeru telefonu komórkowego lub adresu - na adres podany na Kuponie. Kupon dostępny jest między innymi: a) na Stronie Internetowej Serwisu jeszcze przed zalogowaniem się do Serwisu albo b) na stronie internetowej www. L-M.pl albo c) w opakowaniach limitowanej edycji papierosów dystrybuowanych przez Organizatora albo d) dystrybuowany przez Organizatora w inny niepubliczny sposób. 3. Jeśli Konsument, który dokona czynności, o których mowa w 3 ust. 2 powyżej i chce równocześnie uzyskać status: zweryfikowanego, co umożliwi mu udział w programach konsumenckich organizowanych przez PMPL-D - musi przejść pozytywną weryfikację danych osobowych dla potrzeb ustalenia pełnoletności. W tym celu Konsument zobowiązany jest przesłać kserokopię dokumentu tożsamości lub skan dokumentu tożsamości za pośrednictwem Kserokopia dokumentu tożsamości powinna obowiązkowo zawierać następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia i numer PESEL. W przypadku przesyłania skanu/kserokopii dowodu osobistego aby był widoczny numer PESEL konieczne jest przesłanie skanu/ksero obu stron dokumentu. Inne dane, w tym wizerunek, powinny zostać zamazane (nie będą przetwarzane przez PMPL-D). 2

3 4. W razie niepotwierdzenia pełnoletniości konsumenta przez okres 150 dni od dnia przesłania ostatniego Kuponu do PMPL-D dane konsumenta zostaną usunięte, a Kupon i wszelkie załączniki do niego zniszczone. 5. PMPL-D nie umożliwia dostępu do Serwisu, jeśli warunki opisane w 3 ust. 1 albo ust. 2 nie zostały spełnione. 6. Konsument korzystający z Serwisu powinien zachowywać się w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia, że Konsument zachowuje się w sposób sprzeczny z wyżej wymienionymi wymaganiami, Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania albo zawieszenia danemu Konsumentowi na czas nieoznaczony lub oznaczony dostępu do Serwisu oraz do udziału w innych programach organizowanych lub prowadzonych przez PMPL-D. 4 Zasady korzystania z Serwisu 1. Poprzez Stronę Internetową Serwisu Konsument będzie miał dostęp do swoich danych osobowych, które wprowadzone zostały do elektronicznej konsumenckiej bazy danych osobowych PMPL-D podczas rejestracji Konsumenta w bazie. 2. Konsument posiadający dostęp do Serwisu, docelowo, po uruchomieniu wszystkich funkcjonalności Serwisu na Stronie Internetowej Serwisu - będzie mógł za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu dokonywać wymienionych poniżej operacji. a) uaktualniać swoje dane adresowe i teleadresowe, znajdujące się w elektronicznej bazie danych osobowych PMPL-D. Zmiana adresu oraz nr telefonu komórkowego będzie wymagała potwierdzenia hasłem [tzw. PIN ] wysyłanym danemu Konsumentowi przez system na nowy numer telefonu komórkowego lub nowy adres zarejestrowany w elektronicznej konsumenckiej bazie danych osobowych PMPL-D; W przypadku zmiany danych takich jak imię, nazwisko lub PESEL konsument jest zobowiązany przejść kolejną weryfikację wieku w celu potwierdzenia jego pełnoletniości zgodnie z 3.3 powyżej. Do czasu potwierdzenia pełnoletniości uprawnienia konsumenta do korzystania ze Strony Internetowej Serwisu oraz innych stron www PMPL-D zostaną zawieszone. W razie niepotwierdzenia pełnoletności przez 150 dni od czasu zmiany danych takich jak imię, nazwisko lub PESEL dane konsumenta zostaną usunięte z elektronicznej konsumenckiej bazy danych osobowych. 3

4 b) cofnąć zgodę na komunikację lub otrzymywanie wszelkich materiałów informacyjnych od PMPL-D; c) poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z elektronicznej konsumenckiej bazy danych osobowych PMPL-D. W tym celu Konsument zostanie poproszony o potwierdzenie prośby o usunięcie swoich danych osobowych oraz podanie przyczyny usunięcia. Usunięcie danych osobowych poprzez Serwis oznacza ich usunięcie z datą złożenia oświadczenia o usunięciu. Po wybraniu opcji usunięcia nastąpi automatyczne wylogowanie Konsumenta z Serwisu. Konsument zostanie poinformowany przez system przed potwierdzeniem prośby o usunięcie o konsekwencjach dokonania tej operacji tj. wylogowaniu z Serwisu, zablokowaniu wszelkich przesyłek, także elektronicznych ( , sms) skierowanych do danego Konsumenta (w tym również przesyłek zawierających nagrody); d) w przypadku Konsumenta, którego dane osobowe zostały wprowadzone do elektronicznej bazy danych osobowych PMPL-D, a Konsument ten posiada status przed weryfikacją może on przejść za pomocą Serwisu proces weryfikacji danych osobowych w celu potwierdzenia pełnoletności na potrzeby uczestnictwa w programach konsumenckich organizowanych przez PMPL-D oraz w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu, o której mowa w 4 ust. 3 oraz ust. 12 poniżej. W tym celu Konsument powinien załączyć w odpowiedniej zakładce na Stronie Internetowej Serwisu skan dokumentu tożsamości. Skan dokumentu tożsamości nie powinien zawierać innych danych niż imię, nazwisko, data urodzenia i numer PESEL; e) sprawdzić swój status zgłoszeń i nagród uzyskanych w innych programach konsumenckich organizowanych lub prowadzonych przez PMPL-D; f) złożyć reklamację, zapytania, uwagi do danego programu konsumenckiego organizowanego lub prowadzonego przez PMPL-D; g) złożyć reklamację, zapytania, uwagi dotyczące jakości papierosów wprowadzanych do obrotu przez PMPL-D; h) wypełnić ankietę dotyczącą jakości usług udostępnianych za pomocą Serwisu. Ankiety takie będą udostępniane Konsumentom korzystającym z Serwisu, w miarę potrzeb PMPL-D. 3. Dodatkowo, Konsument posiadający dostęp do Serwisu i którego dane osobowe zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem potwierdzenia pełnoletności (posiadający status Konsumenta zweryfikowanego ), będzie mógł za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu zapoznać się również z regulaminami programów konsumenckich organizowanych lub prowadzonych przez PMPL-D oraz zapisać je na swoim komputerze w formie pliku o rozszerzeniu:.pdf. 4. Uzupełnienie, uaktualnienie lub sprostowanie danych osobowych za pomocą Serwisu jest dobrowolne i oznacza realizację przez Konsumenta uprawnień z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z zm.). 4

5 5. Konsument uzyskuje dostęp do Serwisu po dokonaniu pierwszego logowania do Strony Internetowej Serwisu [ Pierwsze Logowanie ]. Pierwszego Logowania dokonuje się na podstawie unikalnego numeru ID Konsumenta z elektronicznej konsumenckiej bazy osobowych PMPL-D [ Numer ID ] oraz hasła dostępu do Serwisu przesłanego danemu Konsumentowi przez system na numer telefonu komórkowego lub adres , znajdujący się w elektronicznej konsumenckiej bazie danych osobowych PMPL-D. 6. W czasie pierwszej wizyty w Serwisie (po Pierwszym Logowaniu) Konsument może zmienić przyznane mu przez system hasło dostępu do Serwisu na inne dowolnie ustalone przez tego Konsumenta. 7. Po trzech nieudanych próbach zalogowania do Serwisu konto Konsumenta zostanie zablokowane. W celu odblokowania konta Konsument będzie zobowiązany do skontaktowania się z infolinią Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. o numerze (koszt połączenia jest równy opłacie jak za rozmowę lokalną). 8. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do nieudostępniania hasła dostępu do Serwisu oraz Numeru ID osobom trzecim. 9. W przypadku udostępnienia przez danego Konsumenta jego hasła dostępu do Serwisu i/lub Numeru ID osobom trzecim, PMPL-D nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany danych osobowych tego Konsumenta bądź ich usunięcie z elektronicznej konsumenckiej bazy danych osobowych PMPL-D, włącznie z dalszymi konsekwencjami wynikającymi z dokonanych zmian bądź usunięcia tych danych. 10. W celu kolejnego zalogowania się do Serwisu Konsument, który uzyskał uprzednio dostęp do Serwisu (przeszedł proces Pierwszego Logowania), jest zobowiązany do wpisania swojego Numer ID oraz swojego hasła dostępu do Serwisu. 11. W przypadku, gdy dany Konsument zapomni hasła dostępu do Serwisu, w celu zalogowania się do Serwisu jest on zobowiązany do ponownego przejścia procesu Pierwszego Logowania. 12. Regulamin Serwisu będzie dostępny dla Konsumentów w formie elektronicznej, zarówno przed jak i po zalogowaniu się przez danego Konsumenta do Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu każdorazowo oznacza wyrażenie zgody przez danego konsumenta na stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. 13. W Serwisie będą podane także linki do innych stron internetowych PMPL-D, w tym stron programów organizowanych przez PMPL-D oraz stron innych 5

6 podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Philip Morris International, przy czym dostęp do stron internetowych z kontrolą dostępu uzyskać będzie można wyłącznie po zalogowaniu się na stronie z kontrolą dostępu, co możliwe będzie wyłącznie dla pełnoletnich osób palących, zarejestrowanych w konsumenckiej elektronicznej bazie danych osobowych PMPL-D, których dane osobowe zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem pełnoletności. 5 Postanowienia końcowe 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Reklamacje dotyczące Serwisu rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez komisję reklamacyjną, w skład, której wejdą radca prawny PMPL-D i osoba upoważniona przez agencję prowadzące Serwis. 3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga właściwy sąd powszechny w Krakowie. 4. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. ORGANIZATOR: Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II Kraków 6

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo