Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Ł Ś ć

2 ć

3 ć ć

4 ć ć Ą ć ć Ą ć Ś ź Ś Ś Ł

5 ŁÓ Ł ÓŁ ÓŁ ÓŁ ŁÓ ÓŁ ÓŁ ć Ź Ź ć

6 Ź ź

7 Ą ć ć ć Ó ć Ś

8 ć ć Ś ć Ó ć ź Ą

9 lnforrnacia dodatkowa do sprcwozdania finansoweao Spki Doffi MaklerskiProspectus SA za akres ad 01.01"2A72 r. do r" 8.4. Zobowiqzania kratkoterminowe wabec bankw prawadzcych dziota\noć rnaklerskq, innyck domw rnaklerskich itawarawyck damw rnaklerskich n dzie '2a1-2 r. : Zobowizania wobec bankw prowad_zcych dialalnoćaklersk innych Na dzie 3t;!.2.2o12 r. (w z a) zobowizania z tytuu zawaych transakcji giedowych zobowizania z tytuu zawartvch transakcil na rvnku pozagiedowvm c) zobowizania z tytuu reprezentacji innych domw i bankw prowadzcych dziaainoćmaklersk na rynkach regulowanych d) zobowizania z tytuu afiliacii e} zobowizania z tytuu poyczek automatycznych nealizowanych za porednictwem Krajowego Depozytu pozostae f) b) 0.00 Razern 8'5. Zobowiqzania krtkoterminowe wabec Krajawego Depozytu i giedowych razrachunkawyc na dzie jj-.1-2'2a1-2 r" izb : Zobowizania wohec Krajowego Depozytu i gieldowych izb rozrachunkotych a) zobowizania z tytuu dopat do funduszu roz iczeniowego b) pozostae Razem Na dzie 3l.12.z8L r. w zl 8.6. Zobowiqzania krtkaterminowe wobec podrniotw prowadzqcych rynki regulawane i giedy towgrowe na dzie 3n.72.2o72 r. : Zobotizania wobec podrniotw prowadzcr7ch rynki regulowane i giedy towarowe Na dzie 3L.L2.281"2 r. {w z} a) zobowizania wobec gied 0,C0 zobowizania wobec spek prowadzcych rvnek pozagiedowv Razem b) 8.7. Zobowiqzanio krtkgterminowe Wabec towurzystw funduszy inwestycy'fnych i ernerytalnycl orgz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych na dzie 31-. j-2.2ol2 r. : Zobowizania wobec towarzystw fundusry inwestycyinych i emerytalnych oraz funduszy inwesryjnych i emerytainych a) zobowizania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych b) zobowizania wobec funduszy inwestvcvinvch i emervtalnvch Razem 8.8. Zobowiqzanio Wobec budetu plstwa na dzie 37.L2'2aj.2 r. Zobowizania z ffiuu podatkrl, cei ubezpiecze z! Na dzie 3t.l7.2at r. (w z} : innych wiadcze Na dzie Z0tu r.{w z} tytuu uzyskania prawa wasnocibudynkw i budow i Podatek dochodowy od osb fizycznych 5 94 Podatek VAT 2 546,AA Zobowizania z tytutu ZUS ,83 Razem zobowizania , Zobowiqzs po d pa rzqd kowa Zobowizania pod ponzdkowane 1' n id Wobec jednostek powizanych Na dzie 31.tZ.2oL2 r. {wz)' '. - "DFP" Doradztwo Finansowe SA Wobec pozostaych jednostek ' - SPARTAN CAPITAL 5A Razem {$fr n e : Poms! od ldnia bilansowego przewidvwanv okres solatv powyej 3 iat do 5 lat powyej 3 lat do 5 lat , i'rlfi* lt \,' I v q,'llr j,,t: 1l I I.i. -1 iii J r L'" lt't"

10 ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć

11 lnformacio dodotkowa do sprawozdania finansoweao Spfki DomMoklerski Fraspetus SA za okres od r. do O12 r. kapitat zakladowy Spki o kwot nie wysz niz z w dnodze emisji nie wicej nlz 300'000 sztuk akcji zwykych na okaziciela serii B, o wartocinominalnej wynoszcej 0,50 z kada akcja. W dniu 13 czerwca ol r.5d Rejonowy dla Łodzi-Śrdrniecia w Łodzi dokona rejestracji podwyszenia kapitau zakadowego Spki. W nastpstwie dokonanego podwyszenia kapitau zakadowego, wynosi on z (osiemset siederndziesit pić tysicy zotych) i dzieli si na fieden milion siedemset pićdzies!t tysicy) akcji o wartocinorninalnej CI,50 z (pićdziesit groszy) kazda akcja. W dniu 5 grudnia 20]_2 roku w drodze '"Jchwaty nr 1 (Akt Notarialny Rep. A nr 7246/01\ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Don'lu Maklerskiego Prospectus SA, dziaajc na podstawie art' 430 s]_' art' 431 s1-, art. 431 $2 pkt 1}, art. 432 sl i art' 433 $2 kodeksu spek handlowych podjo uchwa w sprawie podwyszenia kapitau zakadowego Spki o kwot z (pićdziesit pić tysicy zotych} w drodze emisji ( sto dziesić tysicy} sztuk akcji zwykych na okaziciela senii C, o wantoclnominainej wynoszcej 0,50 z{ (pićdziesit groszy} kazda akcja. W dniu 17 grudnia 2DL2 r. Sd Rejonowy d a Łodzi-Śrdmiecia w Łodzi dokona rejestracji podwyszenla kapitau zakadowego Spki. Kapita zaktadowy zosta podwyszony z kwoty z do kwoty z i dzieli si na 1.86s.ss6 {jeden mi ion osiemset szećdziesit tysicy) akcji o wartocinornirralnej 0,50 z (pićdziesit groszy} kada akcja. Struktur wasnocikapitau podstawowego na dzie 31.1"2.zaIŁ r. przedstawla ponisza tabela: Wyszczeg!nienie Lp $tan:na. 2 DFP Doradztwo Finansowe S.A.,, 3t; {w z Zwikszenia : Stan na 3!.!2.?'0!2 Emniejszenia {wz} 5 {wz} 4 {u r} , , , , ,5o Ą Spartan Capital 5A lnwekap sp. z o.o. Fiotr Rvchta 72 47,5a ,s0 5 Piotr. drzejczak 6 Krzvsztof Albrecht ,5D ,CIc 7 Fonanse Rodzinne 5p. z o.o. RAZEM , ,00 x44'855,s0 93O 0S0" "00!.X.. Struktura kapitalu zapasowego i rezerwowego {Nota ,5A ,50 11} lnformacie o kapitaat:h zostay 5porzc zone W formie zestawienia w tabe i poniej. Bodzaj kapitau, {funduszu}. Stan na pocatek okresu {wz}, ' Zwiekszenia podzia agrc tjv claeu okresu (w zl dopaty!nne , Zmnieisrenia w cigu akresu {tlz} pokrycie straty zwrot doplat dywidendy tnne Ó 9 10 Ll I 0.00,{iM ' r.jr 4 3 t" Zaoasowv 2. Rezerwowv 3. Z aktualizacji wyceny 1"., 5. razem {8+9+1o tll 12. razem f zysku, 6 0,oCI stan na konlec bkrssl tw z} ogoem runn: pokrywajcy ' wasne udeiav takcje} {2,+ 7 t2} 13 1,, , tt ll,l:l L 11 /' ii it 1 'LL''' '* J 'jl

12 ć

13 Ś Ó ć Ą ć ć ć ć

14 Ó ć ć ć ź Ź

15 ć Ł ć

16 ć Ą ć

17 Ś Ł Ź Ó Ł Ó Ł

18 Ł ć ć ć ć ć ć ć ź Ą

19 ć Ń Ą

20 Ł ź ć Ł Ł

21 Ł Ł Ł ć Ł Ś Ł Ł

22 ź Ź Ł Ś Ł ź Ź Ł Ś Ł

23 ć Ł Ł ć Ł Ł ć Ł Ł Ś Ł Ł ź Ł Ł

24 Ł ź ŁÓ ź