Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów"

Transkrypt

1 Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów

2 Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca: Fundacja Ewangeliczna Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego: - Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994, - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem BT. skróty nazw ksiąg biblijnych zastosowane w kursie W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej. Abd. Agg. Am. Dan. Dz.Ap. Efez. Est. Ezd. Ezech. Filem. Filip. Gal. Hab. Hebr. Iz. Jan I Jan II Jan III Jan Jak. Jer. Job Joel Jon. Joz. Jud. Kazn. - Księga Abdiasza - Księga Aggeusza - Księga Amosa - Księga Daniela - Dzieje Apostolskie - List do Efezjan - Księga Estery - Księga Ezdrasza - Księga Ezechiela - List do Filemona - List do Filipian - List do Galacjan (List do Galatów) - Księga Habakuka - List do Hebrajczyków - Księga Izajasza - Ewangelia Jana - I List Jana - II List Jana - III List Jana - List Jakuba - Księga Jeremiasza - Księga Joba (Księga Hioba) - Księga Joela - Księga Jonasza - Księga Jozuego - List Judy - Księga Kaznodziei Salomona (Księga Koheleta) Kol. I Kor. II Kor. I Kron. II Kron. I Król. II Król. Łuk. Mal. Mar. Mat. Mich. I Mojż. II Mojż. III Mojż. IV Mojż. V Mojż. Nah. Neh. Obj. Oz. Pieśń n.p. I Piotr - List do Kolosan - I List do Koryntian - II List do Koryntian - I Księga Kronik - II Księga Kronik - I Księga Królewska - II Księga Królewska - Ewangelia Łukasza - Księga Malachiasza - Ewangelia Marka - Ewangelia Mateusza. - Księga Micheasza - I Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) - II Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) - III Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) - IV Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) - V Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) - Księga Nahuma - Księga Nehemiasza - Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) - Księga Ozeasza - Pieśń nad Pieśniami - I List Piotra II Piotr. Przyp. Ps. Rut Rzym. I Sam. II Sam. Sędz. Sof. I Tes. II Tes. Tr. I Tym. II Tym. Tyt. Zach. - II List Piotra - Przypowieści Salomona (Księga Przysłów) - Księga Psalmów - Księga Rut - List do Rzymian - I Księga Samuela - II Księga Samuela - Księga Sędziów - Księga Sofoniasza - I List do Tesaloniczan - II List do Tesaloniczan - Treny (Lamentacje) - I List do Tymoteusza - II List do Tymoteusza - List do Tytusa - Księga Zachariasza W odnośnikach do tekstów biblijnych zawsze podawany jest najpierw skrót nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza. Przykłady: Obj. 3,20 = Objawienie Jana (Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20 Iz. 1, = Księga Izajasza, rozdział 1, wiersze oraz 18-20

3 Uczeń Jezusa to człowiek, który należy do Jezusa Chrystusa, naśladuje Go, uczy się od Niego i służy Mu. Jezus nie oczekuje od nas umiejętności wykonywania wszelkich zadań. Różnych ludzi obdarzył różnymi zdolnościami. Nasze zadania zależą więc od naszych duchowych darów. Im więcej darów otrzymaliśmy, tym większa jest nasza odpowiedzialność. Dlatego musimy być wierni w wykorzystywaniu tego, czym Bóg nas obdarował. Co to są dary? Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Duchowe dary i duchowa dojrzałość Odkrywanie darów duchowych Odkrywanie i używanie darów Używanie darów duchowych Jak wiele darów istnieje? Poszczególne dary łaski

4 I Co to są dary? Dar to coś, co otrzymaliśmy od innej osoby za darmo. Lekcja ta dotyczyć będzie głównie darów Ducha Świętego. Zajmiemy się jednak również dwoma innymi rodzajami darów. A. Dary Ducha Świętego Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. Dary Ducha Świętego określane są również jako dary duchowe, dary łaski lub po prostu dary. 1. Dary duchowe Określenie dary duchowe występuje w Biblii tylko w dwóch miejscach: I Kor. 12,1 A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I Kor. 14,1 Wierne tłumaczenie greckiego terminu pneumatikos, użytego w tych fragmentach, brzmiałoby rzeczy duchowe. Co takie określenie mówi o pochodzeniu darów? 2. Dary łaski Określenie dary łaski jest najczęściej stosowaną w Biblii nazwą poszczególnych duchowych darów i występuje w wielu miejscach, np.: Rzym. 12,6 A mamy różne dary według udzielonej nam łaski [...]. I Kor. 7,7, I Kor. 12,4, I Tym. 4,14, II Tym. 1,6, I Piotr 4,10 Greckie wyrażenie charisma, użyte w powyższych fragmentach, pochodzi od słowa charis (łaska) i oznacza dar łaski. Określenie to uświadamia nam, że różnorodne dary są nam udzielane z Bożej łaski. 3. Dary Greckie słowo doma znaczy po prostu dar. Termin ten został użyty w Liście do Efezjan 4,8. Słowo dar występuje także w innym kontekście, nie dotyczącym uzdolnienia do służby (Mat. 7,11; Filip. 4,17). B. Naturalne dary Naturalne dary - czyli talenty - to szczególne uzdolnienia posiadane w różnej mierze przez każdego człowieka. Do naturalnych darów zaliczamy np.: śpiew, poezję, malarstwo, majsterkowanie, pisarstwo, dar opowiadania, zdolność słuchania innych, umiejętność milczenia, zręczność, uzdolnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą, chorymi itp. Bóg jest naszym Stwórcą, możemy być więc pewni tego, że także nasze naturalne dary pochodzą od Niego.

5 Ps. 139,14 Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ważne jest, by świadomie dziękować Bogu za nasze naturalne dary i wyuczone umiejętności oraz wykorzystywać je na chwałę Bożą i do budowania Jego Królestwa. Pomyśl! Jak wyglądałaby praca misyjna, gdyby zabrakło chrześcijan potrafiących obsługiwać komputer, prowadzić samochód, robić zdjęcia? Jakie naturalne zdolności otrzymałem od Boga? C. Fałszywe dary Mat. 24,24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Mat. 7,22-23 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Szatan jest w stanie podrabiać wiele darów Ducha Świętego. Powinniśmy więc być czujni i sprawdzać dary (I Kor. 14,29). Na podstawie jakich kryteriów powinniśmy oceniać autentyczność darów? 1. Człowiek, który posiada dar, musi być nowo narodzony. Jan 3, Musi uznawać Jezusa za swego Pana i oddawać Mu chwałę. I Kor. 12,3 3. Jego wypowiedzi muszą być zgodne z Biblią. Gal. 1, Używanie daru musi służyć budowaniu Kościoła Bożego. I Kor. 12,7, I Kor. 14,12 II Cel udzielania darów A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Rzym. 12,5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Z wszelkimi darami, udzielonymi nam przez Boga, wiążą się zadania. Nie otrzymaliśmy ich bowiem do własnego użytku, lecz do służby.

6 Czy warto zabiegać o jak najwięcej darów? B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I Kor. 14,5, I Kor. 14,26 Aby dary mogły służyć budowaniu Kościoła, muszą być używane. Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Kościół w Koryncie był obdarzony wieloma darami duchowymi (I Kor. 1,7). Pomimo to, brakowało tam jedności i miały miejsca rozłamy (I Kor. 1,11-13). Dary Ducha powinny służyć budowaniu Kościoła, ale gdy są niewłaściwie używane mogą doprowadzić do rozłamów. Ważne: Biblia nie przekazuje nam jakiejś szczegółowej i obszernej nauki dotyczącej darów. Dlatego trudno jest udzielić definitywnej odpowiedzi na niektóre pytania związane z tym tematem. Często znalezienie takiej ostatecznej odpowiedzi nie jest wcale konieczne. Posiadanie owocu Ducha (Gal. 5,22-23) powinno być dla nas ważniejsze niż korzystanie z wszystkich darów. W jaki sposób możemy przyczynić się do powstrzymania rozłamów związanych z darami duchowymi? C. Nie jako powód do rozłamów I Kor. 1,10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. III Kto posiada dary duchowe? A. Ludzie, którzy przeżyli nowe narodzenie Duch Święty zamieszkuje w każdym, kto się narodził na nowo. Rzym. 8,10-11, Rzym. 8,14-15, I Kor. 3,16, I Kor. 6,19 Duch Święty obdarza każdego chrześcijanina duchowymi darami. Można więc powiedzieć, że każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar.

7 I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I Kor. 12,11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Jakie znaczenie ma dla mnie świadomość tego, że zastałem obdarowany przez Boga? B. Chrześcijanie gotowi do służby Dary Ducha otrzymaliśmy po to, aby je wykorzystać w służbie. Odkryć i w pełni wykorzystać swe dary mogą więc tylko ci chrześcijanie, którzy są gotowi do pracy. Gdy Bóg daje nam nowe zadania, może wraz z nimi obdarzyć nas również nowymi zdolnościami. I Kor. 12,31 Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski [...]. I Kor. 14,1, I Kor. 14,12 Z drugiej strony, możliwe jest również to, że posiadane przez nas dary zanikną, jeśli nie będą wykorzystywane. IV Duchowe dary i duchowa dojrzałość Owoc Ducha jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego i dlatego może stanowić oznakę duchowej dojrzałości. Dary Ducha Świętego natomiast są nam dane jako wyposażenie do służby i dlatego niekoniecznie muszą być oznaką duchowo dojrzałego życia. Dary Ducha - są darem łaski Bożej. - są czymś posiadanym przez chrześcijanina. - mogą być odkrywane. - są przydzielane w różnym stopniu. - są bez znaczenia, jeśli nie towarzyszy im owoc. - mają związek z naszą służbą. - są tymczasowe. Owoc Ducha nie jest tym samym, co dary Ducha. Pojęcia te nie mogą być stosowane zamiennie. Owoc Ducha - jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego. - jest czymś pokazującym duchowy stan chrześcijanina. - powinien być widoczny. - powinien być obecny w całej pełni. - jest podstawą skutecznego używania darów. - ma związek z naszym charakterem. - jest wieczny.

8 Gal. 5,22-23 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. W jaki sposób możemy przyczynić się do rozwinięcia w naszym życiu owocu Ducha? V Odkrywanie darów duchowych Aby móc wykorzystywać nasze dary w służbie dla Jezusa, musimy wiedzieć, czym zostaliśmy obdarzeni. Biblia nie mówi nam, w jaki sposób możemy odkryć dary. Rozważymy jednak rady wynikające z doświadczenia wielu chrześcijan. A. Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Bóg stworzył każdego człowieka innym. Także Swoje dary rozdziela w różny sposób. W ludzkim organiźmie każda część ciała spełnia inną funkcję. Z Ciałem Chrystusa jest podobnie. Bóg obdarzył każdego chrześcijanina. Jeśli ktoś nie wierzy w to, nie będzie mógł odkryć swoich darów. jednak sprawdzić, czy nasze motywy są czyste. Czy pragniemy poznać nasze dary tylko po to, aby się dowartościować, czy po to, aby uwielbiać Boga? Powinniśmy modlić się także o to, by Bóg wskazał nam służbę, której mamy się podjąć. Dlaczego pragnę poznać moje dary? D. Rozpocznij służbę Zazwyczaj dary odkrywa się przez zaangażowanie w różne dziedziny służby. Rozpocznij od zadań znajdujących się w twoim zasięgu. Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Kor. 12,7, I Piotr 4,10 B. Dowiedz się jakie dary istnieją Aby móc odkryć nasze dary, powinniśmy wiedzieć, jakie dary istnieją. Pomocą może być studium poniższych fragmentów: Rzym. 12,6-8; I Kor. 12,8-10; I Kor. 12,28-31; Efez. 4,11. C. Módl się o Bożą pomoc Możemy modlić się o to, by Bóg pomógł nam rozpoznać dary, którymi nas obdarzył. Powinniśmy W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? E. Dokonuj weryfikacji Zastanów się: W jakich dziedzinach służby twoje zaangażowanie przynosi największy owoc? Które obszary twojej pracy Bóg szczególnie błogosławi? Pomocą może być rozmowa z innymi chrześcijanami i ich opinia na temat twoich darów. W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy?

9 VI Używanie darów duchowych I Kor. 4,1-2 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czego oczekuje od nas Bóg w związku z używaniem darów duchowych? Trzeźwa, biblijna i wyważona postawa jest niezbędna do wiernego używania darów. Poniższe wytyczne mogą stanowić szczególną pomoc w korzystaniu z nich. A. Postrzegaj dary jako zadania O dary powinien zabiegać tylko ten, kto jest gotów wypełniać zadania, powierzone mu przez Boga. Dary są związane ze służbą! I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jakie zadania jestem gotów wypełniać? B. Bądź gotów wykonać każde zadanie Każdy chrześcijanin powinien być gotów do wykonania każdego zadania, zleconego mu przez Boga. Nie jest przy tym istotne, czy zostaliśmy wyposażeni w stosowne dary. Oto kilka przykładów: - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar ewangelizacji. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do opowiadania o Jezusie i świadczenia o Nim (Dz.Ap. 1,8). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar służby. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do służenia innym (Gal. 5,13). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar miłosierdzia. Każdy chrześcijanin powinien jednak okazywać innym miłość (Jak. 2,13). Spróbuj uzupełnić powyższą listę! C. Ustal mocne punkty Od naszych osobistych darów duchowych zależą nasze zadania. Powinniśmy więc określić dziedziny, w których zostaliśmy szczególnie obdarzeni przez Boga. Czy świadomość moich darów duchowych pomaga mi w odkrywaniu Bożej woli dotyczącej mojego życia? D. Nie bądź zbyt wymagający wobec innych Ludzie posiadający określone dary duchowe często oczekują od innych tego samego, co od siebie. Uważajmy więc, aby pochopnie nie nakładać na innych chrześcijan zbyt wysokich wymagań. Czy jest sens porównywać nasze zdolności ze zdolnościami innych?

10 VII Jak wiele darów istnieje? Cztery najważniejsze listy darów znajdują się w następujących miejscach Biblii: Rzym. 12,6-8, I Kor. 12,8-10, I Kor. 12,28-31, Efez. 4,11 przeczytaj poszczególne fragmenty i wynotuj wymienione w nich dary łaski W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: Dalsze możliwości: Oprócz wyżej wymienionych darów Bóg niewątpliwie może przysposobić nas do służby także innymi zdolnościami. Niektórzy komentatorzy Biblii do darów łaski zaliczają również poniższe zdolności, choć Biblia nie mówi o nich tak wyraźnie, jak o pozostałych: 1. Wypędzanie demonów Mar. 16, Bezżeństwo I Kor. 7, Dobrowolne ubóstwo I Kor. 13, Gotowość do znoszenia cierpień I Kor. 13, Muzyka I Kor. 14,26 6. Misja Efez. 3,7 7. Modlitwa, modlitwa wstawiennicza Filip. 1, Gościnność I Piotr 4, Praktyczne umiejętności II Mojż. 31,1-5 VIII Poszczególne dary łaski Biblia nie zawiera dokładnego opisu poszczególnych darów łaski. Aby je więc właściwie zrozumieć, trzeba odszukać jak najwięcej fragmentów biblijnych, w których występuje określony dar. Rozdział ten jest próbą zdefiniowania poszczególnych darów łaski: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok Dar proroctwa to zdolność trafnego, odpowiadającego danej sytuacji, zastosowania Słowa Bożego bądź przekazywanie innym otrzymanego objawienia.

11 I Kor. 12,10; 14,3.29; Efez. 3,5; II Mojż. 7, Służba, usługiwanie, diakon Dar usługiwania to zdolność dostrzegania potrzeb dotyczących praktycznej strony życia Kościoła i podejmowania się tych zadań. Jest to umiejętność dostrzegania osób w potrzebie i okazywania im pomocy. Rzym. 12,7; 16,1-2; Mar. 10,45; Dz.Ap. 6, Nauczanie, nauczyciel Dar nauczania to zdolność rozumienia ważnych prawd biblijnych, systematyzowania ich i przekazywania innym w przystępny sposób, tak by mogli je zrozumieć i zastosować. Efez. 4,11; Mat. 9,11; 28,20; Dz.Ap. 4,2; 5,21; 15,35 4. Napominanie, zachęcanie Dar napominania lub zachęcania to zdolność dostrzegania u innych chrześcijan potrzeby upomnienia, pokrzepienia, pocieszenia oraz umiejętność zaspokajania tych potrzeb ku ich duchowemu pożytkowi. Rzym. 12,8; Dz.Ap. 4,36; 14,21-22; Kol. 3,16 5. Obdarowywanie, rozdawanie Dar obdarowywania to zdolność zdobywania środków materialnych oraz dobrowolnego i hojnego przeznaczania ich na sprawy Królestwa Bożego. Rzym. 12,8; Łuk. 6,38; Dz.Ap. 20,35; Filip. 4, Zarządzanie, przełożony Dar zarządzania, czyli bycia przełożonym, to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz organizowania jego pracy w taki sposób, by wszyscy jego członkowie w harmonii i z radością wspólnie realizowali te cele. Rzym. 12,8; I Tes. 5,12; I Tym. 3,5; 5,17 7. Miłosierdzie Dar miłosierdzia to zdolność troszczenia się, z radością i współczuciem, o ludzi, których problemy są przez innych ignorowane. Rzym. 12,8; Mat. 5,7; Łuk. 6,36; 10,29-37; I Piotr 3,8 8. Mądrość Dar mądrości to zdolność udzielania właściwych rad na gruncie Słowa Bożego i w oparciu o zrozumienie danej sytuacji. I Kor. 12,8; 1,22-25; Jak. 1,5; 3,13; Dz.Ap. 6, Wiedza, poznanie Dar wiedzy to zdolność odkrywania i przekazywania innym zakrytych prawd Słowa Bożego. I Kor. 12,8; 1,5; 13,2.8; Kol. 1,9; Dz.Ap. 15, Wiara Dar wiary to zdolność podejmowania się wielkich zadań i oczekiwanie, że Bóg doprowadzi nas do ich realizacji, nawet jeśli nie wiemy, jak będzie wyglądać droga do tego celu. I Kor. 12,9; 13,2.13; Dz.Ap. 3,16;; 6,5; 11, Uzdrawianie Dar uzdrawiania to zdolność leczenia chorych mocą Bożą, bez użycia naturalnych środków leczniczych. I Kor. 12,9.28; Mar. 1,34; Mat. 10,1; Dz.Ap. 3,6-8; 5, Czynienie cudów Dar czynienia cudów to zdolność czynienia mocą Bożą rzeczy wykraczających poza prawa natury. I Kor. 12,10; II Mojż. 4,21; Jan 6,5-14; Dz.Ap. 2,43; 4,30

12 13. Rozróżnianie duchów Dar rozróżniania duchów to zdolność rozpoznawania, czy dana sprawa lub zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka, czy od oszatana. I Kor. 12,10, Mat. 16,23; Dz.Ap. 5,1-10; 8,18-23; I Jan 4, Języki Dar mówienia językami to zdolność przekazywania Bożego poselstwa lub modlenia się w nowym języku, którego nigdy się nie uczyliśmy. I Kor. 12,10; 14,2; Mar. 16,17; Dz.Ap. 2,1-13; 10, Wykładanie języków Dar wykładania języków to zdolność tłumaczenia przekazanego w nich poselstwa na zrozumiały język. I Kor. 12,10; 14, Apostoł Dar apostolstwa to zdolność powoływania do istnienia i kierowania pracą nowych Kościołów lub innych służb misyjnych. I Kor. 12,28-29; Efez. 4,11; Dz.Ap. 13,1-3, Rzym. 15, Niesienie pomocy Dar niesienia pomocy to zdolność dostrzegania chrześcijan potrzebujących wsparcia oraz wspomaganie ich w taki sposób, by mogli bardziej efektywnie używać własnych darów. I Kor. 12,28; Dz.Ap. 18,26-28; Rzym. 15, Kierowanie, zarządzanie Dar kierowania to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz powoływania do istnienia różnych służb mających realizować te zadania. I Kor. 12,28; II Mojż. 18, Ewangelista Dar ewangelizacji to zdolność głoszenia niechrześcijanom Ewangelii w taki sposób, że rozumieją jej przesłanie, przyjmują wiarą Jezusa Chrystusa i stają się odpowiedzialnymi członkami Ciała Chrystusa. Efez. 4,11; Dz.Ap. 8,4; 14,7; 21,8; II Tym. 4,5 20. Pasterz Dar bycia pasterzem to zdolność brania na siebie odpowiedzialności za kierowanie grupą wierzących oraz za związaną z tym służbę duszpasterską. Efez. 4,11; Ps. 23,1-3; Dz.Ap. 20,28; I Piotr 5,1-4 Zastosowanie Gdy zaczniemy używać darów otrzymanych od Boga, nasze życie wzbogaci się a inni doświadczą błogosławieństwa. Jeśli nie rozpoznamy naszych darów, będziemy męczyć się wykonując nieodpowiednie dla nas zadania. Rozpoznając dary, dostrzeżemy również nasze zadania w Królestwie Bożym. Jego dary wiążą się bowiem z zadaniami do wykonania. Aby prawdy zawarte w tej lekcji mogły znaleźć zastosowanie w twoim życiu, ustosunkuj się do trzech poniższych punktów. Możesz omówić je z przełożonym Kościoła lub innym dojrzałym członkiem Zboru.

13 1. Mam następujące pytania dotyczące tematu Odkrywanie i używanie darów : 3. Sądzę, że mógłbym wykorzystać moje dary w następujących dziedzinach pracy zborowej i misyjnej: 2. Mam wrażenie, że Bóg dał mi następujące dary duchowe:

14 poszczególne dary łaski podsumowanie Co to są dary? A. Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. 1. Dary duchowe I Kor. 12,1 2. Dary łaski Rzym. 12,6 3. Dary Efez. 4,8 B. Naturalne dary Ps. 139,14 C. Fałszywe dary Mat. 7,22-23 Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar. I Kor. 12,7, I Kor. 12,11, I Piotr 4,10 A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Odkrywanie darów duchowych Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Piotr 4,10 Dowiedz się, jakie dary istnieją Rozważaj fragmenty biblijne mówiące o darach Módl się o Bożą pomoc Dlaczego pragnę poznać moje dary? Rozpocznij służbę W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? Dokonuj weryfikacji W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy? W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok 2. Posługiwanie, usługiwanie, diakon 3. Nauczanie, nauczyciel 4. Napominanie, zachęcanie 5. Obdarowywanie, rozdawanie 6. Zarządzanie, przełożony 7. Miłosierdzie W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: 8. Mądrość 9. Wiedza, poznanie 10. Wiara 11. Uzdrawianie 12. Czynienie cudów 13. Rozróżnianie duchów 14. Języki 15. Wykładanie języków W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: 16. Apostoł 17. Niesienie pomocy 18. Kierowanie, zarządzanie W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: 19. Ewangelista 20. Pasterz

15

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

Masz Doradcę. 90 Nowe życie

Masz Doradcę. 90 Nowe życie 90 Nowe życie Masz Doradcę Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI WYMAGANIA EDUKACYJNE NAUCZANIA BIBLIJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK DRUGI Dział programowy I. Nauka o Jezusie Chrystusie i ewangelizacja Jednostka tematyczna 1.Jezus Chrystus Bóg i człowiek w jednej osobie

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Pozytywne myślenie Dla wszystkich negatywnych myśli, które możemy mieć w sobie, Jehowa ma pozytywną odpowiedź. Każdy powinien sobie to od czasu do czasu przeanalizować. Mówisz: To niemożliwe! Jehowa odpowiada:

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Dary Ducha Świętego. Duchowy dar a naturalny talent

Dary Ducha Świętego. Duchowy dar a naturalny talent Dary Ducha Świętego Niniejszy traktat to część II traktatu Chrzest w Duchu Świętym. Jego celem jest pomóc Ci w rozpoznaniu, w jaki sposób Duch Święty przejawia się w Twoim życiu. Poniższe treści rozważaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Poziom 3 Lekcja 2. UŻYWAJĄC DARÓW, BY SŁUŻYĆ Opracował Andrew Wommack

Poziom 3 Lekcja 2. UŻYWAJĄC DARÓW, BY SŁUŻYĆ Opracował Andrew Wommack Poziom 3 Lekcja 2 UŻYWAJĄC DARÓW, BY SŁUŻYĆ Opracował Andrew Wommack Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób można użyć Bożej miłości, którą się wcześniej otrzymało, by usługiwać nią innym ludziom; jak

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo

Amen. Dobry Boże, spraw, aby symbole ŚDM, krzyż wraz z ikoną Maryi, Ojcze nasz Zdrowaś Maryjo Nowenna przed peregrynacją symboli ŚDM które w najbliższym czasie nawiedzą nasze miasto (parafię, dekanat, diecezję), były znakami nadziei dla wszystkich, ukazując zwycięstwo Jezusa nad tym, co przynosi

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowany do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej Etap diecezjalny Rok szkolny 008/009

Bardziej szczegółowo

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4

Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 Diecezjalna inauguracja kolejnego roku pracy Domowego Kościoła A W S D W S Z C Z E C I N I E 3 1 S I E R P N I A 2 0 1 4 ( ) Jesteśmy zapraszani, by odnawiać swe osobiste spotkanie z Jezusem ( ) Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Ducha Świętego

Nowenna do Ducha Świętego 1 Nowenna do Ducha Świętego Dzień 1 - Modlitwa W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym apostołom Nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Na podstawie programu: Pragram Wychowania Biblijnego i podręcznika: Boże Przebaczenie opracowała mgr inż. Wioletta Kłopotek Dział programowy

Bardziej szczegółowo

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE

MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE opracł: Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Świat o-życie na odstawie wyd. 3. roboczego Dyrektorium dusz asterstwa służby liturgicznej MODLITWY PE NIĄCYCH RÓŻNE POS UGI I FUNKCJE LITURGICZNE DLA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE Modlitwa o powołania ze Sługą Bożym Janem Pawłem II (Opracowanie: Nowicjusze ze Św. Krzyża, o. D.Kopyto omi) 1. Pieśń na wejście: Idźcie na cały świat Na klęcząco przed ołtarzem

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA

RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA RÓŻNE SPOSOBY BIBLIJNEGO ZWIASTOWANIA przygotowane przez Richarda L. Blake Xtend Ministries International WPROWADZENIE W poprzedniej sesji dokładnie przyglądaliśmy się procesowi przechodzenia od tekstu

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Poziom 2 Lekcja 11. MAŁŻEŃSTWO (Część 2) Opracował Don Krow

Poziom 2 Lekcja 11. MAŁŻEŃSTWO (Część 2) Opracował Don Krow Poziom 2 Lekcja 11 MAŁŻEŃSTWO (Część 2) Opracował Don Krow Dzisiaj ponownie spojrzymy na kwestię małżeństwa i tego, co ono znaczy. Czy w ogóle już nad tym myślałeś? Według Biblii, małżeństwo to Boży pomysł.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA

ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA ZASADY DOTYCZĄCE CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEWODZENIA I ZARZĄDZANIA W 1 I 2 LIŚCIE DO TYMOTEUSZA, LIŚCIE DO TYTUSA ORAZ 1 LIŚCIE PIOTRA Praca napisana przez Emanuela Weremiejewicza Praca jest wypełnieniem wymagań

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Droga do Chrystusa. Przywilej modlitwy. Lekcje Biblijne 11-16

Droga do Chrystusa. Przywilej modlitwy. Lekcje Biblijne 11-16 Droga do Chrystusa Lekcje Biblijne Przywilej modlitwy 11-16 1) Dlaczego kontakt z Bogiem poprzez modlitwę jest tak istotny? Jeremiesz 29:12 Teksty Uzupełniające: Jeremiasz 31:9; Psalm 50:12; 102:17; Izajasz

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

UZDROWIENIE CHROMEGO

UZDROWIENIE CHROMEGO UZDROWIENIE CHROMEGO Teksty biblijne: Dz. Ap. 2,42 47; 3,1 11; 5,14 16 Tekst pamięciowy: Psalm 144,15 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan Nowe życie w Jezusie Zastosowanie: * Bóg jest Dawcą wszelkiego

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2)

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2) Uczniostwo w czasach końca Moduł 2, Temat 2: Napełnieni Duchem Świętym (część 2) Michael Dörnbrack Wprowadzenie W ostatniej lekcji nauczyliśmy się, co to znaczy być napełnionym przez Ducha Świętego. Równa

Bardziej szczegółowo

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

WZRAstAMy W MIŁoścI JAk JAN PAWEŁ II. MARZEc

WZRAstAMy W MIŁoścI JAk JAN PAWEŁ II. MARZEc MARZEc i. spotkanie formacyjne Temat: Wzrastamy w miłości jak Jan Paweł II Hasło: Kto bardzo miłuje, ten skarby zyskuje. Cel: Uświadamiamy dzieciom wielkie znaczenie miłości w życiu Pana Jezusa, także

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V I. Tajemnica miłości Boga do ludzi Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; opowiada

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu Uczniostwo w czasach końca Moduł 2, Temat 6: Chwalenie Boga i dziękowanie Mu Michael Dörnbrack Wprowadzenie Bóg cieszy się, kiedy przychodzimy do Niego z naszymi prośbami. On jest naszym niebiańskim Ojcem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Główna myśl: Jezus wypełnił Boże obietnice Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA ADWENTU Tekst: Iz 52,7-10 Pan wybawi Syjon z niewoli Izajasz 7,14; Izajasz 9,1-6; Izajasz 11,1-5; Izajasz 42,1-3; Micheasza

Bardziej szczegółowo

BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH SPEŁNIENIE! RADOŚĆ Z BOSKIEGO CELU DLA CIEBIE

BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH SPEŁNIENIE! RADOŚĆ Z BOSKIEGO CELU DLA CIEBIE BÓG W TOBIE SERIA STUDIÓW BIBLIJNYCH SPEŁNIENIE! RADOŚĆ Z BOSKIEGO CELU DLA CIEBIE Opracowane przez MINISTERING TO THE CHURCHES OF THE WORLD Box 3800, San Bernardino, California 92413 WYDANO DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 4 NIEDZIELA POSTU Laetare Główna myśl: Pan Jezus jest jak codzienny chleb Tekst: Jan 6,47-51 Jezus chlebem żywota Daniel 6, 8-12 Zazdrość satrapów Dzieje Apostolskie 2,22-41;2,42-47

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN

WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN WSPÓLNE ŻYCIE CHRZEŚCIJAN Teksty biblijne: Dz. Ap. 4, 32 37, Ew. Mat. 6, 19 21 Tekst pamięciowy: Ks. Przyp. 14, 21; Ew. Mat. 6, 21 ( ) Szczęśliwy ten, kto lituje się nad ubogimi Albowiem, gdzie jest skarb

Bardziej szczegółowo

Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat. Danielki 18-27 sierpnia 2013

Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat. Danielki 18-27 sierpnia 2013 Obóz sportowo-misyjny dla grupy 15-19 lat Danielki 18-27 sierpnia 2013 Wielu młodych chrześcijan może wykonać dobrą pracę, jeśli w szkole Chrystusa nauczą się lekcji od wielkiego Nauczyciela. Nawet gdyby

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ CZWARTY Lepsze poznanie Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 4, 1-13 Diabeł kusi Jezusa,

Bardziej szczegółowo

Więzi wspólnotowe 1. dlaczego nie wystarczy tylko spotkanie modlitewne?

Więzi wspólnotowe 1. dlaczego nie wystarczy tylko spotkanie modlitewne? Jacek Zamarski Więzi wspólnotowe dlaczego nie wystarczy tylko spotkanie modlitewne? Wiele osób przychodzi bardzo regularnie na prawie każde spotkanie modlitewne. Przychodzą tydzień w tydzień, miesiąc w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga. Nowa wersja zgodnych z Programem nauczania religii Poznaję

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz

Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz Jak znaleźć w Biblii to, czego szukasz w kuchni pewnej babci nikt nie może niczego znaleźć. Mąka jest w pojemniku z napisem "Cukier", a herbata w pudełku z napisem "Sól". Nie ma to wielkiego znaczenia,

Bardziej szczegółowo

Dawaj Oszczędzaj Wydawaj

Dawaj Oszczędzaj Wydawaj Opowiadania dla dzieci oraz dodatkowe materiały edukacyjne Dawaj Oszczędzaj Wydawaj dla dzieci w wieku do 7 lat Jak posługiwać się pieniędzmi w Boży sposób Dawaj Oszczędzaj Wydawaj dla dzieci w wieku do

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień pierwszy Miłość Boża (na podstawie książki Heriberta Muhlena Nowe życie z Bogiem, Wprowadzenie w życie i świadectwo chrześcijańskie, Kairos 1994) Dzień pierwszy

Bardziej szczegółowo