Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów"

Transkrypt

1 Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów

2 Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca: Fundacja Ewangeliczna Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego: - Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994, - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem BT. skróty nazw ksiąg biblijnych zastosowane w kursie W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej. Abd. Agg. Am. Dan. Dz.Ap. Efez. Est. Ezd. Ezech. Filem. Filip. Gal. Hab. Hebr. Iz. Jan I Jan II Jan III Jan Jak. Jer. Job Joel Jon. Joz. Jud. Kazn. - Księga Abdiasza - Księga Aggeusza - Księga Amosa - Księga Daniela - Dzieje Apostolskie - List do Efezjan - Księga Estery - Księga Ezdrasza - Księga Ezechiela - List do Filemona - List do Filipian - List do Galacjan (List do Galatów) - Księga Habakuka - List do Hebrajczyków - Księga Izajasza - Ewangelia Jana - I List Jana - II List Jana - III List Jana - List Jakuba - Księga Jeremiasza - Księga Joba (Księga Hioba) - Księga Joela - Księga Jonasza - Księga Jozuego - List Judy - Księga Kaznodziei Salomona (Księga Koheleta) Kol. I Kor. II Kor. I Kron. II Kron. I Król. II Król. Łuk. Mal. Mar. Mat. Mich. I Mojż. II Mojż. III Mojż. IV Mojż. V Mojż. Nah. Neh. Obj. Oz. Pieśń n.p. I Piotr - List do Kolosan - I List do Koryntian - II List do Koryntian - I Księga Kronik - II Księga Kronik - I Księga Królewska - II Księga Królewska - Ewangelia Łukasza - Księga Malachiasza - Ewangelia Marka - Ewangelia Mateusza. - Księga Micheasza - I Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) - II Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) - III Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) - IV Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) - V Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) - Księga Nahuma - Księga Nehemiasza - Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) - Księga Ozeasza - Pieśń nad Pieśniami - I List Piotra II Piotr. Przyp. Ps. Rut Rzym. I Sam. II Sam. Sędz. Sof. I Tes. II Tes. Tr. I Tym. II Tym. Tyt. Zach. - II List Piotra - Przypowieści Salomona (Księga Przysłów) - Księga Psalmów - Księga Rut - List do Rzymian - I Księga Samuela - II Księga Samuela - Księga Sędziów - Księga Sofoniasza - I List do Tesaloniczan - II List do Tesaloniczan - Treny (Lamentacje) - I List do Tymoteusza - II List do Tymoteusza - List do Tytusa - Księga Zachariasza W odnośnikach do tekstów biblijnych zawsze podawany jest najpierw skrót nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza. Przykłady: Obj. 3,20 = Objawienie Jana (Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20 Iz. 1, = Księga Izajasza, rozdział 1, wiersze oraz 18-20

3 Uczeń Jezusa to człowiek, który należy do Jezusa Chrystusa, naśladuje Go, uczy się od Niego i służy Mu. Jezus nie oczekuje od nas umiejętności wykonywania wszelkich zadań. Różnych ludzi obdarzył różnymi zdolnościami. Nasze zadania zależą więc od naszych duchowych darów. Im więcej darów otrzymaliśmy, tym większa jest nasza odpowiedzialność. Dlatego musimy być wierni w wykorzystywaniu tego, czym Bóg nas obdarował. Co to są dary? Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Duchowe dary i duchowa dojrzałość Odkrywanie darów duchowych Odkrywanie i używanie darów Używanie darów duchowych Jak wiele darów istnieje? Poszczególne dary łaski

4 I Co to są dary? Dar to coś, co otrzymaliśmy od innej osoby za darmo. Lekcja ta dotyczyć będzie głównie darów Ducha Świętego. Zajmiemy się jednak również dwoma innymi rodzajami darów. A. Dary Ducha Świętego Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. Dary Ducha Świętego określane są również jako dary duchowe, dary łaski lub po prostu dary. 1. Dary duchowe Określenie dary duchowe występuje w Biblii tylko w dwóch miejscach: I Kor. 12,1 A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I Kor. 14,1 Wierne tłumaczenie greckiego terminu pneumatikos, użytego w tych fragmentach, brzmiałoby rzeczy duchowe. Co takie określenie mówi o pochodzeniu darów? 2. Dary łaski Określenie dary łaski jest najczęściej stosowaną w Biblii nazwą poszczególnych duchowych darów i występuje w wielu miejscach, np.: Rzym. 12,6 A mamy różne dary według udzielonej nam łaski [...]. I Kor. 7,7, I Kor. 12,4, I Tym. 4,14, II Tym. 1,6, I Piotr 4,10 Greckie wyrażenie charisma, użyte w powyższych fragmentach, pochodzi od słowa charis (łaska) i oznacza dar łaski. Określenie to uświadamia nam, że różnorodne dary są nam udzielane z Bożej łaski. 3. Dary Greckie słowo doma znaczy po prostu dar. Termin ten został użyty w Liście do Efezjan 4,8. Słowo dar występuje także w innym kontekście, nie dotyczącym uzdolnienia do służby (Mat. 7,11; Filip. 4,17). B. Naturalne dary Naturalne dary - czyli talenty - to szczególne uzdolnienia posiadane w różnej mierze przez każdego człowieka. Do naturalnych darów zaliczamy np.: śpiew, poezję, malarstwo, majsterkowanie, pisarstwo, dar opowiadania, zdolność słuchania innych, umiejętność milczenia, zręczność, uzdolnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą, chorymi itp. Bóg jest naszym Stwórcą, możemy być więc pewni tego, że także nasze naturalne dary pochodzą od Niego.

5 Ps. 139,14 Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ważne jest, by świadomie dziękować Bogu za nasze naturalne dary i wyuczone umiejętności oraz wykorzystywać je na chwałę Bożą i do budowania Jego Królestwa. Pomyśl! Jak wyglądałaby praca misyjna, gdyby zabrakło chrześcijan potrafiących obsługiwać komputer, prowadzić samochód, robić zdjęcia? Jakie naturalne zdolności otrzymałem od Boga? C. Fałszywe dary Mat. 24,24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Mat. 7,22-23 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Szatan jest w stanie podrabiać wiele darów Ducha Świętego. Powinniśmy więc być czujni i sprawdzać dary (I Kor. 14,29). Na podstawie jakich kryteriów powinniśmy oceniać autentyczność darów? 1. Człowiek, który posiada dar, musi być nowo narodzony. Jan 3, Musi uznawać Jezusa za swego Pana i oddawać Mu chwałę. I Kor. 12,3 3. Jego wypowiedzi muszą być zgodne z Biblią. Gal. 1, Używanie daru musi służyć budowaniu Kościoła Bożego. I Kor. 12,7, I Kor. 14,12 II Cel udzielania darów A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Rzym. 12,5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Z wszelkimi darami, udzielonymi nam przez Boga, wiążą się zadania. Nie otrzymaliśmy ich bowiem do własnego użytku, lecz do służby.

6 Czy warto zabiegać o jak najwięcej darów? B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I Kor. 14,5, I Kor. 14,26 Aby dary mogły służyć budowaniu Kościoła, muszą być używane. Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Kościół w Koryncie był obdarzony wieloma darami duchowymi (I Kor. 1,7). Pomimo to, brakowało tam jedności i miały miejsca rozłamy (I Kor. 1,11-13). Dary Ducha powinny służyć budowaniu Kościoła, ale gdy są niewłaściwie używane mogą doprowadzić do rozłamów. Ważne: Biblia nie przekazuje nam jakiejś szczegółowej i obszernej nauki dotyczącej darów. Dlatego trudno jest udzielić definitywnej odpowiedzi na niektóre pytania związane z tym tematem. Często znalezienie takiej ostatecznej odpowiedzi nie jest wcale konieczne. Posiadanie owocu Ducha (Gal. 5,22-23) powinno być dla nas ważniejsze niż korzystanie z wszystkich darów. W jaki sposób możemy przyczynić się do powstrzymania rozłamów związanych z darami duchowymi? C. Nie jako powód do rozłamów I Kor. 1,10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. III Kto posiada dary duchowe? A. Ludzie, którzy przeżyli nowe narodzenie Duch Święty zamieszkuje w każdym, kto się narodził na nowo. Rzym. 8,10-11, Rzym. 8,14-15, I Kor. 3,16, I Kor. 6,19 Duch Święty obdarza każdego chrześcijanina duchowymi darami. Można więc powiedzieć, że każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar.

7 I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I Kor. 12,11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Jakie znaczenie ma dla mnie świadomość tego, że zastałem obdarowany przez Boga? B. Chrześcijanie gotowi do służby Dary Ducha otrzymaliśmy po to, aby je wykorzystać w służbie. Odkryć i w pełni wykorzystać swe dary mogą więc tylko ci chrześcijanie, którzy są gotowi do pracy. Gdy Bóg daje nam nowe zadania, może wraz z nimi obdarzyć nas również nowymi zdolnościami. I Kor. 12,31 Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski [...]. I Kor. 14,1, I Kor. 14,12 Z drugiej strony, możliwe jest również to, że posiadane przez nas dary zanikną, jeśli nie będą wykorzystywane. IV Duchowe dary i duchowa dojrzałość Owoc Ducha jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego i dlatego może stanowić oznakę duchowej dojrzałości. Dary Ducha Świętego natomiast są nam dane jako wyposażenie do służby i dlatego niekoniecznie muszą być oznaką duchowo dojrzałego życia. Dary Ducha - są darem łaski Bożej. - są czymś posiadanym przez chrześcijanina. - mogą być odkrywane. - są przydzielane w różnym stopniu. - są bez znaczenia, jeśli nie towarzyszy im owoc. - mają związek z naszą służbą. - są tymczasowe. Owoc Ducha nie jest tym samym, co dary Ducha. Pojęcia te nie mogą być stosowane zamiennie. Owoc Ducha - jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego. - jest czymś pokazującym duchowy stan chrześcijanina. - powinien być widoczny. - powinien być obecny w całej pełni. - jest podstawą skutecznego używania darów. - ma związek z naszym charakterem. - jest wieczny.

8 Gal. 5,22-23 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. W jaki sposób możemy przyczynić się do rozwinięcia w naszym życiu owocu Ducha? V Odkrywanie darów duchowych Aby móc wykorzystywać nasze dary w służbie dla Jezusa, musimy wiedzieć, czym zostaliśmy obdarzeni. Biblia nie mówi nam, w jaki sposób możemy odkryć dary. Rozważymy jednak rady wynikające z doświadczenia wielu chrześcijan. A. Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Bóg stworzył każdego człowieka innym. Także Swoje dary rozdziela w różny sposób. W ludzkim organiźmie każda część ciała spełnia inną funkcję. Z Ciałem Chrystusa jest podobnie. Bóg obdarzył każdego chrześcijanina. Jeśli ktoś nie wierzy w to, nie będzie mógł odkryć swoich darów. jednak sprawdzić, czy nasze motywy są czyste. Czy pragniemy poznać nasze dary tylko po to, aby się dowartościować, czy po to, aby uwielbiać Boga? Powinniśmy modlić się także o to, by Bóg wskazał nam służbę, której mamy się podjąć. Dlaczego pragnę poznać moje dary? D. Rozpocznij służbę Zazwyczaj dary odkrywa się przez zaangażowanie w różne dziedziny służby. Rozpocznij od zadań znajdujących się w twoim zasięgu. Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Kor. 12,7, I Piotr 4,10 B. Dowiedz się jakie dary istnieją Aby móc odkryć nasze dary, powinniśmy wiedzieć, jakie dary istnieją. Pomocą może być studium poniższych fragmentów: Rzym. 12,6-8; I Kor. 12,8-10; I Kor. 12,28-31; Efez. 4,11. C. Módl się o Bożą pomoc Możemy modlić się o to, by Bóg pomógł nam rozpoznać dary, którymi nas obdarzył. Powinniśmy W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? E. Dokonuj weryfikacji Zastanów się: W jakich dziedzinach służby twoje zaangażowanie przynosi największy owoc? Które obszary twojej pracy Bóg szczególnie błogosławi? Pomocą może być rozmowa z innymi chrześcijanami i ich opinia na temat twoich darów. W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy?

9 VI Używanie darów duchowych I Kor. 4,1-2 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czego oczekuje od nas Bóg w związku z używaniem darów duchowych? Trzeźwa, biblijna i wyważona postawa jest niezbędna do wiernego używania darów. Poniższe wytyczne mogą stanowić szczególną pomoc w korzystaniu z nich. A. Postrzegaj dary jako zadania O dary powinien zabiegać tylko ten, kto jest gotów wypełniać zadania, powierzone mu przez Boga. Dary są związane ze służbą! I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jakie zadania jestem gotów wypełniać? B. Bądź gotów wykonać każde zadanie Każdy chrześcijanin powinien być gotów do wykonania każdego zadania, zleconego mu przez Boga. Nie jest przy tym istotne, czy zostaliśmy wyposażeni w stosowne dary. Oto kilka przykładów: - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar ewangelizacji. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do opowiadania o Jezusie i świadczenia o Nim (Dz.Ap. 1,8). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar służby. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do służenia innym (Gal. 5,13). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar miłosierdzia. Każdy chrześcijanin powinien jednak okazywać innym miłość (Jak. 2,13). Spróbuj uzupełnić powyższą listę! C. Ustal mocne punkty Od naszych osobistych darów duchowych zależą nasze zadania. Powinniśmy więc określić dziedziny, w których zostaliśmy szczególnie obdarzeni przez Boga. Czy świadomość moich darów duchowych pomaga mi w odkrywaniu Bożej woli dotyczącej mojego życia? D. Nie bądź zbyt wymagający wobec innych Ludzie posiadający określone dary duchowe często oczekują od innych tego samego, co od siebie. Uważajmy więc, aby pochopnie nie nakładać na innych chrześcijan zbyt wysokich wymagań. Czy jest sens porównywać nasze zdolności ze zdolnościami innych?

10 VII Jak wiele darów istnieje? Cztery najważniejsze listy darów znajdują się w następujących miejscach Biblii: Rzym. 12,6-8, I Kor. 12,8-10, I Kor. 12,28-31, Efez. 4,11 przeczytaj poszczególne fragmenty i wynotuj wymienione w nich dary łaski W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: Dalsze możliwości: Oprócz wyżej wymienionych darów Bóg niewątpliwie może przysposobić nas do służby także innymi zdolnościami. Niektórzy komentatorzy Biblii do darów łaski zaliczają również poniższe zdolności, choć Biblia nie mówi o nich tak wyraźnie, jak o pozostałych: 1. Wypędzanie demonów Mar. 16, Bezżeństwo I Kor. 7, Dobrowolne ubóstwo I Kor. 13, Gotowość do znoszenia cierpień I Kor. 13, Muzyka I Kor. 14,26 6. Misja Efez. 3,7 7. Modlitwa, modlitwa wstawiennicza Filip. 1, Gościnność I Piotr 4, Praktyczne umiejętności II Mojż. 31,1-5 VIII Poszczególne dary łaski Biblia nie zawiera dokładnego opisu poszczególnych darów łaski. Aby je więc właściwie zrozumieć, trzeba odszukać jak najwięcej fragmentów biblijnych, w których występuje określony dar. Rozdział ten jest próbą zdefiniowania poszczególnych darów łaski: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok Dar proroctwa to zdolność trafnego, odpowiadającego danej sytuacji, zastosowania Słowa Bożego bądź przekazywanie innym otrzymanego objawienia.

11 I Kor. 12,10; 14,3.29; Efez. 3,5; II Mojż. 7, Służba, usługiwanie, diakon Dar usługiwania to zdolność dostrzegania potrzeb dotyczących praktycznej strony życia Kościoła i podejmowania się tych zadań. Jest to umiejętność dostrzegania osób w potrzebie i okazywania im pomocy. Rzym. 12,7; 16,1-2; Mar. 10,45; Dz.Ap. 6, Nauczanie, nauczyciel Dar nauczania to zdolność rozumienia ważnych prawd biblijnych, systematyzowania ich i przekazywania innym w przystępny sposób, tak by mogli je zrozumieć i zastosować. Efez. 4,11; Mat. 9,11; 28,20; Dz.Ap. 4,2; 5,21; 15,35 4. Napominanie, zachęcanie Dar napominania lub zachęcania to zdolność dostrzegania u innych chrześcijan potrzeby upomnienia, pokrzepienia, pocieszenia oraz umiejętność zaspokajania tych potrzeb ku ich duchowemu pożytkowi. Rzym. 12,8; Dz.Ap. 4,36; 14,21-22; Kol. 3,16 5. Obdarowywanie, rozdawanie Dar obdarowywania to zdolność zdobywania środków materialnych oraz dobrowolnego i hojnego przeznaczania ich na sprawy Królestwa Bożego. Rzym. 12,8; Łuk. 6,38; Dz.Ap. 20,35; Filip. 4, Zarządzanie, przełożony Dar zarządzania, czyli bycia przełożonym, to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz organizowania jego pracy w taki sposób, by wszyscy jego członkowie w harmonii i z radością wspólnie realizowali te cele. Rzym. 12,8; I Tes. 5,12; I Tym. 3,5; 5,17 7. Miłosierdzie Dar miłosierdzia to zdolność troszczenia się, z radością i współczuciem, o ludzi, których problemy są przez innych ignorowane. Rzym. 12,8; Mat. 5,7; Łuk. 6,36; 10,29-37; I Piotr 3,8 8. Mądrość Dar mądrości to zdolność udzielania właściwych rad na gruncie Słowa Bożego i w oparciu o zrozumienie danej sytuacji. I Kor. 12,8; 1,22-25; Jak. 1,5; 3,13; Dz.Ap. 6, Wiedza, poznanie Dar wiedzy to zdolność odkrywania i przekazywania innym zakrytych prawd Słowa Bożego. I Kor. 12,8; 1,5; 13,2.8; Kol. 1,9; Dz.Ap. 15, Wiara Dar wiary to zdolność podejmowania się wielkich zadań i oczekiwanie, że Bóg doprowadzi nas do ich realizacji, nawet jeśli nie wiemy, jak będzie wyglądać droga do tego celu. I Kor. 12,9; 13,2.13; Dz.Ap. 3,16;; 6,5; 11, Uzdrawianie Dar uzdrawiania to zdolność leczenia chorych mocą Bożą, bez użycia naturalnych środków leczniczych. I Kor. 12,9.28; Mar. 1,34; Mat. 10,1; Dz.Ap. 3,6-8; 5, Czynienie cudów Dar czynienia cudów to zdolność czynienia mocą Bożą rzeczy wykraczających poza prawa natury. I Kor. 12,10; II Mojż. 4,21; Jan 6,5-14; Dz.Ap. 2,43; 4,30

12 13. Rozróżnianie duchów Dar rozróżniania duchów to zdolność rozpoznawania, czy dana sprawa lub zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka, czy od oszatana. I Kor. 12,10, Mat. 16,23; Dz.Ap. 5,1-10; 8,18-23; I Jan 4, Języki Dar mówienia językami to zdolność przekazywania Bożego poselstwa lub modlenia się w nowym języku, którego nigdy się nie uczyliśmy. I Kor. 12,10; 14,2; Mar. 16,17; Dz.Ap. 2,1-13; 10, Wykładanie języków Dar wykładania języków to zdolność tłumaczenia przekazanego w nich poselstwa na zrozumiały język. I Kor. 12,10; 14, Apostoł Dar apostolstwa to zdolność powoływania do istnienia i kierowania pracą nowych Kościołów lub innych służb misyjnych. I Kor. 12,28-29; Efez. 4,11; Dz.Ap. 13,1-3, Rzym. 15, Niesienie pomocy Dar niesienia pomocy to zdolność dostrzegania chrześcijan potrzebujących wsparcia oraz wspomaganie ich w taki sposób, by mogli bardziej efektywnie używać własnych darów. I Kor. 12,28; Dz.Ap. 18,26-28; Rzym. 15, Kierowanie, zarządzanie Dar kierowania to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz powoływania do istnienia różnych służb mających realizować te zadania. I Kor. 12,28; II Mojż. 18, Ewangelista Dar ewangelizacji to zdolność głoszenia niechrześcijanom Ewangelii w taki sposób, że rozumieją jej przesłanie, przyjmują wiarą Jezusa Chrystusa i stają się odpowiedzialnymi członkami Ciała Chrystusa. Efez. 4,11; Dz.Ap. 8,4; 14,7; 21,8; II Tym. 4,5 20. Pasterz Dar bycia pasterzem to zdolność brania na siebie odpowiedzialności za kierowanie grupą wierzących oraz za związaną z tym służbę duszpasterską. Efez. 4,11; Ps. 23,1-3; Dz.Ap. 20,28; I Piotr 5,1-4 Zastosowanie Gdy zaczniemy używać darów otrzymanych od Boga, nasze życie wzbogaci się a inni doświadczą błogosławieństwa. Jeśli nie rozpoznamy naszych darów, będziemy męczyć się wykonując nieodpowiednie dla nas zadania. Rozpoznając dary, dostrzeżemy również nasze zadania w Królestwie Bożym. Jego dary wiążą się bowiem z zadaniami do wykonania. Aby prawdy zawarte w tej lekcji mogły znaleźć zastosowanie w twoim życiu, ustosunkuj się do trzech poniższych punktów. Możesz omówić je z przełożonym Kościoła lub innym dojrzałym członkiem Zboru.

13 1. Mam następujące pytania dotyczące tematu Odkrywanie i używanie darów : 3. Sądzę, że mógłbym wykorzystać moje dary w następujących dziedzinach pracy zborowej i misyjnej: 2. Mam wrażenie, że Bóg dał mi następujące dary duchowe:

14 poszczególne dary łaski podsumowanie Co to są dary? A. Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. 1. Dary duchowe I Kor. 12,1 2. Dary łaski Rzym. 12,6 3. Dary Efez. 4,8 B. Naturalne dary Ps. 139,14 C. Fałszywe dary Mat. 7,22-23 Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar. I Kor. 12,7, I Kor. 12,11, I Piotr 4,10 A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Odkrywanie darów duchowych Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Piotr 4,10 Dowiedz się, jakie dary istnieją Rozważaj fragmenty biblijne mówiące o darach Módl się o Bożą pomoc Dlaczego pragnę poznać moje dary? Rozpocznij służbę W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? Dokonuj weryfikacji W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy? W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok 2. Posługiwanie, usługiwanie, diakon 3. Nauczanie, nauczyciel 4. Napominanie, zachęcanie 5. Obdarowywanie, rozdawanie 6. Zarządzanie, przełożony 7. Miłosierdzie W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: 8. Mądrość 9. Wiedza, poznanie 10. Wiara 11. Uzdrawianie 12. Czynienie cudów 13. Rozróżnianie duchów 14. Języki 15. Wykładanie języków W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: 16. Apostoł 17. Niesienie pomocy 18. Kierowanie, zarządzanie W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: 19. Ewangelista 20. Pasterz

15

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pewność zbawienia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pewność zbawienia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób.

DrogaDoWolnosci.com. Możesz udostępniać tę listę innym. Nie zastrzegamy sobie żadnych praw do niej. Niechaj służy jak najszerszemu gronu osób. DrogaDoWolnosci.com Poniższa lista pomoże Ci w codziennej lekturze Pisma Świętego. Lekturę możesz rozpocząć w dowolnej chwili. Dzięki temu planowi będziesz w stanie przeczytać całe Pismo Święte w jeden

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Uczniostwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Uczniostwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nawrócenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nawrócenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Nowe narodzenie i początek nowego życia Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Nowe narodzenie i początek nowego życia Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wieczerza Pańska Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wieczerza Pańska Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Wydawanie owocu Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Wydawanie owocu Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Chrzest Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Chrzest Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Pokusy Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Pokusy Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami

Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami Dziś jest najlepszy czas, by rozpocząć lekturę Biblii. Rezerwując 20 minut dziennie w ciągu roku przeczytasz całe Pismo Święte! Systematyczne i regularne poznawanie Biblii jest warte każdego poświęcenia,

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9

Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 Harry Tennant, Czego uczy Biblia, część 9 SPIS TREŚCI Słowo wstępne v Uwagi do wydania polskiego vii 1. Piękna ziemia 1 2. Człowiek dobry czy zły? 5 3. Śmierć przyjaciel czy wróg? 15 4. Początek Bożych

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel i Pan Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - nasz Zbawiciel i Pan Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Pismo Święte. Stary Testament:

1. Pismo Święte. Stary Testament: 1. Pismo Święte Pismo Święte jest w pełni wystarczającą, pewną nieomylną normą poznania, wiary i posłuszeństwa, które stanowią o zbawieniu. Jest ono w całości natchnionym przez Ducha Świętego Słowem Bożym.

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Duch Święty - Jego osoba i dzieło Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - Jego osoba i dzieło Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament

Nowy Testament Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Nowego Testamentu Apokalipsa Stary Testament SPIS TREŚCI Słowo Księdza Arcybiskupa Wacława Depo Słowo wstępne Ks. Profesora Antoniego Troniny Wprowadzenie I. Formacja katechetów w Kościele partykularnym 2. Odpowiedzialni za formację katechetów w

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Człowiek - stworzony na Boży obraz Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Człowiek - stworzony na Boży obraz Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei

L. Jeter Walker. Twoje nowe zycre. Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei L. Jeter Walker Twoje nowe zycre Książka powstała we współpracy z pracownikami Międzynarodowego Biura lei Instytut "lei" Wrocław 1992 Tytuł oryginału Your New Life Tłumaczył: Jacek Woźny Adres Biura lei

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( )

DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH ( ) DESKRYPTORY BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (6-12.05.2017) p 2004300825 Chrześcijaństwo - wyznania 650 Chrześcijaństwo 0a10008482 650 Wyznania 0a36230583 p 2004304754 Sutki - -zoologia 650

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Chrześcijanie są jak drzewa

Chrześcijanie są jak drzewa Chrześcijanie są jak drzewa Księga Rodzaju 2:18-24 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących

Dar do publicznego lub prywatnego użytku. Pierwszy rodzaj: Języki jako znak dla niewierzących Dar Języków Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie; a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Kor 14:39-40). Paweł wiedział, że Kościół

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały.

Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno Słowo, swoje jedyne Słowo w którym wypowiada się cały. Nauczanie Kościoła o Piśmie Świętym Pismo Święte jest najważniejszym źródłem z którego czerpiemy prawdy wiary. Zawiera ono opis całej historii zbawienia począwszy od stworzenia świata, przez dzieje Izraela

Bardziej szczegółowo

Test z 1 listu do Koryntian

Test z 1 listu do Koryntian Literka.pl Test z 1 listu do Koryntian Data dodania: 2011-05-31 22:32:12 Autor: Grażyna Siwiec Pliki zawierają test z 1 listu do Koryntian i klucz odpowiedzi do testu. Test ułożyłam i wykorzystałam na

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

Moja Biblia Album z Wycinkami

Moja Biblia Album z Wycinkami Moja Biblia Album z Wycinkami BibleMovieInc.com Przeczytaj Księgę Rodzaju 1 : 1-2: 7. Narysuj obraz w każdym polu. Następnie ozdób ramkę. Dzień 1 Noc/Dzień Dzień 2- Niebo Dzień 3-Ziemia / Morze D Z I E

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Warszawa 2000 Oryginalne wydanie ukazało się nakładem Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów pod tytułem: Konfesja czyli wyznanie wiary i ustrój zborów baptystów Wydawca: L. Miksa, Ostrzeszów 1930 Edycja

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

Dowód chrztu Duchem Świętym

Dowód chrztu Duchem Świętym Dowód chrztu Duchem Świętym Ta grupa, która może słuchać i słucha, co Duch mówi i przyjmuje do tego objawienie, jest grupą, opisaną w 1. Korynt. 2, 6 16. To są ci, którzy posiadają Ducha Bożego. To są

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci

/ wybrane fragmenty KKK/ Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE / wybrane fragmenty KKK/ I. Chrystus - jedyne Słowo Pisma świętego Artykuł trzeci PISMO ŚWIĘTE 101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami:

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW

CHARYZMATY Biblijne teksty RELACJA POSŁUG HIERARCHICZNYCH I CHARYZ- MATÓW TPO 2-7 Posługi hierarchiczne i charyzmaty w Kościele 1 CHARYZMATY Biblijne teksty 1 Kor 12, 4-11 Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II.

PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Liturgia Godzin ] PROPOZYCJA CZYTAŃ BIBLIJNYCH tylko na Msze św. z formularzem o św. Janie Pawle II. 1 / 8 W pozostałych

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Charyzmaty. Radość Pana Grodzisk Mazowiecki Styczeń 2017

Charyzmaty. Radość Pana Grodzisk Mazowiecki Styczeń 2017 Charyzmaty Radość Pana Grodzisk Mazowiecki Styczeń 2017 J 16:7 Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. J 14:12-13 Kto we Mnie wierzy, będzie także

Bardziej szczegółowo

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne

22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne MÓJ KLUCZ DO BIBLII 22 wspaniałe wersety z Biblii i ulubione opowiadania biblijne Tytuł oryginału: My Key Verse Bible Copyright: Scandinavia Publishing House, Drejervej 15, DK-2400 Copenhagen, NV, Denmark.

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska

Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A. KLASY III D i III B. KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska RE Rysunek: Dominika Ciborowska kl. III b L I G I A KLASY III D i III B KATECHETKA: mgr teologii Beata Polkowska Duchu Święty przyjdź ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO DOMINIKA CIBOROWSKA KL III D MODLITWA Przyjdź

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY

DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY DZIEŃ KORESPONDENCYJNEJ SZKOŁY BIBLIJNEJ Lekcja 8 25 lutego DUCH ŚWIĘTY I JEGO DARY STUDIUM BIEŻĄCEGO TYGODNIA: 1 Kor 12,4-7.11; Ef 4,7; 1 Kor 12,14-31; Rz 12,3-8; 1 J 4,1-3. TEKST PAMIĘCIOWY: A różne

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO

W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO W I E R ZĘ W D U C H A ŚWIĘTEGO Wykład 33 Ks. Piotr Łabuda DARY DUCHA Myśląc o Duchu Świętym, modląc się do Ducha Świętego, najczęściej nasze myśli biegną ku darom Ducha Świętego. Przygotowujący się do

Bardziej szczegółowo

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI

DUCH ŚWIĘTY O DZIEWCZYNCE U STUDNI SPOTKANIE 5 DUCH ŚWIĘTY Dla ułatwienia poszczególne zadania oznaczone są symbolami. Legenda pozwoli Ci łatwo zorientować się w znaczeniu tych symboli: O DZIEWCZYNCE U STUDNI Mała dziewczynka stała z dziadkiem

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Masz Doradcę. 90 Nowe życie

Masz Doradcę. 90 Nowe życie 90 Nowe życie Masz Doradcę Być może mówisz sobie: "To chrześcijańskie życie jest o wicie za trudne dla mnie. Nie wiem czy będę wstanie żyćwten sposób. Tyle rzcczytrzeba robić! Nie mogę ich nawet wszystkich

Bardziej szczegółowo

7. Bóg daje ja wybieram

7. Bóg daje ja wybieram 7. Bóg daje ja wybieram 1. CELE LEKCJI WYMAGANIA OGÓLNE wprowadzenie w problematykę powołania życiowego i chrześcijańskiego powołania do świętości. 2. TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE uczeń: po lekcji

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata.

Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Wychowanie dzieci praktyczne (bo biblijne) wskazówki. 29. maja 2011 r. Żeby zdobyć jakiś zawód, trzeba się go uczyć, czasem całe lata. Tymczasem, żeby zostać rodzicem, nie trzeba żadnej szkoły. Większość

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia

Uczniostwo w czasach końca. Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Uczniostwo w czasach końca Moduł 1, Temat 2: Boży plan dla twojego życia Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to? Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Otwórz Biblię AUTORYTET I PRAWDZIWOŚĆ BIBLII. Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!

Otwórz Biblię AUTORYTET I PRAWDZIWOŚĆ BIBLII. Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną! Wypowiedz się Słowo Boże Czytanie i Zrozumienie Biblii Jak myślisz... CZYM BIBLIA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH KSIĄŻEK, LUB ZBIORÓW KSIĄŻEK? KIEDY PO RAZ PIERWSZY PRZECZYTAŁEŚ JAKIŚ FRAGMENT BIBLII? JAK MYŚLISZ,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA

ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA s. M. Renata Pawlak, prezentka s. M. Aurelia Patrzyk, prezentka ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE. MATKA ZOFIA CZESKA wiek: klasy IV - VI czas: 45 minut cele ogólne: dydaktyczny: zapoznanie z osobą Sł. B. Zofii Czeskiej

Bardziej szczegółowo

b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda.

b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. Prawie wszystko o Duchu Świętym 1. Duch Święty jako Osoba i w działaniu a) Jest Stworzycielem i Ożywicielem. b) Przebywał w Jezusie, który Jego mocą nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. c) Stworzył z Apostołów

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

Tradycje antyczne i biblijne

Tradycje antyczne i biblijne Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Wstęp Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy

Bardziej szczegółowo

ROLA OWOCU I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO (w życiu człowieka wierzącego)

ROLA OWOCU I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO (w życiu człowieka wierzącego) Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne Teologia Systematyczna Dogmatyka Wykładowca: Konstanty Wiazowski Opracowanie: Student SULu- Jan Puchacz ROLA OWOCU I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO (w życiu człowieka wierzącego)

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte 2 Wstęp

Pismo Święte 2 Wstęp Pismo Święte 2 Wstęp Wiadomości wstępne o Biblii 1. Tytuł: Biblia 2. Autor: Duch Święty 3. Spis treści: S.T. i N.T. 4. Bohater: Jezus Chrystus 5. Cechy charakterystyczne 6. Co zrobić z Biblią? Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II

Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II 3 Modlitwa zawierzenia rodziny św. Janowi Pawłowi II Tobie, Ojcze Święty, zawierzamy naszą rodzinę. Wypraszaj nam łaski, abyśmy byli silni mocą Chrystusa. Módl się, aby nasza rodzina, wierna swemu sakramentalnemu

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus)

Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) Myśl o mnie, a Ja będę myślał o twoich potrzebach. (Jezus) DZIEWI PRÓB JEZUSA Nowenna z Kunegund Siwiec FLOS CARMELI POZNA 2015 NOWENNA ze Suebnic Bo Kunegund Siwiec WPROWADZENIE W trakcie II wojny światowej

Bardziej szczegółowo

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31

Finansuj Filipa. i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Finansuj Filipa i narzędzia do jego służby Dzieje Apostolskie 8, 30-31 Kto to jest Filip? Filip to zwyczajny chrześcijanin, który stosuje model indywidualnej ewangelizacji oparty na przykładzie Filipa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego / www.cme.org.pl / cme@cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 14. niedziela po Trójcy Świętej Główna myśl: Czyń dobrze Tekst:

Bardziej szczegółowo

Nowenna do św. Charbela

Nowenna do św. Charbela Nowenna do św. Charbela Modlitwa do odmawiania każdego dnia O dobry, miłosierny i najukochańszy Boże, z głębi serca, z pokorą wobec Ciebie pragnę moją modlitwą wyrazić wdzięczność za wszystko co otrzymałem

Bardziej szczegółowo

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg.

Biblia Hebrajska, spisywana przez ponad tysiąc lat, pierwotnie w języku hebrajskim, odpowiada protestanckiemu Staremu Testamentowi. Zawiera 39 ksiąg. BIBLIA WPROWADZENIE Słowo biblia" oznacza po grecku księgi". Pochodzi od innego słowa - byblos, oznaczającego papirus, czyli materiał, z którego w starożytności wykonywano księgi. Długość ksiąg Niektóre

Bardziej szczegółowo

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16)

Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16) Lekcja 12 na 16 września 2017 Mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej (Galacjan 5:16) W Galacjan 5: 13-15 Paweł ostrzegał adresatów swojego listu, że nie powinni

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo