Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów"

Transkrypt

1 Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów

2 Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca: Fundacja Ewangeliczna Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego: - Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994, - Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem BT. skróty nazw ksiąg biblijnych zastosowane w kursie W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej. Abd. Agg. Am. Dan. Dz.Ap. Efez. Est. Ezd. Ezech. Filem. Filip. Gal. Hab. Hebr. Iz. Jan I Jan II Jan III Jan Jak. Jer. Job Joel Jon. Joz. Jud. Kazn. - Księga Abdiasza - Księga Aggeusza - Księga Amosa - Księga Daniela - Dzieje Apostolskie - List do Efezjan - Księga Estery - Księga Ezdrasza - Księga Ezechiela - List do Filemona - List do Filipian - List do Galacjan (List do Galatów) - Księga Habakuka - List do Hebrajczyków - Księga Izajasza - Ewangelia Jana - I List Jana - II List Jana - III List Jana - List Jakuba - Księga Jeremiasza - Księga Joba (Księga Hioba) - Księga Joela - Księga Jonasza - Księga Jozuego - List Judy - Księga Kaznodziei Salomona (Księga Koheleta) Kol. I Kor. II Kor. I Kron. II Kron. I Król. II Król. Łuk. Mal. Mar. Mat. Mich. I Mojż. II Mojż. III Mojż. IV Mojż. V Mojż. Nah. Neh. Obj. Oz. Pieśń n.p. I Piotr - List do Kolosan - I List do Koryntian - II List do Koryntian - I Księga Kronik - II Księga Kronik - I Księga Królewska - II Księga Królewska - Ewangelia Łukasza - Księga Malachiasza - Ewangelia Marka - Ewangelia Mateusza. - Księga Micheasza - I Księga Mojżeszowa (Księga Rodzaju) - II Księga Mojżeszowa (Księga Wyjścia) - III Księga Mojżeszowa (Księga Kapłańska) - IV Księga Mojżeszowa (Księga Liczb) - V Księga Mojżeszowa (Księga Powtórzonego Prawa) - Księga Nahuma - Księga Nehemiasza - Objawienie Jana (Apokalipsa Jana) - Księga Ozeasza - Pieśń nad Pieśniami - I List Piotra II Piotr. Przyp. Ps. Rut Rzym. I Sam. II Sam. Sędz. Sof. I Tes. II Tes. Tr. I Tym. II Tym. Tyt. Zach. - II List Piotra - Przypowieści Salomona (Księga Przysłów) - Księga Psalmów - Księga Rut - List do Rzymian - I Księga Samuela - II Księga Samuela - Księga Sędziów - Księga Sofoniasza - I List do Tesaloniczan - II List do Tesaloniczan - Treny (Lamentacje) - I List do Tymoteusza - II List do Tymoteusza - List do Tytusa - Księga Zachariasza W odnośnikach do tekstów biblijnych zawsze podawany jest najpierw skrót nazwy księgi, następnie numer rozdziału, po przecinku zaś numer wiersza. Przykłady: Obj. 3,20 = Objawienie Jana (Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20 Iz. 1, = Księga Izajasza, rozdział 1, wiersze oraz 18-20

3 Uczeń Jezusa to człowiek, który należy do Jezusa Chrystusa, naśladuje Go, uczy się od Niego i służy Mu. Jezus nie oczekuje od nas umiejętności wykonywania wszelkich zadań. Różnych ludzi obdarzył różnymi zdolnościami. Nasze zadania zależą więc od naszych duchowych darów. Im więcej darów otrzymaliśmy, tym większa jest nasza odpowiedzialność. Dlatego musimy być wierni w wykorzystywaniu tego, czym Bóg nas obdarował. Co to są dary? Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Duchowe dary i duchowa dojrzałość Odkrywanie darów duchowych Odkrywanie i używanie darów Używanie darów duchowych Jak wiele darów istnieje? Poszczególne dary łaski

4 I Co to są dary? Dar to coś, co otrzymaliśmy od innej osoby za darmo. Lekcja ta dotyczyć będzie głównie darów Ducha Świętego. Zajmiemy się jednak również dwoma innymi rodzajami darów. A. Dary Ducha Świętego Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. Dary Ducha Świętego określane są również jako dary duchowe, dary łaski lub po prostu dary. 1. Dary duchowe Określenie dary duchowe występuje w Biblii tylko w dwóch miejscach: I Kor. 12,1 A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I Kor. 14,1 Wierne tłumaczenie greckiego terminu pneumatikos, użytego w tych fragmentach, brzmiałoby rzeczy duchowe. Co takie określenie mówi o pochodzeniu darów? 2. Dary łaski Określenie dary łaski jest najczęściej stosowaną w Biblii nazwą poszczególnych duchowych darów i występuje w wielu miejscach, np.: Rzym. 12,6 A mamy różne dary według udzielonej nam łaski [...]. I Kor. 7,7, I Kor. 12,4, I Tym. 4,14, II Tym. 1,6, I Piotr 4,10 Greckie wyrażenie charisma, użyte w powyższych fragmentach, pochodzi od słowa charis (łaska) i oznacza dar łaski. Określenie to uświadamia nam, że różnorodne dary są nam udzielane z Bożej łaski. 3. Dary Greckie słowo doma znaczy po prostu dar. Termin ten został użyty w Liście do Efezjan 4,8. Słowo dar występuje także w innym kontekście, nie dotyczącym uzdolnienia do służby (Mat. 7,11; Filip. 4,17). B. Naturalne dary Naturalne dary - czyli talenty - to szczególne uzdolnienia posiadane w różnej mierze przez każdego człowieka. Do naturalnych darów zaliczamy np.: śpiew, poezję, malarstwo, majsterkowanie, pisarstwo, dar opowiadania, zdolność słuchania innych, umiejętność milczenia, zręczność, uzdolnienia do pracy z dziećmi, młodzieżą, chorymi itp. Bóg jest naszym Stwórcą, możemy być więc pewni tego, że także nasze naturalne dary pochodzą od Niego.

5 Ps. 139,14 Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Ważne jest, by świadomie dziękować Bogu za nasze naturalne dary i wyuczone umiejętności oraz wykorzystywać je na chwałę Bożą i do budowania Jego Królestwa. Pomyśl! Jak wyglądałaby praca misyjna, gdyby zabrakło chrześcijan potrafiących obsługiwać komputer, prowadzić samochód, robić zdjęcia? Jakie naturalne zdolności otrzymałem od Boga? C. Fałszywe dary Mat. 24,24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść wybranych. Mat. 7,22-23 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Szatan jest w stanie podrabiać wiele darów Ducha Świętego. Powinniśmy więc być czujni i sprawdzać dary (I Kor. 14,29). Na podstawie jakich kryteriów powinniśmy oceniać autentyczność darów? 1. Człowiek, który posiada dar, musi być nowo narodzony. Jan 3, Musi uznawać Jezusa za swego Pana i oddawać Mu chwałę. I Kor. 12,3 3. Jego wypowiedzi muszą być zgodne z Biblią. Gal. 1, Używanie daru musi służyć budowaniu Kościoła Bożego. I Kor. 12,7, I Kor. 14,12 II Cel udzielania darów A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Rzym. 12,5 Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Z wszelkimi darami, udzielonymi nam przez Boga, wiążą się zadania. Nie otrzymaliśmy ich bowiem do własnego użytku, lecz do służby.

6 Czy warto zabiegać o jak najwięcej darów? B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. I Kor. 14,5, I Kor. 14,26 Aby dary mogły służyć budowaniu Kościoła, muszą być używane. Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Kościół w Koryncie był obdarzony wieloma darami duchowymi (I Kor. 1,7). Pomimo to, brakowało tam jedności i miały miejsca rozłamy (I Kor. 1,11-13). Dary Ducha powinny służyć budowaniu Kościoła, ale gdy są niewłaściwie używane mogą doprowadzić do rozłamów. Ważne: Biblia nie przekazuje nam jakiejś szczegółowej i obszernej nauki dotyczącej darów. Dlatego trudno jest udzielić definitywnej odpowiedzi na niektóre pytania związane z tym tematem. Często znalezienie takiej ostatecznej odpowiedzi nie jest wcale konieczne. Posiadanie owocu Ducha (Gal. 5,22-23) powinno być dla nas ważniejsze niż korzystanie z wszystkich darów. W jaki sposób możemy przyczynić się do powstrzymania rozłamów związanych z darami duchowymi? C. Nie jako powód do rozłamów I Kor. 1,10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. III Kto posiada dary duchowe? A. Ludzie, którzy przeżyli nowe narodzenie Duch Święty zamieszkuje w każdym, kto się narodził na nowo. Rzym. 8,10-11, Rzym. 8,14-15, I Kor. 3,16, I Kor. 6,19 Duch Święty obdarza każdego chrześcijanina duchowymi darami. Można więc powiedzieć, że każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar.

7 I Kor. 12,7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I Kor. 12,11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał [...]. Jakie znaczenie ma dla mnie świadomość tego, że zastałem obdarowany przez Boga? B. Chrześcijanie gotowi do służby Dary Ducha otrzymaliśmy po to, aby je wykorzystać w służbie. Odkryć i w pełni wykorzystać swe dary mogą więc tylko ci chrześcijanie, którzy są gotowi do pracy. Gdy Bóg daje nam nowe zadania, może wraz z nimi obdarzyć nas również nowymi zdolnościami. I Kor. 12,31 Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski [...]. I Kor. 14,1, I Kor. 14,12 Z drugiej strony, możliwe jest również to, że posiadane przez nas dary zanikną, jeśli nie będą wykorzystywane. IV Duchowe dary i duchowa dojrzałość Owoc Ducha jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego i dlatego może stanowić oznakę duchowej dojrzałości. Dary Ducha Świętego natomiast są nam dane jako wyposażenie do służby i dlatego niekoniecznie muszą być oznaką duchowo dojrzałego życia. Dary Ducha - są darem łaski Bożej. - są czymś posiadanym przez chrześcijanina. - mogą być odkrywane. - są przydzielane w różnym stopniu. - są bez znaczenia, jeśli nie towarzyszy im owoc. - mają związek z naszą służbą. - są tymczasowe. Owoc Ducha nie jest tym samym, co dary Ducha. Pojęcia te nie mogą być stosowane zamiennie. Owoc Ducha - jest skutkiem zdrowego wzrostu duchowego. - jest czymś pokazującym duchowy stan chrześcijanina. - powinien być widoczny. - powinien być obecny w całej pełni. - jest podstawą skutecznego używania darów. - ma związek z naszym charakterem. - jest wieczny.

8 Gal. 5,22-23 Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. W jaki sposób możemy przyczynić się do rozwinięcia w naszym życiu owocu Ducha? V Odkrywanie darów duchowych Aby móc wykorzystywać nasze dary w służbie dla Jezusa, musimy wiedzieć, czym zostaliśmy obdarzeni. Biblia nie mówi nam, w jaki sposób możemy odkryć dary. Rozważymy jednak rady wynikające z doświadczenia wielu chrześcijan. A. Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Bóg stworzył każdego człowieka innym. Także Swoje dary rozdziela w różny sposób. W ludzkim organiźmie każda część ciała spełnia inną funkcję. Z Ciałem Chrystusa jest podobnie. Bóg obdarzył każdego chrześcijanina. Jeśli ktoś nie wierzy w to, nie będzie mógł odkryć swoich darów. jednak sprawdzić, czy nasze motywy są czyste. Czy pragniemy poznać nasze dary tylko po to, aby się dowartościować, czy po to, aby uwielbiać Boga? Powinniśmy modlić się także o to, by Bóg wskazał nam służbę, której mamy się podjąć. Dlaczego pragnę poznać moje dary? D. Rozpocznij służbę Zazwyczaj dary odkrywa się przez zaangażowanie w różne dziedziny służby. Rozpocznij od zadań znajdujących się w twoim zasięgu. Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Kor. 12,7, I Piotr 4,10 B. Dowiedz się jakie dary istnieją Aby móc odkryć nasze dary, powinniśmy wiedzieć, jakie dary istnieją. Pomocą może być studium poniższych fragmentów: Rzym. 12,6-8; I Kor. 12,8-10; I Kor. 12,28-31; Efez. 4,11. C. Módl się o Bożą pomoc Możemy modlić się o to, by Bóg pomógł nam rozpoznać dary, którymi nas obdarzył. Powinniśmy W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? E. Dokonuj weryfikacji Zastanów się: W jakich dziedzinach służby twoje zaangażowanie przynosi największy owoc? Które obszary twojej pracy Bóg szczególnie błogosławi? Pomocą może być rozmowa z innymi chrześcijanami i ich opinia na temat twoich darów. W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy?

9 VI Używanie darów duchowych I Kor. 4,1-2 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Czego oczekuje od nas Bóg w związku z używaniem darów duchowych? Trzeźwa, biblijna i wyważona postawa jest niezbędna do wiernego używania darów. Poniższe wytyczne mogą stanowić szczególną pomoc w korzystaniu z nich. A. Postrzegaj dary jako zadania O dary powinien zabiegać tylko ten, kto jest gotów wypełniać zadania, powierzone mu przez Boga. Dary są związane ze służbą! I Piotr 4,10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jakie zadania jestem gotów wypełniać? B. Bądź gotów wykonać każde zadanie Każdy chrześcijanin powinien być gotów do wykonania każdego zadania, zleconego mu przez Boga. Nie jest przy tym istotne, czy zostaliśmy wyposażeni w stosowne dary. Oto kilka przykładów: - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar ewangelizacji. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do opowiadania o Jezusie i świadczenia o Nim (Dz.Ap. 1,8). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar służby. Każdy chrześcijanin powinien być jednak gotów do służenia innym (Gal. 5,13). - Tylko niektórzy chrześcijanie mają dar miłosierdzia. Każdy chrześcijanin powinien jednak okazywać innym miłość (Jak. 2,13). Spróbuj uzupełnić powyższą listę! C. Ustal mocne punkty Od naszych osobistych darów duchowych zależą nasze zadania. Powinniśmy więc określić dziedziny, w których zostaliśmy szczególnie obdarzeni przez Boga. Czy świadomość moich darów duchowych pomaga mi w odkrywaniu Bożej woli dotyczącej mojego życia? D. Nie bądź zbyt wymagający wobec innych Ludzie posiadający określone dary duchowe często oczekują od innych tego samego, co od siebie. Uważajmy więc, aby pochopnie nie nakładać na innych chrześcijan zbyt wysokich wymagań. Czy jest sens porównywać nasze zdolności ze zdolnościami innych?

10 VII Jak wiele darów istnieje? Cztery najważniejsze listy darów znajdują się w następujących miejscach Biblii: Rzym. 12,6-8, I Kor. 12,8-10, I Kor. 12,28-31, Efez. 4,11 przeczytaj poszczególne fragmenty i wynotuj wymienione w nich dary łaski W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: Dalsze możliwości: Oprócz wyżej wymienionych darów Bóg niewątpliwie może przysposobić nas do służby także innymi zdolnościami. Niektórzy komentatorzy Biblii do darów łaski zaliczają również poniższe zdolności, choć Biblia nie mówi o nich tak wyraźnie, jak o pozostałych: 1. Wypędzanie demonów Mar. 16, Bezżeństwo I Kor. 7, Dobrowolne ubóstwo I Kor. 13, Gotowość do znoszenia cierpień I Kor. 13, Muzyka I Kor. 14,26 6. Misja Efez. 3,7 7. Modlitwa, modlitwa wstawiennicza Filip. 1, Gościnność I Piotr 4, Praktyczne umiejętności II Mojż. 31,1-5 VIII Poszczególne dary łaski Biblia nie zawiera dokładnego opisu poszczególnych darów łaski. Aby je więc właściwie zrozumieć, trzeba odszukać jak najwięcej fragmentów biblijnych, w których występuje określony dar. Rozdział ten jest próbą zdefiniowania poszczególnych darów łaski: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok Dar proroctwa to zdolność trafnego, odpowiadającego danej sytuacji, zastosowania Słowa Bożego bądź przekazywanie innym otrzymanego objawienia.

11 I Kor. 12,10; 14,3.29; Efez. 3,5; II Mojż. 7, Służba, usługiwanie, diakon Dar usługiwania to zdolność dostrzegania potrzeb dotyczących praktycznej strony życia Kościoła i podejmowania się tych zadań. Jest to umiejętność dostrzegania osób w potrzebie i okazywania im pomocy. Rzym. 12,7; 16,1-2; Mar. 10,45; Dz.Ap. 6, Nauczanie, nauczyciel Dar nauczania to zdolność rozumienia ważnych prawd biblijnych, systematyzowania ich i przekazywania innym w przystępny sposób, tak by mogli je zrozumieć i zastosować. Efez. 4,11; Mat. 9,11; 28,20; Dz.Ap. 4,2; 5,21; 15,35 4. Napominanie, zachęcanie Dar napominania lub zachęcania to zdolność dostrzegania u innych chrześcijan potrzeby upomnienia, pokrzepienia, pocieszenia oraz umiejętność zaspokajania tych potrzeb ku ich duchowemu pożytkowi. Rzym. 12,8; Dz.Ap. 4,36; 14,21-22; Kol. 3,16 5. Obdarowywanie, rozdawanie Dar obdarowywania to zdolność zdobywania środków materialnych oraz dobrowolnego i hojnego przeznaczania ich na sprawy Królestwa Bożego. Rzym. 12,8; Łuk. 6,38; Dz.Ap. 20,35; Filip. 4, Zarządzanie, przełożony Dar zarządzania, czyli bycia przełożonym, to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz organizowania jego pracy w taki sposób, by wszyscy jego członkowie w harmonii i z radością wspólnie realizowali te cele. Rzym. 12,8; I Tes. 5,12; I Tym. 3,5; 5,17 7. Miłosierdzie Dar miłosierdzia to zdolność troszczenia się, z radością i współczuciem, o ludzi, których problemy są przez innych ignorowane. Rzym. 12,8; Mat. 5,7; Łuk. 6,36; 10,29-37; I Piotr 3,8 8. Mądrość Dar mądrości to zdolność udzielania właściwych rad na gruncie Słowa Bożego i w oparciu o zrozumienie danej sytuacji. I Kor. 12,8; 1,22-25; Jak. 1,5; 3,13; Dz.Ap. 6, Wiedza, poznanie Dar wiedzy to zdolność odkrywania i przekazywania innym zakrytych prawd Słowa Bożego. I Kor. 12,8; 1,5; 13,2.8; Kol. 1,9; Dz.Ap. 15, Wiara Dar wiary to zdolność podejmowania się wielkich zadań i oczekiwanie, że Bóg doprowadzi nas do ich realizacji, nawet jeśli nie wiemy, jak będzie wyglądać droga do tego celu. I Kor. 12,9; 13,2.13; Dz.Ap. 3,16;; 6,5; 11, Uzdrawianie Dar uzdrawiania to zdolność leczenia chorych mocą Bożą, bez użycia naturalnych środków leczniczych. I Kor. 12,9.28; Mar. 1,34; Mat. 10,1; Dz.Ap. 3,6-8; 5, Czynienie cudów Dar czynienia cudów to zdolność czynienia mocą Bożą rzeczy wykraczających poza prawa natury. I Kor. 12,10; II Mojż. 4,21; Jan 6,5-14; Dz.Ap. 2,43; 4,30

12 13. Rozróżnianie duchów Dar rozróżniania duchów to zdolność rozpoznawania, czy dana sprawa lub zachowanie pochodzi od Boga, od człowieka, czy od oszatana. I Kor. 12,10, Mat. 16,23; Dz.Ap. 5,1-10; 8,18-23; I Jan 4, Języki Dar mówienia językami to zdolność przekazywania Bożego poselstwa lub modlenia się w nowym języku, którego nigdy się nie uczyliśmy. I Kor. 12,10; 14,2; Mar. 16,17; Dz.Ap. 2,1-13; 10, Wykładanie języków Dar wykładania języków to zdolność tłumaczenia przekazanego w nich poselstwa na zrozumiały język. I Kor. 12,10; 14, Apostoł Dar apostolstwa to zdolność powoływania do istnienia i kierowania pracą nowych Kościołów lub innych służb misyjnych. I Kor. 12,28-29; Efez. 4,11; Dz.Ap. 13,1-3, Rzym. 15, Niesienie pomocy Dar niesienia pomocy to zdolność dostrzegania chrześcijan potrzebujących wsparcia oraz wspomaganie ich w taki sposób, by mogli bardziej efektywnie używać własnych darów. I Kor. 12,28; Dz.Ap. 18,26-28; Rzym. 15, Kierowanie, zarządzanie Dar kierowania to zdolność rozumienia zadań i celów Kościoła oraz powoływania do istnienia różnych służb mających realizować te zadania. I Kor. 12,28; II Mojż. 18, Ewangelista Dar ewangelizacji to zdolność głoszenia niechrześcijanom Ewangelii w taki sposób, że rozumieją jej przesłanie, przyjmują wiarą Jezusa Chrystusa i stają się odpowiedzialnymi członkami Ciała Chrystusa. Efez. 4,11; Dz.Ap. 8,4; 14,7; 21,8; II Tym. 4,5 20. Pasterz Dar bycia pasterzem to zdolność brania na siebie odpowiedzialności za kierowanie grupą wierzących oraz za związaną z tym służbę duszpasterską. Efez. 4,11; Ps. 23,1-3; Dz.Ap. 20,28; I Piotr 5,1-4 Zastosowanie Gdy zaczniemy używać darów otrzymanych od Boga, nasze życie wzbogaci się a inni doświadczą błogosławieństwa. Jeśli nie rozpoznamy naszych darów, będziemy męczyć się wykonując nieodpowiednie dla nas zadania. Rozpoznając dary, dostrzeżemy również nasze zadania w Królestwie Bożym. Jego dary wiążą się bowiem z zadaniami do wykonania. Aby prawdy zawarte w tej lekcji mogły znaleźć zastosowanie w twoim życiu, ustosunkuj się do trzech poniższych punktów. Możesz omówić je z przełożonym Kościoła lub innym dojrzałym członkiem Zboru.

13 1. Mam następujące pytania dotyczące tematu Odkrywanie i używanie darów : 3. Sądzę, że mógłbym wykorzystać moje dary w następujących dziedzinach pracy zborowej i misyjnej: 2. Mam wrażenie, że Bóg dał mi następujące dary duchowe:

14 poszczególne dary łaski podsumowanie Co to są dary? A. Dary Ducha Świętego są szczególnymi zdolnościami, którymi Duch Święty obdarza nowo narodzonych chrześcijan, aby mogli wykorzystywać je do budowania Kościoła Jezusa. 1. Dary duchowe I Kor. 12,1 2. Dary łaski Rzym. 12,6 3. Dary Efez. 4,8 B. Naturalne dary Ps. 139,14 C. Fałszywe dary Mat. 7,22-23 Cel udzielania darów Kto posiada dary duchowe? Każdy chrześcijanin posiada co najmniej jeden dar. I Kor. 12,7, I Kor. 12,11, I Piotr 4,10 A. Ku wspólnemu pożytkowi I Kor. 12,7 B. Ku zbudowaniu Kościoła I Kor. 14,12 Które dary są szczególnie pomocne w przygotowaniu wierzących do służby i budowania Kościoła? Efez. 4,11-12 Odkrywanie darów duchowych Uwierz w to, że Bóg cię obdarował Skąd wiem, że Bóg mnie obdarował? I Piotr 4,10 Dowiedz się, jakie dary istnieją Rozważaj fragmenty biblijne mówiące o darach Módl się o Bożą pomoc Dlaczego pragnę poznać moje dary? Rozpocznij służbę W jakim kierunku skłaniam się? Jaki rodzaj służby szczególnie leży mi na sercu? Dokonuj weryfikacji W jakich zadaniach osiągam sukces? W jakich dziedzinach inni oczekują mojej pomocy? W Liście do Rzymian 12,6-8 zostały wymienione: 1. Proroctwo, prorokowanie, prorok 2. Posługiwanie, usługiwanie, diakon 3. Nauczanie, nauczyciel 4. Napominanie, zachęcanie 5. Obdarowywanie, rozdawanie 6. Zarządzanie, przełożony 7. Miłosierdzie W I Liście do Koryntian 12,8-10 zostały dodane: 8. Mądrość 9. Wiedza, poznanie 10. Wiara 11. Uzdrawianie 12. Czynienie cudów 13. Rozróżnianie duchów 14. Języki 15. Wykładanie języków W I Liście do Koryntian 12,28-31 zostały dodane: 16. Apostoł 17. Niesienie pomocy 18. Kierowanie, zarządzanie W Liście do Efezjan 4,11 zostały dodane: 19. Ewangelista 20. Pasterz

15