MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np. życie po śmierci (J 14,1-3; Mk 9, 42-50; Ap 20,11-15; 1 Kor 15,20-24), miłość bliźniego (Wj 22,20-26; Syr 25,1; Jr, 9, 2-5; Pp 10 18n; J 4,20n, Rz 5,5). Ważne, aby katechizowani po przeczytaniu tekstów biblijnych potrafili sformułować wnioski. Zmiana metafory Istotą jest znalezienie nowych metafor oddających sens już istniejących, zarówno biblijnych, jak i zaczerpniętych, np. z przysłów czy ciekawych sentencji. Pozwala to na lepsze zrozumienie znaczenia i uczy posługiwania się metaforą. W małych grupach uczniowie opracowują przydzieloną im metaforę, np. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w wir (Mt 13,44), układając nowe metafory królestwa Bożego, wybierając ich zdaniem najlepszą i dzieląc się nią na forum. Inne teksty: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją" (Iz 1,18), Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,14). Słowa-klucze Należy odnaleźć słowa o kluczowym znaczeniu w danym t< ście (biblijnym, liturgicznym lub świeckim). W grupach kilka z t) słów (np. 5-6) trzeba odnotować na małych kartkach papieru i na podstawie odkryć konstrukcją danej wypowiedzi. Wariant: mo; zaprosić do odtworzenia (opowiedzenia) danego tekstu na podstaw wybranych kluczowych słów. Zebranie zdań: sentencji do zapamiętania Zapamiętanie wybranych sentencji jest niezbędne zarówno jako wyraz ogólnego wykształcenia, jak i źródło argumentów i motywacji. Zebranie sentencji do zapamiętania przez uczniów sugerują dokumenty Kościoła, mówiąc o nauczaniu pamięciowym w katechezie. Uczenie się tekstów biblijnych na pamięć Ważna metoda ze względów wychowawczych. Możliwa w ramach katechezy recytacja (np. wybrać swój psalm" i nauczyć się go na pamięć). Wolne miejsca do uzupełnienia W formie testu, z którego wymazano niektóre fragmenty ( zabawa w odnaleziony stary papirus"). Przy znanych tekstach - można korzystać z pamięci, przy nieznanych sygnaturka może być także lekko nieczytelna. Przy sprawdzeniu pracy uczniowie mogą sami odnaleźć tekst w Piśmie Świętym. Papierek lakmusowy Fragment biblijny (odbity na ksero) jest kolorowany przez uczniów pod kątem określonych treści, np. słowa, które mówią o Jezusie, słowa o Jego przeciwnikach, słowa o uczniach Jezusa. Szczepionka Należy w Piśmie Świętym odnaleźć fragment, który byłby antidotum" (lekarstwem, szczepionką) na jakiś aktualny problem (np. lęk, wojna, nienawiść). A także gry... zagadki... konkursy biblijne... oraz krzyżówki, rebusy biblijne, rozsypanki obrazkowe dla dzieci, komiksy biblijne, zamiany liter, przestawienia wyrazów, rysunki do kolorowania, do uzupełniania, do malowania, labirynty... i wiele innych pomysłów własnych oraz przejętych od innych! Zamiana tekstu - na list do bliskiej osoby, do współczesnych ludzi itp., - na modlitwę (np. modlitwa dziękczynna Zacheusza po spotkaniu z Jezusem; modlitwa smutnego młodzieńca" itp.); - na dialog między bohaterami; 1

2 - na sprawozdanie (notatkę prasową z wybranej gazety); - na telegram albo SMS; - wywiad z postacią z tekstu; - opowiadanie z różnych punktów widzenia; - używając innych słów (parafraza, np. dziesięciu przykazań). Porównywanie różnych tłumaczeń w grupach Każda z grup otrzymuje różne tłumaczenie perykopy (Biblia Tysiąclecia, Poznańska itp.). Trzeba zostawić czas na przygotowanie (przeczytanie, przemyślenie). Wspólnie czyta się poszczególne tłumaczenia, zwracając uwagę na różnice. Podobną metodę można zastosować w grupie dobrze władającą obcym językiem (np. niemieckim czy angielskim). Zakłada się również znajomość tego języka przez katechetę. Porównanie tego samego tekstu w różnych językach może obudzić nowe spojrzenie na znany wcześniej tekst. Można również porównywać w Biblii poszczególne osoby (np. żywot i charakterystyka Mojżesza, Mojżesz a Chrystus itd.), dzieje z różnych części Biblii (dwa opisy stworzenia, historie św. Pawła), podobne perykopy (Ewangelie synoptyczne). Metody analizy tekstów biblijnych Czytanie tekstu biblijnego ze zrozumieniem Tekstem posiadającym szczególne znaczenie dla katechezy jest Pismo Święte. Rozróżnia się kilka sposobów jego czytania podczas katechezy. Do podstawowych należą: uroczysty i zwykły oraz z podziałem na role. Zwykły sposób czytania kieruje się zasadami, jak przy pracy z tekstem. Wprowadza się go przy wykorzystywaniu kolejnych fragmentów podczas lekcji, niezrozumieniu uroczyście odczytanego tekstu, wprowadzeniu wielu fragmentów czy zastosowaniu pracy grupowej. Czytanie z podziałem na role Czytanie winno odbywać się zawsze z egzemplarza Pisma Świętego, nie podręcznika dla ucznia lub kartek. Poprzedzić je winno odpowiednie wprowadzenie. W uroczystym czytaniu osoba lektora musi być wcześniej przygotowana. U dzieci młodszych tekst może być uproszczony 237. Uroczyste czytanie Pisma Świętego Uroczyste czytanie tworzy: miejsce czytania, zapalona świeca, postawa stojąca uczniów, ucałowanie księgi po przeczytaniu aklamacji; celem takiego czytania jest kształtowanie świadomości, że Pismo Święte jest słowem przemawiającego do człowieka Boga, a słuchający okazują szacunek. Taki sposób stosuje się w odniesieniu do głównej fragmentu części danej katechezy. Tekst czyta zwykle katecheta, stosując liturgiczne wezwania. Moment uroczysty jest podkreślony przez zapaloną świecę i postawę stojącą wszystkich uczestników. Przepisywanie tekstu Metoda polega na przepisaniu (zazwyczaj krótkiego) tekstu biblijnego. Przy jej stosowaniu należy: a) w osobnym wierszu zapisać każdą część zdania, w której występuje czasownik w formie odmieniającej się; b) każdy nowy wiersz określają znaki interpunkcyjne; c) zdanie rozpoczynające się spójnikiem jest uznane za zdanie odrębne i zapisane w nowej linii; d) nie wydziela się zdań celowych; e) równoważniki zdań są pisane oddzielnie; f) wprowadzenia do mowy zależnej są również pisane od nowego wiersza. Dzielenie tekstu Chodzi w niej o podzielenie wskazanego tekstu na mniejsze jednostki tematyczne. Pierwszym krokiem jest nadanie perykopie biblijnej tytułu, nazwy. Każdej z wydzielonych części nadaje się podtytuł. Biorąc pod uwagę, że czynność ta ma wynikać z osobistego poszukiwania katechizowanego, należy unikać korzystania z Biblii, bo w niej zazwyczaj poszczególne perykopy są zaopatrzone w tytuły. Lepiej jest posłużyć się tekstem bez takich tytułów

3 Warto wyróżnić występujące w perykopie sceny, nadać im tytuły oraz uzupełnić je ważnymi dla ich czytelności informacjami. Przykład: (Mk 1,21-39). I. Słowa i czyny Jezusa w. 21 określenie miejsca i czasu: Kafarnaum (synagoga-szabat) w. 22 charakter nauczania (nauczanie nocą) w czyny (wyrzucanie ducha nieczystego-cud) w. 27 nauczanie z mocą II. Czyny Jezusa w. 28 przejście do kolejnej myśli w. 29 określenie miejsca: z synagogi do domu... w uzdrowienie (cud) Przejście do określenia czasu w. 32a koniec szabatu w. 32b-34 ogólna informacja: uogólniające opowiadanie o działalności Jezusa (uzdrowienia, wyrzucenie złych duchów). III. Zakończenie opowiadania w końcowe uwagi (odejście i niezrozumiałe zachowanie Jezusa). Katalog pytań Po przeczytaniu tekstu biblijnego należy ułożyć (indywidualnie lub w grupach) pytania. Później należy na nie odpowiedzieć. Można rozpocząć od pytań najłatwiejszych: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego? Schematyczne przedstawienie scen biblijnych W tej metodzie poszczególne sceny należy przedstawić w schematycznym rysunku oraz podpisać je hasłem. Pomocne może się okazać korzystanie ze schematycznego rysowania. Jego podstawą jest cyfra 1" oraz litera H". Dodając kolejno do tych znaków bądź to poziome linie, bądź trójkąty, bądź koła łatwo można w sposób schematyczny przedstawiać kształty ludzkich postaci. Tak np. aby narysować postać mężczyzny lub kobiety można wyjść od cyfry 1" lub litery H". Po narysowaniu Jedynki", nieco z prawej strony jedynki trzeba narysować drugą jedynkę, tym razem odwróconą w prawo (odbicie lustrzane). Między dwiema jedynkami prowadzimy linię poziomą. Ponad punktami kończącymi jedynki należy narysować owal, czyli głowę, potem nogi w kształcie litery W". Kiedy trzeba narysować postać biblijną (tunika) wystarczy dołem połączyć jedynki 244. Wszystko inne pełni jedynie funkcję ozdobników. Metodę można zmodyfikować tworząc zapis w formie tabeli wskazującej na następujące elementy: a) miejsce; b) czas; c) osoby; d) czynności; e) powtórzenia; f) napięcia, sprzeczności. Po zakończonej analizie należy zastanowić się z całą grupą nad religijnym znaczeniem perykopy, które można odnaleźć na podstawie przeprowadzonej analizy. Analiza tekstu pod kątem działania Według tego samego schematu można analizować wydarzenie biblijne, biorąc pod uwagę czynności i zachowania poszczególnych jego uczestników. Przykład: uzdrowienie Bartymeusza (Mk 10,46-52). Niezbędny jest schemat zawierający cztery kolumny. Pierwsza zawiera spis kolejnych scen opowiadania (tytuły). Następne trzy zostają przyporządkowane występującym osobom (Jezus, uczniowie, Bartymeusz). Dla większej czytelności, w przypadku kiedy istnieje duże podobieństwo w zachowaniach różnych grup (w tej perykopie uczniowie Jezusa i tłum), można złączyć w jedno zachowania osób z obu grup. Kolejno wpisać zachowania tych osób zgodnie z opowiadaniem ewangelisty i przyporządkować je wyróżnionym wcześniej scenom. Ważne, by przyglądać się charakterystyce zachowań wszystkich uczestników i we właściwy sposób je określać. W końcowym 3

4 etapie pracy należy jeszcze zwrócić uwagę na pojawiające się powtórzenia, mówiące o zachowaniach i postawach. Vasters Katechizowany otrzymuje oryginalny tekst, który jest głośno odczytany. Później każdy sam analizuje w ciszy, a swoją reakcję wyraża przez następujące znaki:? - (werset jest niezrozumiały);! - (werset wyraża coś ważnego); (werset osobiście poruszył czytającego). Przebieg: Pierwsze zgłaszają się osoby z wątpliwościami (?). Katecheta może przenieść" pytanie na całą klasę: kto może na to odpowiedzieć?". Niekiedy problem może pozostać otwarty, nie do końca rozwiązany. Kolejno pojawia się pytanie o miejsca ważne (!), z wyjaśnieniem - dlaczego?". W tym momencie istnieje możliwość zakotwiczenia" katechezy na tych tekstach i odniesienia do jej tematu. Pozostałe teksty - te, które poruszyły ( ) nie mogą być na siłę" omawiane. Trzeba zaznaczyć, że odnoszą się one do spraw osobistych, można więc poprosić nie zmuszając: kto chciałby się podzielić wobec całej grupy swoimi przeżyciami?". To dzielenie się może przybrać formę składania świadectw. Analiza tekstów nienarracyjnych Dotyczy wypowiedzi prorockich, przemówień, listów, przysłów. Przebiega według następujących punktów: Kim jest autor? Co mówi sam o sobie? - Kim są adresaci? - Jakie relacje zachodzą między autorem i adresatami? - Jakie są motywy wypowiedzi? - Jaki jest ich kontekst? - Jakim gatunkiem literackim posługuje się autor? Jakie stosuje figury i formy stylistyczne? Co można powiedzieć o innych osobach występujących w tekście? W jakim stosunku są do autora i adresatów? Dlaczego są wspomniani? - Jakie pojęcia teologiczne występują w tekście? Analiza strukturalna Zaletą analizy strukturalnej jest przede wszystkim uczynienie bardziej przejrzystymi struktur tekstu biblijnego. Przy jej prezentowaniu należy pamiętać, że została ona uproszczona do potrzeb katechizacji. Posługiwanie się tą metodą winno ułatwiać zarówno katechetom jak i katechizowanym refleksję nad przekazaną na kartach Pisma Świętego treścią zbawczego orędzia. Metodę tę przy wprowadzeniu pewnych zmian można stosować zarówno do biblijnych tekstów narracyjnych, jak i mów biblijnych. Metoda oparta zostaje na analizie znaczenia występujących w tekście biblijnym elementów: a) miejsca; b) czasu; c) aktorów; d) wartości; e) oczekiwań. Metoda analizy przypowieści według G. Baudlera Omawianie odbywa się według następującego schematu: 1. Zbadanie egzystencjalnej sytuacji, w jakiej powstała przypowieść 2. Zbadanie struktury tekstu. 3. Odczytanie głównej myśli. 4. Twórcze ukształtowanie przypowieści, np. zapisanie w innej formie. Analiza przypowieści według K. H. Sorgera Metoda obejmuje trzy etapy: 4

5 1. Egzegeza: tekst przypowieści, ustalenie ram redakcyjnych (najbliższy kontekst, w którym ewangelista umieścił daną przypowieść), określenie formy przypowieści (czysta przypowieść, alegoria, symbol), objaśnienie obrazu przypowieści (tło historyczne, warunki życia), struktura oraz rozwój myśli, powody, dla jakich Jezus wygłosił daną przypowieść, określenie znaczenia przypowieści, które jest wynikiem całej dotychczasowej egzegezy. 2. Analiza dydaktyczna: idee teologiczne, odniesienie egzystencjalne do sytuacji uczniów. 3. Wskazówki metodyczne: refleksja dotycząca tego, w jakim zakresie wyjaśnić daną przypowieść (pojęcia i terminy), wybór środków nauczania. Metoda analizy przypowieści O. Knocha Metodą przeznaczoną przede wszystkim dla kręgów biblijnych, ale w przypadku dobrze przygotowanych katechizowanych może być zastosowana w katechezie. Punktem wyjścia jest tekst, gatunek i forma, ramy oraz tło historyczne. Potem wybiera się jeden aspekt przypowieści. Wydobyty aspekt przedstawia się na tle innych tekstów biblijnych, wskazuje się na jego teologiczne rozumienie. Spotkanie kończy refleksja, medytacja, wspólna modlitwa. Metody pracy z odkrytym orędziem zbawczym Opowiadanie biblijne Opowiadanie biblijne jest podstawową strukturą językową Biblii. Służy ono żywemu spotkaniu ucznia z treścią tekstu: aktualizującemu interpretowaniu treści; identyfikacji z postaciami biblijnymi i opowiadanymi wydarzeniami. Musi być barwne, żywe, sugestywne zwracające uwagę na kerygmatyczny sens i cel opowiadania. Może być stosowane w różnych warunkach i rodzajach zajęć. Należy dbać o zwięzłą konstrukcję zdań, posługiwanie się zrozumiałym językiem, podkreślanie spraw istotnych, a pomijanie drugorzędnych 254. Wymaga to ze strony katechety odpowiedniego nastawienia do opowiadania i postawy identyfikowania się z przekazywanymi treściami, wprowadzenia w atmosferę, wytworzenia w grupie pozytywnego odbioru, emocjonalnego ustosunkowania się, odpowiedniej atmosfery opowiadania (mimika, gestykulacja); znajomości rodzaju literackiego opowiadanej perykopy i jej teologicznego punktu ciężkości, tzw. kerygmatu oraz włączenia słuchaczy w rozgrywającą się akcję. Ewangeliczna rewizja życia Jedna z form pracy w grupach (uwaga: nie w każdej klasie do przeprowadzenia!). Składa się z trzech części: widzieć" (fakt, problem, sprawę), ocenić" (w świetle Pisma Świętego), działać" (postanowienie, zastosowanie życiowe). Metoda ta wymaga dużej aktywności i spontaniczności grupy. Krąg biblijny Przeznaczony jest dla starszej młodzieży zainteresowanej Biblią. Pracą kieruje animator, a spotkanie składa się z dwóch części: egzegetycznego wyjaśnienia tekstu oraz zastosowania praktycznego. Nie dokończone opowiadanie biblijne Mniej znany tekst - odczytany lub opowiedziany do połowy. Grupa przygotowuje różne wersje zakończenia. Krótkie formuły wiary W mniejszych grupach na podstawie wybranych fragmentów biblijnych należy sformułować krótkie wypowiedzi na temat, kim jest Bóg i jaki On jest, układając Credo - wyznanie wiary (wierzą w Boga, który jest...). Później w całej grupie można uszeregować teksty według ich teologicznej ważności. Analiza uczuć Wpierw tekst czytany jest głośno, później każdy czyta indywidualnie przyglądając się i zapisując wszystkie uczucia czy wyrażenia, które budzą się w nim w związku z czytanym fragmentem. Wczucie się w sytuację Dla starszych: przeczytanie tekstu i napisanie opowiadania zaczynającego się od słów: Ja jestem niewidomym (trędowatym, opętanym, bogatym młodzieńcem...)". Sugestia, aby zwrócili 5

6 uwagę, czego doświadczają przed spotkaniem z Jezusem, co zmienia się podczas spotkania, jak czują się po spotkaniu. Studium biograficzne Wyszukanie wszystkich fragmentów dotyczących danej osoby (Mojżesz, Dawid, Jan Chrzciciel itd.), następnie ich uszeregowanie (biografia, obietnice otrzymane od Boga). Pomoc - słowniki biblijne. Sceniczne przedstawienie treści tekstu biblijnego Sceniczne przedstawienie treści tekstu biblijnego służy wyrażaniu osobistych przeżyć i ich przetworzeniu w doświadczenia, a później przyswojeniu. Zasadniczym założeniem tej formy pracy z tekstami Pisma Świętego jest przedstawienie zaistniałej sytuacji biblijnej bądź inspirowanej tekstem biblijnym. Poprzez ich inscenizowanie" zmierza się do ułatwienia uczestniczącym w pracy nabywania umiejętności przedstawiania, a następnie interpretowania wskazanych w tekście zachowań i postaw. Nabywanie umiejętności może odbywać się np. przy pomocy pantomimy, czy też przez jej zwerbalizowanie. W jednym i drugim przypadku należy zwracać uwagę na konieczność znalezienia właściwej formy wypowiedzenia się - czy to przez określone figury, gesty, postawy ciała, czy też słowa wyrażające ludzkie sytuacje, wzajemne nastawienia, sądy, uprzedzenia itd. Z. Marek przypomina, aby przy stosowaniu scenicznej prezentacji tekstów uwzględnić uaktywnienie uczniów: 1. Sceniczne przedstawienie treści orędzia biblijnego musi ożywiać opowiadania. 2. Dla poprawnego scenicznego przedstawienia prawdy objawionej najważniejsza jest znajomość tekstu i to także od strony teologicznej. 3. W toku przygotowywania inscenizacji należy po wiele razy pytać, czy przypadkowo nie pojawiają się w pracy jakieś niejasno ści. Jeśli tak, to koniecznie trzeba je rozwiązać. 4. Przy wprowadzaniu do inscenizacji kolejnych postaci nie chodzi o odgrywanie fabuły tekstu. Całe przedstawienie wydarzenia biblijnego winno natomiast nawiązywać do myśli teologicznej perykopy. 5. Istnieje możliwość wykorzystania pantomimy nie tylko jako ćwiczenia przebiegu scenicznego odgrywania ról, lecz także jako nieustannego doszukiwania się znaczenia tekstu i jego wymowy. 6. Do inscenizacji tekstów biblijnych nie należy nigdy wprowadzać samej osoby Jezusa Chrystusa. Nie można też w scenicznym przedstawieniu tekstów biblijnych pominąć podstawowego pytania ewangelisty: Kim jest właściwie Jezus Chrystus"? 7. Należy pamiętać, by występujące osoby posiadały imiona, przez co stają się konkretniejsze, bardziej autentyczne. 8. Osoby, które nie otrzymały żadnych ról, winny wystąpić jako statyści. 9. W końcu należy powiedzieć i to, że próby przeniesienia orędzia biblijnych tekstów w naszą sytuację poprzez ich sceniczne przedstawianie mogą napotkać na trudności, których nie potrafimy przezwyciężyć. W takich wypadkach słuszniejsze wydaje się być zrezygnowanie z całego przedsięwzięcia niż zafałszowanie treści perykopy. Bibliodrama Stosowane techniki dramowe sprawiają, że problemy ogólnoludzkie oraz problemy bohaterów biblijnych stają się bliższe uczniom, którzy odnajdują w nich aktualne treści. Najważniejsze są przeżycia uczniów, a nie forma wypowiedzi. Uczestnicy dramy nie muszą posiadać zdolności aktorskich. Ważne jest zaangażowanie i wczucie się w określoną sytuację, wejście w rolę. Przykład rozbudowanej dramy biblijnej Wędrówki wokół jeziora Genezaret 1. Krótkie wprowadzenie na temat Ziemi Świętej. 2. Etiuda pantomimiczna w parach. Jedna osoba próbuje kupić rzeczy niezbędne w podróży do Ojczyzny Jezusa, druga stara się je sprzedać. Uczestnicy nie mogą mówić, komunikują się jedynie za pomocą gestów. 3. Poszerzenie wiadomości. Na podstawie mapy i dostępnych materiałów uczestnicy wypisują pięć istotnych informacji o wyznaczonych krainach: Samarii, Judei, Galilei. 4. Spotkanie z Galileą poprzez dotyk. Uczestnicy stoją z zamkniętymi oczyma w kręgu i powoli podają sobie małe przedmioty (skałki, rośliny) rozpoznając je tylko dotykiem. 6

7 5. Praca z tekstem biblijnym i mapą. Katechizowani wypisują w jakiej części jeziora Genezaret miały miejsce różne wydarzenia związane z działalnością publiczną Jezusa. 6. Opowiadanie o jeziorze Genezaret. Katechizowani siadają wygodnie i słuchają krótkiego tekstu (mogą zamknąć oczy, by lepiej wyobrazić sobie jezioro). 7. Katechizowani wykonują na arkuszach szarego papieru wspólny rysunek Jeziora Galilejskiego. Obok rysunku i na nim układają także skały, rośliny, kartki i zdjęcia jeziora Genezaret. Rysunek może zastąpić błękitny materiał, bibuła lub wstążka. 8. Katecheta dokonuje wprowadzenia: Jesteśmy nad jeziorem Genezaret. Zgromadzony tłum słucha słów Jezusa". Każdy katechizowany zajmuje miejsce, by słuchać Jezusa (zapalenie świecy - znaku obecności Chrystusa we wspólnocie). Katecheta odczytuje fragment Łk 5,1-3. Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy". Każdy z uczestników wchodzi w rolę osoby słuchającej słów Jezusa np. rybaka, żołnierza, kobiety, dziecka lub przedmiotu martwego np. kamienia, łodzi. Po kilku minutach słuchania zapisuje na kartce, co powiedział mu Jezus nad jeziorem Genezaret. 9. Katechizowani odczytują teksty w przyjętych rolach dramowych np.: Jestem małym dzieckiem, które przyszło z mamą nad jezioro. Pan Jezus mówił do dorosłych, ale ja zrozumiałem, że...", Jestem kupcem przyszedłem tutaj, ponieważ...", Jestem ubogim człowiekiem, który był ciągle odtrącany przez innych ludzi. Dzisiaj Jezus powiedział do mnie, że...". 10. Wspólna modlitwa - podziękowanie Jezusowi. 11. Czytanie słowa Bożego: I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim" (Łk 5,11). Każdy katechizowany przygotowuje indywidualnie postanowienia zastosowania usłyszanych słów Jezusa w życiu. Praca z orędziem zbawczym ukierunkowana pytaniami Katechizowani otrzymują od katechety pytania, które ułatwiają im zrozumienie tekstu biblijnego. Uczniowie notują odpowiedzi na pytania w trakcie katechezy, które następnie wspólnie z katechetą sprawdzają. Mogą też otrzymać inne teksty biblijne i w oparciu o nie odpowiedzieć na postawione pytania. Mogą również poszukiwać odpowiedzi na pytania w ramach pracy domowej. Tekst biblijny jako odpowiedź na życiowy problem Wersja A Katechizowani poszukują tekstu biblijnego, który mógłby pomóc osobom, przeżywającym jakiś problem. Następnie uzasadniają w jaki sposób zrealizowanie przesłania wynikającego z tego tekstu mogłoby pomóc osobom w rozwiązywaniu ich problemu. Bardzo ważne, by uczniowie nie tylko skupili się na poszukiwaniu tekstów biblijnych, ale umieli odkryć zawarte w nich orędzie zbawcze. Wersja B Katechizowani przyporządkowują tekstom biblijnym problemy, trudności lub wydarzenia z życia. Mogą odwoływać się do swoich przeżyć i doświadczeń życiowych i wyjaśnić dlaczego wybrany tekst biblijny pomógł im w zmaganiu się z problemami. Dialog z tekstem biblijnym Wersja A Uczniowie stawiają pytania kierowane do" tekstu biblijnego. Wypowiadają swoje zdanie, wyrażają swoje odniesienia względem tekstu biblijnego. Odpowiednio przygotowana grupa katechetyczna, zaproszeni goście (księża, teolodzy świeccy) albo sam katecheta udzielają odpowiedzi na pytania stawiane przez uczniów. Wersja B Uczniowie przeprowadzają wywiady na temat wybranego tekstu biblijnego, nagrywają na taśmie magnetofonowej lub CD i odtwarzają podczas katechezy. Następnie starają się udzielić odpowiedzi na pytania (przedstawiają argumenty, bronią). Indywidualny wybór tekstu biblijnego Katechizowani otrzymują teksty biblijne, które tematycznie wiążą się ze sobą - dotyczą tego samego zagadnienia. Zadaniem uczniów jest wybrać tekst, który - ich zdaniem - najlepiej wyraża 7

8 omawiany na katechezie problem. W gimnazjum i liceum można zestawiać teksty biblijne z fragmentami katechizmu i wypowiedziami Ojców Kościoła. Słowo Życia Jest to metoda ruchu Focolari może być metodą grupową lub indywidualną. Stosowanie tej metody w grupie wpływa na większą motywację i gorliwość. We wspólnocie jest też element pozytywnego wsparcia. Wybieramy myśl, werset z Pisma św. Podajemy bardzo krótki komentarz egzegetyczny. Staramy się żyć według prawdy, realizować to wezwanie przez określony czas. Potem powinna nastąpić relacja o tym, jak nam się udało zrealizować to zadanie. Medytacja biblijna Metoda polega na wysłuchaniu fragmentów Pisma św. i zastanowieniu się nad nimi w ciszy. Refleksji może towarzyszyć cicha muzyka, ekspozycja obrazu lub prosty komentarz. Kończyć ją może wspólne dzielenie się własnymi refleksjami. Medytacja biblijna może być przeprowadzana za pomocą różnych form. Najbardziej praktycznym sposobem medytacji słowa Bożego na katechezie jest lectio divina - modlitewne czytanie. Polega ono na spontanicznym, głośnym czytaniu zdań, wersetów, które do nas najbardziej przemawiają. Te zdania mogą powtarzać różne osoby, nawet kilkakrotnie. Dobrymi tekstami do takiej modlitwy są psalmy oraz hymny z Nowego Testamentu. Plakat z postacią biblijną Cel: przybliżenie tekstów Pisma Świętego, zapoznanie z bohaterami biblijnymi. Pomoce: duża plansza (arkusz papieru), na której katecheta maluje znaną postać biblijną, teksty z Pisma Świętego dotyczące wybranego bohatera biblijnego, mazaki, pisaki lub kolorowe kredki. Przebieg zajęć: 1. Prezentacja planszy z narysowaną postacią biblijną. 2. Grupa zadaje pytania, na które katecheta może odpowiadać tylko tak" lub nie", np. Czy to mężczyzna? Czy był uczniem Jezusa? Czy spotkał Jezusa nad jeziorem? 3. Po rozpoznaniu osoby katechizowani otrzymują parametry biblijne i indywidualnie odnajdują w Piśmie Świętym teksty dotyczące danej osoby. 4. Każdy katechizowany wybiera jedną odpowiedź i zapisuje na kartce w formie obłoczka, natomiast miejsce wypowiedzi na od rębnej kartce, w formie prostokąta. 5. Wszystkie obłoczki i prostokąty zostają umieszczone na plakacie. 6. Uzupełnienie wypowiedzi osoby oraz miejsc jej działalności przez katechetę 8

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Klasa VI. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu.

Klasa VI. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Klasa VI Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu. Cel wychowawczy: Wychowujemy do uczestnictwa we Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa.

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. KONSPEKT KATECHEZY Prowadzący: Danuta Witkowska, Edyta Kaczmarek Klasa: VI b Data: 17.09.2008r. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. Cel ogólny lekcji: zapoznanie z przypowieścią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III 1 I. Cele nauczania przedmiotu Nadrzędnym celem nauczania w klasach 1-3 jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa

Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa Nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa Konferencja Episkopatu Polski przyjęła na lata 2013 2017 nowy program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce, zatytułowany Przez Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat POZNAJEMY SIEBIE I KOLEGÓW CO NAS ŁACZY? tygodniowy Temat dnia CO BĘDZIEMY ROBIC W SZKOLE. MOJA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 Kielce 2010 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA - RELIGIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II. Ortografia na wesoło. Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Scenariusz zajęć zintegrowanych dla uczniów klasy II Ortografia na wesoło Temat: Dyktando twórcze zawierające nazwy zwierząt pisane przez ż Cele główne: utrwalenie i sprawdzenie opanowania poprawnej pisowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY IV. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej

Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Uczenie się języka obcego przez dzieci Monika Madej Plan prezentacji pytania: - Jak dzieci uczą się języka obcego? - Jak rodzic może uczyć języka obcego swoje dziecko? - Jak sprawić, aby dziecko polubiło

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE

Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE Ks. Michał Bednarz ZANIM ZACZNIESZ CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE 4 by Wydawnictw o BIBLOS, Tarnów 1997 ISBN 83-86889-36-5 SPIS TREŚCI Wstęp.................................. 9 :2 6.,H. 1998 Nihil obs tat Tarnów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa III Edukacja: polonistyczna,przyrodnicza, plastyczna, muzyczna Cel/cele zajęć: --Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO KL.VI I. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny. 1. Mówienie poprawne pod względem gramatycznym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z R E L I G I I KLASA I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA NA OCENĘ CELUJĄCĄ: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1

Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem programu edurom Matematyka G1 Rozdział V: Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą Temat: Ćwiczenia utrwalające przekształcanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Zabawki i prezenty Wspomnienia tygodniowy Temat dnia Jeśli nie potrafimy mówić... Jeśli nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM Przedmiotowy system oceniania z języków obcych jest zgodny ze Statutem Zespołu

Bardziej szczegółowo

CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ

CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ CYKL KATECHEZ AUTORSKICH DLA KLAS V VI POD TYTUŁEM POZNAJEMY EWANGELIĘ I ŻYJEMY NIĄ Życie Jezusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda,czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o

Bardziej szczegółowo

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE

BUILDING CULTURAL AWARENESS AND ENGLISH TO CHILDREN COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE KOŁO JĘZYKOWO TEATRALNE THE MASK TYTUŁ PROGRAMU: BUILDING CULTURAL AWARENESS AND COMMUNICATION ABILITIES IN TEACHING ENGLISH TO CHILDREN Przedmiot: Pozalekcyjne Koło Zainteresowań Języka Angielskiego Program

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I

Edukacja matematyczna. Edukacja przyrodnicza. Pożądane umiejętności ucznia po klasie I Pożądane umiejętności ucznia po klasie I grupie. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Szanuje własność osobistą i społeczną, dba o porządek. Potrafi dobrze zaplanować czas pracy i zabawy. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich

Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Kryteria ocen z języka rosyjskiego dla klas I-IV szkół średnich Ocena bardzo dobra - uczeń rozumie wszystkie polecenia i dłuższe wypowiedzi nauczyciela i kolegów - rozumie dłuższe dialogi nagrane przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012

Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej. realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 Program zajęć artystycznych z edukacji teatralnej realizowanych w klasach I a i I c w roku szkolnym 2011/2012 "Teatr pojmowany jako dzieło sztuki teatralnej powinien rozszerzać horyzont umysłowy dziecka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I, II ETAP EDUKACYJNY (KLASY I III, IV- VI SP) Zespół Szkół nr 22 w Bydgoszczy 1 I. Kontrakt 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym procesie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP

Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Program nauczania języka angielskiego Kurs początkujący dla klas 1-3 gimnazjum Poziom III.0 Marianna Niesobska, Mellanie Ellis OUP Kryteria ocenienia Koniec etapu III (gimnazjum): poziom III.0 pełny Znajomość

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15.09.2014 r. Celem doskonalenia sprawności rachunkowej należy: stosować różnorodne ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową, dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów; wykorzystywać codzienne okazje do utrwalania

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III. Język angielski PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH I III Język angielski Nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze odbywa się według,,program nauczania języka angielskiego do edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin

Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego Opracowany przez mgr Katarzynę Krzyścin I. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych służy monitorowaniu pracy ucznia. Ocena ma za zadanie przekazywać uczniowi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 WSPANIALE Uważnie słucha innych; Wypowiada się chętnie na dany temat, stosuje bogate słownictwo, w wypowiedziach stosuje zdania złożone; Potrafi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Nasze zmysły Jakie to wszystko ciekawe tygodniowy Temat dnia Węch Dbamy o zwierzęta w zimie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania (PSO)

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) Przedmiotowy System Oceniania (PSO) dla programu nauczania języka niemieckiego w klasach 1 3 gimnazjum w oparciu o podręcznik Kompass 2 neu. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego

PRACA Z GRUPĄ. Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego PRACA Z GRUPĄ Opracowały: Renata Pietras, Barbara Sałacka - doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego Cele pracy grupowej: - zaspokajanie potrzeb rozwojowych związanych z różnymi rodzajami aktywności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego. w gimnazjum kl. I, II, III Nauczyciel Joanna Zawodnik Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w gimnazjum kl. I, II, III Podręczniki Świat w słowach i obrazach, Nauka o języku/wyd. WSiP I. Postanowienie ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie

CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie CEL aby tekst był Ŝywy dla mnie 5 kroków do zrozumienia twojej Biblii 5 Zastosowanie 4 Interpretacja 3 Obserwacja 2 Sporządzenie tabeli 1 Właściwe nastawienie Kliknij na stopę, aby wybrać temat 5 kroków

Bardziej szczegółowo