MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE"

Transkrypt

1 MATERIAŁY PO RADZIE KATECHETYCZNO DUSZPASTERSKIEJ METODY BIBLIJNE Metody wprowadzające Co mówi Pismo Święte o... Katechizowani poszukują w Piśmie Świętym fragmentów na podany przez katechetę temat, np. życie po śmierci (J 14,1-3; Mk 9, 42-50; Ap 20,11-15; 1 Kor 15,20-24), miłość bliźniego (Wj 22,20-26; Syr 25,1; Jr, 9, 2-5; Pp 10 18n; J 4,20n, Rz 5,5). Ważne, aby katechizowani po przeczytaniu tekstów biblijnych potrafili sformułować wnioski. Zmiana metafory Istotą jest znalezienie nowych metafor oddających sens już istniejących, zarówno biblijnych, jak i zaczerpniętych, np. z przysłów czy ciekawych sentencji. Pozwala to na lepsze zrozumienie znaczenia i uczy posługiwania się metaforą. W małych grupach uczniowie opracowują przydzieloną im metaforę, np. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w wir (Mt 13,44), układając nowe metafory królestwa Bożego, wybierając ich zdaniem najlepszą i dzieląc się nią na forum. Inne teksty: Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją" (Iz 1,18), Wy jesteście światłem świata" (Mt 5,14). Słowa-klucze Należy odnaleźć słowa o kluczowym znaczeniu w danym t< ście (biblijnym, liturgicznym lub świeckim). W grupach kilka z t) słów (np. 5-6) trzeba odnotować na małych kartkach papieru i na podstawie odkryć konstrukcją danej wypowiedzi. Wariant: mo; zaprosić do odtworzenia (opowiedzenia) danego tekstu na podstaw wybranych kluczowych słów. Zebranie zdań: sentencji do zapamiętania Zapamiętanie wybranych sentencji jest niezbędne zarówno jako wyraz ogólnego wykształcenia, jak i źródło argumentów i motywacji. Zebranie sentencji do zapamiętania przez uczniów sugerują dokumenty Kościoła, mówiąc o nauczaniu pamięciowym w katechezie. Uczenie się tekstów biblijnych na pamięć Ważna metoda ze względów wychowawczych. Możliwa w ramach katechezy recytacja (np. wybrać swój psalm" i nauczyć się go na pamięć). Wolne miejsca do uzupełnienia W formie testu, z którego wymazano niektóre fragmenty ( zabawa w odnaleziony stary papirus"). Przy znanych tekstach - można korzystać z pamięci, przy nieznanych sygnaturka może być także lekko nieczytelna. Przy sprawdzeniu pracy uczniowie mogą sami odnaleźć tekst w Piśmie Świętym. Papierek lakmusowy Fragment biblijny (odbity na ksero) jest kolorowany przez uczniów pod kątem określonych treści, np. słowa, które mówią o Jezusie, słowa o Jego przeciwnikach, słowa o uczniach Jezusa. Szczepionka Należy w Piśmie Świętym odnaleźć fragment, który byłby antidotum" (lekarstwem, szczepionką) na jakiś aktualny problem (np. lęk, wojna, nienawiść). A także gry... zagadki... konkursy biblijne... oraz krzyżówki, rebusy biblijne, rozsypanki obrazkowe dla dzieci, komiksy biblijne, zamiany liter, przestawienia wyrazów, rysunki do kolorowania, do uzupełniania, do malowania, labirynty... i wiele innych pomysłów własnych oraz przejętych od innych! Zamiana tekstu - na list do bliskiej osoby, do współczesnych ludzi itp., - na modlitwę (np. modlitwa dziękczynna Zacheusza po spotkaniu z Jezusem; modlitwa smutnego młodzieńca" itp.); - na dialog między bohaterami; 1

2 - na sprawozdanie (notatkę prasową z wybranej gazety); - na telegram albo SMS; - wywiad z postacią z tekstu; - opowiadanie z różnych punktów widzenia; - używając innych słów (parafraza, np. dziesięciu przykazań). Porównywanie różnych tłumaczeń w grupach Każda z grup otrzymuje różne tłumaczenie perykopy (Biblia Tysiąclecia, Poznańska itp.). Trzeba zostawić czas na przygotowanie (przeczytanie, przemyślenie). Wspólnie czyta się poszczególne tłumaczenia, zwracając uwagę na różnice. Podobną metodę można zastosować w grupie dobrze władającą obcym językiem (np. niemieckim czy angielskim). Zakłada się również znajomość tego języka przez katechetę. Porównanie tego samego tekstu w różnych językach może obudzić nowe spojrzenie na znany wcześniej tekst. Można również porównywać w Biblii poszczególne osoby (np. żywot i charakterystyka Mojżesza, Mojżesz a Chrystus itd.), dzieje z różnych części Biblii (dwa opisy stworzenia, historie św. Pawła), podobne perykopy (Ewangelie synoptyczne). Metody analizy tekstów biblijnych Czytanie tekstu biblijnego ze zrozumieniem Tekstem posiadającym szczególne znaczenie dla katechezy jest Pismo Święte. Rozróżnia się kilka sposobów jego czytania podczas katechezy. Do podstawowych należą: uroczysty i zwykły oraz z podziałem na role. Zwykły sposób czytania kieruje się zasadami, jak przy pracy z tekstem. Wprowadza się go przy wykorzystywaniu kolejnych fragmentów podczas lekcji, niezrozumieniu uroczyście odczytanego tekstu, wprowadzeniu wielu fragmentów czy zastosowaniu pracy grupowej. Czytanie z podziałem na role Czytanie winno odbywać się zawsze z egzemplarza Pisma Świętego, nie podręcznika dla ucznia lub kartek. Poprzedzić je winno odpowiednie wprowadzenie. W uroczystym czytaniu osoba lektora musi być wcześniej przygotowana. U dzieci młodszych tekst może być uproszczony 237. Uroczyste czytanie Pisma Świętego Uroczyste czytanie tworzy: miejsce czytania, zapalona świeca, postawa stojąca uczniów, ucałowanie księgi po przeczytaniu aklamacji; celem takiego czytania jest kształtowanie świadomości, że Pismo Święte jest słowem przemawiającego do człowieka Boga, a słuchający okazują szacunek. Taki sposób stosuje się w odniesieniu do głównej fragmentu części danej katechezy. Tekst czyta zwykle katecheta, stosując liturgiczne wezwania. Moment uroczysty jest podkreślony przez zapaloną świecę i postawę stojącą wszystkich uczestników. Przepisywanie tekstu Metoda polega na przepisaniu (zazwyczaj krótkiego) tekstu biblijnego. Przy jej stosowaniu należy: a) w osobnym wierszu zapisać każdą część zdania, w której występuje czasownik w formie odmieniającej się; b) każdy nowy wiersz określają znaki interpunkcyjne; c) zdanie rozpoczynające się spójnikiem jest uznane za zdanie odrębne i zapisane w nowej linii; d) nie wydziela się zdań celowych; e) równoważniki zdań są pisane oddzielnie; f) wprowadzenia do mowy zależnej są również pisane od nowego wiersza. Dzielenie tekstu Chodzi w niej o podzielenie wskazanego tekstu na mniejsze jednostki tematyczne. Pierwszym krokiem jest nadanie perykopie biblijnej tytułu, nazwy. Każdej z wydzielonych części nadaje się podtytuł. Biorąc pod uwagę, że czynność ta ma wynikać z osobistego poszukiwania katechizowanego, należy unikać korzystania z Biblii, bo w niej zazwyczaj poszczególne perykopy są zaopatrzone w tytuły. Lepiej jest posłużyć się tekstem bez takich tytułów

3 Warto wyróżnić występujące w perykopie sceny, nadać im tytuły oraz uzupełnić je ważnymi dla ich czytelności informacjami. Przykład: (Mk 1,21-39). I. Słowa i czyny Jezusa w. 21 określenie miejsca i czasu: Kafarnaum (synagoga-szabat) w. 22 charakter nauczania (nauczanie nocą) w czyny (wyrzucanie ducha nieczystego-cud) w. 27 nauczanie z mocą II. Czyny Jezusa w. 28 przejście do kolejnej myśli w. 29 określenie miejsca: z synagogi do domu... w uzdrowienie (cud) Przejście do określenia czasu w. 32a koniec szabatu w. 32b-34 ogólna informacja: uogólniające opowiadanie o działalności Jezusa (uzdrowienia, wyrzucenie złych duchów). III. Zakończenie opowiadania w końcowe uwagi (odejście i niezrozumiałe zachowanie Jezusa). Katalog pytań Po przeczytaniu tekstu biblijnego należy ułożyć (indywidualnie lub w grupach) pytania. Później należy na nie odpowiedzieć. Można rozpocząć od pytań najłatwiejszych: kto?, co?, kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego? Schematyczne przedstawienie scen biblijnych W tej metodzie poszczególne sceny należy przedstawić w schematycznym rysunku oraz podpisać je hasłem. Pomocne może się okazać korzystanie ze schematycznego rysowania. Jego podstawą jest cyfra 1" oraz litera H". Dodając kolejno do tych znaków bądź to poziome linie, bądź trójkąty, bądź koła łatwo można w sposób schematyczny przedstawiać kształty ludzkich postaci. Tak np. aby narysować postać mężczyzny lub kobiety można wyjść od cyfry 1" lub litery H". Po narysowaniu Jedynki", nieco z prawej strony jedynki trzeba narysować drugą jedynkę, tym razem odwróconą w prawo (odbicie lustrzane). Między dwiema jedynkami prowadzimy linię poziomą. Ponad punktami kończącymi jedynki należy narysować owal, czyli głowę, potem nogi w kształcie litery W". Kiedy trzeba narysować postać biblijną (tunika) wystarczy dołem połączyć jedynki 244. Wszystko inne pełni jedynie funkcję ozdobników. Metodę można zmodyfikować tworząc zapis w formie tabeli wskazującej na następujące elementy: a) miejsce; b) czas; c) osoby; d) czynności; e) powtórzenia; f) napięcia, sprzeczności. Po zakończonej analizie należy zastanowić się z całą grupą nad religijnym znaczeniem perykopy, które można odnaleźć na podstawie przeprowadzonej analizy. Analiza tekstu pod kątem działania Według tego samego schematu można analizować wydarzenie biblijne, biorąc pod uwagę czynności i zachowania poszczególnych jego uczestników. Przykład: uzdrowienie Bartymeusza (Mk 10,46-52). Niezbędny jest schemat zawierający cztery kolumny. Pierwsza zawiera spis kolejnych scen opowiadania (tytuły). Następne trzy zostają przyporządkowane występującym osobom (Jezus, uczniowie, Bartymeusz). Dla większej czytelności, w przypadku kiedy istnieje duże podobieństwo w zachowaniach różnych grup (w tej perykopie uczniowie Jezusa i tłum), można złączyć w jedno zachowania osób z obu grup. Kolejno wpisać zachowania tych osób zgodnie z opowiadaniem ewangelisty i przyporządkować je wyróżnionym wcześniej scenom. Ważne, by przyglądać się charakterystyce zachowań wszystkich uczestników i we właściwy sposób je określać. W końcowym 3

4 etapie pracy należy jeszcze zwrócić uwagę na pojawiające się powtórzenia, mówiące o zachowaniach i postawach. Vasters Katechizowany otrzymuje oryginalny tekst, który jest głośno odczytany. Później każdy sam analizuje w ciszy, a swoją reakcję wyraża przez następujące znaki:? - (werset jest niezrozumiały);! - (werset wyraża coś ważnego); (werset osobiście poruszył czytającego). Przebieg: Pierwsze zgłaszają się osoby z wątpliwościami (?). Katecheta może przenieść" pytanie na całą klasę: kto może na to odpowiedzieć?". Niekiedy problem może pozostać otwarty, nie do końca rozwiązany. Kolejno pojawia się pytanie o miejsca ważne (!), z wyjaśnieniem - dlaczego?". W tym momencie istnieje możliwość zakotwiczenia" katechezy na tych tekstach i odniesienia do jej tematu. Pozostałe teksty - te, które poruszyły ( ) nie mogą być na siłę" omawiane. Trzeba zaznaczyć, że odnoszą się one do spraw osobistych, można więc poprosić nie zmuszając: kto chciałby się podzielić wobec całej grupy swoimi przeżyciami?". To dzielenie się może przybrać formę składania świadectw. Analiza tekstów nienarracyjnych Dotyczy wypowiedzi prorockich, przemówień, listów, przysłów. Przebiega według następujących punktów: Kim jest autor? Co mówi sam o sobie? - Kim są adresaci? - Jakie relacje zachodzą między autorem i adresatami? - Jakie są motywy wypowiedzi? - Jaki jest ich kontekst? - Jakim gatunkiem literackim posługuje się autor? Jakie stosuje figury i formy stylistyczne? Co można powiedzieć o innych osobach występujących w tekście? W jakim stosunku są do autora i adresatów? Dlaczego są wspomniani? - Jakie pojęcia teologiczne występują w tekście? Analiza strukturalna Zaletą analizy strukturalnej jest przede wszystkim uczynienie bardziej przejrzystymi struktur tekstu biblijnego. Przy jej prezentowaniu należy pamiętać, że została ona uproszczona do potrzeb katechizacji. Posługiwanie się tą metodą winno ułatwiać zarówno katechetom jak i katechizowanym refleksję nad przekazaną na kartach Pisma Świętego treścią zbawczego orędzia. Metodę tę przy wprowadzeniu pewnych zmian można stosować zarówno do biblijnych tekstów narracyjnych, jak i mów biblijnych. Metoda oparta zostaje na analizie znaczenia występujących w tekście biblijnym elementów: a) miejsca; b) czasu; c) aktorów; d) wartości; e) oczekiwań. Metoda analizy przypowieści według G. Baudlera Omawianie odbywa się według następującego schematu: 1. Zbadanie egzystencjalnej sytuacji, w jakiej powstała przypowieść 2. Zbadanie struktury tekstu. 3. Odczytanie głównej myśli. 4. Twórcze ukształtowanie przypowieści, np. zapisanie w innej formie. Analiza przypowieści według K. H. Sorgera Metoda obejmuje trzy etapy: 4

5 1. Egzegeza: tekst przypowieści, ustalenie ram redakcyjnych (najbliższy kontekst, w którym ewangelista umieścił daną przypowieść), określenie formy przypowieści (czysta przypowieść, alegoria, symbol), objaśnienie obrazu przypowieści (tło historyczne, warunki życia), struktura oraz rozwój myśli, powody, dla jakich Jezus wygłosił daną przypowieść, określenie znaczenia przypowieści, które jest wynikiem całej dotychczasowej egzegezy. 2. Analiza dydaktyczna: idee teologiczne, odniesienie egzystencjalne do sytuacji uczniów. 3. Wskazówki metodyczne: refleksja dotycząca tego, w jakim zakresie wyjaśnić daną przypowieść (pojęcia i terminy), wybór środków nauczania. Metoda analizy przypowieści O. Knocha Metodą przeznaczoną przede wszystkim dla kręgów biblijnych, ale w przypadku dobrze przygotowanych katechizowanych może być zastosowana w katechezie. Punktem wyjścia jest tekst, gatunek i forma, ramy oraz tło historyczne. Potem wybiera się jeden aspekt przypowieści. Wydobyty aspekt przedstawia się na tle innych tekstów biblijnych, wskazuje się na jego teologiczne rozumienie. Spotkanie kończy refleksja, medytacja, wspólna modlitwa. Metody pracy z odkrytym orędziem zbawczym Opowiadanie biblijne Opowiadanie biblijne jest podstawową strukturą językową Biblii. Służy ono żywemu spotkaniu ucznia z treścią tekstu: aktualizującemu interpretowaniu treści; identyfikacji z postaciami biblijnymi i opowiadanymi wydarzeniami. Musi być barwne, żywe, sugestywne zwracające uwagę na kerygmatyczny sens i cel opowiadania. Może być stosowane w różnych warunkach i rodzajach zajęć. Należy dbać o zwięzłą konstrukcję zdań, posługiwanie się zrozumiałym językiem, podkreślanie spraw istotnych, a pomijanie drugorzędnych 254. Wymaga to ze strony katechety odpowiedniego nastawienia do opowiadania i postawy identyfikowania się z przekazywanymi treściami, wprowadzenia w atmosferę, wytworzenia w grupie pozytywnego odbioru, emocjonalnego ustosunkowania się, odpowiedniej atmosfery opowiadania (mimika, gestykulacja); znajomości rodzaju literackiego opowiadanej perykopy i jej teologicznego punktu ciężkości, tzw. kerygmatu oraz włączenia słuchaczy w rozgrywającą się akcję. Ewangeliczna rewizja życia Jedna z form pracy w grupach (uwaga: nie w każdej klasie do przeprowadzenia!). Składa się z trzech części: widzieć" (fakt, problem, sprawę), ocenić" (w świetle Pisma Świętego), działać" (postanowienie, zastosowanie życiowe). Metoda ta wymaga dużej aktywności i spontaniczności grupy. Krąg biblijny Przeznaczony jest dla starszej młodzieży zainteresowanej Biblią. Pracą kieruje animator, a spotkanie składa się z dwóch części: egzegetycznego wyjaśnienia tekstu oraz zastosowania praktycznego. Nie dokończone opowiadanie biblijne Mniej znany tekst - odczytany lub opowiedziany do połowy. Grupa przygotowuje różne wersje zakończenia. Krótkie formuły wiary W mniejszych grupach na podstawie wybranych fragmentów biblijnych należy sformułować krótkie wypowiedzi na temat, kim jest Bóg i jaki On jest, układając Credo - wyznanie wiary (wierzą w Boga, który jest...). Później w całej grupie można uszeregować teksty według ich teologicznej ważności. Analiza uczuć Wpierw tekst czytany jest głośno, później każdy czyta indywidualnie przyglądając się i zapisując wszystkie uczucia czy wyrażenia, które budzą się w nim w związku z czytanym fragmentem. Wczucie się w sytuację Dla starszych: przeczytanie tekstu i napisanie opowiadania zaczynającego się od słów: Ja jestem niewidomym (trędowatym, opętanym, bogatym młodzieńcem...)". Sugestia, aby zwrócili 5

6 uwagę, czego doświadczają przed spotkaniem z Jezusem, co zmienia się podczas spotkania, jak czują się po spotkaniu. Studium biograficzne Wyszukanie wszystkich fragmentów dotyczących danej osoby (Mojżesz, Dawid, Jan Chrzciciel itd.), następnie ich uszeregowanie (biografia, obietnice otrzymane od Boga). Pomoc - słowniki biblijne. Sceniczne przedstawienie treści tekstu biblijnego Sceniczne przedstawienie treści tekstu biblijnego służy wyrażaniu osobistych przeżyć i ich przetworzeniu w doświadczenia, a później przyswojeniu. Zasadniczym założeniem tej formy pracy z tekstami Pisma Świętego jest przedstawienie zaistniałej sytuacji biblijnej bądź inspirowanej tekstem biblijnym. Poprzez ich inscenizowanie" zmierza się do ułatwienia uczestniczącym w pracy nabywania umiejętności przedstawiania, a następnie interpretowania wskazanych w tekście zachowań i postaw. Nabywanie umiejętności może odbywać się np. przy pomocy pantomimy, czy też przez jej zwerbalizowanie. W jednym i drugim przypadku należy zwracać uwagę na konieczność znalezienia właściwej formy wypowiedzenia się - czy to przez określone figury, gesty, postawy ciała, czy też słowa wyrażające ludzkie sytuacje, wzajemne nastawienia, sądy, uprzedzenia itd. Z. Marek przypomina, aby przy stosowaniu scenicznej prezentacji tekstów uwzględnić uaktywnienie uczniów: 1. Sceniczne przedstawienie treści orędzia biblijnego musi ożywiać opowiadania. 2. Dla poprawnego scenicznego przedstawienia prawdy objawionej najważniejsza jest znajomość tekstu i to także od strony teologicznej. 3. W toku przygotowywania inscenizacji należy po wiele razy pytać, czy przypadkowo nie pojawiają się w pracy jakieś niejasno ści. Jeśli tak, to koniecznie trzeba je rozwiązać. 4. Przy wprowadzaniu do inscenizacji kolejnych postaci nie chodzi o odgrywanie fabuły tekstu. Całe przedstawienie wydarzenia biblijnego winno natomiast nawiązywać do myśli teologicznej perykopy. 5. Istnieje możliwość wykorzystania pantomimy nie tylko jako ćwiczenia przebiegu scenicznego odgrywania ról, lecz także jako nieustannego doszukiwania się znaczenia tekstu i jego wymowy. 6. Do inscenizacji tekstów biblijnych nie należy nigdy wprowadzać samej osoby Jezusa Chrystusa. Nie można też w scenicznym przedstawieniu tekstów biblijnych pominąć podstawowego pytania ewangelisty: Kim jest właściwie Jezus Chrystus"? 7. Należy pamiętać, by występujące osoby posiadały imiona, przez co stają się konkretniejsze, bardziej autentyczne. 8. Osoby, które nie otrzymały żadnych ról, winny wystąpić jako statyści. 9. W końcu należy powiedzieć i to, że próby przeniesienia orędzia biblijnych tekstów w naszą sytuację poprzez ich sceniczne przedstawianie mogą napotkać na trudności, których nie potrafimy przezwyciężyć. W takich wypadkach słuszniejsze wydaje się być zrezygnowanie z całego przedsięwzięcia niż zafałszowanie treści perykopy. Bibliodrama Stosowane techniki dramowe sprawiają, że problemy ogólnoludzkie oraz problemy bohaterów biblijnych stają się bliższe uczniom, którzy odnajdują w nich aktualne treści. Najważniejsze są przeżycia uczniów, a nie forma wypowiedzi. Uczestnicy dramy nie muszą posiadać zdolności aktorskich. Ważne jest zaangażowanie i wczucie się w określoną sytuację, wejście w rolę. Przykład rozbudowanej dramy biblijnej Wędrówki wokół jeziora Genezaret 1. Krótkie wprowadzenie na temat Ziemi Świętej. 2. Etiuda pantomimiczna w parach. Jedna osoba próbuje kupić rzeczy niezbędne w podróży do Ojczyzny Jezusa, druga stara się je sprzedać. Uczestnicy nie mogą mówić, komunikują się jedynie za pomocą gestów. 3. Poszerzenie wiadomości. Na podstawie mapy i dostępnych materiałów uczestnicy wypisują pięć istotnych informacji o wyznaczonych krainach: Samarii, Judei, Galilei. 4. Spotkanie z Galileą poprzez dotyk. Uczestnicy stoją z zamkniętymi oczyma w kręgu i powoli podają sobie małe przedmioty (skałki, rośliny) rozpoznając je tylko dotykiem. 6

7 5. Praca z tekstem biblijnym i mapą. Katechizowani wypisują w jakiej części jeziora Genezaret miały miejsce różne wydarzenia związane z działalnością publiczną Jezusa. 6. Opowiadanie o jeziorze Genezaret. Katechizowani siadają wygodnie i słuchają krótkiego tekstu (mogą zamknąć oczy, by lepiej wyobrazić sobie jezioro). 7. Katechizowani wykonują na arkuszach szarego papieru wspólny rysunek Jeziora Galilejskiego. Obok rysunku i na nim układają także skały, rośliny, kartki i zdjęcia jeziora Genezaret. Rysunek może zastąpić błękitny materiał, bibuła lub wstążka. 8. Katecheta dokonuje wprowadzenia: Jesteśmy nad jeziorem Genezaret. Zgromadzony tłum słucha słów Jezusa". Każdy katechizowany zajmuje miejsce, by słuchać Jezusa (zapalenie świecy - znaku obecności Chrystusa we wspólnocie). Katecheta odczytuje fragment Łk 5,1-3. Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Niego, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej z łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy". Każdy z uczestników wchodzi w rolę osoby słuchającej słów Jezusa np. rybaka, żołnierza, kobiety, dziecka lub przedmiotu martwego np. kamienia, łodzi. Po kilku minutach słuchania zapisuje na kartce, co powiedział mu Jezus nad jeziorem Genezaret. 9. Katechizowani odczytują teksty w przyjętych rolach dramowych np.: Jestem małym dzieckiem, które przyszło z mamą nad jezioro. Pan Jezus mówił do dorosłych, ale ja zrozumiałem, że...", Jestem kupcem przyszedłem tutaj, ponieważ...", Jestem ubogim człowiekiem, który był ciągle odtrącany przez innych ludzi. Dzisiaj Jezus powiedział do mnie, że...". 10. Wspólna modlitwa - podziękowanie Jezusowi. 11. Czytanie słowa Bożego: I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim" (Łk 5,11). Każdy katechizowany przygotowuje indywidualnie postanowienia zastosowania usłyszanych słów Jezusa w życiu. Praca z orędziem zbawczym ukierunkowana pytaniami Katechizowani otrzymują od katechety pytania, które ułatwiają im zrozumienie tekstu biblijnego. Uczniowie notują odpowiedzi na pytania w trakcie katechezy, które następnie wspólnie z katechetą sprawdzają. Mogą też otrzymać inne teksty biblijne i w oparciu o nie odpowiedzieć na postawione pytania. Mogą również poszukiwać odpowiedzi na pytania w ramach pracy domowej. Tekst biblijny jako odpowiedź na życiowy problem Wersja A Katechizowani poszukują tekstu biblijnego, który mógłby pomóc osobom, przeżywającym jakiś problem. Następnie uzasadniają w jaki sposób zrealizowanie przesłania wynikającego z tego tekstu mogłoby pomóc osobom w rozwiązywaniu ich problemu. Bardzo ważne, by uczniowie nie tylko skupili się na poszukiwaniu tekstów biblijnych, ale umieli odkryć zawarte w nich orędzie zbawcze. Wersja B Katechizowani przyporządkowują tekstom biblijnym problemy, trudności lub wydarzenia z życia. Mogą odwoływać się do swoich przeżyć i doświadczeń życiowych i wyjaśnić dlaczego wybrany tekst biblijny pomógł im w zmaganiu się z problemami. Dialog z tekstem biblijnym Wersja A Uczniowie stawiają pytania kierowane do" tekstu biblijnego. Wypowiadają swoje zdanie, wyrażają swoje odniesienia względem tekstu biblijnego. Odpowiednio przygotowana grupa katechetyczna, zaproszeni goście (księża, teolodzy świeccy) albo sam katecheta udzielają odpowiedzi na pytania stawiane przez uczniów. Wersja B Uczniowie przeprowadzają wywiady na temat wybranego tekstu biblijnego, nagrywają na taśmie magnetofonowej lub CD i odtwarzają podczas katechezy. Następnie starają się udzielić odpowiedzi na pytania (przedstawiają argumenty, bronią). Indywidualny wybór tekstu biblijnego Katechizowani otrzymują teksty biblijne, które tematycznie wiążą się ze sobą - dotyczą tego samego zagadnienia. Zadaniem uczniów jest wybrać tekst, który - ich zdaniem - najlepiej wyraża 7

8 omawiany na katechezie problem. W gimnazjum i liceum można zestawiać teksty biblijne z fragmentami katechizmu i wypowiedziami Ojców Kościoła. Słowo Życia Jest to metoda ruchu Focolari może być metodą grupową lub indywidualną. Stosowanie tej metody w grupie wpływa na większą motywację i gorliwość. We wspólnocie jest też element pozytywnego wsparcia. Wybieramy myśl, werset z Pisma św. Podajemy bardzo krótki komentarz egzegetyczny. Staramy się żyć według prawdy, realizować to wezwanie przez określony czas. Potem powinna nastąpić relacja o tym, jak nam się udało zrealizować to zadanie. Medytacja biblijna Metoda polega na wysłuchaniu fragmentów Pisma św. i zastanowieniu się nad nimi w ciszy. Refleksji może towarzyszyć cicha muzyka, ekspozycja obrazu lub prosty komentarz. Kończyć ją może wspólne dzielenie się własnymi refleksjami. Medytacja biblijna może być przeprowadzana za pomocą różnych form. Najbardziej praktycznym sposobem medytacji słowa Bożego na katechezie jest lectio divina - modlitewne czytanie. Polega ono na spontanicznym, głośnym czytaniu zdań, wersetów, które do nas najbardziej przemawiają. Te zdania mogą powtarzać różne osoby, nawet kilkakrotnie. Dobrymi tekstami do takiej modlitwy są psalmy oraz hymny z Nowego Testamentu. Plakat z postacią biblijną Cel: przybliżenie tekstów Pisma Świętego, zapoznanie z bohaterami biblijnymi. Pomoce: duża plansza (arkusz papieru), na której katecheta maluje znaną postać biblijną, teksty z Pisma Świętego dotyczące wybranego bohatera biblijnego, mazaki, pisaki lub kolorowe kredki. Przebieg zajęć: 1. Prezentacja planszy z narysowaną postacią biblijną. 2. Grupa zadaje pytania, na które katecheta może odpowiadać tylko tak" lub nie", np. Czy to mężczyzna? Czy był uczniem Jezusa? Czy spotkał Jezusa nad jeziorem? 3. Po rozpoznaniu osoby katechizowani otrzymują parametry biblijne i indywidualnie odnajdują w Piśmie Świętym teksty dotyczące danej osoby. 4. Każdy katechizowany wybiera jedną odpowiedź i zapisuje na kartce w formie obłoczka, natomiast miejsce wypowiedzi na od rębnej kartce, w formie prostokąta. 5. Wszystkie obłoczki i prostokąty zostają umieszczone na plakacie. 6. Uzupełnienie wypowiedzi osoby oraz miejsc jej działalności przez katechetę 8

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich

K O C H A M Y D O B R E G O B O G A. Nasza Boża Rodzina. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich K O C H A M Y D O B R E G O B O G A Nasza Boża Rodzina Poradnik metodyczny do religii dla dzieci trzyletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do książki Nasza Boża Rodzina Religia

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STANDARDY WYMAGAŃ W szkole podstawowej uczeń powinien opanować cztery sprawności komunikacyjne: 1. słuchanie, 2. mówienie, 3. czytanie, 4. pisanie. FORMY

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 7 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY Scenariusz nr 7 I. Tytuł scenariusza: Nasze podobieństwa i różnice. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN METODYCZNY III

RAMOWY PLAN METODYCZNY III RAMOWY PLAN METODYCZNY III Klasa: I Czas: 45 minut Podręcznik: Zrozumieć słowo Anity Gis, Wydawnictwo ARKA, klasa I Temat: Morska wędrówka metaforą życia. Cele operacyjne: Uczeń: uczeń analizuje i interpretuje

Bardziej szczegółowo

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne

Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Na początku Bóg podręcznik do nauki religii w I klasie gimnazjum (semestr pierwszy) razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji (45 ) Lekcje organizacyjne

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Gdzie jest moje miejsce w szkole?

Gdzie jest moje miejsce w szkole? LEKCJA 5 Gdzie jest moje miejsce w szkole? Co przygotować na lekcję Nauczyciel: kartę pracy dla każdego ucznia (załącznik 1), arkusze szarego papieru, flamastry, małe karteczki, arkusz papieru z narysowaną

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji powyższego zadania podjęto następujące przedsięwzięcia:

W ramach realizacji powyższego zadania podjęto następujące przedsięwzięcia: Załącznik nr 10 Realizacja zadania nr 1 przeprowadzenie we wszystkich klasach szkoły debaty uczniowskiej na temat Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym. W ramach realizacji powyższego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO w GIMNAZJUM Nr 1 im. J. I. Kraszewskiego w Jelnicy w roku szkolnym 2016/2017 Program realizowany według podręcznika "Progulka" w ciągu 3 lat w następującym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki

Autor: Małgorzata Urbańska. Temat lekcji: Pieszy i znaki Autor: Małgorzata Urbańska Klasa I Edukacja: techniczna, społeczna, matematyczna, plastyczna, Cel zajęć: - zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze, - kształtowanie umiejętności dbania

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY. Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy.

KONSPEKT KATECHEZY. Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy. Dodać filmik oddzielnie! Na wszelki wypadek. Autor katechezy: Łukasz Klęczar Szkoły: Podstawowa, Gimnazjum, Średnie. KONSPEKT KATECHEZY Temat katechezy: Świadek wiary. Jakub Błaszczykowski - Wrócę silniejszy.

Bardziej szczegółowo

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji

Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Autor: Magdalena Warszowska Ptak Mówić, nie mówić, czyli o różnych sposobach komunikacji Tytuł cyklu WSiP: Historia i społeczeństwo Przedmiot: Historia i społeczeństwo (klasa IV szkoły podstawowej) Czas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ klasa IV Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach

Bardziej szczegółowo

Aktywne metody nauczania.

Aktywne metody nauczania. Literka.pl Aktywne metody nauczania. Data dodania: 2005-03-16 11:30:00 Referat na posiedzenie rady pedagogicznej dotyczącej aktywnych metod nauczania w szkole podstawowej. Referat na posiedzenie szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna.

Formy organizacji zajęć: Praca jednolita z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna. Temat: My Holiday. I will go to London. Wprowadzenie słownictwa związanego z wakacyjnymi Elementy czasu Future Simple Czas zajęć: 45-60 minut Cele ogólne: rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III

PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III PROGRAM KÓŁKA ORTOGRAFICZNEGO Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT DLA KLAS I-III WSTĘP Program kółka ortograficznego Z ortografią za pan brat został napisany z myślą o uczniach edukacji wczesnoszkolnej. W programie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Lubimy zimę. Zimo, baw się z nami! tygodniowy Temat dnia Bezpieczne zabawy zimowe Bezpieczni zimą.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2.

Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): Uczeń: 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Klasa V SP Ocena celująca (wymagania ponadprogramowe): 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. 2. Wykazuje się wiadomościami wykraczającymi poza program religii własnego poziomu

Bardziej szczegółowo

METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA.

METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA. METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA. 1. Giełda definicji 2. Szczepionka 3. Burza mózgów 4. Mapa myśli 5. Recepta 6. Okienko informacyjne 7. Kapsuła czasu GIEŁDA DEFINICJI Wykorzystywana przy omawianiu, określaniu

Bardziej szczegółowo

Klasa VI. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu.

Klasa VI. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu. Temat: Msza Święta posłanie w służbie. Klasa VI Cel dydaktyczny: Przekazanie uczniom prawdy, że Mszaśw. jest źródłem miłości i służby bliźniemu. Cel wychowawczy: Wychowujemy do uczestnictwa we Mszy św.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego klasy IV-VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - posiada wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Obszary podlegające ocenianiu słuchanie i słownictwo - stopniowe osłuchanie z dźwiękami i intonacją języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a

Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Temat bloku: Jesień da się lubić. Temat dnia: Sposoby na jesienną nudę. Termin zajęć: 19.11.2007r. Cele ogólne Scenariusz zajęć integralnych Dzień aktywności klasa III a Prowadząca zajęcia Elżbieta Pietrzak

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa.

KONSPEKT KATECHEZY. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. KONSPEKT KATECHEZY Prowadzący: Danuta Witkowska, Edyta Kaczmarek Klasa: VI b Data: 17.09.2008r. Temat: Z matematyką w Królestwie Bożym przypowieści Pana Jezusa. Cel ogólny lekcji: zapoznanie z przypowieścią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 i podręcznikiem nr KR-21-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY

KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY Stanisław Wróblewski MWSD V KONSPEKT KATECHEZY TEMAT WYMIAR SPORTU W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA CZEŚĆ OGÓLNY 1. Cel ogólny katechezy Ukazanie sportu jako możliwości dojścia do Boga 2. Cele operacyjne. Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA Klasy I-III Stopień celujący (6) Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

ODSŁONIĆ TWARZ CHRYSTUSA. Szukam was. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy I gimnazjum

ODSŁONIĆ TWARZ CHRYSTUSA. Szukam was. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy I gimnazjum ODSŁONIĆ TWARZ CHRYSTUSA Szukam was Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy I gimnazjum Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Wprowadzenie do poradnika metodycznego Obecna seria podręczników

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 1 Sprawności językowe: Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.6 Rozumienie ze słuchu W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 5 szkoły podstawowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4

Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 ROZUMIENIA ZE SŁUCHU Wymagania edukacyjne j. niemiecki kl.4 spełnia wszystkie kryteria przewidziane na ocenę bardzo dobrą bez większego trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim na podstawie kontekstu

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB REALIZACJI METODY

SPOSÓB REALIZACJI METODY HASŁO PROGRAMOWE Wprowadzenie do tematu interpersonalnej Zdefiniowanie najważniejszych pojęć Komunikacja niewerbalna 3 godziny TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAGADNIENIA I PROBLEMY Co to jest komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU

PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU PRZEDMIOTOWE OCENIANIANIE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-8 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W BISKUPCU I. ZASADY OGÓLNE: Cele PO sprawdzenie poziomu opanowania wiedzy i zdobytych umiejętności informowanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Style uczenia się UZDOLNIENIA

Style uczenia się UZDOLNIENIA Style uczenia się R.I. Anders zdefiniował styl uczenia się jako,,czynności i procesy myślowe, które warunkują dobre wyniki uczenia się". Na przestrzeni lat dokonano wielu klasyfikacji stylów uczenia się.

Bardziej szczegółowo

Bezdomność- przeciwko stereotypom

Bezdomność- przeciwko stereotypom Bezdomność- przeciwko stereotypom Scenariusz zajęć z zakresu przełamywania stereotypów dotyczących osoby bezdomnej. Autor: Barbara Ruksztełło- Kowalewska Scenariusz przygotowany w ramach projektu Agenda

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI klasa trzecia Gimnazjum nr 19 I. Zasady oceniania i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 1. Ocenianie ma charakter systematyczny i wieloaspektowy. 2. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C

PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C PLAN METODYCZNY LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV C DATA: 27.12.2013 NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: Martyna Szala KLASA: IV c CZAS ZAJĘĆ: 45 min TEMAT LEKCJI: Animals opisywanie zwierząt, czytanie i słuchanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Pole równoległoboku.

Temat: Pole równoległoboku. Scenariusz lekcji matematyki w klasie V Temat: Pole równoległoboku. Ogólne cele edukacyjne - rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym - rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej -

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 :

Uczniowie otrzymują na kartkach (lub katecheta przypina na tablicy) rebus 1 : Spragnieni wody i miłości Scenariusz lekcji religii przygotowującej do Kolędników Misyjnych 2014 Cele katechetyczne wymagania ogólne: ukazanie potrzeby działalności misyjnej w Indiach; zachęcanie uczniów

Bardziej szczegółowo

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata

I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata I. Scenariusz lekcji dla klasy VI opracowany na podstawie książki J. Verne 80 dni dookoła świata Temat: Poznajemy świat F. Fogga Czas 2 x 45 minut Cele: Uczeń potrafi: sformułować kilkuzdaniową wypowiedź

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W BYDGOSZCZY OBSZAR JĘZYKOWY PODLEGAJĄCY OCENIE Ocenie nauczyciela języka obcego podlegają: 1. Cztery sprawności językowe: słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? 1. Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza? Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji zna cechy wywiadu, i. a) Wiadomości rozumie pojęcie wartości uniwersalnych, rozumie rolę analizowanych wartości

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASA IV-VII (Zgodny z programem nr AZ-2-01/10) ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE 1 Kontrakt: Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASY 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Obowiązkowe wyposażenie ucznia: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i zeszyt ćwiczeń, przybory do pisania i rysowania Uczeń

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy III gimnazjum Temat: Świat na strychu tworzymy opis świata wewnętrznego Myszki. Cel główny: Próba interpretacji i analizy tekstu literackiego Cele operacyjne:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK KASZUBSKI KLASY I VI I. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu : - zmierzenie wyników pracy ucznia, - ujawnienie jego osiągnięć i braków,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9

W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 W DRODZE DO OJCA Przedmiotowy system oceniania z religii w klasa I według programu nr AZ-3-02/9 Kielce 2010 OGÓLNE ZASADY OCENIANIA - RELIGIA 1. Ocenę wystawia się w porozumieniu z uczniami. 2. W ciągu

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 1

Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska. Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY. Scenariusz nr 1 Autor scenariusza: Marzena Klimaszewska Blok tematyczny: JACY JESTEŚMY Scenariusz nr 1 I. Tytuł scenariusza: Nasze wady i zalety. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące): społeczna,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: rozumie proste polecenia nauczyciela, poparte gestem; rozumie proste zwroty grzecznościowe i proste pytania;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna)

Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Szkoły Podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) Zespół Placówek Oświatowych W Promniku Szkola Podstawowa im. H. Sienkiewicza 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga;

przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga; Klasa IV Temat: Bóg stwarza człowieka. Cele ogólne: przedstawienie biblijnej prawdy o stworzeniu człowieka przez Pana Boga; ukazanie podobieństwa człowieka do Boga; kształtowanie postawy wdzięczności Panu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II

SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat POZNAJEMY SIEBIE I KOLEGÓW CO NAS ŁACZY? tygodniowy Temat dnia CO BĘDZIEMY ROBIC W SZKOLE. MOJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Podstawa prawna Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryfinie Przedmiotowy system oceniania został opracowany według Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI

Ich bin so allein SCENARIUSZ LEKCJI SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Das Theaterstück Ich bin so Poziom: szkoła podstawowa, klasa IV Cele: powtórzenie i utrwalenie poznanych wcześniej zwrotów występujących w teatrzyku Media/materiały: tablice magnetyczne,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I

Zasady oceniania z języka rosyjskiego. Klasy I Zasady oceniania z języka rosyjskiego Klasy I Ocena celująca: Uczeń wykazuje szczególne zainteresowania językiem, posiada wybitne zdolności językowe, bierze udział w konkursach językowych. - stosuje domysł

Bardziej szczegółowo

6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ

6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ 6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ 27 Małgorzata Sieńczewska 6. TWORZYMY OPOWIEŚĆ DO RZUTÓW KOSTKĄ CZYLI O UKŁADANIU OPOWIADAŃ Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie

Bardziej szczegółowo

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar

Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych. Bożena Belcar Metody aktywizujące w nauczaniu zawodów medycznych Metoda czterech kroków Metoda jest prosta, a przy tym angażuje i ożywia uczestników. Jej celem jest kształtowanie określonych umiejętności bez jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Zasady przedmiotowego oceniania Religia

Zasady przedmiotowego oceniania Religia Zasady przedmiotowego oceniania Religia K R Y T E R I A W Y M A G A Ń E D U K A C Y J N Y C H Z RELIGII W KLASACH I, IV, V,VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady: obiektywność-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska

SCENARIUSZ ZAJĘĆ. Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska Małgorzata Marcinkowska, Aleksandra Michałowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ Typ szkoły: podstawowa Etap kształcenia: II, klasa V Rodzaj zajęć: lekcja języka polskiego Temat zajęć: Czym jest muzyka Fryderyka Chopina?

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KLASA II KLASA III KRYTERIA OCENIANIA III ETAP EDUKACYJNY - JĘZYK ANGIELSKI KLASA I KLASA II KLASA III DOPUSZCZAJĄCY: potrafi poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; buduje zdania tylko z pomocą nauczyciela;

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016

W y m a g a n i a. EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 W y m a g a n i a EDUKACJA POLONISTYCZNA KLASA IIA IIB IIC IID SP r.szk.2015/2016 wych.t.krzywicka, wych.b.niedźwiadek, wych.m.jasińska, wych.m.wojtyła Drwal EDUKACJA POLONISTYCZNA Edukacja EDUKACJA POLONISTYCZNA

Bardziej szczegółowo