Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi naleŝy do obowiązków państwa (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz ) Urząd Miasta Leszna Wydział Spraw Obywatelskich Leszno 2012 rok.

2 W celu realizacji zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku powołał Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata , w składzie: 1. Grzegorz Rusiecki II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna - Przewodniczący Zespołu 2. Czesława Surmacz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Sekretarz Zespołu 3. Grażyna Banasik Radna Miejska, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Członek Zespołu 4. Anna Kasprzak lekarz psychiatra Członek Zespołu 5. Bożena Moksiewicz Kierownik Biura ds. Uzależnień Członek Zespołu 6. Alicja Rutkowska-Suchorska lekarz psychiatra - Członek Zespołu 7. Martyna Smektała przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Członek Zespołu 8. Alicja Sołtysiak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Członek Zespołu 9. Mirosława Wieczorek-Stachowicz przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Członek Zespołu 10.Helena Strzałkowska przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa Członek Zespołu 11. Donata Majchrzak-Popławska przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Członek Zespołu, 12. Ryszard Sudolski - Radny Miejski, lekarz Członek Zespołu 2

3 I. WSTĘP Opracowanie i realizowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata jest konsekwencją zapisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Cel strategiczny nr 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata , p.n.: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne,zakłada osiągnięcie następujących efektów realizacji przedmiotowego celu, takich jak: zmniejszenie występowania zaburzeń psychicznych w latach , w tym liczby samobójstw, zmniejszenie liczby osób z dyskomfortem psychicznym, a zwłaszcza z objawami lękowymi, depresyjnymi, reakcjami kryzysowymi, myślami samobójczymi, promowanie zdrowia psychicznego poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów życiowych; kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego, zwiększenie liczby programów oraz placówek oferujących profesjonalną pomoc i poradnictwo dla osób narażonych na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, osób starszych, bezrobotnych, osób narażonych na przemoc, poprawa jakości życia osób chorych na przewlekłe choroby psychiczne Cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, wskazane do realizacji przez powiat: Cel główny 1:promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Cel główny 2: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym 3

4 Cele szczegółowe: 2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy W celu opracowania programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta Leszna, powołany został Zespół. Program, ma uwzględniać potrzeby ludności Leszna w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosować do nich skoordynowaną działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Powołany Zespół inicjuje realizację Programu, jego koordynację i monitorowanie. Program określa cele polityki zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna i wyznacza kierunki działań do podjęcia. Program ma charakter otwarty, z możliwością jego dostosowywania do zmiennej sytuacji zdrowotnej, bieżących uwarunkowań. Jego realizacja zależeć będzie w głównej mierze od budżetu samorządu miasta, Ministerstwa Zdrowia, poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej specjalistycznej i środowiskowej oraz leczenia uzależnień. 4

5 II. DANE STATYSTYCZNE II.1. Dane statystyczne dot. mieszkańców miasta Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Leszna, na dzień r. mieszkańców miasta było osób. Podział mieszkańców wg. wieku i płci przedstawia poniższa tabela: ogółem męŝczyźni kobiety Ogółem przedział przedział PowyŜej Źródło: Urząd Statystyczny II.2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie, w okresie od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011r., wydał: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osobom powyżej 16 roku życia), 582 orzeczeń z symbolem O2-P (choroby psychiczne), oraz orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia), w tym 84 orzeczeń z symbolem 02-P. 5

6 II.3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia różne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku społecznym i rodzinnym osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim, a w szczególności: 1) usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u osób chorych na schizofrenię, cierpiących z powodu depresji, z upośledzeniem umysłowym, itp. 2) Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia typu AB, tzn. przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie. ŚDS przeznaczony jest dla osób dorosłych, które m.in. nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu innych, samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z samoobsługą oraz nie są obłożnie chore. lata specjalistyczne usługi Środowiskowy Dom Samopomocy opiekuńcze ) Udzielanie pomocy finansowej i w naturze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osoby nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kierowane są do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności i wypłaty zasiłku stałego. 4) Realizowanie projektów dofinansowanych z budżetu państwa: - Zespół Readaptacji Psychospołecznej w skład, którego weszli: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka psychiatryczna, pedagog pracy socjalnej, socjolog, radca prawny. Znaczącą rolę w realizacji projektu odegrał 6

7 lekarz psychiatra. Poprzez jego udział zdiagnozowano osoby zaburzone od wielu lat, a nigdy nie badane przez lekarzy specjalistów. Z Zespołu Readaptacji Psychospołecznej skorzystało 20 osób. Projekt Świadomi Ŝycia-działalność informacyjna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi adresowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Osoby te ze względu na swoja specyfikę narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe. Z Projektu skorzystało 16 osób. Projekt zakładał docieranie do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez organizowanie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Dzięki realizacji projektu przygotowano folder z danymi teleadresowymi instytucji i organizacji wspierających z zaburzeniami psychicznymi. II.4. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Każdy klient urzędu może skorzystać z usług doradcy zawodowego, oferującego pomoc w zakresie określenia indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz możliwości wykorzystywania szans i pokonywania barier na rynku pracy. Szczególną forma wsparcia jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, obejmującego kolejne zadania, których samodzielna realizacja ma ułatwić osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy podjęcie zatrudnienia (samozatrudnienia). Innym z wykorzystywanych narzędzi aktywizacji zawodowej są zajęcia Klubu Pracy, umożliwiające uczestnikom przyswojenie wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy, nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji oraz umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty cechuje zróżnicowana tematyka i metody pracy z klientami, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup osób bezrobotnych/poszukujących pracy. Dodatkowo celem lepszej orientacji w sytuacji osób z ograniczeniami zdrowotnymi w powiecie leszczyńskim wyznaczony został pośrednik pracy odpowiedzialny za kontakty z zakładami zatrudniającymi pracowników niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie i realizację dla nich ofert pracy. Czynnikiem zwiększającym skuteczność podejmowanych przez urząd działań jest dostarczanie przez niepełnosprawnych bezrobotnych/poszukujących pracy orzeczenia o rodzaju zdiagnozowanych ograniczeń zdrowotnych. Informacje te umożliwiają dobór ofert pracy odpowiadających możliwościom psychofizycznym klientów, jak i dostosowanie form wsparcia do ich indywidualnych potrzeb. Wg stanu na dzień r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie figurowały 73 osoby bezrobotne i 20 osób poszukujących pracy z różnego rodzaju zdiagnozowanymi ograniczeniami psychicznymi. Zgodnie z art.10 pkt5 Ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(dz.u. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ), informacje o wolnych stanowiskach pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych) nie mogą zawierać kryteriów dyskryminujących, określających np. rodzaj czy stopień niepełnosprawności, jakie u kandydata preferowałby pracodawca. Dlatego tez nie ma możliwości wskazania ofert zatrudnienia wyłącznie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od roku 2011 do chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie przyjął do realizacji 181 zgłoszeń wolnych miejsc pracy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 7

8 Zgodnie z art. 49 wspomnianej ustawy osoby bezrobotne niepełnosprawne znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym są uprawnione do korzystania z dodatkowej pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy, takiej jak: zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne, roboty publiczne), staż, szkolenie zawodowe. Formy te maja w założeniu rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a w efekcie ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy. 8

9 III. STAN OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Działalność jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznym, osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w Lesznie w 2009,2010,2011 roku III.1. Poradnia zdrowia psychicznego III.1.1. Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi

10 Liczba osób leczonych w poszczególnych grupach wiekowych i więcej Liczba osób leczonych poraz pierwszy Ogółem liczba osób leczonych pierwszy raz w życiu w tym mężczyźni

11 III.1.2. Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychotropowych wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Z kolumny 1 Zobowiąz ani do leczenia Ogółem grupy F11-F19 wg ICD b.d Leczeni przymu -sowo 11

12 Rysunek 1: Osoby z zaburzeniami po spożyciu środków psychotropowych ogółem Mężczyźni 12

13 Rysunek 2: Osoby z zaburzeniami po środkach psychotropowych z podziałem na grupy wiekowe i więcej III.1.3. Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego 13

14 III.2. Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych III.2.1 Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi b.d b.d. III.2.2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychotropowych wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Z kolumny 1 Zobowiąz ani do leczenia Ogółem grupy F11-F19 wg ICD b.d. Leczeni przymu -sowo 14

15 Rysunek 3: Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychotropowych mężczyźni ogółem

16 Rysunek 4: zaburzenia spowodowane używaniem środków psychotropowych z podziałem na grupy wiekowe i więcej III.2.3 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego 16

17 III.3. Poradnia odwykowa III.3.1 Zaburzenia psychiczne wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi 2009 b.d b.d. III.3.2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem 2009 b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego Źródło: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu (MZ-15) 17

18 Zaprezentowane dane statystyczne, pozyskane z Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, nie prezentują adekwatnego do stanu faktycznego, poziomu zachorowań w obrębie zdrowia psychicznego. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego nie przekazało pełnych danych z zakresu liczby porad i liczby osób leczonych w poradniach psychiatrycznej opieki zdrowotnej na miasta Leszna Trudność w pozyskaniu pełnych danych statystycznych, obrazujących stan zachorowań, jest efektem nie przesłania ich przez poradnie zdrowia psychicznego. Wobec braku danych za okres nie można dokonać analizy porównawczej. Wniosek Urzędu Miasta Leszna skierowany do Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki w Poznaniu, o przekazanie danych statystycznych dotyczących świadczenia usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego przez podmioty lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, został rozpatrzony negatywnie. Narodowy Fundusz Zdrowia posiada wnioskowane informacje, jednakże informacje te zawierają dane osobowe i musza być przed upublicznieniem przetworzone. Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki poinformował Urząd Miasta Leszna o braku wolnych zasobów kadrowych oraz sprzętowych koniecznych do przekształcenia przedmiotowych informacji, do postaci umożliwiającej jej upublicznienie i tym samym nie przekazał żadnych wnioskowanych przez Urząd Miasta danych. 18

19 IV. SIEĆ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH OPIEKĘ PSYCHIATRYCZNĄ I LECZENIA UZALEśNIEŃ IV.1. Poradnia zdrowia psychicznego Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez 8 podmiotów leczniczych. IV.2. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.3. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.4. Poradnia leczenia uzależnień Leczenie uzależnień udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.5. Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.6. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.7. Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez 1 podmiot leczniczy. Powyższe podmioty lecznicze funkcjonują na terenie miasta Leszna i posiadają kontrakt na świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. IV.8. Opieka stacjonarna Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie z oddziałami : Psychiatrycznym, Neurologicznym, Rehabilitacyjnym, Leczenia Uzależnień, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Podmiot leczniczy posiada kontrakt na świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia 19

20 V. ZAGROśENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, reformy, niosą za sobą, poza szansami na rozwój, także wiele zagrożeń ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i zdrowotnych, w tym zagrożeń dla zdrowia psychicznego. W Polsce narasta poczucie indywidualnej słabości psychicznej i bezradności wobec zagrożeń wynikających z braku odczuwania indywidualnej ekonomicznej stabilności. Życie w stałym poczuciu niepewności zawodowej i pracowniczej rodzi przekonanie o nietrafności życiowych wyborów, o nieprzydatności zdobytego wykształcenia i umiejętności. Brak perspektywicznego ekonomicznego bezpieczeństwa, brak nadziei na stabilną pracę, na bezpieczną starość, na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, na spłatę zaciągniętych kredytów rodzi jednostkowe poczucie leku, przygnębienia, braku wiary w słuszność dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji. Narasta przekonanie o własnej intelektualnej mizerności i niewydolności. Człowiek zaczyna zamykać się w kręgu poczucia klęski eskalującego lęk i depresje 1 W wyniku zaistnienia choroby psychicznej zmienia się w sposób zasadniczy życie uczuciowe, intelekt, formy zachowania i postepowania, a czasem nawet świadomość. Zdrowie psychiczne, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia 2 Zdrowie psychiczne uwarunkowane jest takimi czynnikami jak: biologiczne - genetyka, stan zdrowia, przebyte choroby i urazy, kondycja psychofizyczna rodzinne - członkowie rodziny, funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny, emocje, procesy wychowawcze, styl życia, higiena życia codziennego środowiskowe - warunki życia, narażenie na substancje toksyczne, chemizacja żywności, mikroklimat społeczno-ekonomiczne - wsparcie społeczne, status społeczno-ekonomiczny, korzystanie z praw i swobód obywatelskich, zatrudnienie, warunki mieszkaniowe. Choć w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne, to nie zawsze się to przekłada na ich zgłaszalność do placówek leczniczych. To, że nie wszyscy potrzebujący chcą się leczyć, wynika z kilku powodów. Z jednej strony są to negatywne uprzedzenia i stereotypy, a z drugiej zła jakość i prymitywne warunki oferowanych usług medycznych. Istnieje też przekonanie, że leczenie niewiele pomoże, a sam fakt jego podjęcia negatywnie naznaczy osobę, narazi na społeczny ostracyzm, praktycznie wyeliminuje ją z rynku pracy i zawodowej kariery. 1 Poprawę stanu zdrowia na gruncie lokalnym można osiągnąć wdrażając programy edukacyjne propagujące wiedzę nt zagrożeń zdrowia psychicznego, sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promocji zdrowia psychicznego. Sami Polacy oceniają swój stan zdrowia psychicznego pesymistycznie. Jak wynika z badań GUS: 25% z nich czuje się wyczerpanymi i wykończonymi; 28% zmęczonymi, 16% bardzo zdenerwowanymi, a 12% smutnymi i przybitymi. 20

21 Według CBOS (2005),poczucie zagrożenia zdrowia psychicznego Polaków jest znaczne: 45% niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne; 85% ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Wśród przyczyn zagrażających zdrowiu Polacy najczęściej wymieniają: bezrobocie 77%, kryzys rodziny 47%, biedę 41%, alkohol i narkotyki 39%. Wśród potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego wymienia się ponadto: złe warunki pracy i życia w połączeniu z biedą, emigrację zarobkową, zaburzenie więzi społecznych, brak wsparcia społecznego i solidarności, starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny, przestępczość zorganizowaną, korupcję, katastrofy ekologiczne, naturalne, komunikacyjne oraz nieuleczalne choroby. Na marginesie tych zagrożeń znajduje się medialne, i z wykorzystaniem środowisk politycznych, epatowanie terminologią psychiatryczną wzniecające poczucie lęku i narodowych fobii. 1 Od roku 1990, statystyki pokazują wysoki wzrost leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w opiece ambulatoryjnej (poradnie, przychodnie, szpitale) oraz szpitalnej. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba osób z rozpoznaniem psychoz najcięższego rodzaju chorób psychicznych, osiągając prawie 150 tys. osób. O prawie 90% wzrosła liczba osób z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (np. depresja, anoreksja, zaburzenia emocjonalne). O 80% wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu. Ponad ośmiokrotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (np. narkotyki). W sumie, w roku 2005, odsetek Polaków leczonych z powodu zaburzeń psychicznych wyniósł 3,7%. Niepokoi szczególnie znaczny wzrost tzw. zapadalności na choroby psychiczne czyli osób, które po raz pierwszy zgłaszają się po pomoc. Nie dziwi więc fakt, iż stale rośnie liczba samobójstw. W roku 2004 przekroczyła ona 6 tysięcy osób. Brak opieki dostosowanej do potrzeb społecznych. Choroby psychiczne należą do tych chorób, których leczenie wymaga współpracy środowiska, w jakim funkcjonują osoby nimi dotknięte. Wówczas poprawa zdrowia i powrót do codziennych czynności oraz obowiązków następuje o wiele szybciej, niż gdy chory pozostaje izolowany w szpitalu lub w swym domu. 3 Najważniejsze jest przybliżenie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi do środowiska, ciągły kontakt z ludźmi, mocniejsze zaopiekowanie się rodzinami, które zostały dotknięte tym problemem. Samo leczenie zaburzeń nie poprawi stanu zdrowia psychicznego Polaków. Bardzo ważne jest w profilaktyce, by nauczyć się mówić pozytywnie o zdrowiu psychicznym o zaspokajaniu swoich potrzeb, pozytywnym stosunku do siebie i innych, konstruktywnych relacjach. Do dziś wielokrotnie spotykamy się z olbrzymią marginalizacją osób chorujących psychicznie jako partnerów w rehabilitacji, w życiu we wspólnocie, wprowadzaniu na rynek pracy. 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zaleca określone nakłady na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez podmioty wskazane w harmonogramie. Miasto Leszno, według zaleceń rozporządzenia, zobowiązane jest do zabezpieczeni środków pieniężnych na finansowanie profilaktyki i promocję zdrowia psychicznego i realizowania w ramach zadań własnych samorządu. Ustalenie środków finansowych na realizację zadań na obecnym etapie jest trudne do określenia. 21

22 VI. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW LESZNA NA LATA CEL GŁÓWNY 1 : PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWIA PSYCHICZNEGO, KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I STYLÓW śycia KORZYSTNYCH DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH ZAGRAśAJACYCH ZDROWIU PSYCHICZNEGO PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE USTALENIE PRIORYTETÓW PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ustalenie listy priorytetów promocji zdrowia psychicznego wykaz priorytetów promocji zdrowia psychicznego liczba ustalonych priorytetów promocji zdrowia psychicznego Zespół 2012r. bez finansowania ZADANIE OPRACOWANIE PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO opracowanie programu promocji zdrowia psychicznego program promocji zdrowia psychicznego przygotowany program promocji zdrowia psychicznego Zespół 2012r. bez finansowania 22

23 ZADANIE REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ogłaszanie konkursu ofert na realizację programów promujących zdrowie psychiczne organizacja konferencji o tematyce promocji zdrowia, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższym promowanie zdrowia psychicznego w szkole (pogadanki, warsztaty, konkursy) zorganizowanie warsztatów dla rodziców na temat problemów wychowawczych, profilaktyki uzależnień oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji zdrowia psychicznego zamieszczanie na stronie internetowej miasta Leszna i w zapobieganie występowaniu, i eskalacji zaburzeń psychicznych rozpropagowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego kształtowanie postaw, zachowań, stylów życia właściwych dla zdrowia psychicznego przyswajanie zdolności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu liczba osób biorących udział w programie liczba osób uczestniczących w konferencji liczba instytucji i organizacji pozarządowych z którymi podjęto współpracę na rzecz promocji zdrowia psychicznego liczba zgłoszonych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków finansowych przekazanych instytucjom i organizacjom pozarządowym liczba uczestników i przeprowadzonych pogadanek, warsztatów, konkursów liczba zamieszczonych artykułów dotyczących zdrowia psychicznego liczba rozdystrybuowanych organizacje pozarządowe podmioty lecznicze Urząd Miasta MOPR r. miasto, organizacje pozarządowe, państwo, podmioty lecznicze, sponsorzy MOPR 23

24 lokalnej prasie informacji i artykułów dotyczących zdrowia psychicznego ulotek/plakatów opracowanie i dystrybucja ulotek/plakatów o tematyce zdrowia psychicznego CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE OPRACOWANIE PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM opracowanie programów zapobiegania przemocy w szkole opracowanie programu zapobiegania przemocy w rodzinie program przeciwdziałania przemocy w szkole program zapobiegania przemocy w rodzinie liczba programów zapobiegania przemocy w szkole i rodzinie szkoły PP-P OIK organizacje pozarządowe Urząd Miasta MOPR r. bez finansowania 24

25 ZADANIE REALIZACJA PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH pogadanki, warsztaty, prelekcje z zakresu zapobiegania przemocy w szkole dla uczniów spotkania indywidualne uczniów z pedagogiem szkolnym zmniejszenie ilości zachowań agresywnych zmniejszenie ilości zgłoszeń przemocy w szkole pozytywna adaptacja w środowisku szkolnym liczba zorganizowanych pogadanek, warsztatów, prelekcji liczba uczniów uczestniczących w pogadankach, warsztatach, prelekcjach szkoły PP-P Policja Organizacje pozarządowe Urząd Miasta MOPR r. Urząd Miasta MOPR podjęcie działań prewencyjnych we współpracy z Policją realizacja programu zapobiegania przemocy w rodzinie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie liczba spotkań indywidualnych uczniów z pedagogiem szkolnym liczba interwencji z powodu przemocy w szkole umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy 25

26 CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3. ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE PRZYGOTOWANIE PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO SPRZYJAJĄCEGO POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi szkolne programy informacyjno-edukacyjne opracowane szkolne programy informacyjnoedukacyjne ilość uczniów uczestniczących w programie szkoły PO-P Urząd Miasta r. szkoły Urząd Miasta ZADANIE REALIZACJA PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO SPRZYJAJĄCEGO POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI wspieranie organizacji imprez integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi integracja środowiska lokalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi zwiększenie poczucia przynależności osób niepełnosprawnych do lokalnej społeczności udzielanie porad poszerzanie kwalifikacji ilość osób biorących udział w imprezach liczba porad udzielonych nauczycielom Organizacje pozarządowe PP-P szkoły Urząd Miasta MOPR r. Urząd Miasta MOPR 26

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego Nr XXI/113/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 2015 Kamienna Góra, kwiecień 2012 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCICZNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GAĆ NA LATA 2013-2015 Urząd Gminy Gać 275; 37-207 Gać; www.gac.itl.pl/gmina 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...str.1 Zasoby instytucjonalne w

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015

I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O OSIĄGNIĘTYCH W 2013 ROKU WSKAŹNIKACH PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI DO ROKU 2015 maj 2014 1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata 2011-2015 Okres sprawozdawczy 2011-2013 Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r.

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r. Sprawozdanie z zadań w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2011-2015 za 2014r. Zadanie 1.1.2. Opracowanie lokalnych programów promocji zdrowia psychicznego. 1. Przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Katy Wrocławskie,2012 1. WPROWADZENIE Podstawą opracowania Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 jest: Ustawa z dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z

Liczba opracowań Nakład. liczba interwencji, liczba izolowanych sprawców, liczba eksmisji liczba wyroków skazu. z INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DO 2016 ZA ROK 2011 (prosimy opisać zadania realizowane odpowiedni przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015 OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY PODGÓRZYN NA LATA 2012-2015 Urząd Gminy w Podgórzynie informuje, że na stronie www.podgorzyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2015 ZA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr.../.../ Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia... r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA KOSZALINA NA LATA -5 ZA ROK WSTĘP Program ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Uchwała Nr XVIII/86/07 Rady Gminy Santok z dnia 28.12.2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

R a d a M i e j s k a w I ł a w i e

R a d a M i e j s k a w I ł a w i e R a d a M i e j s k a w I ł a w i e Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego Miasta Iławy na lata 2012 2015. Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Rada Miasta Rybnika

Projekt. Rada Miasta Rybnika Projekt z dnia 30 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... 2015-110863 Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Uchwała Nr 375/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uchwała Nr 375/14 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 2 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY ROZWOJU SIECI OPARCIA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO RAWA MAZOWIECKA, czerwiec 2011 rok 0 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str. 2. 2. Demografia str. 4. 3. Epidemiologia str. 4. 4. Ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Bestwina na 2012 rok Rok 2012 to kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA Załącznik do Uchwały Nr XLIV /340 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

G M I N N Y P R O G R A M

G M I N N Y P R O G R A M Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/73/11 Rady Gminy Susiec z dnia 28 grudnia 2011 roku G M I N N Y P R O G R A M PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 dla gminy SUSIEC I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Załącznik do uchwały Nr L/353/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011 2020 Chodzież, 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. Uchwała Nr... Rady Gminy Końskowola z dnia...2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego Gminy Końskowola na lata 2012 2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/17/2006 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Uchwała nr III/17/2006 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uchwała nr III/17/2006 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sadlinki na

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Ełku Nr VII.73.2011 z dnia 31 marca 2011 r. Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015 Powiat

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy

Program pilotażowy. Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi na bazie Środowiskowego Domu Samopomocy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1608/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 października 2008r. Program pilotażowy Punkt Wsparcia Środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1 I. Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do UCHWAŁY XXXI/ 215 /14 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Wprowadzenie 1. 1. Ustawa o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2015-2016 Sulęcin WPROWADZENIE Narkomania oprócz szkodliwego działania na organizm człowieka jest także chorobą społeczną. Powoduje zanikanie poczucia

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/313/14. Rady Miejskiej w Łęczycy. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA Nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo