Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi naleŝy do obowiązków państwa (Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz ) Urząd Miasta Leszna Wydział Spraw Obywatelskich Leszno 2012 rok.

2 W celu realizacji zapisów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 23 stycznia 2012 roku powołał Zespół koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata , w składzie: 1. Grzegorz Rusiecki II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna - Przewodniczący Zespołu 2. Czesława Surmacz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Sekretarz Zespołu 3. Grażyna Banasik Radna Miejska, Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Członek Zespołu 4. Anna Kasprzak lekarz psychiatra Członek Zespołu 5. Bożena Moksiewicz Kierownik Biura ds. Uzależnień Członek Zespołu 6. Alicja Rutkowska-Suchorska lekarz psychiatra - Członek Zespołu 7. Martyna Smektała przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Członek Zespołu 8. Alicja Sołtysiak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Członek Zespołu 9. Mirosława Wieczorek-Stachowicz przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Członek Zespołu 10.Helena Strzałkowska przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Profilaktyki Alternatywa Członek Zespołu 11. Donata Majchrzak-Popławska przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej Członek Zespołu, 12. Ryszard Sudolski - Radny Miejski, lekarz Członek Zespołu 2

3 I. WSTĘP Opracowanie i realizowanie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata jest konsekwencją zapisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Cel strategiczny nr 4 Narodowego Programu Zdrowia na lata , p.n.: Zapobieganie zaburzeniom psychicznym przez działania prewencyjno-promocyjne,zakłada osiągnięcie następujących efektów realizacji przedmiotowego celu, takich jak: zmniejszenie występowania zaburzeń psychicznych w latach , w tym liczby samobójstw, zmniejszenie liczby osób z dyskomfortem psychicznym, a zwłaszcza z objawami lękowymi, depresyjnymi, reakcjami kryzysowymi, myślami samobójczymi, promowanie zdrowia psychicznego poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do prawidłowego psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania problemów życiowych; kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego, zwiększenie liczby programów oraz placówek oferujących profesjonalną pomoc i poradnictwo dla osób narażonych na zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, osób starszych, bezrobotnych, osób narażonych na przemoc, poprawa jakości życia osób chorych na przewlekłe choroby psychiczne Cele Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, wskazane do realizacji przez powiat: Cel główny 1:promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cele szczegółowe: 1.1. upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu 1.2. zapobieganie zaburzeniom psychicznym 1.3. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi 1.4. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego Cel główny 2: zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym 3

4 Cele szczegółowe: 2.1. upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej 2.2. upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego 2.3. aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 2.4. skoordynowanie różnych form opieki i pomocy W celu opracowania programu ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców Miasta Leszna, powołany został Zespół. Program, ma uwzględniać potrzeby ludności Leszna w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz dostosować do nich skoordynowaną działalność różnych form pomocy i oparcia społecznego oraz aktywizacji zawodowej. Powołany Zespół inicjuje realizację Programu, jego koordynację i monitorowanie. Program określa cele polityki zdrowotnej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego mieszkańców Leszna i wyznacza kierunki działań do podjęcia. Program ma charakter otwarty, z możliwością jego dostosowywania do zmiennej sytuacji zdrowotnej, bieżących uwarunkowań. Jego realizacja zależeć będzie w głównej mierze od budżetu samorządu miasta, Ministerstwa Zdrowia, poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej specjalistycznej i środowiskowej oraz leczenia uzależnień. 4

5 II. DANE STATYSTYCZNE II.1. Dane statystyczne dot. mieszkańców miasta Według danych Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Leszna, na dzień r. mieszkańców miasta było osób. Podział mieszkańców wg. wieku i płci przedstawia poniższa tabela: ogółem męŝczyźni kobiety Ogółem przedział przedział PowyŜej Źródło: Urząd Statystyczny II.2. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie, w okresie od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2011r., wydał: orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (osobom powyżej 16 roku życia), 582 orzeczeń z symbolem O2-P (choroby psychiczne), oraz orzeczeń o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia), w tym 84 orzeczeń z symbolem 02-P. 5

6 II.3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia różne formy opieki i pomocy niezbędne do życia w środowisku społecznym i rodzinnym osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskim, a w szczególności: 1) usługi opiekuńcze specjalistyczne świadczone są u osób chorych na schizofrenię, cierpiących z powodu depresji, z upośledzeniem umysłowym, itp. 2) Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia typu AB, tzn. przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle chorych psychicznie. ŚDS przeznaczony jest dla osób dorosłych, które m.in. nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu innych, samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z samoobsługą oraz nie są obłożnie chore. lata specjalistyczne usługi Środowiskowy Dom Samopomocy opiekuńcze ) Udzielanie pomocy finansowej i w naturze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osoby nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kierowane są do Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności i wypłaty zasiłku stałego. 4) Realizowanie projektów dofinansowanych z budżetu państwa: - Zespół Readaptacji Psychospołecznej w skład, którego weszli: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka psychiatryczna, pedagog pracy socjalnej, socjolog, radca prawny. Znaczącą rolę w realizacji projektu odegrał 6

7 lekarz psychiatra. Poprzez jego udział zdiagnozowano osoby zaburzone od wielu lat, a nigdy nie badane przez lekarzy specjalistów. Z Zespołu Readaptacji Psychospołecznej skorzystało 20 osób. Projekt Świadomi Ŝycia-działalność informacyjna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi adresowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Osoby te ze względu na swoja specyfikę narażone na wykluczenie społeczne i zawodowe. Z Projektu skorzystało 16 osób. Projekt zakładał docieranie do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin poprzez organizowanie spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym. Dzięki realizacji projektu przygotowano folder z danymi teleadresowymi instytucji i organizacji wspierających z zaburzeniami psychicznymi. II.4. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Każdy klient urzędu może skorzystać z usług doradcy zawodowego, oferującego pomoc w zakresie określenia indywidualnych predyspozycji zawodowych oraz możliwości wykorzystywania szans i pokonywania barier na rynku pracy. Szczególną forma wsparcia jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, obejmującego kolejne zadania, których samodzielna realizacja ma ułatwić osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy podjęcie zatrudnienia (samozatrudnienia). Innym z wykorzystywanych narzędzi aktywizacji zawodowej są zajęcia Klubu Pracy, umożliwiające uczestnikom przyswojenie wiedzy z zakresu poruszania się na rynku pracy, nowoczesnych metod rekrutacji i selekcji oraz umiejętności poszukiwania zatrudnienia. Warsztaty cechuje zróżnicowana tematyka i metody pracy z klientami, dostosowane do potrzeb poszczególnych grup osób bezrobotnych/poszukujących pracy. Dodatkowo celem lepszej orientacji w sytuacji osób z ograniczeniami zdrowotnymi w powiecie leszczyńskim wyznaczony został pośrednik pracy odpowiedzialny za kontakty z zakładami zatrudniającymi pracowników niepełnosprawnych oraz pozyskiwanie i realizację dla nich ofert pracy. Czynnikiem zwiększającym skuteczność podejmowanych przez urząd działań jest dostarczanie przez niepełnosprawnych bezrobotnych/poszukujących pracy orzeczenia o rodzaju zdiagnozowanych ograniczeń zdrowotnych. Informacje te umożliwiają dobór ofert pracy odpowiadających możliwościom psychofizycznym klientów, jak i dostosowanie form wsparcia do ich indywidualnych potrzeb. Wg stanu na dzień r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie figurowały 73 osoby bezrobotne i 20 osób poszukujących pracy z różnego rodzaju zdiagnozowanymi ograniczeniami psychicznymi. Zgodnie z art.10 pkt5 Ustawy z dnia r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(dz.u. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ), informacje o wolnych stanowiskach pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych) nie mogą zawierać kryteriów dyskryminujących, określających np. rodzaj czy stopień niepełnosprawności, jakie u kandydata preferowałby pracodawca. Dlatego tez nie ma możliwości wskazania ofert zatrudnienia wyłącznie dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Od roku 2011 do chwili obecnej Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie przyjął do realizacji 181 zgłoszeń wolnych miejsc pracy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. 7

8 Zgodnie z art. 49 wspomnianej ustawy osoby bezrobotne niepełnosprawne znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W związku z powyższym są uprawnione do korzystania z dodatkowej pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy, takiej jak: zatrudnienie subsydiowane (prace interwencyjne, roboty publiczne), staż, szkolenie zawodowe. Formy te maja w założeniu rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a w efekcie ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy. 8

9 III. STAN OPIEKI NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Działalność jednostek lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznym, osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych w Lesznie w 2009,2010,2011 roku III.1. Poradnia zdrowia psychicznego III.1.1. Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi

10 Liczba osób leczonych w poszczególnych grupach wiekowych i więcej Liczba osób leczonych poraz pierwszy Ogółem liczba osób leczonych pierwszy raz w życiu w tym mężczyźni

11 III.1.2. Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychotropowych wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Z kolumny 1 Zobowiąz ani do leczenia Ogółem grupy F11-F19 wg ICD b.d Leczeni przymu -sowo 11

12 Rysunek 1: Osoby z zaburzeniami po spożyciu środków psychotropowych ogółem Mężczyźni 12

13 Rysunek 2: Osoby z zaburzeniami po środkach psychotropowych z podziałem na grupy wiekowe i więcej III.1.3. Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego 13

14 III.2. Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych III.2.1 Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi b.d b.d. III.2.2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem środków psychotropowych wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Z kolumny 1 Zobowiąz ani do leczenia Ogółem grupy F11-F19 wg ICD b.d. Leczeni przymu -sowo 14

15 Rysunek 3: Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychotropowych mężczyźni ogółem

16 Rysunek 4: zaburzenia spowodowane używaniem środków psychotropowych z podziałem na grupy wiekowe i więcej III.2.3 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego 16

17 III.3. Poradnia odwykowa III.3.1 Zaburzenia psychiczne wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi 2009 b.d b.d. III.3.2 Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu wyszczególnienie ogółem leczeni mężczyźni leczeni ogółem w wieku lat i więcej z kolumny 1- leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem mężczyźni leczeni po raz pierwszy w życiu i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem 2009 b.d b.d. Z kolumny 1 zobowiązani do leczenia odwykowego Źródło: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu (MZ-15) 17

18 Zaprezentowane dane statystyczne, pozyskane z Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, nie prezentują adekwatnego do stanu faktycznego, poziomu zachorowań w obrębie zdrowia psychicznego. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego nie przekazało pełnych danych z zakresu liczby porad i liczby osób leczonych w poradniach psychiatrycznej opieki zdrowotnej na miasta Leszna Trudność w pozyskaniu pełnych danych statystycznych, obrazujących stan zachorowań, jest efektem nie przesłania ich przez poradnie zdrowia psychicznego. Wobec braku danych za okres nie można dokonać analizy porównawczej. Wniosek Urzędu Miasta Leszna skierowany do Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzki w Poznaniu, o przekazanie danych statystycznych dotyczących świadczenia usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego przez podmioty lecznicze posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, został rozpatrzony negatywnie. Narodowy Fundusz Zdrowia posiada wnioskowane informacje, jednakże informacje te zawierają dane osobowe i musza być przed upublicznieniem przetworzone. Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki poinformował Urząd Miasta Leszna o braku wolnych zasobów kadrowych oraz sprzętowych koniecznych do przekształcenia przedmiotowych informacji, do postaci umożliwiającej jej upublicznienie i tym samym nie przekazał żadnych wnioskowanych przez Urząd Miasta danych. 18

19 IV. SIEĆ PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH OPIEKĘ PSYCHIATRYCZNĄ I LECZENIA UZALEśNIEŃ IV.1. Poradnia zdrowia psychicznego Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych udzielane przez 8 podmiotów leczniczych. IV.2. Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.3. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.4. Poradnia leczenia uzależnień Leczenie uzależnień udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.5. Oddział dzienny zaburzeń nerwicowych Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.6. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu udzielane przez 1 podmiot leczniczy. IV.7. Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez 1 podmiot leczniczy. Powyższe podmioty lecznicze funkcjonują na terenie miasta Leszna i posiadają kontrakt na świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia. IV.8. Opieka stacjonarna Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie z oddziałami : Psychiatrycznym, Neurologicznym, Rehabilitacyjnym, Leczenia Uzależnień, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Podmiot leczniczy posiada kontrakt na świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia 19

20 V. ZAGROśENIA DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. Zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, reformy, niosą za sobą, poza szansami na rozwój, także wiele zagrożeń ekonomicznych, ekologicznych, społecznych i zdrowotnych, w tym zagrożeń dla zdrowia psychicznego. W Polsce narasta poczucie indywidualnej słabości psychicznej i bezradności wobec zagrożeń wynikających z braku odczuwania indywidualnej ekonomicznej stabilności. Życie w stałym poczuciu niepewności zawodowej i pracowniczej rodzi przekonanie o nietrafności życiowych wyborów, o nieprzydatności zdobytego wykształcenia i umiejętności. Brak perspektywicznego ekonomicznego bezpieczeństwa, brak nadziei na stabilną pracę, na bezpieczną starość, na wystarczające zabezpieczenie emerytalne, na spłatę zaciągniętych kredytów rodzi jednostkowe poczucie leku, przygnębienia, braku wiary w słuszność dokonywanych wyborów i podejmowanych decyzji. Narasta przekonanie o własnej intelektualnej mizerności i niewydolności. Człowiek zaczyna zamykać się w kręgu poczucia klęski eskalującego lęk i depresje 1 W wyniku zaistnienia choroby psychicznej zmienia się w sposób zasadniczy życie uczuciowe, intelekt, formy zachowania i postepowania, a czasem nawet świadomość. Zdrowie psychiczne, według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, jest to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrego samopoczucia 2 Zdrowie psychiczne uwarunkowane jest takimi czynnikami jak: biologiczne - genetyka, stan zdrowia, przebyte choroby i urazy, kondycja psychofizyczna rodzinne - członkowie rodziny, funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny, emocje, procesy wychowawcze, styl życia, higiena życia codziennego środowiskowe - warunki życia, narażenie na substancje toksyczne, chemizacja żywności, mikroklimat społeczno-ekonomiczne - wsparcie społeczne, status społeczno-ekonomiczny, korzystanie z praw i swobód obywatelskich, zatrudnienie, warunki mieszkaniowe. Choć w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba Polaków cierpiących na zaburzenia psychiczne, to nie zawsze się to przekłada na ich zgłaszalność do placówek leczniczych. To, że nie wszyscy potrzebujący chcą się leczyć, wynika z kilku powodów. Z jednej strony są to negatywne uprzedzenia i stereotypy, a z drugiej zła jakość i prymitywne warunki oferowanych usług medycznych. Istnieje też przekonanie, że leczenie niewiele pomoże, a sam fakt jego podjęcia negatywnie naznaczy osobę, narazi na społeczny ostracyzm, praktycznie wyeliminuje ją z rynku pracy i zawodowej kariery. 1 Poprawę stanu zdrowia na gruncie lokalnym można osiągnąć wdrażając programy edukacyjne propagujące wiedzę nt zagrożeń zdrowia psychicznego, sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz promocji zdrowia psychicznego. Sami Polacy oceniają swój stan zdrowia psychicznego pesymistycznie. Jak wynika z badań GUS: 25% z nich czuje się wyczerpanymi i wykończonymi; 28% zmęczonymi, 16% bardzo zdenerwowanymi, a 12% smutnymi i przybitymi. 20

21 Według CBOS (2005),poczucie zagrożenia zdrowia psychicznego Polaków jest znaczne: 45% niepokoi się o swoje zdrowie psychiczne; 85% ocenia warunki życia w Polsce jako szkodliwe dla zdrowia psychicznego. Wśród przyczyn zagrażających zdrowiu Polacy najczęściej wymieniają: bezrobocie 77%, kryzys rodziny 47%, biedę 41%, alkohol i narkotyki 39%. Wśród potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego wymienia się ponadto: złe warunki pracy i życia w połączeniu z biedą, emigrację zarobkową, zaburzenie więzi społecznych, brak wsparcia społecznego i solidarności, starzenie się społeczeństwa i niż demograficzny, przestępczość zorganizowaną, korupcję, katastrofy ekologiczne, naturalne, komunikacyjne oraz nieuleczalne choroby. Na marginesie tych zagrożeń znajduje się medialne, i z wykorzystaniem środowisk politycznych, epatowanie terminologią psychiatryczną wzniecające poczucie lęku i narodowych fobii. 1 Od roku 1990, statystyki pokazują wysoki wzrost leczonych z powodu zaburzeń psychicznych w opiece ambulatoryjnej (poradnie, przychodnie, szpitale) oraz szpitalnej. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba osób z rozpoznaniem psychoz najcięższego rodzaju chorób psychicznych, osiągając prawie 150 tys. osób. O prawie 90% wzrosła liczba osób z rozpoznaniem innych zaburzeń psychicznych (np. depresja, anoreksja, zaburzenia emocjonalne). O 80% wzrosła liczba osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu. Ponad ośmiokrotnie wzrosła liczba osób leczonych z powodu uzależnienia od substancji psychoaktywnych (np. narkotyki). W sumie, w roku 2005, odsetek Polaków leczonych z powodu zaburzeń psychicznych wyniósł 3,7%. Niepokoi szczególnie znaczny wzrost tzw. zapadalności na choroby psychiczne czyli osób, które po raz pierwszy zgłaszają się po pomoc. Nie dziwi więc fakt, iż stale rośnie liczba samobójstw. W roku 2004 przekroczyła ona 6 tysięcy osób. Brak opieki dostosowanej do potrzeb społecznych. Choroby psychiczne należą do tych chorób, których leczenie wymaga współpracy środowiska, w jakim funkcjonują osoby nimi dotknięte. Wówczas poprawa zdrowia i powrót do codziennych czynności oraz obowiązków następuje o wiele szybciej, niż gdy chory pozostaje izolowany w szpitalu lub w swym domu. 3 Najważniejsze jest przybliżenie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi do środowiska, ciągły kontakt z ludźmi, mocniejsze zaopiekowanie się rodzinami, które zostały dotknięte tym problemem. Samo leczenie zaburzeń nie poprawi stanu zdrowia psychicznego Polaków. Bardzo ważne jest w profilaktyce, by nauczyć się mówić pozytywnie o zdrowiu psychicznym o zaspokajaniu swoich potrzeb, pozytywnym stosunku do siebie i innych, konstruktywnych relacjach. Do dziś wielokrotnie spotykamy się z olbrzymią marginalizacją osób chorujących psychicznie jako partnerów w rehabilitacji, w życiu we wspólnocie, wprowadzaniu na rynek pracy. 4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zaleca określone nakłady na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez podmioty wskazane w harmonogramie. Miasto Leszno, według zaleceń rozporządzenia, zobowiązane jest do zabezpieczeni środków pieniężnych na finansowanie profilaktyki i promocję zdrowia psychicznego i realizowania w ramach zadań własnych samorządu. Ustalenie środków finansowych na realizację zadań na obecnym etapie jest trudne do określenia. 21

22 VI. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW LESZNA NA LATA CEL GŁÓWNY 1 : PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.1. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY NA TEMAT ZDROWIA PSYCHICZNEGO, KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ I STYLÓW śycia KORZYSTNYCH DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH ZAGRAśAJACYCH ZDROWIU PSYCHICZNEGO PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE USTALENIE PRIORYTETÓW PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ustalenie listy priorytetów promocji zdrowia psychicznego wykaz priorytetów promocji zdrowia psychicznego liczba ustalonych priorytetów promocji zdrowia psychicznego Zespół 2012r. bez finansowania ZADANIE OPRACOWANIE PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO opracowanie programu promocji zdrowia psychicznego program promocji zdrowia psychicznego przygotowany program promocji zdrowia psychicznego Zespół 2012r. bez finansowania 22

23 ZADANIE REALIZACJA PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO ogłaszanie konkursu ofert na realizację programów promujących zdrowie psychiczne organizacja konferencji o tematyce promocji zdrowia, zapobiegania zaburzeniom psychicznym, pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich najbliższym promowanie zdrowia psychicznego w szkole (pogadanki, warsztaty, konkursy) zorganizowanie warsztatów dla rodziców na temat problemów wychowawczych, profilaktyki uzależnień oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz promocji zdrowia psychicznego zamieszczanie na stronie internetowej miasta Leszna i w zapobieganie występowaniu, i eskalacji zaburzeń psychicznych rozpropagowanie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego kształtowanie postaw, zachowań, stylów życia właściwych dla zdrowia psychicznego przyswajanie zdolności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu liczba osób biorących udział w programie liczba osób uczestniczących w konferencji liczba instytucji i organizacji pozarządowych z którymi podjęto współpracę na rzecz promocji zdrowia psychicznego liczba zgłoszonych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz wysokość środków finansowych przekazanych instytucjom i organizacjom pozarządowym liczba uczestników i przeprowadzonych pogadanek, warsztatów, konkursów liczba zamieszczonych artykułów dotyczących zdrowia psychicznego liczba rozdystrybuowanych organizacje pozarządowe podmioty lecznicze Urząd Miasta MOPR r. miasto, organizacje pozarządowe, państwo, podmioty lecznicze, sponsorzy MOPR 23

24 lokalnej prasie informacji i artykułów dotyczących zdrowia psychicznego ulotek/plakatów opracowanie i dystrybucja ulotek/plakatów o tematyce zdrowia psychicznego CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.2. ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE OPRACOWANIE PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM opracowanie programów zapobiegania przemocy w szkole opracowanie programu zapobiegania przemocy w rodzinie program przeciwdziałania przemocy w szkole program zapobiegania przemocy w rodzinie liczba programów zapobiegania przemocy w szkole i rodzinie szkoły PP-P OIK organizacje pozarządowe Urząd Miasta MOPR r. bez finansowania 24

25 ZADANIE REALIZACJA PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA PRZEMOCY W RODZINIE, W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH pogadanki, warsztaty, prelekcje z zakresu zapobiegania przemocy w szkole dla uczniów spotkania indywidualne uczniów z pedagogiem szkolnym zmniejszenie ilości zachowań agresywnych zmniejszenie ilości zgłoszeń przemocy w szkole pozytywna adaptacja w środowisku szkolnym liczba zorganizowanych pogadanek, warsztatów, prelekcji liczba uczniów uczestniczących w pogadankach, warsztatach, prelekcjach szkoły PP-P Policja Organizacje pozarządowe Urząd Miasta MOPR r. Urząd Miasta MOPR podjęcie działań prewencyjnych we współpracy z Policją realizacja programu zapobiegania przemocy w rodzinie zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie liczba spotkań indywidualnych uczniów z pedagogiem szkolnym liczba interwencji z powodu przemocy w szkole umiejętność rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy 25

26 CEL SZCZEGÓŁOWY: 1.3. ZWIĘKSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PLANOWANE DZIAŁANIE SPODZIEWANY EFEKT DZIAŁANIA WSKAŹNIK MONITORYJĄCY DZIAŁANIE REALIZATOR DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZADANIE PRZYGOTOWANIE PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO SPRZYJAJĄCEGO POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI opracowanie programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi szkolne programy informacyjno-edukacyjne opracowane szkolne programy informacyjnoedukacyjne ilość uczniów uczestniczących w programie szkoły PO-P Urząd Miasta r. szkoły Urząd Miasta ZADANIE REALIZACJA PROGRAMU INFORMACYJNO-EDUKACYJNEGO SPRZYJAJĄCEGO POSTAWOM ZROZUMIENIA I AKCEPTACJI ORAZ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH DYSKRYMINACJI WOBEC OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI wspieranie organizacji imprez integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi integracja środowiska lokalnego z osobami z zaburzeniami psychicznymi zwiększenie poczucia przynależności osób niepełnosprawnych do lokalnej społeczności udzielanie porad poszerzanie kwalifikacji ilość osób biorących udział w imprezach liczba porad udzielonych nauczycielom Organizacje pozarządowe PP-P szkoły Urząd Miasta MOPR r. Urząd Miasta MOPR 26