SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na lata Okres sprawozdawczy Grodzisko Dolne 25 marzec 2014 r. Opracowanie merytoryczne: członkowie Zespołu Koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego I. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 Nr 231, poz z późn. zm.) nakłada obowiązek zapewnienia ochrony zdrowia psychicznego na organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W związku z powyższym Uchwałą Nr XVI/111/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 grudnia 2011 r. został przyjęty Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata dla Gminy Grodzisko Dolne. Zgodnie z art. 2 powyższej ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności: 1) Upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,

2 2) Zapobiegania zaburzeniom psychicznym, 3) zwiększenia integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, 4) organizacji systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego, 5) upowszechniania zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego, 6) skoordynowania różnych form opieki i pomocy. Zadania te mają być realizowane poprzez działania określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. W realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego uczestniczyć powinien nie tylko samorząd gminny i powiatowy, ale także organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły oraz inne związki wyznaniowe. Dlatego systematycznie aktualizujemy bazę jednostek organizacyjnych Gminy oraz gminnych instytucji i organizacji, która służy wsparciu i opiece nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Placówki i organizacje zaangażowane we wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Grodzisko Dolne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach wraz z filią w Zmysłówce 3. Zakłady Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarki Środowiskowe zatrudnione w niżej wymienionych nzoz-ch: Panorama Sp. z.o.o NZOZ Centrum Zdrowia, Ośrodek Zdrowia w Grodzisku Dolnym Poradnia Ogólna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wólka Grodziska 119a, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zdrowie w Grodzisku Dolnym, Ośrodek Zdrowia w Grodzisku Dolnym. 4. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym zs. w Laszczynach 5. Szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie gminy Gmina Grodzisko Dolne nie dysponuje specjalistycznymi placówkami lecznictwa psychiatrycznego. Pacjenci z terenu naszej Gminy mogą korzystać ze specjalistycznej opieki w zakresie diagnozowania, leczenie i rehabilitacji na Oddziałach Psychiatrycznych w Szpitalu pw. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku i w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 2

3 w Rzeszowie ul. Lwowska oraz w innych poradniach zdrowia psychicznego w Łańcucie i Rzeszowie. II. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W celu skutecznej realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego został opracowany harmonogram zadań do realizacji, jako praca ciągła lub w rozbiciu na poszczególne lata. Cel szczegółowy 1 Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Priorytety Promocja zdrowia psychicznego w szkołach i w środowisku osób dorosłych. Zadanie Realizatorzy Termin realizacji Forma realizacji Promocja zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży Promocja zdrowia psychicznego wśród dorosłych Szkoły Praca ciągła -realizacja programów profilaktycznych przez szkoły, -konkursy plastyczne dla dzieci N ZOZ, Praca ciągła - rozdawnictwo ulotek i broszur tematycznych, -wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci w środowisku osób dorosłych Cel szczegółowy 2 Zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Zadanie Realizatorzy Termin realizacji Forma realizacji Zapobieganie zaburzeniom psychicznym Zespół Interdyscyplinarny N ZOZ Praca ciągła - realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 3

4 Cel szczegółowy 3 Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. -promowanie zdrowego trybu życia Zadanie Realizatorzy Termin Zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi ŚDS w Laszczynach ORW w Laszczynach realizacji Forma realizacji 1-2 razy do roku - zamieszczanie informacji na stronie internetowej gminy o imprezach integracyjnych różnych środowisk ŚDS, ORW Cel szczegółowy nr 4 Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego. Zadanie Realizatorzy Termin Organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego GOPS w Grodzisku Dolnym GKRPA N ZOZ realizacji Praca ciągła w zależności od potrzeb Forma realizacji -Punkt konsultacyjny przy urzędzie gminy w Grodzisku Dolnym, - interwencja pracowników socjalnych zatrudnionych w GOPS, -interwencja służby zdrowia Cel szczegółowy 5 Upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego. Zadanie Realizatorzy Termin Utworzenie filii ŚDS w Laszczynach Gmina Grodzisko Dolne realizacji Forma realizacji 2012 Utworzenie filii ŚDS w Laszczynach Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z GOPS w Grodzisku Dolnym W zależności od potrzeb Przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych 4

5 zaburzeniami psychicznymi Cel szczegółowy 6 Skoordynowanie różnych form opieki i pomocy. Zadanie Realizatorzy Termin Koordynacja programu Zespół koordynujący realizacji Do r. Forma realizacji - powołanie zespołu koordynującego realizację programu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zespół koordynujący Do r. - Opracowanie i publikacja informatora, - Aktualizacja przewodnika w razie zmian. III. REALIZACJA Realizacja Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ma zapewnić osiągnięcie celu strategicznego jakim jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym wśród mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne. Dla osiągnięcia celu strategicznego w programie sformułowano następujące cele szczegółowe: upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi 5

6 W dniu 22 grudnia 2011r. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 120/11 powołany został Zespół koordynujący realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w składzie : Andrzej Wikiera przewodniczący, członkowie: Jan Kucło, Halina Gdańska, Roman Matuszek, Agnieszka Grzywna, Maria Kołcz, Stanisław Baj, Halina Bęben, Janina Rydzik. Cyklicznie organizowane są spotkania zespołu koordynującego realizację zadań Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W roku 2012 odbyło się 1 spotkanie, a w roku 2013 zespół zbierał się dwukrotnie. Działania Zespołu koordynującego realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego są szczególnie ukierunkowane na promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez organizację różnorodnych form spędzania wolnego czasu a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi różnych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz aktywizację zawodową. W 2012 roku zespół opracował i rozpropagował informację dla mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne p.t. Zdrowie psychiczne profilaktyka, leczenie, terapia. Informacja została zamieszczona w grudniowym numerze Gazety z Grodziska i okolic oraz została wydrukowana w formie broszurki i rozprowadzona na terenie Gminy w ilości 100 egzemplarzy w szkołach, ośrodkach zdrowa, Ośrodku Kultury, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy oraz Urzędzie Gminy. W roku ubiegłym ulotka została zaktualizowana i ponownie rozprowadzona wśród mieszkańców Gminy. Została też zamieszczona na stronie internetowej Gminy w zakładce Ochrona zdrowia. W roku 2012 w Zmysłówce otwarta została filia Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach, dzięki temu ŚDS mógł przyjąć więcej osób potrzebujących wsparcia. Na koniec 2013 roku opieką ŚDS-u objętych było 45 podopiecznych z terenu naszej Gminy i Gmin sąsiednich. Na bieżąco realizowany był gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Punkt konsultacyjny w każdą pierwszą środę miesiąca udzielał porad, i wsparcia mieszkańcom gminy w stanach kryzysu psychicznego. pomocy W roku 2013 Zespół koordynujący przy współpracy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 6

7 w Grodzisku Dolnym i Zespołu Szkół im. prof. F. Leji w Grodzisku Górnym zorganizował konkurs dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i dla młodzieży gimnazjalnej p.t. W zdrowym ciele zdrowy duch czyli jak dbać o zdrowie psychiczne. Konkurs został adresowany do dzieci i młodzieży ponieważ ochrona zdrowia psychicznego jest ważną częścią misji wychowawczej szkół gdyż zwraca szczególną uwagę na dobrą kondycję psychiczną młodzieży, która zwłaszcza w okresie dorastania jest narażona na zaburzenia. Wpłynęło 80 prac. Jury, w skład którego wchodzili członkowie zespołu koordynującego, nagrodziło 10 prac najlepiej wpisujących się w tematykę konkursu. Nagrodzone prace zostały wystawione w Ośrodku Kultury. Informacja o konkursie i jego wynikach została zamieszczona na stronie internetowej gminy i w lokalnej gazecie. IV. PODSUMOWANIE Opieka nad osobami z problemami psychicznymi w Gminie Grodzisko Dolne znajduje się cały czas w fazie rozwoju. Aby możliwe było dalsze i sprawne rozwijanie opieki nad chorymi należy podjąć szereg działań. Do ważniejszych z nich należą: - rozszerzenie współpracy z podmiotami zajmującymi się między innymi wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi (stowarzyszenia i fundacje), - stworzenie miejsc pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. - zabezpieczenie w budżecie gminy środków na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego. - promowanie zdrowego trybu życia poprzez promocję zasad zdrowego odżywiania się, promocję aktywności fizycznej (aerobik, Nordic Working, gry zespołowe, zabawy taneczne), tworzenie sprzyjających warunków do powstawania grup wsparcia tj. kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, katolickie stowarzyszenia młodzieży itp. 7

8 8

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych

Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Krzysztof Balon, Grażyna Rutkowska, Joanna Starga-Piasek, Katarzyna Stec, Izabela Szmaglińska, Mirosława Zielony Preambuła i pakiet usług pomocy i integracji społecznej dla osób starszych Projekt 1.18

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Program Pomocy Osobom Uzależnionym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo