RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC"

Transkrypt

1 RODZINA PRODUKTÓW VNX FIRMY EMC Nowa generacja pamiêci masowych, zoptymalizowanych pod k¹tem wirtualnych aplikacji. Informacje ogólne Zunifikowana pamiêæ masowa, dla magazynowania plików, bloków i obiektów Wielordzeniowe procesory firmy Intel z szyn¹ wewnêtrzn¹ 6-Gb/s SAS Proste zarz¹dzanie dziêki EMC Unisphere Optymalizacja obs³ugi dysków Flash z auto warstwowaniem, w celu zapewnienia niezwyk³ej wydajnoœci Idealne rozwi¹zanie dla œrodowisk wirtualnych Przyjazne cenowo rozwi¹zanie w praktycznej konfiguracji, ceny rozpoczynaj¹ce siê ju od 10 tysiêcy dolarów. Organizacje ka dego typu opieraj¹ swoje dzia³ania na terminowym uzyskaniu i przekazywaniu informacji. Podczas kiedy typowe organizacje doœwiadczaj¹ dwu cyfrowego wzrostu przetwarzanych danych, bud ety dzia³ów IT, liczba pracowników i tradycyjne mo liwoœci przechowywania danych nie dotrzymuj¹ im kroku. W rezultacie dzia³y IT znajduj¹ siê pod nieustaj¹c¹ presj¹ wdra ania nowych technologii magazynowania danych, które pozwol¹ zwiêkszyæ liczbê obs³ugiwanych danych nie zwiêkszaj¹c jednoczeœnie zatrudnienia. Klienci szukaj¹ u dostawców takich rozwi¹zañ, które pozwol¹ sprostaæ tym wyzwaniom w taki sam sposób, w jaki wirtualizacja serwerów pozwoli³a im zwiêkszyæ wydajnoœæ poprzez grupowanie zasobów serwerów i dynamiczn¹ alokacjê mocy komputerów w zale noœci od potrzeb biznesowych. Imperatywem w procesie magazynowania danych obecnie jest nie tylko dynamiczne przenoszenie informacji w zale noœci od potrzeb, ale równie sprawienie, aby ten proces by³ w pe³ni automatyczny i samodzielnie sob¹ zarz¹dza³. Rodzina produktów EMC VNX to wiod¹cy obecnie na rynku produkt biznesowy, zapewniaj¹cy mo liwoœæ magazynowania plików, bloków i obiektów w skalowalnym i ³atwym w u yciu rozwi¹zaniu. Ta pamiêæ masowa nowej generacji ³¹czy w sobie potê n¹ i elastyczn¹ platformê sprzêtow¹ z zaawansowanym oprogramowaniem do zarz¹dzania, zapewniaj¹c wydajnoœæ i bezpieczeñstwo, dziêki czemu spe³nia wszystkie wymagania stawiane obecnie przed przedsiêbiorstwem. Wszystko to jest dostêpne w szerokim wachlarzu systemów, od przystêpnych cenowo modeli startowych, do wysoko wydajnych, skalowalnych do petabajtów, spe³niaj¹cych wymagania najbardziej wymagaj¹cych aplikacji. Rodzina produktów VNX sk³ada siê z serii VNXe zaprojektowanej z myœl¹ o zarz¹dzaniu zasobami IT w mniejszych œrodowiskach oraz serii VNX, zaprojektowanej, aby spe³niaæ wymagania wysokiej wydajnoœci i skalowalnoœci œrednich i du ych przedsiêbiorstw. Rodzina produktów VNX SERIA VNXe PROSTA, SPRAWNA I TANIA Seria VNXe to zintegrowany system magazynowania danych zaprojektowany z myœl¹ o ma³ych b¹dÿ œrednich przedsiêbiorstwach, jak i oddzia³ach firm i dzia³ach w strukturach wiêkszej organizacji. Ceny tych produktów rozpoczynaj¹ siê poni ej 10 tysiêcy dolarów. Seria VNXe zapewnia prawdziw¹ konsolidacjê magazynowania danych z unikalnym podejœciem do aplikacji, który pozwala wyeliminowaæ granice pomiêdzy aplikacj¹, a jej przestrzeni¹ magazynow¹.

2 Wystarcz¹ tylko 2 minuty aby manager IT zaalokowa³ przestrzeñ dyskow¹ dla 500 skrzynek Exchange albo 1 TB przestrzeni dlavmware. To proste podejœcie do zarz¹dzania dzielon¹ przestrzeni¹ dyskow¹ aplikacji czyni z serii VNXe idealne narzêdzie dla managerów IT i administratorów aplikacji, nawet jeœli nie maj¹ wielkiego doœwiadczenia w zarz¹dzaniu przestrzeniami dyskowymi. Interfejs EMC Unisphere dla serii VNXe pozwala na ³atwe, oparte na kreatorze alokowanie przestrzeni dyskowej dla Microsoft Exchange, wspó³dzielonych plików, wolumenów iscsi, VMware i Hyper-V. Wbudowane mo liwoœci poprawiania efektywnoœci, takie jak deduplikacja danych z kompresj¹ i thin provisioning pozwalaj¹ uproœciæ operacje i zaoszczêdziæ do 50% kosztów magazynowania danych. Pakiety oprogramowania maj¹ce na celu u³atwienie tworzenia kopii zapasowej, zdaln¹ ochronê danych i awaryjne przywracanie danych zawieraj¹ takie cechy jak na przyk³ad ³atwa w konfiguracji kopia migawkowa aplikacji. Seria produktów VNXe zapewnia wysok¹ dostêpnoœæ dziêki u yciu nadmiarowych komponentów zasilaczy, wentylatorów, i procesorów i mo liwoœci automatycznego prze³¹czenia na sprawny komponent. Dodatkowo seria VNXe pozwala na rozbudowê zarówno oprogramowania jak i sprzêtu podczas pracy systemu. Szybki i sprawny dostêp do œwiatowych zasobów wiedzy takich jak kompletna dokumentacja online, treningi, filmów wideo, pozwol¹ administratorom na rozszerzenie wiedzy i daj¹ odpowiedÿ na nurtuj¹ce pytania. SERIA VNX PROSTA, WYDAJNA I POTÊ NA Wydajna platforma konsoliduj¹ca zasoby blokowe, plikowe oraz przestrzeñ dla aplikacji, pozwala organizacjom na dynamiczny wzrost, dzielenie informacji i tanie zarz¹dzanie wieloprotoko³owym systemem plików i bloków. Œrodowisko operacyjne VNX pozwala u ytkownikom systemów Microsoft Windows i Linux/UNIX dzieliæ pliki w œrodowiskach wieloprotoko³owych (NFS i CIFS). Jednoczeœnie mo liwoœæ obs³ugi dostêpu iscsi, Fibre Channel i FCoE pozwala na najbardziej elastyczne dopasowanie do œrodowiska oraz uzyskanie wysokiej przepustowoœci szczególnie dla wra liwych na opóÿnienia aplikacji wszêdzie tam gdzie jest taka potrzeba. Po³¹czenie oprogramowania EMC Atmos Virtual Edition oraz platformy VNX wspomaga obs³ugê danych obiektowych i umo liwia klientom zarz¹dzanie aplikacjami internetowymi przez EMC Unisphere. PULA PAMIÊCI WIRTUALNEJ AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA DANYCH Platforma nowej generacji VNX napêdzana jest przez procesory firmy Intel serii Quad Core Xeon 5600 które w po³¹czeniu z wewnêtrzn¹ szyn¹ 6Gb/s SAS prezentuj¹ ca³kiem now¹ jakoœæ pamiêci masowej klasy œredniej pozwalaj¹c¹: Wysoko wydajne dyski FLASH Dyski twarde o du ej prêdkoœci Dyski twarde o du ej prêdkoœci obs³ugiwaæ Microsoft SQL i Oracle nawet 300% szybciej osi¹gaæ dwa razy wiêksz¹ wydajnoœæ systemu w czasie krótszym ni dwie minuty bez przerywania pracy obs³ugiwaæ magazyny danych 300% szybciej ZARZ DZAJ, MONITORUJ I DOSTOSOWUJ SWOJ PAMIÊÆ MASOW BEZ TRUDU Interfejs EMC Unisphere czyni niezwykle prostym zarz¹dzanie systemami VNX z dowolnego miejsca, dziêki intuicyjnemu, zintegrowanemu interfejsowi dla œrodowisk rozproszonych. Panel kontrolny Unisphere jest to pojedynczy ekran, który s³u y tak do zarz¹dzania jak i raportowania, pozwalaj¹c administratorom uzyskaæ natychmiastow¹ i praktyczn¹ wiedzê o tym, co dzieje siê w ca³ym œrodowisku. Unisphere automatycznie wykrywa wszystkie instalacje VNX, EMC CLARiiON, EMC Celerra i EMC RecoverPoint SE, w ca³ym œrodowisku, aby zapewniæ bezproblemow¹ konfiguracjê.

3 FLASH - ZOPTYMALIZOWANE, ABY ZWIÊKSZYÆ WYDAJNOŒÆ SYSTEMU Seria produktów VNX zosta³a specjalnie zaprojektowana, aby wykorzystywaæ zalety dysków Flash, maksymalizuj¹c wydajnoœæ i efektywnoœæ systemu magazynowania danych, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Optymalizacja dysków FLASH w pamiêciach EMC mo e byæ wykonana na dwa sposoby. Dziêki technologii FAST Cache, pamiêæ podrêczna mo e byæ rozszerzona o zasoby dysków FLASH nawet do pojemnoœci 2 TB, co pozwala na serwowanie z niej wysoce aktywnych danych i chroni przed nieprzewidzianymi skokami obci¹ enia systemu. Technologia FAST VP (Fully Automated Storage Tiering for Virtual Pools) umo liwia automatyczne przenoszenie danych pomiêdzy ró nymi zasobami w zale noœci od wymagañ wydajnoœciowych. Kiedy po up³ywie pewnego czasu dane siê zestarzej¹ i nie bêd¹ ju tak aktywne, FAST przeniesie dane z wysoko wydajnych dysków na wysoko pojemne dyski w kopiach przyrostowych równych 1GB. To co bardziej zadowoli u ytkowników to fakt, e wszystko odbywa siê w pe³ni automatycznie, na podstawie wczeœniej ustalonych procedur, oszczêdzaj¹c pieni¹dze i czas administratorom dziêki inteligentnemu wykonywaniu zadañ zwi¹zanych z optymalizacj¹ roz³o enia danych. Przedstawiona technologia dostêpna jest tylko w rozwi¹zaniach EMC, zapewnia ona klientom, e nigdy nie bêd¹ musieli iœæ na ustêpstwa w zakresie kosztów i wydajnoœci. Nawet w przypadku, kiedy tylko kilka dysków Flash jest pod³¹czonych z pakietem EMC Fast klienci otrzymuj¹ optymalne korzyœci z u ytkowania dysków FLASH co wp³ywa na obni enie ogólnych kosztów przechowywania danych niezale nie od typu aplikacji czy wieku danych. Wysoka aktywnoœæ Wysoko aktywne dane s¹ magazynowane na dyskach Flash (dla najszybszego czasu odpowiedzi) Kiedy dane siê starzej¹, spada ich aktywnoœæ, co w³¹cza automatyczny proces przenoszenia danych na dyski SAS lub NL-SAS dla maksymalnego obni enia kosztów Odzyskaj pojemnoœæ i zredukuj powierzchniê potrzebn¹ do przechowywania danych nawet o 50%. Flash SAS(10/15 tyœ) lub NL- SAS(7200) Moment w³¹czenia przenoszenia WYKORZYSTUJ PRZESTRZEÑ DYSKOW BARDZIEJ EFEKTYWNIE - AUTOMATYCZNIE Seria produktów VNX posiada wbudowane funkcje, które zapewniaj¹, e nadmiarowe, nieaktywne lub przewidywalne dane nie bêd¹ zu ywaæ cennych zasobów pamiêci. Kompresja blokowa, przeznaczona dla stosunkowo nieaktywnych jednostek LUN, takich jak kopie zapasowe i statyczne repozytoria danych, automatycznie kompresuje dane pozwalaj¹c klientom na odzyskanie pojemnoœci i redukcjê powierzchni potrzebnej do przechowywania danych nawet do 50%. Deduplikacja/kompresja na poziomie plików zmniejsza iloœæ wykorzystywanego miejsca na dyskach nawet do 50%, selektywnie kompresuj¹c i deduplikuj¹c nieaktywne pliki. Poniewa wszystkie te funkcje dzia³aj¹, jako zadania w tle, ich wp³yw na obci¹ enie systemu jest minimalny. NAJLEPSZE MACIERZE DYSKOWE DLA ŒRODOWISK WIRTUALNYCH Seria produktów VNX jest idealnym systemem dla œrodowiska aplikacji wirtualnych. Niewa ne czy œrodowiskiem klienta jest VMware, Microsoft Hyper-V, czy Xen. VNX jest w pe³ni certyfikowane dla wszystkich obs³ugiwanych protoko³ów do zapewnienia skutecznego wdro enia wirtualnych infrastruktur przez wszystkie etapy realizacji. Administratorzy przestrzeni dyskowych i aplikacji nie musz¹ ju dzia³aæ po omacku. Œcis³a integracja z Unisphere VMware vcenter przez VAAI zapewnia wszystkim administratorom wgl¹d w ca³e œrodowisko od pocz¹tku do koñca.

4 Ka dy z nich mo e u ywaæ znanego sobie interfejsu, aby mieæ wgl¹d w tak wirtualne, jak i fizyczne zasoby, przejrzyœcie przydzielaæ przestrzeñ dyskow¹, integrowaæ replikacje, oraz mieæ dostêp do wszystkich funkcji macierzy. Aby udostêpniæ przestrzeñ magazynow¹ przy pomocy VMware vcenter wystarcz¹ dwa klikniêcia. Wtyczka EMC VNX dla VMware to elastycznoœæ i optymalizacja wykorzystania macierzy dyskowej oraz Vmware. Wysoce wydajna technologia Fast Clones pozwala tworzyæ nowe maszyny wirtualne w ci¹gu kilku sekund. Kompresja na ¹danie VMDK dla zasobów NFS redukuje u ycie przestrzeni dyskowej nawet o 50%. Opracowane wspólnie z VMware architektury referencyjne oraz rozwi¹zania EMC Proven przedstawiaj¹ najlepsze praktyki w zakresie akceleracji krytycznych aplikacji w œrodowiskach wirtualnych NAJBOGATSZA OFERTA PAMIÊCI MASOWYCH Oprogramowanie serii VNX dostêpne jest w dwóch obszernych zestawach, aby zapewniæ klientom wszystkie niezbêdne funkcje do ochrony informacji i zarz¹dzania nimi. VNX Total Protection Pack zawiera funkcjonalnoœci replikacji, odzyskiwania danych do punktu w czasie, takie jak migawki i klony, po³¹czone z automatycznym tworzeniem kopii aplikacji, oraz monitoringu i alarmowania, dla zapewnienia zgodnoœci z przyjêtymi procedurami. VNX Total Efficiency Pack zawiera funkcje dostêpne w VNX Total Protection Pack oraz funkcje optymalizacji i zarz¹dzania systemem ustaw i zapomnij. Ca³e oprogramowanie VNX zarz¹dzane jest za pomoc¹ interfejsu Unisphere. Oprogramowanie VNX dostêpne jest równie w pakietach modu³owych: FAST Suit Automatycznie optymalizuje system w celu osi¹gniêcia najwy szej mo liwej wydajnoœci przy jednoczesnych jak najni szych kosztach. Security and Compliance Suite Chroni dane przed zmianami, usuniêciem oraz wrog¹ aktywnoœci¹. Local Protection Suite Zapewnia skuteczn¹ ochronê danych w obrêbie tej samej macierzy. Remote Protection Suite Chroni dane przed zlokalizowanymi awariami, przestojami i katastrofami. Applicataion Protection Suite Zapewnia tworzenie automatycznych kopii aplikacji i zapewnia o zgodnoœci. Pakiet ochrony aplikacji Zapewnia tworzenie automatycznych kopii aplikacji i zapewnia o zgodnoœci. Zestawy VNX Pakiety VNX FAST VNX Total Efficiency Pack Security & Compliance Local Protection VNX Total Protection Pack Remote Protection Application Protection Cechy zestawów i pakietów mog¹ siê ró niæ w zale noœci od systemu. Aby dowiedzieæ siê wiêcej zapoznaj siê z kart¹ produktu: EMC VNX Total Efficiency Pack. EMC VNXe Software Pack zapewnia uproszczon¹ ochronê danych, aby dowiedzieæ siê wiêcej zapoznaj siê z kart¹ produktu:emc VNXe Software Pack.

5 STA A DOSTÊPNOŒÆ GWARANTEM FUNKCJONOWANIA PRZEDSIÊBIORSTWA Seria produktów VNX jest tak zaprojektowana, aby zapewniæ 99,999% dostêpnoœci w œrodowiskach krytycznych dla biznesu. Dostêpnoœæ i nadmiarowoœæ gwarantuj¹: Do 12.8 GB lustrzanej pamiêci podrêcznej, w której ka dy procesor zawiera zarówno pamiêæ podrêczn¹ przypisanych LUNów, jak i kopiê pamiêci podrêcznej drugiego procesora. Zasilanie awaryjne, które pozwala w prawid³owy sposób wy³¹czyæ system i zrzuciæ wszystkie dane znajduj¹ce siê w pamiêci podrêcznej na dyski g³ówne, zapewnia bezpieczeñstwo danych nawet w przypadku utraty zasilania. Poziomy ochrony RAID 0, 1, 1/0, 3, 5, i 6 wszystkie dostêpne w obrêbie pojedynczej macierzy dyskowej, umo liwiaj¹ zastosowanie ró nych funkcji ochronnych Proaktywna funkcja dysków hot spare zwiêksza solidnoœæ systemu i zapewnia maksymaln¹ niezawodnoœæ i dostêpnoœæ. Nadmiarowe œcie ki danych, zasilacze, po³¹czenia dysków, procesory, które mo na wymieniaæ podczas pracy systemu. Ci¹g³y monitoring systemu, telefoniczne powiadamianie, oraz zaawansowana diagnostyka zdalna. SERWIS EMC Wszystkie platformy EMC objête s¹ trzyletni¹ poszerzon¹ gwarancj¹, która zapewnia klientom reakcjê serwisu ju nastêpnego dnia roboczego oraz dostêpn¹ 24godziny na dobê, 7 dni w tygodniu pomoc zdaln¹. Klienci mog¹ wykupiæ poszerzenie tego wsparcia. Opcja Premium gwarantuje serwis 24 godziny na dobê, 7dni w tygodniu, z reakcj¹ w ci¹gu czterech godzin od zg³oszenia. Gwarancja VNX na oprogramowanie zawiera 90 dniow¹ mo liwoœæ wymiany wadliwych noœników danych. Oprogramowanie dostêpne z macierz¹ mo e równie zostaæ objête wsparciem w jednym z trzech wariantów: Basic, Enhanced lub Premium, zale nie od wymagañ klientów. EMC zapewnia wszelkie us³ugi dodatkowe dla posiadaczy produktów serii VNX, aby zapewniæ osi¹gniêcie spodziewanej wydajnoœci pracy w œrodowisku klienta. Us³ugi planowania, projektowania i implementacji pomagaj¹ skróciæ czas zwrotu inwestycji. Us³ugi konsultingowe pomagaj¹ klientom wypracowaæ strategie przygotowania do wirtualizacji i stworzenia prywatnego systemu chmurowego. Us³ugi edukacyjne EMC pozwalaj¹ w pe³ni wykorzystaæ klientom nabyte urz¹dzenia, dziêki wiod¹cym programom szkoleñ i powszechnie uznawanym certyfikatom. EMC jest równie liderem w us³ugach migracji danych, przenosz¹c miesiêcznie ponad patabajt informacji, przy wykorzystaniu najlepszych zautomatyzowanych narzêdzi do wykrywania, poprawy jakoœci, planowania i projektowania. EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. Ul. Ch³odna Warszawa Tel S4E S.A. Ul. Biskupiñska 3B Kraków Tel Skontaktuj siê z nami S4E jako dystrybutor EMC z wartoœci¹ dodan¹ posiada wiedzê i doœwiadczenie w zakresie produktów EMC. Aktywnie wspó³pracujemy z partnerami handlowymi oferuj¹c rozwi¹zania, które pomagaj¹ rozwi¹zywaæ problemy œrodowisk IT. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o produktach EMC, us³ugach i rozwi¹zaniach, które pomog¹ rozwi¹zaæ problemy Twojej organizacji, skontaktuj siê z nami pod numerem tel. +48 (12) lub odwiedÿ stronê lub 2 EMC, EMC, Unisphere, VNX, logo EMC, i where information lives s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi albo znakami handlowymi EMC Corporation na terytorium USA i innych krajów. Wszystkie inne znaki handlowe u yte w tym dokumencie nalez¹ do ich prawnych w³aœcicieli. Copyright 2010 EMC Corporation. Wszelkie prawa zastrze one. Opublikowane w USA. Karta produktu H8516.

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych STORWARE.EU

Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych STORWARE.EU Łatwe w obsłudze narzędzie ochrony danych w środowiskach wirtualnych Storware vprotect jest uznawany za najlepsze w swojej klasie, łatwe w użyciu i dostępne cenowo narzędzie do tworzenia kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

The Right Direction. www.tspace.pl

The Right Direction. www.tspace.pl The Right Direction www.tspace.pl Jesteśmy specjalistami w budowie zaawansowanych platform utrzymujących krytyczne systemy IT oraz systemów składowania i zabezpieczania danych Dlaczego TSpace? Zespół Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600

Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Poradnik dotyczący licencjonowania Symantec Backup Exec 3600 Dzięki niniejszemu poradnikowi można poznać metody udzielania licencji na urządzenie Symantec Backup Exec 3600. Confidence in a connected world.

Bardziej szczegółowo

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. 1 Backup Exec- rozwiązanie uniwersalne 2 Backup Exec 2012- oprogramowanie 3 Backup Exec

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć?

Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Microsoft SQL Server jak zwiększyć wydajność środowiska oraz jak dobrze je zabezpieczyć? Piotr Karaszewski EMC 1 Microsoft SQL Server - środowisko pracy dla wielu krytycznych aplikacji Skalowanie pod kątem

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 2.0.205 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ARTEK Artur Żochowski, projektu pn.: Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego przedsiębiorstwa ARTEK w celu integracji

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

EMC Celerra NS. Pełny obraz

EMC Celerra NS. Pełny obraz Dane techniczne EMC Celerra NS Pełny obraz Funkcjonalności macierzy klasy highend dostępne w wieloprotokołowych macierzach klasy średniej NS20, NS40 i NS80 wysoka dostępność dzięki zintegrowanym, zaawansowanym

Bardziej szczegółowo

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI

HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI HARD DISK MANAGER 2010 - PORÓWNANIE EDYCJI Funkcja Partycjonowanie dysku Tworzenie nowej partycji Ekspresowe tworzenie partycji Formatowanie partycji Usuwanie partycji Przywracanie usuniętej partycji Przeniesienie/zmiana

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo

EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo EMC ViPR Pamięć masowa definiowana programowo Prawdziwa wirtualizacja Karol Boguniewicz, vspecialist, EMC Mirosław Kulka, Systems Engineer, EMC 1 Tradycyjne spojrzenie na Centrum Danych MESSAGING ERP/CRM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Prostota i efektywność nowej generacji w uniwersalnych macierzach EMC

Prostota i efektywność nowej generacji w uniwersalnych macierzach EMC Prostota i efektywność nowej generacji w uniwersalnych macierzach EMC Bartosz Charliński EMC Polska Specialized Technology Consultant 1 Macierze EMC strategia Prostota i efektywność Prostota Efektywność

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Macierze Lenovo S3200 & S2200

Macierze Lenovo S3200 & S2200 Opis rozwiązania Macierze Lenovo S3200 & S2200 Postaw na pamięci masowe typu SAN z zaawansowanymi funkcjami klasy Enterprise Szybki wzrost ilości danych, zmienne a wręcz kurczące się budżety na rozwój

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Kamil Staśko Product Manager, Veracomp SA Kim Jesteśmy? - ARCserve 1976 14,000 Employees $4.6BN FY13 Revenue 500 People Data management 7,300 Partners Data management

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo

EMC ViPR. Pamięć masowa zdefiniowana programowo Pamięć masowa zdefiniowana programowo Software-Defined-Storage Prosta Wyodrębnia pamięć z macierzy fizycznej i umieszcza ją w pojedyńczej puli Centralizuje zarządzanie pamięcią w ramach wirtualnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Portfolio. Lenovo. macierzy. Intel Inside. Powerful Solution Outside.

Portfolio. Lenovo. macierzy. Intel Inside. Powerful Solution Outside. Portfolio macierzy Lenovo Mapa pozycjonowania macierzy Rozwiązania pamięci masowych Lenovo oferują zaawansowane funkcjonalności i dużą elastyczność w atrakcyjnej cenie. Wydajność S3200 V3700 V2 V5030 V7000

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia

HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia HP StoreOnce B6200 Przykład wdrożenia TS Consulting usługi HP dla rozwiązań infrastrukturalnych Marcin Bartoszek / 23 kwietnia 2014 Różnorodność danych i założenia Środowiska Bazy danych Oracle SQL Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie odp.1 1. Storage serwer 1szt. CPV: 30233141-1, Nadmiarowa macierz niezaleŝnych dysków

Załącznik nr 3 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie odp.1 1. Storage serwer 1szt. CPV: 30233141-1, Nadmiarowa macierz niezaleŝnych dysków Załącznik nr 3 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie odp.1 1. Storage serwer 1szt. CPV: 30233141-1, Nadmiarowa macierz niezaleŝnych dysków Maksymalna ilość dysków 12x3,5 SATA/SAS, moŝliwość rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja w praktyce.

Wirtualizacja w praktyce. Wirtualizacja w praktyce. Autor: Marek Serafin Wirtualizacja - to proste! Poznaj zalety wirtualizacji i sytuacje, w których sprawdza się ona najlepiej Naucz się instalować najpopularniejsze rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

EMC Forum, Warszawa 2010. Tomasz Sucharzewski PTK Centertel Adam Wójcicki EMC Poland

EMC Forum, Warszawa 2010. Tomasz Sucharzewski PTK Centertel Adam Wójcicki EMC Poland V-MAX czy V-MINI pora na praktykę EMC Forum, Warszawa 2010 Tomasz Sucharzewski PTK Centertel Adam Wójcicki EMC Poland O czym będzie prezentacja -Czym jestmacierz EMC V-MAX - Środowisko klienta Grupa TP

Bardziej szczegółowo

HP 3PAR Utility Storage

HP 3PAR Utility Storage HP 3PAR Utility Storage Wojciech DAWID Storage Solution Architect HP Polska 24 Kwietnia 2013 Wymagania na Storage ewoluują... Efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej (w całym okresie życia) Wydajność

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS

Rozwiązania NetApp. Łukasz Grzesiak ArrowECS Rozwiązania NetApp Łukasz Grzesiak ArrowECS 1 Przyrost danych 2015 > 50GB 1985 1991 1998 2004 17KB 1MB 450MB 3.5GB Firma NetApp 15 lat w Polsce, 24 lata na świecie NetApp specjalizuje się w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 Kraków, 19 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2014 1. Przedmiot zapytania: GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra

Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra Zextras KISS dla Twojego serwera Zimbra PRELEGENT: TOMASZ BADURA 7L TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE - ZEXTRAS PARTNER KIM JESTEŚMY? Od 2012 roku dystrybutor i Partner Zextras w Polsce Kilkunastoletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Service Pack 1 z poprawką krytyczną Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Jak zreorganizować składowanie danych w skonsolidowanych środowiskach z pełną automatyzacją. FAST VP w praktyce

Jak zreorganizować składowanie danych w skonsolidowanych środowiskach z pełną automatyzacją. FAST VP w praktyce Jak zreorganizować składowanie danych w skonsolidowanych środowiskach z pełną automatyzacją. FAST VP w praktyce Tomasz Badurka, Zbigniew Brysiak (Bank Pekao S.A.), Paweł Albert (EMC) EMC Forum 2011, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 12 Home

Backup & Recovery 12 Home PARAGON Backup & Recovery 12 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 12 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 10 Home

Backup & Recovery 10 Home PARAGON Backup & Recovery 10 Home Polska wersja językowa Backup & Recovery 10 Home to bogate pod względem funkcjonalności oprogramowanie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych. Nieważne, czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Macierz dyskowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Model (oznacze producenta), producent Lp Opis Wymagania minimalne Oferowane przez Wykonawcę 1 1Obudowa Do montażu w szafie typu RACK 19 wraz

Bardziej szczegółowo

ilości informacji przy lepszym wykorzystaniu zasobów pamięci masowej to znaczna oszczędność czasu i kosztów. Główne zalety

ilości informacji przy lepszym wykorzystaniu zasobów pamięci masowej to znaczna oszczędność czasu i kosztów. Główne zalety Niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych przeznaczone dla rozwijających się firm Opis jest najlepszym na rynku programem do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Disaster Recovery z PlateSpin Forge. Jedno narzędzie do zabezpieczania serwerów fizycznych, wirtualnych i chmury!

Disaster Recovery z PlateSpin Forge. Jedno narzędzie do zabezpieczania serwerów fizycznych, wirtualnych i chmury! Disaster Recovery z PlateSpin Forge Jedno narzędzie do zabezpieczania serwerów fizycznych, wirtualnych i chmury! Tomasz Surmacz Sales Director Dariusz Leonarski Senior Consultant Rodzina rozwiązań PlateSpin

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne macierze EMC

Uniwersalne macierze EMC Uniwersalne macierze EMC fundamentem wirtualnej serwerowni Bartosz Charliński EMC Polska Specialized Technology Consultant 1 Czynniki napędowe strategii przechowywania danych następnej generacji Konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie QNAP TDS-16489U-SB3 66 636,11 PLN brutto 54 175,70 PLN netto Producent: QNAP Firma QNAP rozwija innowacyjność w segmencie serwerów biznesowych i wprowadza do oferty TDS-16489U wydajny podwójny serwer łączący

Bardziej szczegółowo

Seria EonStor DS 3000

Seria EonStor DS 3000 DS Seria EonStor DS 000 Szybka i elastyczna pamięć masowa o dużej niezawodności i z przyjaznym zarządzaniem Duża wydajność Przepustowość do, M IOPS obsłuży najbardziej wymagające aplikacje Bezproblemowa

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów

SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów SYSTEMY EMC DATA DOMAIN Zabezpieczająca pamięć masowa na potrzeby kopii zapasowych i archiwów PODSTAWOWE INFORMACJE Szybka deduplikacja przed zapisem Wydajność nawet do 31 TB/godz. Skalowalność zależna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH

ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH ZALETY KORZYSTANIA Z TRAKA TOUCH SERVER Klucze dostępne 24/7, ale tylko dla autoryzowanych użytkowników Rozwiązanie standalone oparte o oprogramowanie Windows CE Pełny audyt pobrań i zwrotów kluczy, a

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości. 2010 IBM Corporation

Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości. 2010 IBM Corporation Tivoli Storage Manager FastBack 6.1 Nowości 2010 IBM Corporation Agenda Wyzwania i koszty związane z danymi Tivoli Storage Manager (TSM) FastBack v6.1 Tivoli Storage Manager FastBack for Workstations 1

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

AppSense - wirtualizacja użytkownika

AppSense - wirtualizacja użytkownika AppSense - wirtualizacja użytkownika Zaawansowana personalizacja, zarządzanie polisami: Personalizacja ustawień użytkownika, takich jak preferencje druku czy zasobów sieciowych, personalizacja ustawień

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę dysków twardych i oprogramowania standardowego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych Wersja: 2.0 Strona 1

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH

1. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH BDG.5.2510.20.2016.MB Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia, jest rozbudowa oraz modernizacja obecnej infrastruktury systemu pamięci masowej Zamawiającego, wraz z pakietem

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED

2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 2014 LENOVO INTERNAL. ALL RIGHTS RESERVED 3 SUSE OpenStack - Architektura SUSE OpenStack - Funkcje Oprogramowanie Open Source na bazie OpenStack Scentralizowane monitorowanie zasobów Portal samoobsługowy

Bardziej szczegółowo