UMOWA - PROJEKT. a firmą... KRS..., NIP..., REGON...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA - PROJEKT. a firmą... KRS..., NIP..., REGON..."

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 13, poz. 759 z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, KRS , NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Panią Irenę Petrynę Dyrektora, a firmą... KRS..., NIP..., REGON... zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowaną przez:... 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż, instalacja sprzętu informatycznego oraz instalacja z wdrożeniem oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzacje SPZGiChP w Olsztynie etap II. 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 2.1 Rozbudowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informacyjnego (zwanego dalej ZSI) dla Samodzielnego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie i polegającą na: wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej zbiorczej oraz indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oraz utworzeniu Cyfrowego Archiwum Medycznego; wdrożeniu systemu identyfikacji pacjenta zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znakami identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku, a także dostarczenie sprzętu niezbędnego do jego prawidłowego uruchomienia; budowy sieci WLAN w standardzie n udostępniającej połączenie z siecią Internet; integrację oprogramowania Pracowni Badań Czynnościowych oraz Pracowni Tomografii Komputerowej z posiadanym systemem HIS CliniNET CompuGroup Medical oraz IntraRIS, IntraPACS dostawie, instalacji oraz wdrożeniu dodatkowych modułów: Moduł Rehabilitacji, Moduł Transportu Medycznego, Moduł Tablet, E-Wyniki; E-Kontrahent; utworzeniu portalu WWW opartego o system klasy CMS (ang. Content Management System) z opublikowanymi e-usługami udostępnionymi dla pacjentów; wdrożeniu Systemu Typu BI (Business Intelligence) dostawie, instalacji oraz wdrożeniu serwisu intranetowego (Intranet SPZGiChP) na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zarządzania informacją w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie; utworzeniu dedykowanej bazy raportowej dla systemu HIS; 2.2 Rozszerzenie funkcjonalności posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 1

2 Informacyjnego; 2.3 Migrację eksploatowanego Zintegrowanego Systemu Informacyjnego szpitala do nowego środowiska serwerowego. 2.4 Dostawę sprzętu informatycznego wraz z instalacją i serwisem niezbędnym do pełnej realizacji rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego szpitala. Szczegółowe wymagania odnośnie sprzętu zostały Zawarte w Załączniku Nr 1 do SIWZ cz Przedmiot umowy obejmuje również: a) udzielenie Zamawiającemu płatnych jednorazowo, wieczystych licencji całości oprogramowania, b) wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych i montażowych w celu ustawienia i podłączenia zakupionych urządzeń, c) uruchomienie i przetestowanie systemu i wszystkich urządzeń. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania analizy przedwdrożeniowej, b) parametryzacji oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, c) przeprowadzenia instruktaży stanowiskowych, d) świadczenia innych usług wdrożeniowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca odpowiada za terminowe wdrożenie systemu informatycznego. 5. Kierownikiem projektu, a w szczególności osobą odpowiedzialną za realizację dostaw i usług zgodnie z umową jest (Imię i Nazwisko, stanowisko, tel., ):... W przypadku nieobecności Kierownik projektu jest zobowiązany do pisemnego wskazania Zamawiającemu osoby zastępującej wraz z danymi kontaktowymi. 6. Wykonawca w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi projekt harmonogramu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zachowuje prawo do wnoszenia zmian i uzupełnień w analizie przedwdrożeniowej oraz harmonogramie. 7. Wszystkie dostarczone moduły mają być w pełni zintegrowane z posiadanymi przez zamawiającego systemami (CompuGroup Medical Polska, Eurosoft Apteka, Info-Publishing Lab 3000, IMS Medica Sp. z o.o. IntraRIS, IntraPACS, SIMPLE S.A. Simple ERP) na poziomie tabel baz danych lub za pomocą innych protokołów komunikacji w sposób umożliwiający aktualizację i modyfikację oprogramowania. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni posiadaną dokumentację potrzebną do integracji. 8. Oferowane rozwiązanie sprzętowe oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, jest zgodne z normami określonymi przepisami prawa, gwarantuje bezpieczeństwo personelu, i zawiera elementy fabrycznie nowe, posiada niezbędne certyfikaty w tym CE. 9.Oferowane urządzenia wraz z systemem informatycznym są kompletne i po zainstalowaniu oraz uruchomieniu będą gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 10. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji realizacji przedmiotu zamówienia, aby w godzinach pracy Zamawiający nie był pozbawiony usług sieciowych. Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe przerwy w działaniu systemu związane z jego aktualizacją i konserwacją po uprzednim (mailowym) uzgodnieniu z Zamawiającym z maksymalną przerwą w działaniu systemu produkcyjnego 4h w godzinach 15:00-24:00. 2 TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia całości zamówienia: roku, w tym: 1.1 dostawa i instalacja sprzętu informatycznego do serwerowni wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jej funkcjonowania do dnia roku, 1.2 dostawa pozostałego sprzętu informatycznego wraz z montażem na stanowiskach roboczych użytkownika końcowego do dnia roku, 1.3 wdrożenie zainstalowanego oprogramowania do dnia roku. 3 2

3 ODEBRANIE PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: a) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie etapów prac, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 1.1. i 1.2, b) odbiór końcowy, zgodnie z 2 ust. 1 pkt Wykonawca będzie zgłaszał pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego. Zamawiający i Wykonawca przystępują do odbioru częściowego w terminie pięciu dni roboczych od dnia zgłoszenia. 3. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru w dniu zakończenia czynności odbioru. 4. Odbioru dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający i Wykonawca są zobowiązani do dołożenia należytej staranności przy odbiorze oraz mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. 5. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady istotne wskazujące, że Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad i nieprawidłowości; w przypadku gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, Zamawiający może od umowy odstąpić w ciągu miesiąca po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie wad. Jeżeli wady nie są istotne - Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku. W przypadku usunięcia wad Wykonawca ponownie zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru. 6. Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru, chyba że usprawiedliwi przyczyny nieobecności i wykaże że była ona przez niego niezawiniona. 7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca i Zamawiający przystąpią do odbioru najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 8. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego. Zamawiający i Wykonawca podpisują protokół odbioru końcowego w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokół ten będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury końcowej i zapłaty wynagrodzenia. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac, nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad i usterek, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub dokonać odbioru warunkowego z podaniem terminu ich usunięcia. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 10. Wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powdrożeniową wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak protokoły odbioru, protokoły rozruchu, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, licencje oraz atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 11. Dokumentacja powdrożeniowa, o której mowa w ust. 10, wykonana będzie w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. 12. Od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego zaczyna biec termin rękojmi i gwarancji. 4 WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Łączna wartość przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 wynosi: netto:... zł (słownie:...) podatek VAT wynosi:... %, tj.: kwota...zł brutto:... zł (słownie:...) w tym: a) za dostawę i instalację sprzętu informatycznego do serwerowni wraz z oprogramowaniem niezbędnym do jej funkcjonowania oraz z kosztem licencji:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł 3

4 ...zł brutto (słownie:...) b) za dostawę pozostałego sprzętu informatycznego wraz z montażem na stanowiskach roboczych użytkownika końcowego:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł...zł brutto (słownie:...) c) za dostawę, wdrożenie i zintegrowanie zainstalowanego oprogramowania wraz z kosztem licencji:...zł netto (słownie:...) stawka podatku VAT..., tj.:...zł...zł brutto (słownie:...) 2. Podana w ust. 1 wartość obejmuje przedmiot umowy wymieniony w 1 wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy, a w szczególności kosztem ubezpieczenia, transportu do miejsca przeznaczenia, instalacji, uruchomienia i przetestowania w siedzibie Zamawiającego, a także szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy. 3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez Wykonawcę i Zamawiającego, po zakończeniu poszczególnych etapów określonych w ust. 1 lit. a), b), c). 4. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktur VAT, z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty rozumie się datę polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawca obciąży Zamawiającego odsetkami ustawowymi, począwszy od pierwszego dnia zwłoki. 5 GWARANCJA I SERWIS 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie określone w 1 ust. 2 niniejszej umowy w stanie kompletnym, wolnym od wad materiałowych i konstrukcyjnych, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności. 2. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy, części i moduły sprzętu informatycznego oraz oprogramowania systemu, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego. 3. Wykonawca w ramach realizacji gwarancji wykonuje na własny koszt naprawy sprzętu informatycznego, wymienia elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego powstałymi z tego powodu kosztami (materiałowymi oraz dojazdów). Na takich samych zasadach Wykonawca obowiązany jest usuwać awarie oprogramowania. 4. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przeprowadzenia minimum dwóch bezpłatnych przeglądów technicznych w ciągu roku. 5. Usługi gwarancyjne świadczy na terenie Polski, w imieniu i na rzecz Wykonawcy autoryzowany serwis: Zamawiający ma możliwość zgłaszania usterek przez 24 godziny na dobę. 7. Serwis zobowiązany jest przystąpić do naprawy nie później niż: a) w ciągu max. 4h od momentu zgłoszenia awarii w przypadku systemów o znaczeniu newralgicznym (serwery, macierz), b) w pozostałych przypadkach w ciągu max. 24h. 8. W przypadku gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 3 dni dla serwera i macierzy z oprogramowaniem, i 5 dni roboczych dla pozostałych sprzętów informatycznych z oprogramowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy urządzenia zastępczego. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 9. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu, podzespołu, modułu, który spowodował utratę funkcji użytkowej przedmiotu umowy, Wykonawca bezpłatnie wymieni element, podzespół, moduł na nowy, wolny od wad. 10. Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów, podzespołów, modułów oraz oprogramowania. 11. Wszystkie naprawy, automatycznie przedłużają okres gwarancji o czas przestoju, który będzie liczony od dnia stwierdzenia usterki do dnia jej usunięcia. 12. Wykonawca w czasie obowiązywania gwarancji, bez zbędnej zwłoki, będzie nieodpłatnie aktualizował i modyfikował oprogramowanie systemowe w zakresie koniecznym do jego 4

5 prawidłowego funkcjonowania, w szczególności gdy wynika to np. ze zmiany obowiązujących przepisów, wymogów NFZ lub potrzeb Zamawiającego. 13. Pozostałe zobowiązania Wykonawcy w zakresie gwarancji i warunków serwisu wynikają z informacji zawartych w karcie gwarancyjnej. 6 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości... zł, słownie... złotych w formie... Zabezpieczenie to Wykonawca wniesie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy po odbiorze końcowym wykonanych robót w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, pozostałe 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, poniesione przez Zamawiającego z tego tytułu szkody i dodatkowe koszty mogą być zaspokajane w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust PRAWA AUTORSKIE I WYNALAZCZE Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, licencji, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wszelkie uprawnienia do pełnego korzystania zgodnie z przeznaczeniem - w zakresie wynikającym z niniejszej umowy - z wyżej wymienionych praw autorskich, licencji, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych. Wykonawca zobowiązuje się przejąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy. 8 NAPRAWY POGWARANCYJNE 1. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania w okresie gwarancyjnym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia serwisowania sprzętu po upływie gwarancji, na warunkach określonych odrębną umową. 9 SZKOLENIE PERSONELU 1. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie zgodnym z SIWZ, Załącznik Nr 1, cz. 1 pkt 17 oraz szkolenie administratorów zgodnie z Załącznikiem 1 cz Wykonawca udzieli wszelkich dodatkowych informacji związanych z eksploatacją systemu, w formie wybranej przez Zamawiającego. 3. Wykonawca udzieli wszechstronnej pomocy Zamawiającemu, jeżeli tylko wystąpią jakiekolwiek trudności związane z eksploatacją przedmiotu umowy. 10 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci kary umowne: a) za przekroczenie terminów realizacji zamówienia, określonych w 2 ust. 1 umowy, w wysokości 0,1% wartości brutto odpowiedniej części umowy za każdy dzień zwłoki, b) za opóźnienie terminu reakcji serwisowej - 0,01% wartości brutto umowy określonej w 4 ust. 1 lit. a) za każdą godzinę opóźnienia, licząc od terminu określonego w 5 ust. 7 lit. a), c) za opóźnienie terminu reakcji serwisowej - 0,05% wartości brutto umowy określonej w 4 ust. 1 lit. a) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w 5 ust. 7 lit. b), 5

6 d) za opóźnienie w dostawie sprzętu zastępczego 0,1% wartości brutto odpowiedniej części umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminach określonych w 5 ust. 8, tj.: od dnia czwartego lub szóstego, 2. Zamawiającemu przysługuje możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych. 11 CESJA Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego. 12 ZMIANA UMOWY 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiana kolejności lub terminów zakończenia etapów w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub wynikających z przyczyn technicznych lub technologicznych, b) zmiana wynagrodzenia netto w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, 2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. SIWZ oraz oferta - wraz z załącznikami do nich - stanowią integralną część umowy. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zmianami) i Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy mające zastosowanie przy realizacji niniejszej umowy. 4. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy, strony będą je rozwiązywały w trybie rokowań, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość miejscową sądu wg siedziby Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 6

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY

Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT 1 PRZEDMIOT UMOWY Załącznik Nr 17 do SIWZ UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu... w Olsztynie, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na podstawie

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt.

Wzór umowy ..., Przedmiot umowy obejmuje: 4. Dostawę sprzętu komputerowego w ilościach: ppkt Rodzaj komputera Ilość szt. Wzór umowy Załącznik nr Zakup, wdrożenie i uruchomienie platformy wirtualizacyjnej oraz wdrożenie środowiska backupu. zawarta w Bełchatowie w dniu pomiędzy EKO REGION sp. z o.o. z/s w Bełchatowie, 97 400

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo