POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI"

Transkrypt

1 POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup odżywek dla zawodników kadry kolarskiej. postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą. Polski Komitet Olimpijski ul. Wybrzeże Gdyńskie Warszawa telefony: +48 (22) ; +48 (22) faxy: +48 (22) ; +48 (22) adres strony REGON NIP Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa odżywek dla zawodników (Wspólny Słownik Zamówień CPV ) zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku A do siwz. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania w ramach wynagrodzenia odżywek na terenie całej Polski pod wskazany przez Zamawiającego adres. Terminy dostaw, miejsca zgrupowań i asortyment będą podawane sukcesywnie na daną akcję szkoleniową. Zamawiający informuje, że zawarte w tabeli (Załącznik A) szacowane ilości opakowań są wskazane jedynie orientacyjnie i mogą ulec zmianie. Zamówienia mniejszej liczby odżywek niż zawarte w niniejszej siwz, nie spowoduje po stronie wykonawcy żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że nie będzie dokonywał przeliczenia dawek/opakowań/tabletek czy gramatur w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie

2 przedstawi inne niż zawarte w Załączniku A opakowania/ilości/gramatury odżywek. Oferta przedstawiona w tym zakresie w sposób odmienny niż w Załączniku A zostanie uznana za nieodpowiadająca treści siwz zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. Rozdział II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) ekonomicznej i finansowej 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Rozdział III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2. Do przygotowania oferty zaleca się: 1) wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ i zamieszczenie formularza na początku oferty; 2) lub zawarcie wymaganych w formularzu informacji na początku oferty. 3. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, numer telefaksu oraz numer NIP i REGON; 3) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami Rozdziału X; 4) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 5) dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IV SIWZ;

3 6) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 7) zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia Umowy sporządzonej według Wzoru Umowy stanowiącego Załącznik B do SIWZ. 4. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne w terminie składania ofert, przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego Rozdziału. 5. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo przez stosownie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy (przy czym oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 6. Części oferty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. 7. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: a) koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odżywek dla kadry kolarskiej i Nie otwierać przed dniem 25 kwietnia 2012 r b) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę; 2) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; 3) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 4) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 5) załączenie spisu zawartości oferty; 6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 7) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej SIWZ;

4 Rozdział IV. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ 1. Oświadczenie Wykonawcy z art. 44 Ustawy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością należy uważać usługi spełniające warunki określone Rozdziale VI pkt1. Rozdział V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia do dnia 31 grudnia 2012 r.. Rozdział VI. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunek o którym mowa w Rozdziale II pkt. 1.2 zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: 1) w przypadku składania oferty na co najmniej 56 pozycji zawartych w Tabeli (Załącznik A) wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających dostawie odżywek nie niższej niż zł każde, 2) a w przypadku składania oferty na mniej niż 56 pozycji zawartych w Tabeli (Załącznik A) wykaże się realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch zamówień polegających dostawie odżywek nie niższej niż zł każde,

5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Rozdział VII. KRYTERIA OCENY OFERT. 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: Kryterium Waga kryterium Cena 100% 2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium ceny. 3. Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru ( C ) : Najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie C = x 100 Cena ocenianej oferty 4. Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert nie odrzuconych złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. Rozdział VIII. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE. Składanie ofert wariantowych jest niedopuszczalne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych przy czym za część uważa się każdą z pozycji zawartych w tabeli w Załączniku A. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który zaproponuje najniższą cenę na określoną część zamówienia. Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych z jedno opakowanie każdego z produktów zgodnie z tabelą zawartą w Załączniku A Rozdział IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dostawy odżywek będą realizowane sukcesywnie na postawie zamówienia Zamawiającego. Należność za zakupione przez Zamawiającego odżywki będzie regulowana przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6 W przypadku opóźnienia w dostawie, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 1% wartości dostarczanej partii odżywek za każdy dzień opóźnienia. Rozdział X. ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI. 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, dostawy, dokonania odbiorów, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. 2. Ceny, o których mowa w pkt. 1 muszą być wyrażone w złotych polskich (a w przypadku Wykonawców zagranicznych w walucie wymienialnej z podaniem równowartości w złotych polskich). 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg. wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. Rozdział XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Polski Komitet Olimpijski ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa 2. Oferta winna być dostarczona do miejsca wskazanego w pkt. 1, za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2012 r. o godzinie 15:00. Rozdział XII. OTWARCIE OFERT 1. Oferty zostaną otwarte dnia 25 kwietnia 2012 r. o godzinie 15:40 w siedzibie Zamawiającego 2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta będzie otwierana, a także cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zostaną ogłoszone osobom obecnym oraz niezwłocznie odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

7 4. Powyższe informacje zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. Rozdział XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 1 Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Hanna Bielczyk - Długosz adres na pierwszej stronie siwz tel fax /58 Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faxem. 3 Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. Rozdział XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

8 Rozdział XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY. 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy z uwzględnieniem postanowień zawartych w Rozdziale.IX. 2. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). Wykaz załączników: Załącznik A Formularz Ofertowy Załącznik B Oświadczenie wykonawcy

9 Załącznik A do SIWZ Nazwa 1. napój izotoniczny w proszku puszka 420g zawartość na 100g: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 93,0g zawiera sód 775mg potas 150mg magnez 45mg chlorki 200mg witaminy B1,B2,PP,C kwas pantotenowy 2. napój w proszku Magnezowo Potasowy zawiera na 100g: Magnez 1066mg, Potasem 4000mg, sodem0,600g i witaminą C 533mg, saszetka 15g: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 67,0g 3. Baton energetyczny 60g zawierający na 100g: 17,8-g białka, 65,5g węglowodanów, 5,4g tłuszczu zawiera witaminy C,B1,B2,B6,PP 4. Baton energetyczny 30g zawierający na 100g: 17,8-g białka, 65,5g węglowodanów, 5,4g tłuszczu zawiera witaminy C,B1,B2,B6,PP 5. Baton energetyczny 40g zawierają cyna 100g: 23,0g białka, 50,9g węglowodanów, 6,5g tłuszczu, kreatynę 1,5g L-izoleucyna 0,40g L-Leucyna 0,80g L-Valine 0,40g witaminy C,B1,B2,B6,PP,E 6. Baton energetyczny 30g zawierający na 100g: 5,1g białka, 75,0g węglowodanów, 3,0g tłuszczu sód 0,11g błonnik 3,3g 7. Żel energetyczny 25ml zawierający na 100ml: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 71,2g witaminy B1,B2,B6,PP, kwas pantotenowy 2mg L-izoleucyna 200mg L-Leucyna 400mg L-Valine 200mg, Kofeina opakowanie Cena netto za opakowanie 1 szt. =420g puszka 1 op = 10 saszetek 1 op. = 28 szt. 1 op. = 56 szt. 1 op. = 24 szt. 1 op. = 24 szt. 1 op. = 24 szt. Cena brutto za opakowanie

10 100mg 8. koncentrat energetyczny w płynie 60ml zawierający na 100ml: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 46,0g witaminy B1,B2,B6,PP, kwas pantotenowy 1,67mg 9. napój energetyczny w proszku 500g zawierający na 100g: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 97,0g zawiera: witaminy B1,B2,B6,PP,C kwas pantotenowy 7mg, kwas aspararaginowy 10. napój energetyczny w proszku 450g zawierający na 100g: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 95,5g (Maltodekstryna z kukurydzy) 11. Tabletki energetyczne 1szt.4g Zawierające na 100g: Magnez, Potas, Sód, Witaminami: B1,B2,PP,C kwas pantotenowy 2,5mg 12. Tabletki energetyczne 1szt.4g Zawierające na 100g: Magnez, Potas, Sód, Witaminami: B1,B2,PP,C kwas pantotenowy 2,5mg 13. Galaretka węglowodanowa 45g zawierająca na 100g: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 57g( w tym: Fruktoza 28,3g, Glukoza 1,8g, Maltoza 8,7g, izomaltuloza 14g, pozostałe 4,2g 14. koncentrat energetyczny w płynie 60ml zawierający na 100ml: białko 0,0g tłuszczu 0,0g węglowodany 46,8g zawiera kofeina 42mg formuła C.OX 15. Białko w proszku 4 źródłowe 800g zawiera na 100g: Białko 85g, Węglowodany 2,9g, tłuszcz 2,2g, witaminę B6 4,67mg, nie zawiera aspartamu 16. Białko w proszku 3 źródłowe 750g zawiera na 100g: białka z Soi: Białko 84g, Węglowodany 5,5g, tłuszcz 4,2g, witaminę B6 4,67mg, nie zawiera aspartamu 17. Białko w proszku 700g zawiera na 100g: 14% Leucyny: Białko 86g, Węglowodany 2,8g, tłuszcz 1,6g, witaminę B6 4,67mg, nie zawiera aspartamu 1 op. = 18 lub 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. = 12 tabletek po 4g 1 op. = 24 tabletki po 4g 1 op. = 20 szt. lub 8szt. 1 szt. 18 lub 5 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

11 18. Aminokwasy BCAA tabletki 1 gramowe zawierające 95% BCAA w tabletce, zawierają na 100g: L- izoleucyna 23,75mg L-Leucyna 47,5mg L-Valine 23,75mg, Białko 0g, Węglowodany 0g, tłuszcz 0,97g, witaminę B1 10mg, B6 14mg, 19. Aminokwasy BCAA tabletki 1 gramowe zawierające 95% BCAA w tabletce, zawierają na 100g: L- izoleucyna 23,75mg L-Leucyna 47,5mg L-Valine 23,75mg, Białko 0g, Węglowodany 0g, tłuszcz 0,97g, witaminę B1 10mg, B6 14mg, 1 op. = 120 tabletek po 1g 1 op. = 300 tabletek po 1g szt. 21. Preparat w proszku( Mieszanka kreatyny, węglowodanów i białka). Zawiera na 100g: Białko 8g, Węglowodany 73g, tłuszcz 0g, Kreatyna monohydrat 15g 1 szt. 22. Białkowo w proszku 390g zawiera na 100g: Białko 77g, Węglowodany 8,5g, tłuszcz 2,7g, witaminę B6 4,6mg, sód 0,30g 23. Białkowo w proszku 330g zawiera na 100g: Białko 86g, Węglowodany 4,4g, tłuszcz 2,2g, witaminę B6 4,6mg, sód 0,32g 24. Odżywka Białkowo-węglowodanowa w proszku 540g zawiera na 100g: Białko 24g, Węglowodany 68g, tłuszcz 0,2g, witaminę B1 10mg, sód, potas, magnez, witaminy C, PP, E, B1, B2,B6, B12,, kwas pantotenowy, kwas foliowy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 25. czysta L-Glutamina w proszku 100% 1 szt. 26. Białko w proszku 700g zawiera na 100g: 22,9% aminokwasów BCAA: Białko 78g, Węglowodany 7g, tłuszcz 6,5g, witaminę B6 4,67mg, nie zawiera aspartamu 1 szt. 27. Preparat do spalania tkanki tłuszczowej na bazie 1 op. = 90

12 wyciągu z zielonej herbaty(katechiny), kofeiny oraz piperyny. Zawiera na 100g: 23,31g katechin, 11,1g kofeiny, 1,18g 95% wyciągu z pieprzu czarnego(piperyny). 28. Tabletki z tłuszczem Omega 3(EPA+DHA) oraz koenzymen Q10, polikozanolami 29. Napój regeneracyjny w proszku 15g zawierający na 100g: 0g białka, 62,6g węglowodanów, 0g tłuszczu, L- izoleucyna 3,36g L-Leucyna 6,72g L-Valine 3,36g L- glutamina 6,72g witaminy C,B1,B6,PP,E 30. Napój regeneracyjny w proszku 400g zawierający na 100g: 3g białka, 80g węglowodanów, 2g tłuszczu, L- izoleucyna 2,4g L-Leucyna 4,9g L-Valine 2,4g L- glutamina 2g, Sód, potas, magnez, Polikozanole 10mg, witaminy C,B1,B2,B6,PP,E 31. Napój regeneracyjny w proszku 50g zawierający na 100g: 3g białka, 80g węglowodanów, 2g tłuszczu, L- izoleucyna 2,4g L-Leucyna 4,9g L-Valine 2,4g L- glutamina 2g, Sód, potas, magnez, Polikozanole 10mg, witaminy C,B1,B2,B6,PP,E 32. Wyciąg z mleka pszczelego z enzymami witaminizowany i mineralizowany (14 ampułek 20ml i 14 kapsułek / op) 33. Kompleks witamin i minerałów orthomolekularnych zawierających taurynę, l-karnitynę i koenzymq10 (30 amp.a 25ml/op.) 34. Orthomol Immun Kompleks witamin i minerałów wspierających układ immunologiczny: Witamina A,C,E, B1,B2, B6,B12,K1,D3, Kwas nikotynowy, Kwas ppantotenowy, Biotyna, selen, żelazo, cynk, mangan, midź, chrom, molibden, jod, bioflawonoidy cytrusowe karotenoidy (w tym: beta-karoten, luteina, Likopen). kapsułek po 0,45g 1 op. = 60 kapsułek 1 op. = 10 saszetek 1 szt. 1 op. = 20 szt. 14 ampułek a 25 ml/op 30 ampułek a 25 ml/op 30 ampułek a 25 ml/op 35. Siarczan glukozaminy, chondroityny, kwas 30 saszetek

13 hialuronowy, hydrolizat kolagenu, acetylocysteina, wit. A,C,E, B1, B2, B3, B6, B12, D3, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, magnez, wapń, cynk, selen, mangan, miedź, molidben, wyciąg z jabłka z bioflawonoidami (w tym rutyna i kwercetyna), bioflawonoidy cytrusowe karetonoidy (w tym: betakaroten, luteina, likopen i astaksantyna, bromelaina, papaina, EPA, DHA) 36. Kompleks witamin i minerałów orthomolekularnych: witamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12, K1, D3, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, wapń, magnez, selen, żelazo, cynk, mangan, miedź, chrom, molibden, jod, bioflawonidy cytrusowe, karotenoidy (w tym: beta-karoten, luteina i likopen), omego Kompleks witamin i minerałów othomolekularnych witamina A,E,C,B1, B2, kwas nikotynowy, witamina B6, B12, K1, D3, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, wapno, magnez, selen, żelazo, cynk, mangan, miedź, chrom,molibden, jod, bioflawonoidy cytrusowe (w tym: beta-karoten, luteina, lykopen), omega-3. W płynie + kapsułkach. 38. Siarczan Glukozaminy, chondroityny, kwas hialuronowy, wit.a, C,E,B1,B2,B6,B12,K1,D3, nikotynamid, kwas foliowy, kwas pantotenowy, biotyna, cynk, wapń,selen, mangan,miedź, molibden, Bioflawonoidy (likopen,luteina,beta-karoten), hydrolizat kolagenu, acetylocysteina, kwasy tłuszczowe EPA i DHA. 39. Chelat magnezu kreatyny, Kreatyna monohydrat+ beta alanina+ l-karnityna, tauryna+kwas alfa liponowy (ALA) + chrom (kapsułki) 40. Woskowana skrobia kukurydziana + kreatyna+beta- Hydroxy-Beta-etylomaślan + aminokwasy (proszek) /570g op 30 ampułek a 25 ml/ op 30 ampułek a 25 ml/ op 30 saszetek /570g op 126 kaps 1280 g

14 41. Aminokwasy rozgałęzione w proporcji 2:1:1, L-leucyna, L-walina, L-isoleucyna, L-arginina + L-ornityna, L- lizyna (kapsułko-tabletki) 42. Wyciąg z zioła Tribulus Terrestris 80% saponiny, + maca proszek (kapsułki) 43. 1,3,7 trimetyloksantyn, witamina B1, witamina B2, witamina B6, witamina B12, witamina C, kwas nikotynowy, kwas pantotenowy w płynie o smaku pomarańczowym. 44. Kompleks aminokwasów mg w płynie w tym aminokwasy rozgałęzione BCAA + witaminy B1,B2, B6 132 kapsułkotabletki 100 kapsułek 50 ml (30 szt w opak) 18 amp. w op. w formie płynnej 45. Batony białkowo-węglowodanowe zwartość białka (kazeina oraz izolat białka serwatki) w jednym batonie: 32 % 35 g 46. Batony energetyczne 100 g zawiera aż od 28 do 30% białka w polewie czekoladowej. Niewielka zawartość tłuszczu- poniżej 15,5%. 47. Beta-hydroksy-beta-metylomaślan wapnia 1500 mg (kapsułki) ,3,7 trimetyloksantyn + kretyna monohydrat + l- arginina+ aminokwasy rozgałęzione w proporcji 2:1:1 + wysoko-cząsteczkowa skrobia kukurydziana (w proszku) 49. Maltobioza, dextroza i maltodextryna z monohydratem kreatyny witaminizowana i mineralizowana (w proszku) 50. 1,3,7 Trimetyloksantyn, L-tyrozyna, L-tryptofan, Tauryna, ekstrakt z pomarańczy, witamina B1, witamina B2, witamina B6, pantotenian wapnia, niacyna, witamina B12, witamina C, witamina E, (płynne kapsułki). 100 g 120 kapsułek 640 g 2000 g 120 kapsułki

15 51. Kompleks aminokwasów serwatkowych z bioaktywnymi peptydami aminokwasów (kapsułki) 52. Skoniugowany kwas linolowy 60% i bioaktywne izomery (kapsułki). 53. Bioaktywne frakcje białkowe bez aspartamu (w proszku) 300 kapsułek 100 kapsułek 2270 g 54. Odżywka węglowodanowo-białkowa składzie 20% izolatu serwatki białka, 67% monowodzianu D -glukozy + maltodekstryna oraz 9 witamin. 616 kalorii w shaku. Łatwa rozpuszczalność. Bez Aspartam, (w proszku) 1500 g/ op 55. Odżywka Białkowa 88,3% (koncentrat białka serwatki, białko mleka,, albumina jaj, izolat białka serwatki, hydrolizat białka serwatki), Gluta X2 3% (l-glutamina, peptyd glutaminy), tauryna, chrom, inozytol, witamina B1, B2, B6, pantotenian wapnia, niacyna, B12, C, E, magnez, biotyna, (w proszku) 2500 g/ op 56. Mikronizowana macierzowa l-glutamina z maltodextryną (w proszku) 400 g/op 57. Skrobia kukurydziana + minerały: magnez, sód, potas, fosfor (w proszku) 1000 g/ op 58. Koncentrat napoju izotonicznego 1;36l (w płynie) 1000 ml/op 59. Cytrynian magnezu 250 mg mg witaminy C (w płynie) 18 fiolek a 25 ml 60. Kompleks witamin i minerałów witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, biotyna, witamina B12, cynk, magnez (w płynie) 20 fiolek a 25 ml 61. Hydrolizat kolagenu z witaminami, minerałami i aminokwasami: sód, witamina B6, L-alanina, L- 20 fiolek a 25 ml

16 arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, kwas L- glutaminowy, L-glicyna, L-histydyna, L-izoleucyna, L- leucyna, L-lizyna, L-metionina, L-fenyloalanina, L- prolina, L-seryna, L-treonina, L-tryptofan, L-tyrozyna, L-walina, L-hydroksylizyna, L-hydroksyprolina (w płynie) 62. Hydrolizat kolagenu wołowego z witaminami, minerałami i aminokwasami: sód, witamina B6, L- alanina, L-arginina, kwas L-asparaginowy, L-cysteina, kwas L-glutaminowy, L-glicyna, L-histydyna, L- izoleucyna, L-leucyna, L-lizyna, L-metionina, L- fenyloalanina, L-prolina, L-seryna, L-treonina, L- tryptofan, L-tyrozyna, L-walina, L-hydroksylizyna, L- hydroksyprolina (w proszku) 125 porcji 63. Aminokwasy L-arginina 3134mg i L-ornityna 2271mg (w płynie ) 64. Ekstrakt z guarany 1636 mg w tym kofeina 164 mg, sód, magnez, witamina C, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B1(w płynie) L-karnityna w płynie 3000mg (w płynie) 66. Koncentrat białka serwatkowego, bez aspartamu, aminokwasy rozgałęzione BCAA + kompleks aminokwasów, sód + witamina B6 (w proszku) 67. Odżywka węglowodanowo-białkowa z kreatyną (10g) witaminami: C, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12, B1, kwas foliowy, biotyna, witamina B12 + kompleks aminokwasów w tym aminokwasy rozgałęzione BCAA (w proszku) 68. Napój izotoniczny w koncentracie: dekstroza, maltodekstryna i kompleks witamin i minerałów (w proszku) Proszek 500 g 20 fiolek a 25 ml 20 fiolek a 25 ml 20 fiolek a 25 ml 2300g w op g w op. 400g w op. 69. Aminokwasy rozgałęzione: w proporcji 2:1:1 l-leucyna 180 kaps

17 1000 mg, l-walina 500 mg, l-izoleucyna 500 mg w porcji ( kapsułki À 0,9g ) 70. Proteinowy baton 27% białka z węglowodanami, witaminami i L-glutaminą. 35 g 71. Proteinowy baton 30% to seria batoników proteinowych z węglowodanami, witaminami i L-glutaminą 55 g 72. Baton Energetyczny pełny ziarna płatków pszenicy (32%), syrop glukozowy, chrupki owsiane (otręby owsiane, mąka pszenna, cukier, mąka kukurydziana, słodowa mąka pszenna, sól, melasa), syrop cukru inwertowanego, masło kakaowe (5,5%), wyciąg słodowy jęczmienny, substancja pochłaniająca wilgoć: glicerol, chrupki sojowe (wyizolowane białko sojowe, mąka ryżowa, wyciąg słodowy, sól), olej roślinny, miód, emulgator: lecytyna, sól, przeciwutleniacze: wyciąg bogaty w tokoferol. 40 g 73. Napój izotoniczny. W proszku do rozpuszczania w wodzie. Szybkie i efektywne nawodnienie organizmu 5 elektrolitami oraz błyskawiczne uzupełnienie energii z formuła C2MAX carbo mix. Sód, potas, chlorek, wapń, magnez g 74. Power Bar IsoActive Napój izotoniczny. W proszku do rozpuszczania w wodzie. Szybkie i efektywne nawodnienie organizmu 5 elektrolitami oraz błyskawiczne 20x33g

18 uzupełnienie energii z formuła C2MAX carbo mix. Sód, potas, chlorek, wapń, magnez. 75. Napój izotoniczny zawierający elektrolity. Przeznaczony dla sportowców, zawiera kofeinę i 5 minerałów. 76. Napój izotoniczny zawierający elektrolity. Przeznaczony dla sportowców, zawiera kofeinę i 5 minerałów. 77. Mieszanka węglowodanów krótko-i długołańcuchowych, Odtłuszczone mleko w proszku, suszone syrop glukozowy, cukier, kakao o niskiej zawartości tłuszczu (4%), białko serwatkowe (2,9%), białko sojowe (2,6%), wapń (2,5%), witaminy (witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), dimagnesium (1435mg/100g), L-glutaminy (500mg/100g), fosforan wapnia (254mg/100g), cytrynian trójwapniowy (119mg / 100 g), glukonian cynku (33,4 mg/100 g), glukonian miedzi (6,4 mg/100 g), sodu (0,04 mg/100 g), aromat (z mlekiem), chrom III chlorek (0,14 mg/100 g), cynamon. 78. Mieszanka węglowodanów krótko-i długołańcuchowych, Odtłuszczone mleko w proszku, suszone syrop glukozowy, cukier, kakao o niskiej zawartości tłuszczu (4%), białko serwatkowe (2,9%), białko sojowe (2,6%), wapń (2,5%), witaminy (witamina C, witamina E, niacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, witamina B2, witamina B1, kwas foliowy, biotyna, witamina B12), dimagnesium (1435mg/100g), L-glutaminy (500mg/100g), fosforan wapnia (254mg/100g), cytrynian trójwapniowy (119mg / 100 g), glukonian cynku (33,4 mg/100 g), glukonian miedzi 1200 g 20x50g 1210 g 385g

19 (6,4 mg/100 g), sodu (0,04 mg/100 g), aromat (z mlekiem), chrom III chlorek (0,14 mg/100 g), cynamon. 79. Energetyczny żel bogaty w węglowodany, witaminą E, składnikami mineralnymi i aminokwasami dla osób aktywnie uprawiających sport i sportowców. Energy żel zawiera: witaminę E i składniki mineralne węglowodany i aminokwasy 41g 80. Energetyczny żel bogaty w węglowodany, z guaraną, witaminą E, składnikami mineralnymi i aminokwasami dla osób aktywnie uprawiających sport i sportowców. Energy żel zawiera: witaminę E i składniki mineralne wysoka zawartość kofeiny 25mg/100ml węglowodany i aminokwasy 41g 81. Energetyczny żel bogaty w węglowodany, witaminą E, składnikami mineralnymi i aminokwasami dla osób aktywnie uprawiających sport i sportowców na bazie owoców. Energy żel zawiera: witaminę E i składniki mineralne węglowodany i aminokwasy 41g 82. Baton (55g) z zawartością węglowodanów i protein wraz z glazurą zawierającą kakao (20%), pastą karmelową (15%) oraz z witaminami i składnikami mineralnymi 55g 83. C2MAX C2MAX mix węglowodanów zawiera specjalny stosunek glukozy i fruktozy. Żelki energetyczne. 60g 84. Batony węglowodanowo-biłakowe z l-karnityną 35g 35 g 85. Odżywka węglowodanowa + tauryna, l-glutamina, l- tyrosina, Potas, chlor - węglowodany o niskim IG 1100g

20 86. Odżywka węglowodanowo-białkowa (4:1) + 300mg magnezu + biotyna 300mcg + l-glutamina + 500mcg kwasu foliowego 2200g 87. Odżywka węglowodanowa (maltodesktryna o niskim IG) z aminokwasami + MCT + l-histydyna + l-preonina + l-glutamina 3000g 88. Odżywka białkowa + Magnez + l-treonina + l tryptofan + selen + cynk 2000g 89. Odzywka białkowa + l-cystyna + l-tryptofan + Magnez (więcej niż 300mg/100g) + l-metionina 2000g 90. Napój nawadniający (izotoniczny) + pycnogenol + Magnez (więcej niż 320mg/100g) + l-glutamina + sód + potas + kwas foliowy + żelazo 1600g 91. Napój nawadniający (izotoniczny) w koncentracie płynnym, zawierający sok z agawy (ze względu na wysoka zawartość inuliny) + chlor 1000ml 92. Guarana 400mg + l-tyrozyna 300mg + tauryna (nie mniej niż 200mg) + l-carnityna + kofeina,ampułka szklana 10 ml 30 amp a 10 ml 93. Witamina B12 + l-glutamina + l-serina + l-threonina + 10 amp a 10 l-arginina + l-carnityna ml 94. L-carnityna + Cholina 500mg + wit B5 95. Monohydrat kreatyny + glicyna + chlorek chromu + tauryna + selenian sodu 280 kaps 96. Beta alanian 500mg + wit b6 (nie mniej niż 2mg) 120 kap 97. Tribulus terresstris 250mg + avena sativa 250mg + ZMA 120 kaps 98. L-glutamina + inozytol + chlorek chromu + tauryna + sód 504g 99. Kwercetyna + czarny pieprz 120 kaps 100. Kurkumina Phytosome + wit D3 120 kaps 101. L-arginina-L_malate + kwas nikotynowy 120 kaps 30 amp a 10 ml

21 102. Żel energetyczny (maltoza,polisacharydy,dryboza,glukoza) + MCT ml 15 szt a Żel energetyczny (maltoza,polisacharydy,dryboza,glukoza) + MCT 600g 104. B-complex (B1+B6+B12) opakowanie 100kaps 100 kap 105. Kompleks witamim + kwas orotowy (wit B13) 120 kaps 106. Baton węglowodanowo-białkowy + kwas foliowy i wit H 36 szt a 35g 107. Baton węglowodanowy z małą zawartością białka (5:1) + l-catnityna + błonnik (nie mniej niż 10g/100g) 32 szt a 35g 108. Wyciąg z rumianku + guarana + l-tyrozyna + citrus 30 amp a 10 aurantium ml 109. Kompleks witamin z kwasem orotwoym (wit B13) + winian l-karnityny 120 kaps 110. Naturalna formuła termogeniczna (zielona herbata+czerowna herbata+pieprz czarny+wyciąg z gorzkiej pomarańczy) 120 kaps 111. Baton dla sportowców (40%węglowodanów + 30% białek + 30% tłuszczy + Spirulina) 27g W imieniu Wykonawcy, którego reprezentuję, zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

22 Podpis osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy ZAŁĄCZNIK B do siwz Oświadczenie Nazwa Wykonawcy:......

23 Adres :... Oświadczam, iż ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.). Oświadczam, iż ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie zaleca się wpisanie adresu lidera

24

Nazwa opakowanie X Clife Tomasz Kałużny, ul. Spółdzielcza 27/2, 05-500 Jelenia Góra cena brutto

Nazwa opakowanie X Clife Tomasz Kałużny, ul. Spółdzielcza 27/2, 05-500 Jelenia Góra cena brutto Działając na podstawie art. 92 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych, Polski Komitet Olimpijski przedstawia w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu na zakup odżywek

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI

POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI POLSKI ZWIAZEK KOLARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Kolarskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów reprezentacyjnych i sportowych dla Polskiej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy

FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na  ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy FitMax Slim Diet wspomagający odchudzanie zamiennik posiłku. Dostępny na www.kulturystyka.sklep.pl ETYKIETA DO OPAKOWANIA smak waniliowy 1 porcja 65 gramów WARTOŚĆ ODŻYWCZA ZAWARTOŚĆ W PORCJI (65g) W 100g

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-17/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI. Polski Komitet Olimpijski ul. Wybrzeże Gdyńskie Warszawa telefony: +48 (22) ; +48 (22)

POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI. Polski Komitet Olimpijski ul. Wybrzeże Gdyńskie Warszawa telefony: +48 (22) ; +48 (22) POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę strojów reprezentacyjnych i sportowych dla Polskiej Reprezentacji

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2015 roku

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2015 roku Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2015 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, Białystok, tel

ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, Białystok,  tel Nr sprawy: DAG/341p-3/13 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy Społecznej ul. Świerkowa 9, 15-328 Białystok, http://www.dps.bialystok.pl/, tel. 85 742 22 73 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ"

Bardziej szczegółowo

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek

MAZURENKO ARMWRESTLING PROMOTION Sp. z o.o. Gdynia ETYKIETA. FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek ETYKIETA FITMAX MASS ACTIVE 20 proszek Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, w szczególności sportowców. FitMax Mass Active 20 jest odżywką wspomagającą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI

POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI POLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odżywek dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów użytkowanych przez Ośrodek DOREN w Różewcu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest bezgotówkowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Judo. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Warszawa: Dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Judo. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Warszawa: Dostawa odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Judo Numer ogłoszenia: 56973-2008; data zamieszczenia: 19.03.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI

POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI POLSKI ZWIĄZEK KOLARSKI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wzór OFERTA

Załącznik Nr 1. Wzór OFERTA Załącznik Nr 1 Wzór OFERTA 1. Dane dotyczące Oferenta: 1) Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz siedziba: 2) tel./fax:. 3) adres email: 4) REGON:.... 5) NIP:.. Składamy ofertę na sukcesywną dostawę w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Skład i wartości odżywcze Size Max od Mex Nutrition USA:

Skład i wartości odżywcze Size Max od Mex Nutrition USA: Mex Nutrition Size Max - Gainer 30 Amerykańska odżywka węglowodanowo-białkowa cechująca się bardzo wysoką zawartością białka - ponad 30 gram w dawce produktu. Kompozycja białek (mieszanka kilku frakcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Organizator przetargu: Polski Związek Pływacki 01-813 Warszawa, ul. Marymoncka 34 Znak sprawy: PKC - 02/2015 OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO na dostawę odżywek i produktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Zawartość w 100 g proszku

Zawartość w 100 g proszku HUMANA SL Proszek Produkt leczniczy przeznaczony do specjalnych celów żywieniowych, bez mleka. Produkt bezglutenowy. Zbilansowana dieta dla niemowląt i małych dzieci z nietolerancją mleka krowiego. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional kaps.

Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional kaps. Utworzono: 2017-02-02 01:56:17 Whey C6-1000g (Whey C-6) + Creatine Powder - 250g + Tribulus Terrestris Professional - 100 kaps. Cena produktu: 107,50 PLN 99,00 PLN Whey C-6 to megaanaboliczny, wysokobiałkowy

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================== Nazwa zadania: Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2013 roku

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2013 roku Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2013 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. www.power-bar.pl

KATALOG PRODUKTÓW. www.power-bar.pl KATALOG PRODUKTÓW www.power-bar.pl PowerBar Aqua+ Magnesium Drink, 500 ml PowerBar Aqua+Magnesium Drink jest doskonałym wyborem w zakresie nawodnienia i orzeźwienia organizmu przed treningiem oraz w trakcie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2017 roku

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2017 roku Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2017 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach Kochanowice, dnia 09.12.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJA OGÓLNA Zamawiający: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego

SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup wapna palonego mielonego SPECYFIKACJA ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup wapna palonego mielonego CPV 14121200-7 PKWiU 26.52.10-33.00 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Nutramil Complex Protein

Nutramil Complex Protein Nutramil Complex Protein suplement diety Dieta wysokobiałkowa, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil complex Protein to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Preparat stanowi kompozycję niezbędnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr Produkty do żywienia pozajelitowego. CPV 369.200-9 Załącznik nr 1 do SIWZ średniołańcuchowe MCT, olej rybny (2,8 g) z kwasami omega-3, azot (4 g), nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE

CYNK 200 MIEDŹ 25 SELEN 0.32 AMINOKWASY. Iu/kg ARGININA 1.5 METIONINA 0.65 CYSTEINA 0.24 LIZYNA 1.55 TRYPTOFAN 0.27 TYROZYNA 0.7 KWASY NIENASYCONE REGAL ACTIVE Specjalna formuła o zwiększonej dawce energii dla psów polujących, odbywających szkolenia, suk ciężarnych i karmiących oraz innych psów pracujących. Opiera się na kilku różnych źródłach białka

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Polesie 94-030 Łódź ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykończenie lokalu użytkowego na ul. Jana Pawła II 13, 20-535 Lublin celem stworzenia centrum badawczego- 1 szt. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Creasteron NEW g + 60caps. + T-shirt MP Full Of Testosterone

Creasteron NEW g + 60caps. + T-shirt MP Full Of Testosterone Utworzono: 2017-03-07 13:46:41 Creasteron NEW - 2640g + 60caps. + T-shirt MP Full Of Testosterone Cena produktu: 198,00 PLN 159,99 PLN - Nowe wcielenie uznanego i sprawdzonego preparatu po-treningowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa.

Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil suplement diety Dieta kompletna, wysokoenergetyczna, bezresztkowa. Nutramil stanowi kompozycję niezbędnych składników pokarmowych białek, węglowodanów, tłuszczów, witamin, mikro- i makroelementów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi geodezyjno-kartograficzne na 2008 rok 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA ZBASZYNEK,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2016 roku

Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2016 roku Przetarg pisemny na sukcesywną dostawę odżywek dla zawodników kadry narodowej Polskiego Związku Zapaśniczego w 2016 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek

ETYKIETA. Fitmax Easy GainMass proszek ETYKIETA Fitmax Easy GainMass proszek smak waniliowy, truskawkowy, czekoladowy Środek spożywczy zaspokajający zapotrzebowanie organizmu przy intensywnym wysiłku fizycznym, zwłaszcza sportowców. FitMax

Bardziej szczegółowo