SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta 29 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr XXXIX/206/09 Rady Gminy Kaźmierz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kaźmierz na lata W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów. Zarządzeniem Nr 67/10 z dnia r. Wójt Gminy Kaźmierz powołał zespołu wdrażający Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. W skład zespołu wchodzą następujące osoby: - p. Maria Wypych Radna Gminy Kaźmierz IV i V kadencji - p. Bogumiła Magdziarek Radna Gminy Kaźmierz V i VI kadencji - p. Maria Sobkowiak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu - p. Anna Kubiak Drużynowa reprezentująca 65 Drużynę Harcerską Środowiskową im. Zawiszy Czarnego; członek zarządu Stowarzyszenia Kaźmierz - p. Janusz Stróżyk Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego; Przewodniczący GKRPA w Kaźmierzu - p. Barbara Armon Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - p. Joanna Nowacka Inspektor do Spraw Obsługi Organów Gminy. 1

2 Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Szkół, Przedszkoli, Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania. Misja Gminy brzmi następująco Gmina Kaźmierz dąży do integracji społecznej, poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz eliminacji negatywnych zjawisk społecznych przy współpracy z partnerami lokalnymi i poza lokalnymi. W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie gminy Kaźmierz wytyczono następujące kierunki działań dotyczące: 1. pomocy osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom, 2. opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną, 3. pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 4. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 5. kompleksowej pomocy osobom starszym, chorym i niesprawnym z powodu wieku, 6. pomocy osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom, 7. wsparcia rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci, 8. pomocy osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 9. kształcenia kadry pracowników zajmujących się problemami społecznymi. Wymienione powyżej problemy stanowią jednocześnie cele strategiczne. W dołączonej tabeli określone są cele, działania oraz ich poszczególni realizatorzy, a w ostatniej części opisane są działania, które udało się zrealizować w 2014 roku. 2

3 1. Pomoc osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Monitoring 1. Systematyczne Szkoły 1.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Przeprowadzenie wśród dzieci w pierwszym problemu. badania wśród Policja semestrze ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole. dzieci i młodzieży. Ośrodek 1.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Przeprowadzono ankietę dotyczącą Zdrowia bezpieczeństwa w szkole. Zaplanowano działania korygujące. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone pod koniec drugiego półrocza 2015 r. 1.1 Gimnazjum - Przeprowadzono badanie ankietowe na temat używania środków psychoaktywnych przez młodzież. W ankiecie wzięły udział 84 osoby, 66 kobiet i 18 mężczyzn modyfikacja ankiety ESPAD. 1.1 GZO - Coroczne badanie uczniów w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, dotyczące agresji i przemocy na terenie szkoły Stop agresji i przemocy. 2. Analiza danych 1.2 Policja odnotowała 3 przestępstwa dotyczące narkomanii, których sprawcami były dotyczących osoby dorosłe. jedna osoba (narkomanka) korzystała z pomocy psychologicznej zjawiska używania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kaźmierzu. środków psychoaktywnych 3

4 3. Anonimowe ankiety wśród uczniów (odpowiedzialni wychowawcy). 1.3 Gimnazjum: 1. Wyniki ankiety dotyczące obszaru palenia papierosów i picia alkoholu : a) znaczna część uczniów ma już za sobą pierwsze doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem papierosów. b) większość uczniów ma wśród swoich znajomych co najmniej jedną osobę, która pali papierosy lub też pije alkohol. c) w przypadku większości spośród uczniów palących, palenie ma charakter epizodyczny ( 41 % deklaruje iż w ciągu ostatnich 30 dni nie wypaliła ani jednego papierosa ). d) wśród uczniów pijących alkohol również część pije epizodycznie, jest jednak również spora grupa osób, która pije kilka razy w miesiącu. e) aż 42 % osób badanych stwierdziło, że co najmniej raz w życiu upiło się napojem alkoholowym. f) znaczącej większości uczniów klas II i III proponowano w ostatnim czasie wypicie alkoholu bądź też zapalenie papierosa. g) można zauważyć iż uczniowie klas I i II znacząco różnią się w zakresie doświadczeń z piciem i paleniem, prawdopodobnie wiec pierwsze doświadczenia tego typu mają pod koniec I lub na początku II klasy. 2. Wyniki ankiety dotyczące obszaru zażywania narkotyków i innych nielegalnych środków odurzających: a) większość uczniów potrafi wskazać choć jedną nazwę substancji odurzającej innej niż papierosy czy alkohol. b) mimo wiedzy na temat miejsc w których można zdobyć narkotyki tylko 15 uczniów kiedykolwiek próbowała tego typu substancji. 4

5 c) najczęstszym powodem używania narkotyków była ciekawość, rzadszym motywem była chęć zapomnienia o kłopotach. d) większość uczniów wskazywała iż nie zna nikogo, bądź zna niewielką liczbę osób które zażywają narkotyki bądź inne tego typu środki. e) najczęstszym źródłem z którego uczniowie pozyskiwali narkotyki byli znajomi. f) trudno wyróżnić okres w których zachodzi szczególne ryzyko zażycia środków odurzających, ponieważ różnice między uczniami klas I, II, i III nie były znaczące. 4. Skrzynka, do 1.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Możliwość skrzynki pytań na zajęciach której uczniowie Wychowania do życia w rodzinie (brak pytań na piśmie, uczniowie zadawali ustnie). mogą wrzucać 1.4 W Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu znajduje się skrzynka zapisane na kartce kontaktowa, przez którą uczniowie mogą zgłaszać problemy, ciekawe pomysły lub inne nurtujące ich sugestie, które mogą być również anonimowe. sprawy Realizacja GKRPA 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Realizacja działań w ramach profilaktyki Promowanie ogólnopolskich, Szkoły i promocji zdrowia dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych: Bezpieczna droga zdrowego regionalnych do szkoły, udział w kampanii: Nie pal przy mnie, proszę, Bądźmy zdrowi wiemy więc stylu życia kampanii działamy, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców, Moje dziecko idzie do szkoły, profilaktycznych Szkoła w ruchu - realizacja zajęć proponowanych na lekcje wychowania fizycznego w klasie II - III, Zachowaj trzeźwy umysł - Festyn rodzinny + pedagogizacja rodziców podczas zebrania + ulotki; akcja Sprzątanie świata i zajęcia na temat recyklingu dla klas I - III (24/25 uczestników), Światowy Dzień Ziemi ; Rady na bezpieczne ferie, Czyste powietrze wokół nas, Cała Polska czyta dzieciom, pedagogizacja rodziców i warsztaty dla dzieci przez PPP w Szamotułach 5

6 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zrealizowano działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla klas I-III: Bezpieczna droga do szkoły, Nie pal przy mnie, proszę, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców. Zorganizowano zajęcia na temat recyklingu dla klas I VI. Uczniowie celebrowali Światowy Dzień Ziemi. Szkoła podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Policji o współpracy, przystąpiono do programu Bezpieczniej to wiedzieć i znać W kl. 6 przeprowadzono spotkanie z terapeutką z PPP Szamotuły na temat odżywiania, zdrowego trybu życia, bulimii i anoreksji. 2.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, 6

7 Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2.1 Gimnazjum: Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Udział w Kampanii Postaw na Rodzinę festyn gimnazjalny. 2.1 GZO. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - Kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, Postaw na Rodzinę (SP Kaźmierz, Gimnazjum i Przedszkole Kaźmierz) oraz Odpowiedzialny Kierowca, Stop pijanym kierowcom, Powstrzymaj nietrzeźwego za kierownicą : przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne i pogadanki z uczniami szkoły. Realizacja projektu Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń wzięło w nim udział 400 uczniów. 2. Edukacja eliminująca czynniki ryzyka lub zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku społecznym 2.2 Gimnazjum: - udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Bezpieczne wakacje, - udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, - udział w międzynarodowym projekcie Comenius Walczymy z otyłością i stwórzmy lepszy świat z lokalną żywnością, - turnusy profilaktyczne w Regionalnym Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, - realizacja projektu Bezpieczna szkoła, - warsztaty profilaktyczne dla klas I Stop przemocy, - warsztaty profilaktyczne dla wszystkich uczniów Stop narkomanii, 7

8 - zajęcia pozalekcyjne, wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, kina, - udział w międzynarodowej kampanii i konkursie Akcja bez nienawiści, - obchody Światowego Dnia Walki z AIDS ( konkursy, apel ), - Dzień Tolerancji, - udział w projekcie Żyj smacznie i zdrowo organizowanym przez Winiary, - udział w projekcie promującym zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, - udział w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu. 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI HAŁABAŁY projekt dotyczący bezpieczeństwa i profilaktyki prozdrowotnej 2.2. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Podejmowano działania z zakresu profilaktyki zdrowia m.in. przez pielęgniarką szkolną: pogadanki na temat higieny okresu dojrzewania, regularna fluoryzacja. Zorganizowano spotkania, które dotyczyły bezpieczeństwa na terenie szkoły i w drodze do domu, z przedstawicielami policji. Dla klas III - VI zorganizowano spotkanie z policjantami zaprezentowano różne formy przemocy i omówiono zasady bezpieczeństwa w sieci.. Uczniowie klas I - III uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych, na których doskonalili umiejętności społeczne Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Udział uczniów w kółku Zdrowie i bezpieczeństwo, Przyrodniczo fotograficznym, udział w warsztatach Nie dotykaj mnie, kiedy nie mam na to ochoty, Prawa dziecka prowadzonych przez PPP w Szamotułach, profilaktyka wychowawcza: wykrywanie potrzeb dzieci poprzez rozpoznanie ich środowiska, dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijanie 8

9 możliwości uczniów w kołach zainteresowań; współpraca wychowawców i rodziny z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną; profilaktyka zdrowotna: fluoryzacja i cykliczne spotkania ze szkolną higienistką na temat zdrowego stylu życia; przeprowadzanie alarmów przeciwpożarowych; spotkania z policją, udział w policyjnym programie edukacyjnym Bezpiecznie to znaczy działać. 3. Umieszczenie w centrum szkoły plakatu z numerami tel. do poradni, instytucji, niebieskiej linii itp. 2.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Na korytarzu cyklicznie wywieszane są plakaty o uzależnieniach, promocji zdrowia W Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim znajdują się ulotki dotyczące przemocy w rodzinie oraz plakat z telefonami alarmowymi również numer niebieskiej linii. 2.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Umieszczenie numerów alarmowych na korytarzach i w salach przedszkolnych 2.3 Gimnazjum - Plakaty znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, ulotki i foldery na korytarzu i w gabinecie pedagoga. 4. Gromadzenie w bibliotece szkolnej literatury na temat uzależnień 5. Realizacja programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Literatura dot. uzależnień znajduje się w specjalnie wydzielonym miejscu w Bibliotece. Materiały gromadzone i rozpowszechniane są na bieżąco. 2.5 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Realizacja programu wychowawczego we wszystkich grupach wiekowych współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania planu 2.5 Gimnazjum - Program wychowawczy realizowany jest we wszystkich klasach. 9

10 6. Budowa boiska 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wybudowano boisko sportowe. Teren przy szkole szkolnego z wyposażono w sprzęt służący rekreacji sportowej. pełnym wyposaże- Zamontowano ściankę wspinaczkową i linę do wspinania na sali gimnastycznej. niem. Na lekcjach 2.6 GZO. W 2014 r. wybudowano i oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią i wychowania elementami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Bytyniu. Zatrudniono fizycznego animatora czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Bytyniu. wdrażanie w różne 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu. Funkcjonowanie sali gimnastycznej typy dyscyplin w pomieszczeniu przy kościele parafialnym. sportowych. 2.6 GZO - Orlik w Kaźmierzu służy dzieciom z pobliskich szkół, młodzieży oraz dorosłym uczestnikom rozgrywek ligowych. 3. Pomoc psy- 1. Zapewnienie GKRPA 3.1 i 3.2 GKRPA - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 2 psychologów terapeutów. chologiczna możliwości Służba Współpraca z ZLU w Charcicach oraz MONAREM w Rożnowicach. leczenia zdrowia 2. Motywowanie osób 3.2 GKRPA - Psychologowie przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przejawiających w 2014 r. objęli pomocą 47 osób, w tym 6 tzw. ofiar przemocy oraz 38 osób skłonności do nadużywających alkoholu. nadużywania GKRPA w 2014 r. przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 42 osobami, środków psycho- a wobec 4 zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Szamotułach aktywnych do o ustanowienie przymusu leczenia odwykowego. podejmowania 3.1 i 3.2 Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe leczenia przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Realizacja programów zmierzających do wspierania dorosłych osób uzależnionych 10

11 2. Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną. 1. Cele operacyjne Podniesienie świadomości opiekuńczo wychowaw- czej rodziców 1. Działania Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań 2014 pedagogizujące dla rodziców Szkoły GOPS 1.1 do 1.3 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim pedagogizacje i omawianie zachowania poszczególnych uczniów i całej klasy na zebraniach klasowych z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji na zebraniach ogólnych Kształtowanie postaw prospołecznych (PPP), Swobodna zabawa w życiu dziecka, Zbiórka nakrętek dla Wojtka, udział w uroczystościach szkolnych, Góra grosza. Festyn rodzinny Postaw na rodzinę, szkolne jasełka, wigilia, śniadanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, 1.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Spotkanie z terapeutą dotyczące radzenia sobie z agresją. Udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczego 1.1 Gimnazjum - Spotkanie rodziców ze specjalistą - Aspekty prawne, społeczne i medyczne przeciwdziałania zjawisku narkomanii. Spotkanie z psychologiem z PPP w Szamotułach zachowania ryzykowne. 2. Działania uświadamiające rodzicom ich rolę w wychowaniu dzieci 1.2. i 1.5. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano szkolenia dla rodziców, które przeprowadzili specjaliści z PPP w Szamotułach. Szkolenia odbyły się w marcu i maju 2014 r., dotyczyły emocjonalności dzieci i pracy z dzieckiem oraz motywacji do nauki. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki z rodzicami na temat metod wychowawczych, dyscyplinujących, a także zasad pracy z dzieckiem w domu. 1.2 Gimnazjum: Rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem. 11

12 3. Promowanie 1.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wszyscy uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w właściwych zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie. wzorców 1.1 do 1.3 GOPS w 2014 r. pracą socjalną polegającą na działaniach pedagogizujących funkcjonowania dla rodziców, uświadamiających im rolę w wychowaniu dzieci, ewentualnie promowaniu rodziny właściwych wzorców funkcjonowania rodziny objął 114 rodzin, co stanowi 480 osób w tych rodzinach. Opublikowanie Poradnika dobrych rodziców w ramach realizacji programu MPiPS Przemoc tkwi w głowach ludzi, a nie w zaciśniętych pięściach. 1.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Organizowanie imprez dla dzieci i rodziców, organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. 1.3 Gimnazjum: Festyn gimnazjalny pod hasłem Rodzina jest najważniejsza. 4. Współpraca z 1.4 GKRPA - Kontynuacja działań w ramach Kampanii FAS poprzez dystrybucję Wielkopolską materiałów (plakaty, ulotki) i informacje na Fundacją Etoh (www.promocjazdrowia.pl). Zorganizowanie prelekcji na temat FAS dla rodziców. 5. Zebrania tematyczne Pogadanki Szkoły 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Realizacja działań w ramach realizacji Zapobieganie wskazujące na Przedszkola Programu Profilaktycznego i Wychowawczego szkoły dla klas kl. I - III i oddziałów 12

13 niedostosowa- właściwe wzorce GKRPA przedszkolnych, fluoryzacja; udział w kółku zdrowie i bezpieczeństwo, pogadanki niu młodzieży zachowania. Parafie z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej i higieny jamy ustnej, nałogów, odpowiedniego ubioru stosownego do pory roku, bezpieczeństwo podczas wypoczynku, spotkania z policją. 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wychowawcy i pedagog przeprowadzili zajęcia integracyjne w klasach I VI. Zrealizowano tematy z zakresu budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej. U uczniów kształtowane są postawy charytatywne poprzez organizowanie zbiórki pokarmu i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku. Wzięto udział w akcji Ołówek dla Aryki zebrano 24 ołówki, 57 długopisów i 66 sztuk kredek. Udział w akcji Kup Pan szczotkę Zebraliśmy 23 szczoteczki i 13 past do zębów. Zostały one przekazane Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. 2.1 Gimnazjum : Realizacja działań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym. 2. Promowanie 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły zdrowego stylu program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci życia w szkołach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego oraz organizacjach stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz młodzieżowych. ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości 13

14 społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2.2 do 2.4 Gimnazjum: - rajd integracyjny klas I, - wycieczki szkolne, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, kina, - działalność drużyny harcerskiej, szkolnego Klubu Sportowego. 3. Rozwój profilaktyki pozaszkolnej. 2.1 do 2.3 GKRPA. Realizacja programów profilaktycznych podczas pobytu grup uczniów w Centrum Profilaktyki w Rogoźnie. 4. Rajdy, wycieczki itp. 2.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim wycieczki i spacery tematyczne po najbliższej okolicy, wycieczka rowerowa do lasu, wycieczka autokarowa do Nadleśnictwa Pniewy, Klubu Nenufar - Kościan. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano: rajd rowerowy do Wilczyny, rajd pieszy z noclegiem w Wilczynie, wycieczkę do Country Parku, wycieczkę do Trójmiasta. Zrealizowano wycieczki w ramach projektu: Moja Mała Ojczyzna, mające na celu 14

15 poznanie zabytków, tradycji i kultury regionu. Podjęto prace na rzecz dbania porządku wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Grzebienisku. Zorganizowano wycieczkę do teatru w Poznaniu, rajd rowerowy z noclegiem do Żydowa. Wzięto udział w Rajdzie Niepodległościowym Wspieranie działań Szkoły 3.1 GZO, GKRPA. Realizacja m.in. projektów unijnych, w tym Upowszechnianie edukacji Zagospodaro na rzecz rozwoju GOK przedszkolnej w Gminie Kaźmierz (Przedszkole w Kaźmierzu) oraz Cyfrowa wanie czasu zajęć Biblioteka Encyklopedia Wielkopolan (SP Kaźmierz) oraz PÓŁKOLONIE ZIMOWE w szkołach wolnego pozalekcyjnych w Sołtysi wspierane przez GKRPA. Kolonie letnie dla młodzieży (40 osób) w Centrum Profilaktyki dzieci i szkołach (rady sołeckie) w Rogoźnie. młodzieży. Urząd Gminy, 3.1 Gimnazjum: organizacje - organizacja półkolonii zimowych, społeczne, - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, Jednostki - obóz sportowy, Ochotniczych - organizacja dyskotek. Straży 3.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim udostępnienie sal do zajęć świetlicowych, Pożarnych organizacja półkolonii zimowych dla uczniów klas I III, dostęp do zbiorów bibliotecznych, udział w konkursach pozaszkolnych, organizowanie kół zainteresowań: plastycznego, zdrowie i bezpieczeństwo, przyrodniczo fotograficznego, religijnego, z języka angielskiego. 2. Wspieranie działań 3.2 GKRPA. Działały z przerwami świetlice opiekuńczo-wychowawcze na rzecz rozwoju w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Kopaninie, Gorszewicach oraz Świetlica oferty PRZYSTAŃ U ANIOŁA. pozaszkolnej dla 3.1 i 3.7 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim Zorganizowano ferie w szkole: zajęcia dzieci i młodzieży. fotograficzne, wyjazdy sportowo rekreacyjne, wyjazdy do kina, na basen, zajęcia 15

16 3. Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży sportowe w szkole, dyskotekę szkolną, zorganizowano turniej tenisa stołowego. Prowadzono zajęcia SKS, artystyczne pt. Hand made studio. Kółko turystyczno krajoznawcze, kółko szachowe. Kółka przedmiotowe: z języka angielskiego, historii. 3.2 i 3.3. Gminny Ośrodek Kultury - Organizowano w ciągu roku: dyskoteki (200 osób) baliki dla dzieci (200 osób), teatrzyki (400), wyjazdy na pływalnie(200), wyjazdy na kręgielnie (100), warsztaty plastyczne (80) warsztaty taneczne (30), koncerty kabaretowe (200), koncerty operetkowe (250), turnieje tenisa stołowego (80), przeglądy twórczości GOK (200), festiwal piosenki przedszkolaków (80), festyny rodzinne i pikniki boisko sportowe Majówka (250) Festyn z uśmiechem (350), koncerty edukacyjne (500), konkurs recytatorski Poetyckie barwy jesieni (80). Koncerty rocka i bluesa 4x na wydzierżawionej przez GOK stacji kolejowej w Kaźmierzu (200). Od poniedziałku do soboty działała: sekcja baletowa (30), nauka gry na instrumentach klawiszowych (10), nauka gry na gitarze (15) i instr. dętych (3), taneczno - ruchowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, sekcja tańca Latino (20), sekcja taneczna ZUMBA. Codzienna możliwość pogrania w tenisa stołowego.(100 osób) 3.1 do 3.3. Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach sportowych w piłce nożnej, Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz, Mały Sportowy Świat zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz. 16

17 3.3 Gimnazjum: - uczniowie uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu powiatu i rejonu, - zajęcia szkolnego Klubu Sportowego. 3.1 do 3.3 i 3.7 Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz: Spektakle teatralne dla dzieci i ich rodziców, dziadków (6 przedstawień 685 widzów). Warsztaty Słowa dla dzieci i młodzieży Wystawa Fiknijmy koziołka Noc w bibliotece grupa Moliki i czytelnicy Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz udział rodziców z dziećmi rajd rowerowy połączony z piknikiem, grami sportowymi, konkursami literackimi (155 uczestników) Urodziny Misia (50 dzieci z rodzicami) zabawy, opowiadanie bajek. Współorganizacja (z drużyną zuchów) Podchodów retro (40 uczestników) rodzice z dziećmi poznawali historię Kaźmierza. 3.1 do 3.3 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Udział dzieci klas I - III w zajęciach: socjoterapia, logopedia, matematyka, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna. 3.3.GZO. Orlik Kaźmierz od 1 marca do 30 listopada 2014 r. realizowano program ANIMATOR łącznie 160 godz. pracy miesięcznie (program częściowo wsparty przez Ministra Sportu). 4. Współpraca z kołem gospodyń 3.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Dzień Babci i dziadka, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Sprzątanie Świata, odpust do Matki boskiej, przejażdżki bryczką 17

18 wiejskich.- zachęcanie uczniów do udziału w działaniach koła poprzez ulotki informacyjne 5. Uruchomienie świetlicy wiejskiej (sołtys). 3.5 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Zajęcia świetlicowe dla dzieci z sołectwa Gaj Wielki, udostępnienie świetlicy na organizację dużych imprez szkolnych i przedszkolnych (festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, jasełka). 3.1 do 3.5 GZO. Prowadzono zajęcia w świetlicach wiejskich w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Gorszewicach, Kopaninie. Bardzo aktywnie działa świetlica opiekuńczo - wychowawcza u Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich. 6. SKS, basen itp. 3.6 Gimnazjum: uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. 3.6 GZO. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły w tym wyjazdy na basen w ramach projektu UMIEM PŁYWAĆ (SP Kaźmierz). 7. Warsztaty twórczości koła zainteresowań brak pomieszczenia, możliwość 3.7 GZO. RYCERSKIE ZUCHY w każdy piątek zbierają się w siedzibie GKRPA. Harcerze korzystają również ze wsparcia Gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń na harcówkę przy ul. Prusa oraz w postaci usług transportowych. 18

19 użytkowania salki przy kościele 8. Współpraca z jednostkami OSP 3.8 OSP - Angażowanie młodzieży do udziału w corocznym Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Kopanina 2014), Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursach pożarniczych, zwiedzaniu strażnic. 3. Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Współpraca służb Policja 1.1 Na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W ramach prac Zapobieganie publicznych oraz GOPS Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą: pomoc społeczna, policja, oświata, przemocy w organizacji GKRPA służba zdrowia, GKRPA, Sąd Rejonowy (w tym kuratorzy). Do bezpośredniej pracy z rodzinie pozarządowych Zespół Inter- rodzinami doświadczającymi przemocy, w celu rozwiązania problemów, tworzone są zajmujących się dyscyplinarny grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele z ww. instytucji. przeciwdziałanie Ośrodek Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy m przemocy w Zdrowia w rodzinie na lata przyjęty przez Radę Gminy w Kaźmierzu Uchwałą rodzinie Nr VI/30/11 z dnia 29 marca 2011 roku, realizowany był na bieżąco. Odbyły się 4 posiedzenia ZI, i 36 spotkań grup roboczych, pracujących z rodzinami zgodnie z wytyczonym harmonogramem działań. W 2014 roku powołano 5 nowych zespołów grup roboczych. W 2014 roku prowadzonych było 13 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty (5 wszczęto w 2014, 8 kontynuowano z lat poprzednich). 3 postępowania w roku

20 zostały zakończone. Z danych Posterunku Policji w Kaźmierzu wynika, że w roku 2014 Policja przeprowadziła 208 interwencji, z czego 96 interwencje domowe w 84 rodzinach. Policja w roku 2014 nie prowadziła postępowań przygotowawczych o przestępstwo z art kk dot. przemocy w rodzinie. 2. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie z uwzględnieniem lokalnych możliwości. 1.2 GOPS prowadzi mieszkanie do celów interwencyjnych na wypadek różnych zdarzeń losowych. 3. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą 1.3.GZO. Kolonie letnie 40 uczniów z programem socjoterapeutycznym- Rogoźno. 20