SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta 29 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr XXXIX/206/09 Rady Gminy Kaźmierz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kaźmierz na lata W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów. Zarządzeniem Nr 67/10 z dnia r. Wójt Gminy Kaźmierz powołał zespołu wdrażający Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. W skład zespołu wchodzą następujące osoby: - p. Maria Wypych Radna Gminy Kaźmierz IV i V kadencji - p. Bogumiła Magdziarek Radna Gminy Kaźmierz V i VI kadencji - p. Maria Sobkowiak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu - p. Anna Kubiak Drużynowa reprezentująca 65 Drużynę Harcerską Środowiskową im. Zawiszy Czarnego; członek zarządu Stowarzyszenia Kaźmierz - p. Janusz Stróżyk Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego; Przewodniczący GKRPA w Kaźmierzu - p. Barbara Armon Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - p. Joanna Nowacka Inspektor do Spraw Obsługi Organów Gminy. 1

2 Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Szkół, Przedszkoli, Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania. Misja Gminy brzmi następująco Gmina Kaźmierz dąży do integracji społecznej, poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz eliminacji negatywnych zjawisk społecznych przy współpracy z partnerami lokalnymi i poza lokalnymi. W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie gminy Kaźmierz wytyczono następujące kierunki działań dotyczące: 1. pomocy osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom, 2. opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną, 3. pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 4. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 5. kompleksowej pomocy osobom starszym, chorym i niesprawnym z powodu wieku, 6. pomocy osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom, 7. wsparcia rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci, 8. pomocy osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 9. kształcenia kadry pracowników zajmujących się problemami społecznymi. Wymienione powyżej problemy stanowią jednocześnie cele strategiczne. W dołączonej tabeli określone są cele, działania oraz ich poszczególni realizatorzy, a w ostatniej części opisane są działania, które udało się zrealizować w 2014 roku. 2

3 1. Pomoc osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Monitoring 1. Systematyczne Szkoły 1.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Przeprowadzenie wśród dzieci w pierwszym problemu. badania wśród Policja semestrze ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole. dzieci i młodzieży. Ośrodek 1.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Przeprowadzono ankietę dotyczącą Zdrowia bezpieczeństwa w szkole. Zaplanowano działania korygujące. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone pod koniec drugiego półrocza 2015 r. 1.1 Gimnazjum - Przeprowadzono badanie ankietowe na temat używania środków psychoaktywnych przez młodzież. W ankiecie wzięły udział 84 osoby, 66 kobiet i 18 mężczyzn modyfikacja ankiety ESPAD. 1.1 GZO - Coroczne badanie uczniów w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, dotyczące agresji i przemocy na terenie szkoły Stop agresji i przemocy. 2. Analiza danych 1.2 Policja odnotowała 3 przestępstwa dotyczące narkomanii, których sprawcami były dotyczących osoby dorosłe. jedna osoba (narkomanka) korzystała z pomocy psychologicznej zjawiska używania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kaźmierzu. środków psychoaktywnych 3

4 3. Anonimowe ankiety wśród uczniów (odpowiedzialni wychowawcy). 1.3 Gimnazjum: 1. Wyniki ankiety dotyczące obszaru palenia papierosów i picia alkoholu : a) znaczna część uczniów ma już za sobą pierwsze doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem papierosów. b) większość uczniów ma wśród swoich znajomych co najmniej jedną osobę, która pali papierosy lub też pije alkohol. c) w przypadku większości spośród uczniów palących, palenie ma charakter epizodyczny ( 41 % deklaruje iż w ciągu ostatnich 30 dni nie wypaliła ani jednego papierosa ). d) wśród uczniów pijących alkohol również część pije epizodycznie, jest jednak również spora grupa osób, która pije kilka razy w miesiącu. e) aż 42 % osób badanych stwierdziło, że co najmniej raz w życiu upiło się napojem alkoholowym. f) znaczącej większości uczniów klas II i III proponowano w ostatnim czasie wypicie alkoholu bądź też zapalenie papierosa. g) można zauważyć iż uczniowie klas I i II znacząco różnią się w zakresie doświadczeń z piciem i paleniem, prawdopodobnie wiec pierwsze doświadczenia tego typu mają pod koniec I lub na początku II klasy. 2. Wyniki ankiety dotyczące obszaru zażywania narkotyków i innych nielegalnych środków odurzających: a) większość uczniów potrafi wskazać choć jedną nazwę substancji odurzającej innej niż papierosy czy alkohol. b) mimo wiedzy na temat miejsc w których można zdobyć narkotyki tylko 15 uczniów kiedykolwiek próbowała tego typu substancji. 4

5 c) najczęstszym powodem używania narkotyków była ciekawość, rzadszym motywem była chęć zapomnienia o kłopotach. d) większość uczniów wskazywała iż nie zna nikogo, bądź zna niewielką liczbę osób które zażywają narkotyki bądź inne tego typu środki. e) najczęstszym źródłem z którego uczniowie pozyskiwali narkotyki byli znajomi. f) trudno wyróżnić okres w których zachodzi szczególne ryzyko zażycia środków odurzających, ponieważ różnice między uczniami klas I, II, i III nie były znaczące. 4. Skrzynka, do 1.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Możliwość skrzynki pytań na zajęciach której uczniowie Wychowania do życia w rodzinie (brak pytań na piśmie, uczniowie zadawali ustnie). mogą wrzucać 1.4 W Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu znajduje się skrzynka zapisane na kartce kontaktowa, przez którą uczniowie mogą zgłaszać problemy, ciekawe pomysły lub inne nurtujące ich sugestie, które mogą być również anonimowe. sprawy Realizacja GKRPA 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Realizacja działań w ramach profilaktyki Promowanie ogólnopolskich, Szkoły i promocji zdrowia dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych: Bezpieczna droga zdrowego regionalnych do szkoły, udział w kampanii: Nie pal przy mnie, proszę, Bądźmy zdrowi wiemy więc stylu życia kampanii działamy, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców, Moje dziecko idzie do szkoły, profilaktycznych Szkoła w ruchu - realizacja zajęć proponowanych na lekcje wychowania fizycznego w klasie II - III, Zachowaj trzeźwy umysł - Festyn rodzinny + pedagogizacja rodziców podczas zebrania + ulotki; akcja Sprzątanie świata i zajęcia na temat recyklingu dla klas I - III (24/25 uczestników), Światowy Dzień Ziemi ; Rady na bezpieczne ferie, Czyste powietrze wokół nas, Cała Polska czyta dzieciom, pedagogizacja rodziców i warsztaty dla dzieci przez PPP w Szamotułach 5

6 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zrealizowano działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla klas I-III: Bezpieczna droga do szkoły, Nie pal przy mnie, proszę, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców. Zorganizowano zajęcia na temat recyklingu dla klas I VI. Uczniowie celebrowali Światowy Dzień Ziemi. Szkoła podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Policji o współpracy, przystąpiono do programu Bezpieczniej to wiedzieć i znać W kl. 6 przeprowadzono spotkanie z terapeutką z PPP Szamotuły na temat odżywiania, zdrowego trybu życia, bulimii i anoreksji. 2.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, 6

7 Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2.1 Gimnazjum: Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Udział w Kampanii Postaw na Rodzinę festyn gimnazjalny. 2.1 GZO. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - Kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, Postaw na Rodzinę (SP Kaźmierz, Gimnazjum i Przedszkole Kaźmierz) oraz Odpowiedzialny Kierowca, Stop pijanym kierowcom, Powstrzymaj nietrzeźwego za kierownicą : przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne i pogadanki z uczniami szkoły. Realizacja projektu Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń wzięło w nim udział 400 uczniów. 2. Edukacja eliminująca czynniki ryzyka lub zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku społecznym 2.2 Gimnazjum: - udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Bezpieczne wakacje, - udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, - udział w międzynarodowym projekcie Comenius Walczymy z otyłością i stwórzmy lepszy świat z lokalną żywnością, - turnusy profilaktyczne w Regionalnym Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, - realizacja projektu Bezpieczna szkoła, - warsztaty profilaktyczne dla klas I Stop przemocy, - warsztaty profilaktyczne dla wszystkich uczniów Stop narkomanii, 7

8 - zajęcia pozalekcyjne, wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, kina, - udział w międzynarodowej kampanii i konkursie Akcja bez nienawiści, - obchody Światowego Dnia Walki z AIDS ( konkursy, apel ), - Dzień Tolerancji, - udział w projekcie Żyj smacznie i zdrowo organizowanym przez Winiary, - udział w projekcie promującym zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, - udział w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu. 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI HAŁABAŁY projekt dotyczący bezpieczeństwa i profilaktyki prozdrowotnej 2.2. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Podejmowano działania z zakresu profilaktyki zdrowia m.in. przez pielęgniarką szkolną: pogadanki na temat higieny okresu dojrzewania, regularna fluoryzacja. Zorganizowano spotkania, które dotyczyły bezpieczeństwa na terenie szkoły i w drodze do domu, z przedstawicielami policji. Dla klas III - VI zorganizowano spotkanie z policjantami zaprezentowano różne formy przemocy i omówiono zasady bezpieczeństwa w sieci.. Uczniowie klas I - III uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych, na których doskonalili umiejętności społeczne Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Udział uczniów w kółku Zdrowie i bezpieczeństwo, Przyrodniczo fotograficznym, udział w warsztatach Nie dotykaj mnie, kiedy nie mam na to ochoty, Prawa dziecka prowadzonych przez PPP w Szamotułach, profilaktyka wychowawcza: wykrywanie potrzeb dzieci poprzez rozpoznanie ich środowiska, dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijanie 8

9 możliwości uczniów w kołach zainteresowań; współpraca wychowawców i rodziny z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną; profilaktyka zdrowotna: fluoryzacja i cykliczne spotkania ze szkolną higienistką na temat zdrowego stylu życia; przeprowadzanie alarmów przeciwpożarowych; spotkania z policją, udział w policyjnym programie edukacyjnym Bezpiecznie to znaczy działać. 3. Umieszczenie w centrum szkoły plakatu z numerami tel. do poradni, instytucji, niebieskiej linii itp. 2.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Na korytarzu cyklicznie wywieszane są plakaty o uzależnieniach, promocji zdrowia W Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim znajdują się ulotki dotyczące przemocy w rodzinie oraz plakat z telefonami alarmowymi również numer niebieskiej linii. 2.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Umieszczenie numerów alarmowych na korytarzach i w salach przedszkolnych 2.3 Gimnazjum - Plakaty znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, ulotki i foldery na korytarzu i w gabinecie pedagoga. 4. Gromadzenie w bibliotece szkolnej literatury na temat uzależnień 5. Realizacja programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Literatura dot. uzależnień znajduje się w specjalnie wydzielonym miejscu w Bibliotece. Materiały gromadzone i rozpowszechniane są na bieżąco. 2.5 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Realizacja programu wychowawczego we wszystkich grupach wiekowych współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania planu 2.5 Gimnazjum - Program wychowawczy realizowany jest we wszystkich klasach. 9

10 6. Budowa boiska 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wybudowano boisko sportowe. Teren przy szkole szkolnego z wyposażono w sprzęt służący rekreacji sportowej. pełnym wyposaże- Zamontowano ściankę wspinaczkową i linę do wspinania na sali gimnastycznej. niem. Na lekcjach 2.6 GZO. W 2014 r. wybudowano i oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią i wychowania elementami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Bytyniu. Zatrudniono fizycznego animatora czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Bytyniu. wdrażanie w różne 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu. Funkcjonowanie sali gimnastycznej typy dyscyplin w pomieszczeniu przy kościele parafialnym. sportowych. 2.6 GZO - Orlik w Kaźmierzu służy dzieciom z pobliskich szkół, młodzieży oraz dorosłym uczestnikom rozgrywek ligowych. 3. Pomoc psy- 1. Zapewnienie GKRPA 3.1 i 3.2 GKRPA - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 2 psychologów terapeutów. chologiczna możliwości Służba Współpraca z ZLU w Charcicach oraz MONAREM w Rożnowicach. leczenia zdrowia 2. Motywowanie osób 3.2 GKRPA - Psychologowie przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przejawiających w 2014 r. objęli pomocą 47 osób, w tym 6 tzw. ofiar przemocy oraz 38 osób skłonności do nadużywających alkoholu. nadużywania GKRPA w 2014 r. przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 42 osobami, środków psycho- a wobec 4 zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Szamotułach aktywnych do o ustanowienie przymusu leczenia odwykowego. podejmowania 3.1 i 3.2 Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe leczenia przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Realizacja programów zmierzających do wspierania dorosłych osób uzależnionych 10

11 2. Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną. 1. Cele operacyjne Podniesienie świadomości opiekuńczo wychowaw- czej rodziców 1. Działania Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań 2014 pedagogizujące dla rodziców Szkoły GOPS 1.1 do 1.3 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim pedagogizacje i omawianie zachowania poszczególnych uczniów i całej klasy na zebraniach klasowych z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji na zebraniach ogólnych Kształtowanie postaw prospołecznych (PPP), Swobodna zabawa w życiu dziecka, Zbiórka nakrętek dla Wojtka, udział w uroczystościach szkolnych, Góra grosza. Festyn rodzinny Postaw na rodzinę, szkolne jasełka, wigilia, śniadanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, 1.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Spotkanie z terapeutą dotyczące radzenia sobie z agresją. Udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczego 1.1 Gimnazjum - Spotkanie rodziców ze specjalistą - Aspekty prawne, społeczne i medyczne przeciwdziałania zjawisku narkomanii. Spotkanie z psychologiem z PPP w Szamotułach zachowania ryzykowne. 2. Działania uświadamiające rodzicom ich rolę w wychowaniu dzieci 1.2. i 1.5. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano szkolenia dla rodziców, które przeprowadzili specjaliści z PPP w Szamotułach. Szkolenia odbyły się w marcu i maju 2014 r., dotyczyły emocjonalności dzieci i pracy z dzieckiem oraz motywacji do nauki. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki z rodzicami na temat metod wychowawczych, dyscyplinujących, a także zasad pracy z dzieckiem w domu. 1.2 Gimnazjum: Rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem. 11

12 3. Promowanie 1.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wszyscy uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w właściwych zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie. wzorców 1.1 do 1.3 GOPS w 2014 r. pracą socjalną polegającą na działaniach pedagogizujących funkcjonowania dla rodziców, uświadamiających im rolę w wychowaniu dzieci, ewentualnie promowaniu rodziny właściwych wzorców funkcjonowania rodziny objął 114 rodzin, co stanowi 480 osób w tych rodzinach. Opublikowanie Poradnika dobrych rodziców w ramach realizacji programu MPiPS Przemoc tkwi w głowach ludzi, a nie w zaciśniętych pięściach. 1.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Organizowanie imprez dla dzieci i rodziców, organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. 1.3 Gimnazjum: Festyn gimnazjalny pod hasłem Rodzina jest najważniejsza. 4. Współpraca z 1.4 GKRPA - Kontynuacja działań w ramach Kampanii FAS poprzez dystrybucję Wielkopolską materiałów (plakaty, ulotki) i informacje na Fundacją Etoh (www.promocjazdrowia.pl). Zorganizowanie prelekcji na temat FAS dla rodziców. 5. Zebrania tematyczne Pogadanki Szkoły 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Realizacja działań w ramach realizacji Zapobieganie wskazujące na Przedszkola Programu Profilaktycznego i Wychowawczego szkoły dla klas kl. I - III i oddziałów 12

13 niedostosowa- właściwe wzorce GKRPA przedszkolnych, fluoryzacja; udział w kółku zdrowie i bezpieczeństwo, pogadanki niu młodzieży zachowania. Parafie z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej i higieny jamy ustnej, nałogów, odpowiedniego ubioru stosownego do pory roku, bezpieczeństwo podczas wypoczynku, spotkania z policją. 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wychowawcy i pedagog przeprowadzili zajęcia integracyjne w klasach I VI. Zrealizowano tematy z zakresu budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej. U uczniów kształtowane są postawy charytatywne poprzez organizowanie zbiórki pokarmu i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku. Wzięto udział w akcji Ołówek dla Aryki zebrano 24 ołówki, 57 długopisów i 66 sztuk kredek. Udział w akcji Kup Pan szczotkę Zebraliśmy 23 szczoteczki i 13 past do zębów. Zostały one przekazane Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. 2.1 Gimnazjum : Realizacja działań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym. 2. Promowanie 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły zdrowego stylu program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci życia w szkołach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego oraz organizacjach stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz młodzieżowych. ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości 13

14 społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2.2 do 2.4 Gimnazjum: - rajd integracyjny klas I, - wycieczki szkolne, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, kina, - działalność drużyny harcerskiej, szkolnego Klubu Sportowego. 3. Rozwój profilaktyki pozaszkolnej. 2.1 do 2.3 GKRPA. Realizacja programów profilaktycznych podczas pobytu grup uczniów w Centrum Profilaktyki w Rogoźnie. 4. Rajdy, wycieczki itp. 2.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim wycieczki i spacery tematyczne po najbliższej okolicy, wycieczka rowerowa do lasu, wycieczka autokarowa do Nadleśnictwa Pniewy, Klubu Nenufar - Kościan. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano: rajd rowerowy do Wilczyny, rajd pieszy z noclegiem w Wilczynie, wycieczkę do Country Parku, wycieczkę do Trójmiasta. Zrealizowano wycieczki w ramach projektu: Moja Mała Ojczyzna, mające na celu 14

15 poznanie zabytków, tradycji i kultury regionu. Podjęto prace na rzecz dbania porządku wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Grzebienisku. Zorganizowano wycieczkę do teatru w Poznaniu, rajd rowerowy z noclegiem do Żydowa. Wzięto udział w Rajdzie Niepodległościowym Wspieranie działań Szkoły 3.1 GZO, GKRPA. Realizacja m.in. projektów unijnych, w tym Upowszechnianie edukacji Zagospodaro na rzecz rozwoju GOK przedszkolnej w Gminie Kaźmierz (Przedszkole w Kaźmierzu) oraz Cyfrowa wanie czasu zajęć Biblioteka Encyklopedia Wielkopolan (SP Kaźmierz) oraz PÓŁKOLONIE ZIMOWE w szkołach wolnego pozalekcyjnych w Sołtysi wspierane przez GKRPA. Kolonie letnie dla młodzieży (40 osób) w Centrum Profilaktyki dzieci i szkołach (rady sołeckie) w Rogoźnie. młodzieży. Urząd Gminy, 3.1 Gimnazjum: organizacje - organizacja półkolonii zimowych, społeczne, - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, Jednostki - obóz sportowy, Ochotniczych - organizacja dyskotek. Straży 3.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim udostępnienie sal do zajęć świetlicowych, Pożarnych organizacja półkolonii zimowych dla uczniów klas I III, dostęp do zbiorów bibliotecznych, udział w konkursach pozaszkolnych, organizowanie kół zainteresowań: plastycznego, zdrowie i bezpieczeństwo, przyrodniczo fotograficznego, religijnego, z języka angielskiego. 2. Wspieranie działań 3.2 GKRPA. Działały z przerwami świetlice opiekuńczo-wychowawcze na rzecz rozwoju w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Kopaninie, Gorszewicach oraz Świetlica oferty PRZYSTAŃ U ANIOŁA. pozaszkolnej dla 3.1 i 3.7 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim Zorganizowano ferie w szkole: zajęcia dzieci i młodzieży. fotograficzne, wyjazdy sportowo rekreacyjne, wyjazdy do kina, na basen, zajęcia 15

16 3. Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży sportowe w szkole, dyskotekę szkolną, zorganizowano turniej tenisa stołowego. Prowadzono zajęcia SKS, artystyczne pt. Hand made studio. Kółko turystyczno krajoznawcze, kółko szachowe. Kółka przedmiotowe: z języka angielskiego, historii. 3.2 i 3.3. Gminny Ośrodek Kultury - Organizowano w ciągu roku: dyskoteki (200 osób) baliki dla dzieci (200 osób), teatrzyki (400), wyjazdy na pływalnie(200), wyjazdy na kręgielnie (100), warsztaty plastyczne (80) warsztaty taneczne (30), koncerty kabaretowe (200), koncerty operetkowe (250), turnieje tenisa stołowego (80), przeglądy twórczości GOK (200), festiwal piosenki przedszkolaków (80), festyny rodzinne i pikniki boisko sportowe Majówka (250) Festyn z uśmiechem (350), koncerty edukacyjne (500), konkurs recytatorski Poetyckie barwy jesieni (80). Koncerty rocka i bluesa 4x na wydzierżawionej przez GOK stacji kolejowej w Kaźmierzu (200). Od poniedziałku do soboty działała: sekcja baletowa (30), nauka gry na instrumentach klawiszowych (10), nauka gry na gitarze (15) i instr. dętych (3), taneczno - ruchowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, sekcja tańca Latino (20), sekcja taneczna ZUMBA. Codzienna możliwość pogrania w tenisa stołowego.(100 osób) 3.1 do 3.3. Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach sportowych w piłce nożnej, Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz, Mały Sportowy Świat zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz. 16

17 3.3 Gimnazjum: - uczniowie uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu powiatu i rejonu, - zajęcia szkolnego Klubu Sportowego. 3.1 do 3.3 i 3.7 Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz: Spektakle teatralne dla dzieci i ich rodziców, dziadków (6 przedstawień 685 widzów). Warsztaty Słowa dla dzieci i młodzieży Wystawa Fiknijmy koziołka Noc w bibliotece grupa Moliki i czytelnicy Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz udział rodziców z dziećmi rajd rowerowy połączony z piknikiem, grami sportowymi, konkursami literackimi (155 uczestników) Urodziny Misia (50 dzieci z rodzicami) zabawy, opowiadanie bajek. Współorganizacja (z drużyną zuchów) Podchodów retro (40 uczestników) rodzice z dziećmi poznawali historię Kaźmierza. 3.1 do 3.3 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Udział dzieci klas I - III w zajęciach: socjoterapia, logopedia, matematyka, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna. 3.3.GZO. Orlik Kaźmierz od 1 marca do 30 listopada 2014 r. realizowano program ANIMATOR łącznie 160 godz. pracy miesięcznie (program częściowo wsparty przez Ministra Sportu). 4. Współpraca z kołem gospodyń 3.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Dzień Babci i dziadka, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Sprzątanie Świata, odpust do Matki boskiej, przejażdżki bryczką 17

18 wiejskich.- zachęcanie uczniów do udziału w działaniach koła poprzez ulotki informacyjne 5. Uruchomienie świetlicy wiejskiej (sołtys). 3.5 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Zajęcia świetlicowe dla dzieci z sołectwa Gaj Wielki, udostępnienie świetlicy na organizację dużych imprez szkolnych i przedszkolnych (festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, jasełka). 3.1 do 3.5 GZO. Prowadzono zajęcia w świetlicach wiejskich w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Gorszewicach, Kopaninie. Bardzo aktywnie działa świetlica opiekuńczo - wychowawcza u Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich. 6. SKS, basen itp. 3.6 Gimnazjum: uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. 3.6 GZO. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły w tym wyjazdy na basen w ramach projektu UMIEM PŁYWAĆ (SP Kaźmierz). 7. Warsztaty twórczości koła zainteresowań brak pomieszczenia, możliwość 3.7 GZO. RYCERSKIE ZUCHY w każdy piątek zbierają się w siedzibie GKRPA. Harcerze korzystają również ze wsparcia Gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń na harcówkę przy ul. Prusa oraz w postaci usług transportowych. 18

19 użytkowania salki przy kościele 8. Współpraca z jednostkami OSP 3.8 OSP - Angażowanie młodzieży do udziału w corocznym Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Kopanina 2014), Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursach pożarniczych, zwiedzaniu strażnic. 3. Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Współpraca służb Policja 1.1 Na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W ramach prac Zapobieganie publicznych oraz GOPS Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą: pomoc społeczna, policja, oświata, przemocy w organizacji GKRPA służba zdrowia, GKRPA, Sąd Rejonowy (w tym kuratorzy). Do bezpośredniej pracy z rodzinie pozarządowych Zespół Inter- rodzinami doświadczającymi przemocy, w celu rozwiązania problemów, tworzone są zajmujących się dyscyplinarny grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele z ww. instytucji. przeciwdziałanie Ośrodek Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy m przemocy w Zdrowia w rodzinie na lata przyjęty przez Radę Gminy w Kaźmierzu Uchwałą rodzinie Nr VI/30/11 z dnia 29 marca 2011 roku, realizowany był na bieżąco. Odbyły się 4 posiedzenia ZI, i 36 spotkań grup roboczych, pracujących z rodzinami zgodnie z wytyczonym harmonogramem działań. W 2014 roku powołano 5 nowych zespołów grup roboczych. W 2014 roku prowadzonych było 13 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty (5 wszczęto w 2014, 8 kontynuowano z lat poprzednich). 3 postępowania w roku

20 zostały zakończone. Z danych Posterunku Policji w Kaźmierzu wynika, że w roku 2014 Policja przeprowadziła 208 interwencji, z czego 96 interwencje domowe w 84 rodzinach. Policja w roku 2014 nie prowadziła postępowań przygotowawczych o przestępstwo z art kk dot. przemocy w rodzinie. 2. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie z uwzględnieniem lokalnych możliwości. 1.2 GOPS prowadzi mieszkanie do celów interwencyjnych na wypadek różnych zdarzeń losowych. 3. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą 1.3.GZO. Kolonie letnie 40 uczniów z programem socjoterapeutycznym- Rogoźno. 20

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR. PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w GMINIE USTRZYKI DOLNE za 2015 rok MARZEC, 2016 r. 1 Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014.

Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zapobieganie agresji i przemocy. Harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2013/2014. Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin Ustalenie regulaminu klasowego i norm postępowania zapobiegających

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BRZEGU DOLNYM OPRACOWANIE: SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI BRZEG DOLNY, 2014r. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W LATACH 2014-2017 1. Podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Nr XLVII/245/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2014 Na

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy opracowany na lata: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 Program obejmuje treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka W Kleszczowie na rok szkolny 2015/ 2016 Zadania Diagnozowanie środowiska szkolnego. Diagnoza niepowodzeń szkolnych uczniów. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014

Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy. Rok szkolny 2013/2014 Program profilaktyczny Zespołu Szkół w Birczy Rok szkolny 2013/2014 Program obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 UCHWAŁA NR III/15/14 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach klasy IV-VI rok szk. 2016/2017 I. Podstawy prawne opracowania Programu Profilaktyki 1. Konstytucja RP z dnia 17.10.1997 r. 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE POD HASŁEM,,Kocham to co jem, aktywnie i bezpiecznie spędzam dzień w ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM im. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW W RÓWNEM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TYTUSA I JANA DZIAŁYŃSKICH 2016/2017 Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 1 Dotychczasowa diagnoza przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 STRATEGICZNYCH

Arkusz1 STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 2 HARMONOGRAM REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cel strategiczny 1:Tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny Cel operacyjny 1: Przeciwdziałanie patologiom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNE GIMNAZJUM Rok szkolny 2016/2017

PROJEKT BEZPIECZNE GIMNAZJUM Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 17 w Krakowie ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA PROJEKT BEZPIECZNE GIMNAZJUM Rok szkolny 2016/2017 L.p Zadanie Działania Termin wykonania I. Rozpoznanie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów; analiza

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 PROJEKT GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzeczyca na rok 2017 zwany dalej Gminnym Programem został opracowany w oparciu o art. 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Krapkowice w 2015 roku. Krapkowice 27.01.2016r. 0 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZADANIA DO REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 NAUCZYCIELE L p Zadania Sposób realizacji Termin Realizatorzy Sposób ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok

Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Preliminarz wydatków i harmonogram działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach zadań własnych na 2012 rok Rodzaj zadania 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W PSZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI Priorytet na rok szkolny 2009/2010 zapobieganie pojawienia się zjawiska kozła ofiarnego wśród uczniów, otoczenie szczególną opieką dzieci z ubogich

Bardziej szczegółowo