SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 163 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta 29 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr XXXIX/206/09 Rady Gminy Kaźmierz Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kaźmierz na lata W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorów. Zarządzeniem Nr 67/10 z dnia r. Wójt Gminy Kaźmierz powołał zespołu wdrażający Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. W skład zespołu wchodzą następujące osoby: - p. Maria Wypych Radna Gminy Kaźmierz IV i V kadencji - p. Bogumiła Magdziarek Radna Gminy Kaźmierz V i VI kadencji - p. Maria Sobkowiak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kaźmierzu - p. Anna Kubiak Drużynowa reprezentująca 65 Drużynę Harcerską Środowiskową im. Zawiszy Czarnego; członek zarządu Stowarzyszenia Kaźmierz - p. Janusz Stróżyk Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego; Przewodniczący GKRPA w Kaźmierzu - p. Barbara Armon Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - p. Joanna Nowacka Inspektor do Spraw Obsługi Organów Gminy. 1

2 Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego, Szkół, Przedszkoli, Policji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu. Instytucje te pracują z grupami szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz poszczególne działania. Misja Gminy brzmi następująco Gmina Kaźmierz dąży do integracji społecznej, poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz eliminacji negatywnych zjawisk społecznych przy współpracy z partnerami lokalnymi i poza lokalnymi. W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie gminy Kaźmierz wytyczono następujące kierunki działań dotyczące: 1. pomocy osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom, 2. opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną, 3. pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 4. wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 5. kompleksowej pomocy osobom starszym, chorym i niesprawnym z powodu wieku, 6. pomocy osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom, 7. wsparcia rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci, 8. pomocy osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 9. kształcenia kadry pracowników zajmujących się problemami społecznymi. Wymienione powyżej problemy stanowią jednocześnie cele strategiczne. W dołączonej tabeli określone są cele, działania oraz ich poszczególni realizatorzy, a w ostatniej części opisane są działania, które udało się zrealizować w 2014 roku. 2

3 1. Pomoc osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Monitoring 1. Systematyczne Szkoły 1.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Przeprowadzenie wśród dzieci w pierwszym problemu. badania wśród Policja semestrze ankiety na temat bezpieczeństwa w szkole. dzieci i młodzieży. Ośrodek 1.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Przeprowadzono ankietę dotyczącą Zdrowia bezpieczeństwa w szkole. Zaplanowano działania korygujące. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone pod koniec drugiego półrocza 2015 r. 1.1 Gimnazjum - Przeprowadzono badanie ankietowe na temat używania środków psychoaktywnych przez młodzież. W ankiecie wzięły udział 84 osoby, 66 kobiet i 18 mężczyzn modyfikacja ankiety ESPAD. 1.1 GZO - Coroczne badanie uczniów w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu, dotyczące agresji i przemocy na terenie szkoły Stop agresji i przemocy. 2. Analiza danych 1.2 Policja odnotowała 3 przestępstwa dotyczące narkomanii, których sprawcami były dotyczących osoby dorosłe. jedna osoba (narkomanka) korzystała z pomocy psychologicznej zjawiska używania w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kaźmierzu. środków psychoaktywnych 3

4 3. Anonimowe ankiety wśród uczniów (odpowiedzialni wychowawcy). 1.3 Gimnazjum: 1. Wyniki ankiety dotyczące obszaru palenia papierosów i picia alkoholu : a) znaczna część uczniów ma już za sobą pierwsze doświadczenia związane z piciem alkoholu i paleniem papierosów. b) większość uczniów ma wśród swoich znajomych co najmniej jedną osobę, która pali papierosy lub też pije alkohol. c) w przypadku większości spośród uczniów palących, palenie ma charakter epizodyczny ( 41 % deklaruje iż w ciągu ostatnich 30 dni nie wypaliła ani jednego papierosa ). d) wśród uczniów pijących alkohol również część pije epizodycznie, jest jednak również spora grupa osób, która pije kilka razy w miesiącu. e) aż 42 % osób badanych stwierdziło, że co najmniej raz w życiu upiło się napojem alkoholowym. f) znaczącej większości uczniów klas II i III proponowano w ostatnim czasie wypicie alkoholu bądź też zapalenie papierosa. g) można zauważyć iż uczniowie klas I i II znacząco różnią się w zakresie doświadczeń z piciem i paleniem, prawdopodobnie wiec pierwsze doświadczenia tego typu mają pod koniec I lub na początku II klasy. 2. Wyniki ankiety dotyczące obszaru zażywania narkotyków i innych nielegalnych środków odurzających: a) większość uczniów potrafi wskazać choć jedną nazwę substancji odurzającej innej niż papierosy czy alkohol. b) mimo wiedzy na temat miejsc w których można zdobyć narkotyki tylko 15 uczniów kiedykolwiek próbowała tego typu substancji. 4

5 c) najczęstszym powodem używania narkotyków była ciekawość, rzadszym motywem była chęć zapomnienia o kłopotach. d) większość uczniów wskazywała iż nie zna nikogo, bądź zna niewielką liczbę osób które zażywają narkotyki bądź inne tego typu środki. e) najczęstszym źródłem z którego uczniowie pozyskiwali narkotyki byli znajomi. f) trudno wyróżnić okres w których zachodzi szczególne ryzyko zażycia środków odurzających, ponieważ różnice między uczniami klas I, II, i III nie były znaczące. 4. Skrzynka, do 1.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Możliwość skrzynki pytań na zajęciach której uczniowie Wychowania do życia w rodzinie (brak pytań na piśmie, uczniowie zadawali ustnie). mogą wrzucać 1.4 W Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu znajduje się skrzynka zapisane na kartce kontaktowa, przez którą uczniowie mogą zgłaszać problemy, ciekawe pomysły lub inne nurtujące ich sugestie, które mogą być również anonimowe. sprawy Realizacja GKRPA 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Realizacja działań w ramach profilaktyki Promowanie ogólnopolskich, Szkoły i promocji zdrowia dla klas I-III i oddziałów przedszkolnych: Bezpieczna droga zdrowego regionalnych do szkoły, udział w kampanii: Nie pal przy mnie, proszę, Bądźmy zdrowi wiemy więc stylu życia kampanii działamy, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców, Moje dziecko idzie do szkoły, profilaktycznych Szkoła w ruchu - realizacja zajęć proponowanych na lekcje wychowania fizycznego w klasie II - III, Zachowaj trzeźwy umysł - Festyn rodzinny + pedagogizacja rodziców podczas zebrania + ulotki; akcja Sprzątanie świata i zajęcia na temat recyklingu dla klas I - III (24/25 uczestników), Światowy Dzień Ziemi ; Rady na bezpieczne ferie, Czyste powietrze wokół nas, Cała Polska czyta dzieciom, pedagogizacja rodziców i warsztaty dla dzieci przez PPP w Szamotułach 5

6 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zrealizowano działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia dla klas I-III: Bezpieczna droga do szkoły, Nie pal przy mnie, proszę, Szklanka mleka, 5 porcji warzyw i owoców. Zorganizowano zajęcia na temat recyklingu dla klas I VI. Uczniowie celebrowali Światowy Dzień Ziemi. Szkoła podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Policji o współpracy, przystąpiono do programu Bezpieczniej to wiedzieć i znać W kl. 6 przeprowadzono spotkanie z terapeutką z PPP Szamotuły na temat odżywiania, zdrowego trybu życia, bulimii i anoreksji. 2.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, 6

7 Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 2.1 Gimnazjum: Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł. Udział w Kampanii Postaw na Rodzinę festyn gimnazjalny. 2.1 GZO. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - Kampania ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ, Postaw na Rodzinę (SP Kaźmierz, Gimnazjum i Przedszkole Kaźmierz) oraz Odpowiedzialny Kierowca, Stop pijanym kierowcom, Powstrzymaj nietrzeźwego za kierownicą : przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne i pogadanki z uczniami szkoły. Realizacja projektu Bezpieczna szkoła bezpieczny uczeń wzięło w nim udział 400 uczniów. 2. Edukacja eliminująca czynniki ryzyka lub zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku społecznym 2.2 Gimnazjum: - udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Bezpieczne wakacje, - udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, - udział w międzynarodowym projekcie Comenius Walczymy z otyłością i stwórzmy lepszy świat z lokalną żywnością, - turnusy profilaktyczne w Regionalnym Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, - realizacja projektu Bezpieczna szkoła, - warsztaty profilaktyczne dla klas I Stop przemocy, - warsztaty profilaktyczne dla wszystkich uczniów Stop narkomanii, 7

8 - zajęcia pozalekcyjne, wycieczki szkolne, wyjazdy do teatru, kina, - udział w międzynarodowej kampanii i konkursie Akcja bez nienawiści, - obchody Światowego Dnia Walki z AIDS ( konkursy, apel ), - Dzień Tolerancji, - udział w projekcie Żyj smacznie i zdrowo organizowanym przez Winiary, - udział w projekcie promującym zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, - udział w konkursach organizowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu. 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - BEZPIECZNE PRZEDSZKOLAKI HAŁABAŁY projekt dotyczący bezpieczeństwa i profilaktyki prozdrowotnej 2.2. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Podejmowano działania z zakresu profilaktyki zdrowia m.in. przez pielęgniarką szkolną: pogadanki na temat higieny okresu dojrzewania, regularna fluoryzacja. Zorganizowano spotkania, które dotyczyły bezpieczeństwa na terenie szkoły i w drodze do domu, z przedstawicielami policji. Dla klas III - VI zorganizowano spotkanie z policjantami zaprezentowano różne formy przemocy i omówiono zasady bezpieczeństwa w sieci.. Uczniowie klas I - III uczestniczyli w zajęciach socjoterapeutycznych, na których doskonalili umiejętności społeczne Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim. Udział uczniów w kółku Zdrowie i bezpieczeństwo, Przyrodniczo fotograficznym, udział w warsztatach Nie dotykaj mnie, kiedy nie mam na to ochoty, Prawa dziecka prowadzonych przez PPP w Szamotułach, profilaktyka wychowawcza: wykrywanie potrzeb dzieci poprzez rozpoznanie ich środowiska, dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę, rozwijanie 8

9 możliwości uczniów w kołach zainteresowań; współpraca wychowawców i rodziny z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną; profilaktyka zdrowotna: fluoryzacja i cykliczne spotkania ze szkolną higienistką na temat zdrowego stylu życia; przeprowadzanie alarmów przeciwpożarowych; spotkania z policją, udział w policyjnym programie edukacyjnym Bezpiecznie to znaczy działać. 3. Umieszczenie w centrum szkoły plakatu z numerami tel. do poradni, instytucji, niebieskiej linii itp. 2.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Na korytarzu cyklicznie wywieszane są plakaty o uzależnieniach, promocji zdrowia W Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim znajdują się ulotki dotyczące przemocy w rodzinie oraz plakat z telefonami alarmowymi również numer niebieskiej linii. 2.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Umieszczenie numerów alarmowych na korytarzach i w salach przedszkolnych 2.3 Gimnazjum - Plakaty znajdują się w miejscach ogólnodostępnych, ulotki i foldery na korytarzu i w gabinecie pedagoga. 4. Gromadzenie w bibliotece szkolnej literatury na temat uzależnień 5. Realizacja programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Literatura dot. uzależnień znajduje się w specjalnie wydzielonym miejscu w Bibliotece. Materiały gromadzone i rozpowszechniane są na bieżąco. 2.5 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Realizacja programu wychowawczego we wszystkich grupach wiekowych współpraca z rodzicami w zakresie konstruowania planu 2.5 Gimnazjum - Program wychowawczy realizowany jest we wszystkich klasach. 9

10 6. Budowa boiska 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wybudowano boisko sportowe. Teren przy szkole szkolnego z wyposażono w sprzęt służący rekreacji sportowej. pełnym wyposaże- Zamontowano ściankę wspinaczkową i linę do wspinania na sali gimnastycznej. niem. Na lekcjach 2.6 GZO. W 2014 r. wybudowano i oddano do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią i wychowania elementami siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Bytyniu. Zatrudniono fizycznego animatora czasu wolnego w Szkole Podstawowej w Bytyniu. wdrażanie w różne 2.6 Szkoła Podstawowa w Bytyniu. Funkcjonowanie sali gimnastycznej typy dyscyplin w pomieszczeniu przy kościele parafialnym. sportowych. 2.6 GZO - Orlik w Kaźmierzu służy dzieciom z pobliskich szkół, młodzieży oraz dorosłym uczestnikom rozgrywek ligowych. 3. Pomoc psy- 1. Zapewnienie GKRPA 3.1 i 3.2 GKRPA - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 2 psychologów terapeutów. chologiczna możliwości Służba Współpraca z ZLU w Charcicach oraz MONAREM w Rożnowicach. leczenia zdrowia 2. Motywowanie osób 3.2 GKRPA - Psychologowie przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym przejawiających w 2014 r. objęli pomocą 47 osób, w tym 6 tzw. ofiar przemocy oraz 38 osób skłonności do nadużywających alkoholu. nadużywania GKRPA w 2014 r. przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące z 42 osobami, środków psycho- a wobec 4 zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Szamotułach aktywnych do o ustanowienie przymusu leczenia odwykowego. podejmowania 3.1 i 3.2 Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe leczenia przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Realizacja programów zmierzających do wspierania dorosłych osób uzależnionych 10

11 2. Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologią społeczną. 1. Cele operacyjne Podniesienie świadomości opiekuńczo wychowaw- czej rodziców 1. Działania Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań 2014 pedagogizujące dla rodziców Szkoły GOPS 1.1 do 1.3 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim pedagogizacje i omawianie zachowania poszczególnych uczniów i całej klasy na zebraniach klasowych z rodzicami, prowadzenie pedagogizacji na zebraniach ogólnych Kształtowanie postaw prospołecznych (PPP), Swobodna zabawa w życiu dziecka, Zbiórka nakrętek dla Wojtka, udział w uroczystościach szkolnych, Góra grosza. Festyn rodzinny Postaw na rodzinę, szkolne jasełka, wigilia, śniadanie wielkanocne, Dzień Babci i Dziadka, 1.1 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Spotkanie z terapeutą dotyczące radzenia sobie z agresją. Udział rodziców w tworzeniu programu wychowawczego 1.1 Gimnazjum - Spotkanie rodziców ze specjalistą - Aspekty prawne, społeczne i medyczne przeciwdziałania zjawisku narkomanii. Spotkanie z psychologiem z PPP w Szamotułach zachowania ryzykowne. 2. Działania uświadamiające rodzicom ich rolę w wychowaniu dzieci 1.2. i 1.5. Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano szkolenia dla rodziców, które przeprowadzili specjaliści z PPP w Szamotułach. Szkolenia odbyły się w marcu i maju 2014 r., dotyczyły emocjonalności dzieci i pracy z dzieckiem oraz motywacji do nauki. Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki z rodzicami na temat metod wychowawczych, dyscyplinujących, a także zasad pracy z dzieckiem w domu. 1.2 Gimnazjum: Rozmowy indywidualne z psychologiem, pedagogiem. 11

12 3. Promowanie 1.3 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wszyscy uczniowie z klas V i VI uczestniczyli w właściwych zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie. wzorców 1.1 do 1.3 GOPS w 2014 r. pracą socjalną polegającą na działaniach pedagogizujących funkcjonowania dla rodziców, uświadamiających im rolę w wychowaniu dzieci, ewentualnie promowaniu rodziny właściwych wzorców funkcjonowania rodziny objął 114 rodzin, co stanowi 480 osób w tych rodzinach. Opublikowanie Poradnika dobrych rodziców w ramach realizacji programu MPiPS Przemoc tkwi w głowach ludzi, a nie w zaciśniętych pięściach. 1.3 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Organizowanie imprez dla dzieci i rodziców, organizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców. 1.3 Gimnazjum: Festyn gimnazjalny pod hasłem Rodzina jest najważniejsza. 4. Współpraca z 1.4 GKRPA - Kontynuacja działań w ramach Kampanii FAS poprzez dystrybucję Wielkopolską materiałów (plakaty, ulotki) i informacje na Fundacją Etoh (www.promocjazdrowia.pl). Zorganizowanie prelekcji na temat FAS dla rodziców. 5. Zebrania tematyczne Pogadanki Szkoły 2.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Realizacja działań w ramach realizacji Zapobieganie wskazujące na Przedszkola Programu Profilaktycznego i Wychowawczego szkoły dla klas kl. I - III i oddziałów 12

13 niedostosowa- właściwe wzorce GKRPA przedszkolnych, fluoryzacja; udział w kółku zdrowie i bezpieczeństwo, pogadanki niu młodzieży zachowania. Parafie z pielęgniarką szkolną na temat higieny osobistej i higieny jamy ustnej, nałogów, odpowiedniego ubioru stosownego do pory roku, bezpieczeństwo podczas wypoczynku, spotkania z policją. 2.1 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Wychowawcy i pedagog przeprowadzili zajęcia integracyjne w klasach I VI. Zrealizowano tematy z zakresu budowania właściwych relacji w grupie rówieśniczej. U uczniów kształtowane są postawy charytatywne poprzez organizowanie zbiórki pokarmu i zabawek dla zwierząt ze schroniska w Przyborówku. Wzięto udział w akcji Ołówek dla Aryki zebrano 24 ołówki, 57 długopisów i 66 sztuk kredek. Udział w akcji Kup Pan szczotkę Zebraliśmy 23 szczoteczki i 13 past do zębów. Zostały one przekazane Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. 2.1 Gimnazjum : Realizacja działań zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki i Programie Wychowawczym. 2. Promowanie 2.2 Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Kaźmierzu - Moje dziecko idzie do szkoły zdrowego stylu program edukacyjny - celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci życia w szkołach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego oraz organizacjach stylu życia, ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz młodzieżowych. ich przekonanie o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych zarówno w domu, jak i w środowisku szkolnym. Akademia Aquafresh - Ogólnopolski Program Profilaktyki Stomatologicznej Czyste powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antynikotynowej Bądźmy zdrowi wiemy więc działamy projekt mający na celu wzrost świadomości 13

14 społecznej na temat wpływu odżywiania i aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowia. Kubusiowi Przyjaciele Natury - jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś - celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, Mamo, Tato wolę wodę - podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Przedszkole w ruchu akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 2.2 do 2.4 Gimnazjum: - rajd integracyjny klas I, - wycieczki szkolne, zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy do teatru, kina, - działalność drużyny harcerskiej, szkolnego Klubu Sportowego. 3. Rozwój profilaktyki pozaszkolnej. 2.1 do 2.3 GKRPA. Realizacja programów profilaktycznych podczas pobytu grup uczniów w Centrum Profilaktyki w Rogoźnie. 4. Rajdy, wycieczki itp. 2.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim wycieczki i spacery tematyczne po najbliższej okolicy, wycieczka rowerowa do lasu, wycieczka autokarowa do Nadleśnictwa Pniewy, Klubu Nenufar - Kościan. 2.4 Szkoła Podstawowa w Bytyniu - Zorganizowano: rajd rowerowy do Wilczyny, rajd pieszy z noclegiem w Wilczynie, wycieczkę do Country Parku, wycieczkę do Trójmiasta. Zrealizowano wycieczki w ramach projektu: Moja Mała Ojczyzna, mające na celu 14

15 poznanie zabytków, tradycji i kultury regionu. Podjęto prace na rzecz dbania porządku wokół Pomnika Ofiar II Wojny Światowej w Grzebienisku. Zorganizowano wycieczkę do teatru w Poznaniu, rajd rowerowy z noclegiem do Żydowa. Wzięto udział w Rajdzie Niepodległościowym Wspieranie działań Szkoły 3.1 GZO, GKRPA. Realizacja m.in. projektów unijnych, w tym Upowszechnianie edukacji Zagospodaro na rzecz rozwoju GOK przedszkolnej w Gminie Kaźmierz (Przedszkole w Kaźmierzu) oraz Cyfrowa wanie czasu zajęć Biblioteka Encyklopedia Wielkopolan (SP Kaźmierz) oraz PÓŁKOLONIE ZIMOWE w szkołach wolnego pozalekcyjnych w Sołtysi wspierane przez GKRPA. Kolonie letnie dla młodzieży (40 osób) w Centrum Profilaktyki dzieci i szkołach (rady sołeckie) w Rogoźnie. młodzieży. Urząd Gminy, 3.1 Gimnazjum: organizacje - organizacja półkolonii zimowych, społeczne, - zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, Jednostki - obóz sportowy, Ochotniczych - organizacja dyskotek. Straży 3.1 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim udostępnienie sal do zajęć świetlicowych, Pożarnych organizacja półkolonii zimowych dla uczniów klas I III, dostęp do zbiorów bibliotecznych, udział w konkursach pozaszkolnych, organizowanie kół zainteresowań: plastycznego, zdrowie i bezpieczeństwo, przyrodniczo fotograficznego, religijnego, z języka angielskiego. 2. Wspieranie działań 3.2 GKRPA. Działały z przerwami świetlice opiekuńczo-wychowawcze na rzecz rozwoju w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Kopaninie, Gorszewicach oraz Świetlica oferty PRZYSTAŃ U ANIOŁA. pozaszkolnej dla 3.1 i 3.7 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim Zorganizowano ferie w szkole: zajęcia dzieci i młodzieży. fotograficzne, wyjazdy sportowo rekreacyjne, wyjazdy do kina, na basen, zajęcia 15

16 3. Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży sportowe w szkole, dyskotekę szkolną, zorganizowano turniej tenisa stołowego. Prowadzono zajęcia SKS, artystyczne pt. Hand made studio. Kółko turystyczno krajoznawcze, kółko szachowe. Kółka przedmiotowe: z języka angielskiego, historii. 3.2 i 3.3. Gminny Ośrodek Kultury - Organizowano w ciągu roku: dyskoteki (200 osób) baliki dla dzieci (200 osób), teatrzyki (400), wyjazdy na pływalnie(200), wyjazdy na kręgielnie (100), warsztaty plastyczne (80) warsztaty taneczne (30), koncerty kabaretowe (200), koncerty operetkowe (250), turnieje tenisa stołowego (80), przeglądy twórczości GOK (200), festiwal piosenki przedszkolaków (80), festyny rodzinne i pikniki boisko sportowe Majówka (250) Festyn z uśmiechem (350), koncerty edukacyjne (500), konkurs recytatorski Poetyckie barwy jesieni (80). Koncerty rocka i bluesa 4x na wydzierżawionej przez GOK stacji kolejowej w Kaźmierzu (200). Od poniedziałku do soboty działała: sekcja baletowa (30), nauka gry na instrumentach klawiszowych (10), nauka gry na gitarze (15) i instr. dętych (3), taneczno - ruchowe zajęcia dla dzieci i młodzieży, sekcja tańca Latino (20), sekcja taneczna ZUMBA. Codzienna możliwość pogrania w tenisa stołowego.(100 osób) 3.1 do 3.3. Urząd Gminy - Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz: Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień, Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach sportowych w piłce nożnej, Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz, Mały Sportowy Świat zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz. 16

17 3.3 Gimnazjum: - uczniowie uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu powiatu i rejonu, - zajęcia szkolnego Klubu Sportowego. 3.1 do 3.3 i 3.7 Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz: Spektakle teatralne dla dzieci i ich rodziców, dziadków (6 przedstawień 685 widzów). Warsztaty Słowa dla dzieci i młodzieży Wystawa Fiknijmy koziołka Noc w bibliotece grupa Moliki i czytelnicy Rajd rowerowy Odjazdowy bibliotekarz udział rodziców z dziećmi rajd rowerowy połączony z piknikiem, grami sportowymi, konkursami literackimi (155 uczestników) Urodziny Misia (50 dzieci z rodzicami) zabawy, opowiadanie bajek. Współorganizacja (z drużyną zuchów) Podchodów retro (40 uczestników) rodzice z dziećmi poznawali historię Kaźmierza. 3.1 do 3.3 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Udział dzieci klas I - III w zajęciach: socjoterapia, logopedia, matematyka, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna. 3.3.GZO. Orlik Kaźmierz od 1 marca do 30 listopada 2014 r. realizowano program ANIMATOR łącznie 160 godz. pracy miesięcznie (program częściowo wsparty przez Ministra Sportu). 4. Współpraca z kołem gospodyń 3.4 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Dzień Babci i dziadka, Dzień Kobiet, Dzień dziecka, Sprzątanie Świata, odpust do Matki boskiej, przejażdżki bryczką 17

18 wiejskich.- zachęcanie uczniów do udziału w działaniach koła poprzez ulotki informacyjne 5. Uruchomienie świetlicy wiejskiej (sołtys). 3.5 Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim - Zajęcia świetlicowe dla dzieci z sołectwa Gaj Wielki, udostępnienie świetlicy na organizację dużych imprez szkolnych i przedszkolnych (festyn rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, jasełka). 3.1 do 3.5 GZO. Prowadzono zajęcia w świetlicach wiejskich w Chlewiskach, Kiączynie, Gaju Wielkim, Gorszewicach, Kopaninie. Bardzo aktywnie działa świetlica opiekuńczo - wychowawcza u Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich. 6. SKS, basen itp. 3.6 Gimnazjum: uczniowie uczestniczą w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego. 3.6 GZO. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły w tym wyjazdy na basen w ramach projektu UMIEM PŁYWAĆ (SP Kaźmierz). 7. Warsztaty twórczości koła zainteresowań brak pomieszczenia, możliwość 3.7 GZO. RYCERSKIE ZUCHY w każdy piątek zbierają się w siedzibie GKRPA. Harcerze korzystają również ze wsparcia Gminy w postaci udostępnienia pomieszczeń na harcówkę przy ul. Prusa oraz w postaci usług transportowych. 18

19 użytkowania salki przy kościele 8. Współpraca z jednostkami OSP 3.8 OSP - Angażowanie młodzieży do udziału w corocznym Rajdzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (Kopanina 2014), Turnieju Wiedzy Pożarniczej, konkursach pożarniczych, zwiedzaniu strażnic. 3. Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Cele operacyjne Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja Realizacja Działań Współpraca służb Policja 1.1 Na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W ramach prac Zapobieganie publicznych oraz GOPS Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą: pomoc społeczna, policja, oświata, przemocy w organizacji GKRPA służba zdrowia, GKRPA, Sąd Rejonowy (w tym kuratorzy). Do bezpośredniej pracy z rodzinie pozarządowych Zespół Inter- rodzinami doświadczającymi przemocy, w celu rozwiązania problemów, tworzone są zajmujących się dyscyplinarny grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele z ww. instytucji. przeciwdziałanie Ośrodek Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy m przemocy w Zdrowia w rodzinie na lata przyjęty przez Radę Gminy w Kaźmierzu Uchwałą rodzinie Nr VI/30/11 z dnia 29 marca 2011 roku, realizowany był na bieżąco. Odbyły się 4 posiedzenia ZI, i 36 spotkań grup roboczych, pracujących z rodzinami zgodnie z wytyczonym harmonogramem działań. W 2014 roku powołano 5 nowych zespołów grup roboczych. W 2014 roku prowadzonych było 13 postępowań w ramach procedury Niebieskiej Karty (5 wszczęto w 2014, 8 kontynuowano z lat poprzednich). 3 postępowania w roku

20 zostały zakończone. Z danych Posterunku Policji w Kaźmierzu wynika, że w roku 2014 Policja przeprowadziła 208 interwencji, z czego 96 interwencje domowe w 84 rodzinach. Policja w roku 2014 nie prowadziła postępowań przygotowawczych o przestępstwo z art kk dot. przemocy w rodzinie. 2. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie z uwzględnieniem lokalnych możliwości. 1.2 GOPS prowadzi mieszkanie do celów interwencyjnych na wypadek różnych zdarzeń losowych. 3. Organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą 1.3.GZO. Kolonie letnie 40 uczniów z programem socjoterapeutycznym- Rogoźno. 20

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny)

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny) ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ 2009/2010 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/95/2011 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Program Profilaktyki dla Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI dla Zespołu Szkół nr 1 w Krasnymstawie na lata 2015-2018 Strona 1 z 19 Program Profilaktyki dla

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BRZEGU DOLNYM OPRACOWANIE: SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI BRZEG DOLNY, 2014r. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W LATACH 2014-2017 1. Podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Orlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ORLE ROK SZKOLNY 2015/2016 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Cele programu profilaktyki III. Diagnoza IV. Obszary działań V. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 Załącznik do uchwały nr 13/2014Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Księżpolu z dnia 15 września 2014 r. Uchwała Rady Rodziców z dnia 17 września 2014 r. Cele: SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016

Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016 Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016 Cele Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację Partnerzy do realizacji/ realizatorzy Poprawa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w GMINIE DĄBRÓWKA NA ROK 2011 Po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr VIII/55/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik do uchwały Nr XVI/68/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 grudnia 2007 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY OLEŚNICA na rok 2008 Wprowadzenie: Polski model

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku

Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Program profilaktyki Gimnazjum im. prof. Jerzego Kondrackiego w Łącku Zadania z zakresu profilaktyki są realizowane w szkole w formie: 1. zajęć profilaktycznych w ramach: a. form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ Załącznik do Uchwały Nr XLIII/394/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 30 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ na 2014 rok Grudzień 2013 2 WPROWADZENIE Gminny Program

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 U C W A Ł A Nr XVIII /95 /08 Rady Gminy w Regiminie z dnia 7 marca 2008. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art.40 i 42 Ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ OBSZAR : PROFILAKTYKA PROZDROWOTNA Lp. Zadania Forma realizacji Realizator Koordynator Termin I REALIZOWANIE USTAWY 0 WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI:

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cel: Uczeń czuje się w naszej szkole bezpiecznie, zna zagrożenia współczesnego świata, potrafi radzić sobie w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak

Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014. Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Jankowska-Krysztofiak Plan działań profilaktycznych na rok szkolny 2013-2014 Opracowała: mgr Ewa Karbowska mgr Magdalena Obszar działań Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Monitoring Program profilaktyczny szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZAŁĄCZNIK NR. 3 DO STATUTU SZKOŁY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY IM. KS. STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH NA LATA 2013-2016 MONKINIE 2013 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. ST.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

Zadania z zakresu profilaktyki na rok 2014/2015

Zadania z zakresu profilaktyki na rok 2014/2015 Kształtowanie i utrwalanie zachowań sprzyjających zdrowiu Zadania z zakresu profilaktyki na rok /2015 cel zadanie grupa Odpowiedzialni termin Edukacja prozdrowotna wg Wszystkie Kwiecień harmonogramu obchodów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr VII/26/11 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 8 lutego 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały NR XXII/../2012 Rady Gminy Radomsko z dnia..2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY RADOMSKO NA ROK 2013 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Radomsko

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR XXXI/271/2013 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR XXXI/271/2013 RADY GMINY BOGORIA. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 10 stycznia 2014 r. Poz. 72 UCHWAŁA NR XXXI/271/2013 RADY GMINY BOGORIA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59. im. gen. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59. im. gen. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 im. gen. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2014/2015 Wstęp Profilaktyka wg. H. Radlińskiej oznacza zapobieganie powstawaniu zjawisk i stanów niekorzystnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU. Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 19 W GDAŃSKU Program opracował zespół ds. dokumentacji Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 19 w Gdańsku.,,Zdrowo-bezpiecznie-kulturalnie PROFILAKTYKA- to chronienie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów UCHWAŁA NR RADY GMINY MIELEC z dnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na 2008 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo