Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014."

Transkrypt

1 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r.

2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI... 6 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA... 7 CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH WYNIKI NAUCZANIA WYNIKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SPRAWDZIANIE ZEWNĘTRZNYM WYNIKI EGZAMINU ZEWNETRZNEGO W GIMNAZJUM W KOBYLEJ GÓRZE KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA FINANSOWANIE OŚWIATY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Spis tabel

3 WPROWADZENIE Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (z późn.zm.): Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacje o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. B-f, w szkołach tych typów dla których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jest to coroczne, kompleksowe podsumowanie stanu oświaty w Gminie Kobyla Góra. Zapraszamy do zapoznania się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. W ustawie o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy. Ustawa o systemie oświaty doprecyzowuje, iż w szczególności do zadań gminy należy: 1. zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, 2. zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla ich działalności, 3. zabezpieczenie kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej. W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania: 1. zapewnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego, 2. wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 3. zapewnienie środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Ponadto zadania oświatowe Gminy Kobyla Góra związane są z obowiązkiem: realizacji zadań wspierających uczniów w nauce, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki, dbałości o bazę lokalową i dydaktyczną placówek oświatowych, wypłat świadczeń socjalnych rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, kontroli spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki., dofinansowania pracodawcom kosztów dokształcania młodocianych pracowników, zapewnienia dowozów uczniów do szkół na terenie gminy oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, 3

4 realizacji Projektów Edukacyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania, organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów placówek, przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego, prowadzenia innych zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów prawa. Gmina Kobyla Góra zapewnia warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci od 2,5 do 16 roku życia. Według danych uzyskanych ze szkół oraz informacji z SIO do wyżej wymienionych placówek uczęszcza w sumie 121 przedszkolaków (2,5-4 lat), 108 dzieci obowiązanych odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (lat 5, 6 urodzeni w II połowie 2008r. oraz odroczone), 410 uczniów w szkołach podstawowych oraz 195 uczniów w gimnazjum. (stan na ) W roku szkolnym 2013/2014 zgodnie ze stanem prawnym wychowanie przedszkolne objęło dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkolaków w wieku 3-5lat było w sumie 135, dzieci z rocznym przygotowaniem przedszkolnym 115, 367 uczniów uczęszczało do szkół podstawowych a gimnazjalistów mieliśmy 202. Obowiązek szkolny zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, której przepisy weszły w życie z dniem r., od września 2014 r. objął wszystkie dzieci siedmioletnie (rocznik 2007) oraz dzieci sześcioletnie urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008r. Spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka była wola ich rodziców. Dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. We wrześniu 2015 r. obowiązek szkolny obejmie dzieci siedmioletnie, urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. (te, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015), oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (sześciolatki). Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum. 4

5 DEMOGRAFIA Liczba ludności w Gminie Kobyla Góra: Tabela 1. Przyrost naturalny w gminie. Przyrost naturalny w Gminie Kobyla Góra - wg danych z Ewidencji Ludności Rocznik Liczba urodzeń przyrost naturalny przyrost naturalny Procesy demograficzne bezpośrednio wpływają na kształt sieci szkolnej, na wykorzystanie budynków, pomieszczeń i wyposażenia, a także na koszty prowadzenia każdej placówki. Z tego powodu znajomość trendów demograficznych jest ważna dla planowania rozwoju sieci, zwłaszcza planowania przyszłego zatrudnienia w szkołach, jak też przyszłych wydatków na utrzymanie szkół i placówek. Liczba ludności w gminie Kobyla Góra z roku na rok wzrasta jednak przyrost naturalny od 2010 roku niestety maleje, będzie miało to wpływ na ilość dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli. Dane demograficzne pokazują, że liczby uczniów w poszczególnych latach utrzymują się na stabilnym poziomie. Niemniej jednak widoczne są pewne różnice w poszczególnych typach placówek. I tak w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych następuje spadek a w szkołach 5

6 podstawowych zauważamy znaczny wzrost liczby uczniów, co spowodowane jest obniżeniem wieku szkolnego. Niestety w gimnazjum następuje znaczne obniżenie ilości uczniów co powoduje konieczność zmniejszenia placówki o kolejny oddział. Tabela 2. Dane liczbowe przedszkoli i szkół na terenie Gminy Kobyla Góra w kolejnych trzech latach szkolnych Przedszkola i oddziały przedszkolne Szkoły podstawowe Gimnazja 2012/ / / / / / / / /15 Uczniowie/ wychowankowie Oddziały Uczniowie/ wychowankowie na oddział 22,91 22,73 22,90 16,86 17,48 16,40 20,00 20,20 21,67 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Do zadań samorządu gminnego należy m.in. ustalanie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych szkół podstawowych oraz gimnazjów, a także określenie granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych. Obecnie Gmina Kobyla Góra swe zadania edukacyjne realizuje poprzez prowadzenie dwóch przedszkoli, trzech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. Są to : Publiczne Przedszkole w Kobylej Górze, Przedszkole Publiczne w Mąkoszycach, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze, Szkoła Podstawowa im. Józefa Kulli w Mąkoszycach, Szkoła Podstawowa w Parzynowie, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Kobylej Górze, Szkoły swoimi obwodami obejmują następujące sołectwa: Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze: Bierzów, Myślniew, Kuźnica Myślniewska, Zmyślona Ligocka, Ligota, Kobyla Góra; Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach: Pisarzowice, Bałdowice, Rybin, Mąkoszyce; Szkoła Podstawowa w Parzynowie: Marcinki, Mostki, Ignaców, Parzynów Gimnazjum w Kobylej Górze: Bierzów, Myślniew, Kuźnica Myślniewska, Zmyślona Ligocka, Ligota, Kobyla Góra; Pisarzowice, Bałdowice, Rybin, Mąkoszyce, Marcinki, Mostki, Ignaców, Parzynów 6

7 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLI DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA W roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało 166 dzieci. Z tego 120 do Przedszkola w Kobylej Górze, a 46 do Przedszkola w Mąkoszycach. Liczba przygotowanych na przyjęcie dzieci miejsc wynosiła odpowiednio 120 i 50. Oprócz tego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, uczęszczało łącznie 84 dzieci tj.:, 23 w Szkole Podstawowej w Kobylej Górze, 22 w Szkole Podstawowej w 7

8 Mąkoszycach i 39 w Szkole Podstawowej w Parzynowie, gdzie funkcjonują 2 oddziały. Do oddziału poniżej 0 w Szkole Podstawowej w Parzynowie uczęszczało 19 dzieci. Tabela 3. Ilość oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa placówki Ilość oddziałów Ilość oddziałów O Ilość oddziałów poniżej O Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze 1 1 Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach 1 1 Szkoła Podstawowa w Parzynowie Tabela 4. Ilość oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (stan na ) Nazwa placówki Ilość oddziałów Ilość oddziałów O Liczba dzieci w oddziałach 0 Ilość oddziałów poniżej O Liczba dzieci w oddziałach poniżej 0 Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie Tabela 5. Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Rok urodzenia Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie Dzieci przebywające do 5 godz. dziennie Dzieci przebywające powyżej 5 godz. dziennie Razem

9 W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu w Kobylej Górze 19 dzieci przebywało do 5 godzin dziennie a 101 powyżej 5 godzin. W Przedszkolu w Mąkoszycach 16 dzieci przebywało do 5 godzin dziennie a 30 powyżej. Stan na pokazuje nam już całkiem odmienna sytuację i tak w Przedszkolu w Kobylej Górze 32 dzieci przebywa do 5 godzin dziennie a 87 powyżej 5 godzin. W Przedszkolu w Mąkoszycach 3 dzieci przebywa do 5 godzin dziennie a 44 powyżej. W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci przebywają tylko do 5 godzin dziennie. Tabela 6. Ilość dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (stan na ) Rok urodzenia Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie Dzieci przebywające do 5 godz. dziennie Dzieci przebywające powyżej 5 godz. Dziennie Razem Każde przedszkole i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych posiadają sale lekcyjne wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Przedszkole w Kobylej Górze dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi, a Przedszkole w Mąkoszycach dwoma. Do dyspozycji przedszkolaków w Kobylej Górze znajduje się biblioteka wyposażona w 252 woluminów oraz materiały dydaktyczne na nośnikach elektronicznych w ilości 135 sztuk. Do dyspozycji przedszkolaków w oddziałach przedszkolnych w Szkole podstawowej w Parzynowie są dwie sale lekcyjne oraz biblioteka szkolna wyposażona w pozycje bajkowe. Niestety ze względu na brak środków finansowych na pomoce dydaktyczne stan ten praktycznie nie zmienia się od dwóch lat. Wychowankowie przedszkoli mają możliwość korzystania z różnych zajęć rozwijających ich zdolności, a także kompensujących niektóre wady rozwojowe. Tabela 7. Dzieci korzystające z zajęć specjalistycznych i innych 2013/2014 Nazwa placówki Przedszkole w Kobylej Górze Zajęcia rewalidacyjne Zaj. korekcyjno kompensacyjne Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne Języki obce (od ) Przedszkole w Mąkoszycach

10 Stan na Nazwa placówki Przedszkole w Kobylej Górze Zajęcia rewalidacyjne Zaj. korekcyjno kompensacyjne Zajęcia logopedyczne Zajęcia socjoterapeutyczne Języki obce Przedszkole w Mąkoszycach Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mąkoszycach Odział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Parzynowie Dane z września 2014 są niemal identyczne, w stosunku do ubiegłego roku szkolnego. Wzrosła jedyni ilość dzieci, która uczy się języka obcego. Język angielski całkowicie jest finansowany przez gminę dzięki dotacjom przedszkolnym. Przedszkola zapewniają dożywianie w postaci obiadu, z którego w roku szkolnym 2013/2014 łącznie korzystało 151 dzieci. Przedszkole w Kobylej Górze tą formę posiłku zapewniło 105 przedszkolakom, natomiast Przedszkole w Mąkoszycach 46 przedszkolakom. Zarówno w jednej jak i w drugiej placówce są dzieci korzystające z obiadów refundowanych. Dzieci w oddziałach przedszkolnych oprócz obiadów refundowanych mogły korzystać z obiadów cateringowych, płatnych dodatkowo przez rodziców. Średnio w oddziałach przedszkolnych dzieci korzystających z obiadów było 45 z czego 21 obiadów było refundowanych. Tabela 8. Dzieci korzystające z obiadów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa placówki Ilość dzieci korzystających z obiadów Ilość dzieci korzystających z niepełnego obiadu Ilość dzieci korzystających z posiłków refundowanych Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie

11 Tabela 9. Przedszkola publiczne Placówka Wychowankowie Oddziały Etaty nauczycieli 2013/ / / Etaty administracji 2013/ Etaty obsługi 2013/ Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach ,56 7, ,25 5, ,15 3,21 0,75 0,75 2 1,98 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kobylej Górze Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Mąkoszycach Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Parzynowie Razem ,71 13,97 1,75 1,75 6,25 7,92 Tabela 10. Wskaźniki przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2013/2014 Średnia liczba wychowanków na oddział Etaty nauczycieli na oddział Średnia liczba wychowanków na etat nauczycielski Średnia liczba wychowanków na etat administracji Średnia liczba wychowanków na etat obsługi Przedszkole w Kobylej Górze 24 1,51 15, ,24 Przedszkole w Mąkoszycach 23 1,58 14,61 61,33 23 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kobylej Górze Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Mąkoszycach Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej w Parzynowie ,5 1 19,5 Średnio w przedszkolach 22,73 1,34 17,00 142,

12 CHARAKTERYSTYKA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJUM Na terenie Gminy Kobyla Góra funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz jedno gimnazjum, Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczało w sumie 367 uczniów a do gimnazjum 202 uczniów. Liczebność klas obrazują tabele poniżej. Tabela 11. Ilość uczniów szkół podstawowych w poszczególnych klasach Klasy Liczba uczniów 2013/ W tym Liczba ilość uczniów dziewcząt W tym ilość dziewcząt SK SM SP SK SM SP SK SM SP SK SM SP I II III IV V VI Razem SK Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze SM Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach SP Szkoła podstawowa w Parzynowie Tabela 12. Ilość uczniów w klasach Gimnazjum w Kobylej Górze 2013/2014 stan na Klasy Liczba uczniów W tym ilość W tym ilość Liczba uczniów dziewcząt dziewcząt I II III Ogółem Szkoły dysponują różną bazą lokalową, jednakże wystarczającą dla realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych oraz własnych potrzeb. Tabela 13. Pomieszczenia i pracownie w szkołach podstawowych. Nazwa placówki Sale lekcyjne Świetlice Pracownie komputerowe Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach 2013/ / / / / / Szkoła Podstawowa w Parzynowie

13 Gimnazjum posiada wyróżniające warunki lokalowe i wyposażenie do realizacji podstawy programowej i przyjętych programów nauczania. Szkoła dysponuje świetną bazą, w skład której wchodzą: pracownie przedmiotowe, aula szkolna, szatnia wyposażona w szafki dla każdego ucznia, sala sportowa, miasteczko ruchu drogowego, świetlica, biblioteka szkolna z centrum multimedialnym, sklepik szkolny połączony z jadalnią, sala korekcyjno taneczna, siłownia i odpowiednie pomieszczenia dla pracowników szkoły. Tabela 14. Pomieszczenia i pracownie w gimnazjum. Sale lekcyjne 10 Chemiczno-fizyczna 1 Pracownie Komputerowa 1 Językowa 1 Hala sportowa 1 Pomieszczenia do prowadzenia Siłownia 1 zajęć wychowania fizycznego Sala korekcyjno - taneczna 1 Świetlica 1 Aula 1 Szatnia 1 Stołówka 1 Biblioteka z czytelnią 1 Uczniowie naszych szkół mieli możliwość korzystania z bibliotek szkolnych, gdzie czekało na nich prawie woluminów, oraz materiałów dydaktycznych na najróżniejszych nośnikach. Tabela 15. Stan posiadania woluminów w szkołach podstawowych na terenie Gminy w roku szkolnym 2013/2014 Nazwa placówki Woluminy Powierzchnia jaką zajmuje biblioteka Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie ,76 Tabela 16. Zasoby biblioteczne Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Pomieszczenia Powierzchnia Woluminy Książki mówione i in. materiały dydaktyczne nagrane na kasety audio Materiały dydaktyczne nagrane na kasety video Materiały dydaktyczne na nośnikach elektron Komputer stał się nowym, potężnym narzędziem dydaktycznym motywującym zarówno ucznia, jak i nauczyciela, w rezultacie umożliwiającym lepsze i efektywniejsze kształcenie i samokształcenie. Dlatego też w naszych szkołach znajdują się pracownie komputerowe zaopatrzone w pokaźną ilość komputerów, dostępnych dla uczniów i pracowników. Edukacja, jak każda inna sfera działalności człowieka w społeczeństwie, ulega przeobrażeniom związanym ze zmianami warunków, w których się odbywa. Kierunki tych zmian są wyznaczone przez koncepcje edukacyjne lub w naturalny sposób wynikają z 13

14 przekształceń warunków społecznych i technicznych, towarzyszących edukacji. Dają się zauważyć zmiany wprowadzone do metod i treści nauczania. Coraz większe znaczenie ma własna praca uczniów, od których oczekuje się twórczej, samodzielnej działalności w rozwiązywaniu problemów. Od ucznia umiejętności korzystania z dostępnych środków informacji i skutecznego rozwiązywania problemów. Jest to jak najbardziej możliwe dzięki zastosowaniu w szkole technologii informacyjnej. Bazując na naturalnym zainteresowaniu dzieci wszelkimi nowościami, tym bardziej techniką komputerową, można osiągnąć na tym terenie niebywałe sukcesy uczniów. Komputer między innymi: pobudza i rozwija zainteresowania, wyrabia pozytywną motywację do nauki oraz pozytywny stosunek do nauczycieli i szkoły. Nasi uczniowie interesują się komputerami i chętnie z nimi pracują. Kolejna tabela przedstawia stan dostępu w szkołach do komputerów i internetu. W Gimnazjum wszystkie komputery posiadają dostęp do internetu szerokopasmowego. Tabela 17. Ilość komputerów w szkole z dostępem do Internetu Do użytku uczniów W pracowni komputerowej Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie Gimnazjum w Kobylej Górze 2013/ / / / / / / / W bibliotekach Pozostałe Szkoły w Gminie Kobyla Góra są systematycznie doposażone w różnorodny sprzęt, który pomaga uczniom w przyswajaniu trudnych zagadnień. Minęły czasy, kiedy przekazywanie wiedzy odbywało się przede wszystkim za pomocą podręczników oraz przekazu nauczyciela. Zmieniły się źródła pozyskiwania wiedzy. Choć podręczniki wciąż stanowią podstawę, to każda szkoła jest już wyposażona w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji. W ten sposób wiedza jest przekazywana uczniowi za pomocą różnych środków komunikacji. W szkołach znajdują się telewizory, odtwarzacze, ekrany ścienne, tablice zielone i białe, różnorodne sprzęty najnowszej generacji. Placówki starają się zapewnić dzieciom i młodzieży odpowiednią bazę sportową, która pozwala na spędzenie wolnego czasu, jak również na organizowanie zawodów i turniejów. Kompleks sportowy Moje boisko - ORLIK 2012, zlokalizowany na terenie stadionu sportowego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kobylej Górze przyczynia się do upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, a także poszerza bazę sportową Gminy i placówek oświatowych. Jest to obiekt użyteczności publicznej, ogólnodostępny, oświetlony, monitorowany i nieodpłatnie użytkowany. Uczniowie wszystkich szkół na ORLIKU mogą uprawiać różnorodne dyscypliny sportu w warunkach bezpiecznych i komfortowych. 14

15 PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH Uczniowie naszych szkół mają możliwość uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych co zgodnie z podstawowym założeniem reformy systemu edukacji, powoduje wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Zajęcia pozalekcyjne są to zajęcia dzieci i młodzieży szkolnej, organizowane przy czynnym udziale uczestników, przez szkołę, instytucje wewnątrzszkolne, wybrane przez nich dla spędzenia czasu wolnego, przynoszącego wypoczynek i rozrywkę, kształcące i doskonalące wewnętrznie, dające okazję do społecznego działania, a równocześnie uczące samodzielnego gospodarowania czasem pozostającym po wypełnieniu obowiązków związanych z lekcjami i innych. Zajęcia te na terenie Gminy w roku szkolnym 2013/2014 cieszyły się dużą popularnością rozwijając zainteresowania i uzdolnienia uczniów. Tabela 18. Udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 Rodzaj zajęć Liczba uczniów SK SM SP GM SK SM SP GM Liczba kół Informatyczne Techniczne Przedmiotowe Artystyczne Sportowe Turystyczno krajoznawcze Inne razem SK Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze SM Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach SP Szkoła podstawowa w Parzynowie GM Gimnazjum w Kobylej Górze Szkoły dbają o rozwój wszystkich uczniów, dlatego zapewniają różnorodne zajęcia również o charakterze specjalistycznym. Zajęcia specjalistyczne organizowane są w szkole dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. W zakresie zajęć specjalistycznych prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zajęcia te są prowadzone przez specjalistę, tj. nauczyciela o szczególnych kwalifikacjach lub uprawnieniach. Prócz ogólnego przygotowania z pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki - w zależności od typu niepełnosprawności uczniów w danej szkole) specjalista ma przygotowanie do prowadzenia terapii w swoim zakresie: logopeda do terapii zaburzeń mowy i rozwoju poznawczego, specjalista - rewalidant i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Specjalny" charakter zajęć zależy też od miejsca prowadzonej terapii. Dominuje forma indywidualnej pracy z dzieckiem. Zajęcia specjalistyczne w szkolnych planach nauczania nazywane są zajęciami rewalidacyjnymi i mogą mieć charakter: zajęć korekcyjnokompensacyjnych, usprawniających i wzmacniających mocne strony dziecka (rozwijają talenty i indywidualne uzdolnienia uczniów). 15

16 Tabela 19. Zajęcia specjalistyczne w szkołach Rodzaj zajęć 2013/ /2015 Liczba uczniów Liczba uczniów SK SM SP GM SK SM SP GM Rewalidacyjne Dydaktyczno wyrównawcze Korekcyjno kompensacyjne Logopedyczne Socjoterapeutyczne Inne o charakt. terapeutycz Resocjalizacyjne SK Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze SM Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach SP Szkoła podstawowa w Parzynowie NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie szkół podstawowych uczą się w swoich szkołach języka angielskiego, aby kontynuować jego naukę w gimnazjum. Uczniowie obligatoryjnie rozpoczynają naukę języka obcego już w klasie pierwszej i będą ją kontynuować na kolejnych etapach nauczania. Wielu rodziców decyduje się wdrażać dzieci do poznawania języka innego niż ojczysty jeszcze w przedszkolu. Zgodnie z nową podstawą programową : naukę języka obcego rozpoczynamy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, obowiązkową naukę drugiego języka obcego rozpoczynamy w gimnazjum, co najmniej jeden język obcy powinien być kontynuowany przez wszystkie etapy edukacji, Wszystkie te elementy umożliwią rozwój jakości nauczania i na pewno przyczynią się do wzrostu poziomu znajomości języka obcego. Tabela 20. Ilość dzieci uczących się języka obcego w szkole podstawowej na terenie Gminy. Klasy 2013/ /2015 SK SM SP SK SM SP SK Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze SM Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach SP Szkoła podstawowa w Parzynowie I II III IV V VI

17 Gimnazja mają obowiązek zapewnienia uczniom możliwości kontynuowania nauki języka, którego uczyli się w szkole podstawowej. Mają też dzielić uczniów na grupy według poziomów zaawansowania, by rozwijali swoje umiejętności językowe. Jednym z celów egzaminu z języka obcego w gimnazjum jest zagwarantowanie płynnej kontynuacji nauki języka na wszystkich etapach kształcenia. Suma informacji wynikających z oceny końcowej egzaminu powinna być wyznacznikiem właściwego przydziału ucznia do odpowiedniej grupy językowej, zapewniającej mu kontynuację nauki bez potrzeby powtarzania już znanego mu materiału. Tabela 21. Nauczanie języków obcych w Gimnazjum w Kobylej Górze w roku szkolnym 2013/2014 Liczba uczących się jako przedmiotu Klasa obowiązkowego j. angielski j. niemiecki I II III Razem PROMOCJE DO KLAS NASTĘPNYCH W roku szkolnym 20113/2014 w Szkole Podstawowej w Kobylej Górze jedna uczennica klasy III nie uzyskała promocji do następnej klasy. W Szkole Podstawowej w Mąkoszycach jeden uczeń z klasy III nie uzyskał promocji. W Szkole Podstawowej w Parzynowie uczeń klasy V nie uzyskał promocji. W Gimnazjum jeden uczeń w klasie I nie uzyskał promocji. ABSOLWENCI Absolwentami szkół podstawowych na terenie Gminy stało się 53 uczniów : 33 Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze, 23 Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach, 10 Szkoła Podstawowa w Parzynowie. Mury Gimnazjum opuściło 74 absolwentów. Tabela 22. Publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Uczniowie Oddziały Etaty Etaty nauczycieli administr. Razem w tym Razem w tym oddz. oddz. integrac. integrac. Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze , Etaty obsługi Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach ,71 0,5 2,38 Szkoła Podstawowa w Parzynowie ,92 0,5 1,25 Razem szkoły podstawowe Gimnazjum w Kobylej Górze ,62 2 7, ,

18 Tabela 23. Wskaźniki publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Uczniowie na oddział Etaty nauczycieli na oddział Uczniowie na etat nauczycielski Uczniowie na etat administracji Uczniowie na etat obsługi 17,55 1,73 10, ,25 Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach 20,33 2,45 8, ,26 Szkoła Podstawowa w Parzynowie 13 1,98 6, ,60 Średnio w szkołach podstawowych 17,48 1,98 8,82 183,5 48,10 Gimnazjum w Kobylej Górze 20,2 2,13 9, ,67 Średnio w gimnazjach 20,2 2,13 9, ,67 Tabela 24. Dane i wskaźniki oświatowe placówek oświatowych na terenie Gminy Kobyla Góra Przedszkola i oddziały przedszkolne 2013/ / / / 2013 Szkoły podstawowe 2013/ / / 2013 Gimnazja 2013/ / 2015 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów nauczycielskich Liczba etatów administracyjnych 14,7 14,71 13,97 39,78 41,62 40,44 22,84 21,27 20,86 1,75 1,75 1, Liczba etatów obsługi 7,75 6,25 7,92 8,29 7,63 7, Uczniowie na oddział 22,91 22,73 22,9 16,86 17,48 16, ,2 21,67 Etaty nauczycielskie na oddział Uczniowie na etat nauczycielski Uczniowie na etat administracji Uczniowie na etat obsługi 1,33 1,34 1,4 1,89 1,98 1,62 2,08 2,13 2,32 17, ,78 8,9 8,82 10,14 9,63 9,5 9, ,87 130, , , ,91 42,7 48,1 52,1 36,67 33,67 32,5 WYNIKI NAUCZANIA WYNIKI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W SPRAWDZIANIE ZEWNĘTRZNYM Do sprawdzianu 1 kwietnia 2014 r. przystąpiło w całym kraju uczniów z czego w naszej gminie 66 uczniów klas VI. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań można było otrzymać 40 punktów. 18

19 Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania, dobrze poradzili sobie z korzystaniem z informacji, nieco trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania i rozumowania. Średnie wyniki uczniów w naszej gminie niestety są niższe niż średnie dla całego kraju. Tabela 25. Średnie wyniki punktowe szkół. Średnie wyniki punktowe szkół Placówka szkoła gmina powiat województwo okręg kraj Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze 22,79 22,58 24,60 25,17 25,16 25,82 Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach 22,57 Szkoła Podstawowa w Parzynowie 21,90 30 Średnie wyniki uczniów szkół podstawowych na sprawdzianie w latach ,79 25,39 22,57 23,07 22,43 19,35 23,33 23,32 20,11 20,18 25,6 21,9 19,6 26,85 23, SK SM SP Uczniowie w naszej gminie najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi czytanie i korzystanie z informacji. Problem sprawiły zadania wymagające pisania oraz rozumowania. Wykorzystanie wiedzy w praktyce w stosunku do roku ubiegłego bardzo się poprawiło. 19

20 Liczba uczniów piszących sprawdzian sprawdzianu czytania pisania rozumowania korzystania z informacji wykorzystywanie wiedzy w praktyce Tabela 26. Współczynniki łatwości sprawdzianu oraz obszarów umiejętności Współczynniki łatwości sprawdzianu oraz obszarów umiejętności Łatwości Placówka Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach Szkoła Podstawowa w Parzynowie 33 0,57 0,72 0,45 0,50 0,59 0, ,56 0,76 0,48 0,42 0,64 0, ,55 0,65 0,43 0,43 0,78 0,58 WYNIKI SPRAWDZIANU W SKALI STANINOWEJ Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników. W skali staninowej nasze szkoły osiągnęły następujące wyniki : Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze średni wynik punktowy 22,79; stanin 3 niski Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach średnia szkoły 22,57; stanin 3 niski Szkoła Podstawowa w Parzynowie średni wynik punktowy 21,90; stanin 3 niski Tabela 27. Krajowe skale staninowe szkół sprawdzian 2014 stanin przedział średniej procent szkół 1- najniższy 7,0-19,6 4,1 2- bardzo niski 19,7-21,4 7,1 3- niski 21,5 23,0 11,8 4- niżej średni 23,1-24,5 17,5 5- średni 24,6-26,0 19,7 6- wyżej średni 26,1-27,5 17,0 7- wysoki 27,6-29,2 12,1 8- bardzo wysoki 29,3-31,3 7,0 9- najwyższy 31,4-37,7 3,7 20

21 wynik standaryzowany Metoda analizy tendencji rozwojowej szkoły umożliwia interpretowanie wyników egzaminacyjnych w odniesieniu do wyników populacji na przestrzeni lat. Na podstawie analizy tendencji rozwojowej można wnioskować o wzroście, spadku lub braku postępu w zakresie osiągnięć szkoły, a tym samym nie dopuszczać do uproszczonej oceny pracy szkoły w oparciu o średni wynik punktowy z jednego roku. Zobiektywizowane w ten sposób średnie wyniki punktowe szkoły z kolejnych lat umieszczono na jednym wykresie. Powstała na ich podstawie linia trendu określa tendencję rozwojową szkoły. Interpretację tendencji rozwojowej dla konkretnej szkoły należy rozpocząć od ustalenia czy jej wyniki standaryzowane w kolejnych latach przybierają wartości ujemne, co wskazuje na niższe osiągnięcia niż wyniki województwa lub dodatnie, czyli wyższe niż średnia wojewódzka. W dalszej kolejności można zwrócić uwagę, czy wartości wyników standaryzowanych są względnie stałe, czy też różnią się istotnie na przestrzeni lat np. spadają, by w następnym roku wzrastać i ponownie spadać. Następnie analizujemy linię trendu, jej nachylenie oraz kierunek. Oczywiście najbardziej pożądaną i modelową jest taka sytuacją, gdy wyniki standaryzowane przybierają coraz wyższe wartości dodatnie, nie obserwuje się w nich gwałtownych zmian oraz linia trendu jest rosnąca. Szkoły zarówno o niskich wynikach, jak i wysokich mogą potwierdzić tą metodą swoje sukcesy edukacyjne oraz monitorować organizację oraz skuteczność pracy dydaktycznej. SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLEJ GÓRZE 0,50 Tendencja rozwojowa szkoły 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0, r r r. -0,20 wynik szkoły linia trendu/tendencja rozwojowa 21

22 wynik standaryzowany wynik standaryzowany SZKOŁA PODSTAWOWA W MĄKOSZYCACH 0,50 Tendencja rozwojowa szkoły 0,40 0,30 0,20 0,10 0, r r r. -0,10-0,20 wynik szkoły linia trendu/tendencja rozwojowa SZKOŁA PODSTAWOWA W PARZYNOWIE 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30-0,40-0,50 Tendencja rozwojowa szkoły 2012 r r r. wynik szkoły linia trendu/tendencja rozwojowa 22

23 WYNIKI EGZAMINU ZEWNETRZNEGO W GIMNAZJUM W KOBYLEJ GÓRZE Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu br. przystąpiło prawie 372 tysiące spośród uczniów III klasy gimnazjum (98%). W naszej gminie było to 73 uczniów. Egzamin przeprowadzono kwietnia. Sprawdzanie prac egzaminacyjnych na terenie kraju koordynowali eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Liczba zdobytych punktów decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły średniej. W dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami szkolnymi uczniowie otrzymali zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Tabela 28. Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego Średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego - układ terytorialny Przedmiot Historia, WOS Język polski Przyrodnicze Matematyka Język angielski poziom podstawowy Język angielski poziom rozszerzony Język niemiecki poziom podstawowy Język niemiecki poziom rozszerzony Liczba zdających Gimnazjum w Kobylej Górze powiat województwo okręg kraj 57,40 57,33 58,11 57, ,90 63,28 65,43 65, ,10 50,56 51,18 50, ,86 47,69 46,79 45, ,00 60,45 65,30 65, ,50 46,74 45,20 45, ,31 49,24 52,59 53, ,62 41,75 35,45 36,07 39 Wyniki w skali staninowej z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego : język polski stanin 5 - średni historia i WOS stanin 5 - średni matematyka stanin 5 - średni przyrodnicze stanin 5 - średni język angielski poziom podstawowy stanin 5 średni język angielski poziom rozszerzony stanin 6 wyżej średni język niemiecki poziom podstawowy stanin 5 średni 23

24 język niemiecki poziom rozszerzony stanin 5 średni Tendencja rozwojowa w Gimnazjum w Kobylej Górze w każdym przedmiocie jest rosnąca. 24

25 wynik standaryzowany wynik standaryzowany Tendencja rozwojowa szkoły Przedmioty przyrodnicze 0,00-0,13-0, wynik standaryzowany linia trendu Tendencja rozwojowa szkoły Matematyka 0,26 0,13 0,00-0,13-0, wynik standaryzowany linia trendu Tendencja rozwojowa szkoły w stosunku do języków obcych w każdym przypadku jest również rosnąca. 25

26 KONKURSY I OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnorodnych konkursach przedmiotowych i osiągają w nich znaczące sukcesy. Uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w konkursach przedmiotowych ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących, co pozwala im na wykazanie się swoimi zdolnościami i umiejętnościami z różnych dziedzin. Każdy ma szanse wykazać się w tej dziedzinie, która go najbardziej interesuje. Udział w międzyszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych to najlepszy sposób odkrywania i rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień. Zasadnicze znaczenie ma udział ucznia w konkursie, a nie wynik, jaki osiągnął. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie szkół na terenie Gminy Kobyla Góra zanotowali następujące rezultaty : SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLEJ GÓRZE KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE 1. IX edycja Dni Kultury Szkolnej w Ostrzeszowie: 2. w kategorii recytacje I miejsce Magdalena Wypchło kl.ii, III m. Karol Morta kl.va. 3. II miejsce w kategorii zespół instrumentalny, 4. II miejsce w kategorii aerobik grupowy dziewcząt, 5. III miejsce w kategorii teatr; 6. Powiatowy konkurs plastyczny Podziel się życiem Im. Oliwier Smolny; IIIm. Mateusz Błażejewski, Magdalena Wypchło kl. II; 7. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poeci dzieciom dzieci poetom wyróżnienie Magdalena Wypchło kl. III; i Radosław Koźmiński kl.ivb; 8. Powiatowy konkurs plastyczny Jan Paweł II bliski dzieciom Im. Katarzyna Wesołowska, Anna Kochan kl. II; 9. Powiatowy konkurs plastyczny Bezpecznie na wsi IIIm. Marta Gorzelańczyk kl.iiia; 10. Powiatowy konkurs plastyczny Strojne jajo Im. Julia Adamska kl. IVa; 11. Powiatowy konkurs recytatorski Jak kamień z serca im. Karol Morta kl. Va; 12. Ogólnopolski konkurs plastyczny Kartka świąteczna IIIm. Wiktor Pawlak kl. Vb; 13. Ogólnopolski konkurs plastyczny Ptaki w mieście Im. - Wiktor Pawlak kl. Vb; 14. Ogólnopolski konkurs plastyczny Meksyk IIm. - Wiktor Pawlak kl. Vb; 15. Powiatowy konkurs ortograficzny wyróżnienie Bartosz Stodolski kl.vib; 16. Konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym drużynowo I miejsce w powiecie, awans do etapu wojewódzkiego; 17. udział w Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczym na szczeblu wojewódzkim Bartosz Stodolski, kl.vib); udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego oraz Wojewódzkim Konkursie Matematycznym na szczeblu rejonu; ZAWODY SPORTOWE 1. Eliminacje rejonowe SZS w Aerobiku Grupowym Dziewcząt III miejsce; Finały Wojewódzkie SZS w Aerobiku Grupowym Dziewcząt XIIIm. 2. Turniej piłki nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku chłopcy II miejsce, dziewczynki III miejsce (powiat); 3. Powiatowe Biegi Przełajowe SZS Im. Nicola Pietroń VIa; VIm. Jakub Izydorski kl.vb; 26

27 4. Mistrzostwa Wielkopolski LZS w Biegach Przełajowych XVIIIm. - Nicola Pietroń VIa; 5. CROSS Ostrzeszowski IIIm. Jagoda Kafanka Ivb, VIm. Patryk Krawczyk kl.ivb i Nicola Pietroń kl.via; 6. Mistrzostwa Wielkopolski SZS w Biegach Przełajowych 26m./90 Nicola Pietroń kl.via; 7. Drużynowy Czwórbój LA rejon 13m./66 Jagoda Kafanka- IVb; 8. VI Powiatowe Biegi Przełajowe Pracujcie dalej Im. Nicola Pietroń kl.via; 9. Powiatowe Zawody Pływackie Iim. Marta Gorfzelańcdzyk kl.iiia; 10. Biegi przełajowe O Puchar Kocich Gór drużynowo III miejsce. SZKOŁA PODSTAWOWA W MĄKOSZYCACH KONKURSY PRZEDMIOTOWE 1. Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności Szkolnych Sobieradzik kl III II miejsce Zuzanna Kruszelnicka, Kamil Kauka, Patryk Poźniak 2. Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy udział w etapie rejonowym Jakub Szczygieł 3. Powiatowy Konkurs Ortograficzny nagroda specjalna za najestetyczniejsze pismo Marlena Siwek; udział Mikołaj Homiński 4. Ostrzeszowskie Dni Kultury Szkolnej: II miejsce - zespół wokalny III miejsce - zespól teatralny III miejsce rysunek Aleksandra Czarkowska wyróżnienie - zespół taneczny wyróżnienie - zespół instrumentalny 5. Powiatowy Konkurs Plastyczny Strojne jajo I miejsce Hubert Grygowski 6. Rejonowy Konkurs Plastyczny KRUS Bezpiecznie na wsi - wyróżnienie Piotr Kokociński 7. Powiatowy Konkurs Plastyczny pt Motyl IV miejsce Marcjanna Noculak 8. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce udział w etapie powiatowym Jakub Szczygieł i January Józefowicz 9. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim udział - Jakub Szczygieł, Julia Kaszubiak, Marlena Siwek 10. Powiatowy Konkurs Recytatorski Jak kamień z serca udział - Julia Kaszubiak 11. Powiatowy Konkurs Recytatorski Poeci dzieciom, dzieci poetom udział - Maciej Maurp 12. Powiatowy Konkurs Plastyczny Jan Paweł II Przyjaciel dzieci - udział Zuzanna Godlewska ZAWODY SPORTOWE 1. Mistrzostwa Powiatu w LA I miejsce bieg na 60m - Karolina Miszczak I miejsce rzut piłeczką palantową Sandra Grondys II miejsce rzut piłeczka palantową Julia Knap II miejsce rzut piłeczka palantową Eryk Załachowski III miejsce bieg na 600m Karolina Miszczak 2. Powiatowa Sztafeta Niepodległościowa II miejsce drużyna 27

28 3. Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej IV miejsce 4. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Orlik CUP II miejsce w półfinale (kl. II VI) 5. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej U 10 o Puchar Tymbarku III miejsce w półfinale (kl. I III) III miejsce w półfinale (kl.iv-vi) ) 6. Biegi Przełajowe o Puchar Kocich Gór IV miejsce drużynowo 7. Cross Ostrzeszowski VI miejsce - drużynowo SZKOŁA PODSTAWOWA W PARZYNOWIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 1. Aleksnadra Noculak - II m-ce w Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie im. Stanisława Czernika 2. Pierwszy zwiastun wiosny konkurs powiatowy: Roksana Fluder i Adam Babarowski III m- ce, Aleksandra Noculak IV m-ce 3. Strojne jajo konkurs powiatowy - Kinga Mądra III m-ce 4. Gminny Baranek wielkanocny: Maciej Kwaśny I m-ce, Jakub Mądry IV m-ce, Kinga Mądra IV m-ce, Roksana Fluder - wyróżnienie 5. Gminny konkurs piosenki: Kinga Mądra I m-ce, Kaja Kaczmarek II m-ce, Agata Staniszewska III m-ce 6. Gminny konkurs poezji Zima w poezji : Oliwia Tomala II m-ce 7. Gminny konkurs historyczny 25 lat okrągłego stołu : Sandra Bacik, Roksana Fluder, Wiktoria Braun II m-ce 8. Powiatowy konkurs recytatorski Poeci dzieciom dzieci poetom : Damian Niełacny wyróżnienie 9. Gminny konkurs wiedzy o Gminie Kobyla Góra: Sandra Bacik, Roksana Fluder, Aleksandra Noculak III m-ce 10. Ortograficzny konkurs O pióro Dyrektora Szkoły : Sandra Bacik I m-ce, Aleksandra Noculak II m-ce, Roksana Fluder III m-ce ZAWODY SPORTOWE 1. Biegi przełajowe O Puchar Kocich Gór : Maciej Kwaśny I m-ce Wojciech Kozłowski II m-ce Paweł Tomczyk III m-ce Konrad Urbański IV m-ce Katarzyna Marek IV m-ce 2. Gminne biegi przełajowe: Kacper Mikulec I m-ce Kinga Głowiak II m-ce Katarzyna Marek II m-ce Damian Piórek II m-ce 28

29 GIMNAZJUM W KOBYLEJ GÓRZE Łącznie w konkursach na wszystkich etapach wzięło udział 819 uczniów z czego: - w konkursach przedmiotowych 93 uczniów; - w konkursach tematycznych 214 uczniów; - w konkursach szkolnych 276 uczniów; - w zawodach sportowych 236 uczniów. Poniżej przedstawiono tylko kilka przykładów: KONKURSY PRZEDMIOTOWE i TEMATYCZNE 1. Finał Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego - Hanna Szuflińska 2. KANGUR-Międzynarodowy Konkurs Matematyczny wyróżnienia na etapie centralnym - D. Kempa; K. Kubiak; K. Kocot 3. XIV Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla gimnazjów etap wojewódzki V m-ce P.Guder 4. Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko 2013 r. etap centralny - wyróżnienie D. Kempa 5. VI Międzygimnazjalny Konkurs Chemia bez tajemnic etap rejonowy - II m-ce D. Kempa 6. Potyczki humanistyczne etap powiatowy I miejsce A. Bator, P. Jasiak, H. Szuflińska 7. III Powiatowy Konkurs Chemiczno-Fizyczny III miejsce zespołowo: K. Kocot, P. Guder, D. Kempa 8. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom - etap powiatowy II miejsce P.Guder 9. XV Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - Żłóbek Wielkopolski etap wojewódzki: III miejsce M. Brej; 10. I Powiatowy Konkurs Plastyczny Podziel się życiem III Dzień Dawcy Szpiku Kostnego w Ostrzeszowie etap powiatowy I miejsce K. Mielcarek, 11. IV Powiatowy Konkursu Piosenki Angielskiej i Niemieckiej II miejsce K.Piechota, A.Bator 12. XII edycja konkursu wokalnego Ostrzeszowski idol - finalistka K. Piechota 13. VII Powiatowe święto Kolęd i Pastorałek I miejsce kat. zespół wokalny ZAWODY SPORTOWE 1. I m-ce - Wielkopolski Turniej Orlika Mistrzostwa Powiatu w Streetballu Dziewcząt 2. III m-ce Wielkopolski Turniej Orlika Mistrzostwa Rejonu w Streetballu Dziewcząt 3. II m. -Turniej Streetball 4. II m-ce - Mistrzostwa Powiatu w Aerobiku Grupowym 5. III m-ce - Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Aerobiku Grupowym 6. VIII m-ce - Finał Mistrzostwa Wielkopolskiego w Aerobiku Grupowym 7. Dni Kultury Szkolnej przegląd tańca II miejsce w aerobiku grupowym 8. III m-ce - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Chłopców 9. II m-ce - Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt 10. Mistrzostwa Powiatu w LA I m.- Mikołaj Jakóbczak-110m przez płotki, skoku w dal, II m.- Paulina Rybczyńska-1000m I m.-paulina Baranowska-600m II m. Marta Hazubska 1000m II m. Milena Mądra 600m II m. Ewelina Janiak skok wzwyż I m.-natalia Tomczyk-pchnięcie kulą I m.- sztafeta szwedzka dziewcząt 11. Mistrzostwa Rejonu Kaliskiego w Indywidualnej LA - I m Mikołaj Jakóbczak w skoku w dal, I m. sztafeta chłopców M. Liebner, M. Szudy, H. Urbański, M. Jakóbczak 12. Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnej LA - I m Mikołaj Jakóbczak w skoku w dal, II m. sztafeta chłopców M. Liebner, M. Szudy, H. Urbański, M. Jakóbczak 29

30 13. Ogólnopolskie Biegi Przełajowe O puchar Kocich Gór II. m. drużynowo, I m. M.Mądra, I m. P. Baranowska, III m. P. Rybczyńska 14. Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych I m. P.Rybczyńska, M.Mądra, II m. M. Hazubska, II m. Sz. Falis 15. Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców I m. KADRA PEDAGOGICZNA ZATRUDNIONA W PLACÓWKACH OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY KOBYLA GÓRA W roku szkolnym 2013/2014 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kobyla Góra wg stanu na nauczyciele w pełnym wymiarze realizowali zadania na 67 etatach i w niepełnym wymiarze 27 nauczycieli realizowało 10,60 etatu. Tabela 29. Kadra nauczycielska zatrudniona w przedszkolach i szkołach Pełnozatrudnieni Niepełnozatrudnieni Liczba osób Liczba etatów Liczba osób Liczba etatów Przedszkole w Kobylej Górze ,56 Przedszkole w Mąkoszycach ,15 Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze 17 w tym 1 etat oddział przedszkolny ,99 Szkoła Podstawowa w Mąkoszycach 12 w tym 1 etat oddział przedszkolny ,71 Szkoła Podstawowa w Parzynowie 9 w tym 2 etaty oddział przedszkolny 9 2 0,92 Gimnazjum w Kobylej Górze ,27 Razem ,60 W naszej gminie wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, wielu skończyło studia podyplomowe. Obok posiadanego wykształcenia kierunkowego nauczyciele systematycznie dokształcają się zawodowo. W budżecie każdej placówki zapewnia się wymagane ustawowo środki na ten cel. Nakłady na dokształcanie nauczycieli i formy doskonalenia owocują zdobywaniem przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego. Największą liczbę stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani. Tabela 30. Awans zawodowy nauczycieli Na stopień nauczyciela Liczba przeprowadzonych postępowań w roku kontraktowego mianowanego dyplomowanego

31 Stażyści Kontrakt. Mianowani Dyplom. Stażyści Kontrakt. Mianowani Dyplomowani Stażyści Kontrakt. Mianowani Dyplom. Stażyści Kontrakt. Mianowani Dyplomowani Tabela 31. Kadra nauczycielska wg stopnia awansu zawodowego. 2013/ /2015 Liczba nauczycieli Procent Liczba nauczycieli Procent Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła podstawowa w Kobylej Górze Szkoła podstawowa w Mąkoszycach Szkoła podstawowa w Parzynowie Gimnazjum w Kobylej Górze ,16 4,16 45,84 45, ,53 47,36 42, ,85 57, ,09 81,82 9, ,33 83,34 8, ,00 44,00 36, ,39 47,83 34,78 Razem ,13 13,83 53,19 30, ,30 10,35 54,02 33,33 Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego w roku szkolnym 2013/ Stażyści Kontrakt. Mianowani Dyplom. 2 0 Przedszkole w Kobylej Górze Przedszkole w Mąkoszycach Szkoła podstawowa w Kobylej Górze Szkoła podstawowa w Mąkoszycach Szkoła podstawowa w Parzynowie Gimnazjum w Kobylej Górze 31

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 r.

Wyprawka szkolna w 2014 r. Wyprawka szkolna w 2014 r. W związku z projektem uchwały Rada Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna pomoc w formie dofinansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

II, III i VI szkoły podstawowej; II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić: Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - Wyprawka szkolna W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/2013Wójta Gminy Limanowa z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie: ustalenia terminu do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014/15

Wyprawka szkolna 2014/15 Wyprawka szkolna 2014/15 Do 12 września można składać w koszalińskich szkołach wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach "Wyprawki szkolnej" W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc udzielana uczniom. w formie dofinansowania zakupu podręczników. - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015

Pomoc udzielana uczniom. w formie dofinansowania zakupu podręczników. - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015 Pomoc udzielana uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników - Wyprawka szkolna w roku szkolny 2014/2015 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Pomoc finansowa udzielana na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Wzorem lat ubiegłych tak również w tym roku realizowany będzie Rządowy program pomocy uczniom pn. Wyprawka szkolna. W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 informacje Zgodnie z 5 ust. 3 projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

* dotyczy tylko uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

* dotyczy tylko uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym JAK UBIEGAĆ SIĘ O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ 1. Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych* należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w nadchodzącym roku

Bardziej szczegółowo

Pomocy udziela się uczniom:

Pomocy udziela się uczniom: WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W 2014 roku będzie kontynuowany rządowy program pomocy uczniom Wyprawka szkolna. w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2013 Burmistrz Okonka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 Miastkowo 2016 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE DO PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH WYPRAWKA SZKOLNA Niniejszym informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazał się projekt uchwały

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Źródło danych: projekt uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Źródło danych: projekt uchwały oraz rozporządzenia Rady Ministrów Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, zagwarantowanie łatwiejszego dostępu do nowych podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA. I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom:

POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA. I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom: POMOC W ZAKUPIE PODRĘCZNIKÓW W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA I. Dofinansowanie zakupu podręczników w Gminie Nowy Targ będzie udzielane uczniom: * rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015

Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Rządowy program Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014/2015 Do 10 września 2014 r. rodzice uczniów klas II-III oraz klasy VI szkoły podstawowej, klas III szkół ponadgimnazjalnych, jak również rodzice dzieci

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI szkoła ponadgimnazjalna zasadnicza szkoła zawodowa uczniowie klas III szkoła

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Informacja dla: szkoła podstawowa uczniowie klas I szkoła podstawowa uczniowie klas II-III szkoła podstawowa uczniowie klas VI uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Na podstawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013/2014

Wyprawka szkolna 2013/2014 Dofinansowanie na zakup podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW?

KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW? WYPRAWKA SZKOLNA 2014 KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW? Uczniom klas II, III lub VI szkoły podstawowej i klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Samborzec z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. Wyprawka szkolna Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Gmina Łapy Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zgodnie z 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015 Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2014 /2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014

dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014 dofinansowanie zakupu podręczników wyprawka szkolna 2013/2014 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, uczniów w klasach

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014 Wyprawka szkolna 2014 W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. Dofinansowanie zakupu podręczników

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. - WYPRAWKA SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014 informacje wstępne Zgodnie z 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zgodnie z 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników,

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana zostaje do: uczniów z klas II-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR XLIX/14 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R. SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE NOWE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Podstawa prawna Artykuł

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Kto może skorzystać z pomocy? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana jest dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Miasta i Gminy Wronki:

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej: 1.

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej: 1. Wyprawka szkolna na rok 2014 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009. Październik 2009 r. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Halinów za rok szkolny 2008/2009 Październik 2009 r. Podstawy prawne gminnych zadań oświatowych Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna. informuje o możliwości zakupu podręczników dla uczniów. w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Gniezna. informuje o możliwości zakupu podręczników dla uczniów. w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 Wyprawka szkolna na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 984 /2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 lipca 2015 r. - w sprawie ustalenia terminu składania wniosków oraz ogłoszenia o możliwości ubiegania się o pomoc dla uczniów w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Załącznik nr 2: PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Ogłoszenie Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie, informuje, że do 10 września 2014 r. istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM

WYPRAWKA SZKOLNA informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. (Dz. U. z r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM WYPRAWKA SZKOLNA 2013 informacja na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 17.07.2013 r., poz. 818) KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY UCZNIOM

PROGRAM POMOCY UCZNIOM PROGRAM POMOCY UCZNIOM Pobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku szkolnym kontynuowany jest Rząwy program pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka szkolna w formie finansowania zakupu podręczników kształcenia

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23

ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 ZARZĄDZENIE NR 3081/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-12-23 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna W dniu 12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna. W dniu 18 lipca

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, po. 2572 ze zmianami); 2) Uchwala Rady Ministrów Nr 144/2014 z dnia 29 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/...... Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r......... /adres zamieszkania/ /PESEL* Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun,

Bardziej szczegółowo

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2015 ROKU

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY W 2015 ROKU PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zm.); 2) projekt Uchwały Rady Ministrów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie Rządowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy Janikowo Janikowo, 03 września 2015 r. Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Informacja w sprawie finansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rząwego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

Termin i miejsce składania wniosków

Termin i miejsce składania wniosków RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM w 2014 r. WYPRAWKA SZKOLNA oraz DARMOWY PODRĘCZNIK i dotacja na podręczniki do nauczania języka obcego oraz na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów : uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl

e-mail:mdarowska@um.dzierzoniow.pl http://www.um.dzierzoniow.pl e-mail:um@um.dzierzoniow.pl RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2014 r. WYPRAWKA SZKOLNA I N F O R M A C J A DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH/ RODZICÓW ZASTĘPCZYCH, KTÓRYCH DZIECI REALIZOWAĆ BĘDĄ OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI W

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2014/2015 Z Wyprawki Szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkoły podstawowej, którzy we wrześniu 2014 roku otrzymają rządowy podręcznik. WYPRAWKA SZKOLNA w roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014

OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014 OGŁOSZENIE - WYPRAWKA SZKOLNA 2014 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. dotyczącego tegorocznej edycji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna" został przekazany

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej. Rodzice uczniów klas III

Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej. Rodzice uczniów klas III Kraków, dn. 23.08.2015 r Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej. Rodzice uczniów klas III Realizator :pedagog szkolny W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.

pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. Uprzejmie informuję rodziców uczniów szkół funkcjonujących na terenie gminy Piła, że zgodnie z założeniami projektu Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014 pomoc skierowana

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015.

Informacja dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015. Informacja tycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Wyprawka szkolna 2015. Wójt Gminy Suchy Dąb, zgodnie z 4 ust. 3 projektu Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Załącznik Nr 1 Informacja dotycząca zasad udzielania pomocy na zakup podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. Wyprawka szkolna Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych Ogłoszenie Burmistrza Wielenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych WYPRAWKA SZKOLNA W roku szkolnym 2014/2015 pomoc skierowana

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko 2. Adres zamieszkania 3. Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna w 2014 roku

Wyprawka szkolna w 2014 roku Wyprawka szkolna w 2014 roku W roku szkolnym 2014/2015 z Wyprawki szkolnej zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik. I. DOFINANSOWANIE zakupu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić: Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna" dzieciom i młodzieży uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna Informacja w sprawie Rząwego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) Imię i nazwisko Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Burmistrz Miasta Zgorzelec informuje o możliwości dofinansowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego lub

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWOWE INFORMACJE O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Wyprawka szkolna 2015 Zgodnie z Rządowym programem pomocy uczniom w roku 2015 Wyprawka szkolna., pomoc w formie dofinansowania dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna szczegóły

Wyprawka szkolna szczegóły Wyprawka szkolna szczegóły W dniu 29 lipca 2014 r. Rada Ministrów podjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo