PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowanie systemów zapewnienia jakości Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Ekonomiczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Specjalnościowy Semestr VI Profil studiów Praktyczny Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 0 Wykład 8 Laboratorium 5 Laboratorium Inna forma (jaka)p 0 Inna forma (jaka)p 8 Razem 75 Razem 45 Praca własna studenta 75 Praca własna studenta 05 Razem 50 Razem 50 ECTS 5 ECTS 5 CEL PRZEDMIOTU poznanie statystycznych metod planowania zapewnienia jakości. Badanie zdolności procesów i urządzeń do przewidywania i planowania jakości wyrobów WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI opanowanie narzędzi statystycznych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Ma podstawową wiedzę niezbędną do zastosowania układów automatyki w technice. Posiada wiedzę w zakresie organizacji inżynierii produkcji W Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności K_W0 K_W K_W5 U Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębirstwem, zarządzaniem produkcja, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej Umiejętności Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi określić aspekt ekonomiczne realizowanych zadań

2 U K K Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych parametrów fizycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski Potrafi: wykonać pomiary podstawowych wielkości chemiczne, fizyczne, opracować otrzymane wyniki pomiarów, określić błędy i niepewności pomiarów stosując w praktyce metody statystyczne Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia na studiowanym kierunku studiów TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) K_U0 K_U0 K_U0 K_K0 K_K04 K_K05 W L P Statystyka dla inżynierów jako narzędzie w projektowaniu zapewniania jakości Stastystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne źródłem wiedzy o populacji Badanie zdolności procesów i urządzeń Statystyczna kontrola procesów Projektowanie kart kontrolnych W L P Statystyka dla inżynierów jako narzędzie w projektowaniu zapewniania jakości Stastystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne źródłem wiedzy o populacji Badanie zdolności procesów i urządzeń Statystyczna kontrola procesów Projektowanie kart kontrolnych WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 60% 0% 0% Ma podstawową wiedzę niezbędną do zastosowania układów automatyki w technice. Posiada wiedzę w

3 W U U K K Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie wybranej specjalności Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębirstwem, zarządzaniem produkcja, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi określić aspekt ekonomiczne realizowanych zadań Potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych parametrów fizycznych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski Potrafi: wykonać pomiary podstawowych wielkości chemiczne, fizyczne, opracować otrzymane wyniki pomiarów, określić błędy i niepewności pomiarów stosując w praktyce metody statystyczne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia na studiowanym kierunku studiów OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów Praca własna studenta Suma ECTS 5 5 LITERATURA Podstawowa Volk W. Statystyka stosowana dla inżynierów. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 7r. Jarosław Podgórski. Statystyka dla studiów licencjackich. PWE Warszawa 00 Uzupełniajaca K. Manczak: Metody identyfikacji wielowymiarowych obiektów sterowania. WNT Warszawa,7 r.

4 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Finanse i rachunkowość przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Specjalnościowy Semestr VI Profil studiów Praktyczny Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 0 Wykład 8 Laboratorium 5 Laboratorium Inna forma (jaka) 5 Inna forma (jaka) Razem 60 Razem 6 Praca własna studenta 0 Praca własna studenta 54 Razem 0 Razem 0 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU zaprezentowanie specyfiki zjawisk finansowych w odniesieniu do systemu finansowego przedstawienie i zrozumienie przez studentówprzepływów finansowych w gospodarce rynkowej zapoznanie studentów z podstawami rachunkowości w podmiotach gospodarczych Brak WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W Wiedza zdobycie wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań systemu finansowego państwa w gospodarce rynkowej student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu finansów i rachunkowości K_ K_W5 K_W6 U U K Umiejętności student ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną użyteczną w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych student ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej Kompetencje społeczne student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie finansów i rachunkowości K_U K_U K student ma umiejętność samokształcenia się K_K0 K_K0 K_K05 K_K06

5 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) System finansowy państwa w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. System powiązań pomiędzy zasobami państwa a przedsiębiorstwa. Finanse publiczne, zakres, podział formy organizacyjne, zasady rozliczania. Dochody publiczne, wydatki publiczne, budżet państwa, procedura budżetowa. System finansów w jednostkach samorządu terytorialnego, dochody i wydatki Zasady finansowania przedsiębiorstw. Kapitał własny i jego koszt oraz źródła kapitału obcego i możliwości jego pozyskania. Relacje kapitał własny kapitał obcy. Koszty długu przedsiębiorstw. Inwestowanie, metody oceny projektów inwestycyjnych. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady i podstawy prawne rachunkowości. Majątek i kapitały przedsiębiorstwa pojęcie bilansu i określenie zasad jego sporządzania. Pojęcie przychodów i kosztów w rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. System finansowy państwa w gospodarce rynkowej. Strumienie i zasoby finansowe w gospodarce. System powiązań pomiędzy zasobami państwa a przedsiębiorstwa. Finanse publiczne, zakres, podział formy organizacyjne, zasady rozliczania. Dochody publiczne, wydatki publiczne, budżet państwa, procedura budżetowa. System Zasady finansowania finansów w jednostkach przedsiębiorstw. samorządu Kapitał terytorialnego, własny i jego dochody koszt oraz i wydatki źródła kapitału obcego i możliwości jego pozyskania. Relacje kapitał własny kapitał obcy. Koszty długu przedsiębiorstw. Inwestowanie, metody oceny projektów inwestycyjnych. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa. Zasady i Pojęcie podstawy przychodów prawne rachunkowości. i kosztów w Majątek i kapitały przedsiębiorstwa pojęcie rachunkowości przedsiębiorstw. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. W W U U K K W L P W L P Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% zdobycie wiedzy niezbędnej do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań systemu finansowego państwa w gospodarce rynkowej student ma podstawową wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej z zakresu finansów i rachunkowości 0 0 student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie finansów i rachunkowości student ma umiejętność samokształcenia się WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA student ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną użyteczną w zakresie finansów i rachunkowości podmiotów gospodarczych student ma podstawową wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej 0 OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 60 Praca własna studenta 0 Niestacjonarne 6 54

6 LITERATURA Podstawowa Podstawka M. (red.): Finanse. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 00 Bereżnicka J., Franc-Dąbrowska J.: Podstawy rachunkowości. SGGW, Warszawa 006 Uzupełniajaca Micherda D.: Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wyd. PWN, Warszawa 005

7 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Komunikacja interpersonalna przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil studiów Praktyczny Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Specjalnościowy Semestr VII Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Laboratorium Laboratorium Inna forma (projekt) 5 Inna forma (projekt) Razem 0 Razem 8 Praca własna studenta 70 Praca własna studenta 8 Razem 00 Razem 00 ECTS 4 ECTS 4 CEL PRZEDMIOTU Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi komunikacji interpersonalnej w społeczeństwach postmodernistycznych, w których nastąpiło rozszerzenie funkcji komunikowania, informacja stała się w sensie rzeczywistym formą władzy, a nowe narzędzia i techniki zmieniły w sposób zasadniczy rolę ludzi w tym procesie i jego zakres. Brak wymagań wstępnych. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W W U U Ma wiedzę z zakresu matematyki. Potrafi porozumiewać się i stosować tę wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki.potrafi porozumiewać się i stosować tę wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Ma podstawową wiedzę z chemii. Potrafi porozumiewać się i stosować te wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Umiejętności Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi określić aspekt ekonomiczne realizowanych zadań Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację, wykorzystując współczesne techniki multimedialne, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego K_W0 K_W0 K_W04 K_U0 K_U04 K_U5

8 K K Potrafi obserwować i interpretować otaczające go zjawiska społeczne i wykorzystywać poznane teorie do analizy wybranych problemów Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierametalurga, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. W działalności inżynierskiej kieruje się zasadami etyki Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) K_K0 K_K0 K_K0 Podstawy porozumiewania się interpersonalnego. Procesy międzyosobowe. Kultura a porozumiewanie się. Porozumiewanie się a obraz siebie. Tworzenie wiadomości. Użycie (i nadużycie) języka. Płeć a język. Komunikacja niewerbalna. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Typy komunikacji niewerbalnej. Słuchanie. Składniki procesu słuchania. Rodzaje reakcji słuchającego. Wyrażanie emocji. Rodzaje emocji. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Dynamika relacji interpersonalnych. Tworzenie relacji w komunikacji interpersonalnej. Zyskiwanie uległości w relacjach interpersonalnych. Intymność i dystans w relacjach. Ujawnianie siebie w relacjach Klimat porozumiewania się interpersonalnego. Tworzenie dobrego klimatu. Przekształcanie złego klimatu. Radzenie sobie z konfliktami. Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Podejście do konfliktów. Konflikty w systemach relacyjnych. Styl rozwiązywania konfliktów. Radzenie sobie z konfliktami. Międzyosobowe porozumiewanie się w pracy. Porozumiewanie się w organizacjach. Relacje osobiste. Relacje w pracy zespołowej. Podstawy porozumiewania się interpersonalnego. Procesy międzyosobowe. Kultura a porozumiewanie się. Porozumiewanie się a obraz siebie. Tworzenie wiadomości. Użycie (i nadużycie) języka. Płeć a język. Komunikacja niewerbalna. Funkcje komunikacji niewerbalnej. Typy komunikacji niewerbalnej.słuchanie. Składniki procesu słuchania. Rodzaje reakcji słuchającego. Wyrażanie emocji. Rodzaje emocji. Jak sobie radzić z trudnymi emocjami. Dynamika relacji interpersonalnych. Tworzenie relacji w komunikacji interpersonalnej. Zyskiwanie uległości w relacjach interpersonalnych. Intymność i dystans w relacjach. Ujawnianie siebie w relacjach. Klimat porozumiewania się interpersonalnego. Tworzenie dobrego klimatu. Przekształcanie złego klimatu. Międzyosobowe porozumiewanie się w pracy. Porozumiewanie się w organizacjach. Relacje osobiste. Relacje w pracy zespołowej. W C P W C P 0

9 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W W U U K K Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 70% 0% 0% Ma wiedzę z zakresu matematyki. Potrafi porozumiewać się i stosować tę wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Ma elementarną wiedzę w zakresie fizyki.potrafi porozumiewać się i stosować tę wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Ma podstawową wiedzę z chemii. Potrafi porozumiewać się i stosować te wiedzę w zakresie studiowanego kierunku studiów. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację, wykorzystując współczesne techniki multimedialne, poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego Potrafi obserwować i interpretować otaczające go zjawiska społeczne i wykorzystywać poznane teorie do analizy wybranych problemów Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierametalurga, w tym ich wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Niestacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0 8 Praca własna studenta 70 8 Suma ECTS 4 4 LITERATURA Podstawowa Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 004. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, 00. Hartley P., Komunikowanie interpersonalne, Wrocław 006. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 007. Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Kraków 007. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wrocław 006. Uzupełniajaca Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 000. Kozyra B., Komunikacja bez barier, Warszawa 008. Mosty zamiast murów : o komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, Warszawa 000. Ociepka B.: Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 00. Oppermann K., Webber E., Style porozumiewania się w pracy, Gdańsk 007. Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 00.

10 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Logistyka w przedsiębiorstwie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Specjalnościowy Semestr V Profil studiów Praktyczny Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Laboratorium 5 Laboratorium Inna forma (jaka)p 5 Inna forma (jaka)p Razem 45 Razem 7 Praca własna studenta 05 Praca własna studenta Razem 50 Razem 50 ECTS 6 ECTS 6 CEL PRZEDMIOTU Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, metodami i technikami logistyki, zwłaszcza logistyki przedsiębiorstwa produkcyjnego. brak WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W U Wiedza Ma podstawową wiedzę na temat -istoty logistyki, podstawowych pojęć z zakresu logistyki, metod zarządzania zapasami. Posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcji logistyki zaopatrzenia, zadania logistyki produkcji. Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcji logistyki dystrybucji, zadań transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Umiejętności Potrafi: dobrać metodę zarządzania zapasami, określić strukturę służb logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie, określić zadania logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa. K_W0 K_W K_W K_ K_W5 K_W6

11 U K K Potrafi: określić zadania logistyki produkcji przedsiębiorstwa, określić zadania logistyki dystrybucji przedsiębiorstwa, scharakteryzować krótko istotę systemów informatycznych wspomagających logistykę przedsiębiorstwa. Potrafi: opisać procesy i systemy logistyczne, przedstawić propozycje zmierzające do usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_U0 K_U8 K_U K_U K_U K_K0 K_K04 K_K05 Student jest świadomy roli logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego. TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) Definicja logistyki, procesu i systemu logistycznego, historia rozwoju logistyki. Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zarządzanie zapasami. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji. Logistyczne problemy działania transportu dalekiego i spedycji. Zarządzanie magazynem. Zarządzanie opakowaniami. Systemy informatyczne w logistyce. Podstawy metodologiczne strategii logistycznej przedsiębiorstwa. Podstawy projektowania systemów logistycznych. Komputerowe wspomaganie logistyki. Definicja logistyki, procesu i systemu logistycznego, historia rozwoju logistyki. Logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego. Zarządzanie zapasami. Planowanie zapotrzebowania materiałowego. Logistyka zaopatrzenia. Logistyka produkcji. Logistyka dystrybucji. Logistyczne problemy działania transportu dalekiego i spedycji. Zarządzanie magazynem. Zarządzanie opakowaniami. Systemy informatyczne w logistyce. Podstawy metodologiczne strategii logistycznej przedsiębiorstwa. Podstawy projektowania systemów logistycznych. Komputerowe wspomaganie logistyki. WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W L P W L P W Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 60% 0% 0% Ma podstawową wiedzę na temat -istoty logistyki, podstawowych pojęć z zakresu logistyki, metod zarządzania zapasami.

12 U U K K Ma podstawową wiedzę w zakresie funkcji logistyki dystrybucji, zadań transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Potrafi: dobrać metodę zarządzania zapasami, określić strukturę służb logistycznych w wybranym przedsiębiorstwie, określić zadania logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Potrafi: określić zadania logistyki produkcji przedsiębiorstwa, określić zadania logistyki dystrybucji przedsiębiorstwa, scharakteryzować krótko istotę systemów informatycznych wspomagających logistykę przedsiębiorstwa. Potrafi: opisać procesy i systemy logistyczne, przedstawić propozycje zmierzające do usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Student jest świadomy roli logistyki w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa produkcyjnego. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 45 Praca własna studenta Suma ECTS Niestacjonarne LITERATURA Podstawowa Abt S., Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem, Warszawa 000. Pfohl H. Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 8. Uzupełniajaca Tarkowski J. i inni, Transport - logistyka, Poznań 8.

13 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Optymalizowanie procesów produkcyjnych przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny Poziom kształcenia Studia I stopnia Profil studiów Praktyczny Kierunek studiów Metalurgia Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Moduł kształcenia Specjalnościowy Język wykładowy Polski Semestr VI Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 0 Wykład 8 Laboratorium 5 Laboratorium Inna forma (jaka) P 5 Inna forma (jaka) P Razem 60 Razem 6 Praca własna studenta 0 Praca własna studenta 4 Razem 50 Razem 50 ECTS 5 ECTS 5 CEL PRZEDMIOTU Poznabie metod optymalizacji i narzedzi do jej przeprowadzania WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI Brak wymogów, umiejętność obsługi podstawowych aplikacji komputerowych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU W W U U K K Wiedza Ma podstawową wiedzę niezbędną do zastosowania układów automatyki w technice. Posiada wiedzę w zakresie organizacji inżynierii produkcji Posiada wiedzę w zakresie obecnego stanu oraz najnowszych trendów rozwoju metalurgii, nowoczesnych technologii wytwarzania,inżynierii produkcji, zarządzania i przeróbki plastycznej materiałów Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębirstwem, zarządzaniem produkcja, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej Umiejętności Potrafi: wykonać pomiary podstawowych wielkości chemicznych, fizycznych, opracować otrzymane wyniki pomiarów, określić błędy i niepewności pomiarów stosując w praktyce metody statystyczne Potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań związanych z wybraną specjalnością Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla studiowanego kierunku studiów oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia uwzględniając aspekty ekonomiczne, jakościowe i organizacyjne Kompetencje społeczne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_W0 K_W K_W5 K_U0 K_U8 K_U K_K0 K_K04 K_K05

14 TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE) W L P Szeregowanie technicznych obiektów wielowymiarowych Optymalizacja czynności - deterministyczna metoda sieciowa CPM Analiza efektywności maszyn i urządzeń (OFE) Identyfikacja krytycznych charakterystyk konstrukcji lub procesów (FMEA) Narzędzia inżynierskie, wspomagajęce zespołowe rozwiązywanie problemów technicznych W L P Szeregowanie technicznych obiektów wielowymiarowych Optymalizacja czynności - deterministyczna metoda sieciowa CPM Analiza efektywności maszyn i urządzeń (OFE) Identyfikacja krytycznych charakterystyk konstrukcji lub procesów (FMEA) 6 4 Narzędzia inżynierskie, wspomagajęce zespołowe rozwiązywanie problemów technicznych 5 4 W W U U K K WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 8 Opis Egzamin/ Aktywność Prace Projekty na zajęciach kontrolne Waga w werfikacji efektów kształcenia 60% 0% 0% Ma podstawową wiedzę niezbędną do zastosowania układów automatyki w technice. Posiada wiedzę w zakresie organizacji inżynierii produkcji Posiada wiedzę w zakresie obecnego stanu oraz najnowszych trendów rozwoju metalurgii, nowoczesnych technologii wytwarzania,inżynierii produkcji, zarządzania i przeróbki plastycznej materiałów Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębirstwem, zarządzaniem produkcja, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej Potrafi: wykonać pomiary podstawowych wielkości chemicznych, fizycznych, opracować otrzymane wyniki pomiarów, określić błędy i niepewności pomiarów stosując w praktyce metody statystyczne Potrafi wykorzystać specjalistyczną wiedzę do rozwiązywania prostych zadań związanych z wybraną specjalnością Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla studiowanego kierunku studiów oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia uwzględniając aspekty ekonomiczne, jakościowe i organizacyjne Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania Potraf myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie kształcenia na studiowanym kierunku studiów OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Stacjonarne Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 60 Praca własna studenta Suma ECTS Niestacjonarne

15 LITERATURA Podstawowa Agnieszka Folejewska. Analiza FMEA - zasady, komentarze, arkusze. Verlag Dashofer, Warszawa 0r. Muchlemann A., Oakland J., Loekver K., Zarzadzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa, 00r. Uzupełniajaca Z. Polański. Metody optymalizacji w technologii maszyn. PWN Warszawa 77r.

16 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Prawo gospodarcze Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Politechniczny przedmiotu Poziom kształcenia Studia I stopnia Kierunek studiów Metalurgia Moduł kształcenia Specjalnościowy Semestr VI Profil studiów Praktyczny Specjalność Inżynieria Produkcji i Zarządzanie Język wykładowy Polski Forma zaliczenia Egzamin WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA Wykład 5 Wykład Laboratorium Inna forma (jaka) Laboratorium Inna forma (jaka) Razem 5 Razem Praca własna studenta 0 Praca własna studenta 6 Razem 5 Razem 5 ECTS ECTS CEL PRZEDMIOTU Zapoznanie z zagadnieniami prawa. Pooznanie terminologii prawniczej oraz podstawowe zasady i instytucje prawa gospodarczego Student będzie umiał:samodzielnie znaleźć akt prawny zawierający interesujące go przepisy, samodzielnie dokonywać typowych czynności prawnych w bieżących sprawach związanych z działalnością gospodarczą. brak WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Wiedza W Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa spółek handlowych W zna podstawowe akty prawa gospodarczego K_W K_W4 K_W5 K_W6 U Umiejętności porafi świadomie stosować przepisy prawa w zakresie działalności gospodarczej U zna przepisy prawa z zakresu gospodarki i potrafi je pozyskać w wersji zaktualizowanej K_U0 K_U5 K_U8 K_U0 K Kompetencje społeczne rozumie zasady etyczne i odpowiedzialność zwiazaną z prowadzeniem działalności inżynierskiej i jej aspekty pozatechniczne K K_K0 K_K0 K_K0 K_K05

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW inżynieria bezpieczeostwa Załącznik nr 5 do Uchwały nr 520/06/2015 Senatu UR Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo