12/2014 informator o firmie referencje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12/2014 informator o firmie referencje"

Transkrypt

1 12/2014 informator o firmie referencje

2

3 o nas Kim jesteśmy? Pro Novum sp. z o.o. jest firmą ekspercką, która na podstawie badań wykonuje oceny stanu technicznego cieplnomechanicznych urządzeń elektrowni. Wiedzę o stanie technicznym urządzeń wykorzystujemy do prognozowania ich trwałości (żywotności), optymalizowania warunków eksploatacji i strategii remontowych oraz przeprowadzania ich modernizacji w celu przedłużania czasu eksploatacji i zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Czym dysponujemy? Dysponujemy kadrą specjalistów o wysokich kompetencjach w zakresie badań i oceny stanu urządzeń energetycznych oraz ich remontów. Wszyscy specjaliści wykonujący badania diagnostyczne posiadają uprawnienia EN ISO Wdrożyliśmy systemy zapewnienia jakości ISO 9001, zarządzania środowiskowego ISO oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO Na wszystkie te systemy uzyskaliśmy odpowiednie certyfikaty TÜV Rheinland. Obydwa nasze laboratoria, Laboratorium Badań Materiałowych oraz Laboratorium Chemiczne posiadają uznanie Urzędu Dozoru Technicznego. Laboratoria wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę do wszystkich rodzajów badań i pomiarów diagnostycznych, w tym również w mobilne instalacje do chemicznego czyszczenia oraz pasywacji wykonane według naszego autorskiego projektu. Pracę zespołu ekspertów wspomagają sieciowe systemy informatyczne oraz najwyższej klasy programy inżynierskie m.in. do obliczeń konstrukcji metodą elementów skończonych (MES). Co robimy? Wykonujemy badania urządzeń energetycznych, oceniamy ich aktualny stan i prognozujemy ich żywotność. Opracowujemy technologie napraw i regeneracji. Optymalizujemy warunki eksploatacji, w tym parametry chemiczne czynnika w układach wodno-parowych. Wiedzę z badań diagnostycznych wykorzystujemy, jako źródło zaawansowanych technicznie aplikacji, przede wszystkim dla wydłużania czasu pracy urządzeń i optymalizacji nakładów na ich utrzymanie. Dokąd zmierzamy? Wprowadzając nowe metody badań oraz coraz doskonalsze procedury oceny stanu technicznego rozpoczęliśmy wdrażanie komputerowych systemów diagnostycznych oraz świadczenie usługi serwisu diagnostycznego realizowanego w sposób zdalny. Kontynuujemy prace nad Platformą Informatyczną LM System PRO+ zawierającą pakiet oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem majątku produkcyjnego elektrowni oraz nad jego wyspecjalizowanymi wersjami będącymi odpowiedzią na indywidualne potrzeby naszych Klientów. Nasze najnowsze projekty to serwis diagnostyczny pozwalający na wykonywanie zdalnego nadzoru diagnostycznego nad urządzeniami energetycznymi wspierany przez aplikację komputerową LM Serwis PRO oraz kompleksowy program przedłużania trwałości bloków 200 MW do godzin obejmujący Wytyczne przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW, portal wymiany doświadczeń i wiedzy dla użytkowników tych bloków oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na monitowanie stanu bloku w trybie on-line. 3

4 Firma: Przedsiêbiorstwo Us³ug Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. Adres: ul. Wróbli 38, Katowice, skr. poczt Telefon: Fax: Strona internetowa: Typ organizacji: Spó³ka z o.o. Data za³o enia: 1987 Sąd Rejestrowy: S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydzia³ VIII Gospodarczy KRS Numer w KRS: Regon: EKD: 7430 NIP: Kapita³ zak³adowy: ,00 z³ Zarz¹d: Zatrudnienie: Konto bankowe: Biuro Zamiejscowe: Jerzy Trzeszczyñski Prezes Zarz¹du Wojciech Brunné Cz³onek Zarz¹du 61 osób PKO BP S.A. I o/katowice nr Biuro Techniczno-Handlowe ul. Łowiecka 6/ Wroc³aw tel/fax:

5 Dyrektor Naczelny [DN] Z-ca Dyrektora ds. Technicznych [DT] Główny Specjalista ds. Urządzeń Energetycznych [GS] Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania PD Zespół Inspektorów Nadzoru i Przygotowania do Badań ZINiPB Sekretariat SG Dział Prawny AOP Zakład Diagnostyki i Profilaktyki ZDiP Zespó ds. Ofert i Reklamy AOR Dział Finansowo- Księgowy AOF Zespół Diagnostyki Rurociągów i Armatury ZDRiA Zespół ds. Pracowniczych AOK Biuro Techniczno- Handlowe BH Zespół Zdalnej Diagn. i Serwisu Diagnostycznego ZZDiSD Zespó Administracyjno- Techniczny AOT Zespół Diagn. Kotłów i Wymienników Ciepła ZDKiWC Dział BHP* BHP *dział zewnętrzny Zespół Diagnostyki Turbin i Generatorów ZDTiG Zakład Chemii Energetycznej ZChE Laboratorium Badań Chemicznych LBCh Zespół Diagnostyki i Ochrony przed Korozją ZDiOK Laboratorium Badań Materiałowych LBM Zespół Edycji i Archiwizacji ZEiA 5

6 Pro Novum jest firmą wykonującą kompletne badania diagnostyczne, zapewniającą systematyczne przetwarzanie wyników badań i pomiarów w zaawansowaną wiedzę w formie ocen stanu technicznego i prognoz oraz zaleceń eksploatacyjnych, remontowych i profilaktycznych. Naszymi klientami były lub są nadal wszystkie krajowe elektrownie zawodowe oraz większość elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych. Oferujemy: BADANIA I POMIARY DIAGNOSTYCZNE: Badania nieniszczące podstawowe: Wizualne: bezpośrednie zdalne: przy użyciu endoskopu, wideoendoskopu: w promieniowaniu widzialnym w promieniowaniu UV/A Magnetyczno-proszkowe: techniką barwną techniką fluorescencyjną Penetracyjne: techniką barwną techniką fluorescencyjną Ultradźwiękowe Ultradźwiękowe techniką Phased Array Metalograficzne Metodą prądów wirowych Ultradźwiękowe pomiary grubości ścianki Ultradźwiękowe pomiary grubości tlenków Pomiary grubości powłok Pomiary twardości metali Badania niszczące: Analizy składu chemicznego Badania metalograficzne Badania wytrzymałościowe Badania z zakresu mechaniki pękania Próby technologiczne Badania specjalistyczne: Badania stanu struktury metalu: metalograficzne metodą replik metalograficzne na zgładach Badania otworów centralnych wirników turbin i generatorów: prądowirowe magnetyczno-proszkowe wizualne ultradźwiękowe pomiary średnicy Pomiary zamocowań rurociągów wraz z ich regulacją Pomiary spadów poziomych odcinków rurociągów Pomiary grubości ścianki: ultradźwiękowe techniką EMAT (rurki stalowe) prądowirowe (rurki mosiężne) Badania osadów: skład chemiczny ilość osadów Pomiary grubości warstwy tlenków na powierzchni wewnętrznej rur przegrzewaczy pary: metodą ultradźwiękową Badania wrębów tarcz wirnikowych bez demontażu łopatek: ultradźwiękowe techniką Phased Array Badania elementów nasadzanych na wirnikach bez ich demontażu ultradźwiękowe OCENY STANU TECHNICZNEGO: Kotłów parowych Rurociągów parowych i wodnych Turbin i generatorów Skraplaczy i wymienników ciepła 6

7 EKSPERTYZY POAWARYJNE APLIKACJE NA PODSTAWIE WIEDZY DIAGNOSTYCZNEJ: Rekomendacje/Wytyczne w zakresie kwalifikowania elementów urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW do pracy do godzin Rewitalizacje staliwnych elementów turbin Modernizacje rurociągów parowych w celu wydłużenia ich trwałości Platforma Informatyczna system zarządzania wiedzą o stanie technicznym urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni oraz wspierająca planowanie remontów. System może być instalowany w centrach zarządzania grup energetycznych w całości lub w postaci wybranych aplikacji działających jako autonomiczne programy: LM Serwis PRO: automatyczny nadzór nad stanem technicznym urządzeń uzupełniany o opinie ekspertów Pro Novum LM Analiza Awaryjności PRO: dokumentuje, analizuje oraz udostępnia wyniki tych analiz w formie statystyki uszkodzeń w trybie on-line LM Analiza Ryzyka PRO: monitoruje w trybie on-line ryzyko, czyli prawdopodobieństwo uszkodzeń i ich konsekwencje, pozwala odpowiedzieć na pytanie: ile kosztuje problem? LM Audyt PRO: dokumentuje historię eksploatacji, wspiera planowanie badań Aplikacje te mogą być także udostępniane z serwerów Pro Novum w formie usługi. Nie ma wówczas potrzeby zakupu oprogramowania oraz zapewniania jego maintenance'u. Optymalizacja pracy urządzeń wodno-ściekowych w tym rozruchy oraz pomiary eksploatacyjne stacji uzdatniania wody Opracowywanie reżimów i sposobów korekcji wody w różnych układach technologicznych Problemy korozji i konserwacji urządzeń Ocena stanu technicznego (korozyjnego, erozyjnego) urządzeń energetycznych w tym: - wpływ środowiska i korygentów na korozję urządzeń - wpływ reżimów technologicznych na przebieg procesów korozji - efektywność stosowanych metod konserwacji Opracowywanie technologii zabezpieczających urządzenia energetyczne przed korozją Dobór korygentów i inhibitorów dla poszczególnych obiegów wodno-parowych, chłodzących i ciepłowniczych Ocena stanu technicznego oraz stopnia zanieczyszczenia wewnętrznych powierzchni rur kotłowych oraz innych urządzeń pracujących w urządzeniach energetycznych Analizy chemiczne wód i ścieków osadów z wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni rur i innych elementów, mas jonowymiennych metali żelaznych i kolorowych badania korozyjne materiałów dobór roztworów czyszczących pomiary eksploatacyjne obiegów wodno parowych CHEMIA ENERGETYCZNA: Chemiczne oczyszczanie urządzeń kotłów skraplaczy turbinowych układów olejowych wymienników ciepła instalacji przemysłowych Procesy te wykonujemy wg własnych technologii z wykorzystaniem instalacji pomocniczych wykonanych zgodnie z naszymi autorskimi projektami technicznymi. Problematyka wodno-chemiczna Usługi z zakresu technologii uzdatniania wody dla: - obiegów wodno-parowych - obiegów chłodzących - obiegów ciepłowniczych 7

8 Certyfikat TÜV CERT Nr DIN EN ISO 9001:2008 zgodności systemu zapewnienia jakości w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni. Certyfikat TÜV CERT Nr DIN EN 14001: 2004 stosowania systemu zarządzania w dziedzinie ochrony środowiska w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplnomechanicznych elektrowni. Certyfikat TÜV CERT Nr PN-N 18001:2004 stosowania systemu zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie: Diagnostyka urządzeń energetycznych, utrzymanie i serwis wspierane oprogramowaniem, chemia energetyczna oraz technologie napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużania czasu pracy urządzeń cieplnomechanicznych elektrowni. Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr rejestru LBU-003/09 Laboratorium Badań Materiałowych spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego nr rejestru LB-003/09 Laboratorium Badań Materiałowych spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wpisane jest na listę podwykonawców Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych. Decyzja nr CH-30-10/6-13 Urzędu Dozoru Technicznego z dnia r. uprawniająca Pro Novum do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Świadectwo Uznania Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-179/09 Laboratorium Badań Chemicznych spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Decyzja nr DT:403-45/10/JK Urzędu Dozoru Technicznego z dnia r. zatwierdzająca do stosowania dokument nr I/PN-122/01 pt. Instrukcja badań i pomiarów diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Rekomendacja Nr 03/OZW/2011 Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie: oceny stanu technicznego, ekspertyz poawaryjnych, technologii napraw, chemicznego czyszczenia i technologii wody, konserwacji, rewitalizacji i badań materiałowych elementów ciśnieniowych i cieplnomechanicznych w urządzeniach energetycznych, ekspertyz poawaryjnych, konsultingu dotyczącego modernizacji elektrowni, projektowania i instalowania cyfrowych systemów kontrolno-rejestrujących, monitoringu, warunków pracy wybranych elementów turbin i rurociągów oraz optymalizacji pracy bloku w stanach niestacjonarnych. Status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadany Decyzją Ministra Gospodarki RP Nr 3/Org/2008 z dnia 27 października 2008r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Pismo nr DNP-IV-422-M-15/2/13/4646/13 Ministerstwa Gospodarki informujące o spełnianiu wymogów stawianym przedsiębiorcom, którym nadano status centrum badawczo-rozwojowego. Pracownicy techniczni posiadają uprawnienia wymagane przepisami dla wykonywania poszczególnych rodzajów prac: Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kat. D i E oraz świadectwa kwalifikacyjne do badań wg normy EN ISO Wszystkie uprawnienia są aktualnie ważne i na bieżąco aktualizowane. Jesteśmy członkiem: Rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska VGB PowerTech e.v. Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Świadectwo Podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego nr rejestru LB-179/09 Laboratorium Badań Chemicznych spełnia kryteria dotyczące wymagań technicznych określonych w p. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:

9 r Aplikacje wiedzy z diagnostyki Badania i oceny stanu Technologie skraplaczy i modernizacje Systemy diagnostyczne Rewitalizacje Chemia energetyczna i wymienników ciep³a turbin i generatorów ruroci¹gów parowych i wodnych kot³ów parowych Oddział I w Krakowie Oddział w Rybniku Oddział Wybrzeże Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Elektrownia Bełchatów Elektrownia Turów Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrociepłownia Katowice l l l ll l l l l Elektrownia Blachownia l l l Elektrownia Jaworzno III Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska Elektrownia Siersza ll Elektrownia Stalowa Wola llll l lll l lll l lll l l ll lll ll ll ll lll ll l l l l l ll l l l ll l l l l l ll l l l l l ll l ll ll l ll l l llll ll l l referencje EDF Polska S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. TAURON Wytwarzanie S.A. 9

10 r Anwil S.A. Dalkia Poznań S.A. Elektrownia Skawina S.A. Elektrownia Trbovlje (Słowenia) Elektrownia Tuzla (BIH) GDF SUEZ Energia Polska S.A. PCC Rokita S.A. PGNiG TERMIKA S.A. Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Nowa Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.J. ENEA Wytwarzanie S.A. Aplikacje wiedzy z diagnostyki Badania i oceny stanu Technologie skraplaczy i modernizacje Systemy diagnostyczne Rewitalizacje Chemia energetyczna i wymienników ciep³a turbin i generatorów ruroci¹gów parowych i wodnych kot³ów parowych lll l lll ll llll l ll l l l l referencje lll l l llll ll l l ll ll l llll l l ll ll l llllll l lll l lll l l l l l ll l ll l ll l l l Inni Klienci 10

11 w ważniejsze wydarzenia w 2013 r. W dniach 2-4 października 2013 r. w Hotelu Belweder w Ustroniu odbyło się zorganizowane przez Pro Novum XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe: DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTRO- WNI, którego tematem przewodnim była Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych. Tytuł Polski Sukces 2013 w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu Ważniejsze wyróżnienia otrzymane w 2013 roku: Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play 2013 Certyfikat Wiarygodności w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Firma Po raz drugi znaleźliśmy się w rankingu miesięcznika Forbes uzyskując miano Diamentu Forbes'a Tytuł Gazela Biznesu 2014 uzyskany w ramach rankingu Pulsu Biznesu Po raz trzeci otrzymaliśmy tytuł Gepard Biznesu. 11

12 w ważniejsze wydarzenia w 2013 r. Fundacja Uśmiech Dzieciom przyznała nam tytuł Firma Przyjazna Dzieciom Prezes Zarządu Pan Jerzy Trzeszczyński otrzymał medal im. profesora Alfonsa Hoffmanna za osiągnięcia w rozwoju polskiej elektroenergetyki przyznany przez Zarząd OWZ SEP Społeczna odpowiedzialność biznesu: Kontynuując popularyzację współczesnej muzyki kameralnej wsparliśmy wydanie płytowe Kwartetu Śląskiego pn. 35. Jest to zbiór ośmiu płyt z utworami: Karola Szymanowskiego, Witolda Lutosławskiego, Aleksandra Transmana, Andrzeja Panufnika, Witolda Szalonka, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Pawła Szymańskiego w wykonaniu Kwartetu Śląskiego z okazji obchodów 35-lecia istnienia. Jak co roku udzieliliśmy finansowego wsparcia Publicznemu Gimnazjum w Porąbce oraz kilku katowickim przedszkolom i szkołom. Kolejny raz byliśmy też sponsorem Halowych Mistrzostw Polski Energetyków w Tenisie organizowanych przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne ELEKTRO i Radę Główną Federacji Sportowej ENERGETYK oraz spektakli Teatru za Jeden Uśmiech dla dzieci-pacjentów katowickich szpitali. W 2013 roku podjęliśmy się także sponsorowania: koncertu z okazji 15-lecia Orkiestry Muzyki Nowej (25 lutego 2013 r.), XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i Jego Goście, który odbywał się w dniach 23 listopada 8 grudnia 2013 r. oraz Koncertu Bożonarodzeniowego (15 grudnia 2013 r.). Podobnie jak w latach poprzednich przekazaliśmy darowizny pieniężne na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Dofinansowaliśmy działalność statutową kilku lokalnych organizacji, m.in. Stowarzyszenia AKCENT, Fundacji Pracowniczej PRO EKO czy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 12

13 p ważniejsze prace w 2013 r. Dla grup energetycznych: Oddział w Rybniku EDF Polska S.A. Program przedłużania żywotności bloku nr 5 do 350 tyś godzin w zakresie turbin. Obliczenia wytrzymałościowe i analizy żywotnościowe. Wykonanie obliczeń stopnia wyczerpania trwałości materiałów elementów rurociągów oraz komór kotłów K-3, K-6. Oddział I w Krakowie Czyszczenie chemiczne wewnętrznych powierzchni rur parownika kotłów OP-380 nr 1 i 2 oraz czyszczenie wewnętrznych powierzchni przegrzewaczy kotła OP 380 nr 2. Wykonanie pasywacji powierzchni wewnętrznej rur mosiężnych MC70 z4r wymienników 2XA i 2XB TG2 wraz z dostawą i montażem instalacji pomocniczej do wykonania procesu. Oddział Wybrzeże Wykonanie ekspertyzy technicznej rurociągu pary świeżej do stacji ORS nr 5 i 6 w EC Gdańsk. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Analiza wyników pomiarów eksploatacyjnych w układzie wodno-parowym kotła OU-192 BGP. Koncepcja modernizacji układu odmulania kotła odzysknicowego OU-192 na BGP. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Rozbudowa systemu monitorowania urządzeń i instalacji technologicznych BGP. Diagnostyka uszkodzonych rur wymiennika ciepłowniczego bloku gazowo-parowego w PGE GiEK SA o/ EC Lublin-Wrotków. Elektrownia Turów Sieciowe oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazą danych o stanie technicznym kotłów K1-K6. Zespół Elektrowni Dolna Odra Rewitalizacja elementów turbiny TG-6 z Elektrowni Dolna Odra. Ocena stanu technicznego układu łopatkowego wirnika SP turbiny A w Elektrowni Pomorzany wraz z określeniem warunków jego dalszej eksploatacji. Grupa TAURON TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Nowa Ocena stanu technicznego rurociągu pary świeżej z kolektorów 2.3 i 2.4 do zaworu szybkozamykającego turbosprężarki TS-4. Ocena stanu technicznego rurociągów od zaworu szybkozamykającego do kadłuba turbiny WKW22. Wykonanie badań nieniszczących i oceny stanu technicznego kolektora pary świeżej 2.3 i rurociągu przyturbinowego TS-3 w hali turbosprężarek. Projekt dodatkowych zamocowań na kolektorze 2.4 w hali turbosprężarek. Badania diagnostyczne i ocena stanu technicznego kolan K14, K16, K17 i K33 oraz elementów naprawianych po szlifowaniu kolektora 2.4. TAURON Wytwarzanie S.A. Zalecenia dotyczące diagnostyki elementów części turbinowej bloków 200 MW w aspekcie wydłużenia eksploatacji Część I: Założenia ogólne, Część II: Diagnostyka elementów krytycznych turbin i generatorów. WYTYCZNE DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI ELEMENTÓW CZĘŚCI KOTŁOWEJ I RUROCIĄGÓW BLOKÓW 200 MW W ASPEKCIE WYDŁUŻENIA EKSPLOATACJI Część I Założenia ogólne Część II Diagnostyka elementów krytycznych kotła oraz głównych rurociągów parowych i wodnych Część III Diagnostyka rur powierzchni ogrzewalnych kotłów. Elektrownia Jaworzno III Remont kapitalny i modernizacja kotła OP-650 wraz z urządzeniami pomocniczymi na bloku nr 6 - przygotowanie do badań nieniszczących wybranych elementów kotła OP650 oraz wykonanie badań specjalistycznych. Opracowanie wytycznych dot. remontu kapitalnego turbiny i kotła bloku 3 oraz reżimów chemicznych układu parowo-wodnego bloku nr 3 Elektrownia II. Obróbka cieplna wraz z oceną stanu technicznego komór trójzaworowych. Prace diagnostyczne związane z remontem kapitalnym turbozespołu nr 6: badania rurociągów pętlicowych WP za AR5, AR6 oraz rurociągu łączącego rurociągi pary do turbiny str. P i L. Ocena stanu technicznego turbiny bloku nr 6 wraz z prognozą trwałości do godzin. Wykonanie gotowania alkalicznego kotła bloku nr 2 oraz konserwacji kotła bloku nr 3 wraz z nadzorem - Elektrownia II. Wykonanie badań wirnika turbozespołu 13CK70, TG-3 - Elektrownia II. Elektrownia Łaziska Nadzór nad badaniami podstawowymi, wykonanie badań specjalnych oraz oceny i określenie prognozy trwałości turbozespołu bloku 11 w perspektywie przedłużenia jego eksploatacji. Wykonanie badań specjalnych, nadzór nad badaniami podstawowymi wraz z oceną stanu technicznego i określeniem prognozy trwałości rurociągów parowych i wodnych bloku 11 w perspektywie przedłużenia ich eksploatacji. 13

14 p ważniejsze prace w 2013 r. Nadzór nad badaniami podstawowymi, wykonanie badań specjalnych oraz oceny i określenie prognozy trwałości kotła bloku 11 w perspektywie przedłużenia jego eksploatacji. Opracowanie technologii i przeprowadzenie procesu czyszczenia środkiem kompleksującym po remoncie średnim kotła OP-650k bloku nr 9 Przeprowadzenie procesu chemicznego czyszczenia kotła, alkalicznego gotowania oraz opracowanie technologii i nadzór nad procesem dmuchania przegrzewaczy pary po modernizacji i remoncie kapitalnym kotła bloku nr 10. Wykonanie badań diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego rezerwowego wirnika SP turbiny z TK225. Obróbka cieplna i ocena stanu technicznego kadłuba zewnętrznego SP turbiny TG-10. Wykonanie badań nieniszczących i oceny stanu technicznego wirników SP i NP turbiny TG 10. Nadzór techniczny nad badaniami oraz naprawą walczaka kotła bloku 10 w trakcie remontu w 2013 roku. Określenie przyczyn uszkodzeń i nadmiernego zużycia łopatek 4 stopnia typu ND 37 strumienia prawego wirnika NP, turbozespołu nr 11. Opracowanie technologii i przeprowadzenie procesu chemicznego czyszczenia środkiem kompleksującym kotła OP-380 bloku nr 1. Wykonanie badań specjalnych i określenie prognozy trwałości rurociągów parowych i wodnych bloku 1 w perspektywie dalszej eksploatacji wraz z remontem systemu zamocowań. Elektrownia Blachownia Ocena stanu technicznego rurociągu wody zasilającej PWZ 1 I PWZ 2. Przygotowanie i badania nieniszczące głównego rurociągu parowego kotła OP-120 nr 2. Przygotowanie i badania diagnostyczne turbozespołu nr 1. Elektrownia Łagisza Wykonanie analiz fizyko-chemicznych mas dwujonitowych używanych w układzie kondensatu bloku 460 MW. Rewitalizacja komory zaworowej SP turbiny TK120, TG7. Wykonanie procesu chemicznego czyszczenia i alkalicznej obróbki powierzchni ogrzewalnych kotła CBF nr 10. Elektrownia Siersza Mycie i pasywacja rur dogrzewacza regeneracyjnego R6BIS typ DWU turbozespołu TG-2. Badanie, ocena stanu technicznego oraz prognoza na dalsze lata pracy rurociągów wody zasilającej bloku nr 2. Elektrownia Stalowa Wola Wykonanie badań i oceny stanu technicznego wraz z prognozą dalszej eksploatacji walczaka głównego i pomocniczego kotła OP-150 K8. Wykonanie badań, oceny stanu technicznego i prognozy dalszej eksploatacji walczaka kotła OP-380 K12. Dla innych klientów: ALSTOM Power Sp. z o.o. Obróbka cieplna wału wirnika GTHW 230 MW proj. ESTI. Anwil S.A. Badania i ocena stanu technicznego rurociągów pary świeżej w obrębie bloku III. Wykonanie badań diagnostycznych oraz oceny stanu technicznego elementów turbiny TC-1701B. Dalkia Poznań S.A. Wykonanie diagnostyki rurociągu pary świeżej kotła OP- 430K w EC Karolin. Elektrociepłownia Białystok S.A. Badania diagnostyczne i ocena stanu technicznego elementów turbozespołu Tz-4. Elektrownia Chmielnicka (Ukraina) Wykonanie badań i naprawy żelaza wirnika generatora typu TWW Y3 bloku nr 3 w Elektrowni Chmielnicka (Ukraina) Elektrownia Skawina S.A. Zabezpieczenie turbiny TG-6 w trakcie postoju. Alkaliczne gotowanie kotła K-8. Alkaliczne gotowanie kotła K10. Ocena możliwości pracy rurociągów pary świeżej z kotłów K-10 i K-11 do turbiny TG-6 dla parametrów pr=10 MPa i tr=540 st. C. Chemiczne czyszczenie powierzchni wewnętrznej parownika i ECO kotłów parowych OP-210 M K8 i OP-210 M K10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń rurociągów pary świeżej III-go etapu w stanie zimnym i gorącym wraz z wykonaniem sprawozdania i opracowaniem zaleceń remontowych. Elektrownia Tuzla (Bośnia i Hercegowina) Rewitalizacja bocznych komór zaworów regulacyjnych WP oraz kolan i komór zaworów regulacyjnych SP turbiny Tg-5. Wykonanie badań NDT wirników WP, SP i NP turbiny TG-5, TK-200. ENEA Wytwarzanie S.A. Chemiczne czyszczenie układów oczyszczalni ścieków instalacji odsiarczania spalin IOS-3. 14

15 p ważniejsze prace w 2013 r. ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. Ocena stanu technicznego 4 szt kolan kolektorów parowych na odcinku od kotła parowego nr 1 do ściany pomieszczenia maszynowni (ok. 4 m) oraz określenie ich żywotności w oparciu o wykonane badania. Fortum Zabrze S.A. Ocena stanu technicznego żywic jonowymiennych. GDF SUEZ Energia Polska S.A. Wykonanie badań diagnostycznych elementów międzystropia oraz walczaka na bloku nr 7. Kompleksowa ocena stanu technicznego rurociągów pary świeżej i pary wtórnie przegrzanej w zakresie pomiarów geodezyjnych oraz badań nieniszczących i niszczących rurociągów bloków 2 i 7 w Elektrowni Połaniec. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Chemiczne czyszczenie kotła parowego OP-230 w EC2. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Weryfikacja prognozy dalszej bezpiecznej eksploatacji walczaka kotła nr 2. Grupa Lotos S.A. Analiza stanu technicznego rurociągów pary świeżej w elektrociepłowni (instalacja 2700) wraz z prognozą dalszej bezpiecznej eksploatacji przez kolejne 8 lat ( godzin). GUMPLAST PODHALE Sp. z o.o. Wykonanie chemicznego czyszczenia kotła parowego NG1500. International Paper - Kwidzyn Sp. z o.o. Wykonanie badań materiałowych rur z kotła węglowego KW 1. Wykonanie badań materiałowych rur z kotła spalania kory KSK. LOTOS Asfalt Sp. z o.o. Wykonanie opracowania dotyczącego dalszej eksploatacji kolumny płuczącej 1000 C-1 dla instalacji utleniania asfaltów. PGNiG TERMIKA S.A. Wykonanie specjalistycznych prac w zakresie chemicznego oczyszczenia i odmiedziowania parownika kotła fluidalnego OFz450A oraz kotła OFz450B w Elektrociepłowni Żerań. Wykonanie badań stanu technicznego elementów części ciśnieniowej kotła OP-430 nr K-10 w Elektrociepłowni Siekierki. Wykonanie remontu warsztatowego korpusu zaworu szybkozamykającego AZO turbiny TC-30 TZ3 w Elektrociepłowni Siekierki. Wykonanie badań i oceny stanu technicznego wirnika turbiny LANG 6,3MW TZ-6 w Elektrociepłowni Pruszków. Wykonanie badań diagnostycznych kotła OP-430 nr K-14 i urządzeń przykotłowych w Elektrociepłowni Siekierki podczas prac przy jego modernizacji. Wykonanie badań, oceny stanu technicznego i żywotności elementów turbozespołu Tz-3 w EC Siekierki 2. Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. Rewitalizacja korpusu WP wraz ze skrzynkami dyszowymi i komorami zaworów regulacyjnych oraz obróbka cieplna kadłuba SP turbiny z Tg-1 z Elektrociepłowni Zofiówka. Wykonanie badań nieniszczących wraz z oceną stanu technicznego elementów turbiny TC 32 nr 1 zainstalowanej w Elektrociepłowni Zofiówka. Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.J. Badania i ocena stanu technicznego podgrzewacza wody kotła Pauker nr 3. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie WYTYCZNE PRZEDŁUŻANIA CZASU EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH BLOKÓW 200MW. Diagnostyka: elementów krytycznych kotła oraz głównych rurociągów parowych i wodnych, rur powierzchni ogrzewalnych kotłów oraz elementów krytycznych turbin i generatorów. 15

16 sympozja i konferencje Pierwsze Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH zorganizowaliśmy w 1999 roku, aby stworzyć forum dla dyskusji o najważniejszych problemach towarzyszących modernizacji urządzeń energetycznych. W 2013 roku Sympozjum odbyło się po raz piętnasty gromadząc, jak zawsze liczne grono uczestników przedstawicieli prawie wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz firm remontowych i diagnostycznych. Dbałość o wysoki poziom merytoryczny i aktualność poruszanych zagadnień sprawiły, że od kilku lat honorowy patronat nad Sympozjum sprawuje Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie, a wszystkie liczące się na rynku branżowe czasopisma obejmują Sympozjum patronatem medialnym i zamieszczają na swoich łamach relacje z jego przebiegu. Kolejne Sympozjum odbędzie się w dniach 1-3 października 2014 r. w Katowicach. Sympozja pomyślane są, jako cykl spotkań dotyczących problemów z zakresu DIAGNOSTYKI I REMONTÓW URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI, z których każde kolejne poświęcone jest innemu ważnemu dla polskiej energetyki w danej chwili zagadnieniu, jak Diagnostyka i zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni ogrzewalnych kotłów parowych w 2013 r., Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów w 2012 r., Zarzą- Wraz z utworzeniem Zakładu Chemii Energetycznej w roku 2002 przejęliśmy od dawnego ZEOPd organizację Konferencji Naukowo-Technicznej UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ, które odbywają się w cyklu dwuletnim. Konferencja ma już 30 lat tradycji i jest jednym z najważniejszych krajowych wydarzeń w dziedzinie chemii energetycznej. dzanie Majątkiem Produkcyjnym Grupy Elektrowni w 2011 r. Uczestnikami Konferencji są zarówno przedstawiciele czy Modernizacje urządzeń energetycznych w celu przedłu- elektrowni i elektrociepłowni, jak i firmy świadczące usługi żenia ich eksploatacji powyżej godzin w roku z zakresu chemii energetycznej, a także dostawcy środków chemicznych i wyposażenia laboratoriów. Dokładamy starań, aby zarówno tematyka Konferencji, jak i towarzyszące im wystawy, sprzyjały nawiązywaniu współpracy i umacnianiu relacji biznesowych w dziedzinie chemii energetycznej. Dotychczas zorganizowaliśmy sześć edycji Konferencji. W roku 2012 odbyła się XIV Konferencja, podczas której omawiane były m.in. rola chemii energetycznej w procesie wydłużania czasu pracy urządzeń energetycznych powyżej godzin oraz znaczenie analizy fizyko-chemicznych warunków pracy urządzeń, jako element zintegrowanego systemu diagnostycznego. Konferencja jest także dobrą okazją do zaprezentowania nowych usług i technologii z zakresu chemii energetycznej zarówno znajdujących się w ofercie Pro Novum, jak i innych firm z tej branży. Kolejna, XV Konferencja odbędzie się w dniach maja 2014 roku w Wiśle. 16

17 Publikacje Pro Novum Od 1991 roku artykuły autorstwa naszych pracowników i współpracujących z nami specjalistów z innych firm i instytucji są publikowane w Biuletynie Pro Novum redagowanym przez Jerzego Dobosiewicza oraz Jerzego Trzeszczyńskiego, a stanowiącym dodatek do branżowego czasopisma Energetyka. Biuletyn Pro Novum jest przede wszystkim miejscem prezentacji naszych koncepcji i poglądów technicznych oraz promocji nowych pomysłów i idei. Niemniej na jego łamach zdarza nam się też prowadzić polemiki z publikowanymi w Energetyce i innych branżowych czasopismach rozwiązaniami technicznymi wzbudzającymi nasze wątpliwości lub wymagającymi naszym zdaniem komentarza. Dotychczas przygotowaliśmy 53 Biuletyny. W 2013 roku ukazały się kolejne dwa numery. Nasze publikacje zamieszczamy również w innych czasopismach branżowych (polskich i zagranicznych), takich jak: VGB PowerTech Dozór Techniczny Energetyka Cieplna i Zawodowa Przegląd Spawalnictwa Nowa Energia Przegląd Energetyczny Ponadto wszystkie artykuły naszych specjalistów dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Publikacje. 17

18 d debaty Najważniejsze dokonania firmy prezentowane są na łamach czasopism branżowych oraz podczas wystąpień na konferencjach m.in. organizowanych przez Pro Novum, a także innych konferencjach krajowych i zagranicznych. W 2013 roku odbyło się też kilka ważnych dla polskiej energetyki debat i dyskusji. W kilku z nich wziął także udział Prezes Zarządu Pro Novum Sp. z o.o. Pan Jerzy Trzeszczyński. Poniżej prezentujemy fragmenty Jego wypowiedzi. Innowacyjność w energetyce dyskusja redakcyjna 20 lutego 2013 r., Warszawa Organizator: Przegląd Energetyczny Do innowacji w energetyce trzeba podchodzić z dużą dozą zdrowego rozsądku. Po wybudowaniu nowego bloku przez pewien okres eksploatacji usuwa się, często dosyć liczne, błędy montażowe, a nawet konstrukcyjne, uzyskując po wielu latach urządzenie wystarczająco niezawodne. Kolejne innowacje rzadko przynoszą wyłącznie dobre skutki. Za autentyczną innowację, która dodatkowo ma swoje autentyczne źródło, tj. konieczność, uznałbym modernizacje bloków 200 MW w celu przedłużenia ich eksploatacji o kolejne lat. Przedłużenie trwałości oraz spełnienie wymagań ekologicznych uważam za wystarczającą innowację i ewidentnie wyliczalną korzyść. Aplikowanie tym blokom kolejnych innowacji uważam za niepotrzebne możliwe, że niektóre z nich sprawią więcej problemów niż korzyści. W tym miejscu narzuca się bardziej ogólne i zasadnicze pytanie: Czy elektrownie powinny być rozliczane z innowacyjności czy z efektywności. W normalnych warunkach jedno nie powinno wykluczać drugiego. Niestety, w rzeczywistości tak nie jest. Słyszę i czytam, że np. bloki 120 MW są nieefektywne. Czy uczciwe jest formułowanie takich wniosków, gdy znaczna część efektywnych bloków zawdzięcza swoją efektywność systemowym dopłatom. Co przeszkadza, aby w takim trybie, za mniejszą dopłatą niż np. do energii z wiatraków, uczynić bloki 120 MW i inne efektywnymi? Regulacje klimatyczne oraz inne liczne dotacje i bonusy sprawiły, że wg kryteriów normalnej ekonomii nie da się racjonalnie zweryfikować ani innowacyjności, ani nawet efektywności. Energetyka w przemyśle chemicznym szanse i wyzwania XIX Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia stycznia 2013 r., Płock Organizatorzy: BMP, Chemia Przemysłowa, PKN ORLEN S.A. W programie spotkania, którego Honorowym Gospodarzem był PKN Orlen S.A., była m.in.: debata poświęcona energetyce w przemyśle chemicznym. Jednym z tematów debaty było Budować czy modernizować bloki energetyczne inwestycje w nowe moce wytwórcze. [ ] Czy można dziś na warunkach komercyjnych stworzyć biznesplan budowy bloku? Nie, ale to nic nowego. Decyzje inwestycyjne, zwłaszcza w energetyce systemowej zawsze były i nadal są uwarunkowane politycznie. Prawo polskie i dyrektywy unijne póki co uniemożliwiają racjonalne decyzje inwestycyjne. Redukowane przez kryzys potrzeby, spadające ceny na energię elektryczną i za zielone certyfikaty oraz ostrożna polityka kredytowa banków sprawiają, że nie buduje się prawie nic, natomiast zgodnie z planem. wyłącza się urządzenia stare. Po wielu latach wyrafinowanych analiz i ambitnego planowania, ponownie znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. [ ] Znaczna część tzw. starych urządzeń, może pracować nawet przez kolejne 20 lat z dyspozycyjnością jak dla nowych jednostek. Można to osiągnąć przy niewielkich nakładach za ok. 20% środków potrzebnych na nowe źródło. Takie prace, w obszarze sektora chemicznego i z udziałem Pro Novum zostały wykonane i są kontynuowane, m.in. w PKN Orlen S.A., LOTOS S.A. i Anwil S.A. Modernizacja i doposażenie (retrofit) w energetyce jako opcja zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w okresie kryzysu 5 kwietnia 2013 r., Warszawa Organizator: Procesy Inwestycyjne Szybka modernizacja i doposażenie (retrofit) elektroenergetyki i energetyki przemysłowej, ciepłownictwa i sieci przesyłowych oraz termomodernizacja budynków i wymiana zbiorczych/ indywidualnych wymienników ciepła, jako koło zamachowe rozwoju gospodarki w okresie kryzysu i jeden ze sposobów na 18

19 realizację unijnych celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochrony środowiska. Od 5 lat Zachód doświadcza najgroźniejszego od 1929 r. załamania, którego charakter jest strukturalny (nie tylko koniunkturalny). Strefa Euro przeżywa najgroźniejszy kryzys w swojej historii, którego w obecnym kształcie może nie przetrwać. Gospodarka polska weszła w okres spowolnienia, którego dalszego przebiegu nie da się obecnie prognozować. Do długoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną, a także do jej cen i rentowności wytwarzania należy podchodzić sceptycznie. Przeciętny czas pracy urządzeń energetycznych w Polsce jest ok. 5 lat dłuższy niż w Europie. Średnia sprawność źródeł energii w energetyce polskiej jest zbliżona do sprawności źródeł w energetyce amerykańskiej. Większość długo eksploatowanych źródeł energii (bloki 360 MW, 200 MW i 120 MW) jest w dobrej kondycji technicznej i po spełnieniu odpowiednich warunków ich czas pracy może być znacząco przedłużony od 10 do 25 lat. Znaczna część najważniejszych (nawet do 70%) tzw. krytycznych elementów bloków została wymieniona na nowe lub zmodernizowane. Dotychczasowe badania i doświadczenia eksploatacyjne Pro Novum wskazują, że najważniejsze elementy bloków walczaki, wirniki, staliwne elementy turbin, znaczna część rurociągów może być eksploatowanych przez ok godzin. Selektywna naprawa/rewitalizacja/wymiana elementów o najbardziej wyczerpanej trwałości, to podstawa najtańszych modernizacji zapewniających dyspozycyjność taką samą, jak dla nowych bloków przy znacznie niższych kosztach utrzymania. Wytwarzanie jako źródło kosztów, ale także wiedzy i kompetencji technicznych XV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe 3 października 2013 r., Ustroń Organizator: Pro Novum Sp. z o.o. Przed reorganizacją energetyki wiedza i kompetencje techniczne były w poszczególnych elektrowniach. Aktualnie zamierza się je zlokalizować w centrum zarządzania majątkiem produkcyjnym Wytwarzania. Czy można sobie wyobrazić ich umiejscowienie poza grupą energetyczną? Czy w centrum zarządzania polską energetyką istnieje potrzeba korzystania z informacji i wiedzy kreowanej w obszarze utrzymania stanu technicznego urządzeń? Czy bezpieczeństwo energetyczne KSE i strategię dla energetyki można zapewnić bez szczegółowej wiedzy na ten temat? Przedstawiciele grup energetycznych biorących udział w dyskusji sceptycznie odnosili się do pomysłu, by wiedza na temat majątku produkcyjnego elektrowni znajdowała się poza nią, w firmie zewnętrznej. Zastrzegali przy tym, że być może dałoby się wyodrębnić pewne dziedziny wiedzy, której outsourcing nie miałby większego wpływu na bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i wytwarzania. Wydaje się jednak, że już teraz tej wiedzy w elektrowniach bardzo często nie ma, do czego przyczynia się m.in. sukcesywne zastępowanie inżynierów menagerami, likwidowaniem pionów technicznych w elektrowniach. Zwłaszcza, że służby remontowe już zostały przeniesione poza strukturę organizacyjną wielu elektrowni, a i z innymi postępuje się podobnie. O poziomie techniki świadczą ludzie. Żyjemy w XXI w. Kiedyś było tak: gdzie było urządzenie, była wiedza specjalista siedział przy urządzeniu. Dzisiaj wiedza jest tam, gdzie dociera informacja o urządzeniu centra zarządzania mogą wyjść nie tylko z zakładów, ale i poza Polskę co to za problem dzisiaj, by informację analizować na odległość. Problemem jest brak świadomości, że to jednocześnie wielka korzyść, jak i zagrożenie. Konferencja Sektora Elektroenergetycznego Polityka Energetyczna Polski 2013 elektroenergetyka 19 listopada 2013 r., Warszawa Organizator główny: TGPE (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie) Współorganizator: Pro Novum Sp. z o.o. Na początku 2014 r. Ministerstwo Gospodarki powinno przedstawić projekt Polityki energetycznej Polski (PEP) w prognozie jak większość dokumentów Unii Europejskiej wydłużonej do roku Podczas Konferencji omówiono realizację dokumentu przyjętego w 2009 r. przez Radę Ministrów oraz kluczowe elementy nowej polityki. Celem konferencji, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych firm działających w polskiej energetyce, było sformułowanie wniosków, które umożliwią sformułowanie PEP z uwzględnieniem praktycznych problemów i postulatów sektora. Bezpieczeństwo energetyczne w Polsce zależy nie tylko od budowania w odpowiednim tempie bloków nowych, ale też od odpowiedniej dbałości o bloki długoeksploatowane, w szczególności od takiego ich modernizowania, które pozwoli na spełnienie wymagań stawianych przez obowiązujące dyrektywy europejskie i zapewnienie tym blokom trwałości i wysokiej dyspozycyjności do ok godzin.

20 Przedsiêbiorstwo Us³ug Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o. ul. Wróbli 38, Katowice skr. poczt tel fax:

13/2015 informator o firmie referencje

13/2015 informator o firmie referencje 13/2015 informator o firmie referencje o nas Kim jesteśmy? Wdrożyliśmy systemy zapewnienia jakości ISO 9001, Pro Novum sp. z o.o. jest firmą ekspercką, która na podstawie zarządzania środowiskowego ISO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Metaloznawstwa i Korozji DZIAŁ METALOZNAWSTWA I KOROZJI funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi pomiarowe, badawcze i doradcze

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział Trawienia i Oczyszczania DZIAŁ TRAWIENIA I OCZYSZCZANIA funkcjonuje w strukturze Zakładu Chemii i Diagnostyki, jednostki organizacyjnej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Dział świadczy specjalistyczne usługi

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ

PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ V Konferencja Szkoleniowa Zakładu Techniki Cieplnej PROCESY ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ 5 7 maja 2014 r., Hotel Zamek Gniew**** w Gniewie Organizator: Zakłady Pomiarowo Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012

Projekty rekomendowane do wsparcia. PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Projekty rekomendowane do wsparcia PO IiŚ Priorytet IV - Działanie 4.5. Nr konkursu: 3/PO IiŚ/4.5/04/2012 Aktualna dostępna alokacja 1 : 168 932 615 L.p. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Województwo Tytuł

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów

Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów Zastosowanie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych podczas modernizacji bloków energetycznych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrowni Bełchatów Roman Szczęsny Wojciech Górniak Ireneusz Stępiński PLAN

Bardziej szczegółowo

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A.

ENEA Wytwarzanie S.A. 2013 RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. RETROFIT BLOKÓW W 200 MW W ENEA WYTWARZANIE S.A. Program rozwoju dla ENEA Wytwarzanie S.A. zakłada wydłużenie czasu pracy bloków 200 MW do roku 2028. Wdrożono działania mające na celu przedłużenie żywotności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY

SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY SPRAWOZDANIE Z XI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ELEKTROWNIE CIEPLNE. EKSPLOATACJA MODERNIZACJE REMONTY Z życia SEP W dniach 5 7 czerwca bieżącego roku odbyła się w Słoku koło Bełchatowa

Bardziej szczegółowo

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla

Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska w Energetyce Jednostki Wytwórcze opalane gazem Alternatywa dla węgla Główny Inżynier ds. Przygotowania i Efektywności Inwestycji 1 Rynek gazu Realia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH BUDOWY BLOKÓW GAZOWO - PAROWYCH ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015

LISTA REFERENCYJNA REALIZACJE W LATACH OD 2001 DO 2015 LP OBIEKT PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ROK 1 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW MODERNIZACJA INSTALACJI ROZPAŁKOWEJ KOTŁA K-9 ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. 2001 2 ELEKTROWNIA ŁAZISKA DOSTAWA, MONTAŻ I UDZIAŁ W URUCHOMIENIU

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Operator (nazwa skrócona) 1 PL-$-0002 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW. 2 PL-$-0005 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZ DZEÑ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZ DZEÑ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI XVII SYMPOZJUM INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DIAGNOSTYKA I REMONTY URZ DZEÑ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI Diagnostyka jako źródło wiedzy wspierające zarządzanie majątkiem Katowice, Hotel QUBUS, 8 9.10.2015

Bardziej szczegółowo

Rozwój kogeneracji gazowej

Rozwój kogeneracji gazowej Rozwój kogeneracji gazowej Strategia Grupy Kapitałowej PGNiG PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA

Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych kotłów zainstalowanych w TAURON - Wytwarzanie SA STANISŁAW NOWORYTA Plan prezentacji Zarządzanie stanem technicznym Diagnostyka powierzchni ogrzewalnych Miejsca występowania

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS O FIRMIE PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 50 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowo-montażowej i budowlanej. Spółka powstała na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni

Bardziej szczegółowo

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska

Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Zamawiający - Elektrownia Połaniec - Grupa GDF Suez Energia Polska Realizacja szeregu prac dla potrzeb budowy Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla 4-ch blokó - Wykonanie Studium Wykonalności budowy

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie Opole to co?

Jeśli nie Opole to co? SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Jeśli nie Opole to co? Prof. Krzysztof Żmijewski Sekretarz Generalny Debata Energetyka Prosumencka Warszawa, 28 lutego 2013 Prosument na rynku energii

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU v ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Energomontaż Południe SA realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika przedsięwzięć inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH KATALOGIEM 1 PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów El. Bełchatów 13 2 El. Pątnów 17 3 Zespół Elektrowni PAK S. A. El. Adamów 19 4 El. Konin 21 5 Elektrownia Pątnów II Sp.

Bardziej szczegółowo

Zaufali nam między innymi: i wiele innych firm zlokalizowanych na terenie Polski z różnych gałęzi przemysłu.

Zaufali nam między innymi: i wiele innych firm zlokalizowanych na terenie Polski z różnych gałęzi przemysłu. PREZENTACJA FIRMY O firmie Dynamiks Dynamiks Sp. z o.o. została w 2009 roku wyodrębniona z firmy Chłodnie Kominowe S.A. jako firma specjalizująca się w remontach hiperboloidalnych wież chłodniczych. Niewiele

Bardziej szczegółowo

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990

Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Seminarium Sekcji Energetyki i Koła Nr 206 Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kalendarium realizacji ważniejszych inwestycji w energetyce polskiej w latach 1960-1990 Ryszard Frydrychowski

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych

40 lat. ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych Dla Przemysłu ALSTAL Grupa Budowlana to jedna z największych firm budowlanych działających na polskim rynku. Przedsiębiorstwo od 40 lat z powodzeniem realizuje inwestycje z sektora prywatnego i publicznego,

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3

Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3 Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A

Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Grupa LOTOS S.A. Analiza ryzyka eksploatacji urządzeń ciśnieniowych wdrażanie metodologii RBI w Grupie LOTOS S.A Jan Dampc Inspektor Dozoru / Dział Dozoru Technicznego 2 czerwca 2015r. Rafineria w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Grupa (nazwa skrócona ) Operator (nazwa skrócona ) Numer zadania w Krajowym Planie. Lp. Nazwa instalacji

Grupa (nazwa skrócona ) Operator (nazwa skrócona ) Numer zadania w Krajowym Planie. Lp. Nazwa instalacji Tabela nr 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych z realizacji których zostały przedstawione sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające informację o kosztach kwalifikowanych poniesionych w okresie od dnia

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania

Konferencja UDT. Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania Konferencja UDT Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących ZAMEK KSIĄŻ ul. Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW

KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW KOMPLEKSOWA OFERTA PRZEDSIĘBIORSTWA KOGENERACYJNEGO SZANSĄ NA EFEKTYWNĄ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW 11. Dni Oszczędzania Energii 2016 Bogusław Rybacki DZIAŁAMY LOKALNIE DLA MIESZKAŃCÓW WROCŁAWIA - PEWNOŚĆ DOSTAW

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE :47:00

REALIZACJE :47:00 REALIZACJE 2015-04-07 23:47:00 Jesteśmy przygotowani do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów modernizacji i montaży obiektów energetycznych, takich jak montaż i remonty kotłów wodnych i parowych

Bardziej szczegółowo

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r. STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działalno

Prezentacja działalno Prezentacja działalno alności- usługi ugi AS INSTRUMENT POLSKA 05-075 075 Warszawa-Weso Wesoła Ul. Dzielna 21 Tel. +48 22 773 46 62 Faks +48 22 773 46 68 www.asinstrument.eu Podstawowy cel naszej działalności

Bardziej szczegółowo

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT

Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.

Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych

Rozwiązania IT dla energetyki. Kontrola strat rozruchowych Rozwiązania IT dla energetyki Kontrola strat rozruchowych Dlaczego należy analizować straty rozruchowe? 2 Konkurencyjność na rynkach energii elektrycznej i ciepła Optymalizacja kosztów Limity emisji zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych

Tabela 3. Daty oddania do eksploatacji i okresy pracy kotłów i turbozespołów w elektrowniach systemowych Inwestycje w sektorze wytwórczym elektroenergetyki zapaść czy odwilŝ Autor: Szymon Godecki, Agnieszka Panek - Departament Promowania Konkurencji URE (Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 2/2007) Artykuł

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku

Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA Puławy S.A. do 2016 roku Dyrektywa IPPC wyzwania dla ZA "Puławy" S.A. do 2016 roku Warszawa, wrzesień 2009 Nowelizacja IPPC Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola Zmiany formalne : - rozszerzenie o instalacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE

PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS. ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE PROGRAM DEMONSTRACYJNY CCS ROZWÓJ CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH w GRUPIE TAURON PE Joanna Schmid Wiceprezes Zarządu Tauron PE Warszawa, 16.06.2011r. 1 13,9 % udział w krajowym rynku energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch

Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła. Mirosław Loch Automatyczne sterowanie pracą źródła ciepła Mirosław Loch Biuro Inżynierskie Softechnik Informacje ogólne Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K.A. działa od roku 2012 Kadra inżynierska ma kilkunastoletnie

Bardziej szczegółowo

Elektrociepłownia Włocławek

Elektrociepłownia Włocławek Wizualizacja 1 Wizualizacja 2 Wizualizacja 3 Wizualizacja 4 Wizualizacja 5 Wizualizacja 6 Nazwa inwestycji Inwestor PKN ORLEN SA Wartość inwestycji ok. 1,4 mld PLN brutto Planowane zakończeni e inwestycji

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl

Szanowni Państwo, 18 19 marca 2014 r. tel. 60 70 62 700 / biuro@idwe.pl / www.idwe.pl Pompy,, ssawy,, wentyllatory ii dmuchawy ((oraz iich regullacjja ii aparattura konttrollno pomiiarowa)) 18 19 marca 2014 r. Szanowni Państwo, maszyny przepływowe są elementem większych systemów i to, czego

Bardziej szczegółowo

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski

Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Energetyka systemowa konkurencyjna, dochodowa i mniej emisyjna warunkiem rozwoju OZE i energetyki rozproszonej 6 maja 2013 r. Stanisław Tokarski Agenda I. Kontekst Europejski II. Sytuacja w KSE III. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych Rola kogeneracji w osiąganiu

Bardziej szczegółowo

CZYSZCZENIE I DIAGNOSTYKA RUREK KONDENSATORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ

CZYSZCZENIE I DIAGNOSTYKA RUREK KONDENSATORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ CZYSZCZENIE I DIAGNOSTYKA RUREK KONDENSATORÓW I INNYCH URZĄDZEŃ CONCO EAST Sp. z o.o. ul. Pięciolinii 6/27 02-784 Warszawa tel./fax 22 641 63 13 tel. 22 643 25 77 www.concoeast.pl info@concoeast.pl Usługi

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013

VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013 VI KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA REMONTY I UTRZYMANIE RUCHU W ENERGETYCE 2013 19-20 Listopad 2013 LICHEŃ PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów WYKORZYSTANIE NOWOCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka

VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka VI TARGI ENERGII 2009 22/23.10.2009 Jachranka Założenia Programu Priorytetowego Racjonalizacja zużycia energii efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwach materiał do dyskusji w bloku seminaryjnym

Bardziej szczegółowo

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a )

R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J. P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) R AM O W Y P R O G R AM P R AK T Y K I Z AW O D O W E J P R AK T Y K A I ( o g ó l n o k i e r u n k ow a ) Kierunek: mechanika i budowa maszyn Wymiar praktyki: 5 tygodni po I roku studiów, tj. 25 dni

Bardziej szczegółowo

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej.

Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum koncern wspierający realizację lokalnej, zrównowaŝonej polityki energetycznej. Fortum wiodący partner energetyczny działa w 12 krajach, głównie na obszarze krajów skandynawskich, nadbałtyckich,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH

KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH I CIEPŁOWNICZYCH URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W GLIWICACH KONFERENCJA WYBRANE ZAGADNIENIA Z PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH 16-18 WRZEŚNIA 2015 r. HOTEL STOK**** Jawornik

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.

PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 3.1 WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. Spis treści PODZIĘKOWANIA... BŁĄD! NIE PRZEDMOWA... BŁĄD! NIE WPROWADZENIE... BŁĄD! NIE ROZDZIAŁ 1... BŁĄD! NIE RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZASADY FUNKCJONOWANIA.... BŁĄD! NIE 1.1. RYNEK GAZU ZIEMNEGO ZMIANY STRUKTURALNE

Bardziej szczegółowo

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI

KONGRES TO DOSKONAŁA OKAZJA DO PREZENTACJI Sympozjum Naukowo-Techniczne WOD-KAN-EKO już na stałe wpisało się w kalendarz imprez branżowych poświęconych gospodarce wodno-ściekowej. Umożliwia dostęp do wiedzy, nowych trendów i dyskusję nad rozwojem

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna

PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

HISTORIA FIRMY. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakłady Pomiarowo - Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. HISTORIA FIRMY Historia rozwoju Energopomiaru, od firmy świadczącej głównie prace pomiarowe do nowoczesnej spółki podejmującej się specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro

ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI. wczoraj dziś jutro ELEKTROWNIA STALOWA WOLA S.A. GRUPA TAURON A ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA POŁĄCZONA Z DZIAŁANIAMI W ELEKTROWNI wczoraj dziś jutro Opracowanie Halina Wicik Grudzień 2008 luty 1937 r.- Decyzja o

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE OFERTA NA PRZYGOTOWANIE AKTUALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 2 z 5 Szanowni Państwo, Urzędy gmin i miast będąc gospodarzami na swoim terenie, poprzez

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p.

Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Doradztwo Strategiczne EKOMAT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 Warsaw Financial Centre XI p. Kompetencje i osiągnięcia posiada duże doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA

KONFERENCJA maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTALACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH. BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE 22-23 maja 2014 r. SANDRA SPA POGORZELICA ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-ME- CHANICZNYCH ELEKTROWNI

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-ME- CHANICZNYCH ELEKTROWNI nr 2/2010 Zespół redakcyjny: mgr inż. Jerzy Dobosiewicz, dr inż. Jerzy Trzeszczyński Szanowni Państwo, Analogicznie jak w latach poprzednich, ukazujący się w grudniowej Energetyce Biuletyn Pro Novum wypełniają

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Eksploatacja i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Organizator: Centrum Szkoleniowe Data: 11 września 2015r. Partner merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A.

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. Marek Wdowiak Departament Inwestycji PGE GiEK S.A. ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE NA PRZYKŁADZIE PROJEKTÓW NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. 1. Wstęp Polski sektor energetyczny po wejściu

Bardziej szczegółowo

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii

Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii Zygmunt Jaczkowski Prezes Zarządu Izby Przemysłowo- Handlowej w Toruniu 1 Celem audytu w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland

KOGENERACJA Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną. 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną 1 2013-01-29 Prezentacja TÜV Rheinland Rozwiązanie podnoszące efektywność energetyczną Usługi dla energetyki Opinie i ekspertyzy dotyczące spełniania wymagań

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

rury stalowe i profile zamknięte

rury stalowe i profile zamknięte rury stalowe i profile zamknięte SPECJALIŚCI OD RUR STALOWYCH Od 10 lat dostarczamy naszym klientom rury stalowe i profile zamknięte, których parametry spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Nasi odbiorcy,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski

Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE. mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Energia odnawialna w Polsce potencjał rynku na przykładzie PGE mgr inŝ. Krzysztof Konaszewski Zadania stawiane przed polską gospodarką Pakiet energetyczny 3x20 - prawne wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji

Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia inwestycji Grupa Operator Nazwa instalacji Czy nakłady poniesione po 25 czerwca 2009 r.? Rok zakończenia Typ Nazwa zadania inwestycyjnego PL-$-0001 PGE PGE GiEK ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW Tak 2017 B Modernizacja B1 PL-$-0002

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski

Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski Wykorzystanie potencjału źródeł kogeneracyjnych w bilansie energetycznym i w podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski dr inż. Janusz Ryk Podkomisja stała do spraw energetyki Sejm RP Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 Wykaz wytwórców stron umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jednostek wytwórczych objętych tymi umowami oraz planowane daty oddania jednostek

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

5. Szczegółowa tematyka egzaminu 5.1.Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci Komisja kwalifikacyjna PZITS Oddział Katowice Tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku EKSPLOATACJI GRUPA 3 wg

Bardziej szczegółowo