ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA"

Transkrypt

1 ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu zarz dzania bezpiecze stwem pracy oraz wskazano te obszary działania systemu które wymagaj doskonalenia. Słowa kluczowe: jako pracy, bezpiecze stwo, system zarz dzania 1. Wprowadzenie W górnictwie zwraca si wielk uwag na stałe podnoszenie poziomu bezpiecze stwa pracy w kopalniach i podejmuje działania w tym zakresie. Skuteczno tych działa mo e wzrosn po implementacji systemu zarz dzania bezpiecze stwem pracy. Wynika to przede wszystkim z faktu, e wła ciwe zarz dzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpiecze stwa i higieny pracy, wymaganego zarówno ze wzgl du na konieczno przestrzegania przepisów prawnych w tej dziedzinie, jak te ze wzgl du na oczekiwania społeczne oraz mo liwo uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych dla zakładu [1]. Bezpiecze stwo na stanowiskach pracy i bezpieczne zachowania nie powstaj samoczynnie. Bezpiecze stwo musi zosta ukształtowane według z góry przyj tego programu. Takim programem mo e by system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy (BHP), oparty na normie PN-N-18001, umo liwiaj cy skuteczne podnoszenie poziomu jako ci pracy. W artykule przedstawiono prób oceny wpływu wdro enia systemu zarz dzania BHP na bezpiecze stwo pracy w wybranej kopalni w gla kamiennego oraz wskazano te obszary działania systemu które wymagaj doskonalenia. 2. Istota bezpiecze stwa pracy w procesie wydobycia w gla Polskie górnictwo podziemne charakteryzuje si trudnymi warunkami geologicznogórniczymi oraz wyst powaniem praktycznie wszystkich zagro e naturalnych znanych w górnictwie wiatowym. Mo na zaobserwowa równie pogarszanie si warunków technicznych, organizacyjno ludzkich, rodowiska pracy i stały wzrost poziomu ryzyka przy wykonywaniu robót górniczych. Do niebezpiecznych i szkodliwych czynników fizycznych wyst puj cych w górnictwie w gla kamiennego nale tak e: zapylenie, hałas, radiacja, wibracje, warunki mikroklimatu, o wietlenie, obecno substancji chemicznych [3]. Wpływaj one na warunki pracy i generuj zapadalno na choroby zawodowe.

2 274 Izabela Misiura, Barbara Białecka Analiza wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy w kopalni Aktualny poziom bezpiecze stwa w krajowych kopalniach w gla kamiennego kształtuj [4]: lokalizacja praktycznie wszystkich kopal w obr bie jednego regionu, Górno l skiego Zagł bia W glowego, skutkuj ca koncentracj robót górniczych zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej, długi okres, cz sto ponad 100 lat i wi cej, prowadzenia działalno ci górniczej przez poszczególne kopalnie, co w wielu rejonach doprowadziło do znacznej obj to ci wyeksploatowanego zło a i naruszenia struktury górotworu, wyst powanie zło a wielopokładowego (problemy resztek, filarów, kraw dzi i ich interakcji), du a i stale powi kszaj ca si gł boko eksploatacji ( rednio 5 8 m/rok), np. najgł bsze kopalnie prowadz eksploatacj na gł boko ci m, stosowanie na coraz wi ksz skal podpoziomowego modelu udost pnienia zło a, wieloletnie niedoinwestowanie kopal w sferze techniki i technologii górniczych oraz w zakresie utrzymywania nale ytego poziomu uzbrojenia kopal w nowoczesne maszyny i urz dzenia górnicze spowodowały pogarszanie si warunków rodowiska pracy i wzrost poziomu ryzyka przy wykonywaniu robót górniczych. Potwierdzaj to niebezpieczne zdarzenia, jakie odnotowano w mijaj cych latach w zakładach górniczych wydobywaj cych w giel kamienny, zatrudnianie firm obcych. Wynika to z niepełnego przygotowania aktualnie wyst puj cych na rynku usług firm do pracy w ruchu zakładów górniczych, zwłaszcza wykonywanych pod ziemi, odej cie od pracy du ej liczby pracowników, zwłaszcza osób kierownictwa i dozoru, o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim do wiadczeniu w ruchu zakładów górniczych. 3. Ocena bezpiecze stwa pracy w kopalni po wdro eniu systemu zarz dzania BHP Polskie górnictwo w gla kamiennego charakteryzuje si wysokim wska nikiem cz sto ci wypadkowo ci zawodowej (liczba zdarze wypadkowych na 1000 pracuj cych w ci gu roku), mimo znacz cej redukcji liczby urazów w ostatnich latach. Wpływ na taki stan ma przede wszystkim wysokie ryzyko pierwotne. Ryzyko to zwi zane jest z podziemn eksploatacj górnicz. Głównymi elementami składowymi ryzyka to wyst puj ce zagro enia, i to zarówno zagro enia naturalne, techniczne jak i osobowe [5]. Ograniczanie zagro e zwi zanych z wypadkowo ci w górnictwie jest realizowane poprzez obowi zuj ce przepisy i zasady dotycz ce profilaktyki i zwalczania zagro e naturalnych i technicznych, ich egzekwowanie, nie bez znaczenia s równie do wiadczenie kadry i technika stosowana w bran y górniczej [4]. Wdra anie systemów zarz dzania mo e wpłyn wpływa na lepsze, sprawniejsze i skuteczniejsze zarz dzanie firm. Dobr jako produkowanych wyrobów tworzy si poprzez zapewnienie pracownikom wła ciwych, bezpiecznych warunków pracy i w miar mo liwo ci sprz tu o najwy szym poziomie techniki. Dbaj c o standard bezpiecze stwa i higieny pracy stwarza si lepsze warunki do tworzenia coraz bardziej konkurencyjnych wyrobów. Mo liwo ci głego doskonalenia zapewnia system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy, oparty na normie PN-N

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Ocen wpływu wdro enia systemu zarz dzania BHP przeprowadzono w du ej kopalni, 3 tys. zatrudnionych osób, zlokalizowanej w Górno l skim Okr gu W glowym. W kopalni w 2002 roku wdro ono system zarz dzania jako ci, w 2004 system zarz dzania bezpiecze stwem i higien pracy. W 2010 roku, po wdro eniu systemu zarz dzania rodowiskiem, wszystkie w/w systemy zintegrowano. Kopalnia pracuje w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, wydobycie jest prowadzone na du ej gł boko ci, istnieje zagro enie wybuchami metanu. Metodyka bada obejmuje: krytyczn ocen materiałów udost pnionych przez kopalni, analiz wyników wewn trznych i zewn trznych audytów systemu bezpiecze stwa, badania ankietowe oraz wywiad. Analizie poddano 4 letni okres funkcjonowania kopalni ( ) przed wdro eniem systemu zarz dzania BHP, rok 2004 w którym wdro ono system oraz 5 lat pracy kopalni w systemie ( ). Tak długi okres po implementacji systemu wydawał si gwarantem prawidłowej oceny wpływu systemu na bezpiecze stwo pracy. Nale y doda, e we wdro onym w 2004 roku w kopalni systemie uwzgl dniono panuj ce w zakładzie realia, przełamuj c tym samym istniej ce bariery i tradycje rzutuj ce na poziom bezpiecze stwa pracy. W kopalni przez wiele lat bezpiecze stwo pracy kojarzono wył cznie ze stanem wyposa enia i dostosowaniem warunków pracy do mo liwo ci człowieka. Decyduj cy wpływ na kształtowanie si poziomu wypadkowo ci wywiera wiedza pracowników oraz cz sto z jak podejmuj niebezpieczne zachowania, st d istotn cz pracy stanowi wyniki bada wiadomo ci pracowników. Poni ej scharakteryzowano wybrane obszary bezpiecze stwa pracy w kopalni [5]. Wypadki według rodzaju [tabela 1] Tabela 2. Zestawienie wypadków w kopalni X według ich rodzaju Zestawienie Ilo wypadków wypadków według rodzaju wypadku miertelne Ci kie Lekkie Razem ródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w badanej firmie. W analizowanym okresie w kopalni zaistniały 922 wypadki przy pracy, w tym: 20 wypadków miertelnych, 12 ci kie i 890 wypadków lekkich. Mo na zaobserwowa dominuj c przewag wypadków lekkich na przestrzeni wszystkich rozpatrywanych lat. W latach wyst piła tendencja wzrostowa wypadków ogółem. W 2006 roku odnotowano 8 wypadków miertelnych, co było nast pstwem wybuchu metanu oraz pyłu w glowego w toku robót likwidacyjnych. Najwi kszej liczbie wypadków (344 wypadki) ulegli pracownicy w wieku powy ej 40 lat oraz pracownicy od 31 do 40 roku ycia (328 wypadków), a co za tym idzie najwi ksza wypadkowo panuje w ród najstarszych pracowników. W latach i 2007 r. najwi cej wypadków przy

4 276 Izabela Misiura, Barbara Białecka Analiza wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy w kopalni pracy wyst piło w ród pracowników w wieku od 31 do 40 lat natomiast w 2006 r., 2008 i 2009 r. nast pił du y wzrost wypadków w ród grupy pracowników w wieku powy ej 40 lat. Najwi ksz ilo wypadków odnotowano w ród pracowników o długim sta u pracy tj. od 11 do 20 lat pracy. Tak wysoka wypadkowo w ród tej grupy pracowników mo e wiadczy o tym, i rutyna i pewno siebie powoduje zmniejszenie dostatecznego i odpowiedniego podej cia do bezpiecze stwa pracy oraz niejednokrotnie lekcewa enie warunków w jakich praca jest wykonywana. Wypadki według wieku poszkodowanych [tabela 2] Tabela 2. Zestawienie wypadków w kopalni X według wieku poszkodowanych Zestawienie Ilo wypadków wypadków według wieku poszkodowanych od lat od lat powy ej 40 lat Razem ródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w badanej firmie. Wypadki według sta u pracy [tabela 3] Tabela 3. Zestawienie wypadków w kopalni X według sta u pracy poszkodowanych Zestawienie wypadków według sta u pracy poszkodowanych Ilo wypadków do 2 lat od 3 10 lat od lat pow. 20 lat Razem ródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w badanej firmie. Wypadki według kwalifikacji poszkodowanych Z analizy ilo ci wypadków według kwalifikacji poszkodowanych wynika, e najwi kszej liczbie wypadów ulegaj pracownicy na stanowisku górnik tj. 149 wypadków w ci gu 3 lat. Powy szy fakt spowodowany jest prawdopodobnie specyficznymi warunkami panuj cymi w cianach wydobywczych, przodkach dr onych chodników jak i z tego i eksploatacja górnicza prowadzona jest na du ych gł boko ciach, charakteryzuj cych si trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi. Eksploatacja w tych warunkach charakteryzuje si wyst powaniem wielu

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, zagro e naturalnych i technicznych, co ma bezpo redni wpływ na stan bezpiecze stwa w kopalni. Du ej liczbie wypadkom równie ulegaj osoby pracuj ce na stanowisku jako: lusarze, elektromonterzy i pracownicy in ynieryjno techniczni. Z przeprowadzonej analizy mo na wnioskowa, e najwi ksza liczba wypadków spowodowana jest takimi wydarzeniami jak: potkni cie, po lizgni cie si lub upadek. W sumie odnotowano 216 wypadków o tej specyfice w okresie 10 lat. Wysoki poziom wypadków obejmuje równie nast puj ce niebezpieczne wydarzenia spowodowane poprzez: spadni cie, stoczenie si lub obsuni cie skał lub innych przedmiotów, tj. 158 wypadków. Mo na wysun wniosek, e niebezpieczne wydarzenia, które spowodowały wypadek mogły by przyczyn np.: braku uwagi poszkodowanego; bł dów, niedoci gni przy wykonywaniu pracy oraz z powodu przyczyn organizacyjno ludzkich. Nale y podkre li, e do najcz ciej wyst puj cych miejsc zaistnienia wypadków zalicza si chodniki w skład który wchodz : chodniki poziome transportowe; chodniki transportowe; chodniki i przej cia na dole. W tych miejscach wyst piło ł cznie 400 wypadków w badanym okresie. Szczególn uwag równie nale y zwróci na ciany z zawałem stropu i kompleksow mechanizacj tj. 224 wypadków wg miejsca powstania. Wypadki według niebezpiecznych wydarze [tabela 4] Tabela 4. Zestawienie wypadków według niebezpiecznych wydarze Zestawienie wypadków Ilo wypadków wg niebezpiecznych wydarze Oberwanie si skał ze stropu lub ociosu Spadni cie, stoczenie si lub obsuni cie skał lub innych przedmiotów Kontakt z maszynami i urz dzeniami w ruchu (w tym z przedmiotem transportowym) Potkniecie, po lizgni cie lub upadek osób (w tym z wysoko ci) Uderzenie lub zranienie narz dziami pracy lub przedmiotami Inne zdarzenie Razem ródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w badanej firmie.

6 278 Izabela Misiura, Barbara Białecka Analiza wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy w kopalni Analiza zachorowalno ci Na rysunku 1 przedstawiono poziom zachorowalno ci ci na choroby zawodowe przed i po wdro eniu systemu zarz dzania BHP. rednia wyst powania chorób w latach przed wdro eniem systemu wynosi 45 przypadków a po wdro eniu systemu warto ta wynosi 29 osób. Spadek zachorowalno ci ci mo e by spowodowany bardziej rygorystycznymi przepisami i ich egzekwowaniem. Na podstawie powy szych danych mo na stwierdzi, e nie ma okre lonego trendu ilo ci wyst puj cych wypadków. W latach rednia liczby wypadków na rok wynosi 71, natomiast po wdro eniu SZB rednia ta wynosi 83. Statystyka wypadków ostatnich dwóch lat jest bardzo wysoka, m.in. z powodu wyst pienia wypadku zbiorowego, który rzutuje na tak wysok redni w latach Wysoka rednia w tych latach jest równie skutkiem wyst pienia znacznej liczby wypadków lekkich. Na okres wdra ania systemu zarz dzania BHP nakłada si znaczne starzenie kadry pracowniczej. Na zjawisko to wpłyn ła ła przeprowadzona reforma górnictwa pod k tem zatrudnienia. Wskutek blokady przyj nowych pracowników do zakładu, wyst pił niedobór młodej kadry. Rutyna i przyzwyczajenie do wiadczonych i wykwalifikowanych pracowników do warunków pracy sprzyja powstawaniu wypadków przy pracy. Rysunek 1. Analiza chorób zawodowych przed i po wdro eniu systemu BHP ródło: Opracowanie własne [5].

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Przyczyny i okoliczno ci powstawania wypadków przy pracy Analiza raportów audytów stanowiskowych, prowadzi do szeregu wniosków wskazuj cych główne przyczyny wypadków, do najwa niejszych z nich mo na zaliczy : nieznajomo dróg ucieczkowych w ród zatrudnionych pracowników, brak kontroli i brak dokumentowania kontroli rodków ochrony indywidualnej, słab znajomo przepisów dotycz cych wykonywania r cznych prac transportowych, zły stan r cznych narz dzi i niedostateczne w nie zaopatrzenie pracowników, słab znajomo posługiwania si podr cznymi rodkami ga niczymi oraz nieznajomo sygnałów d wi kowych nadawanych podczas wycofywania si w czasie po aru, brak ładu i porz dku na stanowisku pracy, zalegaj ce zb dne materiały w strefie szczególnego zagro enia t paniami w chodniku cianowym, brak stosowania przez pracowników wymaganych rodków ochrony indywidualnej. Powy ej wymienione niezgodno ci mog prowadzi do powstawania wypadków. Jednak głównym zadaniem audytów jest zobowi zanie osób zarz dzaj cych do podj cia działa eliminuj cych niezgodno ci w celu poprawy stanu bezpiecze stwa na stanowisku pracy. W przypadku ich nie usuni cia niezgodno ci mog by wynikiem niepo danych potencjalnych zagro e wyst puj cych na stanowisku. Dlatego po przedstawieniu raportu z audytu stanowiskowego niezwłocznie zgłasza si meldunek usuni cia zaistniałych nieprawidłowo ci. 5. Ocena pracowników wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy Interesuj ce wyniki uzyskano z bada ankietowych przeprowadzonych w lutym 2010 roku w ród 130 pracowników kopalni. Pracownicy oceniali poziom bezpiecze stwa pracy, wdro ony system zarz dzania BHP i istotno działa w tym zakresie. Respondentów dobrano w taki sposób, aby zapewni udział wszystkich grup pracowników maj cych bezpo redni styczno z procesem wydobycia w gla. Poni ej przedstawiono wyniki bada zgrupowane wg analizowanych problemów. 1. Bezpiecze stwo pracy. Zdecydowana wi kszo respondentów 87% pozytywnie ocenia swoje bezpiecze stwo w miejscu pracy, tylko 13% twierdzi, e nie czuje si bezpieczna w warunkach w jakich pracuje. wiadczy to mo e o pozytywnym wpływie wdro onego systemu na bezpiecze stwo pracy w kopalni. Kierownictwo kopalni deklaruje, i prowadzone wszystkie procesy produkcyjne na dole i powierzchni musz spełnia warunki bezpiecze stwa i higieny pracy w wietle obowi zuj cych przepisów. Kopalnia d y do ci głego doskonalenia działa w zakresie eliminowania zagro e i uci liwo ci. Taki cel zostanie osi gni ty je li otrzyma pełne wsparcie i zaanga owanie z strony pracowników. Pracownik b dzie czuł si bezpieczny je eli b dzie prawidłowo przeszkolony i poinformowany o mo liwym niebezpiecze stwie na jego stanowisku pracy. Obowi zek podnoszenia kwalifikacji pracownika jest po stronie kopalni. W ród badanej grupy pracownikowi kopalni 83% twierdz co odpowiedziało na pytanie zwi zane z podniesieniem bezpiecze stwa w pracy, tylko 17% z badanej grupy nie dostrzega wpływu systemu zarz dzania BHP na bezpiecze stwo pracy.

8 280 Izabela Misiura, Barbara Białecka Analiza wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy w kopalni 2. Wiedza o ryzyku zawodowym. Respondenci s dobrze poinformowani o ryzyku zawodowym, które wi e si z wykonywan prac, oraz o zasadach ochrony przed zagro eniami wynikaj cymi z wymaga systemu zarz dzania BHP. Kopalnia jest zobowi zana prowadzi ocen ryzyka czyli zidentyfikowa i ocenia zagro enia na jakie s nara eni pracownicy. Ocena ryzyka jest istotna we wszystkich działaniach kopalni tak aby zapewni odpowiednie rodki kontroli dla okre lonego ryzyka. W ocenie ryzyka okre la si stosowane rodki profilaktyczne, które powinny by adekwatne do poziomu ryzyka. Ma ona zabezpieczy i zapobiec przed stratami ludzkimi, sprz tu, instalacji i negatywnym wpływem na rodowisko. Osi gni cie bezpiecznego stanu uzyska si poprzez informowanie, zapewnienie instrukcji, szkolenia pracowników oraz nadzoru potrzebnego do wykonywania bezpiecznej pracy. 97% badanych pracowników stwierdziło, e zostało poinformowanych o ryzyku na stanowisku pracy oraz o ochronie przed zagro eniami w pracy w kopalni. Tylko 3% ankietowanych stwierdziło, i nie uzyskało takiej informacji. Na tej podstawie mo na wywnioskowa, i zakład pracy dba o szkolenia dla pracowników oraz sukcesywnie informuje o skali zagro enia na stanowiskach pracy. 3. Istotno działa w zakresie BHP. Respondenci uszeregowali, według własnej wiedzy, działania z zakresu BHP od najistotniejszych do najmniej istotnych, uzyskano nast puj c kolejno : Doskonalenie załóg górniczych (podnoszenie kwalifikacji pracowników), Wła ciwy nadzór nad stanem bezpiecze stwa kopalni, Poprawa bezpiecze stwa pracy w warunkach wyst puj cych szkodliwo ci fizycznych i chemicznych (ograniczenie emisji hałasu i zapylenia, wyposa anie załóg górniczych w nowoczesne rodki ochrony indywidualnej, wyposa anie pracowników w nowe aparaty ucieczkowe), Poprawa warunków bezpiecze stwa pracy na drogach transportowych oraz doj załogi, Poprawa warunków bezpiecze stwa pracy przy maszynach i urz dzeniach energomechanicznych, Poprawa bezpiecze stwa pracy przez zmniejszenie zagro e naturalnych Z powy szego zestawienia wida, e dla pracowników najwa niejszym aspektem BHP s szkolenia podnosz ce kwalifikacje oraz prawidłowy nadzór nad bezpiecze stwem w miejscu pracy. Te obszary powoduj, e pracownicy czuj si bezpieczniej na swoich miejscach pracy. 6. Podsumowanie i wnioski W artykule przedstawiono ocen obiektywn i subiektywn funkcjonuj cego systemu zarz dzania BHP w wybranej kopalni. W ramach oceny obiektywnej przeprowadzono analiz wypadkowo ci i zachorowalno ci w kopalni, analiz przyczyn zaistniałych wypadków przed i po wdro eniu systemu. W ramach oceny subiektywnej przeprowadzono badania wiadomo ci pracowników z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i techniki wywiadu. Wyniki bada pozwalaj sformułowa nast puj ce stwierdzenia: a) Analiza wypadkowo ci: Ilo wypadków lekkich po wdro eniu systemu BHP znacznie wzrosła (z 406 do 484) Zmalała ilo wypadków ci kich (z 7 do 5) oraz miertelnych (z 12 do 8).

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 40, Natomiast najwi kszej liczbie wypadkom uległa grupa pracowników: w wieku powy ej 40 lat tj. 344 osób poszkodowanych na 734 poszkodowanych, na stanowisku górnik tj. 149 osób poszkodowanych na 285 poszkodowanych. Główne przyczyny zaistniałych wypadków to niebezpieczne zdarzenia: Potkniecie, po lizgni cie lub upadek osób (w tym z wysoko ci) 30% zdarze, niebezpieczne miejsca: Chodniki poziome, transportowe, chodniki i przej cia na dole 55% wypadków brak uwagi 37% wypadków. b) Najwi ksza zachorowalno na choroby zawodowe wyst powała przed wdro eniem systemu zarz dzania BHP. Najwi ksza liczba zachorowa w badanym okresie przed i po wdro eniu systemu przypada na pylic płuc. c) Najcz ciej wyst puj ce niezgodno ci mog ce powodowa niebezpiecze stwo na stanowisku pracy to m.in.: brak wiedzy pracowników na temat dróg ucieczkowych, nieznajomo przepisów, nieodpowiednio oznakowane, zabudowane, uporz dkowane, zabezpieczone, zanieczyszczone maszyny, urz dzenia i miejsca stanowiska pracy i drogi doj cia do niej. Konieczne jest bardziej rygorystyczne egzekwowanie czynno ci pracowników przez nadzór górniczy oraz kontrolowanie miejsc pracy, zlikwidowanie nieładu i porz dku na stanowiskach pracy i doprowadzenie do stosowania osłon i zabezpiecze maszyn. Kopalnia powinna powi ksza wiadomo pracowników w kształtowaniu kultury bezpiecze stwa poprzez przeprowadzanie dodatkowych, nowocze niejszych szkole i udost pnianie stałego wgl du do instrukcji, przepisów i planów. d) W zakresie zagro enia metanowego, nale y szczególnym nadzorem obj roboty górnicze prowadzone w cianach poniewa na wszystkich pokładach w kopalni wyst puje zagro enie metanowe. Dlatego tak wa nym elementem dla pracowników jest aby przodowy posiadał metanomierz, który mo e mu uratowa ycie. e) Z przeprowadzonych w ród pracowników kopalni bada ankietowych wynika, e: Pracownicy w 83% deklaruj pozytywny wpływ wdro enia systemu zarz dzania BHP, Zdaniem respondentów system wpłyn ł na warunki bezpiecze stwa pracy, ale w znacznej mierze dotyczy to usystematyzowania dokumentacji a nie konsekwencji w działaniach i zabezpieczeniach miejsc pracy. Dla pracowników najwa niejszym aspektem BHP s szkolenia podnosz ce kwalifikacje oraz prawidłowy nadzór nad bezpiecze stwem w miejscu pracy. Te obszary powoduj, e pracownicy czuj si bezpieczniej na swoich stanowiskach pracy. Z powy szej analizy mo na wnioskowa, i system zarz dzania BHP na poziom wypadkowo ci wpłyn ł w niewielkim stopniu, jednak dzi ki jego doskonaleniu z roku na rok warunki pracy si polepszaj. Zakład powinien bardziej skupi si na działaniach: propaguj cych zmian mentalno ci pracowników; zaanga owa ich w tworzenie bezpiecznych warunków pracy dla siebie i otaczaj cych ich ludzi. Kontrola ma powodowa i dobre zachowania maj sta si nawykiem u pracowników a nie czynno ciami chwilowymi. Badany obiekt jest du ym zakładem, zatem potrzeba wi cej czasu, zaanga owania ludzi

10 282 Izabela Misiura, Barbara Białecka Analiza wpływu wdro enia systemu zarz dzania bezpiecze stwem na jako pracy w kopalni i rodków pieni nych aby wdro ony system zacz ł dobrze funkcjonowa. W wietle uzyskanych danych, aby uzyska zadowalaj ce efekty z funkcjonowania systemu trzeba jeszcze poczeka. [1] Gajdzik B., Wyci lik A.: Jako, rodowisko i bezpiecze stwo pracy w zarz dzaniu przedsi biorstwem. Wydawnictwo Politechniki l skiej, Gliwice [2] Misiura I.: Ocena wdro enia zintegrowanego system zarz dzania w kopalni w gla kamiennego. Praca dyplomowa magisterska, Wydział Organizacji i Zarz dzania Pol. l [3] Oleksy A., Siodłak J.: Zarz dzanie bezpiecze stwem i higien pracy. Wiadomo ci górnicze 6/2006. [4] Rogulski K.: Oddziaływanie górnictwa w gla kamiennego na rodowisko w latach Wiadomo ci górnicze 5/2006. [5] Trembecki A.: Zarz dzanie jako ci produkcji w górnictwie. Stabilizacja procesu wydobywczego. Wydawnictwo Naukowe l sk, Katowice-Warszawa ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SAFETY MANAGEMENT SYSTEM ON QUALITY OF WORK IN THE MINE Summary This paper presents an evaluation of functioning in a specific mine safety management system and identifies those areas of the system that need improvement. Keywords: quality of work, safety management system Izabela Misiura Barbara Białecka Instytut In ynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarz dzania Politechnika l ska ul. Roosevelta 26, Zabrze

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie auditu celowego firm wykonujących roboty górnicze pod ziemią w kopalniach KHW SA. Katowice, 2012-11-14

Podsumowanie auditu celowego firm wykonujących roboty górnicze pod ziemią w kopalniach KHW SA. Katowice, 2012-11-14 Podsumowanie auditu celowego firm wykonujących roboty górnicze pod ziemią w kopalniach KHW SA 1 Plan prezentacji 1. Geneza auditu celowego 2. Prezentacja wyników auditu 3. Działania poauditowe propozycja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa, listopad 2011 r. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady tworzenia służby bhp i powierzania wykonywania jej zadań Aktualne brzmienie przepisów art.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA Zał cznik do uchwały Nr XII/125/16 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 10 wrze nia 2016 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY JANÓW PODLASKI NA LATA 2016-2021 Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/176/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie Programu wsparcia budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pabianice w latach

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01

podmiotów zewnętrznych o zagrożeniach i warunkach wykonywania prac na terenie PKM S.A. oraz koordynacji tych prac. PKM/BHP - 01 Strona: 1 z 5 i warunkach wykonywania prac - Gdańsk 25 rok Strona: 2 z 5 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna 3 2. Cel instrukcji 3 3. Zakres obowiązywania 3 4. Wymagania bhp przed rozpoczęciem pracy 3 5. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktaŝu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1. Szkolenie wstępne jest prowadzone w formie instruktaŝu, według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje: ZARZĄDZENIE NR 6 /01r Nadleśniczego Nadleśnictwa Cewice z dnia 0 marca 01r w sprawie szkolenia, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zn spr N - 130-/1 Na podstawie ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla

Wyższy Urząd Górniczy. Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Zagrożenie pożarowe w drążonych wyrobiskach kamiennych przecinających pokłady węgla Katowice 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej.

Karta charakterystyki Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 29.08.2008 Data aktualizacji: 29.08.2008. Smarowanie. jak wyżej. 1. Identyfikacja preparatu i nazwa firmy Informacje o produkcie: Nazwa handlowa: Zastosowanie preparatu: Dostawca: Infolinia: Informacja o nagłych przypadkach: Smar litowy uniwersalny 7022 Smarowanie Siebert

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY. dr inŝ. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY. dr inŝ. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W MIEJSCU PRACY dr inŝ. Zofia Pawłowska 1. Podstawowe informacje o warunkach pracy w Polsce 2. Wymagania prawne dotyczące oceny ryzyka zawodowego 3. Co to jest ryzyko zawodowe?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O BIURO INśYNIERSKIE 7 matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel./fax (0-84) 664-42-24 e-mail: bi@matej.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II

Rozdział I Przepisy ogólne : Rozdział II Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Bochni Zatrudnienie młodocianych Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy Dz. U. Nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo