RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY II KWARTAŁ 2014 Poznan,

2 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje o Spo łce... 1 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodo w:... 2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa... 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych... 6 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływo w s rodko w pienięz nych... 7 Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe... 8 Sprawozdanie z całkowitych dochodo w... 8 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - Aktywa Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - Pasywa Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych Jednostkowe sprawozdanie z przepływu s rodko w pienięz nych Informacje dotyczące liczby oso b zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu Charakterystyka istotnych dokonan lub niepowodzen Emitenta w okresie, kto rego dotyczy raport Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych Opis stanu realizacji działan i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji Informacje na temat aktywnos ci, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalnos ci Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta Struktura akcjonariatu Kontakt... 23

3 Podstawowe informacje o Spo łce Nazwa Emitenta: COLOMEDICA S.A. Forma prawna: Spo łka Akcyjna Siedziba: Poznan, ul. Dąbrowskiego 49/10 Telefon: Adres strony internetowej: REGON: NIP: KRS: Zarząd: Ewelina Straszewicz - Prezes Zarządu Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Krzysztof Biernat Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Smyczyn ski - Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Kloc - Członek Rady Nadzorczej Jakub Zalewski - Członek Rady Nadzorczej Błaz ej Wasielewski - Członek Rady Nadzorczej Strona 1

4 Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW: WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów okres zakończony od do okres zakończony od do II kwartał 2014 / okres od do II kwartał 2013 / okres od do [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] , , , , , , , ,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0,00 0, , , , ,45 I. Amortyzacja , , , ,00 II. Zużycie materiałów i energii ,60 112, ,46 0,00 III. Usługi obce , , , ,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: ,07 765, ,85 1,91 V. Wynagrodzenia , , , ,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,90 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 61,65 0,00 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 61,65 0,00 61,65 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 575,82 0, ,82 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 575,82 0, ,82 0,00 Strona 2

5 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE 0, , , ,12 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 132,73 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 7 270, , ,34 54,02 I. Odsetki, w tym: 3 019, ,87 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 4 250, , ,47 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0, , , , ,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715, , , ,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , , , ,92 0,00 Strona 3

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień Aktywa [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE , ,20 I. Wartości niematerialne i prawne , ,20 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,73 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 4 000,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,26 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,66 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,97 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,69 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa obrotowe , ,69 AKTYWA OGÓŁEM , ,86 0,00 Strona 4

7 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień Pasywa [w zł] [w zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ , ,24 I. wyemitowany kapitał akcyjny , ,00 III. Udziały (akcje) własne ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,72 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,65 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych ,68 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,52 w tym przypadający akcjonariuszom większościowym w tym przypadający akcjonariuszom mniejszościowym IX. Kapitał przypadający akcjonariuszom mniejszościowym , , , ,00 Razem kapitały własne , ,24 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,62 I. Rezerwy na podatek , ,96 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA OGÓŁEM , ,86 Strona 5

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] I Kapitał ( fundusz) własny BO , , , , , ,11 Ia Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO) po korektach , , , , , ,11 II Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ) III Kapitał ( fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku ( pokrycia straty , , , , , , , , , , , ,19 Strona 6

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ okres zakończony okres zakończony II kwartał II kwartał [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] I. Zysk (strata) netto , , , ,92 II. Korekty razem , , , ,92 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ , , , ,84 I. Wpływy , , , ,00 II. Wydatki 0, ,75 0, ,64 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ , , , ,64 I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,69 Strona 7

10 Jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: zakończony okres od do zakończony okres od do II kwartał 2014 / okres od do II kwartał 2013 / okres od do [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] , , , ,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,45 I. Amortyzacja , , , ,00 II. Zużycie materiałów i energii 180,45 112,53 0,00 0,00 III. Usługi obce , , , ,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 595,79 765,13 590,00 1,91 V. Wynagrodzenia , , , ,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0, , , , ,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 258, , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 020,00 0, ,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 020,00 0, ,00 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,12 Strona 8

11 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 II. Odsetki, w tym: 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 2 037, ,13 150,17 54,02 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 2 037, ,13 150,17 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) , , , ,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715, , , ,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , , , ,92 0,00 Strona 9

12 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - AKTYWA Stan na dzień Aktywa [w zł] [w zł] A. AKTYWA TRWAŁE , ,20 I. Wartości niematerialne i prawne , ,20 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe ,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,26 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,66 I. Zapasy 0,00 II. Należności krótkoterminowe 0, ,97 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,69 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pozostałe aktywa obrotowe , ,69 AKTYWA OGÓŁEM , ,86 Strona 10

13 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień Pasywa [w zł] [w zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , ,24 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy III. Udziały (akcje) własne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,72 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe ,27 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) netto , ,52 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , ,62 I. Rezerwy na podatek , ,96 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,66 IV. Rozliczenia międzyokresowe PASYWA OGÓŁEM , ,86 Strona 11

14 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] [w. zł] I Kapitał (fundusz) własny BO , , , , , ,11 Ia Kapitał (fundusz) własny na początek okresu ( BO) po korektach , , , , , ,11 II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , , , ,19 III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty , , , , , ,19 Strona 12

15 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH WYSZCZEGÓLNIENIE A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: I. Przychody netto ze sprzedaży produktów zakończony okres od do zakończony okres od do II kwartał 2014 / okres od do II kwartał 2013 / okres od do [w zł] [w zł] [w zł] [w zł] , , , , , , , ,93 II. Zmiana stanu produktów 0,00 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 0,00 0, , , , ,45 I. Amortyzacja , , , ,00 II. Zużycie materiałów i energii 180,45 112,53 0,00 0,00 III. Usługi obce , , , ,84 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 595,79 765,13 590,00 1,91 V. Wynagrodzenia , , , ,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 258, , , ,00 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,52 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 020,00 0, ,00 0,00 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Inne koszty operacyjne 7 020,00 0, ,00 0,00 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,52 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,12 Strona 13

16 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: II. Odsetki, w tym: 0,00 III. Zysk ze zbycia inwestycji , ,85 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji , , , ,12 V. Inne 0,00 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE 2 037, ,13 150,17 54,02 I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV. Inne 2 037, ,13 150,17 54,02 I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0, , , , ,58 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 3I. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 0,00 0,00 L. PODATEK DOCHODOWY 5 715, , , ,50 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) , , , ,92 0,00 Strona 14

17 INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY Na koniec raportowanego okresu Spo łka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. Strona 15

18 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport kwartalny spo łki COLOMEDICA S.A. za II kwartał 2014 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje biez ące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Ustawy o rachunkowos ci z dnia 29 wrzes nia 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz z 2009 roku, z po z niejszymi zmianami) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o kto rym mowa w art 45 ustawy, dla innych jednostek niz banki, zakłady ubezpieczen i zakłady reasekuracji. Rokiem obrotowym Spo łki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczego lnym miesiącom w roku obrotowym. Spos ro d fakultatywnych metod wyceny aktywo w i pasywo w oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowos ci obowiązującej w Spo łce. Rachunek zysko w i strat jest sporządzony w wersji poro wnawczej. Rachunek przepływo w pienięz nych jest sporządzany metodą pos rednią. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. Skro cone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz dane poro wnawcze za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca Spo łka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowos ci w stosunku do zasad obowiązujących w Spo łce w 2013 roku. Strona 16

19 Charakterystyka istotnych dokonan lub niepowodzen Emitenta w okresie, kto rego dotyczy raport WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI. Raport obejmuje wynik skonsolidowany Grupy Colomedica S.A. W drugim kwartale Emitent kontynuował strategię przejęc spo łek z segmentu Healthcare i Mobile. W kwietniu zostało sfinalizowanie podpisanie umowy przejęcia spo łki Matem sp. z o.o. (obecnie Naszacukrzyca.pl Sp. z o.o.) - włas ciciela specjalistycznego, zaawansowanego portalu dla diabetyko w naszacukrzyca.pl, o czym Emitent informował z raporcie biez ącym nr 15/2014. Spo łka posiada unikatowy produkt dedykowany diabetykom, pozwalający na przesyłanie recept i pomiaro w poziomu glukozy w sposo b zdalny na urządzenia mobilne, co znacząco przyspiesza proces leczenia pacjenta i zmniejsza czas konieczny do przeprowadzenia badania. W drugim kwartale kontynuowano prace nad rozwojem produkto w własnych FunApp aplikacji EKG, PillFinder. Spo łka nawiązała ro wniez wspo łpracę ze spo łką-siostrą Naszacukrzyca.pl w zakresie rozwoju aplikacji i strony Spo łka FunApp odniosła sukces w międzynarodowym konkursie T-Mobile Telekom Innovation Contest, gdzie doszła do po łfinało w (Polska). Ro wniez do po łfinało w spo łka FunApp zakwalifikowała się z projektem BlueCoo w międzynarodowym konkursie Bitspiration Festival. Spo łka Think Group, w kto rej przejęcie kontroli nastąpiło w marcu b.r. (o czym Emitent informował w raporcie biez ącym nr. 11/2014), rozpoczęła intensywną pracę nad budową sieci dystrybucji i promocją sprzętu medycznego w obszarze diagnostyki labolatoryjnej. Spo łka powołała do z ycia nowy brand ThinkMedica (http://www.thinkmedica.pl/), pod kto rym uruchomiła dystrybucję urządzenia diagnostycznego DoctorScreen oraz m.in. urządzen do samodzielnego monitoringu cholesterolu, poziomu cukru, tro jglicerydo w i glukozy MultiCareIn. Kontynuowane są rozmowy z największymi dystrybutorami oraz producentami urządzen mobilnych, jak ro wniez firmami farmaceutycznymi. Strona 17

20 Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych Nie dotyczy. Strona 18

21 Opis stanu realizacji działan i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (W PRZYPADKU, GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU). Nie dotyczy. Strona 19

22 Informacje na temat aktywnos ci, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalnos ci W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Emitent kontynuował proces zaplanowanych przejęc w celu zbudowania grupy wykazującej wysoką komplementarnos c usług i synergię. Rozwijane są produkty własne aplikacje medyczne EKG, naszacukrzyca.pl, PillFinder. Rozwijana jest siec dystrybucji urządzen diagnostycznych przez spo łkę Think Group sp. z o.o. Obecnie kontynuowane są rozmowy z dystrybutorami urządzen mobilnych oraz duz ymi firmami farmaceutycznymi w celu dystrybucji i rozwoju aplikacji mobilnych z segmentu Healthcare oraz mobile Healthcare. Strona 20

23 Informacja na temat grupy kapitałowej Emitenta Na koniec raportowanego okresu, Emitent posiadał udziały w spo łkach: - FunApp Sp.z o.o. 51,22% - ThinkGroup Sp. z o.o. 51,00% - Naszacukrzyca.pl Sp. z o.o. 49,24%. Strona 21

24 Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się obecnie na akcji zwykłych na okaziciela o wartos ci nominalnej 0,10 zł kaz da akcja. Strona 22

25 Kontakt EWELINA STRASZEWICZ PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF BIERNAT PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ Tel Tel Colomedica S.A. Ul. J.H. Dąbrowskiego 49/10, Poznan Tel Mail: Strona 23

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2014 roku 01.04.2014 r. - 30.06.2014 r. Warszawa, 14 sierpnia 2014 roku www.pylonaudio.pl Spis treści 1. PODSTAWOWEINFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015. Poznań, 12 sierpnia 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STAR FITNESS S.A. II KWARTAŁ ROKU 2015 Poznań, 12 sierpnia 2015 r. Raport STAR FITNESS S.A. za II kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU ZA KWARTAŁ 2014 ROKU (dane za okres 01.01.2014 r. 31.03.2014 r.) Zawartość raportu: 1. podstawowe informacje o Emitencie (jednostka dominująca) 2. wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za kwartał

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl

Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl Raport okresowy MADKOM SA za I kwartał 2015 r. www.madkom.pl 1 LIST PREZESA ZARZĄDU MADKOM SA... 3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI... 4 ZARZĄD... 4 RADA NADZORCZA... 4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY... 4 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo