EUROPA, KTÓRA DZIAŁA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EUROPA, KTÓRA DZIAŁA"

Transkrypt

1 EUROPA, KTÓRA DZIAŁA W roku 2014 staniemy przed szansą kształtowania przyszłości Europy w decydującym momencie historii naszego kontynentu. Nasz głos w nadchodzących wyborach może Europę osłabić lub wzmocnić. Europejscy Liberałowie są zdecydowani budować silniejszą Europę, aby bronić naszych wspólnych interesów i wartości. Chcemy Europy liczącej się na arenie międzynarodowej. Chcemy Europy, która rozwija gospodarkę i tworzy miejsca pracy. Chcemy Europy bardziej przejrzystej i odpowiedzialnej. Europy dbającej o bezpieczeństwo swoich obywateli. Europy gwarantującej tolerancję, równość i nienaruszalność praw i swobód obywatelskich. Europy opartej na prawdziwej demokracji i woli obywateli. Europy, która będzie liderem w walce ze zmianami klimatycznymi. Europy, która pracuje dla nas wszystkich. Liberałowie chcą Europy budzącej zaufanie, nie strach; promującej dobrobyt i jedność, nie podziały. Swobody obywatelskie i wolność jednostki stanowią fundamenty Europy liberalnej i tłumaczą atrakcyjność modelu europejskiego dla świata. Wolności obywatelskie są podstawą naszego bogactwa i musimy ich bronić w sytuacji zagrożenia. Chcemy Europy zachęcającej do podejmowania indywidualnych wyborów i szanującej je oraz dotrzymującej swojej obietnicy o tym, że każdy ma możliwość poprawy własnego życia.

2 2 2 Naszym priorytetem jest skuteczniejsze przeciwdziałanie poważnym problemom gospodarczym w całej Europie. Recesja oraz rekordowe bezrobocie, w tym bezrobocie wśród młodych, zagrażają przyszłości naszych miast i wsi. Stabilna i dostatnia Europa powinna być oparta na lepszej polityce. Wierzymy w Europę, która jest przed Wami odpowiedzialna i pracuje dla Was. Liberałowie Europejscy mają duży dorobek działań na rzecz zwiększenia odpowiedzialności, przejrzystości i efektywności w Europie. Będziemy nadal realizować strategie i działania, które doprowadzą do zakończenia aktualnego kryzysu i zapewnią długoterminowy wzrost. Wierzymy w konkurencję, usuwanie przeszkód w handlu oraz skuteczną regulację rynku. Będziemy nadal zwalczać protekcjonizm i interwencje rządów tam, gdzie powoduje to osłabienie wzrostu zatrudnienia oraz hamuje rozwój na poziomie regionów, krajów czy Unii Europejskiej. Tworzenie miejsc pracy i możliwości Polityka liberalna sprawdziła się w tworzeniu miejsc pracy i poprawie warunków życia ludzi. Z Waszym poparciem możemy zdziałać więcej. Wierzymy w siłę i sukces jednolitego rynku europejskiego, który utworzył miliony miejsc pracy. Naszym priorytetem będzie sfinalizowanie budowy jednolitego rynku i jego rozszerzenie, w tym również w zakresie usług, rozpoznanie i tworzenie nowych możliwości wzrostu gospodarczego, innowacji oraz zwiększenie konkurencyjności UE. Wyeliminowanie nadmiernie ograniczających przepisów na poziomie krajów, kontroli granicznych oraz zapewnienie wolnego przepływu pracowników wzmocniło przedsiębiorstwa i zwiększyło ich konkurencyjność. Jednakże nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie ujednolicenia rynku i uproszczenia działalności gospodarczej w Europie. Umocnimy jednolity rynek energetyczny, cyfrowy, rynek usług finansowych, transportowych oraz ochrony zdrowia, nadal ułatwiając wolny przepływ pracowników i usług: Będziemy działać na rzecz zawarcia porozumienia o wolnym handlu między UE i USA, co może przynieść gospodarce europejskiej ponad 100 miliardów euro rocznie. Będziemy również czynić starania o zawarcie porozumień o wolnym handlu z pozostałymi znaczącymi regionami gospodarczymi. Małe i średnie przedsiębiorstwa są siłą napędową dobrobytu w Europie. Będziemy upraszczać tworzenie nowych miejsc pracy poprzez łatwiejszy dostęp do finansowania, prostsze zasady działania funduszy inwestycyjnych w celu wspierania nowych, innowacyjnych firm w całej Europie oraz młodych przedsiębiorców.

3 3 Unia Europejska musi stać się liderem w zakresie nowo powstających firm na rynku nowych technologii. Ekonomia cyfrowa ma decydujące znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy. Będziemy pracować nad stworzeniem nowoczesnej gospodarki, ułatwiającej życie ludzi dzięki nowym e-usługom i pobudzającej e-handel poprzez poprawę dostępu do szybkiego Internetu, zagwarantowanie Internetu otwartego, walkę o neutralność sieci i utworzenie prawdziwie jednolitego rynku usług telekomunikacyjnych, w tym stopniową likwidację do roku 2016 opłat roamingowych za rozmowy i przesyłanie danych a także nieuzasadnionych opłat za telefonowanie i wysyłanie SMS ów za granicę. Popieramy tworzenie programów ramowych, finansowych i podatkowych, przychylnych dla nowych przedsiębiorstw. Inwestowanie musi być w Europie mile widziane. Uważamy, że największym kryzysem społecznym i ekonomicznym, w obliczu którego stoi obecnie Europa, jest bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi. W centrum obecnych wyborów do Parlamentu Europejskiego musi się znaleźć kwestia rozpoznania nowych możliwości poprzez zatrudnienie, edukację i podnoszenie kwalifikacji; to właśnie będzie najpilniejszym priorytetem dla członków ALDE, którzy zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego. Świadectwa szkoleń zawodowych i dyplomy uniwersytetów muszą być bez ograniczeń uznawane między państwami Kształcenie zawodowe połączone z praktykami w przedsiębiorstwach, uniwersytety i przedsiębiorstwa muszą zostać wzmocnione. Popieramy ideę piątej swobody, czyli swobodnego przepływu wiedzy, a w tym większej mobilności studentów, pracowników naukowych i badaczy pomiędzy państwami członkowskimi, w celu pobudzania wynalazczości i odkryć. Przejście na etap rozwoju zrównoważonego poprzez gospodarkę niskowęglową i oszczędne gospodarowanie zasobami ze szczególnym naciskiem na energię odnawialną stworzy nowe miejsca pracy i zmniejszy naszą zależność od energii z importu. Będziemy pracować nad efektywnym systemem handlu emisjami w celu ograniczenia emisji CO2. Naszym zadaniem będzie także wzmocnienie tego systemu jako czynnika napędzającego innowacje i rozwiązania energooszczędne. Skuteczny i dobrze działający rynek dwutlenku węgla jest kluczowym instrumentem ekonomicznie ograniczającym emisję gazów cieplarnianych. Jego częścią jest inwestycja w ogólnoeuropejską sieć energetyczną i coraz mocniejsze oparcie na odnawialnych źródłach energii. Będziemy wspierać długoterminową i stabilną politykę ramową promującą efektywność surowcową i energetyczną. Wymaga to współpracy krajów członkowskich i UE w celu zwiększenia wydajności energetycznej, produkcji energii bezwęglowej, rozwoju technologii do

4 4 przechwytywania i przechowywania dwutlenku węgla, promowania recyklingu i ponownego użycia oraz wydajnej gospodarki zasobami naturalnymi, a także stopniowej likwidacji szkodliwych dla środowiska dotacji, w tym dla produkcji i konsumpcji paliw kopalnych. Będziemy wspierać zmianę orientacji europejskich funduszy strukturalnych i funduszy spójności w kierunku badań i inwestycji w sektorach takich jak sektor odnawialnych źródeł energii. W procesie tworzenia miejsc pracy będziemy również zapewniać środowiskową i ekologiczną równowagę dla przyszłych pokoleń. Wyznaczanie nowych priorytetów Cały proces budżetowy musi zostać przemyślany na nowo. Uważamy, ze szerszy cel strategiczny powinien określić optymalny sposób wydawania naszych pieniędzy. Wzywamy do szeroko zakrojonej reformy systemu finansów Unii Europejskiej, zarówno dochodów jak i wydatków, aby uniknąć nieproporcjonalnych składek opłacanych przez państwa. Decyzje budżetowe powinny być podejmowane z myślą o jak największym przyroście miejsc pracy i polepszeniu warunków życia obywateli oraz dobrobytu mieszkańców. Budżet musi być zorientowany na rozwój. Musimy skoncentrować się na kwestiach innowacji, badań i rozwoju oraz wspierać lepszą edukację. Liberałowie będą walczyć o to, aby Wasze pieniądze były lepiej wydawane poprzez dalsze ograniczanie wydatków na administrację i kampanię na rzecz jednej siedziby Parlamentu Europejskiego. Pierwotny cel poprawy warunków życia ludzi został przesłonięty przez machinę biurokratyczną. Subwencje marnotrawiące środki muszą zostać zlikwidowane. Będziemy pracować w kierunku realnej i fundamentalnej zmiany w nowym budżecie UE tak, by ludzie korzystali jak najwięcej. Pieniądze UE powinny być wydawane na tworzenie miejsc pracy a nie na subsydiowanie dochodów. Chcemy ograniczyć i uprościć przepisy unijne tak, aby były łatwiejsze do stosowania i egzekwowania, co ograniczy marnotrawstwo i błędy. Państwa członkowskie powinny składać deklaracje nie tylko o tym, że pieniądze UE są wydawane w sposób legalny, lecz że tworzą wartość dodaną. Europejskie fundusze strukturalne muszą być kierowane na tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych, i działania innowacyjne. Fundusze unijne powinny być również kierowane na badania, tworzące wartość dodaną i wspierające badaczy, doktorantów i uniwersytety.

5 5 Dostęp do funduszy skierowanych na poprawę warunków życia ludzi musi być ograniczony w czasie i odcięty w przypadku niezrealizowania założonych celów w określonym czasie. Będziemy pracować na rzecz rozwoju trwałej gospodarki szanującej środowisko naturalne. Jako liberałowie popieramy stopniowe ograniczanie dopłat do rolnictwa. Jednocześnie podkreślamy, że ogólne zasady zabraniające pomocy państwa dla przemysłu narodowego, przedsiębiorstw i towarów powinny być również stosowane w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej, zapobiegając w ten sposób renacjonalizacji dopłat do rolnictwa. Naszym celem jest zapewnienie bardziej przejrzystego i mniej zbiurokratyzowanego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. Środki Unii Europejskiej muszą być wydawane na tworzenie miejsc pracy i utrzymywanie bezpieczeństwa żywności we wszystkich krajach członkowskich. Dopłaty do rolnictwa w innych krajach powodują nierówne warunki konkurencji dla rolników europejskich. Chcemy ograniczenia pomocy na poziomie międzynarodowym oraz dalszej modernizacji WPR w kierunku zwiększenia efektywności i orientacji rynkowej. Popieramy politykę rolną zachowującą równowagę pomiędzy trzema filarami trwałości: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Pozwoli ona produkować rolnikom więcej przy mniejszych nakładach. Zapewniamy, że rodzinne gospodarstwa rolne i mieszkańcy terenów wiejskich dbający o zachowanie krajobrazu i promujący turystykę przyjazną dla środowiska będą sprawiedliwie korzystać z WPR. Zmienimy kierunek pomocy UE z dopłat do rolnictwa na wspieranie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska technologii rolniczych w celu utrzymania poziomu produkcji żywności i zrównoważonych metod hodowli zwierząt. Jednocześnie będziemy wspomagać wspólnoty lokalne. Popieramy inwestycje w badania, nowoczesne technologie i ich zastosowanie w praktyce we wszystkich sektorach rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju terenów wiejskich. Europejscy Liberałowie byli liderami reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w szczególności wprowadzenia zakazu odrzutów i decentralizacji procesu podejmowania decyzji. Odrodzenie stabilnych finansów Podobnie jak obywatele Europy, którzy muszą dbać o swoje budżety domowe i żyć na miarę swoich środków, my także musimy zapewnić zdrowe finanse publiczne. Chcemy Unii, w której kryteria Paktu Stabilności są zachowywane zarówno przez Unię jak i państwa

6 6 członkowskie. Warunkiem utrzymania unii walutowej jest połączenie solidarności z mocną odpowiedzialnością budżetową. Solidarność ta zależy od dyscypliny budżetowej, która unika zagrożeń moralnych i nieogranicza zachęt ekonomicznych dla zdrowych finansów publicznych. Sama zgoda na te zasady nie jest wystarczająca. Będziemy nadal przodować w wysiłkach prowadzących do pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy przepisy omijają. Będziemy pracować nad szybkim wprowadzeniem w życie unii bankowej w strefie euro opartej na wspólnej platformie prawnej dla nadzoru i procedur naprawczych banków. Zbudujemy wspólny mechanizm uporządkowanej likwidacji niewypłacalnych banków tak, aby uniknąć kosztów dla podatników. Stworzymy lepsze mechanizmy kontroli i automatycznych sankcji w przypadku naruszenia Paktu Stabilności i Wzrostu. Chcemy, aby zarówno kraje strefy euro jak i spoza niej były w pełni zaangażowane w podejmowanie przez UE decyzji ekonomicznych dotyczących wszystkich państwczłonkowskich, ponieważ nasza przyszłość gospodarcza jest nierozerwalnie połączona. Będąc wierni zasadzie konkurencji podatkowej uważamy jednocześnie, że powinniśmy zrobić więcej w zakresie zwalczania unikania zobowiązań podatkowych i uchylania się od płacenia podatków. Silniejsi w świecie i bezpieczniejsi w domu Są tacy, którzy chcieliby podkreślać i wykorzystywać różnice między nami, my jednakże wierzymy, że nasze wspólne wartości i jedność pozwalają nam bronić naszych interesów w świecie i indywidualnych praw w domu. Dzięki naszej sile będziemy mogli tworzyć miejsca pracy i poprawiać poziom życia zarówno w Europie jak i poza jej granicami. Będziemy promować prawa człowieka i chronić słabszych zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Dla liberałów rozszerzenie UE pozostaje zasadniczym instrumentem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Będziemy umacniać współpracę wewnątrz UE i politykę UE na polach polityki zagranicznej i wewnętrznej, szczególnie w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Popierając nowy Wspólny Europejski System Azylowy będziemy nadal pracować nad stworzeniem legalnych i bezpiecznych szlaków do UE dla osób ubiegających się o azyl

7 7 poprzez przesiedlenia oraz wizy humanitarne. Ich celem jest zlikwidowanie rynku przemytu i handlu ludźmi oraz zapobieżenie tragicznym śmierciom na Morzu Śródziemnym. Będziemy również pracować na rzecz Europy otwartej na talenty oraz pomysły ludzi chętnych i zdolnych przyczynić się do wzrostu zatrudnienia oraz dobrobytu. Z drugiej strony będziemy umacniać system zapobiegający nieuregulowanej migracji. Będziemy dążyć do wypracowania wspólnej polityki bezpieczeństwa sieci internetowych i multimediów, co poprawi możliwości państw członkowskich w zakresie ochrony naszej prywatności i gospodarki. Nasza zdolność to promowania za granicą praworządności i wolności indywidualnych zależy od naszej zdolności zagwarantowania takich samych praw naszym obywatelom. Będziemy nadal walczyć o pełną ochronę wszystkich praw człowieka, a szczególnie będziemy w czołówce walki przeciwko dyskryminacji każdego rodzaju. Będziemy pracować nad stworzeniem mechanizmu monitorującego przypadki łamania fundamentalnych praw człowieka i swobód obywatelskich w UE oraz nakładającego sankcje w oparciu o obiektywne kryteria niezależne od interwencji politycznych. Europa powinna być światowym liderem w zakresie ochrony danych. Dostęp do danych osobistych obywateli UE musi być w każdym wypadku sankcjonowany przez odpowiednią procedurę sadową. W świecie zglobalizowanym żadne z państw UE nie jest zdolne samo stawić czoła zagrożeniom i wyzwaniom współczesności. Obywatele UE oczekują, że UE oraz jej państwa członkowskie zajmą solidarne, jednolite stanowisko i będą odgrywać znaczącą rolę w polityce światowej. Świat staje się coraz bardziej skomplikowany i niestabilny. Europa będzie musiała w większym stopniu polegać na własnych zasobach w zakresie wojskowości i bezpieczeństwa. Poprawa systemu łączenia i wspólnego wykorzystywania zasobów pomoże w ich racjonalnym wykorzystaniu. Pozwoliłoby to na szybsze reagowanie na kryzysy międzynarodowe, jak to zostało pokazane na przykładzie walki z piractwem. Będziemy działać na rzecz zacieśnienia współpracy pomiędzy UE i NATO. Będziemy nadal popierać reformy demokratyczne i gospodarcze w krajach ościennych. Mocne demokracje za naszymi granicami oznaczają większe bezpieczeństwo dla UE. Całkowicie popieramy nowy akcent na prawa człowieka w polityce zagranicznej UE.

8 8 Chcemy zwiększyć wpływy UE na arenie międzynarodowej poprzez utworzenie dodatkowego miejsca dla Europy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i innych organizacjach oraz połączenie krajów strefy euro w jedną grupę w MFW. Wierzymy, że UE powinna jeszcze bardziej wzmocnić swoje możliwości zarządzania kryzysami cywilnymi i wykorzystać swoje doświadczenie by zagwarantować stabilność, rządy prawa i reguły dobrego rządzenia. Dla Europy efektywnej i przejrzystej Kryzys finansowy zmusił UE do dostosowania Traktatu Lizbońskiego. W ciągu mandatu następnego Parlamentu Europejskiego będziemy wzywać do zwołania konwencji w celu dalszej demokratyzacji UE. Uważamy, że zwiększenie odpowiedzialności polityków europejskich sprawi, że będą działać skuteczniej i sprawniej. UE i jej instytucje potrzebują więcej przejrzystości i mniej biurokracji. Będziemy kontynuować nasze wysiłki w celu uproszczenia przepisów UE i zmniejszenia ich uciążliwości. Opowiadamy się za tym, by decyzje były podejmowane na właściwym szczeblu - lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim - by służyć obywatelom najlepiej i najbardziej bezpośrednio. W wyniku Traktatu Lizbońskiego parlamenty krajowe zostały w większym stopniu zaangażowane w negocjowanie polityki. W celu dalszego umocnienia zasady pomocniczości ALDE proponuje coroczną kontrolę przestrzegania tej zasady, w ramach której Parlament Europejski oceniałby plan pracy Komisji w celu zapewnienia przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Chcemy poprawić efektywność Komisji Europejskiej poprzez zasadnicze reformy metod pracy Kolegium oraz ograniczenie zakresu tek komisarzy. Popieramy trwającą restrukturyzację niektórych części administracji UE, takich jak Komitet Regionów, mającą na celu doprowadzenie do równego udziału wszystkich stron w procesie decyzyjnym oraz przejrzystego, sprawnego i wydajnego działania Unii. Opowiadamy się za możliwością likwidacji struktur administracyjnych, które nie spełniają tych kryteriów, na przykład Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wzywamy do przeprowadzenia audytu we wszystkich istniejących agencjach UE. Te, które nie tworzą znaczącej wartości dodanej powinny zostać zlikwidowane. Uznajemy, że zróżnicowana integracja nie stanowi zagrożenia dla spójności UE, dopóki możliwość integracji pozostaje otwarta dla innych krajów, pozwalając im przyłączyć się kiedy chcą, jeżeli tak zdecydują.

9 9 Parlament Europejski powinien mieć tylko jedną siedzibę. Popieramy umocnienie demokratycznej natury Unii Europejskiej, zwiększenie udziału Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w podejmowaniu decyzji, poprawę przejrzystości negocjacji i głosowania w Komisji. Unia Europejska powinna być silniejsza, prostsza i bardziej demokratyczna. Twój głos pomoże nam to osiągnąć.

10

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej

Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej EUROPEJSKI INSTYTUT UNIWERSYTECKI Centrum Roberta Schumana Podstawowy Traktat o Unii Europejskiej - Projekt - Koordynatorzy Claus-Dieter Ehlermann Yves Mény Protokólant Hervé Bribosia Członkowie Zespołu

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012

Abstrakt. 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 92 Miscellanea MBA. CE 4/2012 Management and Business Administration. Central Europe 4/2012 (117): s. 92 106, ISSN 2084 3356, Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego Transformacja w kierunku zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji

Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Nowa strategia dla Polski Rozwój zamiast stagnacji Leszek Miller / 3 Wstęp: rok 2012 / 5 Priorytety socjaldemokratycznej polityki gospodarczej / 9 wzrost

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo