DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R."

Transkrypt

1 UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

2 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO... 7 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W MIEŚCIE SIEDLCE I W POWIECIE SIEDLECKIM POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA STRUKTURA BEZROBOTNYCH Bezrobotni według płci Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni według wieku Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według sekcji działalności gospodarczej Bezrobotni według zawodów Osoby poszukujące pracy III. REALIZACJA PROGRAMÓW RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI EURES PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY POMOC FINANSOWA DLA BEZROBOTNYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYPOSAśENIE I DOPOSAśENIE STANOWISK PRACY SZKOLENIA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE STAś U PRACODAWCY PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE DODATEK AKTYWIZACYJNY STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH DALSZĄ NAUKĘ ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM ZWOLNIONYM Z PRACY LOKALNE I REGIONALNE PROGRAMY RYNKU PRACY Projekt Światełko w tunelu Projekt Aktywność twój sukces Projekt Czas na zmiany Projekt Zmień swoją przyszłość Projekt Buduj z nami swoją przyszłość CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

3 IV. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY V. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA Podsumowanie Aneks Nr Aneks Nr

4 WSTĘP Wysokie tempo wzrostu gospodarczego jakie ma miejsce w ostatnich latach ma istotny wpływ na rozwój sytuacji na siedleckim rynku pracy. Na oŝywienie procesów inwestycyjnych miała wpływ m.in. utrzymująca się od kilku lat korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw, rosnący popyt, wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych oraz moŝliwości korzystania z funduszy unijnych. Na siedleckim rynku pracy, podobnie jak w całej Polsce, moŝna zaobserwować dynamiczny wzrost zatrudnienia oraz spadku bezrobocia, a co za tym idzie zmniejszenie się stopy bezrobocia. Poprawiającej się sytuacji na rynku pracy towarzyszy jednak narastający problem deficytu poŝądanych na rynku pracy kwalifikacji. Do zaspokojenia bieŝących i lokalnych potrzeb kadrowych przyczynia się w pewnej mierze przekwalifikowanie osób bezrobotnych osoby te po odpowiednich szkoleniach mogą nie tylko skuteczniej wchodzić na rynek pracy, ale takŝe przyczyniać się do zaspokajania popytu na kwalifikacje. Jednak istotne zmiany w tym zakresie przynieść moŝe dopiero przebudowa systemu edukacji oraz rozwój system kształcenia pozaszkolnego. Zaznaczyć naleŝy, Ŝe odpłatność za róŝne formy edukacji pozaszkolnej jest ponoszona takŝe przez urzędy pracy poprzez finansowanie kursów dla osób bezrobotnych lub zagroŝonych utratą pracy. Impulsem rozwoju rynku usług szkoleniowych była w ostatnich latach moŝliwość skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Kolejne moŝliwości otwiera nowy program Kapitał Ludzki, na lata Konieczność inwestowania w kwalifikacje coraz częściej i coraz powszechniej uznawana jest za kanon efektywnego zarządzania kadrami i warunek sprostania rosnącym potrzebom. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe zainteresowanie dokształcaniem wykazują najczęściej osoby o najwyŝszym poziomie wykształcenia oraz osoby najlepiej wykwalifikowane, które mają świadomość, Ŝe szybko zmieniające się środowisko pracy wymaga pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. 3

5 Do niekorzystnych zjawisk ostatnich lat zaliczyć moŝna wysoki poziom bierności zawodowej, co powoduje, Ŝe róŝnica pomiędzy populacjami aktywnych i biernych zawodowo zmniejsza się. Wzrost bierności zawodowej wynika z jednej strony z opóźniania wejścia na rynek pracy przez osoby młode (kontynuowanie nauki), z drugiej zaś - następuje w wyniku przechodzenia na emerytury lub renty, ewentualnie świadczenia przedemerytalne, przez coraz liczniejszą grupę osób, które nabywają uprawnienia do tych świadczeń. Istotnym problemem rynku pracy jest takŝe utrzymujące się od lat zatrudnienie w szarej strefie. Wśród osób pracujących w szarej strefie dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Znaczną większość stanowią męŝczyźni. Zatrudnienie w szarej strefie koncentruje się głównie w takich sektorach jak budownictwo, drobne naprawy, rolnictwo, hotelarstwo i gastronomia, opieka nad dziećmi czy handel detaliczny. WaŜną barierą dla tworzenia legalnych miejsc pracy są obowiązujące procedury biurokratyczne i wysokie koszty zakładania działalności gospodarczej. Pomimo wprowadzenia licznych uproszczeń rozpoczęcie legalnej działalności oraz oficjalne zatrudnianie pracowników wciąŝ zajmuje za duŝo czasu i niesie za sobą wysokie koszty. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaobserwowano wzrost mobilności geograficznej polskich pracowników. Wyjazdy Polaków do pracy zagranicę, do państw członkowskich UE, które coraz szerzej otwierają swoje rynki pracy, skutkują pogłębiającym się deficytem pracowników w wielu zawodach w kraju. Główne czynniki, które skłaniają do emigracji zarobkowej, to: trudna sytuacja na krajowym rynku pracy oraz róŝnice poziomu płac i warunków Ŝycia. Emigracji, poza otwarciem rynków pracy przez kraje UE, sprzyja prowadzona przez nie polityka migracyjna, nastawiona na pozyskiwanie specjalistów i wykształconych imigrantów. Zmieniająca się w ostatnim okresie sytuacja na rynku pracy sprawia, Ŝe najwaŝniejsze z zadań jakie stoją przed urzędami pracy, tzn. pośrednictwo pracy, zaczyna nabierać innego niŝ w latach wcześniejszych charakteru. Coraz częściej aktywnym klientem urzędu pracy staje się pracodawca, który poszukuje w urzędzie kandydatów do pracy, gdy do niedawna dominującą pozycję zajmowali bezrobotni i poszukujący pracy. Ta nowa sytuacja skutkuje koniecznością intensyfikacji działań 4

6 ukierunkowanych na aktywizację tych grup bezrobotnych, które od lat faktycznie pozostają poza rynkiem pracy, choć figurują w rejestrach urzędów (długotrwale bezrobotni, osoby w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia, osoby z ograniczeniami co do moŝliwości świadczenia pracy). Coraz bardziej istotne staje się równieŝ zwiększenie dostępności do takich usług jak poradnictwo zawodowe i wszelkie formy aktywizacji bezrobotnych. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zostało zainicjowane wydaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej następujących rozporządzeń: z dnia z 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314). z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), Wprowadzane przepisy mają przeciwdziałać brakowi reguł określających system obsługi klientów publicznych słuŝb zatrudnienia. Celem wprowadzonych rozporządzeń jest zapewnienie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom dostępu do usług rynku pracy na porównywalnym poziomie jakości w skali kraju. Standardy określają podstawowe sposoby postępowania w ramach poszczególnych usług rynku pracy oraz przepływ i zakres informacji pomiędzy stanowiskami w urzędzie pracy odpowiedzialnymi za oferowane usługi i umoŝliwiają ich ujednolicenie w skali kraju. Według ww. rozporządzeń publiczne słuŝby zatrudnienia mają obowiązek dostosowania się do standardów usług do dnia 30 czerwca 2008r. Istnieje takŝe potrzeba poprawy efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz zwiększenia zakresu realizacji projektów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach podejmuje wiele działań zmierzających do złagodzenia negatywnych skutków bezrobocia na siedleckim rynku pracy realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głównym zadaniem Urzędu jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, pomoc pracodawcom w znalezieniu 5

7 pracowników oraz inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach podejmowanych w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, ukazanie efektów tych działań, przybliŝenie głównych problemów związanych z rynkiem pracy i zjawiskiem bezrobocia w powiecie siedleckim i mieście Siedlce w 2007r., ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia. W końcowej części przedstawione są informacje o odwołaniach od decyzji Prezydenta Miasta Siedlce wydawanych zgodnie z upowaŝnieniem przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz informacje dotyczące działalności kontrolnej Urzędu. 6

8 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO Miasto Siedlce zajmuje obszar 32 km 2. W mieście Siedlce (w końcu grudnia 2006r.) zamieszkiwało osób (2.418 osób / 1 km 2 ), w tym to kobiety (52,6%). Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Siedlce zarejestrowanych w systemie REGON wg stanu na dzień r. wynosiła 7734 (dane GUS), w tym 238 podmiotów naleŝało do sektora publicznego i 7496 do sektora prywatnego. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorców dominującą grupę (76,7%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w mieście Siedlce zarejestrowanych jest 1805 jednostek prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym: 38 spółdzielni, 471 spółek handlowych, w tym 74 z udziałem kapitału zagranicznego, 569 spółek cywilnych, 213 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na koniec 2006r. liczba osób pracujących w gospodarce Siedlec wynosiła 22233,w tym kobiet (48,2%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła osób, w wieku produkcyjnym osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym 9846 osób. PołoŜony w otoczeniu miasta Siedlce powiat siedlecki obejmuje 13 gmin (Siedlce z siedzibą w mieście Siedlce, Mordy, Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, SuchoŜebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Powiat siedlecki jest rejonem typowo rolniczym. Powierzchnia geodezyjna powiatu siedleckiego wynosi 1604 km 2. W powiecie siedleckim zamieszkiwało (w końcu grudnia 2006r.) osób (50 osób / 1 km 2 ), w tym kobiet (49,6%). 7

9 Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie siedleckim zarejestrowanych w systemie REGON wg stanu na dzień r. wynosiła 3921 (dane GUS), w tym 192 podmioty naleŝały do sektora publicznego i 3729 do sektora prywatnego. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorców dominującą grupę (81,6%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w powiecie siedleckim zarejestrowanych jest 721 jednostek prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym: 30 spółdzielni, 81 spółek handlowych, w tym 11 z udziałem kapitału zagranicznego, 189 spółek cywilnych, 161 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na koniec 2006r. liczba osób pracujących w gospodarce powiatu siedleckiego wynosiła 6614, w tym 2969 kobiet (44,9%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła osób, w wieku produkcyjnym osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym osoby. 8

10 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W MIEŚCIE SIEDLCE I W POWIECIE SIEDLECKIM Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Na koniec grudnia 2007r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 6087 osób bezrobotnych. Oznacza to, Ŝe w ciągu 12 miesięcy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2358 osób (o 27,9%). Stan bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2006r. i 2007r. obrazuje poniŝsza tabela. Poziom bezrobocia wiąŝe się z sezonowością. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ zarówno w 2007r., jak i w latach wcześniejszych miesiące wiosenne były okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Sytuacja ta wynika między innymi z rozpoczęcia prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie. Wykres Nr Bezrobotni w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Jako korzystną przesłankę zmian zachodzących na siedleckim rynku pracy w 2007 roku moŝna uznać stałe tempo spadku bezrobocia na wsi i w mieście. W stosunku do grudnia 2006 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarówno w powiecie siedleckim (29,1%) i M. Siedlce (26,9%). Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie siedleckim 9

11 wynosiła 2764 osoby (spadek w stosunku do 2006r. o 1135 osób), zaś z miasta Siedlce 3323 osoby (w porównaniu z 2006r. spadła o 1223 osoby). Miasto, gminy Wielkość bezrobocia w latach Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r r. Tabela Nr 1 Dynamika r. 100 % m. Siedlce ,1 g. Domanice ,1 g. Kotuń ,1 g. Korczew ,3 m-g. Mordy ,9 g. Mokobody ,8 g. Paprotnia ,2 g. Przesmyki ,8 g. Siedlce ,2 g. Skórzec ,3 g. SuchoŜebry ,8 g. Wodynie ,7 g. Wiśniew ,5 g. Zbuczyn ,5 Powiat M. Siedlce ,1 Powiat siedlecki ,9 Powiaty razem ,1 Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w ciągu 12 miesięcy największy spadek zanotowano w gminach: Siedlce o 34,8% (315 osób), SuchoŜebry o 34,2% (78 osób) i Domanice o 32,9% (57 osób). Sytuację na rynku pracy odzwierciedla wskaźnik stopy bezrobocia. Jest to wyraŝony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych (bez osób odbywających czynną słuŝbę wojskową oraz pracowników resortów obrony 10

12 narodowej i spraw wewnętrznych) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Miernik ten obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2007r. w stosunku do czynnych zawodowo dla Miasta Siedlce wynosiła 9,9%, natomiast w powiecie siedleckim 9,8% (w województwie mazowieckim 9,2%, w kraju 11,4%). Wykres Nr 2 Stopa bezrobocia w latach (w %) 18,0 17,4 17,3 17,1 16,5 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 15,5 15,6 15,4 15,0 14,5 15,8 15,1 14,9 14,6 14,0 13,4 13,5 13,6 13,8 13,5 12,9 13,9 14,1 14,1 14,1 13,4 13,2 13,4 13,4 13,2 12,7 12,1 11,6 11,0 11,0 10,8 12,1 11,3 10,2 10,1 10,0 9,8 10,5 10,1 9,8 I 2006r. II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007r. II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 9,4 9,7 9,9 9,8 powiat siedlecki M. Siedlce Zbiorowość zarejestrowanych bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Dane o napływie (nowo zarejestrowani) i odpływie (wyrejestrowani) bezrobotnych ujmowane są w bilansie bezrobotnych będących częścią miesięcznego sprawozdania o rynku pracy. W 2007r. zarejestrowano ogółem 8818 osób, a więc o 593 osoby mniej niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy przyrost bezrobocia przyniósł miesiąc styczeń 922 osoby (w tym 714 osób bez prawa do zasiłku). 11

13 Wykres Nr Bezrobotni rejestrujący się w latach w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Wśród nowo zarejestrowanych po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 1859 osób tj. 21,1% ogółu nowo zarejestrowanych. Wykres Nr 4 Bezrobotni nowo rejestrujący się w 2007r. (w poszczególnych miesiacach) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Problem powrotu do rejestracji po raz kolejny pozostał. Wśród bezrobotnych rejestrowanych w Urzędzie znajdują się osoby, które utraciwszy poprzednio uzyskaną 12

14 pracę, rejestrują się powtórnie. W 2007r osób ponownie powróciło do ewidencji Urzędu (78,9%). Osoby, które dotychczas nie pracowały stanowiły 37,7% nowych rejestracji (3327 osób). Spośród nowo zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 50,5% (4453 osoby), zaś bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 85,0% (7497 osób). Bezrobotni rejestrujący się: Napływ do bezrobocia w latach ogółem 2006r. 2007r. % ogółu napływu ogółem Tabela Nr 2 % ogółu napływu 1. Ogółem , ,0 w tym: kobiety , ,5 2. Mieszkańcy powiatu siedleckiego , ,1 3. Mieszkańcy powiatu M. Siedlce , ,9 4. Poprzednio pracujący, w tym: , ,3 - zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 187 2, ,2 5. Dotychczas nie pracujący , ,7 6.Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku Ŝycia , ,9 które ukończyły szkołę wyŝszą, do 792 8, ,6 27 roku Ŝycia długotrwale bezrobotni , ,6 powyŝej 50 roku Ŝycia 935 9, ,8 bez kwalifikacji zawodowych , ,3 samotnie wychowujące co najmniej 122 1, ,5 jedno dziecko do 7 roku Ŝycia niepełnosprawni 118 1, ,3 7. Osoby posiadające prawo do zasiłku , ,0 8. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku , ,0 Odpływ z bezrobocia stanowią osoby, które w danym okresie sprawozdawczym zostały z róŝnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Ogółem w ciągu 12 miesięcy 2007r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby tj. o 103 osób więcej niŝ 2006r. (wzrost o 0,9%). 13

15 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych w latach w poszczególnych miesiącach Wykres Nr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w 2007r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które podjęły pracę. Z tego powodu wyłączono 4725 bezrobotnych, co stanowiło 42,3% odpływu. Pracę niesubsydiowaną podjęło 4018 osób (85,0% wszystkich podjęć pracy), natomiast pracę subsydiowaną 707 osób (15,0%). Drugą istotną przyczyną wyłączania z ewidencji bezrobotnych jest nie potwierdzenie gotowości do pracy 3795 osoby (34,0% ogółu wyłączonych). W grupie tej znajdują się równieŝ osoby, które podjęły pracę i z opóźnieniem powiadomiły o tym fakcie Urząd. Z tytułu rozpoczęcia szkolenia wyłączono 536 osób (4,8%), staŝu 713 osób (6,4%), przygotowania zawodowego 182 osoby (1,6%), natomiast prac społecznie uŝytecznych 172 osoby (1,5%). Dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 414 osób (3,7%). Z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych wyłączono 75 osób (0,7%), natomiast praw do świadczenia przedemerytalnego 57 osób (0,5%). Z tytułu ukończenia 60/65 lat wyłączono 16 osób (0,1%). Naukę podjęło 28 osób (0,3%). Z innych przyczyn wyrejestrowało się 463 osoby (4,1%). 14

16 Tabela Nr 3 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w latach (wg powodów wyłączeń) Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu: z tego ogółem 2006r. 2007r. udział w odpływie (w %) ogółem udział w odpływie (w %) 1. Podjęcia pracy , ,3 niesubsydiowanej , ,0 subsydiowanej 705 6, ,3 prace interwencyjne 355 3, ,2 z tego roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej ,8 1, ,0 2,1 podjęcia pracy w ramach refundacji 45 0, ,9 kosztów zatrudnienia inne (PFRON) 4 0,0 7 0,1 2. Rozpoczęcia szkolenia 474 4, ,8 3. Rozpoczęcia staŝu 651 5, ,4 4. Rozpoczęcia przygotowania zawodowego 94 0, ,6 5. Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej 20 0, ,5 6. Nie potwierdzenia gotowości do pracy , ,0 7.Dobrowolnej rezygnacji ze statusu 414 3, ,7 bezrobotnego 8. Podjęcia nauki 54 0,5 28 0,3 9. Ukończenia 60/65 lat 14 0,1 16 0,1 10. Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 81 0,7 75 0,7 11. Nabycia praw do świadczenia 27 0,2 57 0,5 przedemerytalnego 12. Inne 489 4, ,1 Ogółem , ,0 Wskaźnik płynności rynku pracy wyraŝający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, wyniósł w 2007r. 53,6% (w 2006r. 53,3%). 15

17 Struktura bezrobotnych Bezrobotni według płci Kobiety ze względu na konieczność godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego stanowią szczególną grupę uczestników rynku pracy. Znacznie wcześniej kończą aktywność zawodową w porównaniu do męŝczyzn oraz później ją takŝe zaczynają. Największe róŝnice w poziomie zatrudnienia odnoszą się do kobiet w wieku lat co jest związane z okresem rodzenia i wychowywania dzieci. Powrót na rynek pracy po przerwie bywa utrudniony, gdyŝ dłuŝsza przerwa w wykonywaniu pracy moŝe wiązać się z utratą lub dezaktualizacją posiadanych przez te kobiety kwalifikacji zawodowych. TakŜe sami pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy młode matki, gdyŝ obawiają się zwiększonej absencji tej grupy pracowników związanej z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Kobiety uzyskują ponadto niŝsze przeciętne wynagrodzenie za pracę w porównaniu z męŝczyznami. Wykres Nr 6 Struktura bezrobotnych według płci (w poszczególnych miesiącach 2007r.) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kobiety męŝczyźni W końcu grudnia 2007r. kobiety dominowały w populacji bezrobotnych i stanowiły 58,9% ogółu bezrobotnych 3585 osób. Liczba bezrobotnych kobiet 16

18 zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 1348 osób (tj. o 27,3%). Zdecydowany spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2006r. odnotowano wśród męŝczyzn o 1010 osób (tj. o 27,4%). Pomimo, iŝ męŝczyźni mają znacznie korzystniejszą sytuację na rynku pracy niŝ kobiety, w 2007 r. z powodu podjęcia pracy z rejestru bezrobotnych wyłączono więcej kobiet 2512, tj. 53,2% ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę. Pracę podjęło 2213 męŝczyzn (46,8%). Bezrobotni zamieszkali na wsi Mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagroŝoną bezrobociem, gdyŝ obserwujemy w tej grupie zasobów ludzkich brak odpowiednich (wymaganych i poŝądanych na rynku pracy) kwalifikacji oraz niską mobilność ze względu na długi okres pozostawania bez pracy prowadzący często do wykluczenia społecznego. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 2665 osób było mieszkańcami wsi (43,8%), w tym 1565 kobiet. W porównaniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi spadła o 1115 osób (tj. o 29,5%). Dynamika spadku liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi była większa niŝ dynamika spadku liczby bezrobotnych ogółem (27,9%). Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe liczebność bezrobotnych zamieszkałych na wsi wykazywała zdecydowaną tendencję spadkową od lutego do czerwca 2007r. (w tym okresie omawiana grupa zmniejszyła się o 1012 osób). Przyczyną zaistniałego zjawiska jest wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających zawody rolnicze i inne związane z wykonywaniem pracy w rozpoczynającym się sezonie wiosenno jesiennym w rolnictwie, budownictwie, turystyce i innych. Na koniec 2007r. prawo do zasiłku posiadały 242 osoby zamieszkałe na wsi, tj. 9,1% ogółu bezrobotnych mieszkańców wsi. 17

19 Wykres Nr Bezrobotni zamieszkali na wsi w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Niski poziom kwalifikacji mieszkańców wsi jest istotnym czynnikiem determinującym wysokie bezrobocie. Osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej jest wyraźnie więcej (33,1%) niŝ w mieście (27,2%), natomiast udział bezrobotnych mieszkańców wsi z wykształceniem zasadniczym wynosi 29,1% (w mieście 25,0%). Najmniej bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadało dyplom ukończenia uczelni wyŝszej jedynie 7,6% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi (w mieście 13,3%) i tylko 30,8% ogółu bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku DuŜym problemem siedleckiego rynku pracy jest mała liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach na koniec grudnia 2007r. spośród ogólnej liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 538 osób, tj. 8,8% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2006r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku spadła o 135 osób (o 20,1%). 18

20 Zaznaczyć naleŝy, Ŝe istnieje ponadto dysproporcja pomiędzy odsetkiem bezrobotnych kobiet i męŝczyzn posiadających prawo do zasiłku. Prawo do zasiłku posiadało 6,7% bezrobotnych kobiet oraz 11,9% męŝczyzn. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe mała liczba noworejestrujących się bezrobotnych z prawem do zasiłku, świadczy o tym Ŝe coraz więcej rejestruje się w Urzędzie osób, które nie przepracowały wymaganego okresu, który uprawniałby je do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wykres Nr Bezrobotni z prawem do zasiłku w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy W końcu 2007r. w ewidencji Urzędu zarejestrowane były 4434 osoby bezrobotne, które przed zarejestrowaniem się w Urzędzie pracowały, w tym 288 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (4,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). W porównaniu ze stanem w końcu 2006r. poziom bezrobocia w omawianej kategorii bezrobotnych zmniejszył się o 169 osób, tj. 37,0%. W 2007r. napływ osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leŝących po stronie zakładu pracy wyniósł 105 osób (1,2% ogółu napływu bezrobotnych). 19

21 W omawianym okresie najwięcej bezrobotnych zwolnionych w tym trybie zarejestrowało się po wykonywaniu pracy w sekcji przetwórstwo przemysłowe 24 osoby (22,9% bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2007r.), handel hurtowy i detaliczny 19 osób (tj. 18,1%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16 osób (tj. 15,2%). W 2007r. Ŝaden pracodawca nie zgłosił zamiaru zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 510 Bezrobotni w latach zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Wykres Nr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Bezrobotni według wieku Na koniec grudnia 2007r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lata 30,4% ogółu bezrobotnych (1852 osoby) oraz w wieku lata 25,1% (1528 osób). Osoby bezrobotne w wieku lata stanowiły 19,2% (1171 osób). Osoby młode nie kontynuujące nauki napotykają na istotne problemy na rynku pracy. W tym przypadku bezrobocie wiąŝe się przede wszystkim z etapem wejścia na rynek pracy i ma charakter frykcyjny, co stanowi normalny, ekonomiczny koszt poszukiwań pracy. Jednak dłuŝsze pozostawanie bez pracy niesie ze sobą ryzyko utraty kwalifikacji oraz 20

22 moŝliwość wykluczenia społecznego. W przypadku osób młodych, nie posiadających Ŝadnego doświadczenia zawodowego lub tylko krótki staŝ pracy dewaluacja kwalifikacji następuje znacznie szybciej niŝ wśród osób z dłuŝszym staŝem zawodowym. Osoby w wieku lata stanowiły 17,7% (1074 osoby), zaś w wieku lat 6,2% (377 osób). Struktura wiekowa bezrobotnych (stan na dzień 31 grudnia) Wykres Nr lata 2006r. 2007r. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku powyŝej 60 lat 1,4% (85 osób). Osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym charakteryzują się bardzo niską aktywnością zawodową. Osoby takie w przypadku utraty pracy znacznie częściej wybierają trwałą dezaktywizację niŝ bezrobocie, poniewaŝ osobom takim znacznie trudniej znaleźć pracę najczęściej z powodu nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych, mniejszych chęci do zmiany miejsca zamieszkania i /lub do przekwalifikowania się. 21

23 Bezrobotni według wykształcenia Bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, niezaleŝnie od wieku. Problem ten nie jest związany tylko z niskim wykształceniem, ale takŝe z niedopasowaniem kwalifikacji do wymagań rynku pracy i dotyczy przede wszystkim osób z wykształceniem zawodowym lub niŝszym. Osoby takie stanowiły na koniec 2007r. 56,6% zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach (3446 osób), w tym 29,9% (1819 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniŝej, natomiast z wykształcenie zasadnicze zawodowe 26,7% (1627 osób). Wykres Nr Bezrobotni według poziomu wykształcenia (stan na dzień 31 grudnia) wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej 2006r. 2007r. W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby o najwyŝszych kwalifikacjach zawodowych i posiadające dodatkowe umiejętności, jak np. znajomość języka obcego, czy sprawne posługiwanie się komputerem. Na koniec grudnia 2007r. wykształceniem wyŝszym legitymowało się 10,8% (655 osób). Na koniec grudnia 2007r. 22,3% osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (1360 osób), a 10,3% posiadało wykształcenie ogólnokształcące (626 osób). 22

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XLI/531/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 paŝdziernika 2006r. Podlaska Strategia Zatrudnienia do 2015 roku Białystok 2006 SPIS TREŚCI I. WSTĘP - PODSTAWY PROCESU

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy

MONITOROWANIE PLUS. Poznań 2005 Priorytet II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy Raport z wynikami badania systemu edukacji - przedstawienie sposobów skutecznego monitorowania zmian zachodzących na rynku pracy Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2008 ROKU Toruń, marzec 2009 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1. Ogólna charakterystyka funkcjonowania rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim... 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Opracowano w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Wieruszów 2007 Spis treści I. Wstęp.. 3 II. PołoŜenie i podział administracyjny.. 4 III. Środowisko

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo