DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R."

Transkrypt

1 UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2007 R. Siedlce, marzec 2008

2 S P I S T R E Ś C I WSTĘP... 3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO... 7 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W MIEŚCIE SIEDLCE I W POWIECIE SIEDLECKIM POZIOM, STOPA I DYNAMIKA BEZROBOCIA STRUKTURA BEZROBOTNYCH Bezrobotni według płci Bezrobotni zamieszkali na wsi Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy Bezrobotni według wieku Bezrobotni według wykształcenia Bezrobotni według staŝu pracy Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy Bezrobotni według sekcji działalności gospodarczej Bezrobotni według zawodów Osoby poszukujące pracy III. REALIZACJA PROGRAMÓW RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI EURES PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY POMOC FINANSOWA DLA BEZROBOTNYCH NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYPOSAśENIE I DOPOSAśENIE STANOWISK PRACY SZKOLENIA PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY PRACE INTERWENCYJNE ROBOTY PUBLICZNE STAś U PRACODAWCY PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE DODATEK AKTYWIZACYJNY STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH PODEJMUJĄCYCH DALSZĄ NAUKĘ ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM ZWOLNIONYM Z PRACY LOKALNE I REGIONALNE PROGRAMY RYNKU PRACY Projekt Światełko w tunelu Projekt Aktywność twój sukces Projekt Czas na zmiany Projekt Zmień swoją przyszłość Projekt Buduj z nami swoją przyszłość CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

3 IV. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY V. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE VI. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA Podsumowanie Aneks Nr Aneks Nr

4 WSTĘP Wysokie tempo wzrostu gospodarczego jakie ma miejsce w ostatnich latach ma istotny wpływ na rozwój sytuacji na siedleckim rynku pracy. Na oŝywienie procesów inwestycyjnych miała wpływ m.in. utrzymująca się od kilku lat korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw, rosnący popyt, wysokie wskaźniki wykorzystania mocy produkcyjnych oraz moŝliwości korzystania z funduszy unijnych. Na siedleckim rynku pracy, podobnie jak w całej Polsce, moŝna zaobserwować dynamiczny wzrost zatrudnienia oraz spadku bezrobocia, a co za tym idzie zmniejszenie się stopy bezrobocia. Poprawiającej się sytuacji na rynku pracy towarzyszy jednak narastający problem deficytu poŝądanych na rynku pracy kwalifikacji. Do zaspokojenia bieŝących i lokalnych potrzeb kadrowych przyczynia się w pewnej mierze przekwalifikowanie osób bezrobotnych osoby te po odpowiednich szkoleniach mogą nie tylko skuteczniej wchodzić na rynek pracy, ale takŝe przyczyniać się do zaspokajania popytu na kwalifikacje. Jednak istotne zmiany w tym zakresie przynieść moŝe dopiero przebudowa systemu edukacji oraz rozwój system kształcenia pozaszkolnego. Zaznaczyć naleŝy, Ŝe odpłatność za róŝne formy edukacji pozaszkolnej jest ponoszona takŝe przez urzędy pracy poprzez finansowanie kursów dla osób bezrobotnych lub zagroŝonych utratą pracy. Impulsem rozwoju rynku usług szkoleniowych była w ostatnich latach moŝliwość skorzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Kolejne moŝliwości otwiera nowy program Kapitał Ludzki, na lata Konieczność inwestowania w kwalifikacje coraz częściej i coraz powszechniej uznawana jest za kanon efektywnego zarządzania kadrami i warunek sprostania rosnącym potrzebom. NaleŜy jednak zauwaŝyć, Ŝe zainteresowanie dokształcaniem wykazują najczęściej osoby o najwyŝszym poziomie wykształcenia oraz osoby najlepiej wykwalifikowane, które mają świadomość, Ŝe szybko zmieniające się środowisko pracy wymaga pogłębiania wiedzy i nabywania nowych umiejętności. 3

5 Do niekorzystnych zjawisk ostatnich lat zaliczyć moŝna wysoki poziom bierności zawodowej, co powoduje, Ŝe róŝnica pomiędzy populacjami aktywnych i biernych zawodowo zmniejsza się. Wzrost bierności zawodowej wynika z jednej strony z opóźniania wejścia na rynek pracy przez osoby młode (kontynuowanie nauki), z drugiej zaś - następuje w wyniku przechodzenia na emerytury lub renty, ewentualnie świadczenia przedemerytalne, przez coraz liczniejszą grupę osób, które nabywają uprawnienia do tych świadczeń. Istotnym problemem rynku pracy jest takŝe utrzymujące się od lat zatrudnienie w szarej strefie. Wśród osób pracujących w szarej strefie dominują osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Znaczną większość stanowią męŝczyźni. Zatrudnienie w szarej strefie koncentruje się głównie w takich sektorach jak budownictwo, drobne naprawy, rolnictwo, hotelarstwo i gastronomia, opieka nad dziećmi czy handel detaliczny. WaŜną barierą dla tworzenia legalnych miejsc pracy są obowiązujące procedury biurokratyczne i wysokie koszty zakładania działalności gospodarczej. Pomimo wprowadzenia licznych uproszczeń rozpoczęcie legalnej działalności oraz oficjalne zatrudnianie pracowników wciąŝ zajmuje za duŝo czasu i niesie za sobą wysokie koszty. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaobserwowano wzrost mobilności geograficznej polskich pracowników. Wyjazdy Polaków do pracy zagranicę, do państw członkowskich UE, które coraz szerzej otwierają swoje rynki pracy, skutkują pogłębiającym się deficytem pracowników w wielu zawodach w kraju. Główne czynniki, które skłaniają do emigracji zarobkowej, to: trudna sytuacja na krajowym rynku pracy oraz róŝnice poziomu płac i warunków Ŝycia. Emigracji, poza otwarciem rynków pracy przez kraje UE, sprzyja prowadzona przez nie polityka migracyjna, nastawiona na pozyskiwanie specjalistów i wykształconych imigrantów. Zmieniająca się w ostatnim okresie sytuacja na rynku pracy sprawia, Ŝe najwaŝniejsze z zadań jakie stoją przed urzędami pracy, tzn. pośrednictwo pracy, zaczyna nabierać innego niŝ w latach wcześniejszych charakteru. Coraz częściej aktywnym klientem urzędu pracy staje się pracodawca, który poszukuje w urzędzie kandydatów do pracy, gdy do niedawna dominującą pozycję zajmowali bezrobotni i poszukujący pracy. Ta nowa sytuacja skutkuje koniecznością intensyfikacji działań 4

6 ukierunkowanych na aktywizację tych grup bezrobotnych, które od lat faktycznie pozostają poza rynkiem pracy, choć figurują w rejestrach urzędów (długotrwale bezrobotni, osoby w wieku powyŝej 50 roku Ŝycia, osoby z ograniczeniami co do moŝliwości świadczenia pracy). Coraz bardziej istotne staje się równieŝ zwiększenie dostępności do takich usług jak poradnictwo zawodowe i wszelkie formy aktywizacji bezrobotnych. Zwiększenie dostępu do usług rynku pracy świadczonych na rzecz bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców zostało zainicjowane wydaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej następujących rozporządzeń: z dnia z 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 314). z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne słuŝby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315), Wprowadzane przepisy mają przeciwdziałać brakowi reguł określających system obsługi klientów publicznych słuŝb zatrudnienia. Celem wprowadzonych rozporządzeń jest zapewnienie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy oraz pracodawcom dostępu do usług rynku pracy na porównywalnym poziomie jakości w skali kraju. Standardy określają podstawowe sposoby postępowania w ramach poszczególnych usług rynku pracy oraz przepływ i zakres informacji pomiędzy stanowiskami w urzędzie pracy odpowiedzialnymi za oferowane usługi i umoŝliwiają ich ujednolicenie w skali kraju. Według ww. rozporządzeń publiczne słuŝby zatrudnienia mają obowiązek dostosowania się do standardów usług do dnia 30 czerwca 2008r. Istnieje takŝe potrzeba poprawy efektywności wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz zwiększenia zakresu realizacji projektów promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach podejmuje wiele działań zmierzających do złagodzenia negatywnych skutków bezrobocia na siedleckim rynku pracy realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Głównym zadaniem Urzędu jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, pomoc pracodawcom w znalezieniu 5

7 pracowników oraz inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach podejmowanych w celu zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, ukazanie efektów tych działań, przybliŝenie głównych problemów związanych z rynkiem pracy i zjawiskiem bezrobocia w powiecie siedleckim i mieście Siedlce w 2007r., ze szczególnym uwzględnieniem stanu i struktury bezrobocia. W końcowej części przedstawione są informacje o odwołaniach od decyzji Prezydenta Miasta Siedlce wydawanych zgodnie z upowaŝnieniem przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach oraz informacje dotyczące działalności kontrolnej Urzędu. 6

8 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA SIEDLCE I POWIATU SIEDLECKIEGO Miasto Siedlce zajmuje obszar 32 km 2. W mieście Siedlce (w końcu grudnia 2006r.) zamieszkiwało osób (2.418 osób / 1 km 2 ), w tym to kobiety (52,6%). Liczba podmiotów gospodarczych w mieście Siedlce zarejestrowanych w systemie REGON wg stanu na dzień r. wynosiła 7734 (dane GUS), w tym 238 podmiotów naleŝało do sektora publicznego i 7496 do sektora prywatnego. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorców dominującą grupę (76,7%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w mieście Siedlce zarejestrowanych jest 1805 jednostek prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym: 38 spółdzielni, 471 spółek handlowych, w tym 74 z udziałem kapitału zagranicznego, 569 spółek cywilnych, 213 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na koniec 2006r. liczba osób pracujących w gospodarce Siedlec wynosiła 22233,w tym kobiet (48,2%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła osób, w wieku produkcyjnym osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym 9846 osób. PołoŜony w otoczeniu miasta Siedlce powiat siedlecki obejmuje 13 gmin (Siedlce z siedzibą w mieście Siedlce, Mordy, Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Skórzec, SuchoŜebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Powiat siedlecki jest rejonem typowo rolniczym. Powierzchnia geodezyjna powiatu siedleckiego wynosi 1604 km 2. W powiecie siedleckim zamieszkiwało (w końcu grudnia 2006r.) osób (50 osób / 1 km 2 ), w tym kobiet (49,6%). 7

9 Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie siedleckim zarejestrowanych w systemie REGON wg stanu na dzień r. wynosiła 3921 (dane GUS), w tym 192 podmioty naleŝały do sektora publicznego i 3729 do sektora prywatnego. Wśród zarejestrowanych przedsiębiorców dominującą grupę (81,6%) stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto w powiecie siedleckim zarejestrowanych jest 721 jednostek prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w tym: 30 spółdzielni, 81 spółek handlowych, w tym 11 z udziałem kapitału zagranicznego, 189 spółek cywilnych, 161 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na koniec 2006r. liczba osób pracujących w gospodarce powiatu siedleckiego wynosiła 6614, w tym 2969 kobiet (44,9%). Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowiła osób, w wieku produkcyjnym osób, natomiast w wieku poprodukcyjnym osoby. 8

10 II. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W MIEŚCIE SIEDLCE I W POWIECIE SIEDLECKIM Poziom, stopa i dynamika bezrobocia Na koniec grudnia 2007r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zarejestrowanych było 6087 osób bezrobotnych. Oznacza to, Ŝe w ciągu 12 miesięcy liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2358 osób (o 27,9%). Stan bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2006r. i 2007r. obrazuje poniŝsza tabela. Poziom bezrobocia wiąŝe się z sezonowością. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ zarówno w 2007r., jak i w latach wcześniejszych miesiące wiosenne były okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Sytuacja ta wynika między innymi z rozpoczęcia prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie. Wykres Nr Bezrobotni w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Jako korzystną przesłankę zmian zachodzących na siedleckim rynku pracy w 2007 roku moŝna uznać stałe tempo spadku bezrobocia na wsi i w mieście. W stosunku do grudnia 2006 roku odnotowano spadek liczby bezrobotnych zarówno w powiecie siedleckim (29,1%) i M. Siedlce (26,9%). Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie siedleckim 9

11 wynosiła 2764 osoby (spadek w stosunku do 2006r. o 1135 osób), zaś z miasta Siedlce 3323 osoby (w porównaniu z 2006r. spadła o 1223 osoby). Miasto, gminy Wielkość bezrobocia w latach Liczba bezrobotnych wg stanu na dzień r r. Tabela Nr 1 Dynamika r. 100 % m. Siedlce ,1 g. Domanice ,1 g. Kotuń ,1 g. Korczew ,3 m-g. Mordy ,9 g. Mokobody ,8 g. Paprotnia ,2 g. Przesmyki ,8 g. Siedlce ,2 g. Skórzec ,3 g. SuchoŜebry ,8 g. Wodynie ,7 g. Wiśniew ,5 g. Zbuczyn ,5 Powiat M. Siedlce ,1 Powiat siedlecki ,9 Powiaty razem ,1 Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w ciągu 12 miesięcy największy spadek zanotowano w gminach: Siedlce o 34,8% (315 osób), SuchoŜebry o 34,2% (78 osób) i Domanice o 32,9% (57 osób). Sytuację na rynku pracy odzwierciedla wskaźnik stopy bezrobocia. Jest to wyraŝony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych (bez osób odbywających czynną słuŝbę wojskową oraz pracowników resortów obrony 10

12 narodowej i spraw wewnętrznych) według stanu na koniec okresu sprawozdawczego. Miernik ten obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2007r. w stosunku do czynnych zawodowo dla Miasta Siedlce wynosiła 9,9%, natomiast w powiecie siedleckim 9,8% (w województwie mazowieckim 9,2%, w kraju 11,4%). Wykres Nr 2 Stopa bezrobocia w latach (w %) 18,0 17,4 17,3 17,1 16,5 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 15,5 15,6 15,4 15,0 14,5 15,8 15,1 14,9 14,6 14,0 13,4 13,5 13,6 13,8 13,5 12,9 13,9 14,1 14,1 14,1 13,4 13,2 13,4 13,4 13,2 12,7 12,1 11,6 11,0 11,0 10,8 12,1 11,3 10,2 10,1 10,0 9,8 10,5 10,1 9,8 I 2006r. II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2007r. II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 9,4 9,7 9,9 9,8 powiat siedlecki M. Siedlce Zbiorowość zarejestrowanych bezrobotnych podlega ciągłym zmianom. Dane o napływie (nowo zarejestrowani) i odpływie (wyrejestrowani) bezrobotnych ujmowane są w bilansie bezrobotnych będących częścią miesięcznego sprawozdania o rynku pracy. W 2007r. zarejestrowano ogółem 8818 osób, a więc o 593 osoby mniej niŝ w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy przyrost bezrobocia przyniósł miesiąc styczeń 922 osoby (w tym 714 osób bez prawa do zasiłku). 11

13 Wykres Nr Bezrobotni rejestrujący się w latach w poszczególnych miesiącach I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Wśród nowo zarejestrowanych po raz pierwszy status bezrobotnego uzyskało 1859 osób tj. 21,1% ogółu nowo zarejestrowanych. Wykres Nr 4 Bezrobotni nowo rejestrujący się w 2007r. (w poszczególnych miesiacach) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII po raz pierwszy po raz kolejny (od 1990r.) Problem powrotu do rejestracji po raz kolejny pozostał. Wśród bezrobotnych rejestrowanych w Urzędzie znajdują się osoby, które utraciwszy poprzednio uzyskaną 12

14 pracę, rejestrują się powtórnie. W 2007r osób ponownie powróciło do ewidencji Urzędu (78,9%). Osoby, które dotychczas nie pracowały stanowiły 37,7% nowych rejestracji (3327 osób). Spośród nowo zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 50,5% (4453 osoby), zaś bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 85,0% (7497 osób). Bezrobotni rejestrujący się: Napływ do bezrobocia w latach ogółem 2006r. 2007r. % ogółu napływu ogółem Tabela Nr 2 % ogółu napływu 1. Ogółem , ,0 w tym: kobiety , ,5 2. Mieszkańcy powiatu siedleckiego , ,1 3. Mieszkańcy powiatu M. Siedlce , ,9 4. Poprzednio pracujący, w tym: , ,3 - zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 187 2, ,2 5. Dotychczas nie pracujący , ,7 6.Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy: do 25 roku Ŝycia , ,9 które ukończyły szkołę wyŝszą, do 792 8, ,6 27 roku Ŝycia długotrwale bezrobotni , ,6 powyŝej 50 roku Ŝycia 935 9, ,8 bez kwalifikacji zawodowych , ,3 samotnie wychowujące co najmniej 122 1, ,5 jedno dziecko do 7 roku Ŝycia niepełnosprawni 118 1, ,3 7. Osoby posiadające prawo do zasiłku , ,0 8. Osoby nie posiadające prawa do zasiłku , ,0 Odpływ z bezrobocia stanowią osoby, które w danym okresie sprawozdawczym zostały z róŝnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. Ogółem w ciągu 12 miesięcy 2007r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono osoby tj. o 103 osób więcej niŝ 2006r. (wzrost o 0,9%). 13

15 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji bezrobotnych w latach w poszczególnych miesiącach Wykres Nr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Spośród bezrobotnych wyłączonych z ewidencji w 2007r. największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które podjęły pracę. Z tego powodu wyłączono 4725 bezrobotnych, co stanowiło 42,3% odpływu. Pracę niesubsydiowaną podjęło 4018 osób (85,0% wszystkich podjęć pracy), natomiast pracę subsydiowaną 707 osób (15,0%). Drugą istotną przyczyną wyłączania z ewidencji bezrobotnych jest nie potwierdzenie gotowości do pracy 3795 osoby (34,0% ogółu wyłączonych). W grupie tej znajdują się równieŝ osoby, które podjęły pracę i z opóźnieniem powiadomiły o tym fakcie Urząd. Z tytułu rozpoczęcia szkolenia wyłączono 536 osób (4,8%), staŝu 713 osób (6,4%), przygotowania zawodowego 182 osoby (1,6%), natomiast prac społecznie uŝytecznych 172 osoby (1,5%). Dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 414 osób (3,7%). Z powodu nabycia praw emerytalnych lub rentowych wyłączono 75 osób (0,7%), natomiast praw do świadczenia przedemerytalnego 57 osób (0,5%). Z tytułu ukończenia 60/65 lat wyłączono 16 osób (0,1%). Naukę podjęło 28 osób (0,3%). Z innych przyczyn wyrejestrowało się 463 osoby (4,1%). 14

16 Tabela Nr 3 Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w latach (wg powodów wyłączeń) Bezrobotni wyłączeni z ewidencji z powodu: z tego ogółem 2006r. 2007r. udział w odpływie (w %) ogółem udział w odpływie (w %) 1. Podjęcia pracy , ,3 niesubsydiowanej , ,0 subsydiowanej 705 6, ,3 prace interwencyjne 355 3, ,2 z tego roboty publiczne podjęcie działalności gospodarczej ,8 1, ,0 2,1 podjęcia pracy w ramach refundacji 45 0, ,9 kosztów zatrudnienia inne (PFRON) 4 0,0 7 0,1 2. Rozpoczęcia szkolenia 474 4, ,8 3. Rozpoczęcia staŝu 651 5, ,4 4. Rozpoczęcia przygotowania zawodowego 94 0, ,6 5. Rozpoczęcia pracy społecznie uŝytecznej 20 0, ,5 6. Nie potwierdzenia gotowości do pracy , ,0 7.Dobrowolnej rezygnacji ze statusu 414 3, ,7 bezrobotnego 8. Podjęcia nauki 54 0,5 28 0,3 9. Ukończenia 60/65 lat 14 0,1 16 0,1 10. Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 81 0,7 75 0,7 11. Nabycia praw do świadczenia 27 0,2 57 0,5 przedemerytalnego 12. Inne 489 4, ,1 Ogółem , ,0 Wskaźnik płynności rynku pracy wyraŝający stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, wyniósł w 2007r. 53,6% (w 2006r. 53,3%). 15

17 Struktura bezrobotnych Bezrobotni według płci Kobiety ze względu na konieczność godzenia Ŝycia zawodowego i rodzinnego stanowią szczególną grupę uczestników rynku pracy. Znacznie wcześniej kończą aktywność zawodową w porównaniu do męŝczyzn oraz później ją takŝe zaczynają. Największe róŝnice w poziomie zatrudnienia odnoszą się do kobiet w wieku lat co jest związane z okresem rodzenia i wychowywania dzieci. Powrót na rynek pracy po przerwie bywa utrudniony, gdyŝ dłuŝsza przerwa w wykonywaniu pracy moŝe wiązać się z utratą lub dezaktualizacją posiadanych przez te kobiety kwalifikacji zawodowych. TakŜe sami pracodawcy niechętnie przyjmują do pracy młode matki, gdyŝ obawiają się zwiększonej absencji tej grupy pracowników związanej z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem. Kobiety uzyskują ponadto niŝsze przeciętne wynagrodzenie za pracę w porównaniu z męŝczyznami. Wykres Nr 6 Struktura bezrobotnych według płci (w poszczególnych miesiącach 2007r.) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII kobiety męŝczyźni W końcu grudnia 2007r. kobiety dominowały w populacji bezrobotnych i stanowiły 58,9% ogółu bezrobotnych 3585 osób. Liczba bezrobotnych kobiet 16

18 zmniejszyła się w porównaniu do poprzedniego roku o 1348 osób (tj. o 27,3%). Zdecydowany spadek liczby bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2006r. odnotowano wśród męŝczyzn o 1010 osób (tj. o 27,4%). Pomimo, iŝ męŝczyźni mają znacznie korzystniejszą sytuację na rynku pracy niŝ kobiety, w 2007 r. z powodu podjęcia pracy z rejestru bezrobotnych wyłączono więcej kobiet 2512, tj. 53,2% ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę. Pracę podjęło 2213 męŝczyzn (46,8%). Bezrobotni zamieszkali na wsi Mieszkańcy wsi są grupą szczególnie zagroŝoną bezrobociem, gdyŝ obserwujemy w tej grupie zasobów ludzkich brak odpowiednich (wymaganych i poŝądanych na rynku pracy) kwalifikacji oraz niską mobilność ze względu na długi okres pozostawania bez pracy prowadzący często do wykluczenia społecznego. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 2665 osób było mieszkańcami wsi (43,8%), w tym 1565 kobiet. W porównaniu do poprzedniego roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi spadła o 1115 osób (tj. o 29,5%). Dynamika spadku liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi była większa niŝ dynamika spadku liczby bezrobotnych ogółem (27,9%). Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe liczebność bezrobotnych zamieszkałych na wsi wykazywała zdecydowaną tendencję spadkową od lutego do czerwca 2007r. (w tym okresie omawiana grupa zmniejszyła się o 1012 osób). Przyczyną zaistniałego zjawiska jest wzrost zapotrzebowania na pracowników posiadających zawody rolnicze i inne związane z wykonywaniem pracy w rozpoczynającym się sezonie wiosenno jesiennym w rolnictwie, budownictwie, turystyce i innych. Na koniec 2007r. prawo do zasiłku posiadały 242 osoby zamieszkałe na wsi, tj. 9,1% ogółu bezrobotnych mieszkańców wsi. 17

19 Wykres Nr Bezrobotni zamieszkali na wsi w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Niski poziom kwalifikacji mieszkańców wsi jest istotnym czynnikiem determinującym wysokie bezrobocie. Osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniŝej jest wyraźnie więcej (33,1%) niŝ w mieście (27,2%), natomiast udział bezrobotnych mieszkańców wsi z wykształceniem zasadniczym wynosi 29,1% (w mieście 25,0%). Najmniej bezrobotnych zamieszkałych na wsi posiadało dyplom ukończenia uczelni wyŝszej jedynie 7,6% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi (w mieście 13,3%) i tylko 30,8% ogółu bezrobotnych z wykształceniem wyŝszym. Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku DuŜym problemem siedleckiego rynku pracy jest mała liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach na koniec grudnia 2007r. spośród ogólnej liczby bezrobotnych z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 538 osób, tj. 8,8% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2006r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku spadła o 135 osób (o 20,1%). 18

20 Zaznaczyć naleŝy, Ŝe istnieje ponadto dysproporcja pomiędzy odsetkiem bezrobotnych kobiet i męŝczyzn posiadających prawo do zasiłku. Prawo do zasiłku posiadało 6,7% bezrobotnych kobiet oraz 11,9% męŝczyzn. NaleŜy zauwaŝyć, Ŝe mała liczba noworejestrujących się bezrobotnych z prawem do zasiłku, świadczy o tym Ŝe coraz więcej rejestruje się w Urzędzie osób, które nie przepracowały wymaganego okresu, który uprawniałby je do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Wykres Nr Bezrobotni z prawem do zasiłku w latach (stan na koniec miesiąca) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy W końcu 2007r. w ewidencji Urzędu zarejestrowane były 4434 osoby bezrobotne, które przed zarejestrowaniem się w Urzędzie pracowały, w tym 288 osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (4,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych). W porównaniu ze stanem w końcu 2006r. poziom bezrobocia w omawianej kategorii bezrobotnych zmniejszył się o 169 osób, tj. 37,0%. W 2007r. napływ osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leŝących po stronie zakładu pracy wyniósł 105 osób (1,2% ogółu napływu bezrobotnych). 19

21 W omawianym okresie najwięcej bezrobotnych zwolnionych w tym trybie zarejestrowało się po wykonywaniu pracy w sekcji przetwórstwo przemysłowe 24 osoby (22,9% bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 2007r.), handel hurtowy i detaliczny 19 osób (tj. 18,1%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna 16 osób (tj. 15,2%). W 2007r. Ŝaden pracodawca nie zgłosił zamiaru zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 510 Bezrobotni w latach zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca) Wykres Nr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2006r. 2007r. Bezrobotni według wieku Na koniec grudnia 2007r. najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lata 30,4% ogółu bezrobotnych (1852 osoby) oraz w wieku lata 25,1% (1528 osób). Osoby bezrobotne w wieku lata stanowiły 19,2% (1171 osób). Osoby młode nie kontynuujące nauki napotykają na istotne problemy na rynku pracy. W tym przypadku bezrobocie wiąŝe się przede wszystkim z etapem wejścia na rynek pracy i ma charakter frykcyjny, co stanowi normalny, ekonomiczny koszt poszukiwań pracy. Jednak dłuŝsze pozostawanie bez pracy niesie ze sobą ryzyko utraty kwalifikacji oraz 20

22 moŝliwość wykluczenia społecznego. W przypadku osób młodych, nie posiadających Ŝadnego doświadczenia zawodowego lub tylko krótki staŝ pracy dewaluacja kwalifikacji następuje znacznie szybciej niŝ wśród osób z dłuŝszym staŝem zawodowym. Osoby w wieku lata stanowiły 17,7% (1074 osoby), zaś w wieku lat 6,2% (377 osób). Struktura wiekowa bezrobotnych (stan na dzień 31 grudnia) Wykres Nr lata 2006r. 2007r. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku powyŝej 60 lat 1,4% (85 osób). Osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym charakteryzują się bardzo niską aktywnością zawodową. Osoby takie w przypadku utraty pracy znacznie częściej wybierają trwałą dezaktywizację niŝ bezrobocie, poniewaŝ osobom takim znacznie trudniej znaleźć pracę najczęściej z powodu nieodpowiednich kwalifikacji zawodowych, mniejszych chęci do zmiany miejsca zamieszkania i /lub do przekwalifikowania się. 21

23 Bezrobotni według wykształcenia Bezrobocie dotyczy przede wszystkim osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, niezaleŝnie od wieku. Problem ten nie jest związany tylko z niskim wykształceniem, ale takŝe z niedopasowaniem kwalifikacji do wymagań rynku pracy i dotyczy przede wszystkim osób z wykształceniem zawodowym lub niŝszym. Osoby takie stanowiły na koniec 2007r. 56,6% zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siedlcach (3446 osób), w tym 29,9% (1819 osób) posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniŝej, natomiast z wykształcenie zasadnicze zawodowe 26,7% (1627 osób). Wykres Nr Bezrobotni według poziomu wykształcenia (stan na dzień 31 grudnia) wyŝsze policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniŝej 2006r. 2007r. W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy są osoby o najwyŝszych kwalifikacjach zawodowych i posiadające dodatkowe umiejętności, jak np. znajomość języka obcego, czy sprawne posługiwanie się komputerem. Na koniec grudnia 2007r. wykształceniem wyŝszym legitymowało się 10,8% (655 osób). Na koniec grudnia 2007r. 22,3% osób posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe (1360 osób), a 10,3% posiadało wykształcenie ogólnokształcące (626 osób). 22

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2009 R. UR ZĄD P R AC Y P o w i a t o w y U r ząd Pracy Siedlce, ul. K. Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2009 R. Siedlce, marzec 2010 S P

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2013 r. Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A tel. 0-87 4272595 fax. 0-87 4271326 Email:olwe@praca.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie bezrobocia i działaniach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE w 2010 r. W ciągu ostatnich 10 lat najwyŝszą liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Listopad 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LISTOPAD 2016 Tczew, grudzień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2015 ROKU Siedlce, marzec 2016 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011 R. Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach tel. centrala (25) 644-61-22, fax: (25) 633-57-47 e-mail: wasi@praca.gov.pl ul. K. Pułaskiego 19/21 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2011

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r.

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W MAJU 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu marca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6820

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Tczew, kwiecień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2006 ROKU. Cieszyn, 15 września 2006 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu

Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE Aktywni niepełnosprawni informacja o realizacji programu PIŁA CZERWIEC 2007r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Pile opracował i realizował od kwietnia do grudnia 2006r. program:

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Tczew, październik 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w obszarze przygranicznym województwa lubelskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Dyrektor Jacek Gallant Liczba bezrobotnych W latach 2000-20012001 utrzymywała się tendencje wzrostu bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. Gen. Andersa 2a, tel.(0 prefix 89) 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2008

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2012 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I kwartał 2008 roku 1. Ogólna sytuacja na rynku pracy w Polsce na koniec I kwartału 2008 r. Spadek bezrobocia w marcu przekroczył oczekiwania Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2011 ROKU Iława, 2012

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r.

Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Sprawozdanie z sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2005 r. Niniejsze sprawozdanie przedstawia dane statystyczne za okres styczeń grudzień 2005 roku charakteryzujące lokalny rynek pracy oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I N F O R M A C J A O STRUKTURZE BEZROBOCIA I AKTYWNYCH FORMACH PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I III KWARTAŁ 2009 ROKU 0 Spis treści: 1. RYNEK PRACY... 2 1.1. Poziom i dynamika bezrobocia... 2 1.2. Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Sytuacja na lokalnym rynku pracy POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stopa bezrobocia Aktualnie stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku.

Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Analiza skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń w 2008 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Miniasta Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo