Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013"

Transkrypt

1 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu Na podstawie 9 ust. 2 i 10 Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Koz1u zarz'ldzam, co nasttepuje: 1 Wprowadzam od dnia 1 lipca 2013 r. w :i:ycie zatwierdzony w dniu r. przez Prezydenta Miasta Ktedzierzyn-Kozle Regulamin Organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Kozlu stanowi'lcy zal'lcznik nr 1 i 2 do zarz'ldzenia Zobowi'lzujte kierownik6w wszystkich dzial6w do zapoznanm z Regu1aminem wszystkich swoich pod1eglych pracownik6w. 2. Pracownik potwierdza zapoznanie site z trdci'l Regulaminu wlasnortecznym podpisem na oswiadczeniu, kt6re zostanie wl'lczone do jego akt osobowych Traci moe zarz'ldzenie nr 2/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Koilu w sprawie wprowadzenia Regu1aminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu. 2. Zarz'ldzenie wchodzi w :i:ycie z dniem 1 lipca 2013 r. i pod1ega publikacji na stronie podmiotowej Biu1etynu Informacji Publicznej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Kozlu. RARCA PRAWNY Aiel~fn~ak- Kurek OP /2006

2

3 Zal!\_cznik nr I do zarz~dzenia nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Ktydzierzynie-Koilu z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w K~dzierzynie-KoZiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie - Kozlu DZIAI I Postanowienia og6ine 1 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej jest jednostk11c organizacyjn11c gminy KC<dzierzyn - Kozle. 2 Niniejszy regulamin okresla: I) organizacj'< Osrodka, 2) zasady funkcjonowania Osrodka, 3) struktur'< Osrodka, 4) schemat organizacyjny stanowi11ccy zal. Nr 2 do Regulaminu. 3 I. Zadania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie - Kozlu okresla Statut nadany uchwal11crady Miasta KC<dzierzyn-Kozle. 2. Siedzib!l Osrodka jest miasto KC<dzierzyn- Kozle, ul. Mikolaja Reja 2a. 4 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie- Kozlu, zwany dalej MOPS, dziala na podstawie: I) przepis6w o samorz11cdzie gminnym, 2) przepis6w o pomocy spolecznej, 3) przepis6w o finansach publicznych, 4) Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie- Kozlu, 5) niniejszego Regulaminu. 5 Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa o Statucie nalezy przez to rozumiec Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie - Kozlu obowi!lzuj!lcy w dniu zatwierdzenia Regulaminu. I

4 6 MOPS jest zakladem pracy w rozurmemu przepis6w prawa pracy, kt6rym kieruje jednoosobowo Dyrektor. 7 System kancelaryjny i dzialalnosc kontrol~t w MOPS regulujll odr~ebne przepisy. 8 DZIAL II Zakres dzialania Osrodka Rozdzial 1 Kierownictwo MOPS I. Dyrektor kieruje dzialalnosci~t MOPS, reprezentuje MOPS na zewn~ttrz jest odpowiedzialny za jego dzialalnosc. 2. Dyrektor kieruje prac~t MOPS przy pomocy zast<::pcy, gl6wnego ksi<::gowego i kierownik6w dzial6w. 9 Do zadail. Dyrektora w szczeg6lnosci nale:i:y: I. Tworzenie organizacyjnych i materialno-technicznych warunk6w dzialalnosci MOPS celem realizacji jego zadail.. 2. Sprawowanie nadzoru nad realizacjll zadail. MOPS. 3. Ustalanie wynikaj~tcych z przepis6w prawa pracy Regulamin6w, zakresu obowili.zk6w. 4. Inspirowanie przedsi<::wzi~c spolecznych w zakresie srodk6w pozabudzetowych przeznaczonych na pomoc spoleczn~t. 5. Rozpatrywanie skarg, wniosk6w, krytyki prasowej oraz innych sygnal6w od mieszkail.c6w miasta. 6. Inicjowanie i tworzenie warunk6w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik6w MOPS. 7. Prowadzenie polityki kadrowej. 8. Sporz~tdzanie plan6w rozwoju pomocy spolecznej na obszarze dzialania. 2

5 9. Wnioskowanie o zabezpieczenie srodk6w finansowych na pomoc spoleczn~t i realizacjl( innych zadait MOPS oraz skladanie informacji z ich wykorzystania. I 0. Planowanie i realizowanie przedsii(wzil(c zwil\zanych z obronnosci~t cywiln~t w zakresie okreslonym odrl(bnymi przepisami. Zastwca Dyrektora 10 Zastl(pca dyrektora wykonuje zadania pow1erzone przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialnosc. 11 Do zadait Zastl(pcy Dyrektora nalezy w szczeg6lnosci: I. Zastl(pstwo Dyrektora w razie jego nieobecnosci. 2. Zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowych rozwil!zait problem6w wynikaj~tcych z zadait MOPS. 3. Koordynacja w powierzonym zakresie pracy dzial6w i kontrola ich dzialalnosci. 4. Zapewnienie realizacji obowil\zujftcych akt6w prawnych i wynikajftcych z nich zadait. 5. Udzial w opracowaniu projektu budzetu MOPS. 6. Opracowywanie okresowych analiz i zglaszanie swoich propozycji Dyrektorowi MOPS. 7. Monitorowanie zr6del pozyskiwania srodk6w zewnl(trznych na potrzeby Osrodka ze szczeg6lnym uwzgll(dnieniem srodk6w Unii Europejskiej. 8. Pozyskiwanie informacji nt. konkurs6w i innych form pozyskiwania srodk6w z innych mechanizm6w pomocowych oraz kontakt z instytucjami w celu inicjowania i wdrazania wsp61pracy. 12 Gl6wny ksi~gowy Gl6wny ksil(gowy odpowiada za dyscyplinl( budzetowlb sprawy maj~ttkowe i niemaj~ttkowe MOPS oraz prowadzenie obslugi kasowej i bankowej w zakresie realizacji got6wkowych i bezgot6wkowych operacji, w tym takie skuteczn~t windykacjl( nale:znosci. 3

6 Rozdzia12 Struktura Organizacyjna MOPS 13 I. Struktur~; organizacyjna MOPS tworz!!_: I) Dzial Pomocy Srodowiskowej, 2) Dzial U slug OpiekuiJ.czych, 3) Dzial S wiadczeil, 4) Dzial Ksi~;gowosci, 5) Dzial Administracyjny, 6) Dzial Swiadczeit Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, 7) Domy Dziennego Pobytu, 8) Mieszkania Chronione, 9) Radca prawny, 10) SluZba BHP, 2. Dzial Pomocy Srodowiskowej tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy socjalni, 3) specjalisci pracy socjalnej, 4) starsi specjalisci pracy socjalnej-koordynatorzy, 5) specjalisci pracy z rodzin'b 6) asystenci rodziny, 3. Dzial U slug OpiekuiJ.czych tworz!!_: I) kierownik, 2) opiekunki, 3) piel~;gniarki, 4) technik fizjoterapii, 4. Dzial Swiadczeil tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 5. Dzial Ksi~;gowosci tworz!!_: I) gl6wny ksi~;gowy, 2) pracownicy administracyjni, 6. Dzial Administracyjny tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 3) informatyk, 4) robotnicy wykwalifikowani, 7. Dzial Swiadczeil Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 4

7 8. W Dziennych Domach Pomocy zwane w MOPS Domami Dziennego Pobytu zatrudnieni S!l: 1) kierownicy, 2) intendenci, 3) instruktorzy terapii zaj~ciowej, 4) instruktorzy ds. kulturalno- oswiatowych, 5) szefowie kuchni, 6) kucharze, 7) robotnicy wykwalifikowani, 8) pomoc kuchenna, 9. W Mieszkaniach Chronionych zatrudnieni s~:t: 1) kierownik, 2) piel~gniarki, 3) opiekunki, 4) robotnicy wykwalifikowani. 14 Rozdzial 3 Kierownicy Dzial6w 1. Ka.Zdym dzialem kieruje kierownik, kt6ry dziala w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora. 2. Kierownicy dzial6w S!l odpowiedzialni przed Dyrektorem za nalezyt~:t organizacj~ pracy i sprawne wykonywanie powierzonych im zadafl, a w szczeg6lnosci za: I) efektywn~:t pracl) dzialu, 2) ksztahowanie zasad etyki zawodowej podleglych im pracownik6w i sumienne wykonywanie pracy, 3) racjonalne wykorzystanie srodk6w pracy, unowoczdnianie form i metod pracy, 4) wlasciw~:t atmosferl) pracy i stal~:t poprawl) warunk6w pracy. 3. Kierownicy dzial6w maj~:t obowi~:tzek: 1) kierowac dzialalnosci~:t dzial6w zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacj 1 pracy, 2) zalatwiac indywidua1ne sprawy z zakresu dzialania ich dzialu w ramach udzielonych upowa.znien, 3) prawidlowo organizowac pracl) dzialu oraz stanowisk pracy, dokonywac odpowiedniego podzialu pracy, 4) ustalac zakresy czynnosci pracownik6w dzialu, 5) nadzorowac przestrzeganie przez pracownik6w dyscypliny i porz~:tdku pracy oraz zachowania tajemnicy sluzbowej, 6) przeprowadzac kontroll) efekt6w pracy podleglych pracownik6w, 7) informowac Dyrektora MOPS o stanie realizacji zadafl, oraz o potrzebach zwi anych z funkcjonowaniem dzialu, 8) organizowac okresowe narady pracownik6w dzialu na tematy zwi<tzane z realizacj~:t zadafl MOPS. 5

8 4. Kierownik Dzialu Pomocy Srodowiskowej dokonuje w formie decyzji, podzialu pomil(dzy pracownik6w socjalnych terenu miasta na rejony stosownie do potrzeb wlasciwej organizacji pomocy spolecznej. 5. Pracownicy socjalni obsluguj'lcy rejony na terenie jednej dzielnicy miasta tworz'l zesp61, kt6rym kieruje starszy specjalista pracy socjalnej koordynator podporz'ldkowany sluzbowo kierownikowi Dzialu Pomocy Srodowiskowej. 15 DZIAL III Funkcjonowanie MOPS Rozdzial 1 Szczeg6lowe zakresy dzialania dzial6w 1. Do zakresu dzialania Dzialu Pomocy Srodowiskowej nalezy w szczeg6lnosci: 1) rozpoznawanie potrzeb jednostkowych i srodowiskowych; diagnoza srodowiskowa oraz sporz'ldzanie terminowo wywiad6w srodowiskowych i ich aktualizacji, 2) wnioskowanie w sprawach zaspokojenia potrzeb jednostkowych i srodowiskowych, 3) organizowanie i prowadzenie dzialalnosci socjalnej zmierzaj'lcej do poprawy sytuacji os6b, rodzin i grup wymagaj'lcych pomocy, 4) propagowanie wzor6w zachowait wzmacniaj'lcych d'i_zenie do samodzielnosci jednostek, rodzin i grup, 5) inicjowanie dzialait zapobiegawczych degradacji jednostek i srodowisk, 6) otwartos6 na nowe zagrozenia spoleczne, przeciwdzialanie im i poszukiwanie nowych rozwi'lzait, 7) aktywizowanie srodowiska lokalnego w celu pelniejszego zaspokojenia potrzeb, 8) ewidencjonowanie potrzeb rejon6w opiekuitczych, 9) ocena realizacji i skutecznosci plan6w pomocy, 1 0) opracowywanie plan6w potrzeb srodowiskowych, 11) wsp61praca z samorz'ldem terytorialnym, administracj'l rz'ldow'b instytucjami, zakladami pracy, plac6wkami oswiaty, slui:by zdrowia, organizacjami pozarz'ldowymi w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb, 12) prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, do zadait kt6rego nalezy: a) prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej b) prowadzenie dzialait w zakresie wspierania rodziny przezywaj'lcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuitczo-wychowawczej polegaj'lcych gl6wnie na: - analizie sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu w rodzinie - wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, integracji rodziny - pomocy w rozwijaniu umiejl(tnosci opiekuitczo - wychowawczych rodziny oraz usprawnieniu funkcjonowania rodziny - d'i_zeniu do reintegracji rodziny - przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny. 13) realizacja pracy socjalnej, szczeg6lnie w zakresie a) zmniejszania zjawiska bezrobocia wsr6d klient6w pomocy spolecznej, b) wzmacniania aktywnosci i samodzielnosci os6b, 6

9 c) integracji osob niepelnosprawnych ze srodowiskiem, zwlaszcza osob chorych psychicznie, d) ograniczenia negatywnych skutkow alkoholizmu i innych zjawisk patologicznych, e) przeciwdzialania zjawiskom przemocy fizycznej i moralnej w rodzinach, f) wypelniania zahtcznika do wywiadu srodowiskowego,niebieska Karta", g) integracji osob opuszczajll_cych zaklady kame ze srodowiskiem, h) pomocy wychodzeniu z bezdomnosci, i) wspierania procesu integracji cudzoziemcow, ktorym nadano w RP status uchodzcy. 14) prowadzenie Klubu Integracji Spolecznej polegajll_ce glownie na: 1) reintegracji zawodowej i spolecznej osob bezrobotnych, 2) organizacji dzialan o charakterze zatrudnieniowym w tym: a) przygotowywanie i wdrazanie programow zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych, majll_cych na ce1u pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy, b) pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy na czas okrdlony lub na czas wykonywania okreslonej pracy, w pelnym lub niepelnym wyrniarze pracy, u pracodawcow, wykonywania uslug na podstawie umow cywilnoprawnych, 3) organizacja dzialan o charakterze terapeutycznym, 4) organizacja dzialan o charakterze samopomocowyrn w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, 5) przygotowywanie bezrobotnych do podjl;)cia pracy, poprzez podnoszenie ich aktywnosci na rynku zatrudnienia, 15) zapewnienie obslugi organizacyjno-technicznej Zespolu Interdyscyplinarnego. 2. Do zakresu dzialania Dzialu Uslug Opiekunczych nalezy w szczegolnosci: I) organizowanie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania: a) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, b) uslugi piell;)gnacyjne i rehabilitacyjne, c) uslugi specjalistyczne dla osob z zaburzeniami psychicznymi, 2) organizacja rehabilitacji srodowiskowej zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 3) zapewnienie prawidlowego wykonywania uslug opiekunczych i rehabilitacji zgodnie z potrzebami osob obj\)tych tymi formami pomocy, 4) wspolpraca z rodzinll_ i najblizszymi srodowiskiem osob objc:etych pomocll_ w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania, 5) wspolpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzami i pielc:egniarkami rodzinnymi oraz specjalistami, a tak:ze z innymi instytucjami i organizacjami spolecznymi, 6) pobieranie odplatnosci za uslugi opiekuncze oraz terminowe rozliczanie sic:e z Dzialem Ksie;:gowosci, 7) swiadczenie uslug specjalistycznych dla osob chorych, niepelnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. 3. Do zakresu dzialania Dzialu Swiadczen nalezy w szczegolnosci: 1) sporzll_dzanie list oplat, wyplat zasilkow i przekazow pocztowych, zgodnie z podjc:etymi decyzjami, 7

10 2) sporzlldzanie przelew6w w celu realizacji pomocy w naturze, 3) zalatwianie formalnosci zwiqzanych ze sprawieniem pogrzebu, 4) przygotowywanie um6w dotyczllcych realizacji form pomocy przewidzianych przepisami, 5) sporzlldzanie list wyplat z tytulu prac spolecznie- ui:ytecznych, 6) analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dzial Pomocy Srodowiskowej, 7) nadz6r nad prawidlowoscill dokumentacji niezb~ednej do przyznania swiadczenia, 8) przestrzeganie realizacji plan6w finansowych w pomocy spolecznej, 9) sporzlldzanie projekt6w decyzji przyznajllcych, odmawiajllcych oraz zmieniajllcych w sprawie swiadczen, 1 0) prowadzenie rejestru wydanych decyzji, zlecen sprawienia pogrzebu wraz z dokumentacj'l, 11) wydawanie bilet6w kredytowanych, 12) opracowywanie zgloszen i deklaracji rozliczeniowych na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne dla klient6w MOPS, 13) sporzlldzanie informacji w sprawie swiadczen niepienic;::i:nych dla realizator6w, 14) kontrola merytoryczna realizacji swiadczen niepieni~e:i:nych, 15) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach swiadczen, 16) dokonywanie analiz niezb~ednych do sporzlldzania rocznej oceny zasob6w pomocy spolecznej w gminie K~edzierzyn-Kozle. 4. Do zakresu dzialania Dzialu Ksic;:gowosci nale:i:y w szczeg6lnosci: 1) opracowywanie projektu bud:i:etu MOPS oraz koordynacja czynnosci z tym zwiqzanych, 2) opracowywanie szczeg6lowego podzialu bud:i:etu, 3) bie:i:llca analiza realizacji bud:i:etu oraz wnioskowanie niezb~ednych zm1an w bud:i:ecie, 4) opiniowanie decyzji w zakresie wydatk6w rzeczowych wywolujllcych skutki finansowe dla bud:i:etu MOPS, 5) prowadzenie rachunkowosci bud:i:etu i ewidencji majlltku MOPS, 6) gospodarka drukami scislego zarachowania, 7) przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji, 8) wyjasnianie r6znic w dokumentacji rachunkowej, 9) sporzlldzanie sprawozdawczosci z realizacji bud:i:etu, 1 0) nadzorowanie caloksztaltu prac z zakresu rachunkowosci, wykonywanych przez poszczeg6lne dzialy, 11) windykacja wierzytelnosci, 12) prowadzenie kasy MOPS, 13) prowadzenie ewidencji wyposa:i:enia budynk6w i pomieszczen w srodki trwale i przedmiot6w nietrwalych, 14) naliczanie, dokumentacja i ewidencja placowa: a) sporzlldzanie list, plac, sprawozdan z wydatkowania srodk6w na place, b) prowadzenie kartotek wynagrodzen i dokumentacji z zakresu zasilk6w chorobowych, opiekunczych, macierzynskich, rehabilitacyjnych, c) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z naliczaniem i odprowadzaniem skladek na ubezpieczenie: emerytalno-rentowe, zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, d) naliczanie i odprowadzanie podatk6w, 15) prowadzenie spraw socjalnych pracownik6w MOPS, 8

11 16) nadz6r nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia przy zastosowaniu procedur zam6wien publicznych. 5. Do zakresu dzialania Dzialu Administracyjnego nalezy w szczeg6lnosci: 1) w zakresie spraw organizacyjnych: a) prowadzenie ewidencji i zbioru akt6w prawnych dotyczf!cych organizacji i funkcjonowania MOPS, b) przedstawianie wniosk6w Dyrektorowi w sprawach organizacyjnych MOPS majf!cych na celu usprawnienie pracy MOPS, c) obsluga szkolen i narad pracownik6w MOPS, sporzf!dzanie protokol6w i ich ewidencja, d) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, e) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej 2) w zakresie kadr i szkolenia: a) prowadzenie spraw osobowych i akt pracownik6w MOPS z wylf!czeniem spraw Dyrektora, b) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z politykf! placowf! i rezerwf! kadrowl!, c) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z racjonalnym wykorzystaniem funduszu plac, d) prowadzenie spraw zwi'l.zanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracownik6w, e) zalatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracownik6w, f) opracowywanie analiz i informacji oraz sporzf!dzanie sprawozdail dotyczf!cych spraw kadrowych MOPS, g) prowadzenie post~epowan wyjasniajf!cych na polecenie Dyrektora lub Zast~epcy Dyrektora w zakresie dyscypliny pracy pracownik6w MOPS, h) prowadzenie spraw zwif!zanych z zatrudnianiem os6b niepelnosprawnych i sprawozdawczoscif! PFRON; 3) w zakresie obslugi sekretariatu: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzial korespondencji oraz przesylek, b) wysylanie korespondencji i przesylek, c) obsluga centrali telefonicznej, telefaxu, kserokopiarki, d) udzielanie interesantom informacji o zakresie spraw realizowanych przez MOPS oraz kierowanie ich do dzial6w - stanowisk pracy wlasciwych do zalatwienia sprawy; 4) w zakresie spraw gospodarczych: a) gospodarka budynkiem administracyjnym oraz lokalami biurowymi w MOPS, b) planowanie i realizacja remont6w kapitalnych i bie:i:f!cych oraz konserwacja budynku administracyjnego, c) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku MOPS, d) wdra:i:anie post~epu technicznego w zakresie mechanizacji prac biurowych, e) konserwacja mienia biurowego, f) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z piecz~eciami, tablicami i oflagowaniem MOPS, g) zapewnienie lf!cznosci przewodowej, telefaksowej dla potrzeb MOPS, h) prowadzenie skladnicy akt MOPS zgodnie z obowi'l.zujf!cymi przepisami, 9

12 i) prenumerata wydawnictw urzft:dowych, prasy i literatury fachowej, j) prowadzenie ewidencji ksift:gozbioru, k) prowadzenie wszystkich przedsift:wzi<t:6 okreslonych odr<t:bnymi przepisami dotycz11_cymi obrony cywilnej; 5) w zakresie obslugi informatycznej: a) administrowanie lokaln!~_ sieci11_ komputerow11_ i systemami informatycznymi, b) prowadzenie ewidencji sprzft:tu komputerowego wyposazenia pomocniczego, c) ustalanie potrzeb w zakresie sprzft:tu komputerowego, planowanie inwestycji, d) zabezpieczenie biez11_cej konserwacji 1 zaopatrzenia w materialy eksploatacyjne, e) prowadzenie ewidencji licencji, oprogramowania, kopii bezpieczenstwa oraz dokumentacji informatycznej, f) archiwizowanie zbior6w wedlug obowiljzuj11_cych przepis6w, g) nadz6r nad opracowaniem i bie:i:!i_c!\. aktualizacj11_ strony internetowej MOPS i BIP h) prowadzenie statystyki oraz wsp61praca informatyczna z jednostkami nadzoruj11_cymi, i) nadz6r nad ochron11_ zasob6w informatycznych, kontrola zabezpieczen. 6. Do zakresu dzialania Dzialu Swiadczeit Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w szczeg6lnosci nalezy: I. wykonywanie zadait okrdlonych w przepisach o swiadczeniach rodzinnych poprzez m.m.: a) prowadzenie postft:powania w sprawie ustalenia uprawnieit do swiadczeit rodzinnych oraz zakladanie akt spraw, b) prowadzenie dokumentacji zwiljzanej z ustaleniem uprawnieit do swiadczeit rodzinnych oraz prowadzenie rejestr6w spraw, c) wprowadzanie danych osobowych oraz wniosk6w i spraw o swiadczenia rodzinne do systemu informatycznego, d) wydawanie decyzji w sprawach 0 swiadczenia rodzinne, e) realizacjft: wyplat swiadczeit rodzinnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, f) prowadzenie pos!ft:powania w sprawie ustalania nienaleznie pobranych swiadczeit rodzinnych oraz orzekania ich zwrotu, g) ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne swiadczeniobiorc6w - prowadzenie dokumentacji, zglaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeit, rozliczanie nalemych skladek oraz elektroniczna obsluga spraw w programie,piatnik", h) prowadzenie postft:powania w sprawach odwolait od decyzji, i) sporz11_dzanie sprawozdait rzeczowo - finansowych o zadaniach z zakresu swiadczeit rodzinnych. 2. wykonywanie zadait okreslonych w przepisach o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w poprzez m.in.: a) prowadzenie postft:powania w sprawie ustalenia uprawnieit do swiadczeit z Funduszu Alimentacyjnego oraz zakladanie akt spraw, b) prowadzenie postft:powania wobec dluznik6w alimentacyjnych, 10

13 c) prowadzenie dokumentacji ZWi<\Zanej Z UStaJeniem uprawnieij. do SWiadczeiJ. z Funduszu Alimentacyjnego, postc<powaniem wobec dlu:i:nika alimentacyjnego oraz prowadzenie rejestr6w spraw, d) wprowadzanie danych osobowych, wniosk6w i spraw swiadczeniobiorc6w oraz dluznik6w alimentacyjnych do systemu informatycznego, e) wydawanie decyzji w sprawach o swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz decyzji rozliczeniowych dla dlu:i:nik6w alimentacyjnych, f) realizacjc< wyplat swiadczeil z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, g) prowadzenie postc<powania w sprawie ustalania nienale:i:nie pobranych swiadczeil z Funduszu Alimentacyjnego oraz orzekania ich zwrotu, h) prowadzenie postc<powania w sprawach odwolati od decyzji, i) sporzlldzanie sprawozdati rzeczowo - finansowych z realizacji zadati przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w. 7. Do zakresu dzialania Dom6w Dziennego Pobytu nalezy: 1) podejmowanie dzialati siu:i:llcych utrzymaniu pensjonariuszy w ich natura1nym srodowisku i przeciwdzialanie instytucjona1izacji, 2) zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wie1ogodzinnego przebywania i godnego spc<dzania czasu, zapewnienie odplatnego posilku w czasie pobytu, udostc<pnienie urzlldzeil i srodk6w siu:i:llcych do utrzymania higieny osobistej, 3) swiadczenie uslug opiekuilczych po1egajllcych na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnosciach :i:yciowych, podnoszenia sprawnosci i aktywizacja pensjonariuszy, 4) udzielanie pomocy w zalatwieniu spraw osobistych i urzc<dowych, 5) umo:i:liwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m. in. poprzez organizacjc< uroczystosci okolicznosciowych, swillt, wsp6lny udzial w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostc<p do prasy, biblioteczki, TV, telewizji kablowej, itp., 6) udzielanie porad i wsparcia oraz mozliwosci uczestniczenia w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, 7) rozbudzanie zainteresowati. 8. Do zakresu dzialania Mieszkati Chronionych nale:i:y w szczeg6lnosci: 1) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieszkaniu chronionym, nadz6r nad uiszczaniem oplat i gospodarowaniem srodkami finansowymi. 2) wzmacnianie aktywnosci i samodzielnosci mieszkatic6w oraz ich integracja ze srodowiskiem, 3) wsp61praca z pracownikami socjalnymi, lekarzami i pielc<gniarkami rodzinnymi oraz specjalistami, a tak:i:e z innymi instytucjami i organizacjami spolecznymi, 4) udzielanie pomocy w zalatwieniu spraw osobistych i urzc<dowych, 5) udzielanie porad i wsparcia oraz mo:l:liwosci uczestniczenia w grupach wsparcia, grupach samopomocowych. 6) pobieranie odplatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz terminowe rozliczanie sic< z Dzialem Ksic<gowosci. 11

14 9. Radca prawny wykonuje swoje zadania zgodnie z ustaw&_ z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2010r., Nr 10, paz. 65 z p6zn. zm.) i nadto do zakresu dzialania Radcy prawnego nale:i:y w szczeg6lnosci: I) opiniowanie projekt6w akt6w prawnych wydawanych przez Dyrektora, 2) prowadzenie doradztwa prawnego dla dzial6w MOPS, 3) informowanie o zmianach w obowi<jzuj&_cym stanie prawnym w zakresie dzialania MOPS, 4) informowanie Dyrektora o dostrze:i:onych uchybieniach w dzialalnosci MOPS w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybien, 5) reprezentowanie MOPS przed s&_dami powszechnymi na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez dyrektora MOPS. 10. Zakres dzialania slu:i:by bhp okreslaj&_ wlasciwe przepisy dotycz&_ce sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy. 16 Rozdzial2 Zasady wsp6lpracy dzial6w 1. W przypadku prowadzenia spraw wchodz&_cych w zakres dzialania kilku dzial6w maj&. one obowi<jzek wsp61dzialania. 2. Dyrektor maze wyznaczyc dzial wiod&_cy lub koordynatora, do kt6rego nale:i:y zalatwienie sprawy w ostatecznej formie. 3. Dzial wiod&_cy, b&.d:i: koordynator po zebraniu niezb«dnych material6w referuje spraw«dyrektorowi, a po uzyskaniu akceptacji, sporz&_dza sprawozdania, b&.d:i: ostateczny dokument i przedstawia go do podpisu Dyrektora. 17 Do obowi<jzk6w pracownik6w MOPS nale:i:y: Rozdzial3 Obowiqzki pracownik6w 1) przestrzeganie obowi<jzuj&_cych w MOPS regulamin6w, 2) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, 3) przestrzeganie przepis6w prawa pracy, 4) podnoszenie poziomu wiedzy og6lnej i zawodowej oraz znajomosci przepis6w prawa stosowanych w dzialalnosci MOPS, 5) wykazywanie slu:i:ebnej postawy wobec interesant6w oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego i pracownika samorz&_dowego, 6) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy, 12

15 7) wykonywanie zadan zgodnie z otrzymanym zakresem czynnosci z nale:i:ytlt starannoscil\, 8) udzielanie interesantom porad w zakresie swojego dzialania, 9) przestrzeganie przepis6w bhp i p. po:i:., I 0) dochowanie tajemnicy slu:i:bowej w tym r6wnie:i: ochrony danych osobowych. Rozdzial4 Zasady zastwstw 18 W razie niemo:i:nosci pelnienia obowi"'.zk6w slu:i:bowych przez Dyrektora i jego zast~epc~e zast~epstwo Dyrektora pelni Gl6wny ksi~egowy lub upowa:i:niony przez Dyrektora inny kierownik dzialu. 19 I. W czasie planowanej nieobecnosci kierownika dzialu zast~epuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora na wniosek kierownika dzialu. 2. W razie innej nieobecnosci kierownika dzialu oraz w przypadku niemo:i:nosci wykonywania zast~epstwa przez pracownika o kt6rym mowa w pkt 1 kierownika dzialu zast~epuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Kierownicy dzial6w odpowiadajlt za zorganizowanie zast~epstw nieobecnych pracownik6w, tak aby nie dopuscic do zakl6cen w pracy MOPS lub powstania zaleglosci w zalatwianiu spraw. 2. Kierownik Dzialu Pomocy Srodowiskowej w przypadku nieobecnosci pracownika socjalnego wyznacza imiennie zast~epstwo na rejonie i decyzj~e swojltprzekazuje za podpisem pracownikowi socjalnemu oraz przekazuje do wiadomosci Dyrektorowi. 21 Rozdzial5 Podleglosc sluzbowa, aprobata i podpisywanie pism 1. Dyrektor MOPS jest kierownikiem zakladu w rozumieniu przepis6w prawa pracy. 2. Pracownicy Osrodka podlegajltdyrektorowi MOPS: 1) bezposrednio - Zast~epca Dyrektora, Gl6wny Ksi\)gowy, Dzial Administracyjny, Radca prawny, Sluzba bhp, Dzial Swiadczen Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, 13

16 2) posrednio- Dzial: Pomocy Srodowiskowej, Uslug Opiekuiiczych, Mieszkait Chronionych, Domy Dziennego Pobytu, Swiadczen Dzial: Pomocy Srodowiskowej, U slug Opiekunczych, MieszkaiJ. Chronionych, Domy Dziennego Pobytu, Swiadczen podlegaj<~c bezposrednio Zastc<pcy Dyrektora i przed nim ponosz<~c odpowiedzialnosc za realizacjc< zadait. 4. Pracownicy dzialu ksic<gowosci podlegaj<~c bezposrednio Gl6wnemu ksic<gowemu. 5. Pracownicy dzial6w podlegaj<~c bezposrednio kierownikowi dzialu i przed nim odpowiadaj<~c za realizacjc< zadait. I. Do podpisu Dyrektora Osrodka zastrzega sic<: I) zarz<~cdzenia wewnc<trzne i decyzje Dyrektora, 2) pisma i materialy kierowane do: a) Rady Miasta, b) organ ow administracji rz<~cdowej i samorz<~cdowej, c) prokuratury, d) s<~cd6w, e) redakcji srodk6w masowego przekazu, 3) odpowiedzi na skargi i wnioski, 4) dokumenty powoduj<~cce zobowi!!zania finansowe. 2. Decyzje administracyjne w rozumieniu KPA podpisuje Dyrektor MOPS, Zastc<pca Dyrektora z upowazilienia Prezydenta Miasta Kc<dzierzyn-Ko:i:le. Decyzje takie mo:i:e podpisywac r6wniez pracownik MOPS, kt6ry otrzymal z wniosku Dyrektora upowa:i:nienie od Prezydenta Miasta Kc<dzierzyn-Ko:i:le. 3. Do kierownik6w dzial6w nale:i:y podpisywanie: I) pism w sprawach nale:i:<~ccych do zakresu dzialania dzial6w z wyj<~ctkiem zastrzezonych dla dyrektora, 2) pism co do, kt6rych zostalo wydane stosowne upowa:i:nienie Dyrektora, 4. Pozostali pracownicy podpisuj<~c sporz!jdzone przez siebie wywiady, protokoly, adnotacje sluzbowe, wezwania - zgodnie z KP A oraz pozostale pisma nie zastrze:i:one do podpisu Dyrektora i Kierownik6w. 23 Projekty pism zastrze:i:onych do podpisu Dyrektora powinny bye parafowane na kopii pisma przez osobc< sporz<~cdzaj<~cc<~cjego projekt. 14

17 Rozdzial6 Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie oraz zalatwianie skarg i wnioskow 24 Rozpatrywanie oraz zalatwianie skarg i wniosk6w w MOPS odbywa si~e zgodnie z postanowieniami Kodeksu post~epowania administracyjnego oraz przepisami szczeg6lnymi Dyrektor lub Z-ca Dyrektora przyjmuj<t interesant6w w ka.zdy poniedzialek od godziny do godziny 13.00, a w przypadku gdy poniedzialek jest dniem wolnym od pracy w dzieit nast~epny - od godziny do godziny 13.00, w miar~e potrzeby w obecnosci pracownik6w MOPS. 2. W przypadku nieobecnosci os6b wymienionych w ust. I interesant6w przyjmuj<t kierownicy merytorycznych dzial6w. 26 Rozdzial7 Postanowienia koncowe I. Regulamin pod! ega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta K~edzierzyn-Kozle. 2. Regulamin zostanie wprowadzony w :i:ycie Zarz<tdzeniem Dyrektora MOPS. RADCA PRAWNY Ale~1fndfalF>tak - Kurek OP- 791/

18

19 ( ( Schemat organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie- Kozlu Zal1tcznik nr 2 do zaj'zll(izenia nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w Kr:dzierzynie-KoZiu z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w K.zierzynie-Koi:lu. DYREKTOR! RADCA PRAWNY ZASTJlPCA DZIAL GLOWNY DZIAL SWIADCZEN DYREKTORA ADMINJSTRACY JNY KSIJlGOWY SLUZBABHP RODZINNYCH I POMOCY ALIMENTACYJNEJ DZIAL KSIJlGOWOSCJ DZIAL SWIADCZEN DZIAL DZIALUSLUG DZIAL DOMY POMOCY OPIEKuNCZ CH MIESZKAN DZIENNEGO SRODOWISKOWEJ CHRONJONYCH POBYTU

20

;Ą( REGULAMIN ORGANIZACYJNY ) '. ~>

;Ą( REGULAMIN ORGANIZACYJNY ) '. ~> Załącznik nr l do zarządzenia nr~jr!!?.. ~~ ~. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocx Spo~,c~eji w Kędzierzynie-Koźlu z dnia~.~~.9.. ~ J4~ w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu

w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie - Kozlu Zarz~tdzenie nr 29/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 05-11-2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu Wspierania Mieszkaiicow Mieszkaii Chronionych Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE 1 Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie zwanego dalej Ośrodkiem. CZĘŚĆ I Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU Załącznik nr 1 do Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapch z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie NR 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapch z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zarządzenie NR 5/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapch z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie 10 ust. 2 Statusu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 6/2009 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 załącznik nr 2

załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 1 załącznik nr 2 Zarządzenie nr 6/2004 z dnia 14.04.2004 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka. Na podstawie 8 ust.1 statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu

w Bialymstoku wprowadzonego ZarzEdzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Zarzqdzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu w Bialymstoku z dnia27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w strukturze organitacyinei atlministtacii cenlralnei orflz zmian w Regulaminie organizacyinym Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie z dnia 27 stycznia 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

łpejsid GMIrłff R l. O..

łpejsid GMIrłff R l. O.. 1 łpejsid GMIrłff R l. O.. (}ŚROO!KPO ocyspoucznej egu amin rgamzacyjny 57-220 Ziębice, ul. Wało jsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej skr. ;>1IC11..83, tl.'\jfax. 074 8 REC'.()l\' (l!:r.ą'1418. N1P

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Zespolu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Zaklikowie Rozdzial I Postanowienia ogolne 1 Gminny Zespol Ekonomiczno-Administracyjnych Szkol w Zaklikowie zwany dalej GZEAS"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile ZAŁĄCZNIK Do Zarządzenia Nr 691/2005 Prezydenta Miasta Piły Regulamin Organizacyjny Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN

z ~ I/i« U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN U C H W A LA Nr XXVII120712013 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwhlzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2014 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie

Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku. W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Uchwala Nr XXXII 145/02 Rady Gminy Regnów z dnia 26 wrzesnia 2002 roku W sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Regnowie Na podstawie art. 40 ust. 2, pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO. w Stargardzie Szczecińskim

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO. w Stargardzie Szczecińskim Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2005 Dyrektora Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim z dnia 06 października 2005 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO w Stargardzie Szczecińskim DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.133.2013 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Na podstawie 8 załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Regulamin organizacyjny Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny określa typ placówki oraz szczegółową organizację Pogotowia Opiekuńczego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwanego dalej Ośrodkiem jest miasto na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XL/433/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jasienicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 53.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Wsparcia Razem raźniej w Skwierzynie Na podstawie 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach zwany dalej Regulaminem określa : 1. zasady kierowania jednostką,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Zarządzenie Nr 7/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie : wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej przy Gminno Miejskim Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 Odolanowski Dom Pomocy Społecznej zwany

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU W W~BRZE~NIE

RADY POWIATU W W~BRZE~NIE RADY POWIATU W W~BRZE~NIE z dnia 17 maja 1999r w sprawie: polqczenia Domu Pomocy Spolecznej w Wqbrzeinie i Domu Pomocy Spolecznej w Ksiqikach w Dom Pomocy Spolecznej w Wqbrzeinie z dzialem w Ksiqikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce

Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Regulamin organizacyjny Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację wewnętrzna, w tym podział funkcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do zarządzenia nr OPS.021.7.2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 czerwca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSZKOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Zarządzenia nr 114/2011 Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 czerwca 2011r. 1. Regulamin organizacyjny zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior WIGOR. w Gryfinie

Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior WIGOR. w Gryfinie Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Senior WIGOR w Gryfinie Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 1 Dzienny Dom Senior WIGOR w Gryfinie, zwany dalej Dziennym Domem działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BIURA KADR I SZKOLEŃ

BIURA KADR I SZKOLEŃ URZĄD M. ST. WARSZAWY TEKST JEDNOLITY TYMCZASOWEGO WEWNĘTRZNEGO REGULAMINU DZIAŁALNOŚCI BIURA KADR I SZKOLEŃ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie 11 ust. 9 tymczasowego regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE. z dnia 20 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 października 2015 r. Poz. 3233 UCHWAŁA NR XIII/53/15 RADA MIEJSKA WE WŁODAWIE z dnia 20 sierpnia 2015 r. Rada Miejska we Włodawie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014 z dnia 16 października 2014 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siekierczynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/49/2015. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie.

UCHWAŁA NR X/49/2015. Rady Gminy w Czernikowie. z dnia r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. UCHWAŁA NR X/49/2015 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 14.08.2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie. Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ. w Głogowie Małopolskim. z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 DYREKTORA ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w Głogowie Małopolskim z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Żłobka Niepublicznego Prosiaczek w Stargardzie Szczecińskim Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną działania Żłobka Niepublicznego Prosiaczek w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok

Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy i Miasta Korsze na 2010 rok Zal~cznik nr 1 do Uchwaly Nr XLVII/287/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 30 grudnia 2009 r. Gminny Program Profilaktyki i RozwiClzywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU. Rozdział I. Zagadnienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2005 Wójta Gminy Radomsko z dnia 15 grudnia 2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W RADOMSKU Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYSZKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY HUTNIK W WYSZKOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną, przedmiot i zakres działania oraz kompetencje Wyszkowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENI A NR 1/2009

ZARZADZENI A NR 1/2009 DAD-0210-2/09 Radomsko, dnia 002009r. ZARZADZENI A NR 1/2009 DYREK TORA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSK U z dnia 002009r. Dzialajac na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo