Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013"

Transkrypt

1 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu Na podstawie 9 ust. 2 i 10 Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Koz1u zarz'ldzam, co nasttepuje: 1 Wprowadzam od dnia 1 lipca 2013 r. w :i:ycie zatwierdzony w dniu r. przez Prezydenta Miasta Ktedzierzyn-Kozle Regulamin Organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Kozlu stanowi'lcy zal'lcznik nr 1 i 2 do zarz'ldzenia Zobowi'lzujte kierownik6w wszystkich dzial6w do zapoznanm z Regu1aminem wszystkich swoich pod1eglych pracownik6w. 2. Pracownik potwierdza zapoznanie site z trdci'l Regulaminu wlasnortecznym podpisem na oswiadczeniu, kt6re zostanie wl'lczone do jego akt osobowych Traci moe zarz'ldzenie nr 2/2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Koilu w sprawie wprowadzenia Regu1aminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu. 2. Zarz'ldzenie wchodzi w :i:ycie z dniem 1 lipca 2013 r. i pod1ega publikacji na stronie podmiotowej Biu1etynu Informacji Publicznej Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ktedzierzynie-Kozlu. RARCA PRAWNY Aiel~fn~ak- Kurek OP /2006

2

3 Zal!\_cznik nr I do zarz~dzenia nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Ktydzierzynie-Koilu z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w K~dzierzynie-KoZiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie - Kozlu DZIAI I Postanowienia og6ine 1 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej jest jednostk11c organizacyjn11c gminy KC<dzierzyn - Kozle. 2 Niniejszy regulamin okresla: I) organizacj'< Osrodka, 2) zasady funkcjonowania Osrodka, 3) struktur'< Osrodka, 4) schemat organizacyjny stanowi11ccy zal. Nr 2 do Regulaminu. 3 I. Zadania Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie - Kozlu okresla Statut nadany uchwal11crady Miasta KC<dzierzyn-Kozle. 2. Siedzib!l Osrodka jest miasto KC<dzierzyn- Kozle, ul. Mikolaja Reja 2a. 4 Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie- Kozlu, zwany dalej MOPS, dziala na podstawie: I) przepis6w o samorz11cdzie gminnym, 2) przepis6w o pomocy spolecznej, 3) przepis6w o finansach publicznych, 4) Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie- Kozlu, 5) niniejszego Regulaminu. 5 Ilekroc w niniejszym Regulaminie jest mowa o Statucie nalezy przez to rozumiec Statut Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w KC<dzierzynie - Kozlu obowi!lzuj!lcy w dniu zatwierdzenia Regulaminu. I

4 6 MOPS jest zakladem pracy w rozurmemu przepis6w prawa pracy, kt6rym kieruje jednoosobowo Dyrektor. 7 System kancelaryjny i dzialalnosc kontrol~t w MOPS regulujll odr~ebne przepisy. 8 DZIAL II Zakres dzialania Osrodka Rozdzial 1 Kierownictwo MOPS I. Dyrektor kieruje dzialalnosci~t MOPS, reprezentuje MOPS na zewn~ttrz jest odpowiedzialny za jego dzialalnosc. 2. Dyrektor kieruje prac~t MOPS przy pomocy zast<::pcy, gl6wnego ksi<::gowego i kierownik6w dzial6w. 9 Do zadail. Dyrektora w szczeg6lnosci nale:i:y: I. Tworzenie organizacyjnych i materialno-technicznych warunk6w dzialalnosci MOPS celem realizacji jego zadail.. 2. Sprawowanie nadzoru nad realizacjll zadail. MOPS. 3. Ustalanie wynikaj~tcych z przepis6w prawa pracy Regulamin6w, zakresu obowili.zk6w. 4. Inspirowanie przedsi<::wzi~c spolecznych w zakresie srodk6w pozabudzetowych przeznaczonych na pomoc spoleczn~t. 5. Rozpatrywanie skarg, wniosk6w, krytyki prasowej oraz innych sygnal6w od mieszkail.c6w miasta. 6. Inicjowanie i tworzenie warunk6w do podnoszenia kwalifikacji przez pracownik6w MOPS. 7. Prowadzenie polityki kadrowej. 8. Sporz~tdzanie plan6w rozwoju pomocy spolecznej na obszarze dzialania. 2

5 9. Wnioskowanie o zabezpieczenie srodk6w finansowych na pomoc spoleczn~t i realizacjl( innych zadait MOPS oraz skladanie informacji z ich wykorzystania. I 0. Planowanie i realizowanie przedsii(wzil(c zwil\zanych z obronnosci~t cywiln~t w zakresie okreslonym odrl(bnymi przepisami. Zastwca Dyrektora 10 Zastl(pca dyrektora wykonuje zadania pow1erzone przez Dyrektora i ponosi przed nim odpowiedzialnosc. 11 Do zadait Zastl(pcy Dyrektora nalezy w szczeg6lnosci: I. Zastl(pstwo Dyrektora w razie jego nieobecnosci. 2. Zapewnienie w powierzonym zakresie kompleksowych rozwil!zait problem6w wynikaj~tcych z zadait MOPS. 3. Koordynacja w powierzonym zakresie pracy dzial6w i kontrola ich dzialalnosci. 4. Zapewnienie realizacji obowil\zujftcych akt6w prawnych i wynikajftcych z nich zadait. 5. Udzial w opracowaniu projektu budzetu MOPS. 6. Opracowywanie okresowych analiz i zglaszanie swoich propozycji Dyrektorowi MOPS. 7. Monitorowanie zr6del pozyskiwania srodk6w zewnl(trznych na potrzeby Osrodka ze szczeg6lnym uwzgll(dnieniem srodk6w Unii Europejskiej. 8. Pozyskiwanie informacji nt. konkurs6w i innych form pozyskiwania srodk6w z innych mechanizm6w pomocowych oraz kontakt z instytucjami w celu inicjowania i wdrazania wsp61pracy. 12 Gl6wny ksi~gowy Gl6wny ksil(gowy odpowiada za dyscyplinl( budzetowlb sprawy maj~ttkowe i niemaj~ttkowe MOPS oraz prowadzenie obslugi kasowej i bankowej w zakresie realizacji got6wkowych i bezgot6wkowych operacji, w tym takie skuteczn~t windykacjl( nale:znosci. 3

6 Rozdzia12 Struktura Organizacyjna MOPS 13 I. Struktur~; organizacyjna MOPS tworz!!_: I) Dzial Pomocy Srodowiskowej, 2) Dzial U slug OpiekuiJ.czych, 3) Dzial S wiadczeil, 4) Dzial Ksi~;gowosci, 5) Dzial Administracyjny, 6) Dzial Swiadczeit Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, 7) Domy Dziennego Pobytu, 8) Mieszkania Chronione, 9) Radca prawny, 10) SluZba BHP, 2. Dzial Pomocy Srodowiskowej tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy socjalni, 3) specjalisci pracy socjalnej, 4) starsi specjalisci pracy socjalnej-koordynatorzy, 5) specjalisci pracy z rodzin'b 6) asystenci rodziny, 3. Dzial U slug OpiekuiJ.czych tworz!!_: I) kierownik, 2) opiekunki, 3) piel~;gniarki, 4) technik fizjoterapii, 4. Dzial Swiadczeil tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 5. Dzial Ksi~;gowosci tworz!!_: I) gl6wny ksi~;gowy, 2) pracownicy administracyjni, 6. Dzial Administracyjny tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 3) informatyk, 4) robotnicy wykwalifikowani, 7. Dzial Swiadczeil Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej tworz!!_: I) kierownik, 2) pracownicy administracyjni, 4

7 8. W Dziennych Domach Pomocy zwane w MOPS Domami Dziennego Pobytu zatrudnieni S!l: 1) kierownicy, 2) intendenci, 3) instruktorzy terapii zaj~ciowej, 4) instruktorzy ds. kulturalno- oswiatowych, 5) szefowie kuchni, 6) kucharze, 7) robotnicy wykwalifikowani, 8) pomoc kuchenna, 9. W Mieszkaniach Chronionych zatrudnieni s~:t: 1) kierownik, 2) piel~gniarki, 3) opiekunki, 4) robotnicy wykwalifikowani. 14 Rozdzial 3 Kierownicy Dzial6w 1. Ka.Zdym dzialem kieruje kierownik, kt6ry dziala w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora. 2. Kierownicy dzial6w S!l odpowiedzialni przed Dyrektorem za nalezyt~:t organizacj~ pracy i sprawne wykonywanie powierzonych im zadafl, a w szczeg6lnosci za: I) efektywn~:t pracl) dzialu, 2) ksztahowanie zasad etyki zawodowej podleglych im pracownik6w i sumienne wykonywanie pracy, 3) racjonalne wykorzystanie srodk6w pracy, unowoczdnianie form i metod pracy, 4) wlasciw~:t atmosferl) pracy i stal~:t poprawl) warunk6w pracy. 3. Kierownicy dzial6w maj~:t obowi~:tzek: 1) kierowac dzialalnosci~:t dzial6w zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami organizacj 1 pracy, 2) zalatwiac indywidua1ne sprawy z zakresu dzialania ich dzialu w ramach udzielonych upowa.znien, 3) prawidlowo organizowac pracl) dzialu oraz stanowisk pracy, dokonywac odpowiedniego podzialu pracy, 4) ustalac zakresy czynnosci pracownik6w dzialu, 5) nadzorowac przestrzeganie przez pracownik6w dyscypliny i porz~:tdku pracy oraz zachowania tajemnicy sluzbowej, 6) przeprowadzac kontroll) efekt6w pracy podleglych pracownik6w, 7) informowac Dyrektora MOPS o stanie realizacji zadafl, oraz o potrzebach zwi anych z funkcjonowaniem dzialu, 8) organizowac okresowe narady pracownik6w dzialu na tematy zwi<tzane z realizacj~:t zadafl MOPS. 5

8 4. Kierownik Dzialu Pomocy Srodowiskowej dokonuje w formie decyzji, podzialu pomil(dzy pracownik6w socjalnych terenu miasta na rejony stosownie do potrzeb wlasciwej organizacji pomocy spolecznej. 5. Pracownicy socjalni obsluguj'lcy rejony na terenie jednej dzielnicy miasta tworz'l zesp61, kt6rym kieruje starszy specjalista pracy socjalnej koordynator podporz'ldkowany sluzbowo kierownikowi Dzialu Pomocy Srodowiskowej. 15 DZIAL III Funkcjonowanie MOPS Rozdzial 1 Szczeg6lowe zakresy dzialania dzial6w 1. Do zakresu dzialania Dzialu Pomocy Srodowiskowej nalezy w szczeg6lnosci: 1) rozpoznawanie potrzeb jednostkowych i srodowiskowych; diagnoza srodowiskowa oraz sporz'ldzanie terminowo wywiad6w srodowiskowych i ich aktualizacji, 2) wnioskowanie w sprawach zaspokojenia potrzeb jednostkowych i srodowiskowych, 3) organizowanie i prowadzenie dzialalnosci socjalnej zmierzaj'lcej do poprawy sytuacji os6b, rodzin i grup wymagaj'lcych pomocy, 4) propagowanie wzor6w zachowait wzmacniaj'lcych d'i_zenie do samodzielnosci jednostek, rodzin i grup, 5) inicjowanie dzialait zapobiegawczych degradacji jednostek i srodowisk, 6) otwartos6 na nowe zagrozenia spoleczne, przeciwdzialanie im i poszukiwanie nowych rozwi'lzait, 7) aktywizowanie srodowiska lokalnego w celu pelniejszego zaspokojenia potrzeb, 8) ewidencjonowanie potrzeb rejon6w opiekuitczych, 9) ocena realizacji i skutecznosci plan6w pomocy, 1 0) opracowywanie plan6w potrzeb srodowiskowych, 11) wsp61praca z samorz'ldem terytorialnym, administracj'l rz'ldow'b instytucjami, zakladami pracy, plac6wkami oswiaty, slui:by zdrowia, organizacjami pozarz'ldowymi w celu rozpoznania i zaspokajania potrzeb, 12) prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie, do zadait kt6rego nalezy: a) prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej b) prowadzenie dzialait w zakresie wspierania rodziny przezywaj'lcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuitczo-wychowawczej polegaj'lcych gl6wnie na: - analizie sytuacji rodziny oraz przyczyn kryzysu w rodzinie - wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, integracji rodziny - pomocy w rozwijaniu umiejl(tnosci opiekuitczo - wychowawczych rodziny oraz usprawnieniu funkcjonowania rodziny - d'i_zeniu do reintegracji rodziny - przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny. 13) realizacja pracy socjalnej, szczeg6lnie w zakresie a) zmniejszania zjawiska bezrobocia wsr6d klient6w pomocy spolecznej, b) wzmacniania aktywnosci i samodzielnosci os6b, 6

9 c) integracji osob niepelnosprawnych ze srodowiskiem, zwlaszcza osob chorych psychicznie, d) ograniczenia negatywnych skutkow alkoholizmu i innych zjawisk patologicznych, e) przeciwdzialania zjawiskom przemocy fizycznej i moralnej w rodzinach, f) wypelniania zahtcznika do wywiadu srodowiskowego,niebieska Karta", g) integracji osob opuszczajll_cych zaklady kame ze srodowiskiem, h) pomocy wychodzeniu z bezdomnosci, i) wspierania procesu integracji cudzoziemcow, ktorym nadano w RP status uchodzcy. 14) prowadzenie Klubu Integracji Spolecznej polegajll_ce glownie na: 1) reintegracji zawodowej i spolecznej osob bezrobotnych, 2) organizacji dzialan o charakterze zatrudnieniowym w tym: a) przygotowywanie i wdrazanie programow zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych, majll_cych na ce1u pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy, b) pomoc bezrobotnym w znalezieniu pracy na czas okrdlony lub na czas wykonywania okreslonej pracy, w pelnym lub niepelnym wyrniarze pracy, u pracodawcow, wykonywania uslug na podstawie umow cywilnoprawnych, 3) organizacja dzialan o charakterze terapeutycznym, 4) organizacja dzialan o charakterze samopomocowyrn w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych, 5) przygotowywanie bezrobotnych do podjl;)cia pracy, poprzez podnoszenie ich aktywnosci na rynku zatrudnienia, 15) zapewnienie obslugi organizacyjno-technicznej Zespolu Interdyscyplinarnego. 2. Do zakresu dzialania Dzialu Uslug Opiekunczych nalezy w szczegolnosci: I) organizowanie uslug opiekunczych w miejscu zamieszkania: a) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, b) uslugi piell;)gnacyjne i rehabilitacyjne, c) uslugi specjalistyczne dla osob z zaburzeniami psychicznymi, 2) organizacja rehabilitacji srodowiskowej zgodnie z zaleceniami lekarskimi, 3) zapewnienie prawidlowego wykonywania uslug opiekunczych i rehabilitacji zgodnie z potrzebami osob obj\)tych tymi formami pomocy, 4) wspolpraca z rodzinll_ i najblizszymi srodowiskiem osob objc:etych pomocll_ w celu poprawy ich funkcjonowania w miejscu zamieszkania, 5) wspolpraca z pracownikami socjalnymi, lekarzami i pielc:egniarkami rodzinnymi oraz specjalistami, a tak:ze z innymi instytucjami i organizacjami spolecznymi, 6) pobieranie odplatnosci za uslugi opiekuncze oraz terminowe rozliczanie sic:e z Dzialem Ksie;:gowosci, 7) swiadczenie uslug specjalistycznych dla osob chorych, niepelnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. 3. Do zakresu dzialania Dzialu Swiadczen nalezy w szczegolnosci: 1) sporzll_dzanie list oplat, wyplat zasilkow i przekazow pocztowych, zgodnie z podjc:etymi decyzjami, 7

10 2) sporzlldzanie przelew6w w celu realizacji pomocy w naturze, 3) zalatwianie formalnosci zwiqzanych ze sprawieniem pogrzebu, 4) przygotowywanie um6w dotyczllcych realizacji form pomocy przewidzianych przepisami, 5) sporzlldzanie list wyplat z tytulu prac spolecznie- ui:ytecznych, 6) analiza i gromadzenie dokumentacji przekazywanej przez Dzial Pomocy Srodowiskowej, 7) nadz6r nad prawidlowoscill dokumentacji niezb~ednej do przyznania swiadczenia, 8) przestrzeganie realizacji plan6w finansowych w pomocy spolecznej, 9) sporzlldzanie projekt6w decyzji przyznajllcych, odmawiajllcych oraz zmieniajllcych w sprawie swiadczen, 1 0) prowadzenie rejestru wydanych decyzji, zlecen sprawienia pogrzebu wraz z dokumentacj'l, 11) wydawanie bilet6w kredytowanych, 12) opracowywanie zgloszen i deklaracji rozliczeniowych na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne dla klient6w MOPS, 13) sporzlldzanie informacji w sprawie swiadczen niepienic;::i:nych dla realizator6w, 14) kontrola merytoryczna realizacji swiadczen niepieni~e:i:nych, 15) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach swiadczen, 16) dokonywanie analiz niezb~ednych do sporzlldzania rocznej oceny zasob6w pomocy spolecznej w gminie K~edzierzyn-Kozle. 4. Do zakresu dzialania Dzialu Ksic;:gowosci nale:i:y w szczeg6lnosci: 1) opracowywanie projektu bud:i:etu MOPS oraz koordynacja czynnosci z tym zwiqzanych, 2) opracowywanie szczeg6lowego podzialu bud:i:etu, 3) bie:i:llca analiza realizacji bud:i:etu oraz wnioskowanie niezb~ednych zm1an w bud:i:ecie, 4) opiniowanie decyzji w zakresie wydatk6w rzeczowych wywolujllcych skutki finansowe dla bud:i:etu MOPS, 5) prowadzenie rachunkowosci bud:i:etu i ewidencji majlltku MOPS, 6) gospodarka drukami scislego zarachowania, 7) przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji, 8) wyjasnianie r6znic w dokumentacji rachunkowej, 9) sporzlldzanie sprawozdawczosci z realizacji bud:i:etu, 1 0) nadzorowanie caloksztaltu prac z zakresu rachunkowosci, wykonywanych przez poszczeg6lne dzialy, 11) windykacja wierzytelnosci, 12) prowadzenie kasy MOPS, 13) prowadzenie ewidencji wyposa:i:enia budynk6w i pomieszczen w srodki trwale i przedmiot6w nietrwalych, 14) naliczanie, dokumentacja i ewidencja placowa: a) sporzlldzanie list, plac, sprawozdan z wydatkowania srodk6w na place, b) prowadzenie kartotek wynagrodzen i dokumentacji z zakresu zasilk6w chorobowych, opiekunczych, macierzynskich, rehabilitacyjnych, c) prowadzenie dokumentacji zwiqzanej z naliczaniem i odprowadzaniem skladek na ubezpieczenie: emerytalno-rentowe, zdrowotne, chorobowe, wypadkowe, d) naliczanie i odprowadzanie podatk6w, 15) prowadzenie spraw socjalnych pracownik6w MOPS, 8

11 16) nadz6r nad prowadzeniem spraw z zakresu zaopatrzenia przy zastosowaniu procedur zam6wien publicznych. 5. Do zakresu dzialania Dzialu Administracyjnego nalezy w szczeg6lnosci: 1) w zakresie spraw organizacyjnych: a) prowadzenie ewidencji i zbioru akt6w prawnych dotyczf!cych organizacji i funkcjonowania MOPS, b) przedstawianie wniosk6w Dyrektorowi w sprawach organizacyjnych MOPS majf!cych na celu usprawnienie pracy MOPS, c) obsluga szkolen i narad pracownik6w MOPS, sporzf!dzanie protokol6w i ich ewidencja, d) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, e) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej 2) w zakresie kadr i szkolenia: a) prowadzenie spraw osobowych i akt pracownik6w MOPS z wylf!czeniem spraw Dyrektora, b) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z politykf! placowf! i rezerwf! kadrowl!, c) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z racjonalnym wykorzystaniem funduszu plac, d) prowadzenie spraw zwi'l.zanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracownik6w, e) zalatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracownik6w, f) opracowywanie analiz i informacji oraz sporzf!dzanie sprawozdail dotyczf!cych spraw kadrowych MOPS, g) prowadzenie post~epowan wyjasniajf!cych na polecenie Dyrektora lub Zast~epcy Dyrektora w zakresie dyscypliny pracy pracownik6w MOPS, h) prowadzenie spraw zwif!zanych z zatrudnianiem os6b niepelnosprawnych i sprawozdawczoscif! PFRON; 3) w zakresie obslugi sekretariatu: a) przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzial korespondencji oraz przesylek, b) wysylanie korespondencji i przesylek, c) obsluga centrali telefonicznej, telefaxu, kserokopiarki, d) udzielanie interesantom informacji o zakresie spraw realizowanych przez MOPS oraz kierowanie ich do dzial6w - stanowisk pracy wlasciwych do zalatwienia sprawy; 4) w zakresie spraw gospodarczych: a) gospodarka budynkiem administracyjnym oraz lokalami biurowymi w MOPS, b) planowanie i realizacja remont6w kapitalnych i bie:i:f!cych oraz konserwacja budynku administracyjnego, c) zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku MOPS, d) wdra:i:anie post~epu technicznego w zakresie mechanizacji prac biurowych, e) konserwacja mienia biurowego, f) prowadzenie spraw zwi'l.zanych z piecz~eciami, tablicami i oflagowaniem MOPS, g) zapewnienie lf!cznosci przewodowej, telefaksowej dla potrzeb MOPS, h) prowadzenie skladnicy akt MOPS zgodnie z obowi'l.zujf!cymi przepisami, 9

12 i) prenumerata wydawnictw urzft:dowych, prasy i literatury fachowej, j) prowadzenie ewidencji ksift:gozbioru, k) prowadzenie wszystkich przedsift:wzi<t:6 okreslonych odr<t:bnymi przepisami dotycz11_cymi obrony cywilnej; 5) w zakresie obslugi informatycznej: a) administrowanie lokaln!~_ sieci11_ komputerow11_ i systemami informatycznymi, b) prowadzenie ewidencji sprzft:tu komputerowego wyposazenia pomocniczego, c) ustalanie potrzeb w zakresie sprzft:tu komputerowego, planowanie inwestycji, d) zabezpieczenie biez11_cej konserwacji 1 zaopatrzenia w materialy eksploatacyjne, e) prowadzenie ewidencji licencji, oprogramowania, kopii bezpieczenstwa oraz dokumentacji informatycznej, f) archiwizowanie zbior6w wedlug obowiljzuj11_cych przepis6w, g) nadz6r nad opracowaniem i bie:i:!i_c!\. aktualizacj11_ strony internetowej MOPS i BIP h) prowadzenie statystyki oraz wsp61praca informatyczna z jednostkami nadzoruj11_cymi, i) nadz6r nad ochron11_ zasob6w informatycznych, kontrola zabezpieczen. 6. Do zakresu dzialania Dzialu Swiadczeit Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej w szczeg6lnosci nalezy: I. wykonywanie zadait okrdlonych w przepisach o swiadczeniach rodzinnych poprzez m.m.: a) prowadzenie postft:powania w sprawie ustalenia uprawnieit do swiadczeit rodzinnych oraz zakladanie akt spraw, b) prowadzenie dokumentacji zwiljzanej z ustaleniem uprawnieit do swiadczeit rodzinnych oraz prowadzenie rejestr6w spraw, c) wprowadzanie danych osobowych oraz wniosk6w i spraw o swiadczenia rodzinne do systemu informatycznego, d) wydawanie decyzji w sprawach 0 swiadczenia rodzinne, e) realizacjft: wyplat swiadczeit rodzinnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, f) prowadzenie pos!ft:powania w sprawie ustalania nienaleznie pobranych swiadczeit rodzinnych oraz orzekania ich zwrotu, g) ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne swiadczeniobiorc6w - prowadzenie dokumentacji, zglaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeit, rozliczanie nalemych skladek oraz elektroniczna obsluga spraw w programie,piatnik", h) prowadzenie postft:powania w sprawach odwolait od decyzji, i) sporz11_dzanie sprawozdait rzeczowo - finansowych o zadaniach z zakresu swiadczeit rodzinnych. 2. wykonywanie zadait okreslonych w przepisach o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w poprzez m.in.: a) prowadzenie postft:powania w sprawie ustalenia uprawnieit do swiadczeit z Funduszu Alimentacyjnego oraz zakladanie akt spraw, b) prowadzenie postft:powania wobec dluznik6w alimentacyjnych, 10

13 c) prowadzenie dokumentacji ZWi<\Zanej Z UStaJeniem uprawnieij. do SWiadczeiJ. z Funduszu Alimentacyjnego, postc<powaniem wobec dlu:i:nika alimentacyjnego oraz prowadzenie rejestr6w spraw, d) wprowadzanie danych osobowych, wniosk6w i spraw swiadczeniobiorc6w oraz dluznik6w alimentacyjnych do systemu informatycznego, e) wydawanie decyzji w sprawach o swiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz decyzji rozliczeniowych dla dlu:i:nik6w alimentacyjnych, f) realizacjc< wyplat swiadczeil z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie wydanych decyzji administracyjnych, g) prowadzenie postc<powania w sprawie ustalania nienale:i:nie pobranych swiadczeil z Funduszu Alimentacyjnego oraz orzekania ich zwrotu, h) prowadzenie postc<powania w sprawach odwolati od decyzji, i) sporzlldzanie sprawozdati rzeczowo - finansowych z realizacji zadati przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w. 7. Do zakresu dzialania Dom6w Dziennego Pobytu nalezy: 1) podejmowanie dzialati siu:i:llcych utrzymaniu pensjonariuszy w ich natura1nym srodowisku i przeciwdzialanie instytucjona1izacji, 2) zaspokajanie potrzeb bytowych poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do wie1ogodzinnego przebywania i godnego spc<dzania czasu, zapewnienie odplatnego posilku w czasie pobytu, udostc<pnienie urzlldzeil i srodk6w siu:i:llcych do utrzymania higieny osobistej, 3) swiadczenie uslug opiekuilczych po1egajllcych na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnosciach :i:yciowych, podnoszenia sprawnosci i aktywizacja pensjonariuszy, 4) udzielanie pomocy w zalatwieniu spraw osobistych i urzc<dowych, 5) umo:i:liwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich m. in. poprzez organizacjc< uroczystosci okolicznosciowych, swillt, wsp6lny udzial w imprezach kulturalnych, turystycznych, dostc<p do prasy, biblioteczki, TV, telewizji kablowej, itp., 6) udzielanie porad i wsparcia oraz mozliwosci uczestniczenia w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, 7) rozbudzanie zainteresowati. 8. Do zakresu dzialania Mieszkati Chronionych nale:i:y w szczeg6lnosci: 1) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego w mieszkaniu chronionym, nadz6r nad uiszczaniem oplat i gospodarowaniem srodkami finansowymi. 2) wzmacnianie aktywnosci i samodzielnosci mieszkatic6w oraz ich integracja ze srodowiskiem, 3) wsp61praca z pracownikami socjalnymi, lekarzami i pielc<gniarkami rodzinnymi oraz specjalistami, a tak:i:e z innymi instytucjami i organizacjami spolecznymi, 4) udzielanie pomocy w zalatwieniu spraw osobistych i urzc<dowych, 5) udzielanie porad i wsparcia oraz mo:l:liwosci uczestniczenia w grupach wsparcia, grupach samopomocowych. 6) pobieranie odplatnosci za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz terminowe rozliczanie sic< z Dzialem Ksic<gowosci. 11

14 9. Radca prawny wykonuje swoje zadania zgodnie z ustaw&_ z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2010r., Nr 10, paz. 65 z p6zn. zm.) i nadto do zakresu dzialania Radcy prawnego nale:i:y w szczeg6lnosci: I) opiniowanie projekt6w akt6w prawnych wydawanych przez Dyrektora, 2) prowadzenie doradztwa prawnego dla dzial6w MOPS, 3) informowanie o zmianach w obowi<jzuj&_cym stanie prawnym w zakresie dzialania MOPS, 4) informowanie Dyrektora o dostrze:i:onych uchybieniach w dzialalnosci MOPS w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybien, 5) reprezentowanie MOPS przed s&_dami powszechnymi na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez dyrektora MOPS. 10. Zakres dzialania slu:i:by bhp okreslaj&_ wlasciwe przepisy dotycz&_ce sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy. 16 Rozdzial2 Zasady wsp6lpracy dzial6w 1. W przypadku prowadzenia spraw wchodz&_cych w zakres dzialania kilku dzial6w maj&. one obowi<jzek wsp61dzialania. 2. Dyrektor maze wyznaczyc dzial wiod&_cy lub koordynatora, do kt6rego nale:i:y zalatwienie sprawy w ostatecznej formie. 3. Dzial wiod&_cy, b&.d:i: koordynator po zebraniu niezb«dnych material6w referuje spraw«dyrektorowi, a po uzyskaniu akceptacji, sporz&_dza sprawozdania, b&.d:i: ostateczny dokument i przedstawia go do podpisu Dyrektora. 17 Do obowi<jzk6w pracownik6w MOPS nale:i:y: Rozdzial3 Obowiqzki pracownik6w 1) przestrzeganie obowi<jzuj&_cych w MOPS regulamin6w, 2) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, 3) przestrzeganie przepis6w prawa pracy, 4) podnoszenie poziomu wiedzy og6lnej i zawodowej oraz znajomosci przepis6w prawa stosowanych w dzialalnosci MOPS, 5) wykazywanie slu:i:ebnej postawy wobec interesant6w oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego i pracownika samorz&_dowego, 6) usprawnianie organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy, 12

15 7) wykonywanie zadan zgodnie z otrzymanym zakresem czynnosci z nale:i:ytlt starannoscil\, 8) udzielanie interesantom porad w zakresie swojego dzialania, 9) przestrzeganie przepis6w bhp i p. po:i:., I 0) dochowanie tajemnicy slu:i:bowej w tym r6wnie:i: ochrony danych osobowych. Rozdzial4 Zasady zastwstw 18 W razie niemo:i:nosci pelnienia obowi"'.zk6w slu:i:bowych przez Dyrektora i jego zast~epc~e zast~epstwo Dyrektora pelni Gl6wny ksi~egowy lub upowa:i:niony przez Dyrektora inny kierownik dzialu. 19 I. W czasie planowanej nieobecnosci kierownika dzialu zast~epuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora na wniosek kierownika dzialu. 2. W razie innej nieobecnosci kierownika dzialu oraz w przypadku niemo:i:nosci wykonywania zast~epstwa przez pracownika o kt6rym mowa w pkt 1 kierownika dzialu zast~epuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora Kierownicy dzial6w odpowiadajlt za zorganizowanie zast~epstw nieobecnych pracownik6w, tak aby nie dopuscic do zakl6cen w pracy MOPS lub powstania zaleglosci w zalatwianiu spraw. 2. Kierownik Dzialu Pomocy Srodowiskowej w przypadku nieobecnosci pracownika socjalnego wyznacza imiennie zast~epstwo na rejonie i decyzj~e swojltprzekazuje za podpisem pracownikowi socjalnemu oraz przekazuje do wiadomosci Dyrektorowi. 21 Rozdzial5 Podleglosc sluzbowa, aprobata i podpisywanie pism 1. Dyrektor MOPS jest kierownikiem zakladu w rozumieniu przepis6w prawa pracy. 2. Pracownicy Osrodka podlegajltdyrektorowi MOPS: 1) bezposrednio - Zast~epca Dyrektora, Gl6wny Ksi\)gowy, Dzial Administracyjny, Radca prawny, Sluzba bhp, Dzial Swiadczen Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, 13

16 2) posrednio- Dzial: Pomocy Srodowiskowej, Uslug Opiekuiiczych, Mieszkait Chronionych, Domy Dziennego Pobytu, Swiadczen Dzial: Pomocy Srodowiskowej, U slug Opiekunczych, MieszkaiJ. Chronionych, Domy Dziennego Pobytu, Swiadczen podlegaj<~c bezposrednio Zastc<pcy Dyrektora i przed nim ponosz<~c odpowiedzialnosc za realizacjc< zadait. 4. Pracownicy dzialu ksic<gowosci podlegaj<~c bezposrednio Gl6wnemu ksic<gowemu. 5. Pracownicy dzial6w podlegaj<~c bezposrednio kierownikowi dzialu i przed nim odpowiadaj<~c za realizacjc< zadait. I. Do podpisu Dyrektora Osrodka zastrzega sic<: I) zarz<~cdzenia wewnc<trzne i decyzje Dyrektora, 2) pisma i materialy kierowane do: a) Rady Miasta, b) organ ow administracji rz<~cdowej i samorz<~cdowej, c) prokuratury, d) s<~cd6w, e) redakcji srodk6w masowego przekazu, 3) odpowiedzi na skargi i wnioski, 4) dokumenty powoduj<~cce zobowi!!zania finansowe. 2. Decyzje administracyjne w rozumieniu KPA podpisuje Dyrektor MOPS, Zastc<pca Dyrektora z upowazilienia Prezydenta Miasta Kc<dzierzyn-Ko:i:le. Decyzje takie mo:i:e podpisywac r6wniez pracownik MOPS, kt6ry otrzymal z wniosku Dyrektora upowa:i:nienie od Prezydenta Miasta Kc<dzierzyn-Ko:i:le. 3. Do kierownik6w dzial6w nale:i:y podpisywanie: I) pism w sprawach nale:i:<~ccych do zakresu dzialania dzial6w z wyj<~ctkiem zastrzezonych dla dyrektora, 2) pism co do, kt6rych zostalo wydane stosowne upowa:i:nienie Dyrektora, 4. Pozostali pracownicy podpisuj<~c sporz!jdzone przez siebie wywiady, protokoly, adnotacje sluzbowe, wezwania - zgodnie z KP A oraz pozostale pisma nie zastrze:i:one do podpisu Dyrektora i Kierownik6w. 23 Projekty pism zastrze:i:onych do podpisu Dyrektora powinny bye parafowane na kopii pisma przez osobc< sporz<~cdzaj<~cc<~cjego projekt. 14

17 Rozdzial6 Organizacja, przyjmowanie, rozpatrywanie oraz zalatwianie skarg i wnioskow 24 Rozpatrywanie oraz zalatwianie skarg i wniosk6w w MOPS odbywa si~e zgodnie z postanowieniami Kodeksu post~epowania administracyjnego oraz przepisami szczeg6lnymi Dyrektor lub Z-ca Dyrektora przyjmuj<t interesant6w w ka.zdy poniedzialek od godziny do godziny 13.00, a w przypadku gdy poniedzialek jest dniem wolnym od pracy w dzieit nast~epny - od godziny do godziny 13.00, w miar~e potrzeby w obecnosci pracownik6w MOPS. 2. W przypadku nieobecnosci os6b wymienionych w ust. I interesant6w przyjmuj<t kierownicy merytorycznych dzial6w. 26 Rozdzial7 Postanowienia koncowe I. Regulamin pod! ega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta K~edzierzyn-Kozle. 2. Regulamin zostanie wprowadzony w :i:ycie Zarz<tdzeniem Dyrektora MOPS. RADCA PRAWNY Ale~1fndfalF>tak - Kurek OP- 791/

18

19 ( ( Schemat organizacyjny Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie- Kozlu Zal1tcznik nr 2 do zaj'zll(izenia nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego OSrodka Pomocy Spoiecznej w Kr:dzierzynie-KoZiu z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w K.zierzynie-Koi:lu. DYREKTOR! RADCA PRAWNY ZASTJlPCA DZIAL GLOWNY DZIAL SWIADCZEN DYREKTORA ADMINJSTRACY JNY KSIJlGOWY SLUZBABHP RODZINNYCH I POMOCY ALIMENTACYJNEJ DZIAL KSIJlGOWOSCJ DZIAL SWIADCZEN DZIAL DZIALUSLUG DZIAL DOMY POMOCY OPIEKuNCZ CH MIESZKAN DZIENNEGO SRODOWISKOWEJ CHRONJONYCH POBYTU

20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst jednolity Opole, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział II. ZASADY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 402/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania nowego regulaminu organizacyjnego Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 42 NIEZAPOMINAJKA W BIAŁYMSTOKU przy ul. Ciepłej 19 A Białystok 2013 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2014 Dyrektora MGOKiS w Stąporkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W STĄPORKOWIE Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo