OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMICJI DANYCH W SIECI IP Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego Systemu Szyfrowania Transmisji Danych w sieci IP zwanego dalej SSzTDIP, zapewniającego poziom ochrony informacji niejawnych do klauzuli POUFNE włącznie, spełniającego wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228) oraz aktów wykonawczych zgodnie z koncepcją Zamawiającego. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )* SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMISJI DANYCH W SIECI IP 1. SSzTDIP musi funkcjonować w oparciu o następującą koncepcję: 2. a. Sieć TI składa się z następujących typów podsieci: Sieć Nieszyfrowana, Sieć Szyfrowana, Sieć Zarządzania Szyfratorami. KaŜda z w/w typów sieci nie zawiera się w innej sieci traktujemy je jako sieci rozłączne z punktem styku, którym jest Szyfrator IP; b. Centrum Zarządzania to jedno lub wiele urządzeń posiadających odpowiednie oprogramowanie słuŝące do zarządzania i konfigurowania SSzTDIP; c. Sieć Nieszyfrowana to sieć LAN, w której pracują stacje robocze uŝytkowników, drukarki, serwery oraz inne urządzenia sieciowe. SSzTDIP umoŝliwia wymianę informacji pomiędzy wszystkimi sieciami nieszyfrowanymi wg. zasady kaŝdy z kaŝdym wykorzystując bezpieczne 24/2013/ZP Strona 1

2 tunele VPN. W SSzTDIP występuje wiele sieci nieszyfrowanych; d. Sieć Szyfrowana to sieć MAN, w której przesyłane są zaszyfrowane informacje pomiędzy sieciami nieszyfrowanymi w tunelach VPN z wykorzystaniem Szyfratorów IP. W SSzTDIP występuje jedna Sieć Szyfrowana; e. Sieć Zarządzania Szyfratorami to sieć LAN słuŝąca do konfiguracji oraz zarządzania Szyfratorami IP. W tej sieci znajduje się Centrum Zarządzania. W SSzTDIP występuje jedna Sieć Zarządzania Szyfratorami; f. KaŜdy Szyfrator IP moŝe pełnić w SSzTDIP dwie role: Szyfrator IP Sieci Nieszyfrowanej lub Szyfrator IP Sieci Zarządzania Szyfratorami. Szyfrator IP Sieci Nieszyfrowanej łączy Sieć Nieszyfrowaną z Siecią Szyfrowaną i odpowiada za wymianę danych pomiędzy Sieciami Nieszyfrowanymi. Szyfrator IP Sieci Zarządzania Szyfratorami łączy Sieć Zarządzania Szyfratorami z Siecią Szyfrowaną i odpowiada za realizację zestawiania tuneli dla Szyfratorów sieci IP Sieci Nieszyfrowanej, zarządzanie nimi oraz Szyfratorami IP; g. Elementy słuŝące do zdalnego zarządzania SSzTDIP znajdują się w jednym pomieszczeniu; h. Zarządzanie Szyfratorami IP moŝe być dostępne wyłącznie: z Sieci Zarządzania Szyfratorami za pomocą dedykowanej aplikacji zainstalowanej na serwerze; lokalnie z panelu sterującego Szyfratora IP; lokalnie z urządzenia podłączanego do właściwego interfejsu Szyfratora IP - Zamawiający wymaga interfejsu do zarządzania min. RS SSzTDIP musi składać się min. z: a. Szyfratorów IP 7 szt.; b. Centrum Zarządzania SSzTDIP; c. Kompletu kart mikroprocesorowych dla zarządzania systemem; 24/2013/ZP Strona 2

3 d. Kompletu licencji oprogramowania niezbędnych do uŝytkowania SSzTDIP. e. SSzTDIP musi umoŝliwiać utworzenie min. 6 Sieci Nieszyfrowanych dla 7 dostarczonych Szyfratorów IP. 4. Wszystkie urządzenia SSzTDIP w momencie dostawy muszą być nowe i nie mogą nosić śladów uŝytkowania. 5. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne muszą zapewniać ochronę kryptograficzną informacji niejawnych o klauzuli poufne, przesyłanych poza strefami ochronnymi, pomiędzy systemami lub sieciami lokalnymi (LAN) oraz stacjami roboczymi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 6. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne (sprzęt i oprogramowanie) muszą posiadać w momencie dostawy obowiązujący Certyfikat Ochrony Kryptograficznej wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub SłuŜbę Kontrwywiadu Wojskowego potwierdzający zdolność elementów systemu do zapewnienia ochrony informacji niejawnych do klauzuli Poufne z datą waŝności certyfikatu co najmniej do 30 czerwca 2018r. 7. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w ukompletowaniu zapewniającym uruchomienie nowo wybudowanej sieci IP wraz z dokumentacją techniczną niezbędną do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa (SWB i PBE) koniecznej do uzyskania świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli POUFNE. 8. SSzTDIP musi posiadać moŝliwość centralnej konfiguracji Szyfratorów IP. 9. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne muszą: a. Zapewniać bezpieczeństwo kanałów transmisyjnych przed atakami z zewnątrz; b. Zapewniać tworzenie bezpiecznych wydzielonych sieci VPN (ang. Virtual Private Network); c. Zapewniać bezpieczne zarządzanie w trybie min. zdalnym poprzez tzw. Centrum zarządzania; d. Zapewniać zapisywanie zdarzeń związanych z aktywnością i bezpieczeństwem urządzenia oraz przesyłanie, przechowywanie, przeglądanie i analizowane logów poszczególnych urządzeń na zdalnym repozytorium logów. Mechanizm 24/2013/ZP Strona 3

4 zapisywania zdarzeń musi umoŝliwiać odczytanie zdarzeń z repozytorium logów po ponownym jego uruchomieniu; 10. Szyfrator IP musi umoŝliwiać/posiadać min: a. Zapewnienie integralności, niezaprzeczalności oraz poufności przesyłanych danych; b. Zestawienie min. 200 tuneli VPN; c. Min. 2 interfejsy Ethernet RJ-45 min. 100 Mbps z autonegocjacją szybkości działania interfejsu: 10/100/1000 Mbps (min. 1 interfejs dla sieci szyfrowanej, min. 1 interfejs dla sieci nieszyfrowanej lub sieci zarządzania szyfratorami); d. Szyfrowanie na poziomie protokołu IP; e. Przenoszenie protokołów w wersji min. IPv4, ICMP; f. Konfigurowalny przez administratora firewall; g. Konfigurowalny przez administratora routing statyczny; h. Wykonanie testów poprawnej pracy urządzenia startowych i warunkowych na Ŝądanie administratora; i. Zdalne zablokowanie pracy urządzenia; j. Zdalne zarządzanie; k. Zdalne i lokalne monitorowanie pracy; l. Przycisk umoŝliwiający wprowadzenie urządzenia w stan bezpieczny (uwzględniający min. powrót do ustawień fabrycznych); m. Uwierzytelnianie uŝytkowników w oparciu o karty mikroprocesorowe; n. Klawiaturę oraz wyświetlacz wbudowany w panelu przednim urządzenia; o. W przypadku zaniku napięcia zapewniać samodzielny powrót do ustawień konfiguracyjnych oraz stabilną pracę (bez konieczności ingerencji ze strony administratora); p. MontaŜ w szafie RACK 19 ; q. Wysokość: max. 3U; r. Zasilanie z polskiej sieci energetycznej 230V, 50-60Hz. 11. Centrum Zarządzające SSzTDIP musi 24/2013/ZP Strona 4

5 umoŝliwiać/posiadać: a. Kompleksowe zarządzanie SSzTDIP; b. Generowanie wszystkich niezbędnych uprawnień i danych dla wszystkich Szyfratorów IP, urządzeń kryptograficznych oraz innych urządzeń SSzTDIP zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji akredytacyjnej; c. W przypadku zaniku napięcia zapewniać samodzielny powrót do ustawień konfiguracyjnych oraz stabilną pracę (bez konieczności ingerencji ze strony administratora); d. W przypadku konieczności wykorzystania w Centrum Zarządzania serwerów z zainstalowanymi aplikacją/aplikacjami do zarządzania SSzTDIP wszystkie dostarczone serwery muszą być identyczne. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania w SSzTDIP stacji roboczych; e. Wykonawca dostarczy w ramach SSzTDIP o jeden serwer więcej niŝ jest to wymagane do prawidłowej pracy SSzTDIP jako serwer zapasowy; f. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zmniejszające liczbę serwerów w Centrum Zarządzania wykorzystując metodę wirtualizacji systemów operacyjnych z zachowaniem następujących warunków: I. Platforma wirtualizacyjna musi pracować w jako usługa systemowa, co oznacza Ŝe administrator po uruchomieniu maszyn wirtualnych będzie mógł się wylogować z systemu nie przerywając tym samym pracy maszyn wirtualnych. Zalogowanie innego administratora do systemu nie przerwie równieŝ pracy maszyn wirtualnych; II. Platforma wirtualizacyjna będzie umoŝliwiała wykonanie kopii on-line maszyn wirtualnych. Kopia on-line w rozumieniu Zamawiającego oznacza, Ŝe kopia maszyny wirtualnej jest wykonywana w trakcie jej pracy. 12. KaŜde z urządzeń pracujące w Centrum Zarządzania 24/2013/ZP Strona 5

6 musi: a. Być przeznaczone i wyposaŝone w elementy umoŝliwiające montaŝ w szafie RACK 19. Zamawiający nie dopuszcza innych obudów niŝ te fabrycznie przystosowane do montaŝu w Szafie RACK 19 ; b. Być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilane prądem przemiennym 230V; c. Mieć wysokość max 3U; d. Posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; 13. e. JeŜeli w skład centrum zarządzania będą wchodzić czytniki kart mikroprocesorowych to Wykonawca dostarczy o jeden czytnik więcej jako zapasowy. JeŜeli w skład Centrum Zarządzania będzie wchodzić urządzenie będące serwerem to musi spełnić następujące warunki: a. Procesor: Wykonawca dobierze procesor/procesory z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inny; b. Płyta główna: Architektura płyty głównej musi być dedykowana dla zastosowanego/zastosowanych procesorów gwarantując prawidłowe i stabilne działanie zestawu serwerowego; c. Interfejsy min.: I. USB min 2.0; II. Interfejsy dla klawiatury i myszy na PS/2 lub USB. 14. Kontroler RAID Dedykowany dla zastosowanego zestawu serwerowego gwarantujący prawidłowe i stabilne jego działanie musi charakteryzować się następującymi cechami: a. Rozmiar pamięci Cache kontrolera: min. 512MB; b. Write Back Cache; 24/2013/ZP Strona 6

7 c. Poziomy RAID min.: 0, 1, 5; d. MoŜliwość podłączenia min. 3 dysków twardych; 15. BIOS musi być wyposaŝony w następujące funkcje: 16. Pamięć RAM: 17. Karta graficzna: a. Ustawienia aktualnego czasu i daty systemowej; b. Blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła Administratora ; c. Zatrzymanie zapisanego hasła w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; d. Ostrzegania przed przegrzaniem procesora; e. Sterowania prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora; f. Monitoring temperatury systemowej; g. Ostrzegania o uszkodzonym wentylatorze procesora; h. Kontroli prędkości wentylatorów procesora. a. Wykonawca dobierze typ pamięci oraz jej pojemność z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną. a. Układ graficzny dedykowany dla zastosowanej architektury; b. Zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną; c. Wykonawca dobierze kartę graficzną oraz jej parametry z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną; 24/2013/ZP Strona 7

8 d. Interfejs: min. D-SUB (VGA). 18. Karta sieciowa: a. Interfejsy kart sieciowych Ethernet RJ-45 min. 100 Mbps z autonegocjacją szybkości działania interfejsu: 10/100/1000 Mbps; b. Wykonawca dobierze modele kart sieciowych, ich ilość oraz parametry z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną/inne; 19. Dysk twardy spełniający następujące min. wymagania: a. Ilość: minimum 3szt.; b. Pojemność: min. 300GB na kaŝdy z dysków; c. Rozmiar: 2,5 ; 20. Kieszeń HDD: d. Zaoferowane dyski muszą być identyczne. a. Ilość: min. 3szt.; b. Kieszeń (szyny) musi mieć moŝliwość podłączenia dysku twardego w czasie pracy serwera. 21. Napęd optyczny: a. Musi umoŝliwiać nagrywanie płyt: CD-R, CD- RW, DVD-/+R, DVD-/+RW; 22. Obudowa spełniająca następujące wymagania: a. MoŜliwość montaŝu min. 3 dysków twardych bez otwierania obudowy serwera (Hot Plug); b. Obudowa typu RACK o rozmiarze maksymalnie 2U z szynami do wysuwania; c. Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z serwera zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Serwer i zabezpieczenie są tego samego producenta; 24/2013/ZP Strona 8

9 d. Posiada wyświetlacz informujący o bieŝącym stanie serwera. Rodzaj informacji powinien być konfigurowalny. 23. Zasilacz: a. Dwa wewnętrzne zasilacze spełniające wymogi: I. Wymiana uszkodzonego zasilacza bez wyłączania serwera; II. 24. System operacyjny: Gwarantujące prawidłowe i stabilne działanie serwera przy pełnych długotrwałych obciąŝeniach, z zapasem mocy umoŝliwiającym wyposaŝenie obudowy w maksimum dodatkowych urządzeń. a. Microsoft Windows Server 2008 Standard PL w wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: I. Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE ; II. III. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; W komplecie z pojedynczym serwerem muszą być dołączone w formie papierowej wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji zaoferowanego systemu operacyjnego. 25. Oprogramowanie dodatkowe: a. Program do nagrywania płyt DVD/CD dla zaoferowanego napędu optycznego gwarantujący prawidłowe i stabilne działanie wykorzystując jego pełną funkcjonalność; b. Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie serwerem musi posiadać następującą funkcjonalność: I. Wyświetlać informacje o BIOS oraz o stanie wentylatorów, dysków, temperatury podzespołów; 24/2013/ZP Strona 9

10 II. Gromadzić zdarzenia o uszkodzeniach podzespołów serwera, otwarcie obudowy serwera; c. Dodatkowe oprogramowanie musi być kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym; 26. Certyfikaty i inne wymagania: a. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; b. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w/w punkcie w postaci papierowej; c. Serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); d. Sterowniki urządzeń składowych serwera muszą być kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym, oraz dołączone w komplecie z pojedynczym serwerem na nośniku (płyta DVD/CD); e. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; f. Zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; g. Zestaw serwerowy musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230V; 27. Karty elektroniczne: a. Wykonawca dostarczy w ramach SSzTDIP niezbędne karty mikroprocesorowe dla wszystkich komponentów systemu (wraz z oprogramowaniem i sterownikami) dla 10 administratorów systemu. 24/2013/ZP Strona 10

11 28. Uruchomienie systemu. Wytypowani przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego skonfigurują i uruchomią SSzTDIP w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie procesu uruchomienia i konfiguracji zostanie potwierdzone protokołem odbioru systemu. Proces konfiguracji i uruchomienia będzie wyglądał następująco: a. Dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich komponentów do wskazanej lokalizacji Zamawiającego; b. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z umową; c. Przygotowanie przez Zamawiającego pomieszczeń i środowiska IT do konfiguracji systemu; d. Konfiguracja i uruchomienie systemu przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Wykonawcy; e. Konsultacje przedstawicieli Zamawiającego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwestii zgodności konfiguracji SSzTDIP z polityką ochrony kryptograficznej; f. Wykonanie 7 dniowych testów stabilności i poprawności pracy systemu; g. Przygotowanie przez Wykonawcę w porozumieniu Zamawiającym procedur technicznych instalacji SSzTDIP od momentu przywrócenia wszystkich urządzeń SSzTDIP do ustawień fabrycznych oraz procedur awaryjnych; h. Wprowadzenie urządzeń do ustawień fabrycznych przez przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem przedstawicieli Wykonawcy; i. Konfiguracja SSzTDIP przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie przygotowanych procedur instalacyjnych; j. Przetestowanie sytuacji awaryjnych przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie przygotowanych procedur awaryjnych; k. Podpisanie protokołu odbiorczego systemu; 24/2013/ZP Strona 11

12 l. W ramach uruchomienia systemu przedstawiciele Wykonawcy będą szkolić i udzielać wszelkich informacji dotyczących instalacji konfiguracji SSzTDIP przedstawicielom Zamawiającego. 29. Dokumentacja: Wykonawca dostarczy w ramach systemu: a. Dokumentację techniczną niezbędną do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa (SWB i PBE) koniecznej do uzyskania świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli POUFNE. b. Procedury instalacji oraz procedury awaryjne dla wszystkich urządzeń i mechanizmów SSzTDIP muszą być wykonane w języku polskim, przekazane w postaci papierowej w formacie A4. KaŜda procedura musi być przeprowadzona bez konieczności podłączania jakiegokolwiek komponentu systemu (sprzętu lub oprogramowania) do sieci Internet. KaŜda procedura musi zawierać krok po kroku opis wykonywanych czynności. KaŜdy krok musi zawierać zrzut ekranu przedstawiający widok ekranu w trakcie realizacji danego kroku, opis realizowanych czynności oraz składnię wykonywanego polecenia (w przypadku, gdy wpisywane jest komenda z wiersza poleceń) wraz z wszystkimi argumentami, tak aby na podstawie wykonanej procedury kaŝdy nowy administrator potrafił zainstalować i skonfigurować system od początku. c. Procedury deinstalacji muszą opisywać jakie skutki wywoła deinstalacja urządzenia systemu lub aplikacji. d. Minimalna lista procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych: I. Procedura instalacji i dodania do SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Zarządzania Szyfratorami; II. III. Procedura instalacji i dodania do SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Nieszyfrowanej; Procedura usunięcia z SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Zarządzania Szyfratorami; 24/2013/ZP Strona 12

13 IV. Procedura usunięcia z SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Nieszyfrowanej; V. Procedura przywrócenia Szyfratora IP do ustawień fabrycznych; VI. Procedura instalacji i konfiguracji bazowej serwera; VII. Procedura instalacji i konfiguracji oraz deinstalacji kaŝdej z ról (usług systemowych) serwerów SSzTDIP; VIII. Procedura instalacji i konfiguracji oraz deinstalacji kaŝdej aplikacji wykorzystywanej przez SSzTDIP; 30. Minimalna lista procedur awaryjnych: a. Procedura postępowania w przypadku awarii Szyfratora IP pełniącego rolę szyfratora sieci Zarządzania Szyfratorami; b. Procedura postępowania w przypadku awarii Szyfratora IP pełniącego rolę Szyfratora sieci Nieszyfrowanej; c. Procedura wykonywania kopii zapasowej ustawień Szyfratora IP; d. Procedura odzyskiwania ustawień szyfratora IP z kopii zapasowej; e. Procedury tworzenia obrazu systemu operacyjnego kaŝdego serwera; f. Procedura odtwarzania systemu operacyjnego serwera z pliku obrazu; 31. Gwarancja obejmuje: a. 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie; b. Wykonawca zapewni po zakończeniu 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego 24 miesięczny serwis pogwarancyjny na dostarczone urządzenia i oprogramowanie na odrębnych warunkach; c. W przypadku awarii Szyfratorów IP Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 2 urządzenia jako rezerwę serwisową na czas naprawy uszkodzonych Szyfratorów; d. Maksymalny czas naprawy Szyfratorów IP: 21 dni; 24/2013/ZP Strona 13

14 e. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezerwowe Szyfratory IP następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii; f. W przypadku awarii innych urządzeń niŝ Szyfrator IP wchodzących w skład SSzTDIP Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 1 urządzenie jako rezerwę serwisową na czas naprawy uszkodzonych komponentów; g. Maksymalny czas naprawy innych urządzeń niŝ Szyfratory IP: 21 dni; h. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezerwowe urządzenia inne niŝ Szyfratory IP następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii; i. Zamawiający będzie mógł zgłaszać zdalnie awarie komponentów SSzTDIP w trybie 24/7/365 za pomocą mechanizmu przygotowanego przez Wykonawcę. 32. Inne wymagania: a. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania dla całego SSzTDIP w ramach ceny oferty; b. Wykonawca zapewni po zakończeniu 36 miesięcznego okresu gwarancji 24 miesięczne wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania na odrębnych warunkach; c. Wsparcie techniczne będzie świadczone min. w dni robocze (tj. poniedziałek-piątek) w godzinach ; d. Wsparcie techniczne będzie realizowane na zasadzie konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej oraz w szczególnych przypadkach wizyt w siedzibie Zamawiającego pomiędzy wytypowanymi przedstawicielami Wykonawcy oraz Zamawiającego. *Wypełnia Wykonawca - jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA, jeŝeli oferowany parametr nie spełnia wymogów Zamawiającego naleŝy wpisać NIE SPEŁNIA.. /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 24/2013/ZP Strona 14

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SERWER APLIKACJI szt. 2 LP. Parametr Wymagane minimalne Wykonawca 1 Obudowa - Rack 19 max 2U, minimum 8 kieszeni 2,5 HDD HotPlug. - Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 224203481 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-PO4/10

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt.

WND-RPOP.02.02.00-16-027/13 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach. Pozycja 1. Czytnik OCR 1 szt. Nr i data umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WO 2007 2013 w ramach: Osi priorytetowej RPOP.02.02.00 Społeczeństwo informacyjne Działania RPOP.02.02.00 Moduły informacyjne, platformy e-usługi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo