OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMICJI DANYCH W SIECI IP Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie kompletnego Systemu Szyfrowania Transmisji Danych w sieci IP zwanego dalej SSzTDIP, zapewniającego poziom ochrony informacji niejawnych do klauzuli POUFNE włącznie, spełniającego wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182 poz. 1228) oraz aktów wykonawczych zgodnie z koncepcją Zamawiającego. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA )* SYSTEM SZYFROWANIA TRANSMISJI DANYCH W SIECI IP 1. SSzTDIP musi funkcjonować w oparciu o następującą koncepcję: 2. a. Sieć TI składa się z następujących typów podsieci: Sieć Nieszyfrowana, Sieć Szyfrowana, Sieć Zarządzania Szyfratorami. KaŜda z w/w typów sieci nie zawiera się w innej sieci traktujemy je jako sieci rozłączne z punktem styku, którym jest Szyfrator IP; b. Centrum Zarządzania to jedno lub wiele urządzeń posiadających odpowiednie oprogramowanie słuŝące do zarządzania i konfigurowania SSzTDIP; c. Sieć Nieszyfrowana to sieć LAN, w której pracują stacje robocze uŝytkowników, drukarki, serwery oraz inne urządzenia sieciowe. SSzTDIP umoŝliwia wymianę informacji pomiędzy wszystkimi sieciami nieszyfrowanymi wg. zasady kaŝdy z kaŝdym wykorzystując bezpieczne 24/2013/ZP Strona 1

2 tunele VPN. W SSzTDIP występuje wiele sieci nieszyfrowanych; d. Sieć Szyfrowana to sieć MAN, w której przesyłane są zaszyfrowane informacje pomiędzy sieciami nieszyfrowanymi w tunelach VPN z wykorzystaniem Szyfratorów IP. W SSzTDIP występuje jedna Sieć Szyfrowana; e. Sieć Zarządzania Szyfratorami to sieć LAN słuŝąca do konfiguracji oraz zarządzania Szyfratorami IP. W tej sieci znajduje się Centrum Zarządzania. W SSzTDIP występuje jedna Sieć Zarządzania Szyfratorami; f. KaŜdy Szyfrator IP moŝe pełnić w SSzTDIP dwie role: Szyfrator IP Sieci Nieszyfrowanej lub Szyfrator IP Sieci Zarządzania Szyfratorami. Szyfrator IP Sieci Nieszyfrowanej łączy Sieć Nieszyfrowaną z Siecią Szyfrowaną i odpowiada za wymianę danych pomiędzy Sieciami Nieszyfrowanymi. Szyfrator IP Sieci Zarządzania Szyfratorami łączy Sieć Zarządzania Szyfratorami z Siecią Szyfrowaną i odpowiada za realizację zestawiania tuneli dla Szyfratorów sieci IP Sieci Nieszyfrowanej, zarządzanie nimi oraz Szyfratorami IP; g. Elementy słuŝące do zdalnego zarządzania SSzTDIP znajdują się w jednym pomieszczeniu; h. Zarządzanie Szyfratorami IP moŝe być dostępne wyłącznie: z Sieci Zarządzania Szyfratorami za pomocą dedykowanej aplikacji zainstalowanej na serwerze; lokalnie z panelu sterującego Szyfratora IP; lokalnie z urządzenia podłączanego do właściwego interfejsu Szyfratora IP - Zamawiający wymaga interfejsu do zarządzania min. RS SSzTDIP musi składać się min. z: a. Szyfratorów IP 7 szt.; b. Centrum Zarządzania SSzTDIP; c. Kompletu kart mikroprocesorowych dla zarządzania systemem; 24/2013/ZP Strona 2

3 d. Kompletu licencji oprogramowania niezbędnych do uŝytkowania SSzTDIP. e. SSzTDIP musi umoŝliwiać utworzenie min. 6 Sieci Nieszyfrowanych dla 7 dostarczonych Szyfratorów IP. 4. Wszystkie urządzenia SSzTDIP w momencie dostawy muszą być nowe i nie mogą nosić śladów uŝytkowania. 5. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne muszą zapewniać ochronę kryptograficzną informacji niejawnych o klauzuli poufne, przesyłanych poza strefami ochronnymi, pomiędzy systemami lub sieciami lokalnymi (LAN) oraz stacjami roboczymi, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. 6. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne (sprzęt i oprogramowanie) muszą posiadać w momencie dostawy obowiązujący Certyfikat Ochrony Kryptograficznej wydany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub SłuŜbę Kontrwywiadu Wojskowego potwierdzający zdolność elementów systemu do zapewnienia ochrony informacji niejawnych do klauzuli Poufne z datą waŝności certyfikatu co najmniej do 30 czerwca 2018r. 7. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony w ukompletowaniu zapewniającym uruchomienie nowo wybudowanej sieci IP wraz z dokumentacją techniczną niezbędną do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa (SWB i PBE) koniecznej do uzyskania świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli POUFNE. 8. SSzTDIP musi posiadać moŝliwość centralnej konfiguracji Szyfratorów IP. 9. Szyfratory IP oraz narzędzia kryptograficzne muszą: a. Zapewniać bezpieczeństwo kanałów transmisyjnych przed atakami z zewnątrz; b. Zapewniać tworzenie bezpiecznych wydzielonych sieci VPN (ang. Virtual Private Network); c. Zapewniać bezpieczne zarządzanie w trybie min. zdalnym poprzez tzw. Centrum zarządzania; d. Zapewniać zapisywanie zdarzeń związanych z aktywnością i bezpieczeństwem urządzenia oraz przesyłanie, przechowywanie, przeglądanie i analizowane logów poszczególnych urządzeń na zdalnym repozytorium logów. Mechanizm 24/2013/ZP Strona 3

4 zapisywania zdarzeń musi umoŝliwiać odczytanie zdarzeń z repozytorium logów po ponownym jego uruchomieniu; 10. Szyfrator IP musi umoŝliwiać/posiadać min: a. Zapewnienie integralności, niezaprzeczalności oraz poufności przesyłanych danych; b. Zestawienie min. 200 tuneli VPN; c. Min. 2 interfejsy Ethernet RJ-45 min. 100 Mbps z autonegocjacją szybkości działania interfejsu: 10/100/1000 Mbps (min. 1 interfejs dla sieci szyfrowanej, min. 1 interfejs dla sieci nieszyfrowanej lub sieci zarządzania szyfratorami); d. Szyfrowanie na poziomie protokołu IP; e. Przenoszenie protokołów w wersji min. IPv4, ICMP; f. Konfigurowalny przez administratora firewall; g. Konfigurowalny przez administratora routing statyczny; h. Wykonanie testów poprawnej pracy urządzenia startowych i warunkowych na Ŝądanie administratora; i. Zdalne zablokowanie pracy urządzenia; j. Zdalne zarządzanie; k. Zdalne i lokalne monitorowanie pracy; l. Przycisk umoŝliwiający wprowadzenie urządzenia w stan bezpieczny (uwzględniający min. powrót do ustawień fabrycznych); m. Uwierzytelnianie uŝytkowników w oparciu o karty mikroprocesorowe; n. Klawiaturę oraz wyświetlacz wbudowany w panelu przednim urządzenia; o. W przypadku zaniku napięcia zapewniać samodzielny powrót do ustawień konfiguracyjnych oraz stabilną pracę (bez konieczności ingerencji ze strony administratora); p. MontaŜ w szafie RACK 19 ; q. Wysokość: max. 3U; r. Zasilanie z polskiej sieci energetycznej 230V, 50-60Hz. 11. Centrum Zarządzające SSzTDIP musi 24/2013/ZP Strona 4

5 umoŝliwiać/posiadać: a. Kompleksowe zarządzanie SSzTDIP; b. Generowanie wszystkich niezbędnych uprawnień i danych dla wszystkich Szyfratorów IP, urządzeń kryptograficznych oraz innych urządzeń SSzTDIP zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji akredytacyjnej; c. W przypadku zaniku napięcia zapewniać samodzielny powrót do ustawień konfiguracyjnych oraz stabilną pracę (bez konieczności ingerencji ze strony administratora); d. W przypadku konieczności wykorzystania w Centrum Zarządzania serwerów z zainstalowanymi aplikacją/aplikacjami do zarządzania SSzTDIP wszystkie dostarczone serwery muszą być identyczne. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania w SSzTDIP stacji roboczych; e. Wykonawca dostarczy w ramach SSzTDIP o jeden serwer więcej niŝ jest to wymagane do prawidłowej pracy SSzTDIP jako serwer zapasowy; f. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zmniejszające liczbę serwerów w Centrum Zarządzania wykorzystując metodę wirtualizacji systemów operacyjnych z zachowaniem następujących warunków: I. Platforma wirtualizacyjna musi pracować w jako usługa systemowa, co oznacza Ŝe administrator po uruchomieniu maszyn wirtualnych będzie mógł się wylogować z systemu nie przerywając tym samym pracy maszyn wirtualnych. Zalogowanie innego administratora do systemu nie przerwie równieŝ pracy maszyn wirtualnych; II. Platforma wirtualizacyjna będzie umoŝliwiała wykonanie kopii on-line maszyn wirtualnych. Kopia on-line w rozumieniu Zamawiającego oznacza, Ŝe kopia maszyny wirtualnej jest wykonywana w trakcie jej pracy. 12. KaŜde z urządzeń pracujące w Centrum Zarządzania 24/2013/ZP Strona 5

6 musi: a. Być przeznaczone i wyposaŝone w elementy umoŝliwiające montaŝ w szafie RACK 19. Zamawiający nie dopuszcza innych obudów niŝ te fabrycznie przystosowane do montaŝu w Szafie RACK 19 ; b. Być przystosowane do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilane prądem przemiennym 230V; c. Mieć wysokość max 3U; d. Posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; 13. e. JeŜeli w skład centrum zarządzania będą wchodzić czytniki kart mikroprocesorowych to Wykonawca dostarczy o jeden czytnik więcej jako zapasowy. JeŜeli w skład Centrum Zarządzania będzie wchodzić urządzenie będące serwerem to musi spełnić następujące warunki: a. Procesor: Wykonawca dobierze procesor/procesory z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inny; b. Płyta główna: Architektura płyty głównej musi być dedykowana dla zastosowanego/zastosowanych procesorów gwarantując prawidłowe i stabilne działanie zestawu serwerowego; c. Interfejsy min.: I. USB min 2.0; II. Interfejsy dla klawiatury i myszy na PS/2 lub USB. 14. Kontroler RAID Dedykowany dla zastosowanego zestawu serwerowego gwarantujący prawidłowe i stabilne jego działanie musi charakteryzować się następującymi cechami: a. Rozmiar pamięci Cache kontrolera: min. 512MB; b. Write Back Cache; 24/2013/ZP Strona 6

7 c. Poziomy RAID min.: 0, 1, 5; d. MoŜliwość podłączenia min. 3 dysków twardych; 15. BIOS musi być wyposaŝony w następujące funkcje: 16. Pamięć RAM: 17. Karta graficzna: a. Ustawienia aktualnego czasu i daty systemowej; b. Blokowania dostępu do BIOS za pomocą hasła Administratora ; c. Zatrzymanie zapisanego hasła w BIOS w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich zewnętrznych źródeł zasilania; d. Ostrzegania przed przegrzaniem procesora; e. Sterowania prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora; f. Monitoring temperatury systemowej; g. Ostrzegania o uszkodzonym wentylatorze procesora; h. Kontroli prędkości wentylatorów procesora. a. Wykonawca dobierze typ pamięci oraz jej pojemność z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną. a. Układ graficzny dedykowany dla zastosowanej architektury; b. Zamawiający dopuszcza kartę graficzną zintegrowaną z płytą główną; c. Wykonawca dobierze kartę graficzną oraz jej parametry z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną; 24/2013/ZP Strona 7

8 d. Interfejs: min. D-SUB (VGA). 18. Karta sieciowa: a. Interfejsy kart sieciowych Ethernet RJ-45 min. 100 Mbps z autonegocjacją szybkości działania interfejsu: 10/100/1000 Mbps; b. Wykonawca dobierze modele kart sieciowych, ich ilość oraz parametry z zachowaniem warunków bezproblemowej, stabilnej oraz wydajnej pracy całego systemu SSzTDIP min. do dnia 30 czerwca 2018r. bez konieczności wymiany na inną/inne; 19. Dysk twardy spełniający następujące min. wymagania: a. Ilość: minimum 3szt.; b. Pojemność: min. 300GB na kaŝdy z dysków; c. Rozmiar: 2,5 ; 20. Kieszeń HDD: d. Zaoferowane dyski muszą być identyczne. a. Ilość: min. 3szt.; b. Kieszeń (szyny) musi mieć moŝliwość podłączenia dysku twardego w czasie pracy serwera. 21. Napęd optyczny: a. Musi umoŝliwiać nagrywanie płyt: CD-R, CD- RW, DVD-/+R, DVD-/+RW; 22. Obudowa spełniająca następujące wymagania: a. MoŜliwość montaŝu min. 3 dysków twardych bez otwierania obudowy serwera (Hot Plug); b. Obudowa typu RACK o rozmiarze maksymalnie 2U z szynami do wysuwania; c. Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z serwera zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Serwer i zabezpieczenie są tego samego producenta; 24/2013/ZP Strona 8

9 d. Posiada wyświetlacz informujący o bieŝącym stanie serwera. Rodzaj informacji powinien być konfigurowalny. 23. Zasilacz: a. Dwa wewnętrzne zasilacze spełniające wymogi: I. Wymiana uszkodzonego zasilacza bez wyłączania serwera; II. 24. System operacyjny: Gwarantujące prawidłowe i stabilne działanie serwera przy pełnych długotrwałych obciąŝeniach, z zapasem mocy umoŝliwiającym wyposaŝenie obudowy w maksimum dodatkowych urządzeń. a. Microsoft Windows Server 2008 Standard PL w wersji odpowiedniej dla zaoferowanego procesora. Dopuszcza się rozwiązania równowaŝne spełniające poniŝsze wymagania: I. Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE ; II. III. Wykonawca zobowiązany jest do złoŝenia w tym zakresie stosownego oświadczenia; W komplecie z pojedynczym serwerem muszą być dołączone w formie papierowej wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia instalacji i konfiguracji zaoferowanego systemu operacyjnego. 25. Oprogramowanie dodatkowe: a. Program do nagrywania płyt DVD/CD dla zaoferowanego napędu optycznego gwarantujący prawidłowe i stabilne działanie wykorzystując jego pełną funkcjonalność; b. Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie serwerem musi posiadać następującą funkcjonalność: I. Wyświetlać informacje o BIOS oraz o stanie wentylatorów, dysków, temperatury podzespołów; 24/2013/ZP Strona 9

10 II. Gromadzić zdarzenia o uszkodzeniach podzespołów serwera, otwarcie obudowy serwera; c. Dodatkowe oprogramowanie musi być kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym; 26. Certyfikaty i inne wymagania: a. Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; b. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w/w punkcie w postaci papierowej; c. Serwer musi zawierać licencje na kaŝde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); d. Sterowniki urządzeń składowych serwera muszą być kompatybilne z zaoferowanym systemem operacyjnym, oraz dołączone w komplecie z pojedynczym serwerem na nośniku (płyta DVD/CD); e. Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Wykonawcy. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; f. Zamawiający musi mieć moŝliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; g. Zestaw serwerowy musi być przystosowany do pracy w polskiej sieci energetycznej zasilany prądem przemiennym 230V; 27. Karty elektroniczne: a. Wykonawca dostarczy w ramach SSzTDIP niezbędne karty mikroprocesorowe dla wszystkich komponentów systemu (wraz z oprogramowaniem i sterownikami) dla 10 administratorów systemu. 24/2013/ZP Strona 10

11 28. Uruchomienie systemu. Wytypowani przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego skonfigurują i uruchomią SSzTDIP w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie procesu uruchomienia i konfiguracji zostanie potwierdzone protokołem odbioru systemu. Proces konfiguracji i uruchomienia będzie wyglądał następująco: a. Dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich komponentów do wskazanej lokalizacji Zamawiającego; b. Odbiór przez Zamawiającego sprzętu oraz oprogramowania zgodnie z umową; c. Przygotowanie przez Zamawiającego pomieszczeń i środowiska IT do konfiguracji systemu; d. Konfiguracja i uruchomienie systemu przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zgodnie z wytycznymi Wykonawcy; e. Konsultacje przedstawicieli Zamawiającego z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwestii zgodności konfiguracji SSzTDIP z polityką ochrony kryptograficznej; f. Wykonanie 7 dniowych testów stabilności i poprawności pracy systemu; g. Przygotowanie przez Wykonawcę w porozumieniu Zamawiającym procedur technicznych instalacji SSzTDIP od momentu przywrócenia wszystkich urządzeń SSzTDIP do ustawień fabrycznych oraz procedur awaryjnych; h. Wprowadzenie urządzeń do ustawień fabrycznych przez przedstawicieli Zamawiającego pod nadzorem przedstawicieli Wykonawcy; i. Konfiguracja SSzTDIP przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie przygotowanych procedur instalacyjnych; j. Przetestowanie sytuacji awaryjnych przez przedstawicieli Zamawiającego na podstawie przygotowanych procedur awaryjnych; k. Podpisanie protokołu odbiorczego systemu; 24/2013/ZP Strona 11

12 l. W ramach uruchomienia systemu przedstawiciele Wykonawcy będą szkolić i udzielać wszelkich informacji dotyczących instalacji konfiguracji SSzTDIP przedstawicielom Zamawiającego. 29. Dokumentacja: Wykonawca dostarczy w ramach systemu: a. Dokumentację techniczną niezbędną do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa (SWB i PBE) koniecznej do uzyskania świadectwa akredytacji systemu teleinformatycznego o klauzuli POUFNE. b. Procedury instalacji oraz procedury awaryjne dla wszystkich urządzeń i mechanizmów SSzTDIP muszą być wykonane w języku polskim, przekazane w postaci papierowej w formacie A4. KaŜda procedura musi być przeprowadzona bez konieczności podłączania jakiegokolwiek komponentu systemu (sprzętu lub oprogramowania) do sieci Internet. KaŜda procedura musi zawierać krok po kroku opis wykonywanych czynności. KaŜdy krok musi zawierać zrzut ekranu przedstawiający widok ekranu w trakcie realizacji danego kroku, opis realizowanych czynności oraz składnię wykonywanego polecenia (w przypadku, gdy wpisywane jest komenda z wiersza poleceń) wraz z wszystkimi argumentami, tak aby na podstawie wykonanej procedury kaŝdy nowy administrator potrafił zainstalować i skonfigurować system od początku. c. Procedury deinstalacji muszą opisywać jakie skutki wywoła deinstalacja urządzenia systemu lub aplikacji. d. Minimalna lista procedur instalacyjnych i konfiguracyjnych: I. Procedura instalacji i dodania do SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Zarządzania Szyfratorami; II. III. Procedura instalacji i dodania do SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Nieszyfrowanej; Procedura usunięcia z SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Zarządzania Szyfratorami; 24/2013/ZP Strona 12

13 IV. Procedura usunięcia z SSzTDIP szyfratora IP jako Szyfratora IP Sieci Nieszyfrowanej; V. Procedura przywrócenia Szyfratora IP do ustawień fabrycznych; VI. Procedura instalacji i konfiguracji bazowej serwera; VII. Procedura instalacji i konfiguracji oraz deinstalacji kaŝdej z ról (usług systemowych) serwerów SSzTDIP; VIII. Procedura instalacji i konfiguracji oraz deinstalacji kaŝdej aplikacji wykorzystywanej przez SSzTDIP; 30. Minimalna lista procedur awaryjnych: a. Procedura postępowania w przypadku awarii Szyfratora IP pełniącego rolę szyfratora sieci Zarządzania Szyfratorami; b. Procedura postępowania w przypadku awarii Szyfratora IP pełniącego rolę Szyfratora sieci Nieszyfrowanej; c. Procedura wykonywania kopii zapasowej ustawień Szyfratora IP; d. Procedura odzyskiwania ustawień szyfratora IP z kopii zapasowej; e. Procedury tworzenia obrazu systemu operacyjnego kaŝdego serwera; f. Procedura odtwarzania systemu operacyjnego serwera z pliku obrazu; 31. Gwarancja obejmuje: a. 36 miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie; b. Wykonawca zapewni po zakończeniu 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego 24 miesięczny serwis pogwarancyjny na dostarczone urządzenia i oprogramowanie na odrębnych warunkach; c. W przypadku awarii Szyfratorów IP Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 2 urządzenia jako rezerwę serwisową na czas naprawy uszkodzonych Szyfratorów; d. Maksymalny czas naprawy Szyfratorów IP: 21 dni; 24/2013/ZP Strona 13

14 e. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezerwowe Szyfratory IP następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii; f. W przypadku awarii innych urządzeń niŝ Szyfrator IP wchodzących w skład SSzTDIP Wykonawca zapewni Zamawiającemu min. 1 urządzenie jako rezerwę serwisową na czas naprawy uszkodzonych komponentów; g. Maksymalny czas naprawy innych urządzeń niŝ Szyfratory IP: 21 dni; h. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu rezerwowe urządzenia inne niŝ Szyfratory IP następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii; i. Zamawiający będzie mógł zgłaszać zdalnie awarie komponentów SSzTDIP w trybie 24/7/365 za pomocą mechanizmu przygotowanego przez Wykonawcę. 32. Inne wymagania: a. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania dla całego SSzTDIP w ramach ceny oferty; b. Wykonawca zapewni po zakończeniu 36 miesięcznego okresu gwarancji 24 miesięczne wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania na odrębnych warunkach; c. Wsparcie techniczne będzie świadczone min. w dni robocze (tj. poniedziałek-piątek) w godzinach ; d. Wsparcie techniczne będzie realizowane na zasadzie konsultacji telefonicznych, za pomocą poczty elektronicznej oraz w szczególnych przypadkach wizyt w siedzibie Zamawiającego pomiędzy wytypowanymi przedstawicielami Wykonawcy oraz Zamawiającego. *Wypełnia Wykonawca - jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego naleŝy wpisać SPEŁNIA, jeŝeli oferowany parametr nie spełnia wymogów Zamawiającego naleŝy wpisać NIE SPEŁNIA.. /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 24/2013/ZP Strona 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery Załącznik nr 1c do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Serwery L.p. 1. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Serwer wraz z oprogramowaniem spełniający poniższe wymagania. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* 1

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA MOBILNYCH KOMPUTERÓW TYPU NOTEBOOK L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *(

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Załącznik nr 1a L.p. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA STACJONARNYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU ULTRABOOK

KOMPUTER PRZENOŚNY TYPU ULTRABOOK ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU ULTRABOOK L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook Załącznik nr 1b do SIWZ sprawa nr 33/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Komputery przenośne typu notebook L.p. Opis przedmiotu zamówienia 33/2010/ZP Strona 1 Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU NOTEBOOK L.p. Wymagane parametry 1. 2. 1 Procesor 2 Płyta Główna 3 Pamięć RAM a. Procesor musi osiągnąć w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Załącznik nr 5 do SIWZ sprawa nr 35/2008/ZP L.p. Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Zestawy komputerowe Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent..

Wymagania techniczne. Serwer bazy danych dla KRK szt. 2. Oferowany model.. Producent.. Dodatek A do Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup dwóch specjalistycznych serwerów bazy danych i jednej macierzy dyskowej dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DOSTAWA BIUROWYCH URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH WRAZ Z SYSTEMEM WYDRUKU POUFNEGO. System Wydruku Poufnego (SWP) - Jest to wielomodułowy system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1a do SIWZ sprawa nr 16/2010/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zestawy komputerowe L.p. Opis przedmiotu zamówienia 16/2010/ZP Strona 1 (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK NR 1 BO-231-5/423/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa przedmiotu zamówienia Teraomomierz 2. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia musi być skonfigurowany

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania

DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ. Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Załącznik nr 7 do SIWZ DOSTAWA SERWERÓW DLA WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Dla Katedry Inżynierii Oprogramowania Poz. 1 serwer A - 1 procesorowy 1 szt. Komponent

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta Warszawa , dnia r. Pieczęć wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. B. Brechta 3 03 472 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. ... /pieczęć Wykonawcy/ Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH. L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Komputer Stacjonarny Procesor OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr 1 Procesor musi osiągnąć w teście Cinebench R11.5 64 bit Test CPU wynik minimum 4,5 pkt. Płyta Główna Parametr 1 Płyta główna musi być

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 14 października 2015 r. Do Uczestników postępowania BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH Warszawa, dnia 14 października 2015 r. BDG WZP.261.26.2015 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne)

Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) Znak sprawy: BDG-III-3820-19/07 CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr. z dnia Specyfikacja techniczna Sprzętu (Minimalne wymagania techniczne) 1. ZESTAW SERWERÓW dla bardzo duŝego Wydziału

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Specyfikacja techniczna Sprzętu CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH I CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH 3.1 DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH BP, Liczba

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr sprawy ZO/2/8.2/2014 Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy FORMULARZ OFERTY...... REGON:..... NIP:... Nr tel.:... fax:... e-mail:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię, nazwisko):...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA. Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu NOR-STA Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami Załącznik II do siwz CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu Wspomaganie osiągania i oceny zgodności z NORmami i STAndardami 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy zestawu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa niżej

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 6 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia Część I. Dostawa wraz montażem (uruchomieniem) i serwisem gwarancyjnym. 1. Szafa Rack 19 : wolno stojąca ilość miejsc U: 27 max wysokość: 160 cm, max szerokość:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/

FORMULARZ OFERTY. My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa i adres wykonawcy/ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ... / pieczęć wykonawcy/ FORMULARZ OFERTY /wzór/ 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA ul. Marsa 110 04 470 Warszawa My/Ja* niżej podpisani... /imię i nazwisko/ reprezentując... /pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*..

Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dn.na zakup 1 sztuki serwera dla systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Wymagania techniczne Serwer bazy danych dla KRK Liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*..

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna Załącznik nr 8 do SIWZ sprawa nr 12/2009/ZP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część IV stacja graficzna L.p. Opis przedmiotu zamówienia Ilość (szt. / kpl.) Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu oczekiwanego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ

Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ Nr sprawy BO-231-5/423/MM/12 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ... nazwa i adres lub pieczęć adresowa Wykonawcy... tel. i faks Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy OFERTA 1. Oferuję dostawę, zainstalowanie i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo