BHP w praktyce Wydanie XIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BHP w praktyce Wydanie XIV"

Transkrypt

1 Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XIV Stan prawny na dzień 1 lutego 2012 r. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy Uprawnienia pracodawcy Obowiązki pracownika Uprawnienia pracownika Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY Nadzór nad warunkami pracy Państwowa Inspekcja Pracy Zadania Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy Karanie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika Państwowa Inspekcja Sanitarna Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Urząd Dozoru Technicznego Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego Uprawnienia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego Związki zawodowe Zakres działania zakładowej organizacji związkowej Uprawnienia związków zawodowych Zakładowa organizacja związkowa Społeczna Inspekcja Pracy Zadania Społecznej Inspekcji Pracy Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy CERTYFIKACJA Wstęp Dyrektywy nowego podejścia Ocena zgodności Wymagania zasadnicze Certyfikacja Znak zgodności Deklaracja zgodności Odpowiedzialność producenta System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu Normalizacja Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Certyfikat i znak zgodności z Polską Normą System notyfikacji norm i aktów prawnych Notyfikacja OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY Obiekty budowlane Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków Opiniowanie dokumentacji projektowej Wymagania w stosunku do rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania

3 Utrzymanie obiektów budowlanych Książka obiektu budowlanego Kontrole obiektu budowlanego Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne i środki higieny osobistej Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem Odporność pożarowa budynków Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy Zasady rozmieszczania sprzętu Przeglądy i konserwacja Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru Ochrona odgromowa Klasyfikacja Źródła i typy uszkodzeń obiektu Typy strat Ocena ryzyka Budowa urządzenia piorunochronnego Zakres przeglądów Kolejność przeglądów Pomieszczenia pracy Oświetlenie Wentylacja pomieszczeń pracy Ogrzewanie pomieszczeń pracy Normy pomieszczeń pracy Inne wymogi dla pomieszczeń pracy PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych. Zasady i częstotliwość Czynniki szkodliwe Częstość przeprowadzania badań Rejestracja wyników Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych Profilaktyczne badania lekarskie Badania wstępne Badania okresowe Badania kontrolne Służba medycyny pracy Badania sanitarne Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami Badania psychologiczne Posiłki profilaktyczne i napoje Zasady wydawania posiłków profilaktycznych

4 5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi Dobór typów osłon Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych Dojścia i przejścia do maszyn Pomosty robocze i przejścia Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla drabin przenośnych Teren zakładu pracy Drogi w zakładzie pracy Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla dróg, przejść i dojazdów pożarowych Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym Wiadomości ogólne Wpływ rodzaju prądu na człowieka Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) Ochrona przed dotykiem pośrednim Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji Prace wykonywane przy urządzeniach elektroenergetycznych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Zasady bezpiecznego wykonywania prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Zagrożenie poparzeniem Zagrożenia pożarowe i wybuchowe Ocena zagrożenia wybuchem Minimalne wymagania dla stanowisk pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom Ochrona zdrowia młodocianych CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH Czynniki fizyczne Hałas Hałas słyszalny Źródła hałasu Natężenie hałasu Rodzaje hałasu Dopuszczalne wartości hałasu Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Hałas infradźwiękowy Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Hałas ultradźwiękowy Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona zdrowia młodocianych

5 Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem Profilaktyka Profilaktyka medyczna Wibracja Drgania mechaniczne Zakres częstotliwości Czas oddziaływania drgań na organizm człowieka Kierunek oddziaływania drgań Wartości normatywne Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia drganiami mechanicznymi Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Oddziaływanie wibracji na organizm Profilaktyka medyczna Działania profilaktyczne Mikroklimat środowisko termiczne Mikroklimat umiarkowany Mikroklimat gorący Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Mikroklimat zimny Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Oddziaływanie mikroklimatu na organizm Aklimatyzacja Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka medyczna Promieniowanie elektromagnetyczne Oznakowanie pól elektromagnetycznych Częstotliwość pomiarów Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka medyczna Promieniowanie optyczne Źródła promieniowania optycznego Obowiązki pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Program działań organizacyjno-technicznych Szkolenie w zakresie bhp Narażenie pracowników Profilaktyka medyczna Promieniowanie widzialne VIS (ang. visible) Ochrona zdrowia młodocianych Profilaktyka medyczna Promieniowanie podczerwone IR (ang. infrared) Narażenie pracowników Ochrona zdrowia młodocianych Ochrona przed promieniowaniem IR Profilaktyka medyczna Promieniowanie nadfioletowe UV (ang. ultraviolet) Oddziaływanie promieniowania UV na człowieka Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Źródła promieniowania UV Ochrona przed promieniowaniem UV Profilaktyka medyczna

6 Promieniowanie laserowe Klasy laserów Zagrożenia przy pracy z laserem Ochrona przed promieniowaniem laserowym Profilaktyka medyczna Promieniowanie jonizujące Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące Graniczne dawki promieniowania Ocena narażenia Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Źródła promieniowania jonizującego System ochrony radiologicznej Ewidencja otrzymanych przez pracownika dawek promieniowania Warunki bezpiecznej pracy Szkolenie pracowników w zakresie bhp Zabezpieczenie pracowników przed promieniowaniem jonizującym Profilaktyka medyczna Czynniki chemiczne Szkodliwe czynniki chemiczne Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Ochrona zdrowia młodocianych przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki chemiczne Profilaktyka Profilaktyka medyczna Pyły przemysłowe w środowisku pracy Oddziaływanie pyłów na organizm ludzki Ocena narażenia na pył przemysłowy Dopuszczalne normy pyłów przemysłowych Ochrona zdrowia młodocianych Ochrona przed nadmiernym pyleniem Profilaktyka medyczna Pyły azbestu Użytkowanie wyrobów azbestowych Usuwanie lub naprawa wyrobów zawierających azbest Wykorzystywanie wyrobów i instalacji zawierających azbest i czyszczenie instalacji i urządzeń Plan kontroli jakości powietrza Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania Instalacje lub urządzenia zawierające azbest. Oznakowanie Pakowanie, transport i składowanie Podstawowe obowiązki pracodawcy Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Książeczka badań profilaktycznych i okresowe badania lekarskie pracowników narażonych na działanie azbestu Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest Czynniki biologiczne Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych Obowiązki pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Profilaktyka Szkolenie pracowników w zakresie bhp

7 10 Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka medyczna Czynniki psychofizyczne Obciążenie fizyczne Ocena obciążenia pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego Podnoszenie i dźwiganie ciężarów Normy transportu ręcznego dla dorosłych Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych Obciążenie psychiczne Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka lekarska ERGONOMIA. PROBLEMY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE Podstawy współczesnej ergonomii Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania ergonomii Główne kierunki działania ergonomii Układ człowiek praca Elementy informacyjne i sterownicze Urządzenia sygnalizacyjne Urządzenia sterownicze Ogólne wymagania dla stanowisk pracy Organizacja stanowisk pracy Fizjologiczny aspekt procesu pracy Postawa przy pracy Organizacja stanowiska pracy z komputerem Obowiązki pracodawcy PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Wstęp Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Prace poniżej poziomu gruntu Instalacje podziemne Kanały ściekowe i studzienki Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w kanałach Prowadzenie prac w kanałach i studzienkach Zabezpieczenie prac w kanałach i studzienkach Stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń Oczyszczalnie ścieków Kraty Przepompownie ścieków Komory fermentacyjne otwarte Roboty ziemne Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona pracy młodocianych Roboty budowlane. Prace na wysokości Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Praca na wysokości

8 Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości Rusztowania budowlane Podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach Tymczasowa praca na wysokości Roboty murowe i tynkowe Roboty dekarskie i izolacyjne Roboty malarskie Roboty ciesielskie Roboty zbrojarskie i betoniarskie Roboty montażowe konstrukcji stalowych Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona pracy młodocianych Profilaktyka lekarska Prace spawalnicze Spawanie gazowe Pomieszczenie spawalni Węże do gazów Palniki do spawania i cięcia Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Magazynowanie gazów palnych Magazynowanie gazów płynnych Gazy utleniające Oznakowanie butli z gazami Znakowanie butli Wytwornice acetylenowe Zasady bezpiecznej pracy z wytwornicami acetylenowymi Wymagania bhp dla acetylenowni Spawanie łukiem elektrycznym Podstawowe procesy spawania łukowego Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych Profilaktyka Zasady bezpiecznej eksploatacji spawarek elektrycznych Prace wewnątrz zbiorników Uprawnienia spawaczy Kwalifikacje spawaczy Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka lekarska Zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów spawalniczych Dokumentowanie prac spawalniczych Transport towarów niebezpiecznych Klasy materiałów niebezpiecznych Wyposażenie i oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Oznakowanie pojazdu Wykaz towarów niebezpiecznych, których przewóz drogowy podlega obowiązkowi zgłoszenia Warunki dopuszczenia pojazdu do przewozu Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych Nadzór i kontrola Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem Zakaz ładowania razem Dokumenty wymagane przy przewozie Opakowania materiałów niebezpiecznych Rodzaje opakowań Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem

9 12 Kwalifikacje osób wytwarzających, obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych Kotłownie Stanowisko robocze Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z użyciem materiałów niebezpiecznych Znaki i sygnały bezpieczeństwa Definicje Podstawowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych Substancje chemiczne i ich mieszaniny Wstęp System REACH Wstęp Rejestracja Ocena Udzielanie zezwoleń Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny Sposób sporządzania karty charakterystyki Wymagania dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin wynikające z przepisów krajowych Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Klasyfikacja na podstawie właściwości fizykochemicznych Klasyfikacja na podstawie toksyczności Klasyfikacja na podstawie analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka Klasyfikacja na podstawie analizy skutków oddziaływania na środowisko Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin, ich numery oraz kryteria stosowania Kryteria doboru dodatkowych zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin Wykaz substancji niebezpiecznych Substancje istniejące Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych CLP (Classification, Labeling, Packaging of substances and mixtures) System GHS (Globally Harmonized System) Terminy obowiązywania przepisów CLP Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (CLP) Zagrożenia fizyczne Materiały wybuchowe Gazy łatwopalne Wyroby aerozolowe łatwopalne Gazy utleniające Gazy pod ciśnieniem Substancje ciekłe łatwopalne Substancje stałe łatwopalne Substancje i mieszaniny samoreaktywne Substancje ciekłe piroforyczne Substancje stałe piroforyczne Substancje i mieszaniny samonagrzewające się Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne

10 Substancje ciekłe utleniające Substancje stałe utleniające Nadtlenki organiczne Substancje powodujące korozję metali Zagrożenia dla zdrowia Toksyczność ostra Działania żrące/drażniące na skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działania mutagenne na komórki rozrodcze Rakotwórczość Działanie szkodliwe na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe powtarzane narażenie Zagrożenie spowodowane aspiracją Zagrożenia dla środowiska Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin chemicznych Wymiary i wygląd elementów etykiety Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych Czynniki rakotwórcze i mutagenne Badania i pomiary czynników rakotwórczych Środki zapobiegawcze Szkolenie Opieka lekarska Rejestracja czynników rakotwórczych Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wyciąg MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE Maszyny i inne urządzenia techniczne Wymagania ogólne Układy sterowania Elementy maszyny Osłony i urządzenia ochronne Zasilanie Czynniki niebezpieczne i szkodliwe Informacje dodatkowe Instrukcje Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące niektórych rodzajów maszyn Maszyny przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi Maszyny przenośne Procedury oceny zgodności Badanie typu WE Pełne zapewnienie jakości Dokumentacja techniczna maszyny Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur oceny zgodności (załącznik nr 5 do rozporządzenia) Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Wymagania dotyczące użytkowania maszyn Minimalne wymagania dotyczące maszyn Elementy sterownicze Uruchomienie i zatrzymanie maszyny Ochrona przed zagrożeniami

11 Konserwacja maszyn Zabezpieczenia maszyn, konstrukcje ochronne maszyn Kontrola maszyn Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń Elementy sterownicze maszyn i urządzeń produkcyjnych Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych Maszyny i urządzenia do obróbki drewna Wykaz maszyn do obróbki drewna, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pilarki tarczowe Pilarki taśmowe Strugarki wyrówniarki i grubiarki Frezarki Pilarki ramowe (traki) pionowe Obrabiarki do metali Tokarki Frezarki Wiertarki Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE Transport wewnątrzzakładowy Podstawowe ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych Transport ręczny Podstawowe wymogi BHP przy transporcie ręcznym Obowiązki pracodawcy przy organizacji prac transportowych Instrukcja bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych itp Ocena ryzyka przy pracach transportowych Rodzaje transportu ręcznego Urządzenia do podnoszenia ciężarów Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu ładunków z użyciem ręcznie napędzanych dźwignic Urządzenia do przenoszenia ciężarów Urządzenia do przewożenia ciężarów Transport jezdniowy mechaniczny Transport mechaniczny Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków Transport kołowy jezdniowy Wózki jezdniowe o napędzie silnikowym Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. Sprzęt ochrony osobistej Samochody ciężarowe Transport dźwignicowy Służba eksploatacyjna Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji Konserwacja urządzeń technicznych Żuraw Suwnice Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Transport za pomocą przenośników Ogólne wymagania bezpieczeństwa Magazynowanie

12 Wyposażenie magazynu Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami magazynowymi Wytyczne dotyczące magazynowania towarów uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia BHP Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny Instruktaż stanowiskowy Sprawdzenie wiadomości Szkolenie okresowe Czasokresy i formy szkolenia Egzamin WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE Wypadki przy pracy Pojęcie wypadku przy pracy Nagłość zdarzenia Uraz Przyczyna zewnętrzna Związek z pracą Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy Nagłość zdarzenia Przyczyna zewnętrzna Związek z pracą Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy Rodzaje wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Obowiązki pracodawcy Udzielanie pierwszej pomocy Obowiązki pracownika Zgłoszenie wypadku Postępowanie powypadkowe Czynności dokonywane przez zespół powypadkowy Wypadek na terenie innego zakładu pracy Protokół powypadkowy sporządzanie Zatwierdzenie protokołu powypadkowego Środki profilaktyczne Rejestracja wypadków przy pracy Statystyczna karta wypadku przy pracy Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW) Klasyfikacja zawodów i specjalności Wypadki przy pracy powstałe w okresie ubezpieczenia Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach Wypadki w drodze do pracy i z pracy Definicje Zawiadomienie o wypadku Choroby zawodowe Ocena narażenia zawodowego Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej Rozpoznanie choroby zawodowej

13 Procedura odwoławcza Stwierdzenie choroby zawodowej Choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek o jednorazowe odszkodowanie Przekazanie dokumentacji przez płatnika Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu Dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego Przedawnienie roszczeń Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. ODZIEŻ OCHRONNA. ODZIEŻ ROBOCZA Środki ochrony indywidualnej Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Ocena zgodności oraz sposób oznakowania środków ochrony indywidualnej Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej Odzież i obuwie robocze Pranie odzieży roboczej Środki ochrony indywidualnej Dobór środków ochrony indywidualnej Podział środków ochrony indywidualnej Odzież ochronna Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Środki ochrony kończyn dolnych Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn dolnych Środki ochrony kończyn górnych Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn górnych Środki ochrony głowy Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony głowy Środki ochrony twarzy i oczu Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony twarzy i oczu Środki ochrony słuchu Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony słuchu Środki ochrony układu oddechowego Klasyfikacja sprzętu w zależności od zasady działania Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony układu oddechowego Środki izolujące cały organizm Środki ochrony przed upadkiem z wysokości Klasyfikacja środków ochrony przed upadkiem z wysokości Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości Dermatologiczne środki ochrony skóry Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie dermatologicznych środków ochrony skóry

14 14. ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Organizacja służby BHP Obowiązek tworzenia służby BHP Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP Zadania służby BHP Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Inne zadania służby BHP Uprawnienia służby BHP Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Wstęp Polityka bezpieczeństwa pracy Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Struktura organizacyjna, odpowiedzialność i uprawnienia Zapewnienie środków Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Przepływ informacji Dokumentacja Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeń Oszacowanie ryzyka zawodowego Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych Przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego Dane statystyczne w zakresie warunków pracy Sprawozdanie o warunkach pracy Z PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy Zranienia Krwotoki Złamania Zwichnięcia Urazy termiczne Oparzenia Odmrożenia Porażenie prądem elektrycznym Sztuczne oddychanie metodą usta usta Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) Zatrucia chemiczne DODATEK Wykaz ważniejszych aktów prawnych Nadzór nad warunkami pracy Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Ochrona przeciwpożarowa Maszyny i inne urządzenia techniczne Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia ciśnieniowe Urządzenia transportowe Profilaktyczna ochrona zdrowia

15 Substancje i preparaty chemiczne Procesy pracy Atomistyka Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szkolenie w zakresie BHP Służba BHP System oceny zgodności Inne Wykaz ważniejszych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Obiekty budowlane i pomieszczenia. Ochrona przeciwpożarowa Instalacje elektroenergetyczne Wentylacja. Ogrzewnictwo Transport Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi Ochrona przed zagrożeniami wypadkowymi Sprzęt ochrony indywidualnej Normalizacja i certyfikacja oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Literatura Karta zgłoszenia pracodawcy do PIP Karta zgłoszenia jednostki lokalnej do PIP Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP Urzędy Dozoru Technicznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wykaz adresów członków Zarządu Głównego OSPS BHP Główna Komisji Rewizyjna OSPS BHP Główny Sąd Koleżeński OSPS BHP Wykaz adresów oddziałów i ich prezesów Inne stowarzyszenia pracowników służby BHP Wykaz ośrodków toksykologicznych (ostrych zatruć) Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy Wykaz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu Wykaz jednostek certyfikujących (wg wykazu Polskiego Centrum Akredytacji) Przedrostki jednostek miar układu SI SKOROWIDZ WKŁADKA Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa plansza I Znaki ewakuacyjne plansza II Znaki bezpieczeństwa Ochrona i higiena pracy Znaki ostrzegawcze dla materiałów niebezpiecznych plansza III Znaki ostrzegawcze plansza III Znaki informacyjne plansza III Znaki nakazu plansza IV Znaki zakazu plansza IV Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy plansza IV Transport materiałów niebezpiecznych Nalepki ostrzegawcze plansza V, VI Znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa plansza VI GHS (Globally Harmonized System) plansza VI Znakowanie butli Kodowanie barwne butli gazowych plansza VII Inne znaki plansza VII 18

1. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY

1. NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY SPIS TREŚCI Wprowadzenie....................................................................... 19 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XV

BHP w praktyce Wydanie XV Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

BHP w praktyce Wydanie XVI

BHP w praktyce Wydanie XVI Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XVI Stan prawny na dzień 7 marca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie......................................................................

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści.

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści. Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, 2011 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1 Regulacje Wspólnoty Europejskiej i przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 8 I. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.....................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Rozdział I Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 19 1. Odpowiedzialność pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy).

Czynniki niebezpieczne (urazowe) to takie czynniki, które działając na człowieka i mogą spowodować uraz (wypadek przy pracy). Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami mgr Adam Błęka Czynniki niebezpieczne (urazowe)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 19. I. System ochrony pracy i jego instytucje

Spis treści. Wstęp... 19. I. System ochrony pracy i jego instytucje Spis treści Wstęp... 19 I. System ochrony pracy i jego instytucje 1. Zakladowy system ochrony pracy... 21 1.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy... 21 1.1.1. Rys historyczny... 21 1.1.2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26 BHP budowlańca : poradnik / [w książce zamieszczono teksty następujących autorów: Marek Gałusza, Grzegorz Gałuszka, Krzysztof T. Kociołek ; redakcja Marek Gałusza]. Kraków ; Tarnobrzeg, 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234. 3 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej słuŝby w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Organizacja pracy w laboratorium analitycznym 1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zna podstawowe pojęcia związane z

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH KASJER i SPRZEDWACA. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Lp. Kontrolowane zagadnienie 1. Czy od ostatniej kontroli nastąpiła zmiana miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234.

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO DLA PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: a) Oceny

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 11 listopada 2008 r. (OR. en) 2007/0121 (COD) PE-CONS 3671/08 ADD 6 COMPET 306 ENV 538 CHIMIE 49 MI 293 ENT 213 CODEC 1079 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach

Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Tematy Prac Kontrolnych Semestr Letni 2015/2016 Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas w Kielcach Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP)

Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Oznakowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin (CLP) Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) PLAN PREZENTACJI Podstawowe zasady oznakowania Piktogramy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych

Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych Interpretacja nowych polskich rozporządzeń dotyczących substancji i mieszanin niebezpiecznych SYGOS IX Ustroń, 29.11-01.12.2012 r. Dorota Dominiak dorota.dominiak@chemikalia.gov.pl Ustawa Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej

Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej Załącznik nr 1 Wykaz aktów prawnych dotyczących problematyki azbestowej (źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl) Ustawy dotyczące problematyki azbestowej (stan na wrzesień 2011 r.) 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop Spis treści

Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop Spis treści Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop. 2014 Spis treści Strona Numer 19 Wprowadzenie 21 Wykaz skrótów 25 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu:

Tematy Prac Kontrolnych. Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas. Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu: Tematy Prac Kontrolnych Szkoła Policealna Centrum Edukacji Pro Civitas Technik usług kosmetycznych sem. I Podstawy anatomiczno dermatologiczne w kosmetyce: Temat: Grzybice bakteryjne i wirusowe choroby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci

Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Gliwice 16.12.2010 r. Szanowni Klienci Od dnia 1 grudnia 2010 roku firma POCH S.A. wprowadziła: 1. Nowe zasady klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z wymogami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

2. Podział wyrobów wg cech fizykochemicznych i biologicznych decydujących o warunkach ich przechowywania

2. Podział wyrobów wg cech fizykochemicznych i biologicznych decydujących o warunkach ich przechowywania Spis treści Od Autorów Część 1 Warunki przechowywania - wymagania dotyczące obiektu i procesu magazynowego (Michał Kizyn) 1. Charakterystyka warunków przechowywania - ich znaczenie dla zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu Strona 1 8 WYKAZ DRUKÓW I REJESTRÓW ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU 8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu 1. Wypadki i choroby zawodowe Wypadki przy pracy: Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,

Bardziej szczegółowo

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11 SPIS TREŚCI do części poradnikowej terminarza ASYSTENT BHP 2011 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika... 10 2.1. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści

OPIS TECHNICZNY do projektu Remont zbiorników wody pitnej w miescowości Szczepów. Spis treści Spis treści 1. INWESTOR... 2 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWY REMONTU ZBIORNIKÓW WODY PITNEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW... 2 3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1)

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP. Kategoria D Kategoria E Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego opracowana przez Centralną Komisję Uprawnień Zawodowych SEP Kategoria D Kategoria E D Na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym - dla osób na stanowiskach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna Podstawowa

Lista kontrolna Podstawowa ymbol akt 0350 Lista kontrolna odstawowa Nr rej.: _ / _ / L02 / 2005 Nazwa pracodawcy:...... racujących:... Zatrudnionych:... obiet:... Młodocianych:... REON: / D: Data rozpoczęcia działalności.. r. Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2013 jerzy.sajak@kopalnia.pl System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Szkolenie BHP luty 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA (BIOZ) BIOZ- 1 Spis treści Rozdział 1 - Podstawa opracowania Rozdział 2 - Zakres robót i kolejność ich wykonania Rozdział 3 - Elementy zagospodarowania terenu,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo