Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop Spis treści"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo i higiena pracy / [aut.: Maciej Ambroziewicz et al.]. wyd. 4. Warszawa, cop Spis treści Strona Numer 19 Wprowadzenie 21 Wykaz skrótów 25 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy 1 28 A. Charakter obowiązków pracodawcy 1 29 B. Obowiązki a odpowiedzialność 2 30 C. Obowiązki pracodawcy określone w Kodeksie pracy 4 50 D. Obowiązki pracodawcy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Prawa pracodawcy oraz pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy A. Prawa pracodawcy B. Prawa pracownika Odpowiedzialność i obowiązki w zakresie bhp osób kierujących pracownikami 63 A. Odpowiedzialność kadry kierowniczej B. Obowiązki kadry kierowniczej Rozdział II. Obowiązki i odpowiedzialność pracownika za bezpieczeństwo i higienę pracy Obowiązki i prawa pracowników w zakresie bhp 1 70 A. Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bhp B. Obowiązek znajomości przepisów i zasad bhp, udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym С. Obowiązek wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych D. Obowiązek dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i lad w miejscu pracy E. Obowiązek stosowania środków ochrony zbiorowej, używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia

2 roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem F. Obowiązek poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym przez lekarza badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich G. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz obowiązek ostrzeżenia o grożącym niebezpieczeństwie współpracowników oraz inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia H. Obowiązek współdziałania z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp Uprawnienia pracownika w sytuacji nieodpowiednich warunków pracy A. Prawo powstrzymania się od pracy B. Prawo powstrzymania się od pracy w razie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia Odpowiedzialność pracownika za szkodę Rozdział III. Zewnętrzny nadzór nad warunkami pracy Państwowa Inspekcja Pracy A. Uprawnienia PIP B. Zadania PIP C. Organizacja PIP D. Organy PIP i zakres ich działania E. Współdziałanie PIP z innymi podmiotami F. Nadzór nad PIP-Rada Ochrony Pracy G. Rzeczoznawcy ds.bhp Państwowa Inspekcja Sanitarna A. Zadania i zakres działania PIS B. Organizacja i struktura PIS C. Uprawnienia PIS Urząd Dozoru Technicznego A. Organizacja i zakres działania UDT B. Rodzaje urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu C. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego D. Kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, obsługę i konserwację urządzeń poddozorowych E. Wykonywanie czynności dozoru technicznego F. Specjalistyczne jednostki dozoru technicznego Państwowa Straż Pożarna A. Zadania PSP B. Struktura organizacyjna PSP С. Uprawnienia organów PSP D. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 205

3 Inspekcja Ochrony Środowiska A. Organizacja i zadania IOŚ B. Organy IOŚ oraz ich uprawnienia C. Wykonywanie zadań dotyczących poważnych awarii D. Przepisy karne Nadzór budowlany A. Organy nadzoru budowlanego B. Obowiązki i uprawnienia nadzoru budowlanego Wyższy Urząd Górniczy A. Organizacja i zakres działalności WUG Rozdział IV. Polskie Normy i zasady bhp Polskie Normy Normy zharmonizowane Zasady bhp Rozdział V. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Wprowadzenie A. Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. bhp B. Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. sanitarnohigienicznych C. Opiniowanie dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych D. Dokumentacja budowy E. Inne uzgodnienia i opinie Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego A. Obowiązek zawiadomienia organów nadzoru B. Kontrola organów nadzoru C. Kontrola przedodbiorowa Wymagania dotyczące pomieszczeń i terenu zakładu A. Wymagania dotyczące terenu zakładu B. Wymagania dotyczące pomieszczeń pracy C. Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych Rozdział VI. Maszyny - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy Wprowadzenie Ogólne minimalne wymagania dotyczące maszyn A. Podstawowe pojęcia B. Minimalne wymagania dotyczące maszyn Minimalne wymagania dotyczące maszyn mobilnych (maszyn z własnym napędem) Minimalne wymagania dotyczące maszyn przeznaczonych do podnoszenia Minimalne wymagania dotyczące pracy i sprzętu

4 do tymczasowej pracy na wysokości A. Minimalne wymagania dotyczące drabin B. Minimalne wymagania dotyczące rusztowań Obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań w użytkowanych maszynach A. Kontrola minimalnych wymagań maszyn użytkowanych B. Rejestracja wyników kontroli C. Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn D. Realizacja działań dostosowawczych (praktyczne wskazówki) Listy kontrolne w zakresie minimalnych wymagań (praktyczne przykłady) A. Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn i urządzeń technicznych stacjonarnych B. Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn mobilnych, samobieżnych lub niesamobieżnych C. Przykładowa lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków Specjalistyczne listy kontrolne dla wybranych grup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi A. Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla tokarki uniwersalnej B. Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla mieszarki do ciasta C. Specjalistyczna lista kontrolna w zakresie minimalnych wymagań dla podnośnika kolumnowego System oceny zgodności maszyn z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy A. Wprowadzenie B. System oceny zgodności C. Zakres zastosowania nowej dyrektywy maszynowej Obowiązki producenta A. Ocena i dokumentowanie ryzyka B. Dokumentacja techniczna C. Ocena zgodności D. Deklaracja zgodności WE E. Oznakowanie CE na maszynach F. Obowiązki producenta maszyny nieukończonej G. Maszyna modyfikowana (głęboko zmodernizowana) Związki między dyrektywą maszynową 2006/42/WE a dyrektywą 2009/104/WE Rozdział VII. Czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników Wprowadzenie 517

5 Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników środowiska pracy A. Podstawowe pojęcia B. Badania i pomiary czynników środowiska pracy C. Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników biologicznych oraz oceny ryzyka zawodowego D. Obowiązki pracodawcy w zakresie wykonywania badań i pomiarów substancji, mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym Czynniki środowiska pracy oraz sposoby ograniczania ich wpływu na pracowników A. Czynniki chemiczne B. Czynniki fizyczne C. Inne czynniki fizyczne D. Pyły przemysłowe E. Inne elementy środowiska pracy podlegające badaniom i pomiarom Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i zagrożeniami A. Urządzenia ochronne B. Środki ochrony zbiorowej C. Środki ochrony indywidualnej Rozdział VIII. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami Rodzaje badań profilaktycznych Tryb i zasady przeprowadzania badań profilaktycznych Kto może przeprowadzać badania profilaktyczne? Profilaktyczna opieka lekarska tylko na podstawie pisemnej umowy Tryb odwoławczy Finansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Przechowywanie zaświadczeń lekarskich Sankcje za niedopełnienie obowiązków związanych Profilaktyczną opieką lekarską nad pracownikami Szczególne rodzaje badań A. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych B. Badania kierowców oraz użytkowników pojazdów służbowych C. Badania uczniów i studentów Ochrona pracy kobiet Ochrona pracy pracowników młodocianych Ochrona pracy pracowników niepełnosprawnych Profilaktyczne posiłki i napoje Rozdział IX. Choroby zawodowe

6 Trochę historii Co to jest choroba zawodowa? Tryb postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej Obowiązki pracodawcy wobec pracownika, u którego wystąpiły objawy choroby zawodowej lub u którego stwierdzono taką chorobę Świadczenia odszkodowawcze z tytułu chorób zawodowych Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby Przestanie zawiadomienia o skutkach choroby Pragmatyki służbowe Statystyka Rozdział X. Wypadki przy pracy Wprowadzenie Definicje Podstawowe obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracy A. Obowiązek udzielenia pomocy B. Powołanie zespołu powypadkowego Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy A. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy A. Analiza okoliczności i przyczyn wypadku B. Sporządzenie dokumentacji C. Wystąpienie do ZUS Statystyczna karta wypadku A. Wskazówki do wypełniania statystycznej karty wypadku Dokumentacja powypadkowa i jej przechowywanie Profilaktyka wypadkowa Postępowanie dotyczące innych wypadków A. Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy C. Wypadki osób niebędących pracownikami D. Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach Załączniki A. Załącznik nr 1 - Zarządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków B. Załącznik nr 2 - Zawiadomienie o wypadku C. Załącznik nr 3 - Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego D. Załącznik nr 4 - Wyjaśnienia poszkodowanego (przykład) E. Załącznik nr 5 - Informacje uzyskane od świadka (przykład) F. Załącznik nr 6 - Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (przykład) G. Załącznik nr 7 - Zgłoszenie wypadku do PIP i prokuratury H. Załącznik nr 8 - Protokół z oględzin miejsca wypadku I. Załącznik nr 9 - Szkic miejsca wypadku 760

7 452 J. Załącznik nr 10 - Statystyczna karta wypadku (przykład) K. Załącznik nr 11 - Polecenie powypadkowe L. Załącznik nr 12-Okładkadokumentacji powypadkowej (przykład) Ł. Załącznik nr 13 - Karta wypadku M. Załącznik nr 14-Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy N. Załącznik nr 15-Wniosek o odszkodowanie O. Załącznik nr 16 - Skierowanie na badania P. Załącznik nr 17 - Rejestr wypadków przy pracy Rozdział XI. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach Ratownictwo medyczne w nagłych wypadkach A. Zagadnienia wstępne B. Podstawy prawne ratownictwa medycznego - obowiązki i prawa wynikające z przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu cywilnego C. Przygotowanie do działań ratowniczych D. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy - podstawy prawne działalności szkoleniowej Sprzęt używany w ratownictwie medycznym A. Przykładowa apteczka pierwszej pomocy B. Standaryzowany zestaw ratowniczy straży pożarnej PSP R Strategia profilaktycznych działań ratowniczych A. Środki łącznościowe i zasady wzywania pomocy profesjonalnej Zarys anatomii i fizjologii człowieka Zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej A. Postępowanie z poszkodowanymi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia B. Udrożnienie dróg oddechowych C. Masaż serca i oddychanie zastępcze D. Postępowanie z osobą nieprzytomną Zasady udzielania pierwszej pomocy A. Opatrywanie urazów zewnętrznych B. Urazy narządów wewnętrznych C. Postępowanie z urazami kostno-stawowymi D. Oparzenia i odmrożenia E. Porażenie prądem elektrycznym F. Zatrucia G. Typowe stany naglące w chorobach wewnętrznych Sprawdzenie wiadomości A. Test kontrolny. Klucz do sprawdzenia testu Rozdział XII. Szkolenia z zakresu bhp Wprowadzenie A. Podstawy prawne szkoleń bhp B. Cele, formy i organizatorzy szkolenia Szkolenie wykładowców i instruktorów szkoleń bhp 840

8 508 A. Zasady szkolenia B. Program szkolenia wykładowców i instruktorów C. Charakterystyka poszczególnych tematów programu szkolenia wykładowców i instruktorów bhp D. Wybrane elementy psychologii pracy Szkolenie wstępne pracowników w zakresie bhp A. Cel szkolenia B. Instruktaż ogólny C. Instruktaż stanowiskowy Szkolenia okresowe w zakresie bhp A. Zasady i formy szkolenia okresowego B. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych C. Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami D. Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych E. Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych F. Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby G. Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bhp H. Szkolenie pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Formularze do szkoleń A. Dziennik zajęć (przykładowy) B. Protokół egzaminacyjny (przykładowy) C. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp D. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego Rozdział XIII. Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej A. Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej Dobór środków ochrony indywidualnej Idea ergonomii i jej zastosowanie na stanowisku pracy Stanowiska pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń Rozdział XIV. Organizacja ochrony pracy w zakładzie Wprowadzenie Służba bezpieczeństwa i higieny pracy A. Rola i organizacja służby bhp B. Wymagania kwalifikacyjne pracownika służby bhp C. Zakres i metody działania służby bhp D. Uprawnienia służby bhp Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy A. Zasady powoływania i skład komisji bhp 1027

9 621 B. Zadania i działalność komisji bhp Społeczna inspekcja pracy A. Organizacja i zadania społecznej inspekcji pracy B. Uprawnienia i zasady działania społecznego inspektora pracy С. Ochrona stosunku pracy społecznego inspektora pracy D. Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy E. Wytyczne do działania społecznej inspekcji pracy F. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy Uprawnienia związków zawodowych w zakresie nadzoru przestrzegania BHP zakładzie pracy A. Zakładowa organizacja związkowa B. Uprawnienia kontrolne w zakresie bhp C. Upoważnienie do przeprowadzenia badań bezpieczeństwa pracy Rozdział XV. Metodyka kontroli warunków pracy Wprowadzenie A. Pojęcie i charakterystyka kontroli B. Planowanie i przygotowanie do kontroli Zakres podmiotowy kontroli A. Ochrona pracy kobiet B. Ochrona pracy młodocianych C. Kontrola nad pracownikami innych firm D. Kontrola innych osób wykonujących prace E. Kontrola szkoleń bhp i kwalifikacji zawodowych F. Kontrola realizacji ochrony zdrowia pracowników Zakres przedmiotowy kontroli A. Kontrola obiektów i pomieszczeń pracy B. Kontrola zaplecza higieniczno-sanitarnego C. Kontrola wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji D. Kontrola oświetlenia stanowisk pracy E. Kontrola procesów technologicznych F. Kontrola prac budowlanych i remontowo-montażowych G. Kontrola maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi pracy H. Kontrola transportu wewnątrzzakładowego I. Kontrola magazynowania i składowania J. Kontrola urządzeń i instalacji energetycznych K. Kontrola profilaktyki wypadkowej i chorobowej L. Kontrola stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego M. Kontrola wydawania posiłków profilaktycznych, napojów i środków higieny osobistej N. Kontrola regulaminu pracy O. Kontrola funkcjonowania komisji bhp 1160

10 Dokumentowanie kontroli - wzory i przykłady A. Wzory protokołów Przykładowe listy kontrolne stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zależności od rodzaju zakładu Rozdział XVI. Zarządzanie ochroną pracy Wprowadzenie A. Kultura bezpieczeństwa B. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy A. Zarządzanie bhp jako element zarządzania przedsiębiorstwem B. Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa pracy C. Praktyczne aspekty zarządzania bhp D. Zintegrowany system zarządzania Ocena ryzyka zawodowego A. Definicja ryzyka zawodowego B. Obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka zawodowego Metody oceny ryzyka zawodowego A. Pojęcia i definicje B. Podmioty uprawnione do wykonywania oceny ryzyka zawodowego Przykładowe oceny ryzyka zawodowego na różnych stanowiskach A. Sposoby dokumentowania oceny ryzyka zawodowego Rozdział XVII. Metody analizy stanu bhp Wprowadzenie Analiza kosztów wypadków przy pracy A. Składowe kosztów wypadków przy pracy B. Składka na społeczne ubezpieczenie wypadkowe i zasady jej wliczania C. Analiza kosztów wypadków jako narzędzie służące do szacowania poziomu nakładów ponoszonych na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy Okresowa analiza stanu bhp A. Podstawa prawna B. Zakres analizy C. Przykłady opracowań analizy stanu bhp w wybranych zakładach Rozdział XVIII. Bezpieczeństwo pożarowe Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej właściciela, zarządcy i użytkownika obiektu A. Przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań technicznobudowlanych, instalacyjnych i technologicznych B. Wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe C. Przeglądy i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych 1374

11 923 D. Zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji E. Przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej F. Zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi G. Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia Wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynków i pomieszczeń pracy A. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące budynków B. Wymagania przeciwpożarowe dotyczące pomieszczeń Wymagania dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia A. Wymagania ewakuacyjne dotyczące budynków Podręczny sprzęt gaśniczy A. Wymagania dotyczące wyposażenia w gaśnice B. Wymagania dotyczące wyposażenia w hydranty Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpożarowej A. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja biurowca B. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja hipermarketu C. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja szkoły D. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i ewakuacja zakładu produkcyjnego Rozdział XIX. Wymagania bhp przy wybranych pracach Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych A. Obowiązki pracodawcy B. Wymagania ogólne dotyczące organizacji ręcznych prac transportowych C. Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych D. Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków, taczek lub dźwignic E. Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez kobiety F. Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez młodocianych Bezpieczeństwo i higiena pracy na wysokości A. Wymagania ogólne B. Kwalifikacje i szkolenie pracownika C. Wymagania dotyczące sprzętu ochrony indywidualnej do prac na wysokości D. Wymagania dotyczące zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokości od 1 do 2 m E. Środki chroniące przed upadkiem z wysokości 1494

12 981 F. Wykonywanie prac wysokościowych szczególnie trudnych G. Bezpieczeństwo prac wykonywanych na rusztowaniach H. Bezpieczeństwo prac wykonywanych na dachach I. Bezpieczeństwo prac przy usuwaniu pokryć dachowych z zawartością azbestu J. Prace na wysokości przy użyciu podnośników Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej A. Prawo do pracy a sprawność psychofizyczna B. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej С. Badania lekarskie pracowników, od których wymaga się szczególnej sprawności psychofizycznej D. Odpowiedzialność karna E. Prawo do powstrzymania się od pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym A. Konstrukcja i parametry wózka widłowego B. Uprawnienia do obsługi i eksploatacji wózka jezdniowego C. Wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych D. Bezpieczeństwo prac transportowych E. Wymagania dotyczące obsługi wózków zasilanych gazem propan-butan F. Wymagania dotyczące bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych z napędem elektrycznym Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych A. Zagadnienia wstępne B. Szkolenie spawaczy C. Wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk spawalniczych oraz ich wyposażenia D. Bezpieczeństwo przy spawaniu elektrycznym E. Bezpieczeństwo przy spawaniu gazowym F. Wymagania bezpieczeństwa przy wybranych pracach spawalniczych G. Ochrona przed zagrożeniami podczas wykonywania prac spawalniczych Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole A. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie bhp B. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące terenu, budynków i pomieszczeń szkoły C. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności dydaktycznej szkoły D. Wypadki w szkole E. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie

13 w razie pożaru, wypadku lub innego zagrożenia zaistniałego w placówce oświatowej F. Wzory dokumentów Bezpieczeństwo i higiena pracy na budowie A. Wprowadzenie B. Ogólne wymagania bezpieczeństwa na placu budowy C. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacji i urządzeń elektroenergetycznych na placu budowy oraz robót wykonywanych w pobliżu tych instalacji D. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące maszyn i innych urządzeń technicznych używanych w budownictwie E. Wymagania dotyczące pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na budowie F. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące rusztowań i ruchomych podestów roboczych G. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych H. Zagrożenia wypadkowe I. Przykładowe listy kontrolne przy niektórych pracach budowlanych Wykaz dokumentów 1137 Indeks rzeczowy oprac. BPK

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem

Spis treści. Wstęp Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem Spis treści Spis treści Wstęp 9 I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 1. Źródła prawa pracy 11 1.1. Obowiązujące źródła prawa 11 1.2. Źródła prawa pracy 11 1.3. Wewnątrzzakładowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści

Spis treści 1/3 Strona 1. 1/3 Spis treści Spis treści 1/3 Strona 1 1/3 Spis treści 1 Spisy, noty i podstawowe informacje 1/1 Od wydawcy 1/2 Noty autorskie 1/3 Spis treści 1/4 Instalowanie programu 1/5 Alfabetyczny indeks rzeczowy 2 Obowiązki i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p.

II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp TARBONUS. Podstawowe obowiązki pracodawcy (art. 207 k.p. II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 15. Obowiązki uczestników procesu pracy w zakresie bhp 15.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy Pracodawca jest obowiązany chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Od Kodeksu Hammurabiego do Kodeksu pracy Rozdział I Odpowiedzialność i podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 19 1. Odpowiedzialność pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz. U poz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wykaz aktów prawnych obejmujących normy obowiązującego w rzeczpospolitej polskiej prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą mieć zastosowanie do działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26

Spis treści. 3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Podstawowe obowiązki i uprawnienia z zakresu bhp 26 BHP budowlańca : poradnik / [w książce zamieszczono teksty następujących autorów: Marek Gałusza, Grzegorz Gałuszka, Krzysztof T. Kociołek ; redakcja Marek Gałusza]. Kraków ; Tarnobrzeg, 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 4 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach:

dla studentów rozpoczynających studia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na kierunkach: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/08 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 3 lipca 2008 roku PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY dla studentów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234. 3 Ustawa z dnia 26.06.1974r.- Kodeks

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy

Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowa dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp Poradnik inspektora BHP i Pracodawcy Przykładowe rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów : Rejestr wypadków przy pracy Art. 234.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 199/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Centrum Edukacji Nova w Sosnowcu Rozkład materiału: Techniczne Bezpieczeństwo Pracy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Semestr I, w roku szkolnym 2016 Numer programu inż. Grzegorz Guździk Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

DECYZJA NR 26 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. z dnia 16 kwietnia 2014 r. DECYZJA NR 6 KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ z dnia 16 kwietnia 014 r. w sprawie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla strażaków pełniących służbę i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 280/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Oddział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami. ul. Wałowa 1

Zaproszenie do składania ofert. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami. ul. Wałowa 1 Świebodzin, dnia 02.01.2015r. Zaproszenie do składania ofert Zamawiający: Stowarzyszenie LGD Działaj z Nami ul. Wałowa 1 Zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

meritum bezpieczeństwo i higiena pracy

meritum bezpieczeństwo i higiena pracy meritum bezpieczeństwo i higiena pracy MERITUM 5. WYDANIE meritum bezpieczeństwo i higiena pracy Zamów książkę w księgarni internetowej MERITUM 5. WYDANIE WARSZAWA 2017 Wydawca: Magdalena Stojek-Siwińska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r.

INSTRUKCJA. w sprawie szkolenia pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osieku z dnia 12 października 2009 r. INSTRUKCJA w sprawie szkolenia pracowników z dnia 1 października 009 r. 1 1. Szkoleniu podlegają wszyscy pracownicy Zespołu Szkół.. Szkolenie winno się odbywać zgodnie z rozporządzeniem MGiP. z dnia 7.07.004

Bardziej szczegółowo

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11

2.1. Obowiązki pracodawcy Obowiązki pracownika Regulamin pracy... 11 SPIS TREŚCI do części poradnikowej terminarza ASYSTENT BHP 2011 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika... 10 2.1. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 19. I. System ochrony pracy i jego instytucje

Spis treści. Wstęp... 19. I. System ochrony pracy i jego instytucje Spis treści Wstęp... 19 I. System ochrony pracy i jego instytucje 1. Zakladowy system ochrony pracy... 21 1.1. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy... 21 1.1.1. Rys historyczny... 21 1.1.2. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 5/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 5/2009/200 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA ORESOWEGO PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI. 1. Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23

Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 Akty normatywne... 20 CZĘŚĆ 1 OGÓLNE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY... 23 1.1. Obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami... 23 1.2. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu

8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu Strona 1 8 WYKAZ DRUKÓW I REJESTRÓW ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU 8. Wykaz druków i rejestrów zawartych w oprogramowaniu 1. Wypadki i choroby zawodowe Wypadki przy pracy: Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Świdnik, dnia 4.01.2013r FORMULARZ OFERTY wykonanie zadań służby BHP oraz PPOŻ. I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 21-040 Świdnik NIP: 712 323 52 53 Tel.081-4648701; 4648702; fax 081-4648834

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY SŁUŻBY DLA FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2013 Opracowanie programu: 1. bryg.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP PROCEDURA ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA SZKOLENIA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W DZIEDZINIE BHP Strona 1 z 6 1. Cel szkolenia Ukończenie szkolenia powinno: 1. poszerzyć, zaktualizować lub ugruntować

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY

TELEFONY ALARMOWE INNE WAŻNE TELEFONY 2 0 1 5 TELEFONY ALARMOWE 112 POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA POLICJA POGOTOWIE GAZOWE POGOTOWIE ENERGETYCZNE POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE POGOTOWIE DROGOWE 999 998 997............ INNE WAŻNE TELEFONY

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych WZORCOWY PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów... 9

Spis treści. Od Autorów... 9 Spis treści Od Autorów... 9 1. Historia bezpieczeństwa i higieny pracy... 11 1.1. Pojęcia podstawowe... 11 1.2. Przyczyny stosowania profilaktyki BHP... 13 1.3. Organizacja profilaktyki... 15 1.4. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art

KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy Przepisy ogólne dot. służby medycyny pracy KODEKS PRACY DZIAŁ DZIESIĄTY BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIEGIENY PRACY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Opracował:

Bardziej szczegółowo

POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK

POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 63/2016 Wójta Gminy Lądek z dnia 11 października 2016 POGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO INSTRUKTAŻ OGÓLNY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY LĄDEK Program

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA. warsztat Państwowej Inspekcji Pracy

WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA. warsztat Państwowej Inspekcji Pracy WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA warsztat Państwowej Inspekcji Pracy Termin: 27 październik 2017r. Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel

Bardziej szczegółowo

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik do Zarządzenia Nr 11/12 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 20 stycznia 2012r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SZCZEGÓŁOWE ZASADY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo