KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA"

Transkrypt

1 KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA DWUSEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa Studia przeznaczone dla: Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są przeznaczone dla osób, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dla osób, które pragną zdobyć niezbędne kompetencje do wykonywania zawodu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy w różnorodnych instytucjach i przedsiębiorstwach, a także nabyć umiejętności prowadzenia szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Cel studiów: Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie kompetencji merytorycznych i psychodydaktycznych niezbędnych dla zdobycia świadectwa dającego uprawnienia do wykonywania w zakładzie pracy czynności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kompetencje do prowadzenia szkoleń z pracownikami w tym zakresie. KRAKÓW 2007

2 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE 1. ZAOCZNE PODYPLOMOWE STUDIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa funkcjonujące w KRAKOWSKIEJ SZKOLE WYŻ- SZEJ im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, stanowią formę kształcenia ustawicznego oraz metodycznego i merytorycznego dla osób, którzy pragną uzyskać bądź podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny. 2. Konstrukcja programu studiów umożliwia słuchaczom zdobywanie wiedzy humanistycznej i specjalistycznej oraz umiejętności praktycznych, rozszerzających i pogłębiających kompetencje. Kończąc studia podyplomowe słuchacz powinien: znać i interpretować oraz stosować w praktyce podstawowe ustawy, przepisy oraz normy krajowe i unijne z zakresu bezpieczeństwa pracy; posiąść wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu służby bhp w zakładzie pracy; dysponować wiedzą o czynnikach zagrażających bezpieczeństwu w środowisku pracy; opanować umiejętność szacowania ryzyka związanego z zagrożeniami środowiska pracy; umieć sporządzić dokument bezpieczeństwa dla danego przedsiębiorstwa; potrafić projektować, wdrażać i eksploatować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z PN-N 18001; potrafić zorganizować i przeprowadzić wewnętrzny audyt bezpieczeństwa; znać zasady opracowania procedur postępowania na wypadek szczególnego zagrożenia i awarii; przyswoić sobie procedury ratownictwa medycznego; posiąść wiedzę pedagogiczną i umiejętności dydaktyczne pozwalające zorganizować i przeprowadzić szkolenie w zakresie BHP oraz efektywnie komunikować się w celu wyjaśniania istoty zagrożeń w środowisku pracy; 3. Studia podyplomowe realizowane są w systemie zaocznym w formie ośmiu dwudniowych zjazdów w semestrze - łącznie 200 godzin dydaktycznych. Sesje odbywać się będą w soboty i niedziele (lub w inne dni tygodnia), dwa razy w miesiącu (lub częściej). Kryterium przyjęcia stanowi posiadanie dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich lub wyższych studiów zawodowych. 4. Przyjęto, że absolwenci Zaocznych Podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przyjętego przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

3 II. TEMATYKA STUDIÓW Bloki tematyczne studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa i ich wymiar Ogółem Semestr pierwszy Semestr drugi Lp BLOKI TEMATYCZNE. godz. Wykł. Ćwicz Z/E Wykł. Ćwicz Z/E 1. Podstawy prawne ochrony pracy Z/E Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną ZE 2. Pracy 3. Problemy bezpieczeństwa i higieny Z/E pracy 4. Ochrona pracy i środowiska Z/E 5. Psychospołeczne i pedagogiczne elementy E BHP Seminarium dyplomowe 10 Z RAZEM B. Przedmioty nauczania studiów podyplomowych BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY z elementami dydaktyki bezpieczeństwa i ich wymiar Lp PRZEDMIOTY NAUCZANIA System prawnej ochrony pracy w Polsce: System i cele ochrony pracy Nadzór nad warunkami pracy Źródła i pojęcie prawa ochrony pracy, Prawo w zakresie BHP w Polsce i UE, Przepisy BHP, Stosunek pracy i jego prawne konsekwencje, Ochrona pracy kobiet i młodocianych, Odpowiedzialność prawna w zakresie BHP, Zakres i tryb działania PIP i PIS, System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Polityka BHP w państwie i zakładach pracy, Struktura organizacyjna systemu BHP, Organizacja służby BHP w zakładzie pracy, Przepisy i dokumentacja BHP w zakładzie pracy, Planowanie BHP, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby, Zarządzanie jakością w BHP - wdrażanie norm ISO, Ryzyko zawodowe, Kiedy i kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego? Ogółem Semestr pierwszy Semestr drugi godz. Wykł. Ćw Z/E Wykł. Ćw Z/E E E

4 Ocena ryzyka zawodowego w zarządzaniu, Metody oceny ryzyka zawodowego, Zasady dokumentowania ryzyka zawodowego, Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy: Ergonomia - podstawowe pojęcia i definicje, Elementy informacyjne i sterownicze, Organizacja stanowisk pracy, BHP - identyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników w środowisku pracy: Czynniki niebezpieczne w procesie pracy: Zagrożenia substancjami toksycznymi, substancjami drażniącymi i uczulającymi, substancjami rakotwórczymi. Zagrożenia pyłami przemysłowymi i czynniki mutagennymi i teratogennymi, Zagrożenia biologiczne, zagrożenia pożarowe i wybuchowe, Czynniki szkodliwe i uciążliwe: Szkodliwe czynniki biologiczne, promieniowanie elektromagnetyczne, laserowe, jonizujące (a, b, g). Aerozole w środowisku pracy. Hałas, wibracja, oświetlenie. Zagrożenia elementami ruchomymi, ostrymi, wystającymi i luźnymi. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń elektrycznych i pracach spawalniczych. Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi. BHP w budynkach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy: Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w budynkach użyteczności publicznej, Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w budynków i pomieszczeniach pracy oraz pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy, Plan BIOZ, BHP - zagrożenia w systemach logistycznych - zasady: Techniczne bezpieczeństwo pracy: BHP w procesach składowania i eksploatacji urządzeń magazynowych. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach podlegających Dozorowi Technicznemu. BHP przy eksploatacji środków transportu i transportu technologicznego - UDT, UBT, BHP przy pracy z TŚP: BHP przy wykorzystywaniu, przemieszczaniu i składowaniu materiałów niebezpiecznych. Zagrożenia związane z logistyką odpadów, Wypadki przy pracy. Elementy prowadzenia akcji ratowniczych: Zagrożenia, okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, choroby zawodowe, Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka, Dokumentacja powypadkowa, Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Współdziałanie służb ratowniczych, Z E Z Z E

5 Pierwsza pomoc powypadkowa - sposoby udzielania pierwszej pomocy, Profilaktyczne badania lekarskie w zakładzie pracy, orzecznictwo lekarskie, Ochrona przeciwpożarowa: Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej: Przeciwpożarowe wymagania budowlane i drogi pożarowe. Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych oraz instalacji i urządzeń technologicznych. Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy: Prace niebezpieczne pod względem pożarowym. Kontrola spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Ustalanie przyczyn i okoliczności powstania pożarów. Tworzenie warunków ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, Ochrona środowiska naturalnego: Ekologiczne, społeczne i polityczne uwarunkowania działalności gospodarczej i ochrony środowiska, Prawne podstawy ochrony środowiska, Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, Monitoring środowiska, Psychospołeczne i pedagogiczne elementy BHP System społeczny a kształtowanie bezpiecznych zachowań i warunków pracy, Psychologiczne podstawy wykonywania pracy Fizjologiczne podstawy bezpiecznej pracy, Organizacja i metodyka szkoleń BHP: wstępnych, okresowych i specjalistycznych, Dokumentowanie szkolenia, Z E E Seminarium dyplomowe Obr. RAZEM

6 Prowadzący zajęcia Ogółem Prowadzący zajęcia PRZEDMIOTY NAUCZANIA godz. System prawnej ochrony pracy w Polsce: Ppłk prof. nadz. dr Mirosław Tokarski System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ergonomia w kształtowaniu warunków 5 3. pracy 4. BHP - identyfikacja niebezpiecznych i 25 szkodliwych czynników w środowisku pracy BHP w budynkach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy BHP - zagrożenia w systemach logistycznych - zasady Wypadki przy pracy. Elementy prowadzenia akcji ratowniczych Ochrona przeciwpożarowa Ochrona środowiska naturalnego 10 Dr inż. Waldemar Kozaczyński Lp Psychospołeczne i pedagogiczne elementy BHP 24 Prof. KSW dr Janusz Ziarko Seminarium dyplomowe 10 Prof. KSW dr Janusz Ziarko Dr inż. Waldemar Kozaczyński; Razem 200 Opracował Prof. KSW dr Janusz ZIARKO

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240. DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 8 lipca 2014 r. Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 240 DECYZJA Nr 289/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek

Podstawy. działalności handlowej. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Elżbieta Przydatek Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej Poradnik metodyczny dla nauczyciela w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej Projekt okładki: Studio GRAVITE, Olsztyn Redakcja:

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy, prowadzona przez ośrodki i instytucje szkoleniowe Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo