BHP w praktyce Wydanie XV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BHP w praktyce Wydanie XV"

Transkrypt

1 Bogdan Rączkowski BHP w praktyce Wydanie XV Stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Zakres obowiązków i uprawnień pracodawców, pracowników oraz osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy Uprawnienia pracodawcy Obowiązki pracownika Uprawnienia pracownika Obowiązki kierownika komórki organizacyjnej NADZÓR NAD WARUNKAMI PRACY Nadzór nad warunkami pracy Państwowa Inspekcja Pracy Zadania Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy Karanie winnych wykroczeń przeciwko prawom pracownika Państwowa Inspekcja Sanitarna Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Urząd Dozoru Technicznego Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego Uprawnienia pracowników Urzędu Dozoru Technicznego Związki zawodowe Zakres działania zakładowej organizacji związkowej Uprawnienia związków zawodowych Zakładowa organizacja związkowa Społeczna Inspekcja Pracy Zadania Społecznej Inspekcji Pracy Uprawnienia Społecznej Inspekcji Pracy CERTYFIKACJA Wstęp Dyrektywy nowego podejścia Ocena zgodności Wymagania zasadnicze Certyfikacja Znak zgodności Deklaracja zgodności Odpowiedzialność producenta System kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu Normalizacja Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Certyfikat i znak zgodności z Polską Normą System notyfikacji norm i aktów prawnych Notyfikacja OBIEKTY BUDOWLANE I POMIESZCZENIA PRACY Obiekty budowlane Podstawowe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków Opiniowanie dokumentacji projektowej Wymagania w stosunku do rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Przekazanie obiektu budowlanego do użytkowania

3 Utrzymanie obiektów budowlanych Książka obiektu budowlanego Kontrole obiektu budowlanego Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne i środki higieny osobistej Ogólne wymogi dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych Warunki zabezpieczenia budynków przed pożarem i wybuchem Odporność pożarowa budynków Wymagania dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe Zapewnienie bezpieczeństwa ewakuacji ludzi z pomieszczeń i budynków Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy Zasady rozmieszczania sprzętu Przeglądy i konserwacja Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru Ochrona odgromowa Klasyfikacja Źródła i typy uszkodzeń obiektu Typy strat Ocena ryzyka Budowa urządzenia piorunochronnego Zakres przeglądów Kolejność przeglądów Pomieszczenia pracy Oświetlenie Wentylacja pomieszczeń pracy Ogrzewanie pomieszczeń pracy Normy pomieszczeń pracy Inne wymogi dla pomieszczeń pracy PROFILAKTYCZNA OCHRONA ZDROWIA Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych Ogólne zasady oraz metody likwidacji lub ograniczenia wpływu niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w procesie pracy Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia i rakotwórczych. Zasady i częstotliwość Czynniki szkodliwe Częstość przeprowadzania badań Rejestracja wyników Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych Profilaktyczne badania lekarskie Badania wstępne Badania okresowe Badania kontrolne Służba medycyny pracy Badania sanitarne Badanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami Badania psychologiczne Posiłki profilaktyczne i napoje Zasady wydawania posiłków profilaktycznych

4 5. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH Zagrożenia elementami ruchomymi i luźnymi, ostrymi i wystającymi Dobór typów osłon Zagrożenia związane z przemieszczaniem się ludzi Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami dolnymi do stref niebezpiecznych Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych Dojścia i przejścia do maszyn Pomosty robocze i przejścia Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla drabin przenośnych Teren zakładu pracy Drogi w zakładzie pracy Podstawowe wymagania bezpieczeństwa dla dróg, przejść i dojazdów pożarowych Zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym Wiadomości ogólne Wpływ rodzaju prądu na człowieka Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) Ochrona przed dotykiem pośrednim Organizacyjne środki ochrony przed porażeniem Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie dodatkowych kwalifikacji Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wybranych pracach eksploatacyjnych Wykonywanie prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Zagrożenie poparzeniem Zagrożenia pożarowe i wybuchowe Ocena zagrożenia wybuchem Minimalne wymagania dla stanowisk pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Ogólne metody zapobiegania pożarom i wybuchom Ochrona zdrowia młodocianych CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH I UCIĄŻLIWYCH Czynniki fizyczne Hałas Hałas słyszalny Źródła hałasu Natężenie hałasu Rodzaje hałasu Dopuszczalne wartości hałasu Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Hałas infradźwiękowy Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Hałas ultradźwiękowy Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona zdrowia młodocianych Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas i drgania Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia hałasem Profilaktyka

5 Profilaktyka medyczna Wibracja Drgania mechaniczne Zakres częstotliwości Czas oddziaływania drgań na organizm człowieka Kierunek oddziaływania drgań Wartości normatywne Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne Obowiązki pracodawcy w przypadku zagrożenia drganiami mechanicznymi Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Oddziaływanie wibracji na organizm Profilaktyka medyczna Działania profilaktyczne Mikroklimat środowisko termiczne Mikroklimat umiarkowany Mikroklimat gorący Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Mikroklimat zimny Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Oddziaływanie mikroklimatu na organizm Aklimatyzacja Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka medyczna Promieniowanie elektromagnetyczne Częstotliwość pomiarów Oznakowanie pól elektromagnatycznych Wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm ludzki Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka medyczna Promieniowanie optyczne Źródła promieniowania optycznego Obowiązki pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Program działań organizacyjno-technicznych Szkolenie w zakresie bhp Narażenie pracowników Profilaktyka medyczna Promieniowanie widzialne VIS (ang. visible) Ochrona zdrowia młodocianych Profilaktyka medyczna Promieniowanie podczerwone IR (ang. infrared) Narażenie pracowników Ochrona zdrowia młodocianych Ochrona przed promieniowaniem IR Profilaktyka medyczna Promieniowanie nadfioletowe UV (ang. ultraviolet) Oddziaływanie promieniowania UV na człowieka Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Źródła promieniowania UV Ochrona przed promieniowaniem UV Profilaktyka medyczna Promieniowanie laserowe Klasy laserów Zagrożenia przy pracy z laserem

6 Ochrona przed promieniowaniem laserowym Profilaktyka medyczna Promieniowanie jonizujące Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka Narażenie zawodowe na promieniowanie jonizujące Graniczne dawki promieniowania Ocena narażenia Ochrona zdrowia młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Źródła promieniowania jonizującego System ochrony radiologicznej Ewidencja otrzymanych przez pracownika dawek promieniowania Warunki bezpiecznej pracy Szkolenie pracowników w zakresie bhp Zabezpieczenie pracowników przed promieniowaniem jonizującym Profilaktyka medyczna Czynniki chemiczne Szkodliwe czynniki chemiczne Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Ochrona zdrowia młodocianych przy pracach w narażeniu na czynniki chemiczne Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych Ocena narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki chemiczne Profilaktyka Profilaktyka medyczna Pyły przemysłowe w środowisku pracy Oddziaływanie pyłów na organizm ludzki Ocena narażenia na pył przemysłowy Dopuszczalne normy pyłów przemysłowych Ochrona zdrowia młodocianych Ochrona przed nadmiernym pyleniem Profilaktyka medyczna Pyły azbestu Użytkowanie wyrobów azbestowych Usuwanie lub naprawa wyrobów zawierających azbest Wykorzystywanie wyrobów i instalacji zawierających azbest i czyszczenie instalacji i urządzeń Plan kontroli jakości powietrza Wymagania techniczne w zakresie oczyszczania Instalacje lub urządzenia zawierające azbest. Oznakowanie Pakowanie, transport i składowanie Podstawowe obowiązki pracodawcy Odzież ochronna i środki ochrony indywidualnej Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Książeczka badań profilaktycznych i okresowe badania lekarskie pracowników narażonych na działanie azbestu Oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest Czynniki biologiczne Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych Obowiązki pracodawcy Ocena ryzyka zawodowego Profilaktyka Szkolenie pracowników w zakresie bhp Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia kobiet

7 10 Profilaktyka medyczna Czynniki psychofizyczne Obciążenie fizyczne Ocena obciążenia pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego Podnoszenie i dźwiganie ciężarów Normy transportu ręcznego dla dorosłych Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych Obciążenie psychiczne Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka lekarska ERGONOMIA. PROBLEMY TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE Podstawy współczesnej ergonomii Podstawowe pojęcia. Przedmiot i zadania ergonomii Główne kierunki działania ergonomii Układ człowiek praca Elementy informacyjne i sterownicze Urządzenia sygnalizacyjne Urządzenia sterownicze Ogólne wymagania dla stanowisk pracy Organizacja stanowisk pracy Fizjologiczny aspekt procesu pracy Postawa przy pracy Organizacja stanowiska pracy z komputerem Obowiązki pracodawcy PRACE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE Wstęp Prace w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w zbiornikach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych Prace poniżej poziomu gruntu Instalacje podziemne Kanały ściekowe i studzienki Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy w kanałach Prowadzenie prac w kanałach i studzienkach Zabezpieczenie prac w kanałach i studzienkach Stosowanie środków ochrony i zabezpieczeń Oczyszczalnie ścieków Kraty Przepompownie ścieków Komory fermentacyjne otwarte Roboty ziemne Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona pracy młodocianych Roboty budowlane. Prace na wysokości Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych Zagospodarowanie terenu budowy Praca na wysokości Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracach na wysokości Rusztowania budowlane Podstawowe wymagania bezpieczeństwa przy pracy na rusztowaniach

8 Tymczasowa praca na wysokości Roboty murowe i tynkowe Roboty dekarskie i izolacyjne Roboty malarskie Roboty ciesielskie Roboty zbrojarskie i betoniarskie Roboty montażowe konstrukcji stalowych Roboty rozbiórkowe Roboty budowlane wykonywane z użyciem materiałów wybuchowych Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Ochrona pracy młodocianych Profilaktyka lekarska Prace spawalnicze Spawanie gazowe Pomieszczenie spawalni Węże do gazów Palniki do spawania i cięcia Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Magazynowanie gazów palnych Magazynowanie gazów płynnych Gazy utleniające Oznakowanie butli z gazami Znakowanie butli Wytwornice acetylenowe Zasady bezpiecznej pracy z wytwornicami acetylenowymi Wymagania bhp dla acetylenowni Spawanie łukiem elektrycznym Podstawowe procesy spawania łukowego Wpływ czynników szkodliwych i uciążliwych Profilaktyka Zasady bezpiecznej eksploatacji spawarek elektrycznych Prace wewnątrz zbiorników Uprawnienia spawaczy Kwalifikacje spawaczy Ochrona pracy młodocianych Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet Profilaktyka lekarska Zabezpieczenie przeciwpożarowe procesów spawalniczych Dokumentowanie prac spawalniczych Transport towarów niebezpiecznych Klasy materiałów niebezpiecznych Oznakowanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne Warunki dopuszczenia pojazdu do przewozu Uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych Nadzór i kontrola Załadunek, rozładunek i manipulowanie ładunkiem Zakazy ładowania razem Dokumenty wymagane przy przewozie Opakowania materiałów niebezpiecznych Rodzaje opakowań Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pracujących pod ciśnieniem Kwalifikacje osób wytwarzających, obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne Rodzaje urządzeń technicznych, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji Eksploatacja urządzeń ciśnieniowych Kotłownie

9 Bogdan Rączkowski BHP w praktyce 12 Stanowisko robocze Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach z użyciem materiałów niebezpiecznych Znaki i sygnały bezpieczeństwa Definicje Podstawowe zasady stosowania znaków i sygnałów bezpieczeństwa Wymagania dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa Wymagania dotyczące oznaczania przeszkód, niebezpiecznych miejsc i dróg Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych Wymagania dotyczące stosowania komunikatów słownych Wymagania dotyczące stosowania sygnałów ręcznych Substancje chemiczne i ich mieszaniny Wstęp System REACH Wstęp Rejestracja Ocena Udzielanie zezwoleń Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny Sposób sporządzania karty charakterystyki Wymagania dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin wynikające z przepisów krajowych Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin Klasyfikacja na podstawie właściwości fizykochemicznych Klasyfikacja na podstawie toksyczności Klasyfikacja na podstawie analizy skutków specyficznych dla zdrowia człowieka Klasyfikacja na podstawie analizy skutków oddziaływania na środowisko Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz ich numery Dodatkowe zwroty wskazujące szczególny rodzaj zagrożenia dla ludzi lub środowiska stwarzanego przez środki ochrony roślin, ich numery oraz kryteria stosowania Kryteria doboru dodatkowych zwrotów określających warunki bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin Wykaz substancji niebezpiecznych Inspektor ds. Substancji i Preparatów Chemicznych CLP (Classification, Labelling, Packaging of substances and mixtures) System GHS (Globally Harmonized System) Terminy obowiązywania przepisów CLP Kryteria i sposoby klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych (CLP) Zagrożenia fizyczne Materiały wybuchowe Gazy łatwopalne Wyroby aerozolowe łatwopalne Gazy utleniające Gazy pod ciśnieniem Substancje ciekłe łatwopalne Substancje stałe łatwopalne Substancje i mieszaniny samoreaktywne Substancje ciekłe piroforyczne Substancje stałe piroforyczne Substancje i mieszaniny samonagrzewające się Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne Substancje ciekłe utleniające Substancje stałe utleniające Nadtlenki organiczne Substancje powodujące korozję metali Zagrożenia dla zdrowia Toksyczność ostra Działania żrące/drażniące na skórę

10 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działania mutagenne na komórki rozrodcze Rakotwórczość Działanie szkodliwe na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe powtarzane narażenie Zagrożenie spowodowane aspiracją Zagrożenia dla środowiska Substancje stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego Oznakowanie opakowań substancji i mieszanin chemicznych Wymiary i wygląd elementów etykiety Szczególne zasady dotyczące oznakowania opakowań zewnętrznych, opakowań wewnętrznych i opakowań jednostkowych Kryteria kwalifikowania zakładu pracy stosującego substancje niebezpieczne do grup ryzyka Czynniki rakotwórcze i mutagenne Badania i pomiary czynników rakotwórczych Obowiązki pracodawcy Opieka lekarska Rejestracja czynników rakotwórczych Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym MASZYNY I INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE Maszyny i inne urządzenia techniczne Wymagania ogólne Układy sterowania Elementy maszyny Osłony i urządzenia ochronne Zasilanie Czynniki niebezpieczne i szkodliwe Informacje dodatkowe Instrukcje Zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące niektórych rodzajów maszyn Maszyny przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi Maszyny przenośne Procedury oceny zgodności Badanie typu WE Pełne zapewnienie jakości Dokumentacja techniczna maszyny Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur oceny zgodności (załącznik nr 5 do rozporządzenia) Podstawowe zagrożenia w trakcie użytkowania maszyn Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Wymagania dotyczące użytkowania maszyn Minimalne wymagania dotyczące maszyn Elementy sterownicze Uruchomienie i zatrzymanie maszyny Ochrona przed zagrożeniami Konserwacja maszyn Zabezpieczenia maszyn, konstrukcje ochronne maszyn Kontrola maszyn Współdziałanie pracodawcy z pracownikami w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Ogólne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń Elementy sterownicze maszyn i urządzeń produkcyjnych Siedziska do maszyn i urządzeń produkcyjnych

11 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna Wykaz maszyn do obróbki drewna, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności Wymagania ogólne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Pilarki tarczowe Pilarki taśmowe Strugarki wyrówniarki i grubiarki Frezarki Pilarki ramowe (traki) pionowe Obrabiarki do metali Tokarki Frezarki Wiertarki Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym TRANSPORT WEWNĘTRZNY I MAGAZYNOWANIE Transport wewnątrzzakładowy Podstawowe ogólne zasady bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń transportowych Transport ręczny Podstawowe wymogi BHP przy transporcie ręcznym Obowiązki pracodawcy przy organizacji prac transportowych Instrukcja bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu przedmiotów nieporęcznych, niestabilnych itp Ocena ryzyka przy pracach transportowych Rodzaje transportu ręcznego Urządzenia do podnoszenia ciężarów Zasady bezpieczeństwa przy przemieszczaniu ładunków z użyciem ręcznie napędzanych dźwignic Urządzenia do przenoszenia ciężarów Urządzenia do przewożenia ciężarów Transport jezdniowy mechaniczny Transport mechaniczny Wymagania dotyczące użytkowania maszyn do podnoszenia ładunków Transport kołowy jezdniowy Wózki jezdniowe o napędzie silnikowym Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. Sprzęt ochrony osobistej Samochody ciężarowe Transport dźwignicowy Służba eksploatacyjna Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji Konserwacja urządzeń technicznych Żuraw Suwnice Zawiesia budowlane. Wymagania bezpieczeństwa Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego Transport za pomocą przenośników Ogólne wymagania bezpieczeństwa Magazynowanie Wyposażenie magazynu Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy pracy z urządzeniami magazynowymi Wytyczne dotyczące magazynowania towarów uwzględniające bezpieczeństwo pożarowe

12 11. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w zakresie szkolenia BHP Obowiązki pracownika w zakresie szkolenia BHP Zasady szkolenia pracodawców i pracowników w zakresie BHP Szkolenie wstępne Instruktaż ogólny Instruktaż stanowiskowy Sprawdzenie wiadomości Szkolenie okresowe Czasokresy i formy szkolenia Egzamin WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE Wypadki przy pracy Pojęcie wypadku przy pracy Nagłość zdarzenia Uraz Przyczyna zewnętrzna Związek z pracą Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy Nagłość zdarzenia Przyczyna zewnętrzna Związek z pracą Wypadki zrównane z wypadkami przy pracy Rodzaje wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Obowiązki pracodawcy Udzielanie pierwszej pomocy Obowiązki pracownika Zgłoszenie wypadku Postępowanie powypadkowe Czynności dokonywane przez zespół powypadkowy Wypadek na terenie innego zakładu pracy Protokół powypadkowy sporządzanie Zatwierdzenie protokołu powypadkowego Środki profilaktyczne Rejestracja wypadków przy pracy Statystyczna karta wypadku przy pracy Objaśnienia, klasyfikacje i oznaczenia kodowe do wypełnienia statystycznej karty wypadku (Z-KW) Klasyfikacja zawodów i specjalności Wypadki przy pracy powstałe w okresie ubezpieczenia Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Wypadki lub choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach Wypadki w drodze do pracy i z pracy Definicje Zawiadomienie o wypadku Choroby zawodowe Ocena narażenia zawodowego Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej Rozpoznanie choroby zawodowej Procedura odwoławcza Stwierdzenie choroby zawodowej Choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

13 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie Przekazanie dokumentacji przez płatnika Orzeczenie o uszczerbku na zdrowiu Dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego Przedawnienie roszczeń Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ. ODZIEŻ OCHRONNA. ODZIEŻ ROBOCZA Środki ochrony indywidualnej Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Ocena zgodności oraz sposób oznakowania środków ochrony indywidualnej Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej Odzież i obuwie robocze Pranie odzieży roboczej Środki ochrony indywidualnej Dobór środków ochrony indywidualnej Podział środków ochrony indywidualnej Odzież ochronna Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie odzieży ochronnej Środki ochrony kończyn dolnych Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn dolnych Środki ochrony kończyn górnych Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony kończyn górnych Środki ochrony głowy Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony głowy Środki ochrony twarzy i oczu Znakowanie Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony twarzy i oczu Środki ochrony słuchu Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony słuchu Środki ochrony układu oddechowego Klasyfikacja sprzętu w zależności od zasady działania Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony układu oddechowego Środki izolujące cały organizm Środki ochrony przed upadkiem z wysokości Klasyfikacja środków ochrony przed upadkiem z wysokości Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony przed upadkiem z wysokości Dermatologiczne środki ochrony skóry Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie dermatologicznych środków ochrony skóry

14 14. ORGANIZACJA I METODY PRACY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Organizacja służby BHP Obowiązek tworzenia służby BHP Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP Zadania służby BHP Okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy Inne zadania służby BHP Uprawnienia służby BHP Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Wstęp Polityka bezpieczeństwa pracy Planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa pracy Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy Struktura organizacyjna, odpowiedzialność i uprawnienia Zapewnienie środków Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Przepływ informacji Dokumentacja Zarządzanie ryzykiem zawodowym. Ocena ryzyka zawodowego Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego Osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego Identyfikacja zagrożeń Oszacowanie ryzyka zawodowego Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego Monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochronnych Przegląd i weryfikacja oceny ryzyka zawodowego Dane statystyczne w zakresie warunków pracy Sprawozdanie o warunkach pracy Z PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy Zranienia Krwotoki Złamania Zwichnięcia Urazy termiczne Oparzenia Odmrożenia Porażenie prądem elektrycznym Sztuczne oddychanie metodą usta usta Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) Zatrucia chemiczne DODATEK Wykaz ważniejszych aktów prawnych Nadzór nad warunkami pracy Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy Ochrona przeciwpożarowa Maszyny i inne urządzenia techniczne Eksploatacja instalacji i urządzeń elektroenergetycznych Urządzenia ciśnieniowe Urządzenia transportowe Profilaktyczna ochrona zdrowia

15 Substancje i preparaty chemiczne Procesy pracy Atomistyka Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szkolenie w zakresie BHP Służba BHP System oceny zgodności Inne Wykaz ważniejszych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Obiekty budowlane i pomieszczenia. Ochrona przeciwpożarowa Instalacje elektroenergetyczne Wentylacja. Ogrzewnictwo Transport Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany Ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi Ochrona przed zagrożeniami wypadkowymi Sprzęt ochrony indywidualnej Normalizacja i certyfikacja oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Literatura Karta zgłoszenia pracodawcy do PIP Karta zgłoszenia jednostki lokalnej do PIP Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wykaz rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej Wykaz adresowy Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz biur terenowych PIP Urzędy Dozoru Technicznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wykaz adresów członków Zarządu Głównego OSPS BHP Główna Komisji Rewizyjna OSPS BHP Główny Sąd Koleżeński OSPS BHP Wykaz adresów oddziałów i ich prezesów Inne stowarzyszenia pracowników służby BHP Wykaz ośrodków toksykologicznych (ostrych zatruć) Wykaz Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy Wykaz Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu Wykaz jednostek certyfikujących (wg wykazu Polskiego Centrum Akredytacji) Przedrostki jednostek miar układu SI SKOROWIDZ WKŁADKA Znaki bezpieczeństwa Ochrona i higiena pracy Znaki nakazu plansza I Uzupełnienie znaków ochrony i higieny pracy plansza I Znaki zakazu plansza II Znaki ostrzegawcze plansza III Znaki ewakuacyjne, znaki informacyjne lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa.... plansza IV Znaki bezpieczeństwa Ochrona przeciwpożarowa plansza V Kodowanie barwne butli gazowych plansza V Transport materiałów niebezpiecznych Nalepki ostrzegawcze plansza VI, VII Znaki i symbole ostrzegawcze określające kategorie niebezpieczeństwa plansza VII GHS (Globally Harmonized System) plansza VII 18

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE

PLAKATY NIE RÓB TEGO KOLEGO! INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE NIE RÓB TEGO KOLEGO! PLAKATY INSTRUKTAŻOWO-SZKOLENIOWE symbol BPL0001 Zakaz przejścia BPL0002 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony BPL0003 Zakaz uruchamiania maszyny (urządzenia) BPL0004 Zakaż używania drabiny

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł

PROMOCJE. Wypadki przy pracy (film) Halina Wojciechowska-Piskorska. Anna Obuchowska. cena katalogowa 300 zł PROMOCJE Wypadki przy pracy (film) 55:30 min format DVD cena: od 125,00 zł + 23% VAT* symbol VD722 Wypadki przy pracy (analiza przypadków, kwalifikowanie wypadków, postępowanie powypadkowe, przykład dokumentacji).

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r.

Z-10. Sprawozdanie o warunkach pracy. za 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer indentyfikacyjny REGON Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy za 2014 r. Portal

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A.

I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. 8. INFORMACJA O PLANIE BIOZ I. WARUNKI PRZYGOTOWANIA ł PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH A. Wymogi ogólne Prowadzenie robót budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony pracy regulowane jest

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY OPRACOWAŁ: DARIUSZ SCZANIECKI LITERATURA: - BHP w praktyce Bogdan Rączkowski Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEOSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja o BiOZ. Rozbiórka obiektu na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec. Wniosek nr DZP/03/A/09/2011. Strona 1 z 14 Rozbiórka budynku hotelu robotniczego nr inw. 78/16, na terenie Toru Wyścigów

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.03.47.401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie

Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie E F FA T Wytyczne do oceny warunków pracy w rolnictwie (Ocena ryzyka zawodowego według 89/391/EWG) Zrealizowano dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera

Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera Ryszard Bryła główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., wykładowca, szkoleniowiec, autor publikacji z zakresu BHP Instruktaż stanowiskowy dla sprzedawcy-kasjera W artykule przedstawiono ogólne

Bardziej szczegółowo