Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited"

Transkrypt

1 Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają zastosowanie do wszystkich Klientów począwszy od 23/10/ Definicje i interpretacja: Rachunek Dodatkowa karta Posiadacz dodatkowej karty Umowa inny niż rachunek depozytowy, nieoprocentowany rachunek związany z Kartą i prowadzony wyłącznie w celu realizacji Transakcji. każda dodatkowa karta, która została wystawiona w dowolnym momencie po udanej rejestracji Rachunku. osoba będąca posiadaczem Dodatkowej karty. bezterminowa umowa pomiędzy Klientem a firmą Transact Payments Limited uwzględniająca niniejsze warunki, z późniejszymi zmianami. Autoryzowany akt autoryzacji przekazu płatniczego przy użyciu Karty oraz (i) kodu PIN lub (ii) kodu CVX i daty ważności lub (iii) podpisu Posiadacza karty. Dostępne saldo wartość dostępnych niewydatkowanych środków na Rachunku. Dzień roboczy poniedziałek do piątku od godziny 9.00 do czasu środkowoeuropejskiego, w wyłączeniem świąt bankowych i państwowych w Polsce i Gibraltarze. Karta Klient Tabela opłat i limitów Opłata Karta Instant Issue KYC fizyczne urządzenie powiązane z elektronicznie przechowywaną wartością pieniężną w formie roszczenia w stosunku do firmy Transact Payments Limited i/lub fizyczny lub cyfrowy mechanizm zapewniający dostęp do Rachunku, który został wydany przez firmę Transact Payments Limited, by umożliwić realizację Transakcji, i który w zależności od kontekstu obejmuje każdy lub wszystkie z następujących elementów: (1) Kartę podstawową, (2) Dodatkową kartę, (3) Kartę wirtualną, (4) Kartę spersonalizowaną, (5) Kartę Instant Issue oraz (6) każdą kartę przekazaną Klientowi przez firmę Transact Payments Limited w zamian za Kartę. osoba, której wniosek o Usługi płatnicze został rozpatrzony pozytywnie, której firma Transact Payments Limited wydała przynajmniej jedną Kartę oraz która jest odpowiedzialną osobą pod względem prawnym i finansowym, na rzecz której firma Transact Payments Limited świadczy Usługi płatnicze. Zwrot Klient oznacza samego Klienta i/lub każdą osobę, której Klient udostępnił Kartę jako Posiadaczowi dodatkowej karty zgodnie z niniejszymi Warunkami. załącznik do niniejszej Umowy. każda opłata należna ze strony Klienta, o której mowa w Tabeli opłat i limitów. wydawana od ręki niespersonalizowana karta, którą można użytkować w ramach niższych określonych limitów dotyczących uzupełniania, transakcji i spłaty. ang. Know Your Client Poznaj swojego klienta wymagania dotyczące znajomości Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

2 klientów oraz informacji o klientach regulowanych podmiotów lub form działalności. Okres przedawnienia oznacza 6 lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy. Punkt handlowousługowy sprzedawca detaliczny lub inna osoba akceptująca zapłatę w formie elektronicznej (epieniądz). Usługi płatnicze oznaczają wszystkie usługi płatnicze i usługi związane z pieniądzem elektronicznym, a także powiązane usługi udostępniane Klientowi i/lub Posiadaczom karty dodatkowej poprzez Rachunek i/lub Kartę. Karta fizyczna karta spersonalizowana, która może być stosowana w Transakcjach online i offline. spersonalizowana Karta podstawowa pierwsza Karta wystawiona Klientowi przez firmę Transact Payments Limited w wyniku rejestracji Rachunku. Uzupełnienie Program Transakcja Nazwa użytkownika i hasło dodanie środków na Rachunek Klienta. MasterCard lub Visa w zależności od sytuacji oraz informacji na Karcie. realizacja lub próba wykonania (i) płatności lub zakupu towarów lub usług w Punkcie handlowo-usługowym, w który dokonywana jest płatność (w całości lub częściowo) przy użyciu Usług płatniczych, z uwzględnieniem sytuacji, w której zapłata dokonywana jest przez internet, telefonicznie lub w formie przekazu pocztowego albo (ii) wypłaty gotówki z bankomatu lub banku przy użyciu Karty spersonalizowanej połączona z naliczeniem opłat z tytułu wypłaty środków przez firmę Transact Payments Limited lub stronę trzecią. zestaw osobistych kodów wybranych przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usług płatniczych. Karta wirtualna karta nieposiadająca fizycznej formy, której zastosowanie ogranicza się do zakupów internetowych, telefonicznych lub przy użyciu przekazu pocztowego. 2. Kontakt z firmą Transact Payments Limited Kartami można zarządzać w trybie online pod lub telefonicznie, dzwoniąc na lub by zgłosić utratę lub kradzież Karty. W każdym momencie w okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo otrzymać niniejsze Warunki na żądanie bez dodatkowych opłat. 3. Umowa, Karta i Rachunek Klienta 3.1. Kartę wydaje i Usługi płatnicze dostarcza firma Transact Payments Limited zarejestrowana w Gibraltarze pod numerem , będąca wystawcą pieniądza elektronicznego autoryzowanym i regulowanym przez gibraltarski Urząd Nadzoru Finansowego. Firma Transact Payments Limited uzyskała także autoryzację w Polsce. Siedziba firmy: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

3 3.2. Szczegółowe dane dotyczące autoryzacji firmy Transact Payments Limited wydanej przez gibraltarski Urząd Nadzoru Finansowego dostępne są w rejestrze państwowym Komisji na stronie Firma Transact Payments Limited posiada licencję głównego członka Programów. MasterCard to zarejestrowany znak towarowy firmy MasterCard International Incorporated. Visa to zarejestrowany znak towarowy firmy Visa International Niniejsze Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Transact Payments Limited a Klientem w zakresie świadczenia Usług płatniczych. Niniejsza Umowa zawiera także istotne ostrzeżenia i informacje mogące wpływać na prawa Klienta oraz możliwości odzyskania środków. Zakłada się, że aktywując swój Rachunek, Klient akceptuje i w pełni rozumie warunki określone w niniejszej Umowie i zgadza się ich przestrzegać poprzez korzystanie z Karty i/lub potwierdzenie swojej akceptacji Karta nie jest kartą kredytową i nie jest wydawana przez bank. W momencie zakupu Karty Klient ma możliwość wyboru Karty Instant Issue, Karty wirtualnej lub Karty spersonalizowanej. W przypadku zakupu Karty wirtualnej Klient może ją w każdej chwili ulepszyć za opłatą do Karty spersonalizowanej. Następnie Klient może zachować Rachunek karty wirtualnej lub zamknąć go i korzystać wyłącznie ze swojej Karty spersonalizowanej. Bez względu na rodzaj Karty Klient może posiadać tylko jeden Rachunek z Dostępnym saldem Usługi płatnicze Klienta zostaną aktywowane dopiero po przekazaniu wymaganych informacji umożliwiających identyfikację Klienta oraz spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów dotyczących KYC oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. Firma Transact Payments Limited rejestruje takie dane i dokumenty zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wymogami prawa i organów nadzoru Klient może dokonać Uzupełnienia z zastrzeżeniem limitów określonych w Tabeli opłat i limitów. Firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zmiany limitów oraz odrzucenia Uzupełnienia. Uzupełnienie podlega stosownej opłacie Każde odwołanie do waluty (np. euro (EUR) i funta szterlinga (GBP)) oznacza kwotę, w jakiej Karta Klienta została denominowana lub jej równowartość w walucie lokalnej Dostępne saldo na Karcie i/lub Rachunku nie podlega oprocentowaniu Usługi płatnicze są to przedpłacone usługi płatnicze i nie stanowią produktu kredytowego ani bankowego. W związku z powyższym Klient jest zobowiązany zapewnić wystarczające Dostępne saldo w celu zapłaty za każdy zakup, każdą płatność lub wypłatę środków przy użyciu Usług płatniczych (z uwzględnieniem podatku VAT oraz pozostałych obowiązujących podatków, obciążeń i opłat). Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Transakcja zostanie przetworzona i jej kwota przekracza Dostępne saldo, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić kwotę takiej nadwyżki, a firma Transact Payments Limited ma prawo wstrzymać przetwarzanie wszystkich istniejących lub następnych Transakcji Niniejsza Umowa nie przyznaje Klientowi żadnych praw w stosunku do Programu, jego podmiotów powiązanych ani stron trzecich Do rejestracji Usług płatniczych uprawnione są jedynie osoby powyżej 18 roku życia. Jednak każdy Klient może udostępnić Usługi płatnicze osobie, która nie ukończyła 18 lat, za którą jednak ponosi odpowiedzialność zgodnie z postanowieniami art Niektóre Punkty handlowo-usługowe mogą nie akceptować Transakcji realizowanych przez osoby poniżej 18 roku życia. Klient odpowiada za każde wykorzystanie Usług płatniczych przez takie osoby. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

4 4. Limity usług Ograniczenia dotyczące Transakcji są uzależnione od rodzaju Karty, indywidualnych schematów użytkowania oraz profili ryzyka płatniczego. W celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz oszustwom firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych ograniczeń dotyczących płatności (z uwzględnieniem tych opublikowanych lub uwzględnionych w niniejszej Umowie) bez uprzedzenia oraz w zakresie koniecznym, by spełnić spoczywające na niej obowiązki regulacyjne. 5. Korzystanie z Usług płatniczych 5.1. Klient może korzystać z Usług płatniczych do wysokości Dostępnego salda w celu realizacji Transakcji w Punktach handlowo-usługowych odpowiedniego Programu. W przypadku braku Dostępnego salda do zapłaty za Transakcję niektóre Punkty handlowo-usługowe nie zezwalają na połączenie zapłaty przy użyciu Karty lub Rachunku z innymi formami płatności Kartę (poza Kartą wirtualną) można wykorzystywać do wypłaty środków z bankomatu i banków, które oferują taką usługę, zgodnie z postanowieniami Tabeli opłat i limitów (z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty ustalonej przez odpowiedniego operatora bankomatu lub bank), chyba że firma Transact Payments Limited poinformuje inaczej Wartość każdej Transakcji i wysokość opłat należnych ze strony Klienta na mocy niniejszej Umowy zostanie potrącona z Dostępnego salda Raz autoryzowanej Transakcji nie można wycofać. W Europejskim Obszarze Gospodarczym firma Transact Payments Limited zapewnia przekazanie zapłaty do operatora usług płatniczych danego Punktu handlowo-usługowego w ciągu jednego dnia roboczego (lub 4 dni roboczych, jeżeli Transakcja realizowana jest w walucie innej niż GBP lub EUR). Jeżeli operator usług płatniczych Punktu handlowo-usługowego mieści się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, firma Transact Payments Limited realizuje płatność tak szybko, jak to możliwe Aby zabezpieczyć Klienta i firmę Transact Payments Limited przed oszustwem, Punkty handlowousługowe i operatorzy bankomatów wymagają elektronicznej autoryzacji przed przetworzeniem każdej Transakcji. Jeżeli Punkt handlowo-usługowy lub operator bankomatu nie jest w stanie uzyskać elektronicznej autoryzacji, może nie być w stanie zatwierdzić Transakcji Klienta Firma Transact Payments Limited może odmówić autoryzacji każdej z Usług płatniczych, która mogłaby naruszyć niniejsze warunki lub, jeżeli firma Transact Payments Limited posiada uzasadnione podstawy, by podejrzewać popełnienie lub planowanie popełnienia oszustwa przez Klienta lub stronę trzecią albo innego rodzaju bezprawne lub niedozwolone wykorzystanie Usług płatniczych Usługi płatnicze podlegają opłatom zgodnie z Tabelą opłat i limitów. Opłata transakcyjna stosowana jest w odniesieniu do każdej Transakcji. Opłata z tytułu wypłaty środków stosowana jest w odniesieniu do wypłaty środków pieniężnych w bankomatach przy użyciu Karty. Ponadto wypłata środków może także podlegać obowiązującym opłatom, zasadom i przepisom odpowiedniego operatora bankomatu lub banku. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy takie dodatkowe opłaty mają zastosowanie, ponieważ po wypłacie środków nie podlegają one zwrotowi W stosownym przypadku Klient może wnioskować do firmy Transact Payments Limited o wydanie do trzech Kart dodatkowych dla Posiadaczy karty dodatkowej w ramach Rachunku Klienta. Posiadacze karty dodatkowej, za których Klient ponosi prawną odpowiedzialność, muszą mieć ukończone 13 lat. Wszyscy pozostali Posiadacze karty dodatkowej muszą mieć 18 lub więcej lat. Warunkiem rejestracji Dodatkowej karty jest przyjęcie przez Klienta do wiadomości, że firma Transact Payments Limited nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Dodatkowej karty przez jej Posiadacza w ramach Transakcji niezatwierdzonych przez Klienta. Po udanej rejestracji firma Transact Payments Limited Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

5 przyśle Klientowi Dodatkową kartę, za którą naliczy Opłatę z tytułu Dodatkowej karty. Po otrzymaniu Dodatkowej karty, Klient może przekazać ją Posiadaczowi dodatkowej karty, pod warunkiem że: i. przekaże także kopię niniejszych warunków (które są wiążące dla Klienta i Posiadacza dodatkowej karty); i iv. Dodatkowa karta będzie stosowana wyłącznie przez tą osobę; Klient zachowa Kartę podstawową; Klient poinformuje Posiadacza dodatkowej karty, że zatrzymał Kartę podstawową oraz że nadal może korzystać z Rachunku; v. Klient przekaże firmie Transact Payments Limited dodatkowe informacje i dokumenty umożliwiające przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów dotyczących KYC oraz zapobiegania praniu brudnych pieniędzy; vi. Klient autoryzuje Transakcje wykonane przez Posiadacza dodatkowej karty, który ukończył 13 rok życia Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z Usług płatniczych oraz za wszystkie opłaty poniesione przez Posiadacz(y) dodatkowej karty. Klient w dalszym ciągu jest uznawany za właściciela środków aktualnie lub w przyszłości wpłaconych na Rachunek. Korzystanie z Karty, dla której zarejestrowano Posiadacza dodatkowej karty, będzie traktowane jako potwierdzenie, że Klient przekazał Posiadaczowi dodatkowej karty niniejsze warunki, które zostały przez Posiadacza dodatkowej karty przyjęte. Klient ponosi odpowiedzialność za Transakcje, wypłatę środków z bankomatów, opłaty poniesione przez Posiadaczy dodatkowej karty. Wszystkie Transakcje wykonane przy użyciu Kart Klienta i związane z nimi opłaty realizowane są w ramach tego samego Rachunku Korzystanie z Usług płatniczych lub dostęp do nich może podlegać okazjonalnym zakłóceniom, na przykład w przypadku konieczności konserwacji systemów przez firmę Transact Payments Limited. Wszelkie problemy związane z korzystaniem z Karty lub Rachunku należy zgłaszać Obsłudze Klienta poprzez stronę internetową firmy Transact Payments Limited. Firma Transact Payments Limited postara się rozwiązać każdy problem Po aktywacji usługi Klient ma możliwość przekazania swojego Dostępnego salda lub jego części z Karty lub Rachunku Klienta na inne Karty lub Rachunki. W przypadku przekazania instrukcji przelewu środków z Rachunku Klienta na inny Rachunek wnioskowana kwota zostanie odliczona z Rachunku Klienta i uznana na Rachunku wskazanym do przekazania Dostępnego salda lub jego części. Za tego typu transakcję Klient może zostać obciążony Opłatą z tytułu przelewu między rachunkami zgodnie z Tabelą opłat i limitów. 6. Warunki korzystania z Kart w określonych Punktach handlowo-usługowych 6.1. W niektórych przypadkach firma Transact Payments Limited lub Punkty handlowo-usługowe mogą wymagać od Klienta posiadania Dostępnego salda powyżej kwoty Transakcji. Na przykład w restauracjach Klient może zostać obciążony dodatkowo 15% wartości rachunku z tytułu napiwku lub opłaty za usługę dodanej przez restaurację lub samego Klienta W niektórych przypadkach Punkty handlowo-usługowe mogą wymagać weryfikacji, czy Dostępne saldo Klienta pokrywa kwotę Transakcji, oraz uruchomić blokadę w odpowiedniej kwocie na Dostępnym saldzie Klienta, na przykład przy wynajmie samochodu. Jeżeli Punkt handlowo-usługowy dokona blokady autoryzacyjnej Rachunku Klienta, Klient nie ma dostępu do danych środków do czasu zakończenia lub zwolnienia Transakcji przez Punkt handlowo-usługowy, co może trwać do 30 dni. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

6 6.3. W przypadku korzystania z karty na stacji benzynowej, z zastrzeżeniem akceptacji Punktu handlowousługowego, Karta Klienta może podlegać blokadzie autoryzacyjnej o wstępnie ustalonej kwocie w odpowiedniej walucie. W przypadku niewykorzystania całej blokady autoryzacyjnej lub braku Dostępnego salda, by dokonać tego typu blokady, kwota blokady autoryzacyjnej może być utrzymywana przez 30 dni, zanim zostanie ponownie oddana do dyspozycji Klienta Niektóre Punkty handlowo-usługowe mogą nie akceptować płatności przy użyciu Usług płatniczych oferowanych przez firmę Transact Payments Limited. Klient jest zobowiązany sprawdzić politykę każdego Punktu handlowo-usługowego. Firma Transact Payments Limited nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za odmowę akceptacji płatności przy użyciu oferowanych przez nią Usług płatniczych przez Punkt handlowo-usługowy. 7. Zarządzanie Rachunkami i ich ochrona 7.1. Klient ponosi odpowiedzialność za swoją Kartę, Nazwę użytkownika, PIN i hasła do Rachunku. Karty ani danych zabezpieczających Rachunek nie należy przekazywać innym osobom Klient jest zobowiązany przechowywać numer swojego Rachunku, PIN, Nazwę użytkownika i hasło w bezpieczny sposób w innym miejscu niż Kartę lub zapisać numer swojej Karty i nie przekazywać go innym osobom. W związku z powyższym: i. należy zapamiętać swój PIN bezzwłocznie po jego otrzymaniu, a następnie zniszczyć przesyłkę pocztową lub inny autoryzowany komunikat, w którym go przekazano; i iv. nie należy zapisywać swojego numeru PIN na Karcie ani rzeczach zazwyczaj przechowywanych wraz z Kartą; należy zachować PIN w tajemnicy i nie stosować go, gdy ktoś inny patrzy; nie należy ujawniać swojego numeru PIN żadnej osobie poza jego ustnym ujawnieniem (nie na piśmie) osobie upoważnionej (na mocy art. 5.8) do korzystania z Karty lub Rachunku Użytkownik Karty (Kart) jest zobowiązany złożyć swój podpis na pasku podpisu na każdej Karcie spersonalizowanej bezzwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli Karta umożliwia wypłatę środków, firma Transact Payments Limited przekaże Klientowi pocztą lub w inny zatwierdzony sposób osobisty numer identyfikacyjny (PIN) do danej Karty. PIN jest konieczny, by dokonać wypłaty środków z bankomatu lub w banku W przypadku zapomnienia numeru PIN należy skontaktować się z Obsługą Klienta w celu uzyskania zastępczego numeru, który zostanie wysłany do Klienta. Jeżeli konieczne jest ponowne wysłanie numeru PIN z powodu niezgłoszenia przez Klienta poprawnego podstawowego adresu, firma Transact Payments Limited naliczy Opłatę z tytułu wymiany numeru PIN Klient posiada lub tworzy Nazwę użytkownika i hasło w momencie zamawiania Karty podstawowej. Nazwa użytkownika i hasło są niezbędne do realizacji następujących funkcji związanych z Usługami płatniczymi w trybie online: i. zmiany zarejestrowanych danych, i iv. sprawdzenia kwoty Dostępnego salda, sprawdzenia danych Transakcji, wnioskowania o ulepszenie lub Dodatkową kartę (jeżeli jest dostępna), v. zgłoszenia utraty lub kradzieży Karty, vi. zmiany Nazwy użytkownika lub Hasła. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

7 7.6. Z Usług płatniczych ma prawo korzystać wyłącznie Klient lub Posiadacz dodatkowej karty Jeżeli art. 7.6 nie stanowi inaczej, Klientowi nie wolno przekazywać Karty żadnej innej osobie ani pozwalać innej osobie na korzystanie z Usług płatniczych. Kartę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu Nieprzestrzeganie postanowień art. 7.2 może uniemożliwić dochodzenie roszczeń, w przypadku gdy firma Transact Payments Limited będzie w stanie udowodnić, że Klient świadomie nie zabezpieczył informacji lub dopuścił się oszustwa, rażącego zaniedbania lub nie postępował z należytą starannością. We wszystkich pozostałych okolicznościach maksymalna odpowiedzialność Klienta jest zgodna z postanowieniami art W razie przekonania, że dane zabezpieczające Rachunek lub Kartę są znane innej osobie należy bezzwłocznie skontaktować się z firmą Transact Payments Limited Po wygaśnięciu Karty do Rachunku lub znalezieniu Karty po zgłoszeniu jej utraty lub kradzieży Klient zgadza się zniszczyć swoją Kartę (swoje Karty), przecinając je na dwie części poprzez pasek magnetyczny. 8. Weryfikacja tożsamości 8.1. W przypadku zawierania Transakcji przez internet niektóre strony internetowe wymagają podania nazwiska i adresu. W takiej sytuacji należy przekazać ostatni adres zarejestrowany przez Klienta jako adres Rachunku. Adres Rachunku jest także adresem, na który firma Transact Payments Limited wysyła wszelką korespondencję Klient jest zobowiązany zgłosić każdą zmianę adresu Rachunku lub swoich danych kontaktowych w ciągu 7 dni, na przykład kontaktując się z Obsługą Klienta, której operator może prosić o potwierdzenie zgłoszenia na piśmie. Klient odpowiada za wszelkie straty powstałe bezpośrednio w wyniku niezgłoszenia zmiany z powodu nienależytego opóźnienia, rażącego zaniedbania lub oszustwa po stronie Klienta. Firma Transact Payments Limited jest zobowiązana zweryfikować nowy adres Rachunku, w związku z czym zażąda od Klienta odpowiednich dowodów Firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości i adresu domowego Klienta w każdym momencie (na przykład żądając odpowiednich oryginalnych dokumentów), także w celu zapobiegania oszustwom i/lub praniu brudnych pieniędzy. Ponadto w momencie składania wniosku lub w każdej chwili w przyszłości Klient upoważnia firmę Transact Payments Limited do przeprowadzenia elektronicznej kontroli tożsamości w odniesieniu do Rachunku Klienta bezpośrednio lub poprzez odpowiednie strony trzecie. 9. Komunikacja dotycząca Rachunku Firma Transact Payments Limited nie wysyła papierowych wyciągów, chyba że Klient o nie poprosi. Dostępne saldo i historię Transakcji można sprawdzić w każdej chwili po zalogowaniu na Rachunek. Usługa internetowa jest darmowa, a w ramach niej Klient może wybrać różne formy wyciągów z Rachunku. 10. Anulowanie Usług płatniczych Aby anulować Usługi płatnicze, Klient jest zobowiązany złożyć wniosek o anulowanie w trybie online, wysyłając na adres informacją o chęci anulowania oraz uzyskania zwrotu niewykorzystanych środków. należy wysłać do firmy Transact Payments Limited z adresu poczty elektronicznej podanego w momencie rejestracji Rachunku. Następnie Departament Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

8 Obsługi Klienta zawiesza możliwość dalszego korzystania z Usług płatniczych Gdy firma Transact Payments Limited otrzyma wszystkie niezbędne informacje od Klienta (z uwzględnieniem KYC) oraz przetworzono wszystkie Transakcje i obowiązujące opłaty, firma Transact Payments Limited zwróci Klientowi Dostępne saldo pomniejszone o należne jej opłaty, pod warunkiem że: i. Klient nie dopuścił się oszustwa lub rażącego zaniedbania ani w jakikolwiek sposób nie stworzył podstaw do uzasadnionego podejrzenia o oszustwo lub rażące zaniedbanie oraz firma Transact Payments Limited nie ma obowiązku zatrzymać Dostępnego salda na mocy prawa lub przepisów lub na wniosek policji, sądu lub organu nadzoru Po anulowaniu Usług płatniczych Klient jest zobowiązany zniszczyć swoją Kartę (swoje Karty) Jeżeli po zwrocie Dostępnego salda okaże się, że Klient wykonał dalsze Transakcje przy użyciu Karty lub naliczono z tego tytułu opłaty albo firma Transact Payments Limited otrzyma uchylenie wcześniej sfinansowanych transakcji, firma Transact Payments Limited zawiadomi Klienta o tego typu kwocie, a Klient jest zobowiązany bezzwłocznie zwrócić ją na żądanie jako swój dług. 11. Prawo do anulowania Umowy ( okres do namysłu ) Klient ma prawo wycofać się z niniejszej Umowy w następujących sytuacjach: jeżeli zakupił Usługi płatnicze przekazem pocztowym, internetowo, faksem, cyfrowo lub pocztą elektroniczną, Klientowi przysługuje tak zwany okres do namysłu wynoszący 14 dni, licząc od dnia udanej rejestracji Rachunku, w trakcie którego Klient ma prawo wycofać się z niniejszej Umowy i anulować Usługi płatnicze bez żadnej kary, jednak po odliczeniu uzasadnionych kosztów poniesionych przez firmę Transact Payments Limited w związku z wykonaniem którejkolwiek części usług przed ich anulowaniem. Klient jest zobowiązany skontaktować się z firmą Transact Payments Limited w ciągu 14 dni i poinformować o chęci wycofania się z niniejszej Umowy. W takiej sytuacji Klientowi nie wolno korzystać z Usług płatniczych. Następnie firma Transact Payments Limited anuluje Usługi płatnicze i zwraca Klientowi kwotę Dostępnego salda na Rachunku. Jednak przed zwrotem firma Transact Payments Limited zastrzega sobie prawo do zatrzymania Dostępnego salda przez maksymalnie 30 dni roboczych od momentu otrzymania instrukcji Klienta, by mieć pewność, że otrzymała szczegóły wszystkich transakcji. Jeżeli Klient skorzystał z karty kredytowej lub debetowej, by zakupić i/lub uzupełnić swoją Kartę lub swój Rachunek, firma Transact Payments Limited może zatrzymać środki przez odpowiedni okres konieczny, by zapobiec obciążeniu zwrotnemu karty kredytowej lub debetowej Klienta Po upływie okresu do namysłu Klient może anulować Usługi płatnicze wyłącznie zgodnie z postanowieniami art Wygaśnięcie i zwrot środków Na Karcie drukowana jest data ważności. Ze środków na Rachunku można korzystać przez cały okres kończący się w dacie ważności Karty ( Data ważności ). Jeżeli w dniu, w którym przypada Data ważności na Rachunkach Klienta pozostają jakiekolwiek środki, firma Transact Payments Limited wystawi nową Kartę (i obciąży Klienta stosowną opłatą) w imieniu Klienta oraz zawiadomi Klienta (pocztą elektroniczną skierowaną na ostatni znany adres ), że nowa Karta jest gotowa do wysyłki. Firma Transact Payments Limited poprosi Klienta o podanie miejsca, do którego należy wysłać nową Kartę. Firma Transact Payments Limited zatrzyma nową Kartę do czasu otrzymania od Klientów informacji na temat miejsca wysyłki. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

9 12.2. Usługi płatnicze i niniejsza Umowa ulegają rozwiązaniu w Dacie ważności, chyba że Klient otrzyma nową Kartę przed upływem Daty ważności zgodnie z postanowieniami art Po upływie Daty ważności Klient nie może korzystać z Karty, która straciła ważność Niezależnie od Daty ważności środki Klienta mogą zostać zwrócone po skontaktowaniu się z firmą Transact Payments Limited w dowolnym czasie przed końcem Okresu przedawnienia. Po Okresie przedawnienia środki Klienta nie podlegają zwrotowi. W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków przed rozwiązaniem Umowy (tj. przed podaną na Karcie, w tym nowej Karcie, Datą ważności) firma Transact Payments Limited może naliczyć Opłatę z tytułu zwrotu środków (zgodnie z Tabelą opłat i limitów) Karty należące do Posiadaczy dodatkowych kart tracą ważność po upływie Daty ważności podanej na Karcie podstawowej Klienta, jednak zgodnie z postanowieniami art wydana zostanie jedynie nowa Karta podstawowa. Klient może wnioskować o wydanie nowych Dodatkowych kart zgodnie z postanowieniami art Firma Transact Payments Limited ma bezwzględne prawo rozliczyć, przekazać lub wykorzystać kwoty znajdujące się na Rachunku (Rachunkach) lub Kartach w celu zaspokojenia wszystkich lub części przysługujących jej należności lub opłat, których nie zapłacono w terminie. 13. Zakończenie lub zawieszenie Usług płatniczych Firma Transact Payments Limited może zakończyć możliwość korzystania z Usług płatniczych przez Klienta z zachowaniem przynajmniej 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia Możliwość korzystania z Usług płatniczych zostanie zakończona po upływie Daty ważności zgodnie z postanowieniami art Firma Transact Payments Limited może w dowolnym momencie zawiesić możliwość korzystania z Usług płatniczych na taki okres, jaki może być w uzasadniony sposób wymagany, bez uprzedzenia: i. w przypadku usterki lub awarii systemu przetwarzania danych, i iv. jeżeli ma uzasadnione podstawy, by twierdzić, że Klient korzystał z Usług płatniczych lub istnieje prawdopodobieństwo, że będzie korzystał z Usług płatniczych albo zezwoli na ich wykorzystanie z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub w celu popełnienia przestępstwa, w przypadku zagrożenia Dostępnego salda ryzykiem oszustwa lub niewłaściwego wykorzystania, jeżeli podejrzewa, że Klient przekazał fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje, v. na podstawie orzeczenia lub zalecenia policji lub odpowiedniego organu rządowego lub organu nadzoru Jeżeli stwierdzono, że którakolwiek z Transakcji została wykonana lub opłaty naliczone z tytułu użytkowania Karty po jakimkolwiek działaniu zostały pobrane przez firmę Transact Payments Limited zgodnie z postanowieniami art. 13.1, Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu takich kwot. 14. Utrata lub kradzież Karty Klient jest zobowiązany zabezpieczyć swoje środki, tak jakby to była gotówka. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

10 14.2. Klient powinien traktować swoje środki jak gotówkę w portfelu i odpowiednio się o nie troszczyć. W przypadku utraty lub kradzieży Karty albo podejrzenia, że inna osoba korzysta z Usług płatniczych bez zgody Klienta lub w przypadku zniszczenia albo wadliwego działania Karty: i. Klient jest zobowiązany skontaktować się z firmą Transact Payments Limited tak szybko, jak to możliwe, by przekazać numer Rachunku lub Karty, a także Nazwę użytkownika i hasło lub inne wymagane dane identyfikacyjne, tak aby firma Transact Payments Limited mogła mieć pewność, że rozmawia z Klientem, oraz pod warunkiem że firma Transact Payments Limited otrzymała zgodę Klienta na zamknięcie Rachunku, przekaże następnie Posiadaczowi karty nową Kartę wraz z odpowiednim nowym Rachunkiem uzupełnionym o kwotę odpowiadającą ostatniemu Dostępnemu saldu Klienta Klient ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty 150 euro z tytułu strat wynikających z nieupoważnionych Transakcji wykonanych przed powiadomieniem firmy Transact Payments Limited o utracie lub kradzieży Karty. Jeżeli dochodzenie prowadzone przez firmę Transact Payments Limited potwierdzi, że sporne transakcje zostały zatwierdzone przez Klienta lub że Klient dopuścił się oszustwa albo rażącego zaniedbania (na przykład nie zabezpieczając swojej Karty przedpłaconej lub swojego numeru PIN), firma Transact Payments Limited może zażądać zwrotu wypłaconych środków i Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty, jakie firma Transact Payments Limited poniesie w wyniku zastosowania Karty przedpłaconej. Firma Transact Payments Limited może także obciążyć Klienta Opłatą z tytułu dochodzenia określoną w Tabeli opłat. Klient nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty po zgłoszeniu utraty lub kradzieży, chyba że firma Transact Payments Limited w uzasadniony sposób ustali, że działał zgodnie z art f.2, w którym to przypadku Klient odpowiada za wszystkie straty Po zgłoszeniu utraty lub kradzieży firma Transact Payments Limited zawiesi Usługi płatnicze tak szybko, jak to możliwe, by ograniczyć dalsze straty. Firma Transact Payments Limited może jedynie podjąć kroki mające na celu zapobiec nieupoważnionemu wykorzystaniu Usług płatniczych, jeżeli Klient przekaże numer Rachunku lub Karty oraz Nazwę użytkownika i hasło lub jeżeli Klient przedstawi wystarczające dane umożliwiające identyfikację Klienta i odpowiedniego Rachunku Nowe Karty zostaną wysłane na ostatni adres Rachunku zarejestrowany przez Posiadacza karty. Nieprzekazanie prawidłowego adresu powoduje naliczenie Opłaty z tytułu nowej Karty Jeżeli Klient znajdzie lub odzyska Kartę, której utratę lub kradzież zgłoszono, jest zobowiązany bezzwłocznie zniszczyć znalezioną Kartę, przecinając ją na pół poprzez pasek magnetyczny W przypadku utraty lub kradzieży Karty albo w przypadku, gdy firma Transact Payments Limited podejrzewa, że Usługi płatnicze są niewłaściwie wykorzystywane, Klient zgadza się udzielić pomocy firmie Transact Payments Limited, jej agentom, organom nadzoru oraz policji 15. Opłaty i wymiana walutowa Usługi płatnicze podlegają opłatom określonym w Tabeli opłat i limitów. Za uregulowanie opłat odpowiada Klient. Opłaty różnią się w zależności od produktów oraz zmian w Tabeli opłat Firma Transact Payments Limited odliczy podatek VAT oraz pozostałe podatki, obciążenia i opłaty należne jej ze strony Klienta od Dostępnego salda. W przypadku braku Dostępnego salda lub jeżeli podatek VAT lub inne podatki, obciążenia lub opłaty przekraczają Dostępne saldo, Klient jest bezzwłocznie zobowiązany zapłacić taką nadwyżkę W przypadku korzystania z Usług płatniczych w walucie innej niż waluta, w której je denominowano, kwotą odliczaną od Dostępnego salda będzie kwota Transakcji przeliczona na walutę Rachunku według kursu określonego przez Program w dniu przetworzenia Transakcji, który to kurs może zostać Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

11 zastosowany bez uprzedzenia. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MasterCard lub Visa (w zależności od sytuacji). Klient może zostać także obciążony Opłatą z tytułu wymiany walutowej określoną w Tabeli opłat i limitów. 16. Odpowiedzialność firmy Transact Payments Limited Z zastrzeżeniem postanowień art i 14.3: i. żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za straty lub szkody pośrednie lub wtórne (w tym między innymi za utratę działalności, zysków lub przychodów) poniesione w związku z niniejszą Umową z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej (z uwzględnieniem zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego itp.; a b c d e f firma Transact Payments Limited nie ponosi odpowiedzialności: jeżeli Klient nie jest w stanie korzystać z Usług płatniczych zgodnie z postanowieniami art. 4 i 10 lub z podanych tam przyczyn; za usterkę lub awarię leżącą poza jej uzasadnioną kontrolą w związku z Usługami płatniczymi, z uwzględnieniem między innymi braku Dostępnego salda lub usterki albo awarii systemów przetwarzania danych; jeżeli Punkt handlowo-usługowy odmawia akceptacji Transakcji i nie anuluje autoryzacji lub blokady autoryzacyjnej; za towary lub usługi zakupione przy użyciu Karty; za straty, oszustwa lub kradzieże zgłoszone po upływie 13 miesięcy po zdarzeniu; jeżeli Klient lub Posiadacz dodatkowej karty działa: 16.1.f f f.3. z nienależytym opóźnieniem, w oszukańczy sposób lub z rażącym zaniedbaniem W najpełniejszym zakresie dozwolonym zgodnie z odpowiednim prawem oraz z zastrzeżeniem postanowień art całkowita odpowiedzialność firmy Transact Payments Limited wynikająca z niniejszej Umowy jest ograniczona zgodnie z poniższymi postanowieniami: i. w przypadku wady Karty z winy firmy Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do wymiany Karty lub wedle uznania firmy Transact Payments Limited spłaty Klientowi Dostępnego salda; i w przypadku nieprawidłowego odliczenia sumy od Dostępnego salda z winy firmy Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do zapłaty Klientowi jej równowartości Klientowi oraz we wszystkich pozostałych sytuacjach spowodowanych przez firmę Transact Payments Limited odpowiedzialność ta ogranicza się do spłaty kwoty Dostępnego salda Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności żadnej ze Stron za śmierć lub obrażenia ciała w wyniku zaniedbania lub świadomego wprowadzenia w błąd przez taką Stronę Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności ani nie narusza niniejszej Umowy, jeżeli opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy spowodowane jest Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

12 przyczynami lub warunkami leżącymi poza jej uzasadnioną kontrolą i Strona taka nie jest w stanie naprawić tej sytuacji przy zachowaniu należytej staranności. 17. Zwroty z tytułu Transakcji Transakcję uznaje się za nieupoważnioną, jeżeli Klient nie wyraził na nią zgody. Jeżeli Klient uważa, że Transakcja została wykonana bez jego zgody, powinien skontaktować się z firmą Transact Payments Limited zgodnie z postanowieniami art Roszczenie o zwrot upoważnionej Transakcji należy złożyć w ciągu 8 tygodni po dniu, w którym środki zostały odliczone od Dostępnego salda. W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu roszczenia o zwrot firma Transact Payments Limited zwróci pełną kwotę Transakcji lub przedstawi Klientowi uzasadnienie odmowy zwrotu Roszczenie o zwrot z tytułu nieupoważnionej lub nieprawidłowo wykonanej Transakcji należy złożyć bez zbędnych opóźnień, jednak w żadnym przypadku nie później niż 13 miesięcy po dacie transakcji Jeżeli Klient nie akceptuje uzasadnienia odmowy zwrotu lub wyników rozpatrzenia roszczenia o zwrot, ma prawo złożyć reklamację lub skontaktować się z organem ds. reklamacji, o którym mowa w art Obciążenia płatnicze i zwrot kosztów Firma Transact Payments Limited może naliczyć opłaty z tytułu każdej z usług i każdego z produktów, z jakich Klient korzysta lub o które wnioskuje, na podstawie Tabeli opłat Jeżeli wniosek, transakcja, sporna transakcja, arbitraż lub wystornowana transakcja obejmuje koszty strony trzeciej, koszty takie leżą w gestii Klienta i zostaną odliczone od jego Rachunku lub naliczone mu w inny sposób Firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą administracyjną w następujących okolicznościach: i. jeżeli Klient dokonuje zapłaty, która podlega następnie wystornowaniu po upływie 60 dni w wyniku przekazania niewłaściwych informacji o Rachunku lub niewłaściwej dokumentacji KYC; i w przypadku złożenia wniosku o postępowanie arbitrażowe w odniesieniu do spornej Transakcji; by pokryć koszty i wydatki poniesione przez firmę Transact Payments Limited w celu obsługi wsparcia rachunku Klienta (np. wniosek o wsparcie prawne, wsparcie policji, sądu lub innego organu sądowego) Firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą z tytułu płatności zwrotnych, jeżeli bank odbiorca odmawia przyjęcia płatności po złożeniu wniosku o przelanie środków. 19. Spory dotyczące płatności Firma Transact Payments Limited pragnie zapewnić klientom łatwy dostęp do swojego zespołu obsługi klienta, który przyjmuje, rejestruje, bada i odpowiada na reklamacje Firma Transact Payments Limited traktuje reklamacje bardzo poważnie i wykorzystuje je, by ocenić możliwości przeglądu swojego sposobu działania i spełnienia oczekiwań klientów. Podstawowym celem firmy Transact Payments Limited jest rozstrzyganie reklamacji Klienta w możliwie szybki i efektywny sposób oraz dokumentowanie kroków, jakie należy podjąć. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

13 19.3. W pierwszej instancji Klient kontaktuje się z Zespołem Obsługi Klientów. Firma Transact Payments Limited oczekuje, że Zespół Obsługi Klientów odpowie na reklamację w ciągu pięciu dni roboczych Jeżeli po otrzymaniu odpowiedzi od Zespołu Obsługi Klientów Klient jest niezadowolony z rezultatów, powinien skontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem ds. Reklamacji firmy Transact Payments Limited na piśmie pod adresem Jeżeli Dyrektor ds. Reklamacji nie jest w stanie odpowiedzieć na reklamacje w terminie natychmiastowym, Klient otrzyma potwierdzenie, że reklamacja została odebrana i będzie prowadzone formalne dochodzenie. Przewiduje się, że Klient otrzyma formalną informację o podjętych ustaleniach w ciągu czterech tygodni Jeżeli Dyrektor ds. Reklamacji firmy Transact Payments Limited nie jest w stanie rozstrzygnąć skargi, a Klient pragnie przekazać swoją reklamacje dalej, należy skontaktować się Komisją Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa na piśmie, pocztą elektroniczną w celu uzyskania dalszych wskazówek Klient jest zobowiązany przedstawić wszystkie rachunki i informacje dotyczące roszczenia Jeżeli dochodzenie pokaże, że firma Transact Payments Limited nieprawidłowo odliczyła środki z Dostępnego salda Klienta, zwróci odpowiednią kwotę. Jeżeli firma Transact Payments Limited następnie ustali, że zwrócona kwota została odliczona prawidłowo, może odliczyć ją od Dostępnego salda Klienta i obciążyć Klienta opłatą z tytułu dochodzenia. Jeżeli Klient nie posiada wystarczającego Dostępnego salda, jest zobowiązany bezzwłocznie zapłacić daną kwotę na żądanie W przypadku sporu pomiędzy Posiadaczem karty a Punktem handlowo-usługowym, pod warunkiem że Klient jest w stanie udowodnić, że podjął już wszelkie możliwe starania, by rozstrzygnąć ten spór, firma Transact Payments Limited postara się pomóc Klientowi na tyle, na ile jest to możliwe. Za pomoc udzieloną w tego typu sporze firma Transact Payments Limited może obciążyć Klienta opłatą z tytułu przetworzenia obciążenia zwrotnego zgodnie z Tabelą opłat i limitów. W przypadku nierozstrzygniętego sporu z Punktem handlowo-usługowym, jeżeli Transakcję wykonano przy użyciu Karty, Klient odpowiada a taką Transakcję i jest zobowiązany rozstrzygnąć spór bezpośrednio z odpowiednim Punktem handlowo-usługowym. 20. Dane osobowe Firma Transact Payments Limited pełni funkcję administratora danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe przekazane jej w związku z Rachunkiem Klienta w celu zarządzania Rachunkiem oraz udzielenia usług związanych z Rachunkiem i niniejszą Umową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i swoją polityką prywatności firma Transact Payments Limited może także wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych oraz w celu badania rynku Firma Transact Payments Limited może sprawdzić dane osobowe Klienta w innych organizacjach oraz uzyskać dalsze informacje na temat Klienta w celu weryfikacji jego tożsamości i przestrzegania obowiązujących przepisów o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i przepisów regulacyjnych. Informacje o zapytaniach zostaną odnotowane w aktach Klienta. Zgodnie ze swoją polityką prywatności i obowiązującym prawem firma Transact Payments Limited może przekazać dane osobowe dostarczone przez Klienta określonym nazwanym stronom trzecim (w tym podmiotom zajmującym się przetwarzaniem danych) w celu realizacji swoich obowiązków i praw wynikających z niniejszej Umowy, z uwzględnieniem stron trzecich mieszczących się poza Unią Europejską, gdzie mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych. Firma Transact Payments Limited może także ujawnić dane osobowe Klienta na mocy prawa lub na żądanie właściwego organu. Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

14 20.3. Akceptując niniejsze warunki, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego dane osobowe będą przetwarzane w wyżej określony sposób Klient widział politykę prywatności firmy Transact Payments Limited i przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje jej postanowienia (z późniejszymi zmianami). 21. Zmiany w warunkach Firma Transact Payments Limited może zaktualizować niniejsze warunki (w tym Tabelę opłat i limitów). Zawiadomienie o zmianach zostanie umieszczone na stronie internetowej lub zostanie przesłane pocztą elektroniczną albo przy użyciu urządzeń mobilnych z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem. Kontynuacja korzystania z Usług płatniczych po upływie wyżej wspomnianych 2 miesięcy oznacza potwierdzenie akceptacji zaktualizowanych lub zmienionych warunków. W przeciwnym razie Klient powinien bezzwłocznie zaprzestać korzystania z tego typu usług zgodnie z zasadami dotyczącymi anulowania Umowy (art. 10). 22. Postanowienia końcowe Firma Transact Payments Limited może scedować swoje prawa, udziały lub obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na stronę trzecią (także w wyniku fuzji, konsolidacji lub przejęcia całości albo znaczącej części swojej działalności i aktywów związanych z niniejszą Umową) z zachowaniem 2- miesięcznego okresu powiadomienia. Tego typu cesja nie ma niekorzystnego wpływu na prawa lub obowiązki Klienta wynikające z niniejszej Umowy Warunki niniejszej Umowy mogą być egzekwowane wyłącznie przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem, że Programy i ich podmioty powiązane mogą egzekwować prawa przyznane im na mocy niniejszej Umowy Ewentualne odstąpienia lub ustępstwa na rzecz Klienta, na jakie firma Transact Payments Limited wyrazi zgodę, nie wpływają na jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy Klient i każdy Posiadacz dodatkowej karty zgadza się nie korzystać z Usług płatniczych w nielegalny sposób oraz zgadza się zabezpieczyć firmę Transact Payments Limited przed wszelkimi roszczeniami lub postępowaniami wniesionymi w sprawie takiego nielegalnego wykorzystania Usług płatniczych Niniejsza Umowa oraz dokumenty w niej wspomniane stanowią całość porozumienia Stron i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. 23. Ochrona środków Środki Klienta są chronione prawem. W przypadku niewypłacalności firmy Transact Payments Limited pieniądz elektroniczny Klienta jest zabezpieczony przed wszelkimi roszczeniami ze strony innych wierzycieli. 24. Przepisy i prawo Usługi płatnicze, Karta i Rachunek stanowią produkty płatnicze, a nie produkty depozytowe, kredytowe lub bankowe i jako takie nie są objęte polskim Bankowym Funduszem Gwarancyjnym ani gibraltarskim Programem Gwarancji Depozytowych W najpełniejszym zakresie dozwolonym zgodnie z prawem oraz bez uszczerbku dla praw Klienta jako konsumenta niniejsza Umowa oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z niniejszej Umowy lub z Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

15 jej przedmiotu albo zawarcia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu polskiemu, zgodnie z którym będą interpretowane, oraz wyłącznej właściwości polskich sądów Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

16 Tabela opłat i limitów Niniejsze opłaty mają zastosowanie do wszystkich Klientów począwszy od 23/10/2013 Opłaty za wydanie karty Opłaty Nowa karta 15,00 Opłaty za transakcje i użytkowanie karty Wypłata w bankomacie (możliwe są także opłaty operatora bankomatu) 3,00 Opłata za wymianę walutową 2,75% Zapytanie o saldo w bankomacie 0,35 Odmowa wypłaty w bankomacie 0,50 Zmiana numeru PIN 1,00 Płatność gotówką w banku 5,00 Opłata z przelew wychodzący SEPA 5,00 Opłata za przelew wychodzący międzynarodowy (nie euro, poza UE/EOG) 50,00 Opłata za wpłatę na rachunek/uzupełnienie rachunku (patrz informacje na temat możliwości uzupełnienia rachunku i obowiązujących opłat na stronie internetowej) Krajowy przelew bankowy SEPA, bankowy depozyt gotówkowy/zwrot z bankomatu 1,00% Międzynarodowy przelew bankowy 2,00% Różne opłaty Przetworzenie obciążenia zwrotnego 20,00 Wyższy poziom weryfikacji tożsamości (II poziom IDV) 5,00 Wyższy poziom weryfikacji tożsamości ID (III poziom IDV) 10,00 Opłaty okresowe Roczna opłata za konto od 2 lat na 15,00 Opłata za brak aktywności na rachunku (należna miesięcznie w przypadku braku transakcji na rachunku przez kolejne 6 miesięcy) 2,50 WPŁATA NA RACHUNEK, UZUPEŁNIENIE RACHUNKU I WYKORZYSTANIE LIMITÓW Firma Transact Payments Limited stosuje własne limity wpłat na Rachunek i Karty uzależnione od rodzaju karty, poziomu IDV, zastosowanej metody wpłaty oraz określonych wewnętrznych kryteriów zarządzania ryzykiem. W pewnych przypadkach firma Transact Payments Limited może nie uznać wpłaty na Rachunek Klienta w trybie natychmiastowym, ale dopiero po uzasadnionym okresie, by uniknąć niewłaściwego wykorzystania Rachunku i oszustwa strony trzeciej. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono na stronie internetowej (w ramach specyfikacji produktu). Bridgestone Prepaid MasterCard_Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy_23 Oct

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard

Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Regulamin użytkowania karty przedpłaconej Skrill MasterCard Niniejszy regulamin dotyczy karty przedpłaconej Skrill MasterCard i stanowi dodatek do Warunków Użytkowania konta Skrill oraz Polityki Prywatności

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin )

IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN. ( Regulamin ) IDT FINANCIAL SERVICES LIMITED KARTA PODARUNKOWA MASTERCARD MARKI WŁASNEJ FOCUS MALL BYDGOSZCZ REGULAMIN DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy Regulamin. ( Regulamin ) Dostępne Środki oznaczają w danym momencie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Data wejścia w życie: 05 września 2011 r. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział I - Postanowienia ogólne Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 17.03.2014 r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do 16.03.2014 r. obowiązuje od 17.05. 2014 r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania debetowych kart płatniczych Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania debetowych kart płatniczych, wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. określa zasady wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo