RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAMOWY PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: PEDAGOGIKA"

Transkrypt

1 Informacje ogólne. RAMOWY PLAN studiów dla kierunku PEDAGOGIKA: ) planowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (opisanych tabelami odrębnie dla każdej formy) ) realizowany jest w ciągu 6 semestrów, przy czym wybór studiowanych specjalności następuje po ukończeniu II semestru kształcenia. 3) program kształcenia tworzą 3 moduły zajęć wraz z przypisanymi do każdego modułu zakładanymi efektami kształcenia oraz liczbą punktów ECTS: a) moduł kształcenia między kierunkowego (ogólnouczelnianego)- kod przedmiotów w ramowym planie M.. b) moduł kształcenia kierunkowego, osadzonego przedmiotach podstawowych dla kierunku PEDAGOGIKAkod przedmiotów kształcenia PED lub PED. c) moduł kształcenia specjalnościowego (opisany w tabelach odrębnie dla każdej specjalności )- kod przedmiotów kształcenia PED RAMOWY PLAN studiów zawiera informacje o: ) terminie przewidzianym do realizacji przedmiotów programowego (kolumna w tabelach) ) kodzie nadanym przedmiotom kształcenia (kolumna ) 3) nazwie przedmiotu programowego (kolumna 3) 4) liczbie godzin nakładu pracy studenta w poszczególnych formach organizowania zajęć (kolumny 4-6) oraz nakładzie pracy własnej studenta (kolumna 7) 5) formie zaliczenia przedmiotu programowego dla poszczególnych form organizacji zajęć (kolumny 9- ) 6) minimalnej i maksymalnej liczbie punktów ECTS, jakie student może uzyskać zaliczając przedmiot programowy we wszystkich prowadzonych formach organizacyjnych (kolumny -3) 7) oraz informację o liczbie punktów, przypisanych zajęciom w ramach przedmiotu programowego, realizowanych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (kolumna 4). Student kierunku pedagogika wybiera dwie z czterech oferowanych specjalności studiów

2 I I/II I/I zajęciach w BKP TABELA. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH I STOPNIA, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE OGÓLNOUCZLENIANE, OBSZAROWE I KIERUNKOWE M..4. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZO Z M..6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Z ZO M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..7. WYCHOWANIE FIZYCZNE 30 5 Z M..8. WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INCYJNE ZO PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ E ZO 4 4 PED..7. FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E ZO 3 3 PED..9. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA ZO ZO 3 3 PED..5. WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII E ZO 4 4 PED... PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI E ZO 5 5 PED..3 HISTORIA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ZO ZO 3 3 M..7. TECHNIKI UMYSŁOWEJ W UCZENIU SIĘ Z 3 M... BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA W GRUPIE Z M... INTEGRACJA W GRUPIE SPOŁ. I PODST. KOMUNIKACJI Z ŁĄCZNIE SEM.I W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ E ZO 4 4 PED..6. SOCJOLOGIA EDUKACJI E ZO PED..8. FILOZOFICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA (PROJEKT) ZO 3 3 PED.. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI WYCHOWANIA E ZO PED..7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ ZO Z 4 4 PED..9. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ ZO Z 4 4 M..6. ZARZĄDZANIE CZASEM (WARSZTAT) Z M..3. TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODSTAWY NEGOCJACJI (WARSZT.) Z 0 ŁĄCZNIE SEM.II W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO3 M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z3 PED..3. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E3 ZO3 5 5 PED..4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA E3 ZO PED..6. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ZO3 Z3 4 4 PED..4. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ZO3 Z3 3 3 PED..8. PEDAGOGIKA (Z ELEMENTAMI ERGONOMII) ZO3 Z3 4 4 ŁĄCZNIE SEM.III W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych PED..5. TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA E4 ZO PED..0 METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH ZO4 Z M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO E4 4 4 M..5. PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZO4 M... WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYW., GOSPOD. I PRAWA ochrona własności intelektualnej ZO4 4 0 ŁĄCZNIE SEM.IV W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANDRAGOGIKI Z ELEMENTAMI PED... GERONTOLOGII ZO5 Z5 5 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO5 5 5 PODST. ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (: M.. zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) ZO5 Z5 M..3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU ZO5 Z5 3 6 ŁĄCZNIE SEM.V W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO6 5 5 PED..3. ETYKA ZAWODU PEDAGOGA ZO6 Z6 4 4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z METODYKĄ OPIEKUŃCZO- PED..4. WYCHOWAWCZEJ WYBRANE ZAGADNEINIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Z METODYKĄ PED..5. EDUKACYJNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z SEN PED..6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY 30 SEM.VI W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 W TOKU STUDIÓW W TYM BKP 788 W TYM MIN PKT ECTS W ZAKRESIE NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU 93

3 zajęciech w BKP udział w zajęciech w BKP TABELA. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ PRZEDMIOTU W ĆW INNE STUDENTA W ĆW INN. MIN MAX PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I PED.3.. PRZESTĘPCZOŚCI ZO3 ZO3 - I PED.3.. SYSTEMY RESOCJALIZACYJNE I PENITENCJARNE ZO3 ZO3 - PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 - ŁĄCZNIE SEM.III PED.3.3./4.0 PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 - PED.3.4/4../6. SPOŁECZNYCH (PROJEKT) E4 Z4 ZO4 3 - PED.3.5./5.3 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 - PED.3.9. PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI Z04 ZO4 3 - ŁĄCZNIE SEM.IV PED.3.7./4.8./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACJI ZO5 ZO5 4-3 PED.3.8. METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO E5 ZO5 4-3 PED.3.5./4./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 - PED.3.6./5.4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 - ŁĄCZNIE SEM.V PED.3.0./4.6./5. 0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 - PED.3../4.9./5. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 Z PED.3../4../ 5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 - PED.3.3./4.3./ 5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 - PED.3.4./4.4./ 5.6./ ZO6 ZO6 3 - ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 759 TABELA 3. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMNALNEJ PRZEDMIOTU PED.5.. PODSTAWY WIEDZY O PREWENCJI KRYMINALNEJ E3 ZO3 4 DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW PED.5../4.. SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INCJI PED.5.4. NIEJAWNYCH ZO4 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI PED.5.3./3.5. WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.5.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI ZO4 Z04 3 ŁĄCZNIE SEM.IV WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI PED.5.5/4.8./3.7. RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 3 PED.5.5. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 PED.5.3./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PREWENCJI- ADOLESCENT PED.5.4./3.6. (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PED.5.8./4.7. PROFILAKTYCZNEJ I PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.5.0./4.6./3.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.5../4.9./3.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 I PED.5../4../3.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.5.7./4.3./3.3. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.5.6./4.4./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.VI W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 690 3

4 udział w zajęciech w BKP zajęciech w BKP TABELA 4. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH PRZEDMIOTU STUDENTA W ĆW INNE MIN MAX PED.4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.4../5.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 W ĆW INNE I ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.0./3.3. PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.4../3.4. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PED.4.3./6.4. PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI PED.4.8./3.7./5.5. RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 3 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.4.7./5.8. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 PED.4../3.5./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.6./3.0./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.4.9./3../5.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.4../3../5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.4.3./3.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.4.4./3.3./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 699 TABELA 5. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ PKT WŁAS NEJ ECT ROK./SEM IN STUDE INN S. PRZEDMIOTU W ĆW NE NTA W ĆW E MIN X I PED.6../4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.6.. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII E3 ZO3 4 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.3./6.4. BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4../3.4./6.5. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.6.7. DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA) E4 ZO4 4 TEORIE I MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I PED.6.8. NIECHEMICZNYCH' E4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV SYSTEM POMOCY I METODY Z OSOBAMI UZALEZNIONYMI, ZAGROŻONYMI UZALEŻNIENIEM I ICH PED.6.9. RODZINAMI ZO5 ZO5 4 3 PED.6.0. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 PED.6.. INDYWIDUALNY PROCES TERAPEUTYCZNY- PRZEBIEG I DOKUMENTOWANIE E5 Z05 4 PED.6.. TRENING INTERPERSONALNY Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.4./3.3./5. 7./ ZO6 ZO6 3 PED.6.4 METODYKA GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 5 PED.6.5. PODSTAWY PSYCHOLOGII MOTYWACJI E6 Z06 3 PED.6.6. INTERWENCJE W Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI ZO6 ZO6 3 PED.6.7. PRAWNE PODSTAYW POSTĘPOWANIA WOBEC NARKOMANII, ALKOHLIZMU I INNYCH UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 PED.6.8. TRENING INTRAPSYCHICZNY Z6 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM BKP 630 PKT ECT S MA 4

5 PRZEDMIOTU TABELA 6. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I STOPNIA, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE OGÓLNOUCZLENIANE, OBSZAROWE I KIERUNKOWE zajęciech w BKP I/I I/II I M..4. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY ZO Z M..6. PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA Z ZO M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..7. WYCHOWANIE FIZYCZNE M..8. WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INCYJNE ZO PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII OGÓLNEJ E ZO 4 4 PED..7. FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E ZO 3 3 PED..9. BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA ZO ZO 3 3 PED..5. WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII E ZO 4 4 PED... PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI E ZO 5 5 PED..3 HISTORIA ROZWOJU MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ZO ZO 3 3 M... TECHNIKI UMYSŁOWEJ W UCZENIU SIĘ Z 3 M... BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA W GRUPIE Z 0 INTERGACJA W GRUPIE SPOŁECZNEJ I PODSTAWY KOMUNIKACJI M..3. INTERPERSONALNEJ Z 0 ŁĄCZNIE SEM.I W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z PED... PODSTAWY PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ E ZO 4 4 PED..6. SOCJOLOGIA EDUKACJI E ZO 5 5 PED..8. FILOZOFICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA (PROJEKT) ZO 3 3 PED.. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI WYCHOWANIA E ZO 5 5 PED..7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ ZO Z 4 4 PED..9. PODSTAWY DIAGNOSTYKI PEDAGOGICZNEJ ZO Z 4 4 M..4. ZARZĄDZANIE CZASEM (WARSZTAT) Z M..5. TRENING KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PODSTAWY NEGOCJACJI (WARSZT.) Z 0 ŁĄCZNIE SEM.II W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO ZO3 M..5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RADZENIA SOBIE ZE STRESEM () Z3 PED..3. PSYCHOLOGICZNE PODSTAWY WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA E3 ZO3 5 5 PED..4. TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA E3 ZO3 5 5 PED..6. PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ ZO3 Z3 4 4 PED..4. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ ZO3 Z3 3 3 PED..8. PEDAGOGIKA (Z ELEMENTAMI ERGONOMII) ZO3 Z3 4 4 ŁĄCZNIE SEM.III W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych PED..5. TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA E4 ZO4 5 5 PED..0 METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH ZO4 Z4 5 5 M..9. LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO E4 4 4 M..5. PROFILAKTYKA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH ZO4 4 WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO, GOSPODARCZEGO M... I PRAWA ochrona własności intelektualnej ZO4 ŁĄCZNIE SEM.IV W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANDRAGOGIKI Z ELEMENTAMI PED... GERONTOLOGII ZO5 Z5 5 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO5 5 5 PODSTAWOWE ZAGADNIENIA EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW (w M.. tym: zakładanie i prowadzenie działalność gospodarczej) ZO5 Z5 3 6 M..3. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PROMOCJI I MARKETINGU ZO5 Z5 ŁĄCZNIE SEM.V W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 5 PED... SEMINARIUM DYPLOMOWE ZO6 5 5 PED..3. ETYKA ZAWODU PEDAGOGA ZO6 Z6 4 4 PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z METODYKĄ OPIEKUŃCZO- PED..4. WYCHOWAWCZEJ WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ Z METODYKĄ PED..5. EDUKACYJNEJ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z SEN ZO6 ZO PED..6 WYKŁAD MONOGRAFICZNY 5 0 Z6 SEM.VI W tym min. pkt ECTS w zakresie nauk podstawowych 0 W TOKU STUDIÓW W TYM BKP 003 W TYM MIN PKT ECTS W ZAKRESIE NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU 93 5

6 TABELA 7. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ECT ECT S S I zajęciac h w BKP PED.3.. PSYCHOLOGIA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO I PRZESTĘPCZOŚCI ZO3 ZO3 PED.3.. SYSTEMY RESOCJALIZACYJNE I PENITENCJARNE ZO3 ZO3 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.3.3./4.0 PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.3.4/4../6. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.3.5./5.3 PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.3.9. PRAWNE PODSTAWY RESOCJALIZACJI Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.3.7./4.8./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACJI ZO5 ZO5 4 PED.3.8. METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO E5 ZO5 4 PED.3.5./4./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPRESONALNA W RESOCJALIZACJI I PED.3.6./5.4 PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.3.0./4.6./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.3../4.9./5. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.3../4../5.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.3.3./4.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.3.4./4.4./5.6./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 357 TABELA 8. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PREWENCJI KRYMNALNEJ I zajęciach w BKP PED.5.. PODSTAWY WIEDZY O PREWENCJI KRYMINALNEJ E3 ZO3 4 PED.5../4.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III PED.5.4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INCJI NIEJAWNYCH ZO4 0 PED.5.3./3.5. PODSTAWY KRYMINOLOGII Z ELEMENTAMI WIKTYMOLOGII ZO4 ZO4 3 PED.5.6. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI ZO4 Z04 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.5.5/4.8./3.7. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 PED.5.5. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 0 PED.5.3./5.3. PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 WKS: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W RESOCJALIZACJI I PED.5.4./3.6. PREWENCJI- ADOLESCENT (TRENING INTERPERSONALNY) Z5 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.5.8./4.7. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.5.0./4.6./3.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.5../4.9./3.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.5../4../3.. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 PED.5.7./4.3./3.3. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.5.6./4.4./3.4./ ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.VI W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 89 6

7 TABELA 9. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH WŁASNE J STUDEN zajęciac h w BKP W ĆW INNE TA W ĆW INNE MIN MAX PED.4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.4../5.. DIAGNOZA ZAGROŻEŃ I PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH E3 ZO3 4 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.0./3.3. PRZEMOC I AGRESJA W RELACJACH SPOŁECZNYCH ZO4 ZO4 3 PED.4../3.4. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PED.4.3./6.4. PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA Z04 ZO4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV PED.4.8./3.7./5.5. WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ ZO5 ZO5 4 PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ I PED.4.7./5.8. PREWENCJI KRYMINALNEJ ZO5 ZO5 PED.4../3.5./5.3 PRACA METODĄ SOCJOTERAPII ZO5 ZO5 4 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.6./3.0./5.0. ZARYS WIEDZY O PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ZO6 ZO6 3 PED.4.9./3../5.. RESOCJALIZACJA W ŚRODOWISKU OTWARTYM ZO6 ZO6 5 PED.4../3../5. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE ZO6 ZO6 3 I PED.4.3./3.3./5.7. PRACA KURATORA SĄDOWEGO ZO6 ZO6 3 PED.4.4./3.3./5.7. / ZO6 ZO6 3 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 35 TABELA 0. RAMOWY PLAN KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA NIESTACJONARNYCH, NA KIERUNKU PEDAGOGIKA: KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE W ZAKRESIE TERAPII UZALEŻNIEŃ zajęciac h w BKP I PED.6../4.5. PATOLOGIE I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE ZO3 ZO3 3 PED.6.. WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOPATOLOGII E3 ZO3 4 PED.3.6/6.6. DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI E3 ZO3 3 ŁĄCZNIE SEM.III PED.4.3./6.4. BUDOWANIE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH ZO4 ZO4 4 PED.4../3.4./6.5. SPOŁECZNYCH E4 Z4 ZO4 3 PED.6.7. DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA) E4 ZO4 4 PED.6.8. TEORIE I MECHANIZMY UZALEŻNIEŃ CHEMICZNYCH I NIECHEMICZNYCH' E4 3 ŁĄCZNIE SEM.IV SYSTEM POMOCY I METODY Z OSOBAMI UZALEZNIONYMI, PED.6.9. ZAGROŻONYMI UZALEŻNIENIEM I ICH RODZINAMI ZO5 ZO5 4 PED.6.0. SYSTEMATYKA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ZO5 INDYWIDUALNY PROCES TERAPEUTYCZNY- PRZEBIEG I PED.6.. DOKUMENTOWANIE E5 Z05 4 PED.6.. TRENING INTERPERSONALNY Z5 ŁĄCZNIE SEM.V PED.4.4./3.3./5.7./ ZO6 ZO6 3 PED.6.4 METODYKA GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 5 PED.6.5. PODSTAWY PSYCHOLOGII MOTYWACJI E6 Z06 3 PED.6.6. INTERWENCJE W Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI ZO6 ZO6 3 PRAWNE PODSTAWY POSTĘPOWANIA WOBEC NARKOMANII, PED.6.7. ALKOHLIZMU I INNYCH UZALEŻNIEŃ E6 ZO6 PED.6.8. TRENING INTRAPSYCHICZNY Z6 ŁĄCZNIE SEM.V W TOKU KSZTAŁCENIA W TYM PKB 35 7

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12

E SPECJALNOŚCIOWE I DYPL. 240 270 510 47 4 4 12 4 4 11 4 5 12 4 5 12 część wspólna dla wszystkich specjalności Lp Moduły przedmiotowe Obowiązuje od roku akademickiego: 2010 / 2011 Suma godzin / ECTS Sem. I Sem. II Sem. III Sem. IV Sem. V Sem. VI A OGÓLNE 30 195 225 8 2

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Pedagogika, studia pierwszego stopnia Opis kierunku i specjalności Studia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3

Studia stacjonarne Nabór 2012 I ROK I II I II. ECTS ECTS Filozofia 30 30 Filozofia E 2 3 Nabór 0 I ROK I II I II w ć w ć w ć ECTS ECTS Filozofia Filozofia E 3 w ECTS Etyka i deontologia pedagoga Etyka i deontologia pedagoga Psychologia ogólna Psychologia ogólna E 3 Psychologia rozwojowa i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU PEDAGOGIKA STUDIA LICENCJACKIE semestr I NA semestr I W C L W C L P W C L W C L P 1 Filozofia (filozofia) Z Z 30 15 Z Z 30 15 4 2 Socjologia (socjologia) E 45 E 30 5 3 Pedagogika ogólna (pojęcia i systemy pedagogiczne) E Z 30 15 E Z 20 10 5 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08

PROGRAM STUDIÓW K_W13, K_W15, K_W16, K_W17 K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U18, K_U19, K_U20 K_K01, K_K03, K_K08 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2014 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 20.03.2014r. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wy d z i a ł P e d a g o g

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Kierunek: PEDAGOGIKA SPECJALNA Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo wychowawcza SYLWETKA ABSOLWENTA: Pedagogika resocjalizacyjna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PEDAGOGIKA SPECJALNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Lp NAZWA PRZEDMIOTU EGZAMIN PRACA KONTROLNA RAZEM GODZINY ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014

Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Pakiet punktów ECTS dla specjalności Terapia psychopedagogiczna studia stacjonarne nabór 2011 2014 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 29) 1 Filozofia 6 45 15 E 08.1 2 Psychologia ogólna

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ĆW. 30 30 x 1 1 x P S Y C H O L O G I A j e d n o l i t e m a g i s t e r s k i e 1 Lektorat języka nowożytnego 1 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 2 x 2 Ochrona własności intelektualnej on line Wstęp do psychologii ZAL.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK.

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK. Rzeszów, 30.04.2014 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA DLA CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2014-2017 KIERUNEK PRACA SOCJALNA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I ROK Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Razem

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w pedagogice konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr zimowy (I)

Rok I, semestr zimowy (I) Kierunek: Zdrowie Publiczne, studia stacjonarne w systemie od 01-go października 2012 roku Rok I, semestr zimowy (I) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć Liczba semestru A. y ogólne 1. Filozofia i podstawy etyki

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii Wykład 15 5 1900-10-PSs1 Podstawy socjologii Wykład 15 5 1900-105-PSs1

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia

PEDAGOGIKA SPECJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia PDAGOGIKA SPCJALNA I rok studia stacjonarne I stopnia I semestr - tok ogólny systemie USOS Nazwa przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin Liczba punktów CTS Forma zaliczenia 1 1900-101-PSs1 Podstawy filozofii

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna

STUDIA PODYPLOMOWE dopisując na kopercie: KONIN minimum 15 osób Symbol S/1 Diagnoza i terapia pedagogiczna STUDIA PODYPLOMOWE Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie nawiązał współpracę z Kujawsko- Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, która w naszym Ośrodku

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna

Studia Podyplomowe. Resocjalizacja i profilaktyka społeczna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS

Semestr I. Suma punktów ECTS. Suma punktów ECTS STUDIA NIESTACJONARNE II-go STOPNIA 3/ (I rok), /5 (II rok), 5/ (III rok) Semestr I Socjologia ogólna 3 Podstawy bezpieczeństwa państwa 5 3 Wiedza o państwie i prawie 5 Podstawy psychologii 3 5 Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24

Program studiów. Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45. Rozwój osobisty - wprowadzenie 30 3 24 Psychoseksuologia studia I stopnia, tryb stacjonarny i niestacjonarny Program studiów MODUŁY Godziny ST* ECTS Godziny NST* Moduły ogólne Nauka, praca i współpraca 45 3 45 Rozwój osobisty - wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do programu studiów

Załącznik do programu studiów Załącznik do programu studiów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Łączna liczba punktów, którą student

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne)

PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) Oznaczenia: przedmioty podstawowe i kierunkowe PEDAGOGIKA PRACY Z DORADZTWEM ZAWODOWYM (studia II stopnia stacjonarne) przedmioty obowiązkowe realizowane wg Uchwały Senatu UO przedmioty specjalnościowe

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (pytania)

Zagadnienia (pytania) Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży Zagadnienia (pytania) na obronę dyplomową licencjacką na kierunku: pedagogika Zagadnienia ogólne 1. Nurty kontestacyjne w pedagogice

Bardziej szczegółowo

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi

dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi dzień rok godzina przedmiot prowadzący typ zajęć grupa sala uwagi PEDAGOGIKA poniedziałek I 07:30-09:05 Język niemiecki mgr Bożena Cygan lektorat N 149 B1 11 nb poniedziałek I 09:10-09:55 Język niemiecki

Bardziej szczegółowo

Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012. Pedagogika Studia drugiego stopnia forma niestacjonarna

Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012. Pedagogika Studia drugiego stopnia forma niestacjonarna Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie Wydział Socjologii i Pedagogiki I N F O R M A T O R ECTS 2012 Pedagogika Studia drugiego stopnia forma niestacjonarna 1 SPIS TREŚCI Koncepcja kształcenia...3

Bardziej szczegółowo

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna

-Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/2014 Kierunek: Pedagogika, sem. 2. studia I stopnia, stacjonarne. Sesja egzaminacyjna -Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2013/ Kierunek: Pedagogika, sem 2 studia I stopnia, stacjonarne 1606 Historia wychowania Dr R Kaczmarek 09:00-11:00 Socjologia wychowania Dr I Zychowicz

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru w semestrach

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej

Studia Podyplomowe. Studium Pomocy Psychologicznej I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki

zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane socjologicznych psychologicznych pedagogicznych polityki Praca Socjalna kształci na wysokim poziomie profesjonalistów od rozwiązywania problemów społecznych. Oferujemy studia licencjackie, stacjonarne, przygotowujące studentów do praktycznego rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne)

1.1. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) .. Plan studiów na kierunku Polityka społeczna, studia niestacjonarne I stopnia (przedmioty i jednostki organizacyjne) Nazwa przedmiotu SMSTR I. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. konomia. ncyklopedia prawa.

Bardziej szczegółowo

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9

14 Przysposobienie biblioteczne 0 1 z 15,4 15 Szkolenie BHP z el. ergonomii 0 4 z 16,9 Opisy przedmiotów ECTS dla kierunku Wychowanie Fizyczne specjalność odnowa biologiczna, instruktorsko trenerska, WF w szkole forma studiów - stacjonarne nabór 2012 2015 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Typ szkolenia Tematyka Ilość słuchaczy Termin rozpoczęcia Studia podyplomowe Dietetyka 2 osoby Luty 2014 rok Studia podyplomowe Geriatria i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne

Plan studiów stacjonarnych. Kierunek: Wychowanie fizyczne Plan studiów stacjonarnych załącznik nr do Uchwały nr 6/03 z dnia 3 września 03 Kierunek: Wychowanie fizyczne Rozkład godzin w semestrze Forma Godziny ogółem Lp. Przedmiot zaliczenia ECTS ECTS 3 ECTS 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU STUDIA II STOPNIA REKRUTACJA 2015/2016 Zielona Góra, 14.04.2015 drugiego stopnia Rekrutacja: 2015/2016 Spis treści 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zaliczeń w roku akademickim: 12/13

Wykaz zaliczeń w roku akademickim: 12/13 ykaz zaliczeń roku akademickim: 12/13 semestr zimoy Semestr: 1 niestacjonarne I stopnia Nabor: 12/13z Moduł kształcenia kierunkoego Pedagogika - moduł kształcenia kierunkoego Historia ychoania Prof. z.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Oferta edukacyjna APS skrót 2014-03-26 WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH Kierunek PEDAGOGIKA studia stacjonarne 1. Animacja społeczno kulturowa (nauczycielska) 2. Edukacja dorosłych i BHP 3. Doradztwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Nauk o Rodzinie Informator na rok akademicki 2008/2009 1 Wydział Nauk o Rodzinie Adres: ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków tel. 012

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ PODYPLOMOWE STUDIUM RELACJI INTERPERSONALNYCH I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu według USOS Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA III Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA III Kształcenie w zakresie dyscyplin podstawowych dla kierunku Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.1.4. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ METODYKA PRACY GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA VI MODUŁ METODYKA PRACY GRUPOWEJ W TERAPII UZALEŻNIEŃ Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.14. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK:

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KIERUNEK: 1. PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil praktyczny, specjalność: a) EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA

SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Załącznik do uchwały Senatu nr 20/LII/2012 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH SPECJALNOŚĆ: RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA 1. Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU *)

SUPLEMENT DO DYPLOMU *) Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu SUPLEMENT DO DYPLOMU *) ważny z dyplomem nr xxx (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: XXX 2. Imię (imiona): Xxx

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: Zarządzania i Administracji Kierunek: Zarządzanie Rok ak. 2014/2015 Rodzaj zajęć: Lp. Przedmiot kod M ZARZII _01 - MODUŁ OGÓLNOUCZELNIANY I W/WS II C/K/L/P/ PZ/S III PW/PE /KZ Rozkład godzin forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.9. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Patologie społeczne z profilaktyką Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The prevention of social

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - PEDAGOGIKA: PYTANIA Z TREŚCI OGÓLNYCH, PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH: 1. Pedagogika jako nauka społeczna. 2. Wyjaśnij, na czym polegają związki pedagogiki z psychologią. 3. Uniwersalna rola filozofii. 4. Jaka jest struktura

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna KOD WF/I/st/42

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna KOD WF/I/st/42 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyka psychologiczno-pedagogiczna KOD WF/I/st/42 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ (kształcenie ogólne, specjalność Profilaktyka społeczna, itp.)

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ (kształcenie ogólne, specjalność Profilaktyka społeczna, itp.) Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.7./4.8./5.5. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora nr 033/04/2014 z dnia 14.04.2014 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA

Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora nr 033/04/2014 z dnia 14.04.2014 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora nr 033/04/2014 z dnia 14.04.2014 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSA 1. Kod przedmiotu Kod przedmiotu należy odczytać z planu studiów. Kod przedmiotu powstaje z połączenia

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy

Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy Obszary tematyczne do pytań na egzamin dyplomowy I. Wspólne hasła tematyczne, dla studentów specjalność: pedagogika opiekuńcza i praca z rodziną, resocjalizacja 1. Adaptacja społeczna 2. Agresja 3. Ankieta

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Edukacji Artystycznej PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Kod kierunku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO WARIANTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO BKN Blok Kształcenia Nauczycielskiego bkn.us.edu.pl WARIANT 1 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELSKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA RÓŻNE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA III MODUŁ (kształcenie ogólne, specjalność Profilaktyka społeczna, itp.)

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA III MODUŁ (kształcenie ogólne, specjalność Profilaktyka społeczna, itp.) Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.1. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY kierunek PEDAGOGIKA STUDIA I STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Europejski System Transferu Punktów CZĘŚĆ II.A INFORMACJE O STUDIACH 2 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.40-/5 (projekt) UCHWAŁA Nr.../05 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 kwietnia 05 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Wczesne wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA na kierunku PSYCHOLOGIA Jednolite studia magisterskie Łódź, 2015 2 KIERUNEK STUDIÓW I SPECJALIZACJE W ramach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Zajęcia terenowe - kontakt ze sprawcą przemocy domowej. Moduł 106: Diagnoza i terapia osób, które doznały interpersonalnej traumy w dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFRMACYJNY kierunek PEDAGGIKA Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów Część I.A Informacja o Wydziale

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ. Analizowania struktury grupy społecznej przez wyróżnienie ról społecznych

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA V MODUŁ. Analizowania struktury grupy społecznej przez wyróżnienie ról społecznych Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.3.15/4.11./5.13. PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI TYP

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki

Kierunek studiów - PEDAGOGIKA. Tezy egzaminacyjne (podstawowe) Egzamin licencjacki Rada Wydziału 23.04.2014 Kierunek studiów - PEDAGOGIKA Tezy egzaminacyjne (podstawowe) 1. Znaczenie pojęć pedagogicznych: pedagog, edukacja, wychowanie, socjalizacja, pedagogia, pedagogika. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH z różnic

Bardziej szczegółowo

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN

Psychologia. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu. NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE STATUS MODUŁU PUNKTY ECTS LICZBA GODZIN Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 6 I I podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) PEDAGOGIKA PENITENCJARNA przedmiotu 05.6-IH- PEDP-PP

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w środowisku otwartym Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5

- - 15 Z/2 VACAT. 30 (x3) Z/3 - - Dr Grzegorz Więcek - /4 - /5 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła Wydział Nauk Społecznych nstytut Pedagogiki Kierunek: PEDAGOGKA SPECJALNA STUDA STACJONARNE STOPNA Plan roczny 2015/2016 ROK 2015/2016 (edycja 2015/2016 2016/2017)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA IV MODUŁ DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA)

KIERUNEK PEDAGOGIKA WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA IV MODUŁ DIAGNOZA W UZALEŻNIENIACH (MEDYCZNA I PROBLEMOWA) KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.7. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2-KRK-ZINM-D2 /

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2-KRK-ZINM-D2 / ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NOWYCH MEDIACH /2KRKZINMD2 / studia magisterskie, 2letnie (II stopień) STUDIA STACJONARNE y podstawowe PROGRAM STUDIÓW ogółem w ćw. Komunikacja społeczna 5 5 E 3 Człowiek i społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH PROCES CERTYFIKACJI 22 MAJA 2015 TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ OD MEDIÓW CYFROWYCH Warszawa Kurs poziom A 70 godzin 1.

Bardziej szczegółowo