POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2

3 1. Nazwa firmy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy 2. Siedziba firmy: Warszawa, ul. Nowy Świat NIP: REGON: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy, dokonano wpisu do KRS pod numerem Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od r. do r. 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej i statutowej pożytku publicznego przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 8. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Biurze Zarządu Krajowego wprowadzonymi Zarządzeniem z dnia r. 9. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w sprawozdaniu finansowym za 2010 r.: Metody wyceny i sposób sporządzania sprawozdania finansowego w 2010r. nie zmieniono w stosunku do 2009 roku. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe udziały wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy zostały wycenione wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, dokonując odpisów aktualizacyjnych. Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości nominalnej. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nominalnej. Ustalenie różnic kursowych następuje w oparciu o normy zawarte w ustawie o p.d.o.p. z dn. 15 lutego 1992 r. wg art. 15a. 10. Księgi rachunkowe prowadzone są Biurze PTE komputerowo przy pomocy programu Finansowo-Księgowego RAKS. Ochrona danych wykonywana jest poprzez zapis na nośnikach magnetycznych (HDD, płyty CD) oraz w postaci wydruków. Wynagrodzenia są prowadzone przy użyciu programu Fika-Płace. 11. Rodzaje działalności: - działalność statutowa pożytku publicznego, - działalność gospodarcza (usługi). 3

4 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów ze statusem organizacji pożytku publicznego. Powstało w 1945 r. w bezpośrednim nawiązaniu do tradycji warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie przed II Wojną Światową. Towarzystwo skupia obecnie ok członków zwyczajnych oraz ponad 100 członków wspierających działalność Zarządu Krajowego i oddziałów Towarzystwa. Członkami wspierającymi są głównie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki. W skład Towarzystwa wchodzą 24 samodzielne Oddziały, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (International Economic Association; i utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe. Głównym celem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest działalność na rzecz rozwoju wiedzy i kultury ekonomicznej społeczeństwa. Wyrażają to następujące cele statutowe: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnienie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje swoje cele głównie przez: organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów; prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej; wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma Ekonomista, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekładu; organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej; inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych; 4

5 przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania; zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym; uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych; współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej; współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. Działalność Towarzystwa jest skoncentrowana na problematyce gospodarki Polski i perspektyw jej rozwoju, w tym na problemach integracji z Unią Europejską, a także na teoretycznych zagadnieniach ekonomii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne posiada status organizacji pożytku publicznego uzyskało go w marcu 2004 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi również działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 5

6 II. BILANS 6

7 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7

8 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 8

9 1. Zakres zmian w wartości środków trwałych 2010r. w zł Treść Prawo wiecz.użytk. Budynki Budowle Maszyny Urządzenia Pozostałe RAZEM gruntów gr 0 gr 1 gr 2 gr 4 gr 6 gr 8 I.1. Wartość brutto na początek okresu , , , , , , ,73 2. Zwiększenia, w tym: , , , , ,86 - nabycie , , , ,86 - przemieszczenia wewn ,96 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Wartość brutto na koniec okresu , , , , , , ,59 II.1. Umorzenie na początek okresu , , , , , , ,07 2a. Umorzenie bieżące zwiększ , , , , , , ,58 2b. Przemieszcz. wewnętrzne 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Umorzenie na koniec okresu , , , , , , ,65 III. Wartość księgowa netto , , , , ,20 0, ,94 Powierzchnia gruntu w użytkowaniu wieczystym wynosi 2102 m 2 2. Zakres zmian w wartości niematerialnych i prawnych w 2010r. w zł OPROGRAMOWANIE Treść Rejestrator do Oprzyrządowanie Do komputera RAZEM rozmów telef. do komputera I.1. Wartość brutto na początek okresu 700, , , ,42 2. Zwiększenia 7 760,00 0, ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto na koniec okresu 700, , , , 42 II.1. Umorzenie na początek okresu 700, , , ,72 2. Umorzenie bieżące zwiększ ,67 0, ,67 3. Zmniejszenia 4. Umorzenie na koniec okresu 700, , , ,39 III. Wartość księgowa netto 0, ,03 0, ,03 9

10 3. Wszystkie zobowiązania i należności krótkoterminowe na r. mają okres spłaty do 1 roku. Zobowiązania długoterminowe (kaucje najemców) wynoszą: ,75 zł ,03 Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: ,19 zł ,54 zł wg załącznika do bilansu: ,31 zł ,66 zł fundusze specjalne: 29, zł ,88 zł w tym: - Fund.Rady Praktyki Gosp.: ,88 zł 29,968,88 zł w tym: Należności krótkoterminowe wg załącz. do bilansu ,69zł ,44 zł 3.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty, w zł : a) do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3-5 lat c) powyżej 5 lat Rodzaj zobowiązań Okres spłaty Razem Do 1 roku od 1 roku do3 lat Ponad 5 lat Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu 1. Długoterminowe 0,00 0,00 pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2. Długoterminowe 0,00 0,00 kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe , , , ,03 KAUCJE RAZEM , , , ,03 Firma nie posiada kredytów bankowych długoterminowych czy też krótkoterminowych w PLN i w w walutach obcych. 4. Zmiany funduszy 4.1. Fundusz podstawowy statutowy (konto 800) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,53 zł Zysk za 2009 r. PTE ,47 zł b.z r ,00 zł 10

11 4.2. Fundusz rezerwowy (konto 805) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,23 zł b.z r ,23 zł 4.3. Fundusz zapasowy - przeszacowanie środków trwałych (konto 806) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,29 zł b.z r ,29 zł 4.4. Fundusz z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych (konto 807) (pkt.5) zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,42 zł 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,05 zł ,05 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. koszty uległy zwiększeniu o ,29 zł a przychody zmniejszeniu o ,76 zł. Dopłacono podatek dochodowy 5.840,00. Skorygowano fundusz z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych za 2008 r. o kwotę ,51 a za 2009 r. o kwotę ,49 (razem korekta funduszu ,00) Wynik finasowy (zmniejszenie zysku) wyniósł ,05 ( ,05 zł , ,00) 5. Inwestycje długoterminowe na r. w cenie zakupu udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie (8 udziałów x 2.800,00 zł) Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty RAZEM: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11

12 Wycena funduszy według cen ich nabycia. Liczba jednostek uczestnictwa w funduszach w porównaniu do 2009 r nie uległa zmianie, a wycena wartości uległa zmianie w bilansie na r. o kwotę ,09 zł co obrazuje tabela w pkt Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Ubezpieczenia zł 202,14 zł 2. Abonamenty - prenumerata 564,24 zł 0 zł 3. NON-Profit 265,00 zł 0,00 zł 4. Sąd Lublin 2.000,00 zł 0,00 zł 5. Prenumerata administratora XI ,50 zł 0,00 zł 6. Abonament roczny Business Service do 0,00 zł 450,00 zł Abonament 5-letni za domenę Kraków 0,00 zł 511,33 zł Licencja roczna IPS 0,00 zł 28,91 zł 9. Eset Smart Security Business 0,00 zł 924,10 zł EditionClent do Usługa pieczęci KRUK do ,00 zł 1.125,00 zł 11. Prenumerata GOFIN za ,00 zł 513,08 zł 12. Domena PTE ZK ,00 zł 99,00 zł 13. Domena abonament roczny do ,00 zł 75,01 zł 14. Abonamenty 2.778,17 zł 0,00 zł 15. Abonament roczny Kraków 83,31 zł 0,00 zł 16. Fortune 273,36 zł 0,00 zł RAZEM: 6.112,58 zł 3.928,57 zł 6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe Lp. Wyszczególnienie stan na r stan na r. 1. VATza m-c XII 2010 odroczony na I 0 zł 4.555,34 zł 2011 (konto Telefony za 12/2010 z faktur 0 zł 577,27 zł sprzedaży (konto ) RAZEM: 0 zł 5.132,61 zł Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.112,58 zł 9.061,18 zł 6.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Usługi dotycząc 2010 fakturowane 0 zł 2.812,47 zł 2011 r. RAZEM: 0 zł 2.812,47 zł 12

13 6.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Klub Olimpijczyka (konto ) 4.374,47 zł 4.374,47 zł 2. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł ,60 zł ) 3. Praktyki z wyceny nieruchomości (konto ,35 zł 0 zł ) 4. PKO BP 0 zł zł 5. Urząd M. ST. Warszawy (dotacje na 0 zł ,06 zł środek trwały elewacja budynku ) 6. Czynsz za (OTTO) (845-19) 0 zł 4.042,50 zł 7. Biuro informacji Kredytowej SA (konto 0 zł 3.000,00 zł ) 8. PKO BP (konto ) 1.097,78 zł 3000,00 zł 9. Fundacja BRE (konto ) zł 5.220,00 zł 10. Telekomunikacja Polska (konto ) zł ,00 zł 11. NBP (konto ) ,00 zł ,00 zł 12. Bank BPH (konto ) 0 zł 3.000,00 zł 13. Mazowiecka Jednostka Wdrożeniowe ,92 zł 0 zł Programów Unijnych (konto ) 14. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 132,40 zł 0 zł (konto ) 15. Izba zarządzająca Funduszami (883-05) 6.001,00 zł 0 zł 16. Biuro Informacji Kredytowej (883-06) , 00 zł 0 zł 17. NBP (konto ) ,00 zł 0 zł 18. MEN (konto ) ,85 zł 0 zł 19. NFOŚ i GW (konto ) 9.956,00 zł 0 zł 20. Fundacja Bankowa (Kronenberga) ,00 zł 0 zł konto RAZEM: ,37 zł ,63 zł Razem inne rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) ,97 zł ,10 zł 6.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł 0 zł ) RAZEM: ,60 zł 0 zł 7. Zobowiązania warunkowe Brak zobowiązań warunkowych. 8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy. 9. Proponowany podział zysku za 2010 r. Zysk netto za 2010 r. w kwocie ,47 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (działalność statutową). 13

14 Strata z lat ubiegłych w kwocie ,05 powoduje zmniejszenie funduszu statutowego. 10. Informacje o pożyczkach i innych świadczeniach na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących W 2010 r. nie udzielono pożyczek i innych świadczeń na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynosi ,00 zł. 12. Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Brak takich zobowiązań. 13. Informacja o stanach rezerw na przewidywane koszty roku 2010 Lp Rezerwy Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 1. Rezerwa na Świadczenia emerytalne 2 Pewne lub 0,00 0,00 prawdopodobne straty Razem 0,00 0, Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i zapasów, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP korygujące wartości zapasów wyrobów konto nr 335 Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 4 321, , ,55 OGÓŁEM ,79 0, , , , , , , ,25 14

15 15. Dane o odpisach aktualizujących tytułu trwałej utraty wartości akcji lub udziałów na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego 2. ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. ARKA BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inw. Otwarty Stan na początek roku obrotowego Odpisy aktualizujące wartość na zmniejszenie + zwiększenie Stan na ostatni dzień roku obrotowego ,00 0, , , , , , , , , , ,61 OGÓŁEM , , ,42 Dokonano odpisów aktualizujących na podstawie STANU REJESTRÓW na dzień r. Funduszy Inwestycyjnych 16. Zmiana stanu produktów Treść 2010 Produkty gotowe stan na ,65 zł Produkty gotowe stan na ,23 zł Zmiana stanu produktów ,42 zł 17. Obroty wewnętrzne przeniesienie z towarów na wyroby (błędnie księgowanych 0 zł ,04 zł w latach ubiegłych jako towary) częściowe rozwiązanie rezerwy dotyczącej wyrobów 0 zł 7.747,80 zł Spisanie wyrobów z okresu do 2008 niewykazanych w 0 zł ,23 zł inwentaryzacji Koszt własny sprzedanych wyrobów 0 zł ,96 zł RAZEM 0 zł ,95 zł 18. Wynik w strukturze działalności w 2010r Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK w tym: składki członkowskie ,00 zł 3.810,50 zł subwencje zwoln. z VAT wpłaty Oddziałów na ZK 2.600,00 zł ,00 zł 15

16 seminarium we Vlotho ,86 zł ,55 zł wydawnictwa i inne ,50 zł ,60 zł projekt ,79 zł ,01 zł projekt NBP 0 zł ,92 zł projekt FOP 0 zł ,00 zł dotacja na wydawnictwa pokongresowe ,00 zł 0,00 zł szkolenie dla rzeczoznawców i zarządców ,65 zł ,35 zł nieruchomości 1% podatku od osób fizycznych 7.187,44 zł 5.412,90 zł pozostałe przychody w tym: - odsetki uzyskane - pozostałe przychody operacyjne - pozostałe przychody finansowe ,63 zł ,31 zł ,32 zł 0 zł ,16 zł ,13 zł 4.274,94 zł ,77 zł przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,76 zł ,96 zł (wg pkt-u 20) RAZEM ,63zł , Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK w tym: czwartki u ekonomistów ,44 zł ,76 zł seminarium we VLOTHO ,49 zł ,60 zł pozostałe konferencje ,09 zł ,35 zł wydawnictwa, konkursy, nagrody i inne projekt NBP projekt FOP ,24 zł 0 zł 0 zł ,87 zł ,22 zł ,74 zł projekt unijny POKL koszty wydawnictw pokongresowych ,81 zł ,01 zł ,16 zł ,17 zł koszty Zarządu Krajowego ,65 zł ,55 zł koszty usprawnień organizacyjnych ,00 zł 0,00 zł koszty szkoleń dla rzeczoznawców i zarządców ,55 zł ,94 zł nieruchomości koszty biura dział.statutowa ,58 zł ,62 zł pozostałe koszty w tym: - pozostałe - koszty finansowe - koszty operacyjne ,35 zł ,35 zł 16,00 zł 0,00 zł ,54 zł ,33 zł ,59 zł ,12 zł RAZEM ,21 zmiana stanu produktów ,76 RAZEM ,45 zł ,52 zł Wynik bilansowy (strata) na działal. statutowej pożytku publicz. Biura ZK: , ,57 zł Przychody z działalności Biura KG OWE w tym: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł odsetki r-k bankowy 441,70 zł 0,00 zł odszkodowanie 60,00 zł 0,00 zł RAZEM ,07zł ,03 zł 16

17 18.5. Koszty z działalności Biura KGOWE w tym: nagrody ,22zł ,00 zł wynagrodzenia ,55zł ,75 zł honoraria ,88zł ,60 zł pochodne od wynagrodzeń ,96zł ,03 zł transport i delegacje ,01zł ,97 zł wyżywienie ,40zł ,93 zł zakwaterowanie 5.037,29zł ,70 zł sprawdzanie prac ,00zł 7 128,60 zł inne koszty ,93zł ,31 zł telefon, poczta, bank ,36zł 5.058,88 zł RAZEM ,60 zł ,77 zł Wynik bilansowy (zysk) na działalności Biura KG OWE: ,53 zł ,74 zł Ogółem wynik na dział. statut. pożytku publicz. PTE (strata) ,35 zł ,31 zł Przychody z działalności gospodarczej (usługi) w tym: czynsze ,50 zł ,26 zł wynajem sal wykładowych ,00 zł ,00 zł telefony ,92 zł ,93 zł energia ,43 zł ,48 zł co, wodn.-kanal ,77 zł ,76 zł pozostałe ,78 zł ,59 zł legitymacje członkowskie 350,00 zł 0,00 zł RAZEM ,40 zł ,02 zł Koszty działalności gospodarczej (operacyjne) w tym: telefony ,01 zł ,88 zł energia ,94 zł ,41 zł co, wodn.-kanal ,47 zł ,86 zł koszty biura dział. gospod ,16 zł ,62 zł pozostałe ,00 zł 6.509,47 zł RAZEM ,58 zł ,24 zł 17

18 Wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej (usługi) Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności statutowej ,82 zł ,78 zł 19. Zmiany podstawy opodatkowania Koszty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (Art. 16): koszty nieuzasadnione 0 zł ,49 zł odpis aktualizujący wartości niefinansowych aktywów 0 zł ,23 zł działalność socjalna 0 zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego ,60 zł ,60 zł użytkowania gruntu odpis aktualizacyjny należności 0 zł ,21 zł reprezentacja 1.339,76 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji 0 zł 4.274,94 zł pozostałe koszty NKUP 0 zł 2.131,43 zł RAZEM: ,36 zł ,10 zł 20. Przychody niestanowiące przychodów podatkowych dodatnie różnice kursowe z wyc. bilansowej 42,85 zł 0,00 zł odpis aktualizacyjny wyceny aktywów finansowych ,16 zł zł zmniejszenie odpisu akt. zapas książek 0 zł ,75 zł odpis równowart. umorzenia prawa wieczyst. użytkow ,60 zł ,60 zł dotacje na środek trwały 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,61 zł ,96 zł Wynik podatkowy PTE A. PRZYCHODY (bez przychodów wg pkt-u 20 podatkowe) sprzedaż usług (konto 701): ,40 zł ,02 zł (wynajem powierzchni i świadczenie czynszów) składki członkowskie (konto 702) 2.600,00 zł 3.810,50 zł dział.statutowa (konto 703 i 762): ,40 zł ,42 zł (dotacje, darowizny, wydawnictwa) sprzedaż książek 2.531,00 zł 2.822,00 zł poz.przych.oper. (konto 764) w tym: - przychody z pożytku publicznego: 9.652,68 zł 7.187,44 zł ,75 zł 793,91 zł przych.finans. (konto 750 i 751) w tym: - pozost.odsetki otrzymane: - odsetki otrzymane (lokaty): ,01 zł 0 zł ,01 zł ,48 zł 1.050,52 zł ,61 zł RAZEM PRZYCHODY: ,49zł ,17 zł 18

19 B. KOSZTY koszty rodzajowe ,53 zł ,22 zł zmiana stanu produktu i obroty wewnętrzne ,76 zł ,37 zł koszt wł.sprzedaży książek ,27 zł ,60 zł odpis aktualizujący aktywów niefinansowych(konto 0,00 zł ,44 zł 767) pozostałe koszty operacyjne (konto 769) w tym: - pozostałe uzasadnione - darowizny ,03 zł ,03 zł ,00 zł 0 zł 2.000,00 zł pozostałe 0 zł ,68 zł koszty finansowe (konto 755,758) w tym: - pozostałe 0,00 zł 0,00 zł ,09 zł 1.803,53 zł RAZEM KOSZTY: ,63 zł ,66 zł odliczenie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania ,36 zł ,10 zł wg pkt-u 19 RAZEM KOSZTY UZASADNIONE: ,27 zł ,56 zł WYNIK (DOCHÓD) PODATKOWY (A - B) ,02 zł ,61 zł Podstawy opodatkowania paragony nie uznane za dowody księgowe 0 zł ,49 zł działalność socjalna zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł abonament RTV 0 zł 131,43 zł koszty przegranej sprawy sadowej (PTE Zakład 0 zł 2.000,00 zł Szkolenia Lublin) usługi gastronomiczne poza siedziba firmy 0 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji NKUP 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,00 zł ,06 zł Podatek 19% od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe 3.952,00 zł ,00 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. złożono do Urzędu Skarbowego korektę CIT-8 za 2009 r. Dopłacono 19% podatku od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe w kwocie 5.840,00. Podstawa opodatkowania ,00 należny podatek 9.792,00 (3.952, ,00) Wynik bilansowy PTE A. Przychody podatkowe ,49 zł ,17 zł Przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,61 zł ,96 zł wg pkt-u 20 A. RAZEM PRZYCHODY: ,10 zł ,13 zł B. KOSZTY zł ,66 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) zł ,47 zł 19

20 21.4. Wynik bilansowy KGOWE A. PRZYCHODY: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł przychody finansowe 441,70 zł 0,00 zł odszkodowania 60,00 zł 0,00 zł RAZEM PRZYCHODY: ,07 zł ,03 zł B. KOSZTY rodzajowo wg spec. w p-kcie ,60 zł ,77 zł WYNIK (ZYSK) BILANSOWY (A - B) ,53 zł ,74 zł Wynik bilansowy PTE Zarządu Krajowego bez KGOWE pkt A. RAZEM PRZYCHODY: ,03zł ,10 zł B. KOSZTY ,03zł ,89 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) ,00zł ,21 zł 22. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. wyniosło 9 osób (9 etatów). 23. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za 2010r. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w 2010 r. za dokonanie przeglądu ksiąg 2009 r. (pozostałe usługi) wyniosło zł brutto. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do dobrowolnego badania sprawozdana finansowego należne za rok obrotowy 2010 wyniosło zł brutto. 20

21 24. Załączniki: Załącznik nr 1 Zestawienie należności i zobowiązań Załącznik nr 2 zestawienie kosztów wg rodzaju miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki Zarząd Krajowy PTE Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA.. Bogusław FIEDOR.. Artur POLLOK.. Tomasz GAWEŁ.. Stanisław RUDOLF.. Teresa GŁANIA.. Andrzej S. BARCZAK.. Kazimierz GOLINOWSKI.. Elżbieta CHABOWSKA.. Franciszek GRZESIOK.. Witold KWAŚNICKI.. Ludwik HEJNY.. Zofia Barbara LIBERDA.. Adam JANUSZ.. Marek RATAJCZAK.. Wacław JARMOŁOWICZ.. Krystyna LEŚNIAK Andrzej SZPLIT -MOCZUK.... Bogdan ŚLUSARZ.. Jerzy MAŁKOWSKI.. Henryk BABIS.. Helena MAZUREK.. Adam BALCERZAK.. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ.. Nadine BEDNARZ.. Bogna PILARCZYK.. Ryszard BOROWIECKI.. Krystyna ROMANIUK.. Małgorzata BURCHAR-DZIUBIŃSKA.. Danuta RUCIŃSKA.. Mariusz CHUDZICKI.. Jolanta SIENKIEWICZ.. Alojzy CZECH.. Jadwiga TOPOLAN.. Irena DEREWECKA.. 21

22 Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego P.T.E. Zarząd Krajowy za 2010 r. - bilans - ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA R. Zestawienie należności na r. a) należności wobec jednostek powiązanych w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul. b) należności z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul FISCHER AND ZUBEK, PR PARTNERS usł.ekspl. 881, wpłacono 637, KANCELARIA PRAWNA usł.ekspl , WSPÓLNOTA ROBOCZA ZWIĄZKOW ORGANIZACJI SOCJALNYCH wpłacono 171,86 usł. ekspl , BIEŃKOWSKA I WOCIAL S.C. usł.ekspl., czynsz 6.000,00 wpłacono 2.978, LINKS TRAVEL usł. ekspl., czynsz 2.997, ECOFFEE SP. Z O.O. usł.ekspl., czynsz 2.205, OTTO POLSKA SP. Z O.O. usł.ekspl , OSIEDLE BELINA usł.ekspl , SPCG TRADING usł.ekspl. 2609, SPA-54 czynsz , CAFE GRIL BAR usł.eksp , wpłacono 5.013, IQ 145 CENTRUM czynsz 0, POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI sala 476, FUNDACJA WSPIERANIA NAUKI sala 366, FIRMA KSIĘGARSKA WIESŁAWA JUSZCZAKA książki 1.122, LEXICON MACIEJ WOLINSKI książki 50, UNIWERSYTET GDAŃSKI książki 62, ZRM PUŁASKI książki 81, OBSŁUGA BUDYNKÓW EPOL praktyki 3200,

23 SOBOLEWSKI DARIUSZ książki 81, ATA FINANSCIAL RESEARCZ książki 104, KSIĘGARNIA SKARBIEC książki 74, RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ książki 57, PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI książki 102, KLIMEK ANETA książki 71, KAMOSIŃSKI SŁAWOMIR książki 121, WIETYCH TOMASZ książki 81, BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ usługa 3.660, NESTLE WATERS POLSKA usługa 118, PRYWATNY DOM OPIEKI usługa 1.800, EUROSUPPORT usługa 468, TNT EXPRESS usługa 725, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 2.300, USLUGI REKLAMOWE GRAWEX usługa 158, PTE ZIELONA GÓRA usługa 329, KWIACIARNA ELZBIETA NOWOSIELSKA usługa 1.000, PTE ODDZIAŁ GDAŃSK usługa 2.062, PTE ODDZIAŁ KATOWICE usługa 88, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 875, PTE ODDZIAŁ POZNAŃ usługa 236, PTE ODDZIAŁ WROCŁAW usługa 270, PTE PROFIT SP. Z O.O. usługa 824, KOMITET OKRĘGOWY PRZY PTE RZESZÓW usługa 708, PHU MIX DARUSZ CHOLEWA usługa 1400, RAZEM: , , ,04 c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta PDOF za 2009 r. 633,00 Korekta dekaracji złożona w 2011 RAZEM: 633, ,40 633,00 23

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Za okres od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 Nazwa: FUNDACJA FORM.ART Siedziba: 90-135 Łódź, Narutowicza 42/11 Zarząd Fundacji FORM.ART przestawia sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników)

INFORMACJA DODATKOWA. (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku wyników) Dane identyfikujące jednostkę: Fundacja Pomocy Młodzieży I Dzieciom Niepełnosprawnym Hej, Koniku! Dalej zwana Fundacja Hej, Koniku! Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GLOBAL TRADE SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 Monitor Polski Nr 4-69- Poz. 39 i 40 i) odsetki od własnych lokat i depozytów,. ii) odsetki od środków pieniężnych klientów. b) wysokość i wyjaśnienie przyczyn nie planowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych),

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo