POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2

3 1. Nazwa firmy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy 2. Siedziba firmy: Warszawa, ul. Nowy Świat NIP: REGON: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy, dokonano wpisu do KRS pod numerem Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od r. do r. 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej i statutowej pożytku publicznego przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 8. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Biurze Zarządu Krajowego wprowadzonymi Zarządzeniem z dnia r. 9. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w sprawozdaniu finansowym za 2010 r.: Metody wyceny i sposób sporządzania sprawozdania finansowego w 2010r. nie zmieniono w stosunku do 2009 roku. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe udziały wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy zostały wycenione wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, dokonując odpisów aktualizacyjnych. Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości nominalnej. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nominalnej. Ustalenie różnic kursowych następuje w oparciu o normy zawarte w ustawie o p.d.o.p. z dn. 15 lutego 1992 r. wg art. 15a. 10. Księgi rachunkowe prowadzone są Biurze PTE komputerowo przy pomocy programu Finansowo-Księgowego RAKS. Ochrona danych wykonywana jest poprzez zapis na nośnikach magnetycznych (HDD, płyty CD) oraz w postaci wydruków. Wynagrodzenia są prowadzone przy użyciu programu Fika-Płace. 11. Rodzaje działalności: - działalność statutowa pożytku publicznego, - działalność gospodarcza (usługi). 3

4 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów ze statusem organizacji pożytku publicznego. Powstało w 1945 r. w bezpośrednim nawiązaniu do tradycji warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie przed II Wojną Światową. Towarzystwo skupia obecnie ok członków zwyczajnych oraz ponad 100 członków wspierających działalność Zarządu Krajowego i oddziałów Towarzystwa. Członkami wspierającymi są głównie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki. W skład Towarzystwa wchodzą 24 samodzielne Oddziały, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (International Economic Association; i utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe. Głównym celem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest działalność na rzecz rozwoju wiedzy i kultury ekonomicznej społeczeństwa. Wyrażają to następujące cele statutowe: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnienie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje swoje cele głównie przez: organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów; prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej; wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma Ekonomista, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekładu; organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej; inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych; 4

5 przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania; zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym; uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych; współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej; współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. Działalność Towarzystwa jest skoncentrowana na problematyce gospodarki Polski i perspektyw jej rozwoju, w tym na problemach integracji z Unią Europejską, a także na teoretycznych zagadnieniach ekonomii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne posiada status organizacji pożytku publicznego uzyskało go w marcu 2004 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi również działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 5

6 II. BILANS 6

7 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7

8 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 8

9 1. Zakres zmian w wartości środków trwałych 2010r. w zł Treść Prawo wiecz.użytk. Budynki Budowle Maszyny Urządzenia Pozostałe RAZEM gruntów gr 0 gr 1 gr 2 gr 4 gr 6 gr 8 I.1. Wartość brutto na początek okresu , , , , , , ,73 2. Zwiększenia, w tym: , , , , ,86 - nabycie , , , ,86 - przemieszczenia wewn ,96 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Wartość brutto na koniec okresu , , , , , , ,59 II.1. Umorzenie na początek okresu , , , , , , ,07 2a. Umorzenie bieżące zwiększ , , , , , , ,58 2b. Przemieszcz. wewnętrzne 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Umorzenie na koniec okresu , , , , , , ,65 III. Wartość księgowa netto , , , , ,20 0, ,94 Powierzchnia gruntu w użytkowaniu wieczystym wynosi 2102 m 2 2. Zakres zmian w wartości niematerialnych i prawnych w 2010r. w zł OPROGRAMOWANIE Treść Rejestrator do Oprzyrządowanie Do komputera RAZEM rozmów telef. do komputera I.1. Wartość brutto na początek okresu 700, , , ,42 2. Zwiększenia 7 760,00 0, ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto na koniec okresu 700, , , , 42 II.1. Umorzenie na początek okresu 700, , , ,72 2. Umorzenie bieżące zwiększ ,67 0, ,67 3. Zmniejszenia 4. Umorzenie na koniec okresu 700, , , ,39 III. Wartość księgowa netto 0, ,03 0, ,03 9

10 3. Wszystkie zobowiązania i należności krótkoterminowe na r. mają okres spłaty do 1 roku. Zobowiązania długoterminowe (kaucje najemców) wynoszą: ,75 zł ,03 Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: ,19 zł ,54 zł wg załącznika do bilansu: ,31 zł ,66 zł fundusze specjalne: 29, zł ,88 zł w tym: - Fund.Rady Praktyki Gosp.: ,88 zł 29,968,88 zł w tym: Należności krótkoterminowe wg załącz. do bilansu ,69zł ,44 zł 3.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty, w zł : a) do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3-5 lat c) powyżej 5 lat Rodzaj zobowiązań Okres spłaty Razem Do 1 roku od 1 roku do3 lat Ponad 5 lat Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu 1. Długoterminowe 0,00 0,00 pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2. Długoterminowe 0,00 0,00 kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe , , , ,03 KAUCJE RAZEM , , , ,03 Firma nie posiada kredytów bankowych długoterminowych czy też krótkoterminowych w PLN i w w walutach obcych. 4. Zmiany funduszy 4.1. Fundusz podstawowy statutowy (konto 800) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,53 zł Zysk za 2009 r. PTE ,47 zł b.z r ,00 zł 10

11 4.2. Fundusz rezerwowy (konto 805) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,23 zł b.z r ,23 zł 4.3. Fundusz zapasowy - przeszacowanie środków trwałych (konto 806) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,29 zł b.z r ,29 zł 4.4. Fundusz z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych (konto 807) (pkt.5) zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,42 zł 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,05 zł ,05 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. koszty uległy zwiększeniu o ,29 zł a przychody zmniejszeniu o ,76 zł. Dopłacono podatek dochodowy 5.840,00. Skorygowano fundusz z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych za 2008 r. o kwotę ,51 a za 2009 r. o kwotę ,49 (razem korekta funduszu ,00) Wynik finasowy (zmniejszenie zysku) wyniósł ,05 ( ,05 zł , ,00) 5. Inwestycje długoterminowe na r. w cenie zakupu udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie (8 udziałów x 2.800,00 zł) Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty RAZEM: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11

12 Wycena funduszy według cen ich nabycia. Liczba jednostek uczestnictwa w funduszach w porównaniu do 2009 r nie uległa zmianie, a wycena wartości uległa zmianie w bilansie na r. o kwotę ,09 zł co obrazuje tabela w pkt Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Ubezpieczenia zł 202,14 zł 2. Abonamenty - prenumerata 564,24 zł 0 zł 3. NON-Profit 265,00 zł 0,00 zł 4. Sąd Lublin 2.000,00 zł 0,00 zł 5. Prenumerata administratora XI ,50 zł 0,00 zł 6. Abonament roczny Business Service do 0,00 zł 450,00 zł Abonament 5-letni za domenę Kraków 0,00 zł 511,33 zł Licencja roczna IPS 0,00 zł 28,91 zł 9. Eset Smart Security Business 0,00 zł 924,10 zł EditionClent do Usługa pieczęci KRUK do ,00 zł 1.125,00 zł 11. Prenumerata GOFIN za ,00 zł 513,08 zł 12. Domena PTE ZK ,00 zł 99,00 zł 13. Domena abonament roczny do ,00 zł 75,01 zł 14. Abonamenty 2.778,17 zł 0,00 zł 15. Abonament roczny Kraków 83,31 zł 0,00 zł 16. Fortune 273,36 zł 0,00 zł RAZEM: 6.112,58 zł 3.928,57 zł 6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe Lp. Wyszczególnienie stan na r stan na r. 1. VATza m-c XII 2010 odroczony na I 0 zł 4.555,34 zł 2011 (konto Telefony za 12/2010 z faktur 0 zł 577,27 zł sprzedaży (konto ) RAZEM: 0 zł 5.132,61 zł Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.112,58 zł 9.061,18 zł 6.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Usługi dotycząc 2010 fakturowane 0 zł 2.812,47 zł 2011 r. RAZEM: 0 zł 2.812,47 zł 12

13 6.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Klub Olimpijczyka (konto ) 4.374,47 zł 4.374,47 zł 2. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł ,60 zł ) 3. Praktyki z wyceny nieruchomości (konto ,35 zł 0 zł ) 4. PKO BP 0 zł zł 5. Urząd M. ST. Warszawy (dotacje na 0 zł ,06 zł środek trwały elewacja budynku ) 6. Czynsz za (OTTO) (845-19) 0 zł 4.042,50 zł 7. Biuro informacji Kredytowej SA (konto 0 zł 3.000,00 zł ) 8. PKO BP (konto ) 1.097,78 zł 3000,00 zł 9. Fundacja BRE (konto ) zł 5.220,00 zł 10. Telekomunikacja Polska (konto ) zł ,00 zł 11. NBP (konto ) ,00 zł ,00 zł 12. Bank BPH (konto ) 0 zł 3.000,00 zł 13. Mazowiecka Jednostka Wdrożeniowe ,92 zł 0 zł Programów Unijnych (konto ) 14. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 132,40 zł 0 zł (konto ) 15. Izba zarządzająca Funduszami (883-05) 6.001,00 zł 0 zł 16. Biuro Informacji Kredytowej (883-06) , 00 zł 0 zł 17. NBP (konto ) ,00 zł 0 zł 18. MEN (konto ) ,85 zł 0 zł 19. NFOŚ i GW (konto ) 9.956,00 zł 0 zł 20. Fundacja Bankowa (Kronenberga) ,00 zł 0 zł konto RAZEM: ,37 zł ,63 zł Razem inne rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) ,97 zł ,10 zł 6.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł 0 zł ) RAZEM: ,60 zł 0 zł 7. Zobowiązania warunkowe Brak zobowiązań warunkowych. 8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy. 9. Proponowany podział zysku za 2010 r. Zysk netto za 2010 r. w kwocie ,47 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (działalność statutową). 13

14 Strata z lat ubiegłych w kwocie ,05 powoduje zmniejszenie funduszu statutowego. 10. Informacje o pożyczkach i innych świadczeniach na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących W 2010 r. nie udzielono pożyczek i innych świadczeń na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynosi ,00 zł. 12. Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Brak takich zobowiązań. 13. Informacja o stanach rezerw na przewidywane koszty roku 2010 Lp Rezerwy Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 1. Rezerwa na Świadczenia emerytalne 2 Pewne lub 0,00 0,00 prawdopodobne straty Razem 0,00 0, Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i zapasów, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP korygujące wartości zapasów wyrobów konto nr 335 Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 4 321, , ,55 OGÓŁEM ,79 0, , , , , , , ,25 14

15 15. Dane o odpisach aktualizujących tytułu trwałej utraty wartości akcji lub udziałów na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego 2. ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. ARKA BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inw. Otwarty Stan na początek roku obrotowego Odpisy aktualizujące wartość na zmniejszenie + zwiększenie Stan na ostatni dzień roku obrotowego ,00 0, , , , , , , , , , ,61 OGÓŁEM , , ,42 Dokonano odpisów aktualizujących na podstawie STANU REJESTRÓW na dzień r. Funduszy Inwestycyjnych 16. Zmiana stanu produktów Treść 2010 Produkty gotowe stan na ,65 zł Produkty gotowe stan na ,23 zł Zmiana stanu produktów ,42 zł 17. Obroty wewnętrzne przeniesienie z towarów na wyroby (błędnie księgowanych 0 zł ,04 zł w latach ubiegłych jako towary) częściowe rozwiązanie rezerwy dotyczącej wyrobów 0 zł 7.747,80 zł Spisanie wyrobów z okresu do 2008 niewykazanych w 0 zł ,23 zł inwentaryzacji Koszt własny sprzedanych wyrobów 0 zł ,96 zł RAZEM 0 zł ,95 zł 18. Wynik w strukturze działalności w 2010r Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK w tym: składki członkowskie ,00 zł 3.810,50 zł subwencje zwoln. z VAT wpłaty Oddziałów na ZK 2.600,00 zł ,00 zł 15

16 seminarium we Vlotho ,86 zł ,55 zł wydawnictwa i inne ,50 zł ,60 zł projekt ,79 zł ,01 zł projekt NBP 0 zł ,92 zł projekt FOP 0 zł ,00 zł dotacja na wydawnictwa pokongresowe ,00 zł 0,00 zł szkolenie dla rzeczoznawców i zarządców ,65 zł ,35 zł nieruchomości 1% podatku od osób fizycznych 7.187,44 zł 5.412,90 zł pozostałe przychody w tym: - odsetki uzyskane - pozostałe przychody operacyjne - pozostałe przychody finansowe ,63 zł ,31 zł ,32 zł 0 zł ,16 zł ,13 zł 4.274,94 zł ,77 zł przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,76 zł ,96 zł (wg pkt-u 20) RAZEM ,63zł , Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK w tym: czwartki u ekonomistów ,44 zł ,76 zł seminarium we VLOTHO ,49 zł ,60 zł pozostałe konferencje ,09 zł ,35 zł wydawnictwa, konkursy, nagrody i inne projekt NBP projekt FOP ,24 zł 0 zł 0 zł ,87 zł ,22 zł ,74 zł projekt unijny POKL koszty wydawnictw pokongresowych ,81 zł ,01 zł ,16 zł ,17 zł koszty Zarządu Krajowego ,65 zł ,55 zł koszty usprawnień organizacyjnych ,00 zł 0,00 zł koszty szkoleń dla rzeczoznawców i zarządców ,55 zł ,94 zł nieruchomości koszty biura dział.statutowa ,58 zł ,62 zł pozostałe koszty w tym: - pozostałe - koszty finansowe - koszty operacyjne ,35 zł ,35 zł 16,00 zł 0,00 zł ,54 zł ,33 zł ,59 zł ,12 zł RAZEM ,21 zmiana stanu produktów ,76 RAZEM ,45 zł ,52 zł Wynik bilansowy (strata) na działal. statutowej pożytku publicz. Biura ZK: , ,57 zł Przychody z działalności Biura KG OWE w tym: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł odsetki r-k bankowy 441,70 zł 0,00 zł odszkodowanie 60,00 zł 0,00 zł RAZEM ,07zł ,03 zł 16

17 18.5. Koszty z działalności Biura KGOWE w tym: nagrody ,22zł ,00 zł wynagrodzenia ,55zł ,75 zł honoraria ,88zł ,60 zł pochodne od wynagrodzeń ,96zł ,03 zł transport i delegacje ,01zł ,97 zł wyżywienie ,40zł ,93 zł zakwaterowanie 5.037,29zł ,70 zł sprawdzanie prac ,00zł 7 128,60 zł inne koszty ,93zł ,31 zł telefon, poczta, bank ,36zł 5.058,88 zł RAZEM ,60 zł ,77 zł Wynik bilansowy (zysk) na działalności Biura KG OWE: ,53 zł ,74 zł Ogółem wynik na dział. statut. pożytku publicz. PTE (strata) ,35 zł ,31 zł Przychody z działalności gospodarczej (usługi) w tym: czynsze ,50 zł ,26 zł wynajem sal wykładowych ,00 zł ,00 zł telefony ,92 zł ,93 zł energia ,43 zł ,48 zł co, wodn.-kanal ,77 zł ,76 zł pozostałe ,78 zł ,59 zł legitymacje członkowskie 350,00 zł 0,00 zł RAZEM ,40 zł ,02 zł Koszty działalności gospodarczej (operacyjne) w tym: telefony ,01 zł ,88 zł energia ,94 zł ,41 zł co, wodn.-kanal ,47 zł ,86 zł koszty biura dział. gospod ,16 zł ,62 zł pozostałe ,00 zł 6.509,47 zł RAZEM ,58 zł ,24 zł 17

18 Wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej (usługi) Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności statutowej ,82 zł ,78 zł 19. Zmiany podstawy opodatkowania Koszty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (Art. 16): koszty nieuzasadnione 0 zł ,49 zł odpis aktualizujący wartości niefinansowych aktywów 0 zł ,23 zł działalność socjalna 0 zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego ,60 zł ,60 zł użytkowania gruntu odpis aktualizacyjny należności 0 zł ,21 zł reprezentacja 1.339,76 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji 0 zł 4.274,94 zł pozostałe koszty NKUP 0 zł 2.131,43 zł RAZEM: ,36 zł ,10 zł 20. Przychody niestanowiące przychodów podatkowych dodatnie różnice kursowe z wyc. bilansowej 42,85 zł 0,00 zł odpis aktualizacyjny wyceny aktywów finansowych ,16 zł zł zmniejszenie odpisu akt. zapas książek 0 zł ,75 zł odpis równowart. umorzenia prawa wieczyst. użytkow ,60 zł ,60 zł dotacje na środek trwały 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,61 zł ,96 zł Wynik podatkowy PTE A. PRZYCHODY (bez przychodów wg pkt-u 20 podatkowe) sprzedaż usług (konto 701): ,40 zł ,02 zł (wynajem powierzchni i świadczenie czynszów) składki członkowskie (konto 702) 2.600,00 zł 3.810,50 zł dział.statutowa (konto 703 i 762): ,40 zł ,42 zł (dotacje, darowizny, wydawnictwa) sprzedaż książek 2.531,00 zł 2.822,00 zł poz.przych.oper. (konto 764) w tym: - przychody z pożytku publicznego: 9.652,68 zł 7.187,44 zł ,75 zł 793,91 zł przych.finans. (konto 750 i 751) w tym: - pozost.odsetki otrzymane: - odsetki otrzymane (lokaty): ,01 zł 0 zł ,01 zł ,48 zł 1.050,52 zł ,61 zł RAZEM PRZYCHODY: ,49zł ,17 zł 18

19 B. KOSZTY koszty rodzajowe ,53 zł ,22 zł zmiana stanu produktu i obroty wewnętrzne ,76 zł ,37 zł koszt wł.sprzedaży książek ,27 zł ,60 zł odpis aktualizujący aktywów niefinansowych(konto 0,00 zł ,44 zł 767) pozostałe koszty operacyjne (konto 769) w tym: - pozostałe uzasadnione - darowizny ,03 zł ,03 zł ,00 zł 0 zł 2.000,00 zł pozostałe 0 zł ,68 zł koszty finansowe (konto 755,758) w tym: - pozostałe 0,00 zł 0,00 zł ,09 zł 1.803,53 zł RAZEM KOSZTY: ,63 zł ,66 zł odliczenie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania ,36 zł ,10 zł wg pkt-u 19 RAZEM KOSZTY UZASADNIONE: ,27 zł ,56 zł WYNIK (DOCHÓD) PODATKOWY (A - B) ,02 zł ,61 zł Podstawy opodatkowania paragony nie uznane za dowody księgowe 0 zł ,49 zł działalność socjalna zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł abonament RTV 0 zł 131,43 zł koszty przegranej sprawy sadowej (PTE Zakład 0 zł 2.000,00 zł Szkolenia Lublin) usługi gastronomiczne poza siedziba firmy 0 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji NKUP 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,00 zł ,06 zł Podatek 19% od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe 3.952,00 zł ,00 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. złożono do Urzędu Skarbowego korektę CIT-8 za 2009 r. Dopłacono 19% podatku od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe w kwocie 5.840,00. Podstawa opodatkowania ,00 należny podatek 9.792,00 (3.952, ,00) Wynik bilansowy PTE A. Przychody podatkowe ,49 zł ,17 zł Przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,61 zł ,96 zł wg pkt-u 20 A. RAZEM PRZYCHODY: ,10 zł ,13 zł B. KOSZTY zł ,66 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) zł ,47 zł 19

20 21.4. Wynik bilansowy KGOWE A. PRZYCHODY: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł przychody finansowe 441,70 zł 0,00 zł odszkodowania 60,00 zł 0,00 zł RAZEM PRZYCHODY: ,07 zł ,03 zł B. KOSZTY rodzajowo wg spec. w p-kcie ,60 zł ,77 zł WYNIK (ZYSK) BILANSOWY (A - B) ,53 zł ,74 zł Wynik bilansowy PTE Zarządu Krajowego bez KGOWE pkt A. RAZEM PRZYCHODY: ,03zł ,10 zł B. KOSZTY ,03zł ,89 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) ,00zł ,21 zł 22. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. wyniosło 9 osób (9 etatów). 23. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za 2010r. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w 2010 r. za dokonanie przeglądu ksiąg 2009 r. (pozostałe usługi) wyniosło zł brutto. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do dobrowolnego badania sprawozdana finansowego należne za rok obrotowy 2010 wyniosło zł brutto. 20

21 24. Załączniki: Załącznik nr 1 Zestawienie należności i zobowiązań Załącznik nr 2 zestawienie kosztów wg rodzaju miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki Zarząd Krajowy PTE Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA.. Bogusław FIEDOR.. Artur POLLOK.. Tomasz GAWEŁ.. Stanisław RUDOLF.. Teresa GŁANIA.. Andrzej S. BARCZAK.. Kazimierz GOLINOWSKI.. Elżbieta CHABOWSKA.. Franciszek GRZESIOK.. Witold KWAŚNICKI.. Ludwik HEJNY.. Zofia Barbara LIBERDA.. Adam JANUSZ.. Marek RATAJCZAK.. Wacław JARMOŁOWICZ.. Krystyna LEŚNIAK Andrzej SZPLIT -MOCZUK.... Bogdan ŚLUSARZ.. Jerzy MAŁKOWSKI.. Henryk BABIS.. Helena MAZUREK.. Adam BALCERZAK.. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ.. Nadine BEDNARZ.. Bogna PILARCZYK.. Ryszard BOROWIECKI.. Krystyna ROMANIUK.. Małgorzata BURCHAR-DZIUBIŃSKA.. Danuta RUCIŃSKA.. Mariusz CHUDZICKI.. Jolanta SIENKIEWICZ.. Alojzy CZECH.. Jadwiga TOPOLAN.. Irena DEREWECKA.. 21

22 Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego P.T.E. Zarząd Krajowy za 2010 r. - bilans - ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA R. Zestawienie należności na r. a) należności wobec jednostek powiązanych w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul. b) należności z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul FISCHER AND ZUBEK, PR PARTNERS usł.ekspl. 881, wpłacono 637, KANCELARIA PRAWNA usł.ekspl , WSPÓLNOTA ROBOCZA ZWIĄZKOW ORGANIZACJI SOCJALNYCH wpłacono 171,86 usł. ekspl , BIEŃKOWSKA I WOCIAL S.C. usł.ekspl., czynsz 6.000,00 wpłacono 2.978, LINKS TRAVEL usł. ekspl., czynsz 2.997, ECOFFEE SP. Z O.O. usł.ekspl., czynsz 2.205, OTTO POLSKA SP. Z O.O. usł.ekspl , OSIEDLE BELINA usł.ekspl , SPCG TRADING usł.ekspl. 2609, SPA-54 czynsz , CAFE GRIL BAR usł.eksp , wpłacono 5.013, IQ 145 CENTRUM czynsz 0, POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI sala 476, FUNDACJA WSPIERANIA NAUKI sala 366, FIRMA KSIĘGARSKA WIESŁAWA JUSZCZAKA książki 1.122, LEXICON MACIEJ WOLINSKI książki 50, UNIWERSYTET GDAŃSKI książki 62, ZRM PUŁASKI książki 81, OBSŁUGA BUDYNKÓW EPOL praktyki 3200,

23 SOBOLEWSKI DARIUSZ książki 81, ATA FINANSCIAL RESEARCZ książki 104, KSIĘGARNIA SKARBIEC książki 74, RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ książki 57, PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI książki 102, KLIMEK ANETA książki 71, KAMOSIŃSKI SŁAWOMIR książki 121, WIETYCH TOMASZ książki 81, BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ usługa 3.660, NESTLE WATERS POLSKA usługa 118, PRYWATNY DOM OPIEKI usługa 1.800, EUROSUPPORT usługa 468, TNT EXPRESS usługa 725, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 2.300, USLUGI REKLAMOWE GRAWEX usługa 158, PTE ZIELONA GÓRA usługa 329, KWIACIARNA ELZBIETA NOWOSIELSKA usługa 1.000, PTE ODDZIAŁ GDAŃSK usługa 2.062, PTE ODDZIAŁ KATOWICE usługa 88, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 875, PTE ODDZIAŁ POZNAŃ usługa 236, PTE ODDZIAŁ WROCŁAW usługa 270, PTE PROFIT SP. Z O.O. usługa 824, KOMITET OKRĘGOWY PRZY PTE RZESZÓW usługa 708, PHU MIX DARUSZ CHOLEWA usługa 1400, RAZEM: , , ,04 c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta PDOF za 2009 r. 633,00 Korekta dekaracji złożona w 2011 RAZEM: 633, ,40 633,00 23

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r. II. Dodatkowe informacje i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Aktualiz. wartości. Przem. wewn (+) Wartości niemateria lne i STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Warszawa dnia 31 marca 2015 Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzszenia i w b.r.nie uległy zmianie. Metody wyceny aktywów i pasywów a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA na dzień 31 grudnia 2010r. do sprawozdania finansowego KLUB SYMPATYKÓW KOLEI ul. PACZKOWSKA 26 50-503 WROCŁAW Wrocław, marzec 2011r. CZĘŚĆ PIERWSZA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015

Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Fundacja FORANI Sprawozdanie finansowe za rok 2015 I. Informacje ogólne II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Informacje uzupełniające do Bilansu Warszawa 2016 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji FORANI

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo