POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY"

Transkrypt

1 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia 1

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2

3 1. Nazwa firmy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy 2. Siedziba firmy: Warszawa, ul. Nowy Świat NIP: REGON: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy, dokonano wpisu do KRS pod numerem Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od r. do r. 7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej i statutowej pożytku publicznego przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 8. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Biurze Zarządu Krajowego wprowadzonymi Zarządzeniem z dnia r. 9. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w sprawozdaniu finansowym za 2010 r.: Metody wyceny i sposób sporządzania sprawozdania finansowego w 2010r. nie zmieniono w stosunku do 2009 roku. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje długoterminowe udziały wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zapasy zostały wycenione wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, dokonując odpisów aktualizacyjnych. Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości nominalnej. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nominalnej. Ustalenie różnic kursowych następuje w oparciu o normy zawarte w ustawie o p.d.o.p. z dn. 15 lutego 1992 r. wg art. 15a. 10. Księgi rachunkowe prowadzone są Biurze PTE komputerowo przy pomocy programu Finansowo-Księgowego RAKS. Ochrona danych wykonywana jest poprzez zapis na nośnikach magnetycznych (HDD, płyty CD) oraz w postaci wydruków. Wynagrodzenia są prowadzone przy użyciu programu Fika-Płace. 11. Rodzaje działalności: - działalność statutowa pożytku publicznego, - działalność gospodarcza (usługi). 3

4 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym stowarzyszeniem ekonomistów ze statusem organizacji pożytku publicznego. Powstało w 1945 r. w bezpośrednim nawiązaniu do tradycji warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie przed II Wojną Światową. Towarzystwo skupia obecnie ok członków zwyczajnych oraz ponad 100 członków wspierających działalność Zarządu Krajowego i oddziałów Towarzystwa. Członkami wspierającymi są głównie przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, banki. W skład Towarzystwa wchodzą 24 samodzielne Oddziały, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest członkiem Międzynarodowej Asocjacji Ekonomicznej (International Economic Association; i utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe. Głównym celem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego jest działalność na rzecz rozwoju wiedzy i kultury ekonomicznej społeczeństwa. Wyrażają to następujące cele statutowe: krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków rozwoju nauk ekonomicznych i prezentowanie ich dorobku, podnoszenie kwalifikacji zawodowych ekonomistów, kształcenie ustawiczne nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, upowszechnienie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, integrowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje swoje cele głównie przez: organizowanie i współorganizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów; prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy społeczno-ekonomicznej; wydawanie, współwydawanie i wspieranie w innej formie publikacji z zakresu nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych, w tym czasopisma Ekonomista, oraz publikacji zawodowych, a także propagowanie wiedzy społeczno-ekonomicznej za pośrednictwem środków masowego przekładu; organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; opracowywanie ocen i ekspertyz ekonomicznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej; inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych i innych nauk społecznych; 4

5 przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w naukach ekonomicznych oraz we wdrażaniu efektywnych metod gospodarowania; zakładanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych oraz placówek naukowo-badawczych o profilu społeczno-ekonomicznym; uczestniczenie w opracowywaniu, unowocześnianiu oraz upowszechnianiu programów nauczania i szkoleń w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, upowszechnianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie; zakładanie i prowadzenie domów pracy twórczej, klubów, bibliotek i czytelni oraz portali internetowych; współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej; współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami. Działalność Towarzystwa jest skoncentrowana na problematyce gospodarki Polski i perspektyw jej rozwoju, w tym na problemach integracji z Unią Europejską, a także na teoretycznych zagadnieniach ekonomii. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne posiada status organizacji pożytku publicznego uzyskało go w marcu 2004 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, zarówno na szczeblu krajowym jak i w Oddziałach, prowadzi również działalność gospodarczą, która została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 29 grudnia 2003 r. Działalność gospodarcza Zarządu Krajowego PTE obejmuje następujące główne formy: publikowanie książek, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, sprzedaż detaliczna książek, wynajem nieruchomości na własny rachunek, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, działalność organizacji profesjonalnych. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na działalność statutową. 5

6 II. BILANS 6

7 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 7

8 IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 8

9 1. Zakres zmian w wartości środków trwałych 2010r. w zł Treść Prawo wiecz.użytk. Budynki Budowle Maszyny Urządzenia Pozostałe RAZEM gruntów gr 0 gr 1 gr 2 gr 4 gr 6 gr 8 I.1. Wartość brutto na początek okresu , , , , , , ,73 2. Zwiększenia, w tym: , , , , ,86 - nabycie , , , ,86 - przemieszczenia wewn ,96 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Wartość brutto na koniec okresu , , , , , , ,59 II.1. Umorzenie na początek okresu , , , , , , ,07 2a. Umorzenie bieżące zwiększ , , , , , , ,58 2b. Przemieszcz. wewnętrzne 3. Zmniejszenia, w tym: - likwidacja - przemieszczenia wewn. 4. Umorzenie na koniec okresu , , , , , , ,65 III. Wartość księgowa netto , , , , ,20 0, ,94 Powierzchnia gruntu w użytkowaniu wieczystym wynosi 2102 m 2 2. Zakres zmian w wartości niematerialnych i prawnych w 2010r. w zł OPROGRAMOWANIE Treść Rejestrator do Oprzyrządowanie Do komputera RAZEM rozmów telef. do komputera I.1. Wartość brutto na początek okresu 700, , , ,42 2. Zwiększenia 7 760,00 0, ,00 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto na koniec okresu 700, , , , 42 II.1. Umorzenie na początek okresu 700, , , ,72 2. Umorzenie bieżące zwiększ ,67 0, ,67 3. Zmniejszenia 4. Umorzenie na koniec okresu 700, , , ,39 III. Wartość księgowa netto 0, ,03 0, ,03 9

10 3. Wszystkie zobowiązania i należności krótkoterminowe na r. mają okres spłaty do 1 roku. Zobowiązania długoterminowe (kaucje najemców) wynoszą: ,75 zł ,03 Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: ,19 zł ,54 zł wg załącznika do bilansu: ,31 zł ,66 zł fundusze specjalne: 29, zł ,88 zł w tym: - Fund.Rady Praktyki Gosp.: ,88 zł 29,968,88 zł w tym: Należności krótkoterminowe wg załącz. do bilansu ,69zł ,44 zł 3.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty, w zł : a) do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat, b) powyżej 3-5 lat c) powyżej 5 lat Rodzaj zobowiązań Okres spłaty Razem Do 1 roku od 1 roku do3 lat Ponad 5 lat Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu Początek okresu Koniec okresu 1. Długoterminowe 0,00 0,00 pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe 2. Długoterminowe 0,00 0,00 kredyty bankowe 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe , , , ,03 KAUCJE RAZEM , , , ,03 Firma nie posiada kredytów bankowych długoterminowych czy też krótkoterminowych w PLN i w w walutach obcych. 4. Zmiany funduszy 4.1. Fundusz podstawowy statutowy (konto 800) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,53 zł Zysk za 2009 r. PTE ,47 zł b.z r ,00 zł 10

11 4.2. Fundusz rezerwowy (konto 805) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,23 zł b.z r ,23 zł 4.3. Fundusz zapasowy - przeszacowanie środków trwałych (konto 806) w zł zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r ,29 zł b.z r ,29 zł 4.4. Fundusz z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych (konto 807) (pkt.5) zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,42 zł 4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych zmniejszenie zwiększenie Stan b.o r. 0 zł b.z r ,05 zł ,05 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. koszty uległy zwiększeniu o ,29 zł a przychody zmniejszeniu o ,76 zł. Dopłacono podatek dochodowy 5.840,00. Skorygowano fundusz z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych za 2008 r. o kwotę ,51 a za 2009 r. o kwotę ,49 (razem korekta funduszu ,00) Wynik finasowy (zmniejszenie zysku) wyniósł ,05 ( ,05 zł , ,00) 5. Inwestycje długoterminowe na r. w cenie zakupu udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego w Lublinie (8 udziałów x 2.800,00 zł) Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty RAZEM: ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 11

12 Wycena funduszy według cen ich nabycia. Liczba jednostek uczestnictwa w funduszach w porównaniu do 2009 r nie uległa zmianie, a wycena wartości uległa zmianie w bilansie na r. o kwotę ,09 zł co obrazuje tabela w pkt Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Ubezpieczenia zł 202,14 zł 2. Abonamenty - prenumerata 564,24 zł 0 zł 3. NON-Profit 265,00 zł 0,00 zł 4. Sąd Lublin 2.000,00 zł 0,00 zł 5. Prenumerata administratora XI ,50 zł 0,00 zł 6. Abonament roczny Business Service do 0,00 zł 450,00 zł Abonament 5-letni za domenę Kraków 0,00 zł 511,33 zł Licencja roczna IPS 0,00 zł 28,91 zł 9. Eset Smart Security Business 0,00 zł 924,10 zł EditionClent do Usługa pieczęci KRUK do ,00 zł 1.125,00 zł 11. Prenumerata GOFIN za ,00 zł 513,08 zł 12. Domena PTE ZK ,00 zł 99,00 zł 13. Domena abonament roczny do ,00 zł 75,01 zł 14. Abonamenty 2.778,17 zł 0,00 zł 15. Abonament roczny Kraków 83,31 zł 0,00 zł 16. Fortune 273,36 zł 0,00 zł RAZEM: 6.112,58 zł 3.928,57 zł 6.2 Inne rozliczenia międzyokresowe Lp. Wyszczególnienie stan na r stan na r. 1. VATza m-c XII 2010 odroczony na I 0 zł 4.555,34 zł 2011 (konto Telefony za 12/2010 z faktur 0 zł 577,27 zł sprzedaży (konto ) RAZEM: 0 zł 5.132,61 zł Razem krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6.112,58 zł 9.061,18 zł 6.3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Usługi dotycząc 2010 fakturowane 0 zł 2.812,47 zł 2011 r. RAZEM: 0 zł 2.812,47 zł 12

13 6.4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Klub Olimpijczyka (konto ) 4.374,47 zł 4.374,47 zł 2. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł ,60 zł ) 3. Praktyki z wyceny nieruchomości (konto ,35 zł 0 zł ) 4. PKO BP 0 zł zł 5. Urząd M. ST. Warszawy (dotacje na 0 zł ,06 zł środek trwały elewacja budynku ) 6. Czynsz za (OTTO) (845-19) 0 zł 4.042,50 zł 7. Biuro informacji Kredytowej SA (konto 0 zł 3.000,00 zł ) 8. PKO BP (konto ) 1.097,78 zł 3000,00 zł 9. Fundacja BRE (konto ) zł 5.220,00 zł 10. Telekomunikacja Polska (konto ) zł ,00 zł 11. NBP (konto ) ,00 zł ,00 zł 12. Bank BPH (konto ) 0 zł 3.000,00 zł 13. Mazowiecka Jednostka Wdrożeniowe ,92 zł 0 zł Programów Unijnych (konto ) 14. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 132,40 zł 0 zł (konto ) 15. Izba zarządzająca Funduszami (883-05) 6.001,00 zł 0 zł 16. Biuro Informacji Kredytowej (883-06) , 00 zł 0 zł 17. NBP (konto ) ,00 zł 0 zł 18. MEN (konto ) ,85 zł 0 zł 19. NFOŚ i GW (konto ) 9.956,00 zł 0 zł 20. Fundacja Bankowa (Kronenberga) ,00 zł 0 zł konto RAZEM: ,37 zł ,63 zł Razem inne rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe) ,97 zł ,10 zł 6.5 Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe Lp. Wyszczególnienie stan na r. stan na r. 1. Wieczyste użytkowanie gruntów (konto ,60 zł 0 zł ) RAZEM: ,60 zł 0 zł 7. Zobowiązania warunkowe Brak zobowiązań warunkowych. 8. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku firmy. 9. Proponowany podział zysku za 2010 r. Zysk netto za 2010 r. w kwocie ,47 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu statutowego (działalność statutową). 13

14 Strata z lat ubiegłych w kwocie ,05 powoduje zmniejszenie funduszu statutowego. 10. Informacje o pożyczkach i innych świadczeniach na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących W 2010 r. nie udzielono pożyczek i innych świadczeń na rzecz osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących. 11. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynosi ,00 zł. 12. Zobowiązania wobec budżetu lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli Brak takich zobowiązań. 13. Informacja o stanach rezerw na przewidywane koszty roku 2010 Lp Rezerwy Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 1. Rezerwa na Świadczenia emerytalne 2 Pewne lub 0,00 0,00 prawdopodobne straty Razem 0,00 0, Dane o odpisach aktualizujących wartość należności i zapasów, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP aktualizujące należności konto nr Odpisy NKUP korygujące wartości zapasów wyrobów konto nr 335 Stan na początek roku obrotowego Zwiększenia Rozwiązanie Wykorzystanie Stan na ostatni dzień roku obrotowego r 4 321, , ,55 OGÓŁEM ,79 0, , , , , , , ,25 14

15 15. Dane o odpisach aktualizujących tytułu trwałej utraty wartości akcji lub udziałów na koniec roku obrotowego, w zł. Lp Odpisy aktualizujące należności i zapasy 1. Udziały w Spółce Zakładu Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego 2. ARKA BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. ARKA BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu Fundusz Inw. Otwarty Stan na początek roku obrotowego Odpisy aktualizujące wartość na zmniejszenie + zwiększenie Stan na ostatni dzień roku obrotowego ,00 0, , , , , , , , , , ,61 OGÓŁEM , , ,42 Dokonano odpisów aktualizujących na podstawie STANU REJESTRÓW na dzień r. Funduszy Inwestycyjnych 16. Zmiana stanu produktów Treść 2010 Produkty gotowe stan na ,65 zł Produkty gotowe stan na ,23 zł Zmiana stanu produktów ,42 zł 17. Obroty wewnętrzne przeniesienie z towarów na wyroby (błędnie księgowanych 0 zł ,04 zł w latach ubiegłych jako towary) częściowe rozwiązanie rezerwy dotyczącej wyrobów 0 zł 7.747,80 zł Spisanie wyrobów z okresu do 2008 niewykazanych w 0 zł ,23 zł inwentaryzacji Koszt własny sprzedanych wyrobów 0 zł ,96 zł RAZEM 0 zł ,95 zł 18. Wynik w strukturze działalności w 2010r Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK w tym: składki członkowskie ,00 zł 3.810,50 zł subwencje zwoln. z VAT wpłaty Oddziałów na ZK 2.600,00 zł ,00 zł 15

16 seminarium we Vlotho ,86 zł ,55 zł wydawnictwa i inne ,50 zł ,60 zł projekt ,79 zł ,01 zł projekt NBP 0 zł ,92 zł projekt FOP 0 zł ,00 zł dotacja na wydawnictwa pokongresowe ,00 zł 0,00 zł szkolenie dla rzeczoznawców i zarządców ,65 zł ,35 zł nieruchomości 1% podatku od osób fizycznych 7.187,44 zł 5.412,90 zł pozostałe przychody w tym: - odsetki uzyskane - pozostałe przychody operacyjne - pozostałe przychody finansowe ,63 zł ,31 zł ,32 zł 0 zł ,16 zł ,13 zł 4.274,94 zł ,77 zł przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,76 zł ,96 zł (wg pkt-u 20) RAZEM ,63zł , Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK w tym: czwartki u ekonomistów ,44 zł ,76 zł seminarium we VLOTHO ,49 zł ,60 zł pozostałe konferencje ,09 zł ,35 zł wydawnictwa, konkursy, nagrody i inne projekt NBP projekt FOP ,24 zł 0 zł 0 zł ,87 zł ,22 zł ,74 zł projekt unijny POKL koszty wydawnictw pokongresowych ,81 zł ,01 zł ,16 zł ,17 zł koszty Zarządu Krajowego ,65 zł ,55 zł koszty usprawnień organizacyjnych ,00 zł 0,00 zł koszty szkoleń dla rzeczoznawców i zarządców ,55 zł ,94 zł nieruchomości koszty biura dział.statutowa ,58 zł ,62 zł pozostałe koszty w tym: - pozostałe - koszty finansowe - koszty operacyjne ,35 zł ,35 zł 16,00 zł 0,00 zł ,54 zł ,33 zł ,59 zł ,12 zł RAZEM ,21 zmiana stanu produktów ,76 RAZEM ,45 zł ,52 zł Wynik bilansowy (strata) na działal. statutowej pożytku publicz. Biura ZK: , ,57 zł Przychody z działalności Biura KG OWE w tym: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł odsetki r-k bankowy 441,70 zł 0,00 zł odszkodowanie 60,00 zł 0,00 zł RAZEM ,07zł ,03 zł 16

17 18.5. Koszty z działalności Biura KGOWE w tym: nagrody ,22zł ,00 zł wynagrodzenia ,55zł ,75 zł honoraria ,88zł ,60 zł pochodne od wynagrodzeń ,96zł ,03 zł transport i delegacje ,01zł ,97 zł wyżywienie ,40zł ,93 zł zakwaterowanie 5.037,29zł ,70 zł sprawdzanie prac ,00zł 7 128,60 zł inne koszty ,93zł ,31 zł telefon, poczta, bank ,36zł 5.058,88 zł RAZEM ,60 zł ,77 zł Wynik bilansowy (zysk) na działalności Biura KG OWE: ,53 zł ,74 zł Ogółem wynik na dział. statut. pożytku publicz. PTE (strata) ,35 zł ,31 zł Przychody z działalności gospodarczej (usługi) w tym: czynsze ,50 zł ,26 zł wynajem sal wykładowych ,00 zł ,00 zł telefony ,92 zł ,93 zł energia ,43 zł ,48 zł co, wodn.-kanal ,77 zł ,76 zł pozostałe ,78 zł ,59 zł legitymacje członkowskie 350,00 zł 0,00 zł RAZEM ,40 zł ,02 zł Koszty działalności gospodarczej (operacyjne) w tym: telefony ,01 zł ,88 zł energia ,94 zł ,41 zł co, wodn.-kanal ,47 zł ,86 zł koszty biura dział. gospod ,16 zł ,62 zł pozostałe ,00 zł 6.509,47 zł RAZEM ,58 zł ,24 zł 17

18 Wynik bilansowy (zysk) z działalności gospodarczej (usługi) Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności statutowej ,82 zł ,78 zł 19. Zmiany podstawy opodatkowania Koszty nieuznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (Art. 16): koszty nieuzasadnione 0 zł ,49 zł odpis aktualizujący wartości niefinansowych aktywów 0 zł ,23 zł działalność socjalna 0 zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego ,60 zł ,60 zł użytkowania gruntu odpis aktualizacyjny należności 0 zł ,21 zł reprezentacja 1.339,76 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji 0 zł 4.274,94 zł pozostałe koszty NKUP 0 zł 2.131,43 zł RAZEM: ,36 zł ,10 zł 20. Przychody niestanowiące przychodów podatkowych dodatnie różnice kursowe z wyc. bilansowej 42,85 zł 0,00 zł odpis aktualizacyjny wyceny aktywów finansowych ,16 zł zł zmniejszenie odpisu akt. zapas książek 0 zł ,75 zł odpis równowart. umorzenia prawa wieczyst. użytkow ,60 zł ,60 zł dotacje na środek trwały 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,61 zł ,96 zł Wynik podatkowy PTE A. PRZYCHODY (bez przychodów wg pkt-u 20 podatkowe) sprzedaż usług (konto 701): ,40 zł ,02 zł (wynajem powierzchni i świadczenie czynszów) składki członkowskie (konto 702) 2.600,00 zł 3.810,50 zł dział.statutowa (konto 703 i 762): ,40 zł ,42 zł (dotacje, darowizny, wydawnictwa) sprzedaż książek 2.531,00 zł 2.822,00 zł poz.przych.oper. (konto 764) w tym: - przychody z pożytku publicznego: 9.652,68 zł 7.187,44 zł ,75 zł 793,91 zł przych.finans. (konto 750 i 751) w tym: - pozost.odsetki otrzymane: - odsetki otrzymane (lokaty): ,01 zł 0 zł ,01 zł ,48 zł 1.050,52 zł ,61 zł RAZEM PRZYCHODY: ,49zł ,17 zł 18

19 B. KOSZTY koszty rodzajowe ,53 zł ,22 zł zmiana stanu produktu i obroty wewnętrzne ,76 zł ,37 zł koszt wł.sprzedaży książek ,27 zł ,60 zł odpis aktualizujący aktywów niefinansowych(konto 0,00 zł ,44 zł 767) pozostałe koszty operacyjne (konto 769) w tym: - pozostałe uzasadnione - darowizny ,03 zł ,03 zł ,00 zł 0 zł 2.000,00 zł pozostałe 0 zł ,68 zł koszty finansowe (konto 755,758) w tym: - pozostałe 0,00 zł 0,00 zł ,09 zł 1.803,53 zł RAZEM KOSZTY: ,63 zł ,66 zł odliczenie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania ,36 zł ,10 zł wg pkt-u 19 RAZEM KOSZTY UZASADNIONE: ,27 zł ,56 zł WYNIK (DOCHÓD) PODATKOWY (A - B) ,02 zł ,61 zł Podstawy opodatkowania paragony nie uznane za dowody księgowe 0 zł ,49 zł działalność socjalna zł ,00 zł odsetki budżetowe 15 zł 8.722,00 zł abonament RTV 0 zł 131,43 zł koszty przegranej sprawy sadowej (PTE Zakład 0 zł 2.000,00 zł Szkolenia Lublin) usługi gastronomiczne poza siedziba firmy 0 zł ,20 zł amortyzacja środka trwałego z dotacji NKUP 0 zł 4.274,94 zł RAZEM: ,00 zł ,06 zł Podatek 19% od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe 3.952,00 zł ,00 zł W wyniku korekty księgowań za 2009 r. dokonanych w 2010 r. złożono do Urzędu Skarbowego korektę CIT-8 za 2009 r. Dopłacono 19% podatku od wydatków nie przeznaczonych na cele statutowe w kwocie 5.840,00. Podstawa opodatkowania ,00 należny podatek 9.792,00 (3.952, ,00) Wynik bilansowy PTE A. Przychody podatkowe ,49 zł ,17 zł Przychody niestanowiące przychodów podatkowych ,61 zł ,96 zł wg pkt-u 20 A. RAZEM PRZYCHODY: ,10 zł ,13 zł B. KOSZTY zł ,66 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) zł ,47 zł 19

20 21.4. Wynik bilansowy KGOWE A. PRZYCHODY: dotacja MEN ,00 zł ,85 zł dotacje obce ,37 zł ,18 zł przychody finansowe 441,70 zł 0,00 zł odszkodowania 60,00 zł 0,00 zł RAZEM PRZYCHODY: ,07 zł ,03 zł B. KOSZTY rodzajowo wg spec. w p-kcie ,60 zł ,77 zł WYNIK (ZYSK) BILANSOWY (A - B) ,53 zł ,74 zł Wynik bilansowy PTE Zarządu Krajowego bez KGOWE pkt A. RAZEM PRZYCHODY: ,03zł ,10 zł B. KOSZTY ,03zł ,89 zł WYNIK BILANSOWY (A - B) ,00zł ,21 zł 22. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. Przeciętne zatrudnienie w 2010r. wyniosło 9 osób (9 etatów). 23. Wynagrodzenie biegłego rewidenta należne za 2010r. Wynagrodzenie biegłego rewidenta wypłacone w 2010 r. za dokonanie przeglądu ksiąg 2009 r. (pozostałe usługi) wyniosło zł brutto. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do dobrowolnego badania sprawozdana finansowego należne za rok obrotowy 2010 wyniosło zł brutto. 20

21 24. Załączniki: Załącznik nr 1 Zestawienie należności i zobowiązań Załącznik nr 2 zestawienie kosztów wg rodzaju miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki Zarząd Krajowy PTE Elżbieta MĄCZYŃSKA-ZIEMACKA.. Bogusław FIEDOR.. Artur POLLOK.. Tomasz GAWEŁ.. Stanisław RUDOLF.. Teresa GŁANIA.. Andrzej S. BARCZAK.. Kazimierz GOLINOWSKI.. Elżbieta CHABOWSKA.. Franciszek GRZESIOK.. Witold KWAŚNICKI.. Ludwik HEJNY.. Zofia Barbara LIBERDA.. Adam JANUSZ.. Marek RATAJCZAK.. Wacław JARMOŁOWICZ.. Krystyna LEŚNIAK Andrzej SZPLIT -MOCZUK.... Bogdan ŚLUSARZ.. Jerzy MAŁKOWSKI.. Henryk BABIS.. Helena MAZUREK.. Adam BALCERZAK.. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ.. Nadine BEDNARZ.. Bogna PILARCZYK.. Ryszard BOROWIECKI.. Krystyna ROMANIUK.. Małgorzata BURCHAR-DZIUBIŃSKA.. Danuta RUCIŃSKA.. Mariusz CHUDZICKI.. Jolanta SIENKIEWICZ.. Alojzy CZECH.. Jadwiga TOPOLAN.. Irena DEREWECKA.. 21

22 Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego P.T.E. Zarząd Krajowy za 2010 r. - bilans - ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA R. Zestawienie należności na r. a) należności wobec jednostek powiązanych w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul. b) należności z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul FISCHER AND ZUBEK, PR PARTNERS usł.ekspl. 881, wpłacono 637, KANCELARIA PRAWNA usł.ekspl , WSPÓLNOTA ROBOCZA ZWIĄZKOW ORGANIZACJI SOCJALNYCH wpłacono 171,86 usł. ekspl , BIEŃKOWSKA I WOCIAL S.C. usł.ekspl., czynsz 6.000,00 wpłacono 2.978, LINKS TRAVEL usł. ekspl., czynsz 2.997, ECOFFEE SP. Z O.O. usł.ekspl., czynsz 2.205, OTTO POLSKA SP. Z O.O. usł.ekspl , OSIEDLE BELINA usł.ekspl , SPCG TRADING usł.ekspl. 2609, SPA-54 czynsz , CAFE GRIL BAR usł.eksp , wpłacono 5.013, IQ 145 CENTRUM czynsz 0, POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI sala 476, FUNDACJA WSPIERANIA NAUKI sala 366, FIRMA KSIĘGARSKA WIESŁAWA JUSZCZAKA książki 1.122, LEXICON MACIEJ WOLINSKI książki 50, UNIWERSYTET GDAŃSKI książki 62, ZRM PUŁASKI książki 81, OBSŁUGA BUDYNKÓW EPOL praktyki 3200,

23 SOBOLEWSKI DARIUSZ książki 81, ATA FINANSCIAL RESEARCZ książki 104, KSIĘGARNIA SKARBIEC książki 74, RADA RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ książki 57, PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI książki 102, KLIMEK ANETA książki 71, KAMOSIŃSKI SŁAWOMIR książki 121, WIETYCH TOMASZ książki 81, BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ usługa 3.660, NESTLE WATERS POLSKA usługa 118, PRYWATNY DOM OPIEKI usługa 1.800, EUROSUPPORT usługa 468, TNT EXPRESS usługa 725, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 2.300, USLUGI REKLAMOWE GRAWEX usługa 158, PTE ZIELONA GÓRA usługa 329, KWIACIARNA ELZBIETA NOWOSIELSKA usługa 1.000, PTE ODDZIAŁ GDAŃSK usługa 2.062, PTE ODDZIAŁ KATOWICE usługa 88, PTE ODDZIAŁ KRAKÓW usługa 875, PTE ODDZIAŁ POZNAŃ usługa 236, PTE ODDZIAŁ WROCŁAW usługa 270, PTE PROFIT SP. Z O.O. usługa 824, KOMITET OKRĘGOWY PRZY PTE RZESZÓW usługa 708, PHU MIX DARUSZ CHOLEWA usługa 1400, RAZEM: , , ,04 c) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta PDOF za 2009 r. 633,00 Korekta dekaracji złożona w 2011 RAZEM: 633, ,40 633,00 23

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r. II. Dodatkowe informacje i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association Dodatkowe informacje i objaśnienia 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzszenia i w b.r.nie uległy zmianie. Metody wyceny aktywów i pasywów a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2009 31.12.2010 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów. Informacja dodatkowa za 2013r spis treści Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów Informacja dodatkowa za spis treści Zbiorcza 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach a. rzeczowe aktywa trwałe środki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekologiczna ARKA

Fundacja Ekologiczna ARKA Fundacja Ekologiczna ARKA Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU I.1. Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych: - środki trwałe wartość początkowa Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Bardziej szczegółowo

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac

Wiersz ( poz.) 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac Wiersz ( poz.) Wyszczególnienie Stan na dzień 1 2 31.12.2010 31.12.2011 AKTYWA A Aktywa trwałe: 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne: 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r.

Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum. Informacja dodatkowa za 2009 r. Międzynarodowe Centrum Spotkan i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki Centrum Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki SPKIN 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27 NIP 526-16-97-669 Za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wariant porównawczy Poz. WYSZCZEGÓLNIENIE Za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 FUNDACJA KORPORACJA HA!ART NIP 6772229728 REGON 356840715 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI KORPORACJA HA!ART ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ W LUBLINIE Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. 1 Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama Pruszcz-Gdański Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny Brama z siedzibą w Pruszczu-Gdańskim za rok 2005. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2005 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe w budowie Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014 Spółdzielnia Mieszkaniowa LARIS w Poznaniu została utworzona w 1990 roku i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA nie posiada środków trwałych. Stan na początek roku obrotowego POLSKIE FORUM EUROPEJSKIEJ KOALICJI DO WALKI Z RAKIEM PIERSI EUROPA DONNA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2010 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres zmian wartości

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2013 r. spowodowana zmianami 0 0,00

NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2013 r. spowodowana zmianami 0 0,00 NAZWA ORGANIZACJI:Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo