INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r. II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2005 r.

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R.

3 1. Nazwa firmy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Biuro Zarządu Krajowego 2. Siedziba firmy: Warszawa, ul. Nowy Świat NIP: REGON: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy, dokonano wpisu do KRS pod numerem Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od r. do r. str Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej i statutowej pożytku publicznego przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 8. Sprawozdanie finansowe za 2005 r. sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Biuro Zarządu Krajowego wprowadzonymi Zarządzeniem nr 1/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 9. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w sprawozdaniu finansowym za 2005 r.: 9.1. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Inwestycje długoterminowe udziały wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Zapasy zostały wycenione wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, dokonując odpisów aktualizacyjnych Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości nominalnej Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nominalnej. 10. Księgi rachunkowe prowadzone są usługowo wg umowy nr D/349/96 przez firmę DORADO Sp. z o.o. komputerowo przy pomocy pakietu Finansowo-Księgowego (FK) autorstwa DORADO Sp. z o.o. Ochrona danych na nośnikach magnetycznych (HDD, płyty CD) oraz w postaci wydruków. 11. Rodzaje działalności: - działalność statutowa pożytku publicznego - działalność gospodarcza (usługi)

4 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R.

5 str Zakres zmian w wartości środków trwałych w zł Treść Prawo wiecz.użytk. Budynki Budowle Maszyny Urządzenia Pozostałe RAZEM gruntów gr 0 gr 1 gr 2 gr 4 gr 6 gr 8 I.1. Wartość brutto na początek okresu , , , , , , ,03 2. Zwiększenia, w tym: 3 560, ,39 - nabycie 3 560, ,39 - przemieszczenia wewn. 0,00 3. Zmniejszenia, w tym: 3 937,36 98, ,16 - likwidacja 3 937,36 98, ,16 - przemieszczenia wewn. 0,00 4. Wartość brutto na koniec okresu , , , , , , ,26 II.1. Umorzenie na początek okresu , , , , , , ,19 2a. Umorzenie bieżące zwiększ , , , , , ,19 2b. Przemieszcz. wewnętrzne 0,00 3. Zmniejszenia, w tym: 3 937,36 98, ,16 - likwidacja 3 937,36 98, ,16 - przemieszczenia wewn. 0,00 4. Umorzenie na koniec okresu , , , , , , ,22 III. Wartość księgowa netto , , ,58 0, ,47 0, ,04 2. Zakres zmian w wartości niematerialnych i prawnych w zł OPROGRAMOWANIE Treść Rejestrator do Oprzyrządowanie Do komputera RAZEM rozmów telef. do komputera I.1. Wartość brutto na początek okresu 700, , , ,90 2. Zwiększenia 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto na koniec okresu 700, , , ,90 II.1. Umorzenie na początek okresu 700, , , ,90 2. Umorzenie bieżące zwiększ. 3. Zmniejszenia 4. Umorzenie na koniec okresu 700, , , ,90 III. Wartość księgowa netto 0,00 0,00 0,00 0,00

6 str Wszystkie zobowiązania i należności krótkoterminowe na r. mają okres spłaty do 1 roku. Zobowiązania długoterminowe (kaucje najemców) wynoszą: Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: wg załącznika do bilansu: ,79 zł fundusze specjalne: ,97 zł w tym: - ZFŚS: ,27 zł - Fund.amort.: 8.081,88 zł - Fund.Rady Praktyki Gosp.: ,82 zł Należności krótkoterminowe wg załącz. do bilansu wynoszą: ,00 zł ,76 zł. w tym: ,51 zł. 4. Wynik w strukturze działalności 4.1. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK: ,25 zł w tym: subwencje zwolnione z VAT wpłaty Oddziałów na ZK seminaria, konferencje wydawnictwa i egzaminy opracowania analiza dla PWPW usprawnienia organizacyjne 1% podatku od osób fizycznych ,59 zł ,40 zł ,56 zł 8.000,00 zł 5.457,98 zł ,72 zł 4.2. Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK: ,03 zł w tym: seminarium we VLOTHO konferencja Lizbońska pozostałe konferencje analiza dla PWPW wydawnictwa, konkursy, nagrody i egzaminy Koszty Zarządu Krajowego Koszty usprawnień organizacyjnych Koszty Biura KGOWE Koszty Biura dział.statutowa ,00 zł ,00 zł ,71 zł 7.500,00 zł ,57 zł ,90 zł ,88 zł ,07 zł ,90 zł 4.3. Wynik (strata) na działal. statutowej pożytku publicz. Biura ZK: ,78 zł

7 4.4. Przychody z działalności Biura KGOWE: ,39 zł w tym: str.7 Dotacja MENiS ,39 zł Dotacje obce ,00 zł 4.5. Koszty z działalności Biura KGOWE: ,39 zł w tym: nagrody ,00 zł wynagrodzenia ,00 zł honoraria ,00 zł pochodne od wynagrodzeń ,28 zł transport i delegacje ,68 zł wyżywienie ,78 zł zakwaterowanie ,08 zł sprawdzanie prac ,47 zł inne koszty biurowe ,08 zł inne (telefon, poczta, bank) ,63 zł amortyzacja 1.344,39 zł 4.6. Wynik na działalności Biura KGOWE: 0,00 zł 4.7. Ogółem wynik na działal.statutowej pożytku publicz.pte (strata): ,78 zł 4.8. Przychody z działalności gospodarczej (usługi): ,10 zł w tym: czynsze wynajem lokali telefony energia co, wodn.-kanal. pozostałe ,64 zł ,95 zł ,61 zł ,17 zł ,13 zł 2.616,60 zł 4.9. Koszty działalności gospodarczej (operacyjne): ,51 zł w tym: telefony energia co, wodn.-kanal. pozostałe Koszty Biura dział. gospod ,61 zł ,17 zł ,13 zł 685,10 zł ,50 zł Wynik (zysk) z działalności gospodarczej (usługi): ,59 zł 5. Zmiany podstawy opodatkowania Koszty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (Art. 16): koszty nieuzasadnione odpis aktualizujący wartość zapasów odpis aktualizujący należności rezerwa na odpr. Emeryt ,97 zł ,52 zł ,63 zł ,00 zł

8 aktualizacja wyc.akt.finansowych ,00 zł rezerwa na straty pewne (p.d.o.f) 2.614,03 zł niezapłacone składki ZUS odsetki budżetowe darowizny w tym: - Konkurs Młodzi Sobie : 2.000,00 zł - Olimpiada Wiedzy Ekonom: 5.000,00 zł - pomoc chorym dzieciom: 3.000,00 zł - Wioska Dziec.S.O.S.: 1.000,00 zł ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu przekroczenie funduszu reprezentacji limitowanej - wykorzystany: ,44 zł - limit ,55 x 0,25% = 3437,63 zł - przekroczenie: 9.253,81 zł RAZEM: 7.261,97 zł 3.833,56 zł ,00 zł 70,53 zł ,60 zł 9.253,81 zł ,62 zł str.8 6. Przychody wolne od podatku dochodowego dywidenda brutto 1.000,00 zł odpis równowartości umorzenia prawa wieczyst. użytkow ,60 zł RAZEM: ,60 zł 7.1. Wynik podatkowy PTE A. PRZYCHODY (bez przychodów wg pkt-u 6) sprzedaż usług (konto 701): (wynajem powierzchni i świadczenie czynszów) dział.statutowa (konto 703 i 762): (dotacje, darowizny, szkolenia, wydawnictwa) poz.przych.oper. (konto 764) w tym: - przychody z pożytku publicznego: ,72 zł przych.finans. (konto 750 i 751) w tym: - odsetki otrzymane (lokaty): 5.082,05 zł - zysk z inwestycji (bony skarbowe): ,95 zł - pozost.odsetki otrzymane: 530,98 zł ,10 zł ,92 zł ,34 zł ,09 zł - przychody ze zbycia aktywów finansowych ,11 zł koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (k.790) RAZEM PRZYCHODY: ,10 zł ,55 zł

9 B. KOSZTY str. 9 koszty rodzajowe (konto 490): zmiana stanu produktu (konto 640): odpis aktualizujący wartość zapasów (konto 767): odpis aktualizujący należności (konto 769) pozostałe koszty operacyjne (konto 769): -rezerwa 2.614,03 zł - darowizny: ,00 zł - pozostałe: ,24 zł koszty finansowe (konto 755) - ods.budżetowe: 3.833,56 zł RAZEM KOSZTY: odliczenie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania wg pkt-u 5 RAZEM KOSZTY UZASADNIONE: ,45 zł ,58 zł ,52 zł ,63 zł ,27 zł w tym: ,56 zł w tym: ,01 zł ,62 zł ,39 zł WYNIK (STRATA) PODATKOWY (A - B) ,84 zł 7.2. Wynik bilansowy PTE A. Przychody ,55 zł Dochody wolne od podatku wg pkt-u ,60 zł A. RAZEM PRZYCHODY: ,15 zł B. KOSZTY ,01 zł WYNIK (STRATA) BILANSOWA (A - B) ,86 zł 7.3. Wynik bilansowy KGOWE A. PRZYCHODY: dotacja MENS ,39 zł dotacje obce ,00 zł przychody finansowe 206,65 zł RAZEM PRZYCHODY: ,04 zł B. KOSZTY rodzajowo wg specyfikacji w p-kcie ,39 zł WYNIK (ZYSK) BILANSOWY (A - B) 206,65 zł

10 7.4. Wynik bilansowy Biuro Zarządu Krajowego str.10 A. RAZEM PRZYCHODY: ,11 zł B. KOSZTY ,62 zł WYNIK (STRATA) BILANSOWA (A - B) ,51 zł 8. Zmiany funduszy 8.1. Fundusz podstawowy statutowy (konto 800) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,11 pokrycie straty KGOWE ,59 pokrycie straty 2004 r. PTE ,63 b.z r , Fundusz rezerwowy (konto 805) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,23 b.z r , Fundusz zapasowy - przeszacowanie środków trwałych (konto 8061) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,29 b.z r , Fundusz amortyzacyjny - specjalny oddziałów (konto 854) w zł b.o ,88 b.z , ZFŚS (konto 850) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,27 b.z r ,27

11 str Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło osób (.. etatów). 10. Załączniki: Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego PTE za 2005 r. bilans - Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego PTE za 2005 r rachunek zysków i strat - miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki Zarząd Krajowy PTE Elżbieta MĄCZYŃSKA.. Janusz CICHOŃ.. Stanisław RUDOLF.. Alojzy CZECH.. Artur POLLOK.. Jerzy CZERWIŃSKI.. Jacek BRDULAK.. Andrzej DĘBOWSKI.. Stanisława BORKOWSKA.. Zbigniew EJSMONT.. Barbara Z. LIBERDA.. Eugeniusz GŁÓD.. Andrzej S. BARTCZAK.. Kazimierz GOLINOWSKI.. Waldemar GRZYWACZ.. Franciszek GRZESIOK.. Bogna PILARCZYK.. Ludwik HEJNY.. Danuta RUCIŃSKA.. Wacław JARMOŁOWICZ.. Bożena KLIMCZAK.. Jan KRUSZEWSKI.. Józef ŁOBOCKI.. Elżbieta KUNDERA.. Andrzej SZPLIT.. Jerzy MAŁKOWSKI.. Henryk BABIS.. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ.. Jan BISZTYGA.. Zdzisław WASILEWSKI.. Mirosław BOCHENEK.. Jadwiga WAWER.. Piotr BUŁA.. Karol WĄSOWICZ.. Tadeusz CHOCZAJ..

12 Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego P.T.E. za 2005 r. - bilans - ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA R. Zestawienie należności na r. a) należności z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul MARSHAL usł.ekspl , AUSTRIAN INTERNATIONAL CONSULTING usł.ekspl. 183, WSPÓLNOTA ROBOCZA ZW.ORG.SOCJ. usł.ekspl. 0, FISCHER AND ZUBEK, PR PARTNERS usł.ekspl. 692, MICHAŁ KRAWCZYK - PRAWNIK usł.ekspl. 573, KANCELARIA PRAWNA usł.ekspl. 385, BETANKA COMMUNICATIONS usł.ekspl. 284, XXI COMMUNICATIONS usł.ekspl. 133, BIEŃKOWSKA I WOCIAL S.C. usł.ekspl , KOCIE OCZKO DANUTA BIAŁOBRZESKA usł.ekspl. 237, LIBER SP. Z O.O. książki 115, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO M.KLAUS usł.ekspl. 290, KODEKS 2002 książki 575, FIRMA KSIĘGARSKA W.JUSZCZAKA książki 505, WRZOS WSPÓLNOTA ROBOCZA ZW.SOCJ. usł.ekspl. 335, MAZIOWA FEDERACJA ORG.SŁUŻEBNYCH usł.ekspl , POLSKIE WYDAWNICTWA EKONOM. książki 75,00 RAZEM: ,86 b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta 2202 Pod.doch.od wynagr.bezosob , VAT nalicz.do rozl.w następnym miesiącu 769,84 RAZEM: 2.360,74

13 str. 2 c) pozostałe należności z tytułu pożyczek w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi inne ,91 RAZEM: ,91 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: ,51 Zestawienie zobowiązań na r. I. Zobowiązania krótkoterminowe a) zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta Data uregul BARTOSZ OLEJNIK 5.466, BANK HANDLOWY S.A. wpłaty 323, DZIELNICOWY ZAKŁ.OCZYSZ. nieczyst. 264, STOEN energia 4.172, TELE-RADIOMECHANIKA usł.inf , CETI S.C. skrzynka poczt. 73, AGENCJA OCHRONY MIENIA ochrona 5.375, DOSTAWCY RÓŻNI 117, PTE ODDZIAŁ W KRAKOWIE KGOWE , PTE PROFIT KGOWE 1.377,29 301,303 ROZLICZENIE ZAKUPÓW 4.156,90 RAZEM: ,80

14 b) zobowiązania wobec budżetów w zł. str. 3 Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul PODATEK DOCH.OD OS.FIZYCZ , ZUS , PODATEK VAT 8.716,24 RAZEM: ,38 c) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta Data uregul PTE KATOWICE 142, STANISŁAW BARTOSZEWSKI 171,61 RAZEM: 313,61 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,79 II. Zobowiązania długoterminowe a) zobowiązania długoterminowe pozostałe Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi KAUCJE ,00 RAZEM: ,00 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMONOWE ,00

15 Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego P.T.E. za 2005 r. - rachunek zysków i strat- ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJU w zł Zużycie materiałów i energii (konto 401-x i 411-x) ,40 w tym: piśmienne, druki,biurowe (konto 401-1) 6.860,25 remont.-budowl. i eksploatacyjne (konto 401-2) 2.098,24 energii i gazu (konto 401-3) ,89 środki czystości, mater.gospod. (konto 401-4) 2.035,12 albumy, książki (konto 401-5) 49,90 Usługi obce (konto 402-x i 412-x) ,90 w tym: sprawdzanie prac, ocena prac (konto 412-0) ,47 telefony (konto i 412-1) ,22 usługi transportowe (konto i 412-2) ,28 usługi remont.-budowl.i eksploatacyjne (konto 402-3) ,15 Wyżywienie (konto 412-3) ,78 druk wydawnictw (konto i 412-4) ,60 usługi pozostałe (konto i 412-9) ,40 usł.obce zw. z konf., semin.(hotele, gastronomia itp) konto ,09 Zakwaterowanie (konto 412-6) ,08 usługi bankowe (konto i 412-7) 7.518,69 ubezpieczenia (konto i 412-8) 7.485,00 usł. wodno-kanal., co, nieczystości (konto 402-9) ,99 usługi pocztowe, prenumerata prasy (konto i 412-5) ,15 Podatki i opłaty (konto 403-x i 413-x) ,03 w tym: wieczyste użytkowanie (konto 403-1) ,23 podatek od nieruchomości (konto 403-2) ,00 podatek VAT nie podlegający odliczeniu (konto i 413-3) 9.176,70 opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne (konto 403-4) 536,10 Wynagrodzenie (konto 404-x i 414-x) ,66 w tym:

16 str.2 z tytułu umowy o pracę (konto 404-1i ) ,00 z tytułu umów zleceń i o dzieło (konto i 414-2) ,38 inne wypłaty (świadcz.urlop.,pozost.wypł.) (konto 404-5) ,28 Nagrody dla nauczycieli,laureatów i szkoły (konto 414-3,4,5) ,00 Świadczenia na rzecz pracowników (konto 405-x i 415-x) ,63 w tym: składki z tyt.ubezp.społecz.od wynagr. um.o pracę (konto i , ) Pozost.świadczenia na rzecz pracowników (konto 405-4) 754,57 Amortyzacja (konto 400-x i 410-x) ,79 w tym: środki trwałe (konto i 410-1) ,19 wieczyste użytkowanie grutu (konto 400-3) ,60 Podróże służbowe (konto: 408-x i 418-x) ,42 w tym: podróże służbowe (konto i 418-1) ,92 ryczałty (konto 408-2) 3.942,35 Podróże zagraniczne (konto 408-3) ,15 Pozostałe koszty (konta: x, x,409-x i 419-x) ,62 w tym: fundusz reprez.limit. biura (konto x i 419-1) ,23 reklama, ogłoszenia (konto 409-8) 1.432,50 koszty zw. z organiz.konf.,semin.(art.spożywcze) (konto 409-9) 164,81 Pozostałe koszty (419-30, ) 420,08 OGÓŁEM KOSZTY WG RODZAJU: ,45 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w zł darowizny: ,00 rezerwa 2.614,03 odpis aktualizujący wartość zapasów ,52 sprzedaż należności ,11 odpis aktualizujący należności ,63 pozostałe 2.718,13 RAZEM: ,42

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów I Wyszczególnienie: - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe - należności - zobowiązania - kapitały (fundusze) własne Przyjęte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2007 r.

Informacja dodatkowa za 2007 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010 SM TOWARZYSTWO LOKATOR im. Franciszka Helińskiego Informacje i objaśnienia sporządzono w formie opisowo tabelarycznej Ustęp 1. 1.1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92 NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 Warszawa, 04.03.2016 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. NAZWA ORGANIZACJI STOWARZYSZENIE RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "TĘCZA" Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2010 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2015 r.

Informacja dodatkowa za 2015 r. Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie Informacja dodatkowa za 2015 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Należności i zobowiązania Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 TEP Aktywa 2007 A K T Y W A na 31.12.2006 na 31.12.2007 A.AKTYWA TRWAŁE 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończ. prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe środki trwałe w budowie należności zobowiązania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego Fundacji IN POSTERUM za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 1. Fundacja IN POSTERUM z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 7 we Wrocławiu zarejestrowana jest w Sądzie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się wg polityki rachunkowości stowarzszenia i w b.r.nie uległy zmianie. Metody wyceny aktywów i pasywów a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. FUNDACJA NUTRICIA w Warszawie ul. Bobrowiecka 6 Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r.

INFORMACJA DODATKOWA. do sprawozdania finansowego za 2010 r. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych Naszym Dzieciom" 95-060 Brzeziny ul. Konstytucji 3 Maja l NIP: 833-101-50-40 INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 13/15 za rok obrotowy 2004 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Fundacji w

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław

1. Oniszczuk Jan Krzysztof 2. Wódka Marek 3. Kotarba Krzysztof Stanisław INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2009 ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa i siedziba firmy FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW "PRZESŁANIE" Paprotnia, ul. O.Maksymiliana Kolbego 5 96-515 Teresin

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Lędzińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM FUNDACJA ABCXXI - CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 02-786 Warszawa, ul. Rosoła 44A tel.: 22 648 38 91 tel./fax: 22 648 38 92 NIP: 113-21-76-860 REGON: 013279970 KRS: 0000097051 Warszawa, 02.03.2015 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014r.

Informacja dodatkowa za 2014r. FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM Informacja dodatkowa za 014r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI Informacja dodatkowa za 2010 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPOŁECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY 02-026 Warszawa ul. Raszyńska 32/44 lok. 140 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 1. Przedmiotem podstawowej działalności SIE w roku obrotowym było: -działalność statutowa związana

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 205 Nazwa jednostki: STOWARZYSZENIE AMFORA Siedziba jednostki: 0062 Warszawa ul. Dzielna Regon 42742326 NIP 5235992 Podstawowy cel działania organizacji:

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. KLUB SYMPATYKÓW TRANSPORTU MIEJSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo