INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R. POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO BIURA ZARZĄDU KRAJOWEGO I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r. II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2005 r.

2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R.

3 1. Nazwa firmy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Biuro Zarządu Krajowego 2. Siedziba firmy: Warszawa, ul. Nowy Świat NIP: REGON: Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIX Wydz. Gospodarczy, dokonano wpisu do KRS pod numerem Okres objęty sprawozdaniem finansowym: Od r. do r. str Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej i statutowej pożytku publicznego przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 8. Sprawozdanie finansowe za 2005 r. sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Biuro Zarządu Krajowego wprowadzonymi Zarządzeniem nr 1/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 9. Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte w sprawozdaniu finansowym za 2005 r.: 9.1. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Inwestycje długoterminowe udziały wyceniono wg cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Zapasy zostały wycenione wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Należności i zobowiązania krótkoterminowe wg kwoty wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, dokonując odpisów aktualizacyjnych Inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne według wartości nominalnej Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg ceny nominalnej. 10. Księgi rachunkowe prowadzone są usługowo wg umowy nr D/349/96 przez firmę DORADO Sp. z o.o. komputerowo przy pomocy pakietu Finansowo-Księgowego (FK) autorstwa DORADO Sp. z o.o. Ochrona danych na nośnikach magnetycznych (HDD, płyty CD) oraz w postaci wydruków. 11. Rodzaje działalności: - działalność statutowa pożytku publicznego - działalność gospodarcza (usługi)

4 II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2005 R.

5 str Zakres zmian w wartości środków trwałych w zł Treść Prawo wiecz.użytk. Budynki Budowle Maszyny Urządzenia Pozostałe RAZEM gruntów gr 0 gr 1 gr 2 gr 4 gr 6 gr 8 I.1. Wartość brutto na początek okresu , , , , , , ,03 2. Zwiększenia, w tym: 3 560, ,39 - nabycie 3 560, ,39 - przemieszczenia wewn. 0,00 3. Zmniejszenia, w tym: 3 937,36 98, ,16 - likwidacja 3 937,36 98, ,16 - przemieszczenia wewn. 0,00 4. Wartość brutto na koniec okresu , , , , , , ,26 II.1. Umorzenie na początek okresu , , , , , , ,19 2a. Umorzenie bieżące zwiększ , , , , , ,19 2b. Przemieszcz. wewnętrzne 0,00 3. Zmniejszenia, w tym: 3 937,36 98, ,16 - likwidacja 3 937,36 98, ,16 - przemieszczenia wewn. 0,00 4. Umorzenie na koniec okresu , , , , , , ,22 III. Wartość księgowa netto , , ,58 0, ,47 0, ,04 2. Zakres zmian w wartości niematerialnych i prawnych w zł OPROGRAMOWANIE Treść Rejestrator do Oprzyrządowanie Do komputera RAZEM rozmów telef. do komputera I.1. Wartość brutto na początek okresu 700, , , ,90 2. Zwiększenia 3. Zmniejszenia 4. Wartość brutto na koniec okresu 700, , , ,90 II.1. Umorzenie na początek okresu 700, , , ,90 2. Umorzenie bieżące zwiększ. 3. Zmniejszenia 4. Umorzenie na koniec okresu 700, , , ,90 III. Wartość księgowa netto 0,00 0,00 0,00 0,00

6 str Wszystkie zobowiązania i należności krótkoterminowe na r. mają okres spłaty do 1 roku. Zobowiązania długoterminowe (kaucje najemców) wynoszą: Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: wg załącznika do bilansu: ,79 zł fundusze specjalne: ,97 zł w tym: - ZFŚS: ,27 zł - Fund.amort.: 8.081,88 zł - Fund.Rady Praktyki Gosp.: ,82 zł Należności krótkoterminowe wg załącz. do bilansu wynoszą: ,00 zł ,76 zł. w tym: ,51 zł. 4. Wynik w strukturze działalności 4.1. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego Biura ZK: ,25 zł w tym: subwencje zwolnione z VAT wpłaty Oddziałów na ZK seminaria, konferencje wydawnictwa i egzaminy opracowania analiza dla PWPW usprawnienia organizacyjne 1% podatku od osób fizycznych ,59 zł ,40 zł ,56 zł 8.000,00 zł 5.457,98 zł ,72 zł 4.2. Koszty z działalności statutowej pożytku publicznego (operacyjne) Biura ZK: ,03 zł w tym: seminarium we VLOTHO konferencja Lizbońska pozostałe konferencje analiza dla PWPW wydawnictwa, konkursy, nagrody i egzaminy Koszty Zarządu Krajowego Koszty usprawnień organizacyjnych Koszty Biura KGOWE Koszty Biura dział.statutowa ,00 zł ,00 zł ,71 zł 7.500,00 zł ,57 zł ,90 zł ,88 zł ,07 zł ,90 zł 4.3. Wynik (strata) na działal. statutowej pożytku publicz. Biura ZK: ,78 zł

7 4.4. Przychody z działalności Biura KGOWE: ,39 zł w tym: str.7 Dotacja MENiS ,39 zł Dotacje obce ,00 zł 4.5. Koszty z działalności Biura KGOWE: ,39 zł w tym: nagrody ,00 zł wynagrodzenia ,00 zł honoraria ,00 zł pochodne od wynagrodzeń ,28 zł transport i delegacje ,68 zł wyżywienie ,78 zł zakwaterowanie ,08 zł sprawdzanie prac ,47 zł inne koszty biurowe ,08 zł inne (telefon, poczta, bank) ,63 zł amortyzacja 1.344,39 zł 4.6. Wynik na działalności Biura KGOWE: 0,00 zł 4.7. Ogółem wynik na działal.statutowej pożytku publicz.pte (strata): ,78 zł 4.8. Przychody z działalności gospodarczej (usługi): ,10 zł w tym: czynsze wynajem lokali telefony energia co, wodn.-kanal. pozostałe ,64 zł ,95 zł ,61 zł ,17 zł ,13 zł 2.616,60 zł 4.9. Koszty działalności gospodarczej (operacyjne): ,51 zł w tym: telefony energia co, wodn.-kanal. pozostałe Koszty Biura dział. gospod ,61 zł ,17 zł ,13 zł 685,10 zł ,50 zł Wynik (zysk) z działalności gospodarczej (usługi): ,59 zł 5. Zmiany podstawy opodatkowania Koszty nie uznawane przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania (Art. 16): koszty nieuzasadnione odpis aktualizujący wartość zapasów odpis aktualizujący należności rezerwa na odpr. Emeryt ,97 zł ,52 zł ,63 zł ,00 zł

8 aktualizacja wyc.akt.finansowych ,00 zł rezerwa na straty pewne (p.d.o.f) 2.614,03 zł niezapłacone składki ZUS odsetki budżetowe darowizny w tym: - Konkurs Młodzi Sobie : 2.000,00 zł - Olimpiada Wiedzy Ekonom: 5.000,00 zł - pomoc chorym dzieciom: 3.000,00 zł - Wioska Dziec.S.O.S.: 1.000,00 zł ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej odpisy amortyzacyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu przekroczenie funduszu reprezentacji limitowanej - wykorzystany: ,44 zł - limit ,55 x 0,25% = 3437,63 zł - przekroczenie: 9.253,81 zł RAZEM: 7.261,97 zł 3.833,56 zł ,00 zł 70,53 zł ,60 zł 9.253,81 zł ,62 zł str.8 6. Przychody wolne od podatku dochodowego dywidenda brutto 1.000,00 zł odpis równowartości umorzenia prawa wieczyst. użytkow ,60 zł RAZEM: ,60 zł 7.1. Wynik podatkowy PTE A. PRZYCHODY (bez przychodów wg pkt-u 6) sprzedaż usług (konto 701): (wynajem powierzchni i świadczenie czynszów) dział.statutowa (konto 703 i 762): (dotacje, darowizny, szkolenia, wydawnictwa) poz.przych.oper. (konto 764) w tym: - przychody z pożytku publicznego: ,72 zł przych.finans. (konto 750 i 751) w tym: - odsetki otrzymane (lokaty): 5.082,05 zł - zysk z inwestycji (bony skarbowe): ,95 zł - pozost.odsetki otrzymane: 530,98 zł ,10 zł ,92 zł ,34 zł ,09 zł - przychody ze zbycia aktywów finansowych ,11 zł koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (k.790) RAZEM PRZYCHODY: ,10 zł ,55 zł

9 B. KOSZTY str. 9 koszty rodzajowe (konto 490): zmiana stanu produktu (konto 640): odpis aktualizujący wartość zapasów (konto 767): odpis aktualizujący należności (konto 769) pozostałe koszty operacyjne (konto 769): -rezerwa 2.614,03 zł - darowizny: ,00 zł - pozostałe: ,24 zł koszty finansowe (konto 755) - ods.budżetowe: 3.833,56 zł RAZEM KOSZTY: odliczenie kosztów nie uznanych za koszty uzyskania wg pkt-u 5 RAZEM KOSZTY UZASADNIONE: ,45 zł ,58 zł ,52 zł ,63 zł ,27 zł w tym: ,56 zł w tym: ,01 zł ,62 zł ,39 zł WYNIK (STRATA) PODATKOWY (A - B) ,84 zł 7.2. Wynik bilansowy PTE A. Przychody ,55 zł Dochody wolne od podatku wg pkt-u ,60 zł A. RAZEM PRZYCHODY: ,15 zł B. KOSZTY ,01 zł WYNIK (STRATA) BILANSOWA (A - B) ,86 zł 7.3. Wynik bilansowy KGOWE A. PRZYCHODY: dotacja MENS ,39 zł dotacje obce ,00 zł przychody finansowe 206,65 zł RAZEM PRZYCHODY: ,04 zł B. KOSZTY rodzajowo wg specyfikacji w p-kcie ,39 zł WYNIK (ZYSK) BILANSOWY (A - B) 206,65 zł

10 7.4. Wynik bilansowy Biuro Zarządu Krajowego str.10 A. RAZEM PRZYCHODY: ,11 zł B. KOSZTY ,62 zł WYNIK (STRATA) BILANSOWA (A - B) ,51 zł 8. Zmiany funduszy 8.1. Fundusz podstawowy statutowy (konto 800) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,11 pokrycie straty KGOWE ,59 pokrycie straty 2004 r. PTE ,63 b.z r , Fundusz rezerwowy (konto 805) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,23 b.z r , Fundusz zapasowy - przeszacowanie środków trwałych (konto 8061) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,29 b.z r , Fundusz amortyzacyjny - specjalny oddziałów (konto 854) w zł b.o ,88 b.z , ZFŚS (konto 850) w zł zmniejszenie zwiększenie stan b.o r ,27 b.z r ,27

11 str Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło osób (.. etatów). 10. Załączniki: Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego PTE za 2005 r. bilans - Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego PTE za 2005 r rachunek zysków i strat - miejscowość, data data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych data i podpis kierownika jednostki Zarząd Krajowy PTE Elżbieta MĄCZYŃSKA.. Janusz CICHOŃ.. Stanisław RUDOLF.. Alojzy CZECH.. Artur POLLOK.. Jerzy CZERWIŃSKI.. Jacek BRDULAK.. Andrzej DĘBOWSKI.. Stanisława BORKOWSKA.. Zbigniew EJSMONT.. Barbara Z. LIBERDA.. Eugeniusz GŁÓD.. Andrzej S. BARTCZAK.. Kazimierz GOLINOWSKI.. Waldemar GRZYWACZ.. Franciszek GRZESIOK.. Bogna PILARCZYK.. Ludwik HEJNY.. Danuta RUCIŃSKA.. Wacław JARMOŁOWICZ.. Bożena KLIMCZAK.. Jan KRUSZEWSKI.. Józef ŁOBOCKI.. Elżbieta KUNDERA.. Andrzej SZPLIT.. Jerzy MAŁKOWSKI.. Henryk BABIS.. Zbigniew MIKOŁAJEWICZ.. Jan BISZTYGA.. Zdzisław WASILEWSKI.. Mirosław BOCHENEK.. Jadwiga WAWER.. Piotr BUŁA.. Karol WĄSOWICZ.. Tadeusz CHOCZAJ..

12 Załącznik nr 1 do sprawozdania finansowego P.T.E. za 2005 r. - bilans - ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA R. Zestawienie należności na r. a) należności z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul MARSHAL usł.ekspl , AUSTRIAN INTERNATIONAL CONSULTING usł.ekspl. 183, WSPÓLNOTA ROBOCZA ZW.ORG.SOCJ. usł.ekspl. 0, FISCHER AND ZUBEK, PR PARTNERS usł.ekspl. 692, MICHAŁ KRAWCZYK - PRAWNIK usł.ekspl. 573, KANCELARIA PRAWNA usł.ekspl. 385, BETANKA COMMUNICATIONS usł.ekspl. 284, XXI COMMUNICATIONS usł.ekspl. 133, BIEŃKOWSKA I WOCIAL S.C. usł.ekspl , KOCIE OCZKO DANUTA BIAŁOBRZESKA usł.ekspl. 237, LIBER SP. Z O.O. książki 115, KANCELARIA RADCY PRAWNEGO M.KLAUS usł.ekspl. 290, KODEKS 2002 książki 575, FIRMA KSIĘGARSKA W.JUSZCZAKA książki 505, WRZOS WSPÓLNOTA ROBOCZA ZW.SOCJ. usł.ekspl. 335, MAZIOWA FEDERACJA ORG.SŁUŻEBNYCH usł.ekspl , POLSKIE WYDAWNICTWA EKONOM. książki 75,00 RAZEM: ,86 b) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta 2202 Pod.doch.od wynagr.bezosob , VAT nalicz.do rozl.w następnym miesiącu 769,84 RAZEM: 2.360,74

13 str. 2 c) pozostałe należności z tytułu pożyczek w zł. Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi inne ,91 RAZEM: ,91 OGÓŁEM NALEŻNOŚCI: ,51 Zestawienie zobowiązań na r. I. Zobowiązania krótkoterminowe a) zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług w zł. Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta Data uregul BARTOSZ OLEJNIK 5.466, BANK HANDLOWY S.A. wpłaty 323, DZIELNICOWY ZAKŁ.OCZYSZ. nieczyst. 264, STOEN energia 4.172, TELE-RADIOMECHANIKA usł.inf , CETI S.C. skrzynka poczt. 73, AGENCJA OCHRONY MIENIA ochrona 5.375, DOSTAWCY RÓŻNI 117, PTE ODDZIAŁ W KRAKOWIE KGOWE , PTE PROFIT KGOWE 1.377,29 301,303 ROZLICZENIE ZAKUPÓW 4.156,90 RAZEM: ,80

14 b) zobowiązania wobec budżetów w zł. str. 3 Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi Data uregul PODATEK DOCH.OD OS.FIZYCZ , ZUS , PODATEK VAT 8.716,24 RAZEM: ,38 c) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w zł Symbol Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi konta Data uregul PTE KATOWICE 142, STANISŁAW BARTOSZEWSKI 171,61 RAZEM: 313,61 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ,79 II. Zobowiązania długoterminowe a) zobowiązania długoterminowe pozostałe Symbol konta Nazwa kontrahenta Tytuł Saldo Uwagi KAUCJE ,00 RAZEM: ,00 OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMONOWE ,00

15 Załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego P.T.E. za 2005 r. - rachunek zysków i strat- ZESTAWIENIE KOSZTÓW WG RODZAJU w zł Zużycie materiałów i energii (konto 401-x i 411-x) ,40 w tym: piśmienne, druki,biurowe (konto 401-1) 6.860,25 remont.-budowl. i eksploatacyjne (konto 401-2) 2.098,24 energii i gazu (konto 401-3) ,89 środki czystości, mater.gospod. (konto 401-4) 2.035,12 albumy, książki (konto 401-5) 49,90 Usługi obce (konto 402-x i 412-x) ,90 w tym: sprawdzanie prac, ocena prac (konto 412-0) ,47 telefony (konto i 412-1) ,22 usługi transportowe (konto i 412-2) ,28 usługi remont.-budowl.i eksploatacyjne (konto 402-3) ,15 Wyżywienie (konto 412-3) ,78 druk wydawnictw (konto i 412-4) ,60 usługi pozostałe (konto i 412-9) ,40 usł.obce zw. z konf., semin.(hotele, gastronomia itp) konto ,09 Zakwaterowanie (konto 412-6) ,08 usługi bankowe (konto i 412-7) 7.518,69 ubezpieczenia (konto i 412-8) 7.485,00 usł. wodno-kanal., co, nieczystości (konto 402-9) ,99 usługi pocztowe, prenumerata prasy (konto i 412-5) ,15 Podatki i opłaty (konto 403-x i 413-x) ,03 w tym: wieczyste użytkowanie (konto 403-1) ,23 podatek od nieruchomości (konto 403-2) ,00 podatek VAT nie podlegający odliczeniu (konto i 413-3) 9.176,70 opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne (konto 403-4) 536,10 Wynagrodzenie (konto 404-x i 414-x) ,66 w tym:

16 str.2 z tytułu umowy o pracę (konto 404-1i ) ,00 z tytułu umów zleceń i o dzieło (konto i 414-2) ,38 inne wypłaty (świadcz.urlop.,pozost.wypł.) (konto 404-5) ,28 Nagrody dla nauczycieli,laureatów i szkoły (konto 414-3,4,5) ,00 Świadczenia na rzecz pracowników (konto 405-x i 415-x) ,63 w tym: składki z tyt.ubezp.społecz.od wynagr. um.o pracę (konto i , ) Pozost.świadczenia na rzecz pracowników (konto 405-4) 754,57 Amortyzacja (konto 400-x i 410-x) ,79 w tym: środki trwałe (konto i 410-1) ,19 wieczyste użytkowanie grutu (konto 400-3) ,60 Podróże służbowe (konto: 408-x i 418-x) ,42 w tym: podróże służbowe (konto i 418-1) ,92 ryczałty (konto 408-2) 3.942,35 Podróże zagraniczne (konto 408-3) ,15 Pozostałe koszty (konta: x, x,409-x i 419-x) ,62 w tym: fundusz reprez.limit. biura (konto x i 419-1) ,23 reklama, ogłoszenia (konto 409-8) 1.432,50 koszty zw. z organiz.konf.,semin.(art.spożywcze) (konto 409-9) 164,81 Pozostałe koszty (419-30, ) 420,08 OGÓŁEM KOSZTY WG RODZAJU: ,45 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w zł darowizny: ,00 rezerwa 2.614,03 odpis aktualizujący wartość zapasów ,52 sprzedaż należności ,11 odpis aktualizujący należności ,63 pozostałe 2.718,13 RAZEM: ,42

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ZARZĄD KRAJOWY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZARZĄDU KRAJOWEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO ZA 2010r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII SPRAWOZDANIE FINANSOWE OTWARTA RZECZPOSPOLITA STOWARZYSZENIE PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI I KSENOFOBII ul. Krakowskie Przedmieście 16/18 00-325 Warszawa NIP: 526-244-73-54 za rok obrotowy 2013 Otwarta Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO TĘCZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12.

STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH. Ul. M.KASPRZAKA 49. 01-234 Warszawa. Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy zakończony 31.12. STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH Ul. M.KASPRZAKA 49 01-234 Warszawa Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2013 sporządzone przez Podpisy Zarządu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w NAŁĘCZOWIE ul. ŻEROMSKIEGO 1 Spis treści I. Uchwała

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo