Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA (PROW ) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ"

Transkrypt

1 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, 2013 r.

2 SZANOWNI PAŃSTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w obecnym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE. Program ten obejmujący pierwotnie 22 działania został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzony o jedno dodatkowe, tj. działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Potrzeba taka powstała w konsekwencji wystąpienia w 2010 roku klęsk żywiołowych w postaci powodzi i obsunięć ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Skutki tych klęsk dotknęły ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Jednak w związku z coraz częstszym występowaniem różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. rozszerzyło katalog zdarzeń losowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach omawianego działania o dodatkowe zjawiska, tj. huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Dodatkowo, na początku 2012r. 1 rozszerzono zakres możliwych do uwzględnienia szkód o uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie niewchodzące w skład stad podstawowych zwierząt gospodarskich oraz ryby przy obliczaniu limitu pomocy wynikającego z wartości szkód. W przypadku naborów przeprowadzanych od 2012 roku pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości 130% wartości ogółu strat poniesionych w gospodarstwie lub 144% wartości tych strat pomniejszonych o kwotę uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia składników gospodarstwa. Istotne znaczenie dla potencjalnych Beneficjentów ma zapewnienie im niezbędnego dostępu do informacji o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach nowego działania PROW Mam nadzieję, iż informacje zawarte w poradniku ułatwią Państwu skorzystanie ze wsparcia i realizację przedsięwzięć przywracających potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie klęsk żywiołowych. 1 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. z r., poz. 206), 2

3 Kto może zostać Beneficjentem działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli: są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, w którym wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne; prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwaną dalej działalnością rolniczą, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. z 2013 r. poz.877). Za gospodarstwo rolne w rozumieniu Art Kodeksu cywilnego uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej; b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE 2 ; d) w związku z wystąpieniem tej samej szkody rolnikowi, jego domownikowi 3 lub małżonkowi nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych 3

4 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń przez Beneficjenta Agencja wyklucza daną operację ze wsparcia EFRROW i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację wraz z należnymi odsetkami. Jednocześnie Beneficjent ten zostaje wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia w ramach tego samego działania w danym oraz następnym roku kalendarzowym. Osoba prawna może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o pomoc, jeśli: gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja i w którym wystąpiły szkody, stanowi wkład wniesiony do spółki; jednemu ze wspólników, co do którego pisemną zgodę wyrazili pozostali wspólnicy, został nadany numer identyfikacyjny; oraz każdy ze wspólników będący osobą fizyczną: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; nie została przyznana jemu, jak również jego domownikowi lub małżonkowi pomoc finansowa w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w związku z wystąpieniem tej samej szkody w gospodarstwie; każdy ze wspólników będący osobą prawną lub spółką osobową: nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; wspólnicy ci prowadzą w ramach umowy spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, Spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 3 domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 4

5 b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE. Na jakie operacje 4 może być przyznana pomoc? Pomoc przyznaje się, jeżeli wysokość szkód w gospodarstwie spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne i oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zwaną dalej komisją, wynosi: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich 5 lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich (tj. w środkach trwałych) - nie mniej, niż zł. Uwaga! Warunki te muszą być spełnione łącznie w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy (tj. w roku 2013) lub w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w roku 2012). Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, o ile: spełnia ona wymagania określone w Programie, w szczególności jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania, jej realizacja w gospodarstwie jest uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej: nie jest ona finansowana z udziałem innych środków publicznych; nie spowoduje ona wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu; szkoda powstała w gospodarstwie w: o o 2010 lub 2011 roku w przypadku naborów przeprowadzonych w 2011 r., 2011 lub 2012 roku w przypadku naborów przeprowadzanych w 2012 r., o 2012 lub 2013 roku w przypadku naboru przeprowadzanego w 2013 r., w wyniku wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych; wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda lub 4 operacja - odpowiednik pojęcia projekt, stosowanego w przypadku SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 operacja jest to (...) projekt, umowa lub porozumienie, lub inne działanie wybrane zgodnie z kryteriami ustanowionymi dla danego programu rozwoju obszarów wiejskich ( ) 5 W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z póź. zm.) 5

6 w roku następnym. Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji? Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach; 2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy; 3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach; 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej, niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 8. Uwzględniając natomiast ww. końcowy termin składania wniosków o płatność, liczba ta w przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, na którą zostanie przyznane wsparcie w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzonego w terminie od 30 października do 12 grudnia 2013 r, w praktyce może wynieść maksymalnie 3-4 etapy. Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne? Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje koszty: 1) budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi), wiat, garaży, wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, ich wyposażenia lub rozbiórki oraz unieszkodliwiania materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji; 2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt, zadawania pasz zwierzętom oraz urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka; 3) odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem odtwarzania plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne, w tym: a) zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z 6

7 tym że w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w art.1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512, z późn. zm. kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego kategorii kwalifikowany, przy czym jeżeli do krajowego rejestru nie wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny uprawnej, który jest wymieniony w art.1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, kosztem kwalifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego CAC, b) grodzenia sadów i plantacji wieloletnich oraz ich wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne; 4) wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności ich grodzenia; 5) zaopatrzenia gospodarstw w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych; 6) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji rolnej; 7) zakupu instalacji lub budowy innych niż wymienione w pkt 5 i 6 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzanie placów manewrowych oraz zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 8) zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 9) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Uwaga: Do kosztów, o których mowa w pkt 1-7, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją oraz koszty montażu. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - operatów wodnoprawnych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, - projektów technologicznych, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, oraz udzielenia gwarancji (o których mowa w art. 56 rozporządzenia Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)), której ustanowienie jest niezbędnym warunkiem do wypłaty Beneficjentowi zaliczki, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. 7

8 Pomocą mogą być objęte koszty kwalifikowalne inwestycyjne (w tym raty leasingowe) poniesione od dnia zawarcia z ARiMR umowy przyznania pomocy, za wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone przed dniem zawarcia umowy, jednak nie wcześniej, niż w dniu 1 stycznia 2007 r. Uwaga: W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności, które spowodowały powstanie szkody w gospodarstwie. Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne? Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.: nabycia nieruchomości; podatku od towarów i usług VAT, zakupu sprzętu komputerowego, zakupu rzeczy używanych. Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy? Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 90% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości: W przypadku naborów przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku: nieprzekraczającej: 130% wartości szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość 144 % wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia ww. składników majątkowych - uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia ww. okoliczności - od ryzyka wystąpienia takich okoliczności, 2) W przypadku naborów przeprowadzanych od 2012 roku: nieprzekraczającej: 130% wartości szkód spowodowanych w gospodarstwie przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, uprawach rolnych, stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, zwierzętach gospodarskich niewchodzących w skład stad podstawowych zwierząt gospodarskich lub rybach, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż 144 % wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia składników gospodarstwa, w tym wyżej wymienionych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia co najmniej jednego z ww. zdarzeń losowych - od ryzyka wystąpienia takich zdarzeń, 8

9 oraz do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi zł na jedno gospodarstwo, przy ustalaniu którego uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona. Pomoc przyznaje się na operację, w przypadku której planowane koszty kwalifikowalne wynoszą powyżej zł. Wnioskodawcy mogą również ubiegać się o zaliczkę na realizację operacji. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu wniosku o przyznanie pomocy. Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty przyznanej pomocy. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub innej równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki. Uwaga: Beneficjenci działania zobowiązani są do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją 6 w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych - na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych, np. zakup maszyny: 1. nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo 2. do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, - koszty te będą podlegać refundacji pomniejszonej o 10%. Kiedy i gdzie można składać Wnioski o przyznanie pomocy? Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, podobnie jak w przypadku innych działań PROW wdrażanych przez ARiMR, musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji. Formularz wniosku zawiera również wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku oraz wzory oświadczeń. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 podawana jest na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu naboru. Określa ona, w związku z wystąpieniem jakich zdarzeń losowych, określonych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (wymienionych również na str. 3 niniejszej Broszury) i w jakim okresie mających miejsce, mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy. Informacja ta określa także dzień rozpoczęcia oraz zakończenia terminu składania wniosków, który nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków nie może zostać wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku. 6 Art. 75 ust. 1 lit. c pkt. i rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 9

10 W jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz obowiązujące formularze załączników - z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje - można znaleźć na stronach internetowych administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Można je również pobrać w oddziale regionalnym ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się: osobiście, albo przez osobę upoważnioną, w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora wyznaczonego (obecnie jest nim Poczta Polska). Przed przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami, na jakich udzielana jest pomoc w tym działaniu. W tym celu zalecane jest dokładne zapoznanie się z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach omawianego działania. Przygotowując dokumenty aplikacyjne Wnioskodawca powinien postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Składając wniosek o przyznanie pomocy należy upewnić się, czy: wniosek został podpisany własnoręcznie przez Wnioskodawcę albo przez pełnomocnika Wnioskodawcy, wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje wniosku, a w szczególności pozycja 1.1. Numer identyfikacyjny, a także imię (jeżeli dotyczy) i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy - niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełnienia podstawowych wymogów formalnych oraz załączono wymagane załączniki, w szczególności Wniosek o wpis do ewidencji producentów niezbędny do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełnienia podstawowych wymogów formalnych, jeżeli Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku nie posiada numeru identyfikacyjnego. Wykaz obowiązujących załączników przedstawia część VI Wniosku o przyznanie pomocy Załączniki i ich liczba powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Jednocześnie należy podać dane charakteryzujące gospodarstwo rolne Wnioskodawcy w zakresie: produkcji roślinnej przedstawione w Planie Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie oraz w części II.A wniosku: Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych(...) uprawy oraz ich powierzchnie muszą być zgodne z danymi podanymi we wnioskach dla płatności bezpośrednich, produkcji zwierzęcej - przedstawione w ww. Planie muszą być spójne z danymi zawartymi w bazie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). 10

11 Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć Plan Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej Gospodarstwa, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję w wersji papierowej, zgodnie z Instrukcją. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć m.in. dokumenty dotyczące szkód w gospodarstwie rolnym lub działach specjalnych produkcji rolnej, przy czym zasady ich wydawania uległy zmianie z dniem 30 września 2013 roku. Wnioskodawca ubiegający się o wsparcie w naborze w ramach działania 126 przeprowadzanego od r. do r. może załączyć do wniosku o przyznanie pomocy zarówno dokumentację z oszacowania szkód, wydaną na podstawie zasad obowiązujących przed dniem 30 września 2013 r. (jeżeli taką posiada lub zostanie mu wydana), jak i od 30 września 2013r. Dokumenty wydawane na zasadach obowiązujących przed 30 września 2013 r. obejmowały protokół z oszacowania szkód oraz dwie opinie wojewody, z których jedna dotyczyła zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej tj. w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich, druga natomiast w środkach trwałych. Dlatego też w sytuacji, gdy w jednym roku kalendarzowym miała miejsce więcej niż jedna szkoda, Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć dodatkowo zbiorczą/zbiorcze opinię/opinie wojewody, którą/które można otrzymać po stosownym wystąpieniu w tej sprawie do właściwego kompetencyjnie wojewody. Protokół z oszacowania szkód sporządzony przez ww. komisję, wydany na podstawie zasad obowiązujących od dnia 30 września 2013 r. zawierający adnotację wojewody, potwierdzającą wystąpienie szkód, nie wymaga uzupełniających dokumentów. W przypadku gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody lub dział specjalny produkcji rolnej jest prowadzony na obszarze co najmniej dwóch województw, w których wystąpiły szkody, komisja powołana przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia największej części tego gospodarstwa lub obszaru, na którym jest prowadzony dział specjalny produkcji rolnej, sporządza protokół zbiorczy zawierający określenie zakresu i wysokości szkód, uwzględniając protokoły dotyczące szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Przykład: W gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy w roku 2012 miała miejsce więcej niż jedna szkoda w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tj. wiosną 2012 r. miały miejsce przymrozki wiosenne w wyniku czego rolnik poniósł szkody w produkcji rolnej (w uprawach rolnych) w wysokości 35%, rolnik otrzymał protokół z oszacowania tych szkód przez właściwą komisję oraz 1 opinię wojewody dotyczącą zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej; latem 2012 r., miała miejsce powódź w wyniku czego rolnik poniósł szkody zarówno w produkcji rolnej w wysokości 20%, jak i w środkach trwałych służących do produkcji rolnej o wartości zł, rolnik otrzymał protokół z oszacowania tych szkód przez właściwą komisję oraz dwie opinie wojewody, z których jedna dotyczy zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej, zaś druga w środkach trwałych; Uzyskane przez Wnioskodawcę dokumenty zostały wydane zgodnie z zasadami obowiązującymi w 2012 r. (tj. obowiązującymi przed dniem 30 września 2013 r.). Mając na uwadze, że w jednym roku kalendarzowym miała miejsce więcej niż jedna szkoda, określenie sumarycznej wysokości szkód w poszczególnych zakresach w danym roku kalendarzowym możliwe jest dopiero w oparciu o zbiorcze opinie wojewody, (sporządzone, 11

12 np. w przypadku wystąpienia dwóch szkód - na podstawie dwóch protokołów komisji). W omawianym przypadku, Wnioskodawca oprócz ww. protokołów oraz opinii dot. zakresu i wysokości szkód w środkach trwałych musi dołączyć zbiorczą opinię wojewody dot. zakresu i wysokości szkód w produkcji rolnej, gdyż w danym roku kalendarzowym miały one miejsce 2 krotnie. W celu otrzymania zbiorczych opinii wojewody, uwzględniających wszystkie zaistniałe w gospodarstwie szkody w powyższym zakresie w danym roku kalendarzowym, konieczne jest wystąpienie do właściwego kompetencyjnie wojewody z prośbą o ich wydanie. W przypadku operacji obejmujących roboty budowlane do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć: Kosztorys inwestorski (oryginał), wykonany metodą kalkulacji: uproszczonej - w przypadku planowania wykonania robót w systemie zlecenia, szczegółowej - w przypadku planowania wykonania robót we własnym zakresie lub częściowo we własnym zakresie; Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń, Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ, wraz z: oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, o ile nie jest wymagane pozwolenie na budowę. W przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza realizować zadania dotyczące nabycia nowej rzeczy lub usług, których koszt przekracza 10 tys. złotych netto istotne jest aby przedstawić co najmniej 2 zapytania ofertowe dotyczące nabycia nowej rzeczy lub usług skierowane do różnych dostawców lub wykonawców oraz dwie oferty stanowiące odpowiedź na te zapytania wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru. Do wniosku załączane są oryginały dokumentów, chyba że w Instrukcji zostało to określone inaczej. Załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR, chyba, że w treści ich opisu w Instrukcji określono inaczej. Załączone dokumenty, takie jak: opinie, protokoły, wypisy, odpisy, zaświadczenia, pozwolenia itp. uznawane są przez oddział regionalny ARiMR za ważne bezterminowo, jeżeli w ich treści albo w Instrukcji nie określono inaczej. Dołączane do wniosku dokumenty powinny być aktualne, tzn. muszą zawierać dane prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku dokumentów sporządzonych w 12

13 języku obcym Wnioskodawca powinien dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji. Jaka jest procedura przyznawania pomocy? Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy: osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji, albo w biurze powiatowym Agencji, Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę jego wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek. W przypadku złożenia wniosku osobiście lub przez osobę upoważnioną za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego złożenia w tym biurze. W przypadku natomiast wniosków składanych poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy: złożone w terminie naboru (osobiście albo przez osobę upoważnioną) bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, nadane w terminie naboru przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do 30 dnia od dnia upływu terminu składania wniosków, są uwzględniane przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy. O kolejności tej decyduje suma punktów uzyskanych przy zastosowaniu poniższych kryteriów i związanej z nimi punktacji: I. Wysokość wnioskowanej pomocy Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) Punkty do powyżej do powyżej do powyżej do powyżej do powyżej II. Wysokość szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach, spowodowanych w gospodarstwie przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji. 13

14 Wysokość szkody w procentach Punkty powyżej 30 % do 40 % 1 powyżej 40 % do 50 % 3 powyżej 50 % do 60 % 5 powyżej 60 % do 70 % 7 powyżej 70 % do 80 % 9 powyżej 80 % 10 Kolejność jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. Pomoc przysługuje w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy. W przypadku, gdy: w jednym terminie składania wniosków zostanie złożony więcej, niż jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa - pomoc przysługuje na tę operację, która będzie pierwsza w kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów. Na pozostałe operacje Agencja nie przyznaje pomocy, wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności - nie przyznaje się punktów. W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie mających miejsce zarówno w 2012, jak i w 2013 r., istnieje możliwość ich uwzględnienia we wniosku, pod warunkiem, że są spełnione odrębnie w każdym roku kryteria przyznania pomocy, określone dla szkód mających miejsce w każdym z tych lat, przy czym: wyrażona w procentach (%) wysokość szkód w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach ma wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy - w przypadku wystąpienia szkód, zarówno w roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy (tj. w roku 2013), jak i w roku poprzedzającym rok złożenia tego wniosku (tj. w roku 2012), do ustalenia kolejności przysługiwania pomocy ARiMR uwzględni wyższą wartość tych szkód, oszacowanych dla jednego z tych dwóch lat, wyrażona w złotych (zł) łączna wartość wszystkich szkód oszacowanych dla jednego z tych lat lub dla obu tych lat w gospodarstwie (jeśli dotyczy), ma wpływ na wysokość możliwej do uzyskania kwoty pomocy - może być sumowana z obu tych lat pod warunkiem, że kryteria przyznania pomocy w zakresie wysokości (w %) i wartości (w zł) szkód w gospodarstwie zostały spełnione odrębnie dla każdego z tych lat. Prezes ARiMR nie później, niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o kolejności przysługiwania pomocy. Informacja ta aktualizowana jest w przypadku, jeżeli ze zmiany danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, mających wpływ na ustalanie kolejności przysługiwania pomocy wynika, iż pomoc przysługuje w dalszej kolejności, niż pierwotnie ustalona, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest wstępna weryfikacja, która obejmuje badanie: niepodlegania wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy, terminowości złożenia wniosku, 14

15 wypełnienia we wniosku wszystkich wymaganych pozycji, w tym w szczególności pozycji dotyczącej imienia (jeśli dotyczy) i nazwiska/nazwy Wnioskodawcy oraz pozycji Numer identyfikacyjny, a w przypadku niewpisania numeru identyfikacyjnego - załączenia Wniosku o wpis do ewidencji producentów. Brak wypełnienia wskazanych pozycji oraz/lub niezałączenie ww. załącznika, spowoduje odmowę przyznania pomocy. Uwaga: Informacja w zakresie imienia (jeśli dotyczy) i nazwiska/nazwy Wnioskodawcy oraz numeru identyfikacyjnego/załączenie Wniosku o wpis do ewidencji producentów nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku o przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek nie został złożony w wyznaczonym terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Kolejne etapy weryfikacji wniosku obejmują: ocenę kompletności i poprawności oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania 126 i weryfikację krzyżową, ocenę techniczną i ekonomiczną, ewentualną wizytację w miejscu realizacji operacji. Agencja rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w terminie 2 miesięcy od dnia podania przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informacji o kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w ww. terminie, Agencja zawiadomi Wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań będących przedmiotem oceny na kolejnych etapach jego weryfikacji, Agencja wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: żadnego z braków - Agencja nie przyznaje pomocy; wszystkich braków - Agencja wzywa ponownie Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął wszystkich braków w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. 15

16 Wezwanie przez Agencję Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. Złożony wniosek nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo finansowego operacji, z wyłączeniem: zmian wynikających z wezwań Agencji. jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowofinansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy ani zwiększenia kwoty pomocy jej dokonanie wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania takiego wniosku. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie Wnioskodawcę. W razie uchybienia terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę Wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli Wnioskodawca: wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. Na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyny przedłużenia. W razie śmierci Wnioskodawcy albo rozwiązania, przekształcenia albo połączenia Wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie nabycia całości gospodarstwa Wnioskodawcy przez inny podmiot przed zawarciem umowy - następca prawny Wnioskodawcy albo nabywca całości gospodarstwa nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce Wnioskodawcy. W takim przypadku Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia ww. zdarzenia. Podpisanie umowy przyznania pomocy W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wyznacza niezwłocznie Wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawi się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówi jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że Wnioskodawca stawi się w celu podpisania umowy i ją podpisze w innym terminie: uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc albo wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. 16

17 Uwaga: Przed podpisaniem umowy przyznania pomocy Beneficjent powinien zapoznać się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, jakie ciążyć będą na nim w trakcie realizacji operacji jak i po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu. Powinien mieć pewność, iż będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. Umowa przyznania pomocy jest zawierana na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. Umowa ta określa m.in.: zakres i cel operacji, prawa i obowiązki stron (ARiMR i Beneficjenta), wysokość i maksymalny poziom przyznanej pomocy, zobowiązania Beneficjenta, warunki i okoliczności, w jakich umowa może być zmieniona, tryb i warunki dokonywania płatności. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję. Weksel wraz z deklaracją wekslową podpisywane są przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji, a następnie są składane w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy. Zawarta umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany w umowie nie mogą spowodować jednak zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tej operacji. Realizacja operacji Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i może rozpocząć realizację operacji, zgodnie z przyjętym w niej zakresem rzeczowym i finansowym. Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, udokumentowanie wykonania zakresu rzeczowego operacji oraz poniesienia kosztów kwalifikowalnych, w tym z tytułu wykonania robót, dostaw lub usług w zakresie rzeczowym i finansowym, poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia informacji mających istotny wpływ na ocenę wniosku o płatność, w przypadku nabycia rzeczy na podstawie umowy leasingu - przeniesienie praw własności nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność dla etapu, w ramach którego po raz ostatni będą rozliczane koszty leasingu, osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją tej operacji; zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia; odtworzenie sadów lub plantacji wieloletnich. 17

18 Realizując operację należy pamiętać, iż w odniesieniu do transakcji 7, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza zł brutto, do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć będzie można jedynie te wydatki, które zostaną opłacone w formie bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Oznacza to, iż w przypadku transakcji, których wartość przewyższa zł, wszystkie płatności powinny być dokonywane bezgotówkowo. Zakup jednej lub kilku maszyn na podstawie jednej umowy kupna stanowi jedną transakcję. Jeśli wartość tej transakcji przekracza zł, wszystkie płatności powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej, w tym np. zaliczka, niezależnie od tego, że jej wartość nie przekracza zł. Płatności dokonane w formie gotówkowej w przypadku transakcji, których wartość przekracza zł, bez względu na liczbę dokonanych płatności, nie będą podlegać refundacji. Co należy zrobić po zakończeniu realizacji operacji? Po zakończeniu realizacji całości operacji lub jednego z jej etapów, w celu otrzymania przysługującej refundacji kosztów kwalifikowanych, Beneficjent składa osobiście lub przez upoważnioną osobę wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną bezpośrednio we właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji oddziale regionalnym ARiMR. Wzór wniosku o płatność można znaleźć na stronach internetowych administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Można go również pobrać w oddziale regionalnym ARiMR. Wniosek w wersji papierowej, wypełniony zgodnie z Instrukcją do wniosku o płatność, wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki) należy złożyć w terminie określonym w umowie przyznania pomocy. Załączniki te wymienione są w formularzu wniosku o płatność, ich wykaz stanowi również załącznik do umowy. Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Do dnia złożenia wniosku o płatność wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, sady i plantacje wieloletnie założone, obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Agencja rozpatruje wniosek w terminie 2 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Wezwanie przez Agencję Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy przedłuża bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez niego tych czynności. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości wypłaty pomocy, termin rozpatrywania 7 Transakcja rozumiana jest jako dokonanie zapłaty w związku z wykonaniem jednej umowy lub zamówienia od jednego kontrahenta, nawet jeśli wystawiono kilka faktur dotyczących tej umowy/zamówienia i w związku z tym zapłata nastąpiła za różne części zamówienia, bez względu na długość okresów pomiędzy poszczególnymi płatnościami. 18

19 wniosku wydłuża się również o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje Beneficjenta na piśmie. Jeżeli wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, lub wniosek albo dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli Beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku Agencja może wzywać Beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Na uzasadnioną prośbę Beneficjenta Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez niego określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Beneficjenta przyczyny przedłużenia. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym, że są one wypłacane na wniosek o płatność, jeżeli Beneficjent: zrealizował operację lub jej etap oraz poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu dotyczącego niniejszego działania i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych związanych z tą operacją. Jeśli Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z ww. warunków, pomoc może być wypłacona w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. W przypadku składania uzupełnień, poprawnych/poprawionych dokumentów lub wyjaśnień, osobiście lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości złożenia decyduje data złożenia dokumentów w oddziale regionalnym ARiMR. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem polskiej placówki operatora wyznaczonego o terminowości złożenia decyduje data stempla pocztowego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości odnośnie wysyłki zaleca się przechowywanie potwierdzenia jej nadania. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego - w terminie określonym w umowie. 19

20 Jakie są obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji? Zgodnie z umową przyznania pomocy Beneficjent przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy jest zobowiązany do: zachowania celu operacji; umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą; informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy; przestrzegania ograniczeń i warunków w zakresie: o przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, o sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą; ubezpieczenia 8 inwestycji zrealizowanej w ramach działania 126 od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenie losowe wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 2-11 a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, które były przyczyną przyznania pomocy. Uwaga: Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu przedkładania przez Beneficjentów działania 126 polis ubezpieczenia odtwarzanych upraw (tj. sadów i plantacji wieloletnich) w danym roku, w sytuacji przedstawienia przez rolnika pisemnej odmowy zawarcia umowy ubezpieczenia przez co najmniej dwa z poniższych zakładów ubezpieczeń, które zawarły z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) umowy w sprawie dopłat, tj. z: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" z siedzibą w Warszawie, Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu, HDI Asekuracja Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, w szczególności z powodu zaoferowania takich warunków ubezpieczenia (stawka taryfowa przekraczająca 6% sumy ubezpieczenia), które nie pozwalają na skorzystanie przez rolnika z dopłat do składek z budżetu państwa. W sytuacji, gdy w danym roku, z powodu zaistnienia wskazanych powyżej okoliczności, nie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia inwestycji współfinansowanej w ramach omawianego działania, nie zwalnia to rolnika z konieczności dopełnienia obowiązku ubezpieczeniowego w następnych latach 5-letniego okresu związania celem, chyba, że zaistnieją ponownie okoliczności dające podstawę do zwolnienia z wypełnienia tego obowiązku. W przypadku natomiast obowiązku przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą okres 5 lat liczony jest od dnia dokonania przez Agencję: płatności ostatecznej w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; płatności, w wyniku której po raz pierwszy w ramach danej operacji zostały zrefundowane raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; płatności, w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne (z wyjątkiem rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, 8 o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub w przepisach o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 20

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych

Artur Banach. Modernizacja gospodarstw rolnych Modernizacja gospodarstw rolnych Beneficjenci: Rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych grupa takich rolników. Grupę rolników stanowi co najmniej dwóch rolników, którzy ubiegają się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 października 2016 r. Poz. 1617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr

Załącznik nr 2. do umowy przyznania pomocy nr do umowy przyznania pomocy nr Załącznik nr 2 z dnia.. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność: 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej DZIAŁANIE 311 Kto może zostać beneficjentem działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...3 Jaki jest zakres działalności nierolniczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 897 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 8 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 Warszawa, dnia 31 marca 2017 r. Poz. 692 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2016 r. Poz. 1191 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.200.1442 2008-05-16 zm. Dz.U.2008.85.519 1 2010-07-16 zm. Dz.U.2010.129.867 1 2010-09-09 zm. Dz.U.2010.166.1125 1 2011-09-03 zm. Dz.U.2011.172.1027 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Planowane działania inwestycyjne (wg projektu z dnia 07.04.2014 r.) Działanie 7.5 Inwestycje w środki trwałe Poddziałanie 7.5.1 Pomoc na inwestycje

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 1 Podstawa: art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 Agencja r. o Restrukturyzacji wspieraniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2014.475 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 17 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 17 października 2007 r. Dz.U.2007.200.1442 2008.05.16 zm. Dz.U.2008.85.519 1 2010.07.16 zm. Dz.U.2010.129.867 1 2010.09.09 zm. Dz.U.2010.166.1125 1 2011.09.03 zm. Dz.U.2011.172.1027 1 2012.08.18 zm. Dz.U.2012.936 1 2013.09.08

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9738 Poz. 996 996 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 2013 r. Poz. 322 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, PŁATNOŚCI ONW, PŁATNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWE Rolnicy ubiegający się o płatności obszarowe w gospodarstwach, w których wystąpiła siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności: zachowują

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br.

Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br. Pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty wskutek nawałnic w sierpniu br. Program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410

Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1410 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej - kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

KLĘSKI 2012 r. pomoc

KLĘSKI 2012 r. pomoc KLĘSKI 2012 r. pomoc Nasz kraj coraz częściej nawiedzają niekorzystne zjawiska atmosferyczne oraz liczne anomalia pogodowe. W ubiegłym roku były to przymrozki wiosenne, huragany i powodzie w obecnym roku

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 168 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wydział Gospodarki Nieruchomościami Oddział Rolnictwa i Rozwoju Wsi Województwo lubuskie zajmuje powierzchnię 13,9 tys. km 2, co stanowi 4,5% powierzchni Kraju. Zamieszkuje w nim niewiele ponad milion mieszkańców, z tego około 368 tys. osób na wsi. Użytki rolne stanowią

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 PROW 2014-2020 Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach Natura 2000; 2 Stan prawny. Ogólne założenia zawarte w Programie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW 2007-2013 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Rozwój działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej Rozwój działalności gospodarczej O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które: Od 9 listopada br. rolnicy mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W ramach PROW 2007-2013 Agencja wprowadza w życie

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI F.we.071.86.2017 Warszawa, dnia M-08-2017 f. Pan Jarosław Sachajko Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi W związku z pismem znak RRW-015-189-2017 i znak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298

Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298 Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. Poz. 298 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura

Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura .pl https://www..pl Co zrobić, gdy żywioł zniszczy plony? pełna procedura Autor: Beata Kozłowska Data: 3 lipca 2016 To zawsze ogromna strata. Ale, najważniejsze, aby wszystko udokumentować, choćby i telefonem

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY/MIASTA 1) :

URZĄD GMINY/MIASTA 1) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 1230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej może ubiegać się podmiot - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji; 2. Dowody zapłaty

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA ODDZIELNEGO SYSTEMU RACHUNKOWEGO ALBO KORZYSTANIA Z ODPOWIEDNIEGO KODU RACHUNKOWEGO DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁAŃ: - 121 Modernizacja gospodarstw rolnych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. Dz.U.2008.139.883 27-03-2009 zm. Dz.U.2009.50.402 1 07-04-2010 zm. Dz.U.2010.55.335 1 06-04-2011 zm. Dz.U.2011.62.319 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej

Rozwijanie działalności gospodarczej Rozwijanie działalności gospodarczej I. Informacje ogólne: 1. Forma wsparcia: REFUNDACJA 2. Intensywność wsparcia: do 70% 3. Wysokość wsparcia: do 300 000 zł 4. Minimalne wymagania: Operacjami wybranymi

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wersja ujednolicona ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych gospodarstw rolnych w 2013 roku Co zrobić w razie powstania szkód Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie posiada klimat, który charakteryzuje się

Bardziej szczegółowo

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników!

Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! .pl https://www..pl Pomoc klęskowa: wysyp dofinansowań dla rolników! Autor: Elżbieta Sulima Data: 23 grudnia 2016 Od wiosny tego roku (zresztą jak co roku) głośno było a to o przymrozkach, a to o suszy,

Bardziej szczegółowo

II.3.1. NIP II.3.2. REGON

II.3.1. NIP II.3.2. REGON WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach działania... Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2014-2020...... Znak sprawy /pieczęć/........... Potwierdzenie przyjęcia przez LGD I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Zespół ds. dotacji unijnych All-grants.pl DZIAŁANIE 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw DZIAŁANIE 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Kto może zostać Beneficjentem działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw?...2 Na jakie operacje może być przyznana pomoc?...6 Jaki jest zakres

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) :

Zwracam się z wnioskiem o szacowanie szkód powstałych w moim gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego 4) : Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE Jednorazowy zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł: udzielany jest w ramach pomocy społecznej i przysługuje wyłącznie rodzinom i osobom,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przewodnik dla Beneficjenta. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Przewodnik dla Beneficjenta Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Co oznacza działalność rozwijana Prowadzę działalność ujętą w wykazie działalności Wniosek do LGD Umowa z ARiMR INWESTYCJA Co oznacza podejmuje działalność

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW z województw:

Bardziej szczegółowo

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis

Działanie 123: Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Data przyjęcia i podpis Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-/PROW 007-0 Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/ Działanie : Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej..

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r.

Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW Wrocław 8 września 2010 r. Zmiany w rozporządzeniu MRiRW do działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Wrocław 8 września 2010 r. Oś 4. Leader podstawa prawna art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 lipca 2008 r. Dz.U.2008.138.868 27-05-2009 zm. Dz.U.2009.71.613 1 31-05-2009 zm. Dz.U.2009.71.613 1 30-08-2010 zm. Dz.U.2010.158.1067 1 21-09-2011 zm. Dz.U.2011.186.1104 1 06-04-2012 zm. Dz.U.2012.302 1 31-01-2013 zm.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2015 r. Poz. 1843 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3.

Uwaga: w celu poprawnego wypełnienia wniosku wnioskodawca powinien zapoznać się z instrukcją jego wypełniania. 2.1 2.2. 4.8. REGON 4.3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W-1126/N Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1 O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK 1 O OSZACOWANIE SZKÓD Załącznik nr do Regulaminy z dnia 0 czerwca 07 r.... imię i nazwisko lub nazwa siedziby producenta rolnego.... urząd miasta/gminy... adres i miejsce zamieszkania lub adres siedziby producenta rolnego...

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat

5.2. Powiat Nr domu Adres www Powiat W-_1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM). Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. Dz.U.2008.139.883 2009.03.27 zm. Dz.U.2009.50.402 1 2010.04.07 zm. Dz.U.2010.55.335 1 2011.04.06 zm. Dz.U.2011.62.319 1 2013.04.12 zm. Dz.U.2013.339 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NABÓR WNIOSKÓW W 2012 R.

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NABÓR WNIOSKÓW W 2012 R. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH NABÓR WNIOSKÓW W 2012 R. PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO WARSZAWA, LIPIEC 2012

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. Dz.U.2008.139.883 2009.03.27 zm. Dz.U.2009.50.402 1 2010.04.07 zm. Dz.U.2010.55.335 1 2011.04.06 zm. Dz.U.2011.62.319 1 2013.04.12 zm. Dz.U.2013.339 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

Bardziej szczegółowo

Uwaga. Formularz wniosku o płatność należy wypełnić zgodnie z instrukcją do wniosku o płatność

Uwaga. Formularz wniosku o płatność należy wypełnić zgodnie z instrukcją do wniosku o płatność Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-2/PROW 2007-2013 Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/.. Data przyjęcia i podpis Uwaga. Formularz wniosku o płatność należy wypełnić

Bardziej szczegółowo

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Informacja dla beneficjentów Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom Spis treści

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH

PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ W POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH PREMIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ" W RAMACH PODDZIAŁANIA POMOC NA ROZPOCZĘCIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH POMOC FINANSOWĄ PRZYZNAJE SIĘ: rolnikowi, małżonkowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 17 lipca 2008 r. Dz.U.2008.139.883 2009.03.27 zm. Dz.U.2009.50.402 1 2010.04.07 zm. Dz.U.2010.55.335 1 2011.04.06 zm. Dz.U.2011.62.319 1 2013.04.12 zm. Dz.U.2013.339 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 marca 2017 r. Poz. 611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1) z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo