Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA (PROW )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013)"

Transkrypt

1 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA (PROW ) DZIAŁANIE 126 PRZYWRACANIE POTENCJAŁU PRODUKCJI ROLNEJ ZNISZCZONEGO W WYNIKU WYSTĄPIENIA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ WPROWADZENIE ODPOWIEDNICH DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, lipiec 2011 r.

2 SZANOWNI PAŃSTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych w nowym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE. Program ten obejmujący pierwotnie 22 działania został z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poszerzony o jedno dodatkowe, tj. działanie 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Potrzeba taka powstała w konsekwencji wystąpienia w 2010 roku klęsk żywiołowych w postaci powodzi i osuwisk ziemi, które spowodowały znaczne szkody, zarówno w uprawach, jak i w majątku służącym do produkcji rolnej. Skutki tych klęsk dotknęły ponad 120 tysięcy gospodarstw rolnych. Jednak w związku z coraz częstszym występowaniem w przyrodzie różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. rozszerzyło katalog zdarzeń losowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach omawianego działania o dodatkowe zjawiska, tj. huragan, deszcz nawalny, grad, piorun, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne. Istotne znaczenie dla potencjalnych Beneficjentów ma zapewnienie im niezbędnego dostępu do informacji o zasadach udziału oraz procedurze ubiegania się o dofinansowanie w ramach nowego działania PROW Mam nadzieję, iż informacje zawarte w poradniku ułatwią Państwu skorzystanie ze wsparcia i realizację przedsięwzięć przywracających potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych do stanu z okresu poprzedzającego wystąpienie klęsk żywiołowych. 2

3 Kto może zostać Beneficjentem działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli: są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, w którym wystąpiła szkoda spowodowana co najmniej przez jedno ze zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.), tj. przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne; prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadowniczą, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcję zwierzęcą typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, zwaną dalej działalnością rolniczą, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 169, poz. 1141, z późn. zm.). Za gospodarstwo rolne w rozumieniu Art. 55 Kodeksu cywilnego uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej; b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE 1 ; 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z , str. 1, z późn. zm.), oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych 3

4 d) w związku z wystąpieniem tej samej szkody rolnikowi, jego domownikowi 2 lub małżonkowi nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W przypadku stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń przez Wnioskodawcę/Beneficjenta Agencja wyklucza daną operację ze wsparcia EFRROW i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację wraz z należnymi odsetkami. Jednocześnie Wnioskodawca/Beneficjent ten zostaje wykluczony z możliwości otrzymania wsparcia w ramach tego samego działania w danym oraz następnym roku kalendarzowym. Osoba prawna może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE. Wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o pomoc, jeśli: a) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; nie została przyznana jemu, jak również jego domownikowi lub małżonkowi pomoc finansowa w ramach działania 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z wystąpieniem tej samej szkody w gospodarstwie; b) każdy ze wspólników będący osobą prawną lub spółką osobową: nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE; jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; c) gospodarstwo, w którym będzie realizowana operacja i w którym wystąpiły szkody, stanowi wkład wniesiony do spółki; d) wspólnicy ci prowadzą w ramach umowy spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą, e) jednemu ze wspólników, co do którego pozostali wspólnicy wyrazili zgodę, został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 2 domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników 4

5 Spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych może ubiegać się o pomoc, jeśli: a) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; b) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; c) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów UE. Na jakie operacje 3 może być przyznana pomoc? Pomoc przyznaje się, jeżeli wysokość szkód w gospodarstwie spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne i oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, zwaną dalej komisją, wynosi: w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich 4 lub rybach - średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie rolnym, oraz w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich - nie mniej, niż zł. Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, o ile: spełnia ona wymagania określone w Programie, w szczególności jest uzasadniona ekonomicznie oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania, jej realizacja w gospodarstwie jest uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej: nie jest ona finansowana z udziałem innych środków publicznych; nie spowoduje ona wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu; szkoda powstała w gospodarstwie w 2010 lub 2011 roku w wyniku wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych; wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda lub w roku następnym. 3 operacja - odpowiednik pojęcia projekt, stosowanego w przypadku SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 operacja jest to (...) projekt, umowa lub porozumienie, lub inne działanie wybrane zgodnie z kryteriami ustanowionymi dla danego programu rozwoju obszarów wiejskich ( ) 4 W rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz oraz z 2010 r. Nr 127, poz 857) 5

6 Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji? Pomoc może być przyznana, jeżeli: 1) operacja będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach; 2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy; 3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w 2 etapach; 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w przypadku operacji realizowanych w 1 etapie, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.; 4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej, niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu liczba etapów może wynieść maksymalnie 8. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wnioski te nie mogą być składane częściej niż 2 razy w roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne? Zakres kosztów kwalifikowalnych operacji, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje koszty: 1) budowy, przebudowy, remontu budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno sanitarnymi), wiat, garaży, wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, ich wyposażenia lub rozbiórki oraz unieszkodliwiania materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna do realizacji operacji; 2) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia zwierząt, zadawania pasz zwierzętom oraz urządzeń do pozyskiwania lub przechowywania mleka; 3) odtwarzania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem odtwarzania plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne, w tym: a) zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z tym że w przypadku gatunków roślin uprawnych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm. 3) ) kosztem kwalifikowalnym jest zakup materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego kategorii kwalifikowany, przy czym jeżeli 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 591, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz i Nr 215, poz

7 do krajowego rejestru nie wpisano żadnej odmiany gatunku rośliny uprawnej, który jest wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie, kosztem kwalifikowalnym może być zakup materiału szkółkarskiego CAC, b) grodzenia sadów i plantacji wieloletnich oraz ich wyposażenia w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne; 4) wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności ich grodzenia; 5) zaopatrzenia gospodarstw w wodę, w tym budowy ujęć wody, zakupu urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody oraz nawodnień ciśnieniowych; 6) instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, oczyszczania ścieków powstających w wyniku prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji rolnej; 7) zakupu instalacji lub budowy innych, niż wymienione w pkt. 5 i 6, elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych oraz zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych; 8) zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 9) rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 2, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na Beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. Uwaga: Do kosztów, o których mowa w pkt. 1-7, zalicza się także koszty transportu do miejsca realizacji operacji materiałów służących realizacji operacji oraz maszyn i urządzeń objętych operacją oraz koszty montażu. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.: przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: - kosztorysów, - projektów architektonicznych lub budowlanych, - operatów wodnoprawnych, - ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, - dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, - wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, - projektów technologicznych, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, oraz udzielenia gwarancji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych. Pomocą mogą być objęte koszty kwalifikowalne inwestycyjne (w tym raty leasingowe) poniesione od dnia zawarcia z ARiMR umowy przyznania pomocy, za wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być ponoszone przed dniem zawarcia umowy, jednak nie wcześniej, niż w dniu 1 stycznia 2007 r. 7

8 Uwaga: W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez Wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności, które spowodowały powstanie szkody w gospodarstwie. Jakie koszty nie mogą być uznane za kwalifikowalne? Zakres kosztów kwalifikowalnych nie obejmuje m.in.: nabycia nieruchomości; podatku od towarów i usług VAT, zakupu sprzętu komputerowego, zakupu rzeczy używanych. Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy? Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy finansowej może wynosić 90% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości: nieprzekraczającej: 130% wartości szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, spowodowanych w gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość 144 % wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia ww. składników majątkowych - uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia ww. okoliczności - od ryzyka wystąpienia takich okoliczności, oraz do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi zł na jedno gospodarstwo, przy ustalaniu którego uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji, których realizacja nie została jeszcze zakończona. Pomoc przyznaje się na operację, w przypadku której planowane koszty kwalifikowalne wynoszą powyżej zł. Uwaga: Beneficjenci działania zobowiązani są do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją 5 w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych - na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, gdy na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 5 Art. 75 ust. 1 lit. c pkt. i rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 8

9 W przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych, np. zakup maszyny: 1. nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości, albo 2. do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, - koszty te będą podlegać refundacji pomniejszonej o 10%. Beneficjenci mogą również ubiegać się o zaliczki na realizację operacji. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu wniosku o przyznanie pomocy. Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty przyznanej pomocy. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci gwarancji bankowej lub innej równoważnej gwarancji, odpowiadającej 110% kwoty zaliczki. Kiedy i gdzie można składać Wnioski o przyznanie pomocy? Osoba zainteresowana uzyskaniem wsparcia w ramach działania 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, podobnie jak w przypadku innych działań PROW wdrażanych przez ARiMR, musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji. Formularz wniosku zawiera również wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku oraz wzory oświadczeń. Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 podawana jest na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu naboru. Określa ona w związku z wystąpieniem jakich zdarzeń losowych, określonych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (wymienionych również na str. 3 niniejszej Broszury) i w jakim okresie mających miejsce, mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy. Informacja ta określa także dzień rozpoczęcia oraz zakończenia terminu składania wniosków, który nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. Dzień zakończenia terminu składania wniosków nie może zostać wyznaczony później niż na dzień 31 grudnia danego roku. W jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz obowiązujące formularze załączników - z wyjątkiem załączników wystawianych przez uprawnione do tego urzędy lub instytucje - można znaleźć na stronach internetowych administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Można je również pobrać w oddziale regionalnym ARiMR. Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się: osobiście, albo przez osobę upoważnioną, w oddziale regionalnym Agencji, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji, albo osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego. 9

10 Przed przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy Wnioskodawca powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami, na jakich udzielana jest pomoc w tym działaniu. W tym celu zalecane jest dokładne zapoznanie się z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach omawianego działania. Przygotowując dokumenty aplikacyjne Wnioskodawca powinien postępować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Składając wniosek o przyznanie pomocy należy upewnić się, czy: wniosek został podpisany własnoręcznie przez Wnioskodawcę albo osobę go reprezentującą albo przez pełnomocnika Wnioskodawcy, wypełnione zostały wszystkie wymagane pozycje wniosku, oraz załączone dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, wskazane m.in. w części VI wniosku - Informacja o załącznikach. Załączniki i ich liczba powinny odpowiadać stanowi faktycznemu. Jednocześnie dane charakteryzujące gospodarstwo rolne Wnioskodawcy w zakresie: produkcji roślinnej przedstawione w Planie Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej w Gospodarstwie oraz w części II.A wniosku: Informacja o powierzchni działek ewidencyjnych(...) uprawy oraz ich powierzchnie muszą być zgodne z danymi podanymi we wnioskach dla płatności bezpośrednich, produkcji zwierzęcej - przedstawione w ww. Planie muszą być spójne z danymi zawartymi w bazie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć Plan Przywrócenia Potencjału Produkcji Rolnej Gospodarstwa. sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję w wersji papierowej, zgodnie z Instrukcją. W przypadku operacji obejmujących roboty budowlane do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć: Kosztorys inwestorski (oryginał), wykonany metodą kalkulacji: uproszczonej - w przypadku planowania wykonania robót w systemie zlecenia, szczegółowej - w przypadku planowania wykonania robót we własnym zakresie lub częściowo we własnym zakresie; Ostateczne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne lub w przypadku, gdy przedmiotem operacji jest wykonanie studni - decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego lub przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskania tych pozwoleń, Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ, wraz z: oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub 10

11 zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, o ile nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Do wniosku załączane są oryginały dokumentów, chyba że w Instrukcji zostało to określone inaczej. Załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub podmiot, który wydał dokument lub pracownika ARiMR, chyba, że w treści ich opisu w Instrukcji określono inaczej. Załączone dokumenty, takie jak: opinie, protokoły, wypisy, odpisy, zaświadczenia, pozwolenia itp. uznawane są przez oddział regionalny ARiMR za ważne bezterminowo, jeżeli w ich treści albo w Instrukcji nie określono inaczej. Dołączane do wniosku dokumenty powinny być aktualne, tzn. muszą zawierać dane prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym Wnioskodawca powinien dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Prawidłowe wypełnienie wniosku o przyznanie pomocy w istotny sposób wpływa na czas i wynik jego weryfikacji. Jaka jest procedura przyznawania pomocy? Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy: osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji, albo w biurze powiatowym Agencji, Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie jego złożenia, zawierające datę jego wpływu, opatrzone pieczęcią Agencji i podpisane przez osobę przyjmującą ten wniosek. W przypadku złożenia wniosku z pośrednictwem biura powiatowego Agencji, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień jego złożenia w tym biurze. W przypadku natomiast wniosków składanych poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę. Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy: złożone w terminie naboru (osobiście albo przez osobę upoważnioną) bezpośrednio w oddziale regionalnym Agencji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, nadane w terminie naboru przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej operatora publicznego, które wpłynęły do oddziału regionalnego Agencji do 30 dnia od dnia upływu terminu składania wniosków, są uwzględniane przy ustalaniu kolejności przysługiwania pomocy. O kolejności tej decyduje suma punktów uzyskanych przy zastosowaniu poniższych kryteriów i związanej z nimi punktacji: I. Wysokość wnioskowanej pomocy Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) Punkty do powyżej do powyżej do powyżej do powyżej do

12 powyżej II. Wysokość szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich lub rybach, spowodowanych w gospodarstwie przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo w stosunku do średniej rocznej produkcji rolnej w tym gospodarstwie z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji. Wysokość szkody w procentach Punkty powyżej 30 % do 40 % 1 powyżej 40 % do 50 % 3 powyżej 50 % do 60 % 5 powyżej 60 % do 70 % 7 powyżej 70 % do 80 % 9 powyżej 80 % 10 Kolejność jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy na dzień jego złożenia. Pomoc przysługuje w kolejności od największej do najmniejszej liczby tych punktów. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje Wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy. W przypadku, gdy: w jednym terminie składania wniosków zostanie złożony więcej, niż jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa - pomoc przysługuje na tę operację, która będzie pierwsza w kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów, wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności - nie przyznaje się punktów. Prezes ARiMR nie później, niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję informację o ustalonej kolejności przysługiwania pomocy Informacja ta aktualizowana jest w przypadku, jeżeli ze zmiany danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, mających wpływ na ustalanie kolejności przysługiwania pomocy wynika, iż pomoc przysługuje w dalszej kolejności, niż pierwotnie ustalona. Proces weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy obejmuje kilka etapów. Pierwszym z nich jest wstępna weryfikacja (preselekcja), która obejmuje: niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania pomocy, terminowość złożenia wniosku, przestrzegania zasady dotyczącej możliwości złożenia jednego wniosku o przyznanie pomocy w ramach jednego terminu składania wniosków, wypełnienie wszystkich wymaganych pozycji wniosku, załączenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji spełniania podstawowych wymogów formalnych, wskazanych m.in. w części VI wniosku. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy Agencja nie przyznaje pomocy. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli dane, które należy podać w wymaganych pozycjach wniosku o 12

13 przyznanie pomocy, wynikają bezpośrednio z innych pozycji wniosku, z dokumentów dołączonych do wniosku lub są zawarte w ewidencji producentów w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Jeżeli wniosek nie został złożony w wyznaczonym terminie Agencja nie przyznaje pomocy. Kolejne etapy weryfikacji wniosku obejmują: ocenę kompletności i poprawności oraz zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy w ramach działania 126 i weryfikację krzyżową, ocenę techniczną i ekonomiczną, ewentualną wizytację w miejscu. Agencja rozpatruje wniosek o przyznanie pomocy w terminie 2 miesięcy od dnia podania przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanych przez Agencję informacji o kolejności przysługiwania pomocy. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy w ww. terminie, Agencja zawiadomi Wnioskodawcę o przyczynach zwłoki, wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku, nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań będących przedmiotem oceny na kolejnych etapach jego weryfikacji, Agencja wzywa Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo wezwania do usunięcia braków, nie usunął w terminie: żadnego z braków - Agencja nie przyznaje pomocy; wszystkich braków - Agencja wzywa ponownie Wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że zachodzą nie budzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy. Jeżeli Wnioskodawca, pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków, nie usunął wszystkich braków w terminie, Agencja nie przyznaje pomocy. Wezwanie przez Agencję Wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez Wnioskodawcę tych czynności. Złożony wniosek nie może być zmieniany przez Wnioskodawcę w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowo finansowego operacji, z wyłączeniem: zmian wynikających z wezwań Agencji. jednej zmiany w zakresie planu finansowego operacji lub zestawienia rzeczowofinansowego operacji, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmiany celów operacji wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy ani zwiększenia kwoty pomocy jej dokonanie wydłuża o miesiąc termin rozpatrywania takiego wniosku. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości przyznania pomocy, termin rozpatrywania wniosku wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie Wnioskodawcę. 13

14 W razie uchybienia terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy Agencja, na prośbę Wnioskodawcy, przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli Wnioskodawca: wniósł prośbę w terminie 45 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia; jednocześnie z wniesieniem prośby dopełnił czynności, dla której określony był termin; uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne. Na uzasadnioną prośbę Wnioskodawcy Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez Wnioskodawcę określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, przy czym przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyny przedłużenia. W razie śmierci Wnioskodawcy albo rozwiązania, przekształcenia albo połączenia Wnioskodawcy z innym podmiotem lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne, albo w razie nabycia całości gospodarstwa Wnioskodawcy przez inny podmiot przed zawarciem umowy- następca prawny Wnioskodawcy albo nabywca całości gospodarstwa nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce Wnioskodawcy. W takim przypadku Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia z chwilą uprawdopodobnienia ww. zdarzenia. Podpisanie umowy przyznania pomocy W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy Agencja wyznacza niezwłocznie Wnioskodawcy, w formie pisemnej, termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawi się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówi jej podpisania, Agencja nie przyznaje pomocy, chyba że Wnioskodawca stawi się w celu podpisania umowy i ją podpisze w innym terminie: uzgodnionym z Agencją przed upływem wyznaczonego w wezwaniu terminu, nie dłuższym niż miesiąc albo wyznaczonym przez Agencję, nie dłuższym niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. Uwaga: Przed podpisaniem umowy przyznania pomocy Beneficjent powinien zapoznać się z jej treścią, w tym szczególnie z zapisami dotyczącymi zobowiązań, jakie ciążyć będą na nim po zakończeniu inwestycji i jej rozliczeniu. Powinien mieć pewność, iż będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. Umowa przyznania pomocy jest zawierana na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję. Umowa ta określa m.in.: zakres i cel projektu, prawa i obowiązki stron (ARiMR i Beneficjenta), wysokość i maksymalny poziom przyznanej pomocy, zobowiązania Beneficjenta, warunki i okoliczności, w jakich umowa może być zmieniona, tryb i warunki dokonywania płatności. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję. Weksel wraz z deklaracją wekslową podpisywane 14

15 są przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Agencji, a następnie są składane w oddziale regionalnym Agencji w dniu zawarcia umowy. Zawarta umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron. Zmiana warunków umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany w umowie nie mogą spowodować jednak zwiększenia określonej w umowie kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją tej operacji. Realizacja operacji Z chwilą podpisania umowy Wnioskodawca staje się Beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata i może rozpocząć realizację operacji, zgodnie z przyjętym w niej zakresem rzeczowym i finansowym. Zgodnie z zapisami umowy przyznania pomocy realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług w zakresie rzeczowym i finansowym, poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym dokonanie płatności za dostawy, usługi lub roboty budowlane, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatniego uzupełnienia informacji mających istotny wpływ na ocenę wniosku o płatność, w przypadku nabycia rzeczy na podstawie umowy leasingu - przeniesienie praw własności nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność dla etapu, w ramach którego po raz ostatni będą rozliczane koszty leasingu, osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. uzyskanie wymaganych odrębnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaświadczeń, uzgodnień, pozwoleń lub decyzji związanych z realizacją tej operacji; zamontowanie oraz uruchomienie nabytych maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, w tym wyposażenia; odtworzenie sadów lub plantacji wieloletnich. Realizując operację należy pamiętać, iż w odniesieniu do transakcji 6, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza zł brutto do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć będzie można jedynie te wydatki, które zostaną opłacone w formie bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Oznacza to, iż w przypadku transakcji, których wartość przewyższa zł, wszystkie płatności powinny być dokonywane bezgotówkowo. Zakup jednej lub kilku maszyn na podstawie jednej umowy kupna stanowi jedną transakcję. Jeśli wartość tej transakcji przekracza zł, wszystkie płatności powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej, w tym np. zaliczka, niezależnie od tego, że jej wartość nie przekracza zł. Płatności dokonane w formie gotówkowej w przypadku transakcji, których wartość przekracza zł - bez względu na liczbę dokonanych płatności, nie będą podlegać refundacji. 6 Transakcja rozumiana jest jako dokonanie zapłaty w związku z wykonaniem jednej umowy lub zamówienia od jednego kontrahenta, nawet jeśli wystawiono kilka faktur dotyczących tej umowy/zamówienia i w związku z tym zapłata nastąpiła za różne części zamówienia, bez względu na długość okresów pomiędzy poszczególnymi płatnościami 15

16 Co należy zrobić po zakończeniu realizacji operacji? Po zakończeniu realizacji całości operacji lub jednego z jej etapów, w celu otrzymania przysługującej refundacji kosztów kwalifikowanych, Beneficjent składa osobiście lub przez upoważnioną osobę wniosek o płatność pośrednią lub ostateczną bezpośrednio w tym samym oddziale regionalnym ARiMR, w którym wcześniej złożył wniosek o przyznanie pomocy. Wzór wniosku o płatność można znaleźć na stronach internetowych administrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Można go również pobrać w oddziale regionalnym ARiMR. Wniosek w wersji papierowej, wypełniony zgodnie z Instrukcją do wniosku o płatność, wraz z wymaganymi załącznikami (w tym dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki) należy złożyć w terminie określonym w umowie przyznania pomocy. Załączniki te wymienione są w formularzu wniosku o płatność, ich wykaz stanowi również załącznik do umowy. Wraz z wnioskiem o płatność należy złożyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy. Do dnia złożenia wniosku o płatność wszystkie maszyny, urządzenia, infrastruktura, wyposażenie zakupione w ramach operacji powinny być zamontowane, uruchomione i sprawne, sady i plantacje wieloletnie założone, obiekty budowlane odebrane i dopuszczone do użytkowania, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Agencja rozpatruje wniosek w terminie 2 miesięcy i dokonuje wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność. Wezwanie przez Agencję Beneficjenta do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania przez niego tych czynności. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu, lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości, co do możliwości wypłaty pomocy, termin rozpatrywania wniosku wydłuża się również o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje Beneficjenta na piśmie. Jeżeli wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego wymaganych dokumentów, lub wniosek albo dokumenty nie spełniają innych wymagań, Agencja wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli Beneficjent, pomimo wezwania, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja wzywa ponownie Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli Beneficjent, pomimo ponownego wezwania, nie usunął braków, Agencja rozpatruje wniosek w zakresie, w jakim został wypełniony oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów. W trakcie rozpatrywania wniosku Agencja może wzywać Beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. Na uzasadnioną prośbę Beneficjenta Agencja może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania przez niego określonych czynności w toku postępowania w sprawie wypłaty 16

17 pomocy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. Przedłużenie terminu o więcej niż miesiąc wymaga udokumentowania przez Beneficjenta przyczyny przedłużenia. Tryb wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy określa umowa, z tym, że są one wypłacane na wniosek o płatność, jeżeli Beneficjent: zrealizował operację lub jej etap oraz poniósł związane z tym koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu dotyczącego niniejszego działania i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją; zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie; udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych związanych z tą operacją. Jeśli Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z ww. warunków, pomoc może być wypłacona w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną. W przypadku składania uzupełnień, poprawnych/poprawionych dokumentów lub wyjaśnień, osobiście lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości złożenia decyduje data złożenia dokumentów w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. W przypadku przesłania dokumentów pocztą o terminowości złożenia decyduje data stempla pocztowego. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości odnośnie wysyłki zaleca się przechowywanie potwierdzenia jej nadania. W przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu Beneficjent składa w oddziale regionalnym Agencji, przed planowanym dniem złożenia wniosku o płatność pośrednią, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu: umowę leasingu wraz z harmonogramem spłat, oryginał albo kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez finansującego faktury sprzedaży rzeczy będących przedmiotem leasingu wystawionej przez zbywcę na rzecz finansującego - w terminie określonym w umowie. Jakie są obowiązki Beneficjenta po uzyskaniu refundacji? Zgodnie z umową przyznania pomocy Beneficjent przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy jest zobowiązany do: zachowania celu operacji; umożliwienia przeprowadzenia kontroli związanych z przyznaną pomocą; informowania Agencji o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, przestrzegania ograniczeń i warunków w zakresie: o przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania, o sposobu lub miejsca prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą ubezpieczenia 7 inwestycji zrealizowanej w ramach działania od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenie losowe wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 2-11 a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, tj. przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, 7 o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub w przepisach o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. 17

18 suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, które były przyczyną udzielenia pomocy. W przypadku natomiast obowiązku przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą okres 5 lat liczony jest od dnia dokonania przez Agencję: płatności ostatecznej w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; płatności, w wyniku której po raz pierwszy w ramach danej operacji zostały zrefundowane raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu w przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu; płatności, w wyniku której w ramach operacji zostały zrefundowane wszystkie koszty kwalifikowalne (z wyjątkiem rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy) oraz koszty ogólne w przypadku operacji obejmujących inwestycje polegające, jak i niepolegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE? w oddziałach regionalnych ARiMR pod bezpłatnym numerem infolinii na stronach internetowych. oraz 18

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013)

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? Poradnik dla Beneficjentów DZIAŁANIA 312 (PROW 2007-2013) Warszawa 2011 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH

MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ I ROZLICZAĆ OPERACJĘ? DZIAŁANIE 121 MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW ADRESY ODDZIAŁÓW REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu - Symbol CSK - kredyty przeznaczone na realizację inwestycji, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 IW_421 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia - Symbol nmr - kredyty, o których mowa w 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w Załącznik nr 1 Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w ę gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 5 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WYTYCZNE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ 1.1 1.2 RPO WP 2007-2013 wersja z dnia 03-07-2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.250.1868 1 2008-01-18 Dz.U.2008.8.42 1 2008-07-08 Dz.U.2008.107.680 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r.

USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 listopada 2014 r. Poz. 1505 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo