Rada i zarząd powiatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rada i zarząd powiatu"

Transkrypt

1 Rada i zarząd powiatu Zarz?d Powiatu Sk?ad osobowy Zarz?du Powiatu Kro?nie?skiego V Kadencji 1. Miros?aw Glaz - starosta 2. Tomasz Kaczmarek - wicestarosta 3. Jacek Czerepko 4. Marcin Jagodzi?ski 5. Roman Sikora Rada Powiatu Przewodnicz?cy Rady: Anio? Danuta Wiceprzewodnicz?cy Rady: Ochotny Leszek Wiceprzewodnicz?cy Rady: Barczuk Kazimierz Sk?ad Rady: 1. Anio? Danuta 2. Ochotny Leszek 3. Sikora Roman 4. Barczuk Kazimierz 5. Bartczak Sebastian 6. Czerepko Jacek 1 / 5

2 7. Glaz Miros?aw 8. Grzelak Krzysztof 9. Hoffmann Jacek 10. Iwanicki Andrzej 11. Jagodzi?ski Marcin 12. Kiertyczak Lech 13. Szatkowski Jan 14. Miechowicz Tomasz 15. Szko?uda Mariusz 16. Turczyniak Leszek 17. Zdónek Natalia PLAN PRACY RADY POWIATU KRO?NIE?SKIEGO NA 2017 ROK LUTY 1. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Kro?nie?skiego. MARZEC 1. Informacja Zarz?du Dróg Powiatowych o realizacji zada? za 2016 roku oraz planach na rok KWIECIE? 1. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy spo?ecznej. Ocena Zasobów Pomocy Spo?ecznej wraz z rekomendacjami. 2. Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w Powiecie Kro?nie?skim. MAJ 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w zakresie porz?dku publicznego oraz bezpiecze?stwa po?arowego na terenie Powiatu Kro?nie?skiego za 2016 rok. 2. Sprawozdanie z realizacji programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi Powiatu Kro?nie?skiego za 2016 rok. 2 / 5

3 CZERWIEC 1. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Kro?nie?skiego. 2. Informacja z realizacji zada? Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2016 rok. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud?etu i informacj? o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium. WRZESIE? 1. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Kro?nie?skim za I pó?rocze 2017 roku. 2. Informacja o przebiegu wykonania bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego za pierwsze pó?rocze, informacja o kszta?towaniu si? wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsi?wzi??, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. PA?DZIERNIK 1. Informacja z realizacji zada? o?wiatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz o organizacji roku szkolnego 2017/2018. LISTOPAD 1. Wypracowanie Programu wspó?pracy Powiatu Kro?nie?skiego z organizacjami pozarz?dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. GRUDZIE? 1. Uchwalenie bud?etu Powiatu Kro?nie?skiego na 2018 rok. Przyj?cie planów pracy Rady Powiatu i komisji sta?ych Rady Powiatu na 2018 rok. 3 / 5

4 PLAN PRACY RADY POWIATU KRO?NIE?SKIEGO NA 2016 ROK LUTY 1. Informacja Zarz?du Dróg Powiatowych o realizacji zada? za 2015 roku oraz planach na rok MARZEC 1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji oraz Komenda Powiatowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w zakresie porz?dku publicznego oraz bezpiecze?stwa po?arowego na terenie Powiatu Kro?nie?skiego za 2015 rok. 2. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Kro?nie?skiego. KWIECIE? 1. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z wykazem potrzeb w zakresie pomocy spo?ecznej. Ocena Zasobów Pomocy Spo?ecznej wraz z rekomendacjami. 2. Sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast?pczej w Powiecie Kro?nie?skim. MAJ 1. Informacja z realizacji zada? Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za 2015 rok. 2. Informacja o funkcjonowaniu opieki szpitalnej na terenie Powiatu Kro?nie?skiego. 3. Informacja o realizacji zada? powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia za 2015 rok. 4. Sprawozdanie z realizacji programu wspó?pracy z organizacjami pozarz?dowymi Powiatu Kro?nie?skiego za 2015 rok. CZERWIEC 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu wraz ze sprawozdaniem 4 / 5

5 Powered by TCPDF ( z wykonania bud?etu i informacj? o stanie mienia, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium. WRZESIE? 1. Informacja o sytuacji w zakresie bezrobocia w Powiecie Kro?nie?skim za I pó?rocze 2016 roku. 2. Informacja o przebiegu wykonania bud?etu jednostki samorz?du terytorialnego za pierwsze pó?rocze, informacja o kszta?towaniu si? wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsi?wzi??, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. PA?DZIERNIK 1. Informacja z realizacji zada? o?wiatowych za rok szkolny 2015/2016 oraz o organizacji roku szkolnego 2016/2017. LISTOPAD 1. Wypracowanie Programu wspó?pracy Powiatu Kro?nie?skiego z organizacjami pozarz?dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok GRUDZIE? 1. Uchwalenie bud?etu Powiatu Kro?nie?skiego na 2017 rok. 2. Przyj?cie planów pracy Rady Powiatu i komisji sta?ych Rady Powiatu na 2017 rok. 5 / 5