Aplikacje dodatkowe - poradnik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje dodatkowe - poradnik"

Transkrypt

1 Issue 2 PL - poradnik Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy Nokia, 7 czerwcza, 1998 r." ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 )

2 Copyright Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce i Triple Pop s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygna³ d¼wiêkowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest tak jak jest as is. Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Instrukcje dotycz±ce u ytkowania, pielêgnacji i konserwacji oraz wa ne informacje na temat bezpieczeñstwa mo na znale¼æ w przewodniku u ytkownika.

3 Spis tre ci...1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator...2 Code Vault...3 Citrix ICA...4 F-Secure Anti-Virus...5 F-Secure FileCrypto...6 F-Secure SSH...7 Backup...8 Tarantella Enterprise M.I.T. Remapper...10 Remote Control for Nokia 9210i...11 ZIP-manager...12 RealOne Player...13 Flash Player...14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines...15 TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner...17 Plan Mobile Sales Assistant...19

4 Pocket Folio ElbRUS AAC Mobile Dictionary...22 M.I.T. Dictionary Pro Lingua Translator...24 Ozicom Hebrew PDF Irma - the Infrared Mobile Accessory Checkers Chess Gadget Golf Reversi Torpedo...32

5 1 1. Podrêcznik ten zawiera ogólne informacje o aplikacjach dostêpnych dla Nokia 9210i Communicator, które przesz³y ustalon± przez firmê Nokia procedurê certyfikacji. Wszystkie omówione ni ej aplikacje przesz³y przez program Nokia OK program przeznaczony dla aplikacji tworzonych dla Nokia 9210i Communicator przez inne firmy. W programie Nokia OK uczestnicz± niezale ne firmy, które testuj± oprogramowanie. Je li aplikacja przejdzie wszystkie etapy testu, zostanie cyfrowo podpisana. Dziêki temu Nokia 9210i Communicator wykryje, e instalowana w nim aplikacja pochodzi ze znanego ¼ród³a. Uwaga: Je eli plik instalacyjny nie ma cyfrowego podpisu firmy Nokia, u ytkownik bêdzie musia³ sam zdecydowaæ, czy chce zainstalowaæ dan± aplikacje na w³asne ryzyko. Je li instalujesz oprogramowanie, które przesz³o testy programu Nokia OK, mo esz byæ pewien, e jest ono oryginalne i niezawodne. Wskazówka: Informacje na temat dostêpnych aplikacji dodatkowych dla komunikatora Nokia 9210i Communicator mo na te znale¼æ na stronie internetowej Nokia Software Market: com Wskazówka: Uaktualnione informacje o zatwierdzonym przez firmê Nokia oprogramowaniu znajdziesz pod adresem index.html

6 2 RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT Zjednoczone Królestwo Telefon: Faks: RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Rysunek 1 'RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator' jest 2-czynnikowym kodem autoryzacji, który zapewnia bezpieczny dostêp do sieci i stron internetowych. Autoryzacja opiera siê na tym, co znasz (has³o lub kod PIN), i na tym, co masz (identyfikator RSA SecurID). Identyfikator co ka d± minutê generuje unikatowy, niemo liwy do przewidzenia kod. Kombinacja kodu PIN z aktualnym identyfikatorem zabezpieczeñ wa na jest tylko w momencie, gdy wymagana jest autoryzacja u ytkownika. 'RSA Secur ID' wraz z instrukcjami pos³ugiwania siê tym identyfikatorem znajduj± siê na p³ycie CD-ROM, w pakiecie sprzeda nym Nokia 9210i Communicator.

7 3 Code Vault Paragon Technologie GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Niemcy Rysunek 2 'Code Vault' jest programem do zarz±dzania i utajniania wa nych informacji. Dysponuj±c 'Code Vault', mo esz zapisywaæ dane poufne (has³a, numery kart kredytowych, konta zakupów online itp.) i przechowywaæ je w jednej, zabezpieczonej has³em i zaszyfrowanej bazie danych. Telefon:

8 4 Citrix Systems Citrix ICA Rysunek 3 Firma Citrix Systems, Inc. jest wiatowym liderem w dziedzinie oprogramowania serwerów i wiadczeniu us³ug, dziêki którym mo na uruchomiæ dowoln± aplikacjê na dowolnym urz±dzeniu i przez dowolne po³±czenie. 'Citrix' czyni dostêpnymi aplikacje systemów Windows i UNIX praktycznie dla wszystkich urz±dzeñ klienta, w³±czaj±c w nie przeno ne urz±dzenia ³±czno ci bezprzewodowej. Wystarczy uruchomiæ te aplikacje na farmie serwerów i wy wietliæ je na ekranie urz±dzenia, aby za pomoc± 'Citrix' móc z nich korzystaæ w dowolnym po³±czeniu przewodowym lub bezprzewodowym. Je li wiêc administrator infrastruktury sieciowej zezwoli na uruchomienie najnowszych aplikacji w istniej±cych urz±dzeniach, wówczas dziêki 'Citrix' mo na znacznie obni yæ koszty prowadzenia firmy.

9 5 F-Secure Anti-Virus Rysunek 4 'F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series' to aplikacja antywirusowa, która razem z us³ug± aktualizacji definicji wirusów, dostarcza w pe³ni zautomatyzowan± ochronê przed wirusami i "z³o liwymi" plikami wszystkich typów. Wszystkie pliki s± automatycznie skanowane w momencie zapisywania, kopiowania, pobierania, synchronizacji i innego rodzaju modyfikacji. Skanowane s± równie pliki na karcie pamiêci. Aplikacja 'F-Secure Anti-Virus' obs³uguje wiele prostych metod aktualizacji definicji wirusów. Definicje wirusów s± odbierane automatycznie i bezprzewodowo lub pobierane z serwera web. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0)

10 6 F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0) F-Secure FileCrypto Rysunek 5 'F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator Series' jest aplikacj± do szyfrowania plików, która automatycznie szyfruje wszystkie pliki przed ich zapisaniem i odszyfrowuje, gdy s± ponownie otwierane. Poufne dokumenty, dane kalendarza, wiadomo ci i inne prywatne pliki pozostaj± bezpieczne, nawet gdy osobie postronnej uda siê uzyskaæ dostêp do urz±dzenia. Pliki s± szyfrowane silnym, bitowym algorytmem AES.

11 7 F-Secure SSH Rysunek 6 'F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator Series' zapewnia u ytkownikom urz±dzeñ przeno nych bezpieczne po³±czenie z Internetem. Aplikacja ta dzia³a na zasadzie klasycznego uk³adu klient-serwer. 'F-Secure SSH' pozwala na zdalny i wolny od ryzyka dostêp do innych aplikacji, takich jak i Intranet. Aplikacjê tê mo na równie wykorzystaæ do bezpiecznego zarz±dzania hostami i serwerami sieciowymi. 'F-Secure SSH' gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo zdalnego dostêpu do Internetu. Ponadto zapewnia ona automatyczne i silne szyfrowanie sesji, ochronê integralno ci danych i autoryzacjê na obu koñcach po³±czenia. Aby podnie æ efektywno æ pracy w sieci, aplikacja 'F-Secure SSH' stosuje kompresje po³±czeñ. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0)

12 8 Nokia Software Market com Backup Rysunek 7 Aplikacja 'Backup' sprawia, e Nokia 9210i Communicator automatyczne tworzy kopie zapasowe danych na karcie pamiêci. Umo liwia te tworzenie kilku kopii zapasowych danych. Tworzenie kopii zapasowych uruchamia siê rêcznie lub automatycznie, a zrobiæ to mo na w ka dej chwili. Mo na te okre liæ czêstotliwo æ tworzenia kopii zapasowych danych, jak równie wybraæ grupy danych do kopiowania (wszystkie dane, aplikacje, kalendarz, kontakty, dokumenty lub wiadomo ci). Dane zapisane w kopiach zapasowych mo na w ka dej chwili odtworzyæ.

13 9 Tarantella Enterprise 3 Tarantella Rysunek 8 'Tarantella Enterprise 3' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator mieæ bezprzewodowy dostêp do wszystkich firmowych aplikacji dzia³aj±cych na serwerach UNIX, Microsoft Windows czy Mainframe. 'Tarantella Enterprise 3' dzia³a jak bezprzewodowa brama (Wireless Application Gateway) do istniej±cych aplikacji i us³ug. Jest to bardzo wygodne, bo bezprzewodowe rozwi±zanie, które nie wymaga adnych modyfikacji czy zmian w konfiguracji serwerów aplikacji. 'Tarantella Enterprise 3' jest pierwsz± tego typu aplikacj± i pierwszym rozwi±zaniem centralizacji danych. U³atwia ona zarz±dzanie, zmniejsza koszty infrastruktury, zwiêksza efektywno æ i elastyczno æ organizacji. Aplikacja 'Tarantella' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator lub innego urz±dzenia mieæ zdalny dostêp do potrzebnych aplikacji. (Inne urz±dzenia to dowolnej klasy stacje robocze w rodzaju PC).

14 10 M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Wêgry Tel.: Faks: M.I.T. Remapper Rysunek 9 Program 'M.I.T. Remapper' pozwala przystosowaæ klawiaturê komunikatora do w³asnych potrzeb i upodobañ. Pos³uguj±c siê programem 'Remapper', mo na zdefiniowaæ i zapisaæ taki uk³ad klawiatury, który najlepiej pasuje do u ywanego jêzyka i sposobu pisania tekstów. Do ró nych klawiszy mo na np. przypisaæ funkcje wprowadzania znaków specjalnych, akcentowanych liter lub czêsto u ywanych skrótów.

15 Remote Control for Nokia 9210i Rysunek 10 Program 'Remote Control for Nokia 9210i' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator mieæ pe³ny i bezprzewodowy dostêp do PC. Nokia 9210i Communicator mo na po³±czyæ z PC przez Internet, aby dotrzeæ do potrzebnych informacji, edytowaæ dokumenty, przegl±daæ pliki, pocztê elektroniczn± itp. Program 'Remote Control' umo liwia pe³n± kontrolê nad mysz± i klawiatur±. 'Remote Control' jest programem szczególnie dla tych, którzy du o podró uj± i chc± mieæ dostêp do PC praktycznie z ka dego miejsca. Bitween s.r.l Via Biancardi, MILAN W³ochy Tel.: Faks:

16 12 Paragon Technologie GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Niemcy Tel.: ZIP-manager Rysunek 11 'Zip Manager' jest efektywnym i prostym w obs³udze programem do kompresji plików w Nokia 9210i Communicator. 'Zip Manager' znacznie u³atwia operacje na skompresowanych plikach. Je li kompresja plików jest dla ciebie czym nowym, tzw. kreator poprowadzi ciê za rêkê przez wszystkie zadania zwi±zane z tym zagadnieniem. 'Zip Manager' pozwala: rozpakowaæ skompresowane za³±czniki poczty elektronicznej, rozpakowaæ skompresowane pliki z Internetu, tworzyæ w³asne archiwa skompresowanych plików, kompresowaæ pliki i wysy³aæ je poczt± elektroniczn±, archiwizowaæ rzadziej u ywane pliki i aplikacje, aby zaoszczêdziæ do 75% pamiêci, tworzyæ skompresowane kopie zapasowe danych.

17 RealOne Player Rysunek 12 'RealOne Player' pozwala odtwarzaæ w Nokia 9210i Communicator pliki audio i wideo w formatach RealAudio i RealVideo. Pliki te mo esz pobieraæ do komunikatora z kompatybilnego PC lub odtwarzaæ poprzez bezprzewodow± sieæ, wprowadzaj±c je strumieniowo do komunikatora. RealNetworks 13

18 14 Macromedia Flash Player Rysunek 13 Flash Player obs³uguje dane w formacie Macromedia Flash, które s± szeroko wykorzystywane w interaktywnych i czêsto ud¼wiêkowionych animacjach. Dziêki temu na ekranie komunikatora mo esz ogl±daæ filmy Macromedia Flash, kreskówki, a nawet bawiæ siê grami. Ponadto mo na ogl±daæ ciekawe prezentacje, korzystaæ z internetowych kursów (e-learning) i z wielu ró nych aplikacji.

19 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Rysunek 14 'Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines' (EBM Guidelines) jest baz± danych zawieraj±c± ponad 900 publikacji na temat czêsto spotykanych schorzeñ. Zalecenia kuracji indywidualnych przypadków oparte s± na dowodach wziêtych z systematycznie i starannie analizowanej praktyki medycznej. Do artyku³ów do³±czono wiele znakomitych zdjêæ dermatologicznych. Informacja medyczna zawarta w tej bazie danych jest cenna dla lekarzy, bo ³atwo dostêpna, stale uaktualniana i godna zaufania. Teksty s± tre ciwe i dobrze czytelne na ekranach komunikatorów Nokia. Program wyszukiwania i podstawowa baza danych znajduj± siê na karcie pamiêci. Tre æ 'EBM Guidelines' jest czêsto uaktualniana. Wydawca Cochrane Library, wspó³pracuj±c z Update Software (UK), gwarantuje, e informacje i zalecenia zawarte w tej bazie danych s± dobrze udokumentowane praktyk± medyczn±. W³a nie rzeczona praktyka sprawia, e z danych tej bazy korzysta ca³y wiat. Duodecim Medical Publications Ltd 15

20 16 TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Holandia Tel.: +31 (0) Faks: +31 (0) TomTom CityMaps Rysunek 15 Aplikacja TomTom CityMaps, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia 9200, daje mo liwo æ przegl±dania planów miast i planowania tras prowadz±cych do ró nych ich punktów. Z jej pomoc± poruszanie siê po mie cie jest ³atwe i szybkie. Dziêki szczegó³owym i dok³adnym planom nie zgubisz siê w adnym z oko³o miast Europy. Bez problemu uzyskasz na przyk³ad informacje o drogach jednokierunkowych, zaplanujesz trasê omijaj±c± miejsca najczêstszego powstawania korków i znajdziesz skróty do pokonania pieszo. Bez wzglêdu na to, czy je¼dzisz samochodem, autobusami, czy te wolisz chodziæ pieszo, TomTom CityMaps mo e byæ twoim osobistym przewodnikiem po miastach ca³ej Europy.

21 TomTom RoutePlanner Rysunek 16 Aplikacja TomTom RoutePlanner, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia 9200, pozwala przegl±daæ mapy drogowe i planowaæ trasy przejazdu. Dziêki niej bez trudu znajdziesz w³a ciw± drogê w wiêkszo ci pañstw Europy i stanów USA. Aplikacja pozwala wy wietlaæ w ró nej skali sieæ g³ównych po³±czeñ drogowych i sama podpowiada najlepsz± trasê pomiêdzy miastami. Wspó³pracuje z odbiornikiem GPS po jego pod³±czeniu na mapie wy wietlana bêdzie twoja aktualna pozycja. TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Holandia Tel.: +31 (0) Faks: +31 (0)

22 18 Twiddlebit Software 23 Worcester Avenue Hardwick, Cambridge CB3 7XG Zjednoczone Królestwo Plan6 Rysunek 17 Plan6 to kompatybilna z Microsoft Project aplikacja do planowania projektów, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia Mo esz jej u ywaæ w po³±czeniu z Microsoft Project lub jako zupe³nie samodzielnego narzêdzia. Plan6 pozwala tworzyæ wstêpne wersje projektów, a nastêpnie u ci laæ je i na bie ±co ledziæ ich postêpy. Plany projektów utworzone w aplikacji Microsoft Project na komputerze PC mo esz zabraæ ze sob± i pracowaæ nad nimi np. podczas podró y. Po powrocie do biura ³atwo prze lesz je z powrotem do komputera PC.

23 Mobile Sales Assistant Rysunek 18 Mobile Sales Assistant jest aplikacj± typu klient-serwer, pozwalaj±c± rejestrowaæ zamówienia w trybie online przy u yciu komunikatora Nokia 9210i. Aplikacja kliencka jest instalowana na komunikatorze. Serwerem jest baza danych Oracle lub serwer SQL. Korzystaj±c z tej aplikacji, przedstawiciele handlowi mog± zdalnie rejestrowaæ zamówienia klientów bezpo rednio w systemie komputerowym przedsiêbiorstwa, co znacznie przyspiesza realizacjê tych zamówieñ. Podczas rejestracji zamówienia przedstawiciele maj± dostêp do danych klienta, cen, informacji o bie ±cym poziomie zapasów i innych danych dostêpnych w systemie. Speed Sp. z o.o. ul. Energetyków Gdynia Polska Tel.: Faks:

24 20 Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine Francja Tel.: Faks: Pocket Folio Rysunek 19 U ywaj±c aplikacji Pocket Folio, mo esz przy pomocy komunikatora Nokia 9210i zarz±dzaæ swoim portfelem akcji i innych papierów warto ciowych. Aplikacja ta na bie ±co ledzi szczegó³y wszystkich transakcji i notowañ, a nastêpnie potrafi przedstawiæ je na kilka ró nych sposobów tekstowo lub graficznie, szczegó³owo lub zbiorczo. Informacje o notowaniach i kursach wymiany mo esz pobieraæ automatycznie z Internetu i zgodnie z nimi uaktualniaæ wszystkie swoje konta. Aplikacja Pocket Folio jest dostêpna w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji jêzykowej.

25 ElbRUS 9210 Rysunek 20 ElbRUS 9210 to pierwszy pakiet lokalizacyjny dla Nokia 9210i Communicator, dziêki któremu telefon w pe³ni obs³uguje cyrylicê. Doskona³a integracja z systemem EPOC OS pozwala rosyjskojêzycznym u ytkownikom 9210i korzystaæ z tego urz±dzenia tak, jakby obs³uga ich ojczystego jêzyka zosta³a fabrycznie zaimplementowana w komunikatorze. Wszystkie pozycje interfejsu u ytkownika s± przet³umaczone na jêzyk rosyjski. Dysponuj±c ElbRUS, mo na: pracowaæ z dokumentami zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i w jêzykach europejskich, wysy³aæ i odbieraæ pocztê , SMS-y i faksy napisane cyrylic±, przegl±daæ wiêkszo æ rosyjskich stron WWW i WAP. ElbRUS zawiera: Zestawy fontów systemowych identycznych z wbudowanymi plus litery rosyjskie. Sterownik klawiatury ze wska¼nikiem trybu (rosyjski/³aciñski). Dwa uk³ady klawiatury - standardowy i fonetyczny. Rosyjskie ustawienia regionalne (format daty i godziny, symbol waluty, nazwy dni, miesiêcy itp.). MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moscow Rosja Tel.: Faks:

26 22 AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finlandia Tel.: AAC Mobile Dictionary Rysunek 21 'AAC Mobile Dictionary' to przeznaczony dla Nokia 9210i Communicator zestaw ró nych s³owników. Maj±c przyznan± przez 'AAC Global' licencjê, mo esz pobieraæ rozmaite s³owniki z portalu ACC, w którym dostêpnych jest szereg specjalistycznych glosariuszy. Zapisany w komunikatorze s³ownik mo esz uaktualniaæ za pomoc± oprogramowania PC Suite.

27 M.I.T. Dictionary Rysunek 22 M.I.T. Dictionary jest schematem aplikacji wraz z dodawanymi do niego plikami baz danych s³owników. W chwili obecnej dostêpne s± pliki baz danych s³owników w nastêpuj±cych wersjach: angielsko-wêgierskiej, niemiecko-wêgierskiej i niemiecko-angielskiej. S³ownik oferuje nie tylko wyszukiwanie wyrazów, ale pozwala do baz danych dodawaæ nowe wyra enia i definicje, a nawet modyfikowaæ ju istniej±ce. Wybrane wyra enia mo na wynotowywaæ i zapisywaæ w postaci zwyk³ych dokumentów tekstowych. Aplikacjê M.I.T. Dictionary wyposa ono w konfigurowalne opcje wyszukiwania. M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Wêgry Tel.: Faks:

28 24 Yellow Computing Hanns-Martin-Schleyer- Strasse 1 D Bad Friedrichshall Niemcy Tel.: Faks: Pro Lingua Translator Rysunek 23 'ProLingua Translator' to niemiecko-angielski i angielsko-niemiecki s³ownik elektroniczny, zawieraj±cy blisko hase³ i frazeologicznych wyra eñ. S³ownictwo bogate, bo obejmuje zarówno wyra enia kolokwialne, jak i wysoce specjalistyczn± terminologiê. W s³owniku jest te wyczerpuj±ca lista czasowników nieregularnych orasz szereg wskazówek gramatycznych. Ponadto znajduje siê w nim przydatna w wielu sytuacjach notacja fonetyczna.

29 Ozicom Hebrew Rysunek 24 Ozicom Hebrew jest hebrajskim pakietem lokalizacyjnym dla Nokia 9210i Communicator. Udostêpnia zlokalizowany interfejs u ytkownika komunikatora, w którym wszystkie okna dialogowe, notatki i komunikaty standardowych aplikacji zosta³y przet³umaczone na jêzyk hebrajski. Ozicom Hebrew wspó³pracuje te z aplikacjami Microsoft Office w wersji hebrajskiej (Word, Excel, PowerPoint i Outlook) i pozwala przegl±daæ hebrajskie strony WWW oraz wysy³aæ i odbieraæ wiadomo ci i faksy w tym jêzyku. Podczas czytania i pisania dokumentów po hebrajsku mo na u ywaæ angielskiego lub hebrajskiego interfejsu u ytkownika. Pakiet jest bardzo prosty w odinstalowywaniu i ponownej instalacji, dziêki czemu mo e byæ u ywany zawsze wtedy, gdy jest potrzebny. Ozicom Communications 26 Hartow Str Tel Aviv Izrael Tel.: Faks:

30 26 mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden Holandia Tel.: PDF+ Rysunek 25 PDF+ jest przegl±dark± plików Adobe Acrobat, czyli tzw. plików PDF (Portable Document Format). Za pomoc± PDF+ mo na przegl±daæ i drukowaæ zawarto æ wiêkszo ci plików PDF: teksty, grafikê wektorow± i bitmapy. PDF+ pozwala wyszukiwaæ ³añcuchy tekstowe w dokumentach i kopiowaæ wybrane fragmenty tekstu do innych aplikacji. Je li w komunikatorze zainstalowano przegl±darkê internetow±, PDF+ umo liwia te korzystanie z zak³adek i ³±czy do innych stron dokumentu, jak równie z ³±czy do stron WWW.

31 Irma - the Infrared Mobile Accessory Rysunek 26 'Irma - the Infrared Mobile Accessory' jest przeznaczonym dla Nokia 9210i Communicator urz±dzeniem do prezentacji PowerPoint bez u ycia laptopu i bez po³±czeñ kablowych. Aby za pomoc± urz±dzenia 'Irma' móc wy wietliæ prezentacjê, najpierw nale y j± przetworzyæ, wykorzystuj±c w tym celu do³±czone oprogramowanie Windows, po czym zapisaæ prezentacjê w pamiêci komunikatora. Nastêpnie trzeba pod³±czyæ urz±dzenie 'Irma' do kompatybilnego z nim monitora lub projektora. Po wykonaniu tych czynno ci mo na ju przyst±piæ do prezentacji. Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finlandia Tel.: Faks:

32 28 Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Checkers Rysunek 27 Aplikacja 'Oxford Softwork's Checkers' jest klasyczn± gr± strategiczn±, która polega na odbieraniu przeciwnikowi jego pionków na zasadzie przeskakiwania nad tymi pionkami. Ta gra, znana te pod nazw± 'warcaby', jest tylko pozornie prosta, bo w praktyce jest pe³na zawi³o ci. 'Oxford Softwork's Checkers' wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji, a w konsekwencji jest gr± stymuluj±c± i pe³n± niespodzianek. Twoim przeciwnikiem mo e byæ cz³owiek lub sam komunikator 9210i. Mo esz te tylko kibicowaæ rozgrywce prowadzonej przez komunikator z samym sob±. Do wyboru masz cztery poziomy trudno ci, poczynaj±c od gry dla pocz±tkuj±cych, a skoñczywszy na poziomie mistrzowskim. Wybraæ te mo esz t³o, postaæ pionków i, w ogólno ci, dostosowaæ wygl±d planszy do w³asnych upodobañ. O atrakcyjno ci gry stanowi te mo liwo æ wielokrotnego rozegrania tej samej partii, cofania niefortunnych ruchów i korzystania z podpowiedzi komunikatora. W pomocy online znajdziesz cenne wskazówki, które pomog± ci osi±gn±æ jak najlepsze wyniki. W wyborowym towarzystwie 'Oxford Softwork's Checkers' nie sposób siê nudziæ!

33 Chess Rysunek 28 Aplikacja 'Oxford Softwork's Chess' firmy Purple Software jest intelektualnie stymuluj±c± gr± w szachy, przeznaczon± zarówno dla pocz±tkuj±cych szachistów, jak i mistrzów tej gry. Aplikacja ta wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji. Przeciwnikiem w grze mo e byæ inny szachista lub sam komunikator 9210i. Mo esz te tylko kibicowaæ rozgrywce prowadzonej przez komunikator z samym sob±. Do wyboru masz szerok± gamê wzorów t³a i figur, a graæ mo esz na dwu- lub trójwymiarowej szachownicy. Niefortunny ruch? Nic straconego, bo zawsze mo esz cofn±æ pionek lub figurê i wykonaæ inny ruch. Funkcje zapisywania i ³adowania etapów rozgrywki pozwol± ci w ka dej chwili wróciæ do przerwanej gry. Je li znajdziesz siê w trudnej sytuacji, skorzystaj z podpowiedzi komunikatora lub zajrzyj do elektronicznego poradnika, w którym omówione s± zasady gry, ró ne strategie, posuniêcia i sposób notacji. 'Oxford Softwork's Chess' z pewno ci± zafascynuje wielu entuzjastów gier strategicznych. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0)

34 30 Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Gadget Golf Rysunek 29 'Gadget Golf' jest trójwymiarow± gr± w golfa gr± przeznaczon± dla Nokia 9210i Communicator. Mo e w niej braæ udzia³ do czterech prawdziwych lub wirtualnych zawodników. Wybraæ mo na jeden z trzech poziomów trudno ci gry. Pole golfowe ma wszystkie 18 do³ków, do dyspozycji jest komplet kijów golfowych, uwzglêdniony jest wiatr, uwzglêdniona jest pogoda. O atrakcyjno ci gry stanowi± te efekty wizualne: pole golfowe w kolorach, animowani zawodnicy, urozmaicony krajobraz, pobliska rzeka, budynki w oddali, drzewa i krzewy na obrze ach.

35 Reversi Rysunek 30 'Reversi' jest gr±, która polega na wypieraniu przeciwnika z zajmowanego przez jego pionki terytorium. Zapoznaæ siê z t± gr± mo na w ci±gu kilku minut, ale du o czasu up³ynie, zanim dojdzie siê do mistrzostwa. Grafika gry jest atrakcyjna, a gracz ma do wyboru ró ne plansze i rozmaite zestawy pionków. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0)

36 32 Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Wêgry Tel.: Faks: Torpedo Rysunek 31 Czekasz na samolot? Jeste na beznadziejnie nudnym spotkaniu? Pamiêtasz mo e, jak ekscytowa³a ciê gra w statki, któr± prowadzi³e z przyjacielem podczas zajêæ szkolnych? W oferowanej przez Remek Online grze Torpedo mo esz walczyæ z flot± 9210i i na nowo prze ywaæ emocje. Gra polega na znalezieniu i zatopieniu statków 9210i, zanim zu yjesz wszystkie torpedy. Grê mo na prowadziæ na trzech poziomach o nazwach: oficer, kapitan i admira³. Na poziomie 'oficer' dysponujesz 48 torpedami, które mo esz u yæ do zatopienia wirtualnych okrêtów. Na poziomie 'kapitan' bêdziesz mia³ 36 torped, a na poziomie 'admira³' tylko 24 torpedy (na szczycie nigdy nie jest ³atwo).

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 9210I

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA 9210I Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NOKIA 9210I. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NOKIA 9210I (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi HSU-4 CUW-3 9232831 Wydanie 2. 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, ze na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu u ytkowania produktu nale y siê go pozbyæ w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

aplikacja hostingowa neostrada tp

aplikacja hostingowa neostrada tp aplikacja hostingowa neostrada tp materia y informacyjne dla u ytkownika instrukcja pos ugiwania si aplikacjà hostingowà Twój świat. Cały świat. WST P Niniejszy dokument przeznaczony jest dla U ytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012

StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8. Copyright NORCOM 2012 StacjaSQL.2012 /PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA/ str. 1 z 8 Kreator konfiguracji połączenia z bazą danych 1. Uruchomić system STACJA.SQL i potwierdzić propozycję utworzenia bazy danych (wg

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1 Nadajnik FM Nokia CA-300 6 3 5 7 9203671/1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt CA-119 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Naci nij i mów 1.5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 101 16-01-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja systemu Windows Server przy dostępie do Wonderware Information Servera 3.0 poprzez protokół HTTPS oraz zaporę (firewall)

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 1 do umowy zakresie dla danej części zamówienia) Znak: BPE.042.9.4-5.2012 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Issue 1 WWW.N-GAGE.COM 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja poczty. Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office)

Konfiguracja poczty. Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office) Wydruk PDF Strony www: https:///pomoc/hosting/konfiguracja-poczty/konfiguracja-poczty-w-outlookpakiet-microsoft-office-23.html Konfiguracja poczty Konfiguracja poczty w Outlook (pakiet Microsoft Office)

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9216562 Wydanie 1. PL 1 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo