Aplikacje dodatkowe - poradnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje dodatkowe - poradnik"

Transkrypt

1 Issue 2 PL - poradnik Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy Nokia, 7 czerwcza, 1998 r." ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 )

2 Copyright Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia, Nokia Connecting People, Bounce i Triple Pop s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygna³ d¼wiêkowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest tak jak jest as is. Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Instrukcje dotycz±ce u ytkowania, pielêgnacji i konserwacji oraz wa ne informacje na temat bezpieczeñstwa mo na znale¼æ w przewodniku u ytkownika.

3 Spis tre ci...1 RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator...2 Code Vault...3 Citrix ICA...4 F-Secure Anti-Virus...5 F-Secure FileCrypto...6 F-Secure SSH...7 Backup...8 Tarantella Enterprise M.I.T. Remapper...10 Remote Control for Nokia 9210i...11 ZIP-manager...12 RealOne Player...13 Flash Player...14 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines...15 TomTom CityMaps...16 TomTom RoutePlanner...17 Plan Mobile Sales Assistant...19

4 Pocket Folio ElbRUS AAC Mobile Dictionary...22 M.I.T. Dictionary Pro Lingua Translator...24 Ozicom Hebrew PDF Irma - the Infrared Mobile Accessory Checkers Chess Gadget Golf Reversi Torpedo...32

5 1 1. Podrêcznik ten zawiera ogólne informacje o aplikacjach dostêpnych dla Nokia 9210i Communicator, które przesz³y ustalon± przez firmê Nokia procedurê certyfikacji. Wszystkie omówione ni ej aplikacje przesz³y przez program Nokia OK program przeznaczony dla aplikacji tworzonych dla Nokia 9210i Communicator przez inne firmy. W programie Nokia OK uczestnicz± niezale ne firmy, które testuj± oprogramowanie. Je li aplikacja przejdzie wszystkie etapy testu, zostanie cyfrowo podpisana. Dziêki temu Nokia 9210i Communicator wykryje, e instalowana w nim aplikacja pochodzi ze znanego ¼ród³a. Uwaga: Je eli plik instalacyjny nie ma cyfrowego podpisu firmy Nokia, u ytkownik bêdzie musia³ sam zdecydowaæ, czy chce zainstalowaæ dan± aplikacje na w³asne ryzyko. Je li instalujesz oprogramowanie, które przesz³o testy programu Nokia OK, mo esz byæ pewien, e jest ono oryginalne i niezawodne. Wskazówka: Informacje na temat dostêpnych aplikacji dodatkowych dla komunikatora Nokia 9210i Communicator mo na te znale¼æ na stronie internetowej Nokia Software Market: com Wskazówka: Uaktualnione informacje o zatwierdzonym przez firmê Nokia oprogramowaniu znajdziesz pod adresem index.html

6 2 RSA Security RSA House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RT Zjednoczone Królestwo Telefon: Faks: RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator Rysunek 1 'RSA Secur ID for the Nokia 9210 Communicator' jest 2-czynnikowym kodem autoryzacji, który zapewnia bezpieczny dostêp do sieci i stron internetowych. Autoryzacja opiera siê na tym, co znasz (has³o lub kod PIN), i na tym, co masz (identyfikator RSA SecurID). Identyfikator co ka d± minutê generuje unikatowy, niemo liwy do przewidzenia kod. Kombinacja kodu PIN z aktualnym identyfikatorem zabezpieczeñ wa na jest tylko w momencie, gdy wymagana jest autoryzacja u ytkownika. 'RSA Secur ID' wraz z instrukcjami pos³ugiwania siê tym identyfikatorem znajduj± siê na p³ycie CD-ROM, w pakiecie sprzeda nym Nokia 9210i Communicator.

7 3 Code Vault Paragon Technologie GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Niemcy Rysunek 2 'Code Vault' jest programem do zarz±dzania i utajniania wa nych informacji. Dysponuj±c 'Code Vault', mo esz zapisywaæ dane poufne (has³a, numery kart kredytowych, konta zakupów online itp.) i przechowywaæ je w jednej, zabezpieczonej has³em i zaszyfrowanej bazie danych. Telefon:

8 4 Citrix Systems Citrix ICA Rysunek 3 Firma Citrix Systems, Inc. jest wiatowym liderem w dziedzinie oprogramowania serwerów i wiadczeniu us³ug, dziêki którym mo na uruchomiæ dowoln± aplikacjê na dowolnym urz±dzeniu i przez dowolne po³±czenie. 'Citrix' czyni dostêpnymi aplikacje systemów Windows i UNIX praktycznie dla wszystkich urz±dzeñ klienta, w³±czaj±c w nie przeno ne urz±dzenia ³±czno ci bezprzewodowej. Wystarczy uruchomiæ te aplikacje na farmie serwerów i wy wietliæ je na ekranie urz±dzenia, aby za pomoc± 'Citrix' móc z nich korzystaæ w dowolnym po³±czeniu przewodowym lub bezprzewodowym. Je li wiêc administrator infrastruktury sieciowej zezwoli na uruchomienie najnowszych aplikacji w istniej±cych urz±dzeniach, wówczas dziêki 'Citrix' mo na znacznie obni yæ koszty prowadzenia firmy.

9 5 F-Secure Anti-Virus Rysunek 4 'F-Secure Anti-Virus for Nokia 9200 Communicator Series' to aplikacja antywirusowa, która razem z us³ug± aktualizacji definicji wirusów, dostarcza w pe³ni zautomatyzowan± ochronê przed wirusami i "z³o liwymi" plikami wszystkich typów. Wszystkie pliki s± automatycznie skanowane w momencie zapisywania, kopiowania, pobierania, synchronizacji i innego rodzaju modyfikacji. Skanowane s± równie pliki na karcie pamiêci. Aplikacja 'F-Secure Anti-Virus' obs³uguje wiele prostych metod aktualizacji definicji wirusów. Definicje wirusów s± odbierane automatycznie i bezprzewodowo lub pobierane z serwera web. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0)

10 6 F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0) F-Secure FileCrypto Rysunek 5 'F-Secure FileCrypto for Nokia 9200 Communicator Series' jest aplikacj± do szyfrowania plików, która automatycznie szyfruje wszystkie pliki przed ich zapisaniem i odszyfrowuje, gdy s± ponownie otwierane. Poufne dokumenty, dane kalendarza, wiadomo ci i inne prywatne pliki pozostaj± bezpieczne, nawet gdy osobie postronnej uda siê uzyskaæ dostêp do urz±dzenia. Pliki s± szyfrowane silnym, bitowym algorytmem AES.

11 7 F-Secure SSH Rysunek 6 'F-Secure SSH for Nokia 9200 Communicator Series' zapewnia u ytkownikom urz±dzeñ przeno nych bezpieczne po³±czenie z Internetem. Aplikacja ta dzia³a na zasadzie klasycznego uk³adu klient-serwer. 'F-Secure SSH' pozwala na zdalny i wolny od ryzyka dostêp do innych aplikacji, takich jak i Intranet. Aplikacjê tê mo na równie wykorzystaæ do bezpiecznego zarz±dzania hostami i serwerami sieciowymi. 'F-Secure SSH' gwarantuje pe³ne bezpieczeñstwo zdalnego dostêpu do Internetu. Ponadto zapewnia ona automatyczne i silne szyfrowanie sesji, ochronê integralno ci danych i autoryzacjê na obu koñcach po³±czenia. Aby podnie æ efektywno æ pracy w sieci, aplikacja 'F-Secure SSH' stosuje kompresje po³±czeñ. F-Secure Corporation Tammasaarenkatu 7 PL Helsinki Finlandia Secure.com Telefon: +358 (0) Faks: +358 (0)

12 8 Nokia Software Market com Backup Rysunek 7 Aplikacja 'Backup' sprawia, e Nokia 9210i Communicator automatyczne tworzy kopie zapasowe danych na karcie pamiêci. Umo liwia te tworzenie kilku kopii zapasowych danych. Tworzenie kopii zapasowych uruchamia siê rêcznie lub automatycznie, a zrobiæ to mo na w ka dej chwili. Mo na te okre liæ czêstotliwo æ tworzenia kopii zapasowych danych, jak równie wybraæ grupy danych do kopiowania (wszystkie dane, aplikacje, kalendarz, kontakty, dokumenty lub wiadomo ci). Dane zapisane w kopiach zapasowych mo na w ka dej chwili odtworzyæ.

13 9 Tarantella Enterprise 3 Tarantella Rysunek 8 'Tarantella Enterprise 3' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator mieæ bezprzewodowy dostêp do wszystkich firmowych aplikacji dzia³aj±cych na serwerach UNIX, Microsoft Windows czy Mainframe. 'Tarantella Enterprise 3' dzia³a jak bezprzewodowa brama (Wireless Application Gateway) do istniej±cych aplikacji i us³ug. Jest to bardzo wygodne, bo bezprzewodowe rozwi±zanie, które nie wymaga adnych modyfikacji czy zmian w konfiguracji serwerów aplikacji. 'Tarantella Enterprise 3' jest pierwsz± tego typu aplikacj± i pierwszym rozwi±zaniem centralizacji danych. U³atwia ona zarz±dzanie, zmniejsza koszty infrastruktury, zwiêksza efektywno æ i elastyczno æ organizacji. Aplikacja 'Tarantella' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator lub innego urz±dzenia mieæ zdalny dostêp do potrzebnych aplikacji. (Inne urz±dzenia to dowolnej klasy stacje robocze w rodzaju PC).

14 10 M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Wêgry Tel.: Faks: M.I.T. Remapper Rysunek 9 Program 'M.I.T. Remapper' pozwala przystosowaæ klawiaturê komunikatora do w³asnych potrzeb i upodobañ. Pos³uguj±c siê programem 'Remapper', mo na zdefiniowaæ i zapisaæ taki uk³ad klawiatury, który najlepiej pasuje do u ywanego jêzyka i sposobu pisania tekstów. Do ró nych klawiszy mo na np. przypisaæ funkcje wprowadzania znaków specjalnych, akcentowanych liter lub czêsto u ywanych skrótów.

15 Remote Control for Nokia 9210i Rysunek 10 Program 'Remote Control for Nokia 9210i' pozwala u ytkownikom Nokia 9210i Communicator mieæ pe³ny i bezprzewodowy dostêp do PC. Nokia 9210i Communicator mo na po³±czyæ z PC przez Internet, aby dotrzeæ do potrzebnych informacji, edytowaæ dokumenty, przegl±daæ pliki, pocztê elektroniczn± itp. Program 'Remote Control' umo liwia pe³n± kontrolê nad mysz± i klawiatur±. 'Remote Control' jest programem szczególnie dla tych, którzy du o podró uj± i chc± mieæ dostêp do PC praktycznie z ka dego miejsca. Bitween s.r.l Via Biancardi, MILAN W³ochy Tel.: Faks:

16 12 Paragon Technologie GmbH Pearl Str. 1 D Buggingen Niemcy Tel.: ZIP-manager Rysunek 11 'Zip Manager' jest efektywnym i prostym w obs³udze programem do kompresji plików w Nokia 9210i Communicator. 'Zip Manager' znacznie u³atwia operacje na skompresowanych plikach. Je li kompresja plików jest dla ciebie czym nowym, tzw. kreator poprowadzi ciê za rêkê przez wszystkie zadania zwi±zane z tym zagadnieniem. 'Zip Manager' pozwala: rozpakowaæ skompresowane za³±czniki poczty elektronicznej, rozpakowaæ skompresowane pliki z Internetu, tworzyæ w³asne archiwa skompresowanych plików, kompresowaæ pliki i wysy³aæ je poczt± elektroniczn±, archiwizowaæ rzadziej u ywane pliki i aplikacje, aby zaoszczêdziæ do 75% pamiêci, tworzyæ skompresowane kopie zapasowe danych.

17 RealOne Player Rysunek 12 'RealOne Player' pozwala odtwarzaæ w Nokia 9210i Communicator pliki audio i wideo w formatach RealAudio i RealVideo. Pliki te mo esz pobieraæ do komunikatora z kompatybilnego PC lub odtwarzaæ poprzez bezprzewodow± sieæ, wprowadzaj±c je strumieniowo do komunikatora. RealNetworks 13

18 14 Macromedia Flash Player Rysunek 13 Flash Player obs³uguje dane w formacie Macromedia Flash, które s± szeroko wykorzystywane w interaktywnych i czêsto ud¼wiêkowionych animacjach. Dziêki temu na ekranie komunikatora mo esz ogl±daæ filmy Macromedia Flash, kreskówki, a nawet bawiæ siê grami. Ponadto mo na ogl±daæ ciekawe prezentacje, korzystaæ z internetowych kursów (e-learning) i z wielu ró nych aplikacji.

19 Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines Rysunek 14 'Mobile Evidence-Based Medicine Guidelines' (EBM Guidelines) jest baz± danych zawieraj±c± ponad 900 publikacji na temat czêsto spotykanych schorzeñ. Zalecenia kuracji indywidualnych przypadków oparte s± na dowodach wziêtych z systematycznie i starannie analizowanej praktyki medycznej. Do artyku³ów do³±czono wiele znakomitych zdjêæ dermatologicznych. Informacja medyczna zawarta w tej bazie danych jest cenna dla lekarzy, bo ³atwo dostêpna, stale uaktualniana i godna zaufania. Teksty s± tre ciwe i dobrze czytelne na ekranach komunikatorów Nokia. Program wyszukiwania i podstawowa baza danych znajduj± siê na karcie pamiêci. Tre æ 'EBM Guidelines' jest czêsto uaktualniana. Wydawca Cochrane Library, wspó³pracuj±c z Update Software (UK), gwarantuje, e informacje i zalecenia zawarte w tej bazie danych s± dobrze udokumentowane praktyk± medyczn±. W³a nie rzeczona praktyka sprawia, e z danych tej bazy korzysta ca³y wiat. Duodecim Medical Publications Ltd 15

20 16 TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Holandia Tel.: +31 (0) Faks: +31 (0) TomTom CityMaps Rysunek 15 Aplikacja TomTom CityMaps, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia 9200, daje mo liwo æ przegl±dania planów miast i planowania tras prowadz±cych do ró nych ich punktów. Z jej pomoc± poruszanie siê po mie cie jest ³atwe i szybkie. Dziêki szczegó³owym i dok³adnym planom nie zgubisz siê w adnym z oko³o miast Europy. Bez problemu uzyskasz na przyk³ad informacje o drogach jednokierunkowych, zaplanujesz trasê omijaj±c± miejsca najczêstszego powstawania korków i znajdziesz skróty do pokonania pieszo. Bez wzglêdu na to, czy je¼dzisz samochodem, autobusami, czy te wolisz chodziæ pieszo, TomTom CityMaps mo e byæ twoim osobistym przewodnikiem po miastach ca³ej Europy.

21 TomTom RoutePlanner Rysunek 16 Aplikacja TomTom RoutePlanner, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia 9200, pozwala przegl±daæ mapy drogowe i planowaæ trasy przejazdu. Dziêki niej bez trudu znajdziesz w³a ciw± drogê w wiêkszo ci pañstw Europy i stanów USA. Aplikacja pozwala wy wietlaæ w ró nej skali sieæ g³ównych po³±czeñ drogowych i sama podpowiada najlepsz± trasê pomiêdzy miastami. Wspó³pracuje z odbiornikiem GPS po jego pod³±czeniu na mapie wy wietlana bêdzie twoja aktualna pozycja. TomTom Spuistraat I 1012 VA Amsterdam Holandia Tel.: +31 (0) Faks: +31 (0)

22 18 Twiddlebit Software 23 Worcester Avenue Hardwick, Cambridge CB3 7XG Zjednoczone Królestwo Plan6 Rysunek 17 Plan6 to kompatybilna z Microsoft Project aplikacja do planowania projektów, przeznaczona dla komunikatorów serii Nokia Mo esz jej u ywaæ w po³±czeniu z Microsoft Project lub jako zupe³nie samodzielnego narzêdzia. Plan6 pozwala tworzyæ wstêpne wersje projektów, a nastêpnie u ci laæ je i na bie ±co ledziæ ich postêpy. Plany projektów utworzone w aplikacji Microsoft Project na komputerze PC mo esz zabraæ ze sob± i pracowaæ nad nimi np. podczas podró y. Po powrocie do biura ³atwo prze lesz je z powrotem do komputera PC.

23 Mobile Sales Assistant Rysunek 18 Mobile Sales Assistant jest aplikacj± typu klient-serwer, pozwalaj±c± rejestrowaæ zamówienia w trybie online przy u yciu komunikatora Nokia 9210i. Aplikacja kliencka jest instalowana na komunikatorze. Serwerem jest baza danych Oracle lub serwer SQL. Korzystaj±c z tej aplikacji, przedstawiciele handlowi mog± zdalnie rejestrowaæ zamówienia klientów bezpo rednio w systemie komputerowym przedsiêbiorstwa, co znacznie przyspiesza realizacjê tych zamówieñ. Podczas rejestracji zamówienia przedstawiciele maj± dostêp do danych klienta, cen, informacji o bie ±cym poziomie zapasów i innych danych dostêpnych w systemie. Speed Sp. z o.o. ul. Energetyków Gdynia Polska Tel.: Faks:

24 20 Benoit Dupont - Kylom 25, Rue Pauline Borghèse Neuilly sur Seine Francja Tel.: Faks: Pocket Folio Rysunek 19 U ywaj±c aplikacji Pocket Folio, mo esz przy pomocy komunikatora Nokia 9210i zarz±dzaæ swoim portfelem akcji i innych papierów warto ciowych. Aplikacja ta na bie ±co ledzi szczegó³y wszystkich transakcji i notowañ, a nastêpnie potrafi przedstawiæ je na kilka ró nych sposobów tekstowo lub graficznie, szczegó³owo lub zbiorczo. Informacje o notowaniach i kursach wymiany mo esz pobieraæ automatycznie z Internetu i zgodnie z nimi uaktualniaæ wszystkie swoje konta. Aplikacja Pocket Folio jest dostêpna w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji jêzykowej.

25 ElbRUS 9210 Rysunek 20 ElbRUS 9210 to pierwszy pakiet lokalizacyjny dla Nokia 9210i Communicator, dziêki któremu telefon w pe³ni obs³uguje cyrylicê. Doskona³a integracja z systemem EPOC OS pozwala rosyjskojêzycznym u ytkownikom 9210i korzystaæ z tego urz±dzenia tak, jakby obs³uga ich ojczystego jêzyka zosta³a fabrycznie zaimplementowana w komunikatorze. Wszystkie pozycje interfejsu u ytkownika s± przet³umaczone na jêzyk rosyjski. Dysponuj±c ElbRUS, mo na: pracowaæ z dokumentami zarówno w jêzyku rosyjskim, jak i w jêzykach europejskich, wysy³aæ i odbieraæ pocztê , SMS-y i faksy napisane cyrylic±, przegl±daæ wiêkszo æ rosyjskich stron WWW i WAP. ElbRUS zawiera: Zestawy fontów systemowych identycznych z wbudowanymi plus litery rosyjskie. Sterownik klawiatury ze wska¼nikiem trybu (rosyjski/³aciñski). Dwa uk³ady klawiatury - standardowy i fonetyczny. Rosyjskie ustawienia regionalne (format daty i godziny, symbol waluty, nazwy dni, miesiêcy itp.). MacCentre Inc. 14 Nikoloyamskaya street, Moscow Rosja Tel.: Faks:

26 22 AAC Global Tekniikantie 21 FIN ESPOO Finlandia Tel.: AAC Mobile Dictionary Rysunek 21 'AAC Mobile Dictionary' to przeznaczony dla Nokia 9210i Communicator zestaw ró nych s³owników. Maj±c przyznan± przez 'AAC Global' licencjê, mo esz pobieraæ rozmaite s³owniki z portalu ACC, w którym dostêpnych jest szereg specjalistycznych glosariuszy. Zapisany w komunikatorze s³ownik mo esz uaktualniaæ za pomoc± oprogramowania PC Suite.

27 M.I.T. Dictionary Rysunek 22 M.I.T. Dictionary jest schematem aplikacji wraz z dodawanymi do niego plikami baz danych s³owników. W chwili obecnej dostêpne s± pliki baz danych s³owników w nastêpuj±cych wersjach: angielsko-wêgierskiej, niemiecko-wêgierskiej i niemiecko-angielskiej. S³ownik oferuje nie tylko wyszukiwanie wyrazów, ale pozwala do baz danych dodawaæ nowe wyra enia i definicje, a nawet modyfikowaæ ju istniej±ce. Wybrane wyra enia mo na wynotowywaæ i zapisywaæ w postaci zwyk³ych dokumentów tekstowych. Aplikacjê M.I.T. Dictionary wyposa ono w konfigurowalne opcje wyszukiwania. M.I.T. Systems Szt. Gellért tér 3 H-1111 Budapest Wêgry Tel.: Faks:

28 24 Yellow Computing Hanns-Martin-Schleyer- Strasse 1 D Bad Friedrichshall Niemcy Tel.: Faks: Pro Lingua Translator Rysunek 23 'ProLingua Translator' to niemiecko-angielski i angielsko-niemiecki s³ownik elektroniczny, zawieraj±cy blisko hase³ i frazeologicznych wyra eñ. S³ownictwo bogate, bo obejmuje zarówno wyra enia kolokwialne, jak i wysoce specjalistyczn± terminologiê. W s³owniku jest te wyczerpuj±ca lista czasowników nieregularnych orasz szereg wskazówek gramatycznych. Ponadto znajduje siê w nim przydatna w wielu sytuacjach notacja fonetyczna.

29 Ozicom Hebrew Rysunek 24 Ozicom Hebrew jest hebrajskim pakietem lokalizacyjnym dla Nokia 9210i Communicator. Udostêpnia zlokalizowany interfejs u ytkownika komunikatora, w którym wszystkie okna dialogowe, notatki i komunikaty standardowych aplikacji zosta³y przet³umaczone na jêzyk hebrajski. Ozicom Hebrew wspó³pracuje te z aplikacjami Microsoft Office w wersji hebrajskiej (Word, Excel, PowerPoint i Outlook) i pozwala przegl±daæ hebrajskie strony WWW oraz wysy³aæ i odbieraæ wiadomo ci i faksy w tym jêzyku. Podczas czytania i pisania dokumentów po hebrajsku mo na u ywaæ angielskiego lub hebrajskiego interfejsu u ytkownika. Pakiet jest bardzo prosty w odinstalowywaniu i ponownej instalacji, dziêki czemu mo e byæ u ywany zawsze wtedy, gdy jest potrzebny. Ozicom Communications 26 Hartow Str Tel Aviv Izrael Tel.: Faks:

30 26 mbrain Software Bevrijdingsplein BX Leiden Holandia Tel.: PDF+ Rysunek 25 PDF+ jest przegl±dark± plików Adobe Acrobat, czyli tzw. plików PDF (Portable Document Format). Za pomoc± PDF+ mo na przegl±daæ i drukowaæ zawarto æ wiêkszo ci plików PDF: teksty, grafikê wektorow± i bitmapy. PDF+ pozwala wyszukiwaæ ³añcuchy tekstowe w dokumentach i kopiowaæ wybrane fragmenty tekstu do innych aplikacji. Je li w komunikatorze zainstalowano przegl±darkê internetow±, PDF+ umo liwia te korzystanie z zak³adek i ³±czy do innych stron dokumentu, jak równie z ³±czy do stron WWW.

31 Irma - the Infrared Mobile Accessory Rysunek 26 'Irma - the Infrared Mobile Accessory' jest przeznaczonym dla Nokia 9210i Communicator urz±dzeniem do prezentacji PowerPoint bez u ycia laptopu i bez po³±czeñ kablowych. Aby za pomoc± urz±dzenia 'Irma' móc wy wietliæ prezentacjê, najpierw nale y j± przetworzyæ, wykorzystuj±c w tym celu do³±czone oprogramowanie Windows, po czym zapisaæ prezentacjê w pamiêci komunikatora. Nastêpnie trzeba pod³±czyæ urz±dzenie 'Irma' do kompatybilnego z nim monitora lub projektora. Po wykonaniu tych czynno ci mo na ju przyst±piæ do prezentacji. Corporate Keys Ltd. c/o Flander Oy Satakunnankatu 18 B FIN TAMPERE Finlandia Tel.: Faks:

32 28 Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Checkers Rysunek 27 Aplikacja 'Oxford Softwork's Checkers' jest klasyczn± gr± strategiczn±, która polega na odbieraniu przeciwnikowi jego pionków na zasadzie przeskakiwania nad tymi pionkami. Ta gra, znana te pod nazw± 'warcaby', jest tylko pozornie prosta, bo w praktyce jest pe³na zawi³o ci. 'Oxford Softwork's Checkers' wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji, a w konsekwencji jest gr± stymuluj±c± i pe³n± niespodzianek. Twoim przeciwnikiem mo e byæ cz³owiek lub sam komunikator 9210i. Mo esz te tylko kibicowaæ rozgrywce prowadzonej przez komunikator z samym sob±. Do wyboru masz cztery poziomy trudno ci, poczynaj±c od gry dla pocz±tkuj±cych, a skoñczywszy na poziomie mistrzowskim. Wybraæ te mo esz t³o, postaæ pionków i, w ogólno ci, dostosowaæ wygl±d planszy do w³asnych upodobañ. O atrakcyjno ci gry stanowi te mo liwo æ wielokrotnego rozegrania tej samej partii, cofania niefortunnych ruchów i korzystania z podpowiedzi komunikatora. W pomocy online znajdziesz cenne wskazówki, które pomog± ci osi±gn±æ jak najlepsze wyniki. W wyborowym towarzystwie 'Oxford Softwork's Checkers' nie sposób siê nudziæ!

33 Chess Rysunek 28 Aplikacja 'Oxford Softwork's Chess' firmy Purple Software jest intelektualnie stymuluj±c± gr± w szachy, przeznaczon± zarówno dla pocz±tkuj±cych szachistów, jak i mistrzów tej gry. Aplikacja ta wykorzystuje mechanizm sztucznej inteligencji. Przeciwnikiem w grze mo e byæ inny szachista lub sam komunikator 9210i. Mo esz te tylko kibicowaæ rozgrywce prowadzonej przez komunikator z samym sob±. Do wyboru masz szerok± gamê wzorów t³a i figur, a graæ mo esz na dwu- lub trójwymiarowej szachownicy. Niefortunny ruch? Nic straconego, bo zawsze mo esz cofn±æ pionek lub figurê i wykonaæ inny ruch. Funkcje zapisywania i ³adowania etapów rozgrywki pozwol± ci w ka dej chwili wróciæ do przerwanej gry. Je li znajdziesz siê w trudnej sytuacji, skorzystaj z podpowiedzi komunikatora lub zajrzyj do elektronicznego poradnika, w którym omówione s± zasady gry, ró ne strategie, posuniêcia i sposób notacji. 'Oxford Softwork's Chess' z pewno ci± zafascynuje wielu entuzjastów gier strategicznych. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0)

34 30 Rage Software PLC Martins Building Water Street High Wycombe Liverpool L2 3SP Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0) Gadget Golf Rysunek 29 'Gadget Golf' jest trójwymiarow± gr± w golfa gr± przeznaczon± dla Nokia 9210i Communicator. Mo e w niej braæ udzia³ do czterech prawdziwych lub wirtualnych zawodników. Wybraæ mo na jeden z trzech poziomów trudno ci gry. Pole golfowe ma wszystkie 18 do³ków, do dyspozycji jest komplet kijów golfowych, uwzglêdniony jest wiatr, uwzglêdniona jest pogoda. O atrakcyjno ci gry stanowi± te efekty wizualne: pole golfowe w kolorach, animowani zawodnicy, urozmaicony krajobraz, pobliska rzeka, budynki w oddali, drzewa i krzewy na obrze ach.

35 Reversi Rysunek 30 'Reversi' jest gr±, która polega na wypieraniu przeciwnika z zajmowanego przez jego pionki terytorium. Zapoznaæ siê z t± gr± mo na w ci±gu kilku minut, ale du o czasu up³ynie, zanim dojdzie siê do mistrzostwa. Grafika gry jest atrakcyjna, a gracz ma do wyboru ró ne plansze i rozmaite zestawy pionków. Purple Software Limited Purple House 12 Corporation Street High Wycombe Buckinghamshire HP 13 6TQ Anglia Tel.: +44 (0) Faks: +44 (0)

36 32 Mobil Ask Hajogyari Sziget 323. H-1033 Budapest Wêgry Tel.: Faks: Torpedo Rysunek 31 Czekasz na samolot? Jeste na beznadziejnie nudnym spotkaniu? Pamiêtasz mo e, jak ekscytowa³a ciê gra w statki, któr± prowadzi³e z przyjacielem podczas zajêæ szkolnych? W oferowanej przez Remek Online grze Torpedo mo esz walczyæ z flot± 9210i i na nowo prze ywaæ emocje. Gra polega na znalezieniu i zatopieniu statków 9210i, zanim zu yjesz wszystkie torpedy. Grê mo na prowadziæ na trzech poziomach o nazwach: oficer, kapitan i admira³. Na poziomie 'oficer' dysponujesz 48 torpedami, które mo esz u yæ do zatopienia wirtualnych okrêtów. Na poziomie 'kapitan' bêdziesz mia³ 36 torped, a na poziomie 'admira³' tylko 24 torpedy (na szczycie nigdy nie jest ³atwo).

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE

SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE 59 SKANER BEZPIECZE STWA JAKO NARZ DZIE DIAGNOSTYCZNE Dariusz LASKOWSKI, Ireneusz KRYSOWATY, Pawe NIEDZIEJKO Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Telekomunikacji 00-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo