Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL Issue 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1"

Transkrypt

1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL Issue 1

2 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia i Nokia Connecting People s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest tak jak jest as is. Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

3 Spis tre ci PC Suite dla Nokia Wymaganie dotycz±ce oprogramowania i sprzêtu...1 Instalowanie programu PC Suite...2 Pod³±czanie telefonu Nokia do komputera PC...3 U ywanie po³±czenia na podczerwieñ...4 U ywanie po³±czenia Bluetooth...4 Rozpoczêcie u ywania programu PC Suite...7 Tryby online i offline...8 Stan po³±czenia...8 Informacja okna g³ównego...9 Aplikacje PC Suite Tworzenie kopii/przywracanie Panel sterowania Import danych Synchronizowanie Transfer plików Przesy³anie obrazów Kreator ustawieñ Instalowanie oprogramowania w telefonie Usuwanie programu PC Suite z komputera Wa ne uwagi dotycz±ce bezpieczeñstwa... 15

4 PC Suite dla Nokia PC Suite dla Nokia 6600 Instrukcje dotycz±ce u ywania, konserwacji i utrzymania urz±dzenia, ³±cznie z wa nymi informacjami bezpieczeñstwa, znajduj± siê w instrukcji obs³ugi produktu. W tym podrêczniku jest wyja niony sposób instalacji programu PC Suite dla Nokia 6600 na kompatybilnych komputerach PC, pod³±czania telefonu Nokia 6600 do komputera PC oraz rozpoczêcia u ywania programu PC Suite dla Nokia Szczegó³owe informacje na temat programu PC Suite mo na znale¼æ w pomocy elektronicznej aplikacji PC Suite. Program PC Suite dla Nokia 6600 umo liwia: Wspó³dzielenie informacji pomiêdzy komputerem i telefonem. Tworzenie kopii zapasowych plików w telefonie w celu zachowania danych w przypadku zgubienia lub uszkodzenia telefonu. Synchronizowanie kalendarza, kontaktów i zadañ z aplikacjami Microsoft i Lotus. Kopiowanie kontaktów i informacji w kalendarzu z innego telefonu komórkowego Nokia, komunikatora Nokia lub urz±dzenia typu Palm do telefonu Nokia Konfigurowanie ustawieñ telefonu. Instalowanie oprogramowania w telefonie. Wymaganie dotycz±ce oprogramowania i sprzêtu Do zainstalowania i uruchomienia programu PC Suite potrzebne s±: zgodny komputer z zainstalowanym systemem Windows 98, Windows ME, Windows 2000 z pakietem Service Pack 2 lub Windows XP. co najmniej 110 MB wolnego miejsca na dysku. Aby móc pod³±czyæ telefon Nokia 6600 do komputera PC, nale y posiadaæ: 1

5 po³±czenie na podczerwieñ: port podczerwieni w komputerze, lub po³±czenie Bluetooth: karta Bluetooth i odpowiednie oprogramowanie, lub wbudowan± obs³ugê technologii Bluetooth w komputerze. Do pod³±czenia telefonu Nokia 6600 do komputera PC oprogramowanie Bluetooth wymaga obs³ugi profilu portu szeregowego (SPP Serial Port Profile). Instalowanie programu PC Suite Program PC Suite dla Nokia 6600 znajduje siê w sekcji Zainstaluj oprogramowanie dysku CD-ROM, znajduj±cego siê w opakowaniu PC Suite dla Nokia Dysk CD-ROM powinien uruchomiæ siê automatycznie po w³o eniu go do napêdu CD-ROM w komputerze. Je eli tak siê nie stanie, wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 W systemie Windows kliknij przycisk Start, wybierz Programy, a potem wybierz Eksplorator Windows. 2 Przejd¼ do katalogu g³ównego dysku CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik Nokia6600.exe. Zostanie uruchomiony interfejs u ytkownika dysku CD-ROM. Po otwarciu interfejsu dysku CD-ROM wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 Kliknij Zainstaluj oprogramowanie. 2 Wybierz Zainstaluj teraz i kliknij PC Suite dla Nokia Wybierz jêzyk instalacji i kliknij Dalej, aby uruchomiæ kreatora instalacji. Kreator pomo e w wykonywaniu kolejnych czynno ci. Zaleca siê potwierdzenie proponowanego foldera przeznaczenia i foldera programowego. Uwaga: W oknie dialogowym Import danych upewnij siê, e jest zaznaczone pole wyboru Zainstaluj modu³ Nokia Connectivity SDK, je eli chcesz przes³aæ dane kalendarza i kontakty z innego telefonu komórkowego Nokia do telefonu Nokia Je eli modu³ Nokia Connectivity SDK nie bêdzie zainstalowany, dane bêdzie mo na przesy³aæ tylko z komunikatora Nokia 9110, urz±dzenia typu Palm, telefonu Nokia 3650, telefonu Nokia 7650 lub innego telefonu Nokia 6600 do telefonu Nokia PC Suite dla Nokia

6 PC Suite dla Nokia 6600 Uwaga: Uwaga: Zaleca siê, aby w oknie dialogowym Konwertery wideo i audio transferu plików by³o zaznaczone pole wyboru Zainstaluj konwertery wideo i audio. Po zainstalowaniu konwerterów pliki w formatach wideo i audio kopiowane z komputera do telefonu Nokia 6600 s± automatycznie konwertowane na format wideo i audio u ywany w telefonie. Je eli nie mo esz u yæ dysku CD-ROM: 1 Pobierz plik instalacyjny (setup.exe). 2 Przejd do katalogu, w którym jest umieszczony plik i kliknij na nim dwukrotnie. 3 Postêpuj wed³ug instrukcji na ekranie. Pod³±czanie telefonu Nokia do komputera PC Podczas korzystania z programu PC Suite po raz pierwszy nale y pod³±czyæ telefon Nokia 6600 do komputera PC. Jednak e program PC Suite mo na uruchomiæ bez wzglêdu na to, czy telefon jest pod³±czony do komputera. Telefon mo na po³±czyæ z komputerem za po rednictwem ³±cza na podczerwieñ lub ³±cza Bluetooth. Szczegó³y mo na znale¼æ równie w tematach pomocy elektronicznej Pod³±czanie urz±dzenia Nokia 6600 do komputera PC i Od³±czanie i ponowne pod³±czanie urz±dzenia Nokia Uwaga: Po pod³±czeniu telefonu Nokia 6600 do komputera PC pakiet PC Suite automatycznie zsynchronizuje zegar telefonu Nokia 6600 z komputerem PC. Dlatego te nale y siê upewniæ, e zegar komputera PC jest prawid³owo ustawiony. 3

7 U ywanie po³±czenia na podczerwieñ 1 Sprawd¼, czy sterownik podczerwieni jest ju zainstalowany na komputerze. W systemie Windows przejd¼ do Panelu sterowania. Je eli jest wy wietlona ikona Podczerwieni, sterownik jest zainstalowany. Sprawd¼ równie, czy funkcja Podczerwieñ jest w³±czona w komputerze. W systemie Windows 2000 po³±czenie na podczerwieñ nazywa siê Po³±czenie bezprzewodowe. 2 Kliknij dwukrotnie na ikonê Po³±czenie PC Suite na pasku zadañ, aby otworzyæ okno dialogowe W³a ciwo ci po³±czenia. Upewnij siê, e dla po³±czenia na podczerwieñ jest wybrany odpowiedni port COM. Je eli nie jest wybrany aden port, wybierz port COM z podczerwieni± jako rodzaj po³±czenia. Mo na wybraæ kilka portów COM. Uwaga: Je eli nie mo na wybraæ danego portu, oznacza to, e jest on u ywany przez inn± aplikacjê. Aby móc korzystaæ z programu PC Suite za pomoc± takiego portu, nale y zamkn±æ aplikacjê, lub tymczasowo j± wy³±czyæ. 3 Upewnij siê, e port podczerwieni telefonu jest skierowany w stronê portu podczerwieni w komputerze PC, oraz e znajduj± siê one we wzajemnym zasiêgu. 4 Uaktywnij po³±czenie na podczerwieñ w telefonie. Przejd¼ do Menu, otwórz folder Do³±czalno æ i wybierz pozycjê Podczerwieñ. U ywanie po³±czenia Bluetooth Uwaga: Przed pod³±czeniem telefonu Nokia 6600 do komputera za pomoc± technologii Bluetooth po raz pierwszy, nale y okre liæ nazwê u ywanego telefonu w po³±czeniu Bluetooth. Instrukcje na temat nadawania telefonom nazw znajduj± siê w Podrêczniku u ytkownika telefonu Nokia Upewnij siê, e w telefonie jest w³±czona funkcja po³±czeñ Bluetooth, aby mo na by³o wykryæ i pod³±czyæ urz±dzenie Nokia Przejd¼ do pozycji Do³±czalno æ i wybierz Bluetooth. Nastêpnie wybierz opcjê po³±czenia Bluetooth W³±czone. Aby telefon móg³ byæ wykryty, zmieñ ustawienie opcji Identyfikacja telefonu na Wszystkich w menu Bluetooth. Rada! Stan po³±czenia mo na sprawdziæ za pomoc± ikon na pasku zadañ. Kiedy telefon zostanie pod³±czony do komputera, ikona po³±czenia zmieni siê na. PC Suite dla Nokia

8 PC Suite dla Nokia 6600 Uwaga: Je eli u ywasz zintegrowanego sterownika Bluetooth systemu Windows XP (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym), przeczytaj poni sze instrukcje nawi±zywania po³±czenia Bluetooth. Nawi±zywanie po³±czenia Bluetooth: 1 Upewnij siê, e karta Bluetooth znajduje siê w gnie¼dzie kart PC lub gnie¼dzie CompactFlash (CF+), oraz e oprogramowanie, dostarczone z kart± Bluetooth jest zainstalowane w komputerze, lub e komputer posiada wbudowany modu³ obs³ugi Bluetooth. Aby mo na by³o korzystaæ z karty Bluetooth, w komputerze musi byæ uruchomiony profil portu szeregowego. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale¼æ w dokumentacji u ytkownika karty Bluetooth lub z komputera. 2 Nawi± po³±czenie przez port szeregowy pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji u ytkownika oprogramowania Bluetooth. 3 Kliknij dwukrotnie na ikonê Po³±czenie PC Suite na pasku zadañ, aby otworzyæ okno dialogowe W³a ciwo ci po³±czenia. Upewnij siê, e dla po³±czenia Bluetooth jest wybrany odpowiedni port. Je eli nie jest wybrany aden port, wybierz port COM z Bluetooth jako rodzaj po³±czenia. Mo na wybraæ kilka portów COM. Uwaga: Je eli nie mo na wybraæ danego portu, oznacza to, e jest on u ywany przez inn± aplikacjê. Aby móc korzystaæ z programu PC Suite za pomoc± takiego portu, nale y zamkn±æ aplikacjê, lub tymczasowo j± wy³±czyæ. 4 Je eli pod³±czasz telefon Nokia 6600 do komputera przy u yciu po³±czenia Bluetooth po raz pierwszy, musisz uwierzytelniæ urz±dzenia. Aby to wykonaæ, wpisz has³o obu urz±dzeñ. Utwórz w³asne has³o (1-16 znaków, numeryczne) i na ±danie wpisz to samo has³o w telefonie i w komputerze. To has³o jest stosowane tylko raz i nie potrzeba go zapamiêtywaæ. Wiêcej informacji mo na znale¼æ w instrukcji obs³ugi telefonu Nokia Przeprowad¼ autoryzacjê po³±czenia pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem. Wybierz Tak, kiedy ±danie po³±czenia zostanie wy wietlone na wy wietlaczu telefonu. Mo esz nastawiæ swój komputer jako komputer autoryzowany, co oznacza, e 5

9 po³±czenie pomiêdzy telefonem i komputerem bêdzie nawi±zywane bez dodatkowej autoryzacji. Aby to wykonaæ, przejd¼ do widoku Urz±dzenia uwierzyteln. w telefonie, przejd¼ do urz±dzenia i wybierz Opcje. Wybierz Jako autoryzowane. Korzystanie z po³±czenia Bluetooth przy u yciu zintegrowanego sterownika Bluetooth systemu Windows XP Aby nawi±zaæ po³±czenie Bluetooth: 1 Uaktywnij Bluetooth w telefonie. 2 Otwórz aplikacjê ±cze bezprzewodowe w Panelu sterowania systemu Windows. Wybierz Bluetooth. 3 Aby powi±zaæ lub autoryzowaæ urz±dzenie, kliknij przycisk Dodaj. Uruchomi siê Kreator po³±czenia Bluetooth. Kliknij przycisk Dalej. 4 Podczas wy wietlania drugiego ekranu odbywa siê wyszukiwanie urz±dzenia. Po wyszukaniu dostêpnych urz±dzeñ Bluetooth mo na wybraæ to, z którym ma byæ powi±zany komputer. Wybierz urz±dzenie z listy i kliknij przycisk Dalej. 5 Nastêpny ekran zawiera pytanie, czy wybrane urz±dzenie wymaga uwierzytelnienia przed u yciem. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaæ i dokonaæ uwierzytelnienia. Je eli klikniesz przycisk Nie, urz±dzenie zostanie dodane do listy znanych urz±dzeñ. 6 Nastêpny ekran zawiera monit o wprowadzenie has³a. Mo na u yæ has³a wygenerowanego automatycznie lub je zmieniæ. Kliknij przycisk Dalej. Nastêpne okno dialogowe informuje o pomy lnym uwierzytelnieniu. Urz±dzenie wybrane do uwierzytelnienia widaæ teraz na li cie Urz±dzenia w aplikacji ±cze bezprzewodowe. 7 Aby po³±czyæ telefon Nokia 6600 z komputerem, otwórz okno Zarz±dzanie po³±czeniem z paska zadañ systemu Windows. Wybierz urz±dzenie z listy i kliknij przycisk OK. Urz±dzenie zostanie po³±czone z komputerem. Poniewa urz±dzenia Bluetooth komunikuj± na falach radiowych, telefon i urz±dzenie Bluetooth nie musz± siê znajdowaæ wzajemnie w zasiêgu wzroku. Musz± siê one jednak znajdowaæ w odleg³o ci maksymalnie 10 metrów, chocia po³±czenie mo e byæ zak³ócane przez inne przeszkody, takie jak ciana lub inne urz±dzenia elektroniczne. PC Suite dla Nokia

10 PC Suite dla Nokia 6600 Rada! Pomoc elektroniczn± mo na uzyskaæ z menu Start: wybierz Programy, a potem programpc Suite dla Nokia 6600, a nastêpnie kliknij na pozycjê PC Suite dla Nokia 6600 Pomoc. U ywanie urz±dzeñ Bluetooth mo e byæ ograniczone przepisami prawnymi. Zasiêgnij informacji w odpowiednich organach lokalnych. Po³±czenie Bluetooth nie jest zamykane automatycznie. Nale y je zamkn±æ z oprogramowania Bluetooth w komputerze. Po³±czenie Bluetooth nale y zamkn±æ po zakoñczeniu u ywania programu PC Suite dla Nokia 6600 w trybie online. Uwaga: W przypadku wyst±pienia problemów z pod³±czaniem telefonu do komputera nale y sprawdziæ, czy telefon Nokia 6600 i komputer s± w³±czone i czy zosta³y wybrane odpowiednie porty komunikacyjne. Szczegó³y mo na znale¼æ równie w tematach pomocy elektronicznej Pod³±czanie urz±dzenia Nokia 6600 do komputera PC i Od³±czanie i ponowne pod³±czanie urz±dzenia Nokia Rozpoczêcie u ywania programu PC Suite Program PC Suite mo na uruchomiæ z menu Start: Kliknij przycisk Start, wybierz Programy, a potem program PC Suite dla Nokia 6600, a nastêpnie kliknij na pozycjê PC Suite dla Nokia Podczas pod³±czania telefonu Nokia 6600 do komputera po raz pierwszy, po uruchomieniu programu PC Suite zostaniesz poroszony o wykonanie dwóch czynno ci: Nadania nazwy telefonowi. Z programem PC Suite mo na u ywaæ kilku telefonów Nokia Aby mo na by³o odró niæ poszczególne telefony, nale y im nadaæ nazwy. Wybierz zadania do utworzenia. Aby móc wykonywaæ kopie zapasowe i synchronizowaæ informacje pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem, nale y utworzyæ odpowiednie zadania. Podczas wykonywania pierwszego po³±czenia program PC Suite wymienia zadania, które mog± byæ utworzone automatycznie. Nie ma konieczno ci tworzenia zadania, je eli nie ma takiej potrzeby. Jednak e po utworzeniu zadañ mo na bêdzie je edytowaæ w pó¼niejszym czasie. 7

11 Aby utworzyæ zadania, wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 Kiedy po³±czenie zostanie nawi±zane po raz pierwszy, zostanie otwarte okno PC Suite dla Nokia Witamy. Nale y wpisaæ nazwê telefonu w polu i klikn±æ przycisk OK. 2 Nastêpnie zostaniesz zapytany o zadania, które chcesz wykonywaæ w programie PC Suite. W oknie dialogowym Tworzenie zadañ wybierz zadanie, które chcesz utworzyæ za pomoc± programu PC Suite, i kliknij OK. Edycjê zdania mo na wykonaæ pó¼niej. Uwaga: Podczas wykonywania po³±czenia z komputerem nie zaleca siê odpowiadaæ na telefony, poniewa operacja mo e zostaæ przerwana. Tryby online i offline Z programu PC Suite mo na korzystaæ w trybie online lub offline. Do wyboru s± nastêpuj±ce opcje: Praca online - pod³±czenie telefonu do komputera i poczekanie na zidentyfikowanie go przez program PC Suite. W trybie online telefon jest pod³±czony do kompatybilnego komputera, gdzie mo na opracowywaæ informacje zachowane w telefonie. Praca offline - pozostawienie telefonu od³±czonego i wybranie nazwy telefonu z listy nazwanych urz±dzeñ. Menu i inne dostêpne opcje w trybie offline ró ni± siê od trybu online. Rada! Foldery w komputerze zawieraj±ce informacje na temat telefonów zostan± równie nazwane zgodnie z nazwami, nadanymi w tym kroku komputerom. PC Suite dla Nokia 6600 Stan po³±czenia Ikona po prawej stronie na pasku stanu ora w na pasku zadañ systemu Windows wy wietla stan po³±czenia: Roz³±czone Po³±czone Przesy³anie danych (ikona animowana) 8

12 PC Suite dla Nokia 6600 Informacja okna g³ównego Okno g³ówne programu PC Suite zawiera nastêpuj±ce informacje i kontrolery: 9

13 skróty paska narzêdzi do poleceñ menu polecenia menu nazwa aktualnie otwartej aplikacji PC Suite dla Nokia 6600 pasek aplikacji informacja na temat wybranego polecenia nazwa pod³±czonego telefonu stan po³±czenia 10

14 PC Suite dla Nokia 6600 Aplikacje PC Suite Po lewej stronie okna PC Suite znajduje siê szereg ikon obszar ten nosi nazwê paska aplikacji. Aby skorzystaæ z aplikacji, kliknij na jej ikonê. Informacje na temat u ywania aplikacji znajduj± siê w pomocy elektronicznej. Tworzenie kopii/przywracanie Za pomoc± funkcji Tworzenia kopii/przywracania mo na archiwowaæ informacje w telefonie. Je li w urz±dzeniu Nokia 6600 nast±pi³a utrata pewnych informacji (np. przez przypadkowe usuniêcie) lub je li trzeba skorzystaæ z wcze niejszej wersji kopii zapasowej, mo na przywróciæ je w telefonie. Aplikacja Tworzenie kopii/przywracanie obs³uguje kartê pamiêci. Uwaga: Logo operatorów, d¼wiêki dzwonków (polifoniczne d¼wiêki dzwonków (MIDI) i pojedyncze d¼wiêki) oraz aplikacje Java zainstalowane w telefonie Nokia 6600 po jego pierwszym uruchomieniu nie s± zapisywane podczas tworzenia kopii zapasowej. Dlatego nie mo na przywróciæ tych elementów. Zapisywane s± tylko oryginalne d¼wiêki dzwonków telefonu Nokia Panel sterowania Panel sterowania s³u y do zmiany niektórych ogólnych ustawieñ programu PC Suite. W panelu sterowania dostêpne s± nastêpuj±ce narzêdzia: Po³±czenie pozwala okre liæ porty, które program PC Suite bêdzie wykorzystywaæ do nawi±zywania po³±czenia z telefonem. Lokalizacje plików pozwala okre liæ miejsce, w którym bêd± przechowywane kopie zapasowe i pliki synchronizacji. Mened er urz±dzeñ pozwala sprawdziæ, które komunikatory by³y pod³±czane do komputera i usuwaæ dane dotycz±ce telefonów, które nie bêd± ju pod³±czane. 11

15 WA NE: Informacji usuniêtych za pomoc± Mened era urz±dzeñ nie mo na przywróciæ. Opcja Konwertery transferu plików pozwala wybraæ, które, je li w ogóle, konwertery wideo i audio s± u ywane podczas kopiowania plików do telefonu przy u yciu funkcji Transfer plików. Import danych Za pomoc± funkcji Import danych mo na przesy³aæ kontakty i dane kalendarza do telefonu Nokia 6600 z telefonów Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator i urz±dzenia typu Palm. Synchronizowanie Za pomoc± funkcji Synchronizowanie mo na przeprowadzaæ synchronizacjê kontaktów w telefonie i danych kalendarza z aplikacjami Microsoft lub Lotus. Aby przygotowaæ synchronizacjê, nale y utworzyæ zadanie synchronizacji. Podczas pod³±czania urz±dzenia Nokia 6600 do komputera po raz pierwszy, program PC Suite identyfikuje telefon i tworzy kilka zadañ. Te zadania mo na modyfikowaæ, lub tworzyæ inne zadania. Mo na równie zaplanowaæ systematyczne uruchamianie zadañ za ka dym razem po pod³±czeniu telefonu do komputera, lub tylko na polecenie. Kiedy trwa synchronizacja, na pasku zdañ Windows pojawia siê animowana ikona: Synchronizowanie telefonu z komputerem (ikona animowana). PC Suite dla Nokia

16 PC Suite dla Nokia Transfer plików Funkcja Transfer plików umo liwia kopiowanie plików miêdzy telefonem i komputerem, a tak e usuwanie i zmianê nazw wybranych plików. Dziêki konwerterom multimediów pliki w formatach wideo i audio kopiowane z komputera do telefonu Nokia 6600 s± automatycznie konwertowane na format wideo i audio u ywany w telefo Przesy³anie obrazów Za pomoc± funkcji przesy³ania obrazów mo na kopiowaæ, przesy³aæ, zmieniaæ nazwy i usuwaæ pliki obrazów w telefonie i komputerze. Mo na równie przegl±daæ pliki obrazów, je eli do aplikacji jest przyporz±dkowana przegl±darka. Kreator ustawieñ Za pomoc± kreatora ustawieñ mo na konfigurowaæ ustawienia kont , po³±czeñ zdalne, centrów wiadomo ci i centrów wiadomo ci multimedialnych w telefonie. Mo na na przyk³ad rêcznie zarz±dzaæ ustawieniami lub kopiowaæ dzia³aj±ce konfiguracje z komputera do telefonu. Mo na te tworzyæ kopie zapasowe ustawieñ w pliku. Instalowanie oprogramowania w telefonie Za pomoc± programu PC Suite w telefonie mo na instalowaæ oprogramowanie Java i oprogramowanie urz±dzeñ. Ikony tych aplikacji nie znajduj± siê na pasku aplikacji. Mo na je uruchomiæ z menu Narzêdzia. Szczegó³y mo na znale¼æ w temacie Instalowanie oprogramowania urz±dzenia w pomocy elektronicznej. Uwaga: Pakiety instalacji mo na uzyskaæ i za³adowaæ do telefonu w wiadomo ciach multimedialnych, jako za³±cznik poczty , przez po³±czenie Bluetooth lub przez po³±czenie na podczerwieñ. Uwaga: Pliki instalacyjne Java mog± mieæ tylko rozszerzenia.jad lub.jar, a pliki instalacyjne oprogramowania urz±dzeñ mog± mieæ rozszerzenie.sis.

17 WA NE: Nale y instalowaæ tylko oprogramowanie ze ¼róde³, zapewniaj±cych odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe i zabezpieczenie przed innymi szkodliwymi programami. Usuwanie programu PC Suite z komputera Odinstalowanie programu PC Suite powoduje usuniêcie wszystkich plików i folderów, które zosta³y dodane przez program instalacyjny PC Suite. Nie s± usuwane kopie zapasowe, pliki zarchiwizowane oraz dane synchronizacji. Dlatego po ponownej instalacji programu PC Suite mo na wykonaæ kopiê zapasow±, operacjê przywracania oraz synchronizacjê przy wykorzystaniu tych samych ustawieñ, co poprzednio. Uwaga: Je eli pliki kopii zapasowych, synchronizacji i inne informacje dotycz±ce telefonów maj± tak e zostaæ usuniête, nale y to zrobiæ przed usuniêciem programu PC Suite. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Wy wietlanie i usuwanie szczegó³ów dotycz±cych urz±dzenia Nokia 6600 pomocy elektronicznej. Aby usun±æ program PC Suite, wykonaj nastêpuj±ce kroki: 1 W systemie Windows kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a nastêpnie kliknij opcjê Panel sterowania. 2 Kliknij dwukrotnie ikonê Dodaj/Usuñ programy. 3 Z listy zainstalowanych programów wybierz PC Suite dla Nokia Kliknij przycisk Dodaj/Usuñ. Zostanie wy wietlone potwierdzaj±ce okno dialogowe. 4 Po potwierdzeniu zamiaru usuniêcia programu PC Suite z komputera, program odinstalowuj±cy usunie pliki programowe, a nastêpnie wy wietli informacjê o konieczno ci ponownego uruchomienia komputera w celu zakoñczenia procesu odinstalowania. Po ponownym uruchomieniu komputera program dezinstalacyjny ukoñczy usuniêcie pakietu PC Suite z komputera. Uwaga: Deinstalacja programu PC Suite nie oznacza usuniêcia modu³u Nokia Connectivity SDK. Modu³ Nokia Connectivity SDK mo na usun±æ z komputera za pomoc± aplikacji Dodaj/Usuñ programy na panelu sterowania systemu Windows. PC Suite dla Nokia

18 PC Suite dla Nokia 6600 Program odistalowuj±cy pozostawi w komputerze niektóre pliki, zawieraj±ce informacje o urz±dzeniach Nokia, które by³y pod³±czone do komputera. Je eli zdecydujesz siê na ponowne zainstalowanie programu PC Suite, bêdziesz móg³ go u ywaæ w taki sam sposób, jak wcze niej. Wa ne uwagi dotycz±ce bezpieczeñstwa Wszystkie instrukcje dotycz±ce bezpieczeñstwa korzystania z komputera lub telefonu maj± tak e zastosowanie w przypadku, gdy ten produkt jest u ywany w po³±czeniu z telefonem. Nie nale y zapominaæ o sporz±dzaniu kopii zapasowych wszystkich wa nych danych, aby siê zabezpieczyæ przed ewentualnym ich uszkodzeniem lub przypadkow± modyfikacj±. Wi±zki promieni podczerwonych nie nale y kierowaæ w stronê oczu ani urz±dzeñ korzystaj±cych z podczerwieni. Urz±dzenia tego typu s± urz±dzeniami laserowymi klasy 1 (Class 1). Korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth nie zawsze jest dozwolone. Sprawd¼ to w lokalnie obowi±zuj±cych przepisach. Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzyma³e z legalnych ¼róde³, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi "z³o liwymi" programami. 15

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi

Poradnik drukowania. Instrukcja obsâugi Instrukcja obsâugi Poradnik drukowania 1 2 3 4 5 Przygotowanie urzàdzenia Konfigurowanie sterownika drukarki Inne funkcje drukowania Funkcje i ustawienia urzàdzenia Zaâàcznik Przed przystàpieniem do korzystania

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator Instrukcja obsługi urządzenia Nokia E90 Communicator 9251260 Wydanie 3 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RA-6 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo