Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL Issue 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1"

Transkrypt

1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL Issue 1

2 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia s± zabronione. Nokia i Nokia Connecting People s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mog± byæ znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich w³a cicieli. Firma Nokia promuje politykê nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnieñ we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia. W adnych okoliczno ciach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialno ci za jak±kolwiek utratê danych lub zysków czy te za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub po rednie szkody spowodowane w dowolny sposób. Zawarto æ tego dokumentu przedstawiona jest tak jak jest as is. Nie udziela siê jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyra¼nych jak i dorozumianych, w³±czaj±c w to, lecz nie ograniczaj±c tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji u yteczno ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu, chyba e takowe wymagane s± przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostêpno æ poszczególnych produktów mo e siê ró niæ w zale no ci od regionu. Szczegó³y mo na uzyskaæ u najbli szego sprzedawcy firmy Nokia. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com).

3 Spis tre ci PC Suite dla Nokia Wymaganie dotycz±ce oprogramowania i sprzêtu...1 Instalowanie programu PC Suite...2 Pod³±czanie telefonu Nokia do komputera PC...3 U ywanie po³±czenia na podczerwieñ...4 U ywanie po³±czenia Bluetooth...4 Rozpoczêcie u ywania programu PC Suite...7 Tryby online i offline...8 Stan po³±czenia...8 Informacja okna g³ównego...9 Aplikacje PC Suite Tworzenie kopii/przywracanie Panel sterowania Import danych Synchronizowanie Transfer plików Przesy³anie obrazów Kreator ustawieñ Instalowanie oprogramowania w telefonie Usuwanie programu PC Suite z komputera Wa ne uwagi dotycz±ce bezpieczeñstwa... 15

4 PC Suite dla Nokia PC Suite dla Nokia 6600 Instrukcje dotycz±ce u ywania, konserwacji i utrzymania urz±dzenia, ³±cznie z wa nymi informacjami bezpieczeñstwa, znajduj± siê w instrukcji obs³ugi produktu. W tym podrêczniku jest wyja niony sposób instalacji programu PC Suite dla Nokia 6600 na kompatybilnych komputerach PC, pod³±czania telefonu Nokia 6600 do komputera PC oraz rozpoczêcia u ywania programu PC Suite dla Nokia Szczegó³owe informacje na temat programu PC Suite mo na znale¼æ w pomocy elektronicznej aplikacji PC Suite. Program PC Suite dla Nokia 6600 umo liwia: Wspó³dzielenie informacji pomiêdzy komputerem i telefonem. Tworzenie kopii zapasowych plików w telefonie w celu zachowania danych w przypadku zgubienia lub uszkodzenia telefonu. Synchronizowanie kalendarza, kontaktów i zadañ z aplikacjami Microsoft i Lotus. Kopiowanie kontaktów i informacji w kalendarzu z innego telefonu komórkowego Nokia, komunikatora Nokia lub urz±dzenia typu Palm do telefonu Nokia Konfigurowanie ustawieñ telefonu. Instalowanie oprogramowania w telefonie. Wymaganie dotycz±ce oprogramowania i sprzêtu Do zainstalowania i uruchomienia programu PC Suite potrzebne s±: zgodny komputer z zainstalowanym systemem Windows 98, Windows ME, Windows 2000 z pakietem Service Pack 2 lub Windows XP. co najmniej 110 MB wolnego miejsca na dysku. Aby móc pod³±czyæ telefon Nokia 6600 do komputera PC, nale y posiadaæ: 1

5 po³±czenie na podczerwieñ: port podczerwieni w komputerze, lub po³±czenie Bluetooth: karta Bluetooth i odpowiednie oprogramowanie, lub wbudowan± obs³ugê technologii Bluetooth w komputerze. Do pod³±czenia telefonu Nokia 6600 do komputera PC oprogramowanie Bluetooth wymaga obs³ugi profilu portu szeregowego (SPP Serial Port Profile). Instalowanie programu PC Suite Program PC Suite dla Nokia 6600 znajduje siê w sekcji Zainstaluj oprogramowanie dysku CD-ROM, znajduj±cego siê w opakowaniu PC Suite dla Nokia Dysk CD-ROM powinien uruchomiæ siê automatycznie po w³o eniu go do napêdu CD-ROM w komputerze. Je eli tak siê nie stanie, wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 W systemie Windows kliknij przycisk Start, wybierz Programy, a potem wybierz Eksplorator Windows. 2 Przejd¼ do katalogu g³ównego dysku CD-ROM i kliknij dwukrotnie plik Nokia6600.exe. Zostanie uruchomiony interfejs u ytkownika dysku CD-ROM. Po otwarciu interfejsu dysku CD-ROM wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 Kliknij Zainstaluj oprogramowanie. 2 Wybierz Zainstaluj teraz i kliknij PC Suite dla Nokia Wybierz jêzyk instalacji i kliknij Dalej, aby uruchomiæ kreatora instalacji. Kreator pomo e w wykonywaniu kolejnych czynno ci. Zaleca siê potwierdzenie proponowanego foldera przeznaczenia i foldera programowego. Uwaga: W oknie dialogowym Import danych upewnij siê, e jest zaznaczone pole wyboru Zainstaluj modu³ Nokia Connectivity SDK, je eli chcesz przes³aæ dane kalendarza i kontakty z innego telefonu komórkowego Nokia do telefonu Nokia Je eli modu³ Nokia Connectivity SDK nie bêdzie zainstalowany, dane bêdzie mo na przesy³aæ tylko z komunikatora Nokia 9110, urz±dzenia typu Palm, telefonu Nokia 3650, telefonu Nokia 7650 lub innego telefonu Nokia 6600 do telefonu Nokia PC Suite dla Nokia

6 PC Suite dla Nokia 6600 Uwaga: Uwaga: Zaleca siê, aby w oknie dialogowym Konwertery wideo i audio transferu plików by³o zaznaczone pole wyboru Zainstaluj konwertery wideo i audio. Po zainstalowaniu konwerterów pliki w formatach wideo i audio kopiowane z komputera do telefonu Nokia 6600 s± automatycznie konwertowane na format wideo i audio u ywany w telefonie. Je eli nie mo esz u yæ dysku CD-ROM: 1 Pobierz plik instalacyjny (setup.exe). 2 Przejd do katalogu, w którym jest umieszczony plik i kliknij na nim dwukrotnie. 3 Postêpuj wed³ug instrukcji na ekranie. Pod³±czanie telefonu Nokia do komputera PC Podczas korzystania z programu PC Suite po raz pierwszy nale y pod³±czyæ telefon Nokia 6600 do komputera PC. Jednak e program PC Suite mo na uruchomiæ bez wzglêdu na to, czy telefon jest pod³±czony do komputera. Telefon mo na po³±czyæ z komputerem za po rednictwem ³±cza na podczerwieñ lub ³±cza Bluetooth. Szczegó³y mo na znale¼æ równie w tematach pomocy elektronicznej Pod³±czanie urz±dzenia Nokia 6600 do komputera PC i Od³±czanie i ponowne pod³±czanie urz±dzenia Nokia Uwaga: Po pod³±czeniu telefonu Nokia 6600 do komputera PC pakiet PC Suite automatycznie zsynchronizuje zegar telefonu Nokia 6600 z komputerem PC. Dlatego te nale y siê upewniæ, e zegar komputera PC jest prawid³owo ustawiony. 3

7 U ywanie po³±czenia na podczerwieñ 1 Sprawd¼, czy sterownik podczerwieni jest ju zainstalowany na komputerze. W systemie Windows przejd¼ do Panelu sterowania. Je eli jest wy wietlona ikona Podczerwieni, sterownik jest zainstalowany. Sprawd¼ równie, czy funkcja Podczerwieñ jest w³±czona w komputerze. W systemie Windows 2000 po³±czenie na podczerwieñ nazywa siê Po³±czenie bezprzewodowe. 2 Kliknij dwukrotnie na ikonê Po³±czenie PC Suite na pasku zadañ, aby otworzyæ okno dialogowe W³a ciwo ci po³±czenia. Upewnij siê, e dla po³±czenia na podczerwieñ jest wybrany odpowiedni port COM. Je eli nie jest wybrany aden port, wybierz port COM z podczerwieni± jako rodzaj po³±czenia. Mo na wybraæ kilka portów COM. Uwaga: Je eli nie mo na wybraæ danego portu, oznacza to, e jest on u ywany przez inn± aplikacjê. Aby móc korzystaæ z programu PC Suite za pomoc± takiego portu, nale y zamkn±æ aplikacjê, lub tymczasowo j± wy³±czyæ. 3 Upewnij siê, e port podczerwieni telefonu jest skierowany w stronê portu podczerwieni w komputerze PC, oraz e znajduj± siê one we wzajemnym zasiêgu. 4 Uaktywnij po³±czenie na podczerwieñ w telefonie. Przejd¼ do Menu, otwórz folder Do³±czalno æ i wybierz pozycjê Podczerwieñ. U ywanie po³±czenia Bluetooth Uwaga: Przed pod³±czeniem telefonu Nokia 6600 do komputera za pomoc± technologii Bluetooth po raz pierwszy, nale y okre liæ nazwê u ywanego telefonu w po³±czeniu Bluetooth. Instrukcje na temat nadawania telefonom nazw znajduj± siê w Podrêczniku u ytkownika telefonu Nokia Upewnij siê, e w telefonie jest w³±czona funkcja po³±czeñ Bluetooth, aby mo na by³o wykryæ i pod³±czyæ urz±dzenie Nokia Przejd¼ do pozycji Do³±czalno æ i wybierz Bluetooth. Nastêpnie wybierz opcjê po³±czenia Bluetooth W³±czone. Aby telefon móg³ byæ wykryty, zmieñ ustawienie opcji Identyfikacja telefonu na Wszystkich w menu Bluetooth. Rada! Stan po³±czenia mo na sprawdziæ za pomoc± ikon na pasku zadañ. Kiedy telefon zostanie pod³±czony do komputera, ikona po³±czenia zmieni siê na. PC Suite dla Nokia

8 PC Suite dla Nokia 6600 Uwaga: Je eli u ywasz zintegrowanego sterownika Bluetooth systemu Windows XP (z dodatkiem Service Pack 1 lub nowszym), przeczytaj poni sze instrukcje nawi±zywania po³±czenia Bluetooth. Nawi±zywanie po³±czenia Bluetooth: 1 Upewnij siê, e karta Bluetooth znajduje siê w gnie¼dzie kart PC lub gnie¼dzie CompactFlash (CF+), oraz e oprogramowanie, dostarczone z kart± Bluetooth jest zainstalowane w komputerze, lub e komputer posiada wbudowany modu³ obs³ugi Bluetooth. Aby mo na by³o korzystaæ z karty Bluetooth, w komputerze musi byæ uruchomiony profil portu szeregowego. Wiêcej informacji na ten temat mo na znale¼æ w dokumentacji u ytkownika karty Bluetooth lub z komputera. 2 Nawi± po³±czenie przez port szeregowy pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem. Informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji u ytkownika oprogramowania Bluetooth. 3 Kliknij dwukrotnie na ikonê Po³±czenie PC Suite na pasku zadañ, aby otworzyæ okno dialogowe W³a ciwo ci po³±czenia. Upewnij siê, e dla po³±czenia Bluetooth jest wybrany odpowiedni port. Je eli nie jest wybrany aden port, wybierz port COM z Bluetooth jako rodzaj po³±czenia. Mo na wybraæ kilka portów COM. Uwaga: Je eli nie mo na wybraæ danego portu, oznacza to, e jest on u ywany przez inn± aplikacjê. Aby móc korzystaæ z programu PC Suite za pomoc± takiego portu, nale y zamkn±æ aplikacjê, lub tymczasowo j± wy³±czyæ. 4 Je eli pod³±czasz telefon Nokia 6600 do komputera przy u yciu po³±czenia Bluetooth po raz pierwszy, musisz uwierzytelniæ urz±dzenia. Aby to wykonaæ, wpisz has³o obu urz±dzeñ. Utwórz w³asne has³o (1-16 znaków, numeryczne) i na ±danie wpisz to samo has³o w telefonie i w komputerze. To has³o jest stosowane tylko raz i nie potrzeba go zapamiêtywaæ. Wiêcej informacji mo na znale¼æ w instrukcji obs³ugi telefonu Nokia Przeprowad¼ autoryzacjê po³±czenia pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem. Wybierz Tak, kiedy ±danie po³±czenia zostanie wy wietlone na wy wietlaczu telefonu. Mo esz nastawiæ swój komputer jako komputer autoryzowany, co oznacza, e 5

9 po³±czenie pomiêdzy telefonem i komputerem bêdzie nawi±zywane bez dodatkowej autoryzacji. Aby to wykonaæ, przejd¼ do widoku Urz±dzenia uwierzyteln. w telefonie, przejd¼ do urz±dzenia i wybierz Opcje. Wybierz Jako autoryzowane. Korzystanie z po³±czenia Bluetooth przy u yciu zintegrowanego sterownika Bluetooth systemu Windows XP Aby nawi±zaæ po³±czenie Bluetooth: 1 Uaktywnij Bluetooth w telefonie. 2 Otwórz aplikacjê ±cze bezprzewodowe w Panelu sterowania systemu Windows. Wybierz Bluetooth. 3 Aby powi±zaæ lub autoryzowaæ urz±dzenie, kliknij przycisk Dodaj. Uruchomi siê Kreator po³±czenia Bluetooth. Kliknij przycisk Dalej. 4 Podczas wy wietlania drugiego ekranu odbywa siê wyszukiwanie urz±dzenia. Po wyszukaniu dostêpnych urz±dzeñ Bluetooth mo na wybraæ to, z którym ma byæ powi±zany komputer. Wybierz urz±dzenie z listy i kliknij przycisk Dalej. 5 Nastêpny ekran zawiera pytanie, czy wybrane urz±dzenie wymaga uwierzytelnienia przed u yciem. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaæ i dokonaæ uwierzytelnienia. Je eli klikniesz przycisk Nie, urz±dzenie zostanie dodane do listy znanych urz±dzeñ. 6 Nastêpny ekran zawiera monit o wprowadzenie has³a. Mo na u yæ has³a wygenerowanego automatycznie lub je zmieniæ. Kliknij przycisk Dalej. Nastêpne okno dialogowe informuje o pomy lnym uwierzytelnieniu. Urz±dzenie wybrane do uwierzytelnienia widaæ teraz na li cie Urz±dzenia w aplikacji ±cze bezprzewodowe. 7 Aby po³±czyæ telefon Nokia 6600 z komputerem, otwórz okno Zarz±dzanie po³±czeniem z paska zadañ systemu Windows. Wybierz urz±dzenie z listy i kliknij przycisk OK. Urz±dzenie zostanie po³±czone z komputerem. Poniewa urz±dzenia Bluetooth komunikuj± na falach radiowych, telefon i urz±dzenie Bluetooth nie musz± siê znajdowaæ wzajemnie w zasiêgu wzroku. Musz± siê one jednak znajdowaæ w odleg³o ci maksymalnie 10 metrów, chocia po³±czenie mo e byæ zak³ócane przez inne przeszkody, takie jak ciana lub inne urz±dzenia elektroniczne. PC Suite dla Nokia

10 PC Suite dla Nokia 6600 Rada! Pomoc elektroniczn± mo na uzyskaæ z menu Start: wybierz Programy, a potem programpc Suite dla Nokia 6600, a nastêpnie kliknij na pozycjê PC Suite dla Nokia 6600 Pomoc. U ywanie urz±dzeñ Bluetooth mo e byæ ograniczone przepisami prawnymi. Zasiêgnij informacji w odpowiednich organach lokalnych. Po³±czenie Bluetooth nie jest zamykane automatycznie. Nale y je zamkn±æ z oprogramowania Bluetooth w komputerze. Po³±czenie Bluetooth nale y zamkn±æ po zakoñczeniu u ywania programu PC Suite dla Nokia 6600 w trybie online. Uwaga: W przypadku wyst±pienia problemów z pod³±czaniem telefonu do komputera nale y sprawdziæ, czy telefon Nokia 6600 i komputer s± w³±czone i czy zosta³y wybrane odpowiednie porty komunikacyjne. Szczegó³y mo na znale¼æ równie w tematach pomocy elektronicznej Pod³±czanie urz±dzenia Nokia 6600 do komputera PC i Od³±czanie i ponowne pod³±czanie urz±dzenia Nokia Rozpoczêcie u ywania programu PC Suite Program PC Suite mo na uruchomiæ z menu Start: Kliknij przycisk Start, wybierz Programy, a potem program PC Suite dla Nokia 6600, a nastêpnie kliknij na pozycjê PC Suite dla Nokia Podczas pod³±czania telefonu Nokia 6600 do komputera po raz pierwszy, po uruchomieniu programu PC Suite zostaniesz poroszony o wykonanie dwóch czynno ci: Nadania nazwy telefonowi. Z programem PC Suite mo na u ywaæ kilku telefonów Nokia Aby mo na by³o odró niæ poszczególne telefony, nale y im nadaæ nazwy. Wybierz zadania do utworzenia. Aby móc wykonywaæ kopie zapasowe i synchronizowaæ informacje pomiêdzy telefonem Nokia 6600 i komputerem, nale y utworzyæ odpowiednie zadania. Podczas wykonywania pierwszego po³±czenia program PC Suite wymienia zadania, które mog± byæ utworzone automatycznie. Nie ma konieczno ci tworzenia zadania, je eli nie ma takiej potrzeby. Jednak e po utworzeniu zadañ mo na bêdzie je edytowaæ w pó¼niejszym czasie. 7

11 Aby utworzyæ zadania, wykonaj nastêpuj±ce czynno ci: 1 Kiedy po³±czenie zostanie nawi±zane po raz pierwszy, zostanie otwarte okno PC Suite dla Nokia Witamy. Nale y wpisaæ nazwê telefonu w polu i klikn±æ przycisk OK. 2 Nastêpnie zostaniesz zapytany o zadania, które chcesz wykonywaæ w programie PC Suite. W oknie dialogowym Tworzenie zadañ wybierz zadanie, które chcesz utworzyæ za pomoc± programu PC Suite, i kliknij OK. Edycjê zdania mo na wykonaæ pó¼niej. Uwaga: Podczas wykonywania po³±czenia z komputerem nie zaleca siê odpowiadaæ na telefony, poniewa operacja mo e zostaæ przerwana. Tryby online i offline Z programu PC Suite mo na korzystaæ w trybie online lub offline. Do wyboru s± nastêpuj±ce opcje: Praca online - pod³±czenie telefonu do komputera i poczekanie na zidentyfikowanie go przez program PC Suite. W trybie online telefon jest pod³±czony do kompatybilnego komputera, gdzie mo na opracowywaæ informacje zachowane w telefonie. Praca offline - pozostawienie telefonu od³±czonego i wybranie nazwy telefonu z listy nazwanych urz±dzeñ. Menu i inne dostêpne opcje w trybie offline ró ni± siê od trybu online. Rada! Foldery w komputerze zawieraj±ce informacje na temat telefonów zostan± równie nazwane zgodnie z nazwami, nadanymi w tym kroku komputerom. PC Suite dla Nokia 6600 Stan po³±czenia Ikona po prawej stronie na pasku stanu ora w na pasku zadañ systemu Windows wy wietla stan po³±czenia: Roz³±czone Po³±czone Przesy³anie danych (ikona animowana) 8

12 PC Suite dla Nokia 6600 Informacja okna g³ównego Okno g³ówne programu PC Suite zawiera nastêpuj±ce informacje i kontrolery: 9

13 skróty paska narzêdzi do poleceñ menu polecenia menu nazwa aktualnie otwartej aplikacji PC Suite dla Nokia 6600 pasek aplikacji informacja na temat wybranego polecenia nazwa pod³±czonego telefonu stan po³±czenia 10

14 PC Suite dla Nokia 6600 Aplikacje PC Suite Po lewej stronie okna PC Suite znajduje siê szereg ikon obszar ten nosi nazwê paska aplikacji. Aby skorzystaæ z aplikacji, kliknij na jej ikonê. Informacje na temat u ywania aplikacji znajduj± siê w pomocy elektronicznej. Tworzenie kopii/przywracanie Za pomoc± funkcji Tworzenia kopii/przywracania mo na archiwowaæ informacje w telefonie. Je li w urz±dzeniu Nokia 6600 nast±pi³a utrata pewnych informacji (np. przez przypadkowe usuniêcie) lub je li trzeba skorzystaæ z wcze niejszej wersji kopii zapasowej, mo na przywróciæ je w telefonie. Aplikacja Tworzenie kopii/przywracanie obs³uguje kartê pamiêci. Uwaga: Logo operatorów, d¼wiêki dzwonków (polifoniczne d¼wiêki dzwonków (MIDI) i pojedyncze d¼wiêki) oraz aplikacje Java zainstalowane w telefonie Nokia 6600 po jego pierwszym uruchomieniu nie s± zapisywane podczas tworzenia kopii zapasowej. Dlatego nie mo na przywróciæ tych elementów. Zapisywane s± tylko oryginalne d¼wiêki dzwonków telefonu Nokia Panel sterowania Panel sterowania s³u y do zmiany niektórych ogólnych ustawieñ programu PC Suite. W panelu sterowania dostêpne s± nastêpuj±ce narzêdzia: Po³±czenie pozwala okre liæ porty, które program PC Suite bêdzie wykorzystywaæ do nawi±zywania po³±czenia z telefonem. Lokalizacje plików pozwala okre liæ miejsce, w którym bêd± przechowywane kopie zapasowe i pliki synchronizacji. Mened er urz±dzeñ pozwala sprawdziæ, które komunikatory by³y pod³±czane do komputera i usuwaæ dane dotycz±ce telefonów, które nie bêd± ju pod³±czane. 11

15 WA NE: Informacji usuniêtych za pomoc± Mened era urz±dzeñ nie mo na przywróciæ. Opcja Konwertery transferu plików pozwala wybraæ, które, je li w ogóle, konwertery wideo i audio s± u ywane podczas kopiowania plików do telefonu przy u yciu funkcji Transfer plików. Import danych Za pomoc± funkcji Import danych mo na przesy³aæ kontakty i dane kalendarza do telefonu Nokia 6600 z telefonów Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3650, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator i urz±dzenia typu Palm. Synchronizowanie Za pomoc± funkcji Synchronizowanie mo na przeprowadzaæ synchronizacjê kontaktów w telefonie i danych kalendarza z aplikacjami Microsoft lub Lotus. Aby przygotowaæ synchronizacjê, nale y utworzyæ zadanie synchronizacji. Podczas pod³±czania urz±dzenia Nokia 6600 do komputera po raz pierwszy, program PC Suite identyfikuje telefon i tworzy kilka zadañ. Te zadania mo na modyfikowaæ, lub tworzyæ inne zadania. Mo na równie zaplanowaæ systematyczne uruchamianie zadañ za ka dym razem po pod³±czeniu telefonu do komputera, lub tylko na polecenie. Kiedy trwa synchronizacja, na pasku zdañ Windows pojawia siê animowana ikona: Synchronizowanie telefonu z komputerem (ikona animowana). PC Suite dla Nokia

16 PC Suite dla Nokia Transfer plików Funkcja Transfer plików umo liwia kopiowanie plików miêdzy telefonem i komputerem, a tak e usuwanie i zmianê nazw wybranych plików. Dziêki konwerterom multimediów pliki w formatach wideo i audio kopiowane z komputera do telefonu Nokia 6600 s± automatycznie konwertowane na format wideo i audio u ywany w telefo Przesy³anie obrazów Za pomoc± funkcji przesy³ania obrazów mo na kopiowaæ, przesy³aæ, zmieniaæ nazwy i usuwaæ pliki obrazów w telefonie i komputerze. Mo na równie przegl±daæ pliki obrazów, je eli do aplikacji jest przyporz±dkowana przegl±darka. Kreator ustawieñ Za pomoc± kreatora ustawieñ mo na konfigurowaæ ustawienia kont , po³±czeñ zdalne, centrów wiadomo ci i centrów wiadomo ci multimedialnych w telefonie. Mo na na przyk³ad rêcznie zarz±dzaæ ustawieniami lub kopiowaæ dzia³aj±ce konfiguracje z komputera do telefonu. Mo na te tworzyæ kopie zapasowe ustawieñ w pliku. Instalowanie oprogramowania w telefonie Za pomoc± programu PC Suite w telefonie mo na instalowaæ oprogramowanie Java i oprogramowanie urz±dzeñ. Ikony tych aplikacji nie znajduj± siê na pasku aplikacji. Mo na je uruchomiæ z menu Narzêdzia. Szczegó³y mo na znale¼æ w temacie Instalowanie oprogramowania urz±dzenia w pomocy elektronicznej. Uwaga: Pakiety instalacji mo na uzyskaæ i za³adowaæ do telefonu w wiadomo ciach multimedialnych, jako za³±cznik poczty , przez po³±czenie Bluetooth lub przez po³±czenie na podczerwieñ. Uwaga: Pliki instalacyjne Java mog± mieæ tylko rozszerzenia.jad lub.jar, a pliki instalacyjne oprogramowania urz±dzeñ mog± mieæ rozszerzenie.sis.

17 WA NE: Nale y instalowaæ tylko oprogramowanie ze ¼róde³, zapewniaj±cych odpowiednie zabezpieczenie antywirusowe i zabezpieczenie przed innymi szkodliwymi programami. Usuwanie programu PC Suite z komputera Odinstalowanie programu PC Suite powoduje usuniêcie wszystkich plików i folderów, które zosta³y dodane przez program instalacyjny PC Suite. Nie s± usuwane kopie zapasowe, pliki zarchiwizowane oraz dane synchronizacji. Dlatego po ponownej instalacji programu PC Suite mo na wykonaæ kopiê zapasow±, operacjê przywracania oraz synchronizacjê przy wykorzystaniu tych samych ustawieñ, co poprzednio. Uwaga: Je eli pliki kopii zapasowych, synchronizacji i inne informacje dotycz±ce telefonów maj± tak e zostaæ usuniête, nale y to zrobiæ przed usuniêciem programu PC Suite. Wiêcej informacji znajduje siê w sekcji Wy wietlanie i usuwanie szczegó³ów dotycz±cych urz±dzenia Nokia 6600 pomocy elektronicznej. Aby usun±æ program PC Suite, wykonaj nastêpuj±ce kroki: 1 W systemie Windows kliknij przycisk Start, wybierz Ustawienia, a nastêpnie kliknij opcjê Panel sterowania. 2 Kliknij dwukrotnie ikonê Dodaj/Usuñ programy. 3 Z listy zainstalowanych programów wybierz PC Suite dla Nokia Kliknij przycisk Dodaj/Usuñ. Zostanie wy wietlone potwierdzaj±ce okno dialogowe. 4 Po potwierdzeniu zamiaru usuniêcia programu PC Suite z komputera, program odinstalowuj±cy usunie pliki programowe, a nastêpnie wy wietli informacjê o konieczno ci ponownego uruchomienia komputera w celu zakoñczenia procesu odinstalowania. Po ponownym uruchomieniu komputera program dezinstalacyjny ukoñczy usuniêcie pakietu PC Suite z komputera. Uwaga: Deinstalacja programu PC Suite nie oznacza usuniêcia modu³u Nokia Connectivity SDK. Modu³ Nokia Connectivity SDK mo na usun±æ z komputera za pomoc± aplikacji Dodaj/Usuñ programy na panelu sterowania systemu Windows. PC Suite dla Nokia

18 PC Suite dla Nokia 6600 Program odistalowuj±cy pozostawi w komputerze niektóre pliki, zawieraj±ce informacje o urz±dzeniach Nokia, które by³y pod³±czone do komputera. Je eli zdecydujesz siê na ponowne zainstalowanie programu PC Suite, bêdziesz móg³ go u ywaæ w taki sam sposób, jak wcze niej. Wa ne uwagi dotycz±ce bezpieczeñstwa Wszystkie instrukcje dotycz±ce bezpieczeñstwa korzystania z komputera lub telefonu maj± tak e zastosowanie w przypadku, gdy ten produkt jest u ywany w po³±czeniu z telefonem. Nie nale y zapominaæ o sporz±dzaniu kopii zapasowych wszystkich wa nych danych, aby siê zabezpieczyæ przed ewentualnym ich uszkodzeniem lub przypadkow± modyfikacj±. Wi±zki promieni podczerwonych nie nale y kierowaæ w stronê oczu ani urz±dzeñ korzystaj±cych z podczerwieni. Urz±dzenia tego typu s± urz±dzeniami laserowymi klasy 1 (Class 1). Korzystanie z urz±dzeñ Bluetooth nie zawsze jest dozwolone. Sprawd¼ to w lokalnie obowi±zuj±cych przepisach. Instaluj jedynie oprogramowanie, które otrzyma³e z legalnych ¼róde³, i tylko takie, które ma odpowiednie zabezpieczenia przed wirusami i innymi "z³o liwymi" programami. 15

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Instrukcja w formie elektronicznej wydana zosta³a zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie "Zasady i warunki korzystania zinstrukcji obs³ugi produktów firmy

Bardziej szczegółowo

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite

Issue 1 WWW.N-GAGE.COM. 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Issue 1 WWW.N-GAGE.COM 9356436 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1

Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 Udostępnianie online 2.0 Nokia N76-1 BRAK GWARANCJI Dostarczone wraz z urz±dzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mog³y zostaæ opracowane przez osoby lub firmy niepowi±zane z firm± Nokia i mog± byæ

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243029 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Podrêcznik drukowania Uwagi prawne Copyright C Nokia 2005. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MODEM SETUP for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. INSTALOWANIE PROGRAMU MODEM SETUP FOR NOKIA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1

Sieć domowa szybki start. Nokia N93i-1 Sieć domowa szybki start Nokia N93i-1 Sieæ domowa szybki start Wydanie 2, PL, 9200203 Wprowadzenie Dziêki architekturze UPnP oraz bezprzewodowym sieciom lokalnym (WLAN) mo na utworzyæ domow± sieæ kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi

S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi S³uchawka samochodowa firmy Nokia Instrukcja instalacji Instrukcja obs³ugi HSU-4 CUW-3 9232831 Wydanie 2. 2004-2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1

SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1 SZYBKI PRZEWODNIK PO PROGRAMIE OPCJE MODEMU TELEFONU NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone 9354495 Issue 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 1 2. INSTALACJA PROGRAMU OPCJE MODEMU DLA

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEWODNIK PO NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1 I

SZYBKI PRZEWODNIK PO NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Issue 1 I SZYBKI PRZEWODNIK PO NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone 9356514 Issue 1 I Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. INSTALACJA NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W Adapter AD-47W umo liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy

2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Naci nij i mów 1.5 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PODRĘCZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA KAMERY OBSERWACYJNEJ NOKIA Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone Data: 28.11.03, wersja 1.0 Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9216562 Wydanie 1. PL 1 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi

Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi Nokia Internet Modem Instrukcja obs³ugi 9214078 Wydanie 1. PL 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories s± znakami towarowymi lub zastrze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Podstawki do wideokonferencji Nokia PT-8 (do telefonu Nokia 6630) 9234167 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt PT-8

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126

POLSKI Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel zasilaj±cy do transmisji danych Nokia CA-126 Kabel ten s³u y do przesy³ania i synchronizacji danych miêdzy kompatybilnym komputerem i urz±dzeniem Nokia. Mo na go jednocze nie u ywaæ do ³adowania

Bardziej szczegółowo

Nokia Music Pack 9245925/2

Nokia Music Pack 9245925/2 Nokia Music Pack 9245925/2 Przekre lony symbol pojemnika na mieci oznacza, ze na terenie Unii Europejskiej po zakoñczeniu u ytkowania produktu nale y siê go pozbyæ w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243046 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243046 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Instrukcja obs³ugi programu Zip Manager Przejd¼

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1

Kreator ustawień 3.0. Wydanie 1 Kreator ustawień 3.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

9233517 Wydanie 2 PL. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

9233517 Wydanie 2 PL. Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. 9233517 Wydanie 2 PL Klient VPN Instrukcja obs³ugi 9233517 Wydanie 2 Copyright C 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii

Bardziej szczegółowo

Klient VPN Instrukcja obs³ugi. 9235971 Wydanie 1

Klient VPN Instrukcja obs³ugi. 9235971 Wydanie 1 Klient VPN Instrukcja obs³ugi 9235971 Wydanie 1 Copyright 2004 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci lub ca³o ci tego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1

Nadajnik FM Nokia CA-300 9203671/1 Nadajnik FM Nokia CA-300 6 3 5 7 9203671/1 DEKLARACJA ZGODNO CI Niniejszym NOKIA CORPORATION o wiadcza, e produkt CA-119 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi postanowieniami

Bardziej szczegółowo

PC Suite for Nokia 8210

PC Suite for Nokia 8210 PC Suite for Nokia 8210 Podrêcznik instalacji Polski The contents of this document are copyright Nokia Mobile Phones 1999. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236247 Wydanie 2 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236247 Wydanie 2 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia Nokia 9300 Konfigurowanie ustawieñ po³±czenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251778/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251778/1 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HS-38W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach dyrektywy 1999/5/WE.

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów

Naci nij i mów. Definiowanie tryb dostêpu do us³ugi naci nij i mów. Naci nij i mów Naciśnij i mów 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi i N77 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU. Nokia PC Suite 6.86

INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU. Nokia PC Suite 6.86 INSTRUKCJA OBSŁUGI PAKIETU Nokia PC Suite 6.86 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 1.1 Aplikacje pakietu Nokia PC Suite...1 1.2 Wymagania...2 1.3 Więcej informacji...4 2. Instalowanie pakietu Nokia PC Suite...6

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA PD-1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/825028

Twoja instrukcja użytkownika NOKIA PD-1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/825028 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1

Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5. 9311073 Wydanie 1 Instrukcja obs³ugi Przegl±darki zdjêæ Nokia SU-5 9311073 Wydanie 1 DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e urz±dzenie SU-5 spe³nia wszystkie wymogi ujête w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc

Windows 7 PL. Pierwsza pomoc Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika

bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika bla bla Synchronizacja danych z usługą OX Drive podręcznik użytkownika Synchronizacja danych z usługą OX Drive Synchronizacja danych z usługą OX Drive: podręcznik użytkownika data wydania piątek, 24. październik

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania.

Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania. Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Cyfrowy aparat fotograficzny Podrêcznik oprogramowania Przeczytaj ten podrêcznik przed instalacjà oprogramowania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Symfonia Środki Trwałe

Symfonia Środki Trwałe Symfonia Środki Trwałe Zakładanie nowej firmy Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo