Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach 2009-2012"

Transkrypt

1 BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach

2 Wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim w latach ANALIZA PORÓWNAWCZA NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW TORUŃ, 2014 ROK

3 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul. Słowackiego Toruń Skład i druk: Białystok, , Nakład: 600 egzemplarzy Egzemplarz bezpłatny ISBN: Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości lub części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.) wymaga pisemnej zgody Wydawcy. Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet i Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane na podstawie następujących danych: Sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009, 2010, 2011, 2012 Sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie za rok 2009, 2010, 2011, 2012 Dane GUS, Bank Danych Lokalnych za rok 2009, 2010, 2011, 2012

4 Spis treści Wstęp Województwo na tle innych województw w ujęciu terytorialnym i ludnościowym Natężenie korzystania z pomocy społecznej Natężenie korzystania z pomocy społecznej w kraju Natężenie korzystania z pomocy społecznej w województwie Charakterystyka klientów pomocy społecznej Klienci pomocy społecznej z miast i obszarów wiejskich Typy rodzin objętych pomocą społeczną w kraju Środki finansowe przeznaczone na środowiskową pomoc społeczną na zadania własne Wybrane powody korzystania z pomocy społecznej Ubóstwo Bezrobocie Niepełnosprawność Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego Kadra pomocy społecznej Pracownicy ośrodków pomocy społecznej w kraju w latach Pracownicy ośrodków pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane formy pomocy świadczone przez instytucje pomocy społecznej Praca socjalna Asystentura rodziny Poradnictwo specjalistyczne Usługi opiekuńcze Kierowanie do domów pomocy społecznej Infrastruktura pomocy społecznej Domy pomocy społecznej Dzienne domy pomocy

5 7.3 Środowiskowe domy samopomocy Ośrodki interwencji kryzysowej Schroniska i noclegownie dla osób bezdomnych Punkty konsultacyjne Mieszkania chronione WNIOSKI KOŃCOWE REKOMENDACJE

6 Wstęp Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizuje m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach tych zadań do obowiązków ROPS należy m.in. prowadzenie analiz oraz monitorowanie sytuacji w pomocy społecznej w naszym województwie. Niniejsze opracowanie zawiera wybrane elementy pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim na tle innych województw w latach celem przedstawienia zmian zachodzących na przestrzeni tych czterech lat. Materiał składa się z siedmiu rozdziałów, zawierających dane na temat natężenia korzystania z pomocy społecznej, charakterystyki klientów pomocy społecznej, środków finansowych przeznaczonych na środowiskową pomoc społeczną, w ybranych powodów korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, kadry pomocy społecznej, wybranych form pomocy świadczonych przez instytucje pomocy, a także infrastruktury pomocy społecznej. Najistotniejszym walorem tego opracowania jest prezentacja danych na tle innych regionów. W ten sposób stworzona została możliwość do porównania niektórych aspektów funkcjonowania systemu pomocy społecznej w poszczególnych województwach. Tego rodzaju opracowania analityczne są niezbędne do wytyczania kierunków regionalnej polityki społecznej oraz planowania działań pomocowych w takim zakresie, w jakim zdiagnozowano największe zapotrzebowanie i najmniejszą skalę realizowanych usług. Przedstawione informacje zostały oparte na danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata , sprawozdania z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za lata r ok oraz GUS pochodzących z Banku Danych Lokalnych za lata

7 Województwo na tle innych województw w ujęciu terytorialnym i ludnościowym Pod względem terytorialnym w naszym kraju największym z województw jest ( km 2 ), po nim wielkopolsk ie ( km 2 ) i lubelskie ( km 2 ). Województwo jest dziesiąte z kolei pod względem powierzchni. Biorąc pod uwagę liczbę ludności najwięcej mieszkańców występuje w województwach: mazowieckim (5,3 mln) oraz śląskim (4,6 mln). Podobnie jak pod względem wielkości terytorium, tak również biorąc pod uwagę liczbę ludności nasze województwo plasuje się na 10 miejscu w kraju. W tabeli 2 zaprezentowany został wykaz województw naszego kraju obrazujący podział terytorialny (liczbę powiatów i gmin, w tym miejskich, wiejskich i miejsko wiejskich, w poszczególnych województwach). Tabela 1. Gęstość zaludnienia w podziale na miasto i wieś Wyszczególnienie wieś Gęstość zaludnienia miasto POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie Źródło: dane BDL GUS za 2012 rok 6

8 W przypadku gęstości zaludnienia można wskazać, iż najgęściej zaludnione jest województwo śląskie (374 osoby na km 2 ) i (221 osób na km 2 ). Kujawsko-pomorskie zajmuje 8 miejsce w tej kategorii, z zaludnieniem 117 osób na k m 2. Wyróżniająca cecha wyłania się z analizy danych dotyczących gęstości zaludnienia w podziale na miasto i wieś. W przypadku terenów miejskich województwo osiągnęło w 2012 roku wartość osoby na 1 km², co znacznie przekracza średnią wartość dla kraju (1 082) oraz sytuuje nasze województwo na drugiej pozycji zaraz po województwie mazowieckim (z gęstością zaludnienia w miastach na poziomie osób na 1 km²). Tabela 2. Wykaz województw w ujęciu terytorialnym Województwo Powierzchnia w km² Ludność Gęstość zaludnienia na km² Liczba powiatów Liczba gmin ogółem miejskie wiejskie miejskowiejskie POLSKA kujawsko- -pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie warmińsko- -mazurskie Źródło: dane GUS Powierzchnia i ludności w przekroju terytorialnym w 2013 r

9 1. Natężenie korzystania z pomocy społecznej 1.1. Natężenie korzystania z pomocy społecznej w kraju W kraju w 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały ogółem rodziny, w tym osób w tych rodzinach. W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek o blisko 5% liczby rodzin korzystających ze świadczeń (tj. o ponad 60 tys. rodzin) oraz spadek liczby osób w tych rodzinach o ponad 6% (tj. o ponad 207 tys. osób). Przyglądając się zmianom zachodząc ym na przestrzeni lat w natężeniu korzystania z pomocy społecznej można zauważyć, iż: w 2010 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, w 4 województwach nastąpił spadek liczby rodzin (lubuskim spadek o 2,9%; dolnośląskim spadek o 1,5%; lubelskim spadek o 1,3%; warmińsko-mazurskim spadek o 0,5%), a liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej zmniejszyła się w 11 województwach (największy spadek odnotowano w województwie lubuskim o 8,6%, a najniższy w opolskim o 0,9%); w 2011 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, we wszystkich 16 województwach spadła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, jak i osób w tych rodzinach (największy spadek zarówno w przypadku liczby rodzin, jak i osób w rodzinach dotyczył województwa opolskiego odpowiednio o 6,9% i 9,4% w porównaniu z rokiem 2010, a najniższy spadek liczby rodzin odnotowano w województwach pomorskim i zachodniopomorskim o 1,0%, w przypadku liczby osób w rodzinach w zachodniopomorskim o 1,6%); w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 we wszystkich 16 województwach odnotowano spadek zarówno liczby rodzin korzystających ze świadczeń, jak i osób w tych rodzinach (liczba rodzin i osób w rodzinie uległa największemu spadkowi w województwie zachodniopomorskim odpowiednio o 7,9% i 10,9% w porównaniu z rokiem 2011, a najmniejszy spadek w obu przypadkach odnotowano w kujawsko-pomorskim o 1,2% i 2,2%). 8

10 Tabela 3. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w latach Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) Województwo Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata

11 Wykres 1. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych województwach w roku 2009 i 2012 lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2009 i 2012 Porównując rok 2009 z rokiem 2012 można stwierdzić, iż we wszystkich 16 województwach spadła zarówno liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej, jak i osób w tych rodzinach. Jeśli dokonamy analizy wielkości spadku liczby rodzin klientów pomocy społecznej można wskazać, iż zestawiając dane z lat 2009 i 2012, najwyższy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 15%), dolnośląskim (o 14%) i lubelskim (o 10%). W najmniejszym stopniu liczba rodzin objętych pomocą społeczną spadła w województwie podlaskim (o 2,8%). W województwie kujawsko-pomorskim odnotowany został spadek na poziomie 2,9% (druga najniższa wartość spadku). Średnia dla kraju w tym zakresie wynosiła 7% spadek. Pod względem liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej największy spadek został odnotowany również w województwie lubuskim (o 24%) i dolnośląskim (o 22%). W najmniejszym zakresie zmniejszeniu uległa liczba osób w rodzinach klientów ops w województwach: kujawsko-pomorskim i podlaskim (o 9%). Dane ilustruje poniższa tabela. Tabela 4. Liczba rodzin ogółem objętych pomocą społeczną oraz osób w tych rodzinach (porównanie roku 2012 z rokiem 2009) Spadek w latach w % Województwo Liczby rodzin objętych pomocą społeczną Liczby osób w tych rodzinach POLSKA 7,0 13,0 14,0 21,7 2,9 9,4 lubelskie 10,0 12,7 lubuskie 14,7 24,1 łódzkie 6,7 11,4 10

12 Województwo Spadek w latach w % Liczby rodzin objętych pomocą społeczną Liczby osób w tych rodzinach 7,0 10,6 8,8 13,5 opolskie 9,7 18,1 7,7 12,4 podlaskie 2,8 9,4 pomorskie 4,3 9,6 śląskie 4,3 14,0 4,7 13,5 4,4 11,3 6,3 12,5 4,9 11,5 Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2009 i

13 Mapa 1. Procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców danego województwa w 2009 roku, a także liczba osób w tych rodzinach przypadająca na 10 tys. mieszkańców poniżej 10% osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców (7 województw) od 10% i więcej osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców (9 województw) W nawiasie podano liczbę osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przypadającą na 10 tys. mieszkańców w 2009 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009 oraz BDL GUS W 2009 roku procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców danego województwa wahał się od 7% do 16%. Najmniej korzystnie prezentowała się sytuacja na ścianie północnej i wschodniej kraju w każdym z województw procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w ogóle mieszkańców wynosił 10% i więcej. Łącznie tego rodzaju województw (z największym natężeniem korzystania z pomocy społecznej, tj. 10% i więcej) było 9. Biorąc pod uwagę liczbę osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej przypadającą na 10 tys. mieszkańców można wskazać, iż największa war tość wskaźnika występowała w województwie warmińsko-mazurskim, następnie w podkarpackim i świętokrzyskim. Szczegóły prezentuje mapa 1. 12

14 Mapa 2. Procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców danego województwa w 2012 roku, a także liczba osób w tych rodzinach przypadająca na 10 tys. mieszkańców poniżej 10% osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców (9 województw) od 10% i więcej osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców (7 województw) W nawiasie podano liczbę osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przypadającą na 10 tys. mieszkańców w 2012 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012 oraz BDL GUS Procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców danego województwa w 2012 roku wahał się pomiędzy 6% a 14%. Najmniej korzystnie sytuacja przedstawiała się na ścianie wschodniej naszego kraju, gdzie w każdym z województw procentowy udział osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców wynosił 10% i więcej. Łącznie odnotowano 7 województw, w których występowało największe natężenie korzystania z pomocy społecznej. Rozpatrując zróżnicowanie regionalne w zakresie udziału liczby osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2012 roku na 10 tys. mieszkańców danego regionu można zauważyć, iż najwięcej osób korzystających ze świadczeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, na drugim miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i w trzeciej kolejności w województwie podkarpackim. Szczegóły prezentuje mapa 2. Analizując dane pod względem natężenia korzystania z pomocy społecznej można zauważyć, iż na przestrzeni lat natężenie korzystania z pomocy społecznej zmniejszyło się we wszystkich województwach w kraju. 13

15 1.2. Natężenie korzystania z pomocy społecznej w województwie Mapa 3. Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przypadająca na tysiąc mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009 oraz BDL GUS 14

16 Mapa 4. Liczba osób w rodzinach korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przypadająca na tysiąc mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2012 oraz BDL GUS Porównując dane za rok 2009 i 2012, warto zwrócić uwagę jak zmieniała się sytuacja natężenia korzystania z pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim. Liczba gmin, w których odnotowano najniższy wskaźnik natężenia (do 100 kor zystających na 1000 mieszk ańców), wzrosła o ponad 100% 15

17 16 (z 11 do 23 gmin). O blisko 50% (z 11 do 6 gmin) spadła jednocześnie liczba gmin, w których występowało największe natężenie korzystających z pomocy społecznej (powyżej 300 osób na 1000 mieszkańców). Najkorzystniejsza sytuacja w tym zakresie występuje w największych miastach regionu, tj. w Bydgoszczy i Toruniu. Uwzględniając 10 gmin, w których odnotowano najmniejszą liczbę osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców w okresie corocznie plasowały się 4 gminy: Bydgoszcz, Toruń, Białe Błota, Osielsko. Na przestrzeni lat zwiększała się liczba gmin o najniższej liczbie korzystających z pomocy społecznej (tj. do 100 korzystających na mieszkańców): w 2009 roku 11 gmin (najniższa wartość w Toruniu: 54 osoby); w 2010 roku 16 gmin (najniższa wartość w Bydgoszczy: 53 osoby); w 2011 roku 20 gmin (najniższa wartość w gminie Białe Błota: 50 osób); w 2012 roku 23 gminy (najniższa wartość w gminie Białe Błota: 48 osób). Najmniej korzystnie pod względem natężenia korzystania z pomocy społecznej prezentują się gminy położone na ścianie wschodniej nasz ego województwa. Wśród 10 gmin, w których odnotowano największą liczbę osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców, w latach corocznie plasowało się 6 gmin: Bobrowniki Radziejów (gmina wiejska) Radzyń Chełmiński Rogowo (powiat rypiński) Rypin (gmina wiejska) Wielgie. Analizując wskaźnik liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców można wskazać, iż w latach systematycznie malała liczba gmin osiągających najwyższe wartości wskaźnika, tj. ponad 300 osób na mieszkańców: w 2009 roku 11 gmin; w 2010 roku 7 gmin; w gmin; w gmin. W województwie kujawsko-pomorskim w 2012 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało rodzin, w tym osób w tych rodzinach. W porównaniu do roku 2011 nastąpił spadek o ponad 1,2% rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (tj. o ponad rodzin) oraz spadek liczby osób w tych rodzinach o blisko 2,2% (tj. o ponad osób w tych rodzinach).

18 2. Charakterystyka klientów pomocy społecznej 2.1. Klienci pomocy społecznej z miast i obszarów wiejskich Poniższe tabele prezentują szczegółowe dane za lata dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, z uwzględnieniem obszarów miast i wsi oraz osób w tych rodzinach. Tabela 5. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano w 2009 roku świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych Województwo Liczba rodzin ogółem Wieś Miasto Liczba osób w rodzinach POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za rok

19 Tabela 6. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano w 2010 roku świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych Województwo Liczba rodzin ogółem Wieś Miasto Liczba osób w rodzinach POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2010 Tabela 7. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano w 2011 roku świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych Województwo Liczba rodzin ogółem Wieś Miasto Liczba osób w rodzinach POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie

20 Województwo Liczba rodzin ogółem Wieś Miasto Liczba osób w rodzinach podlaskie pomorskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za rok 2011 Tabela 8. Liczba rodzin i osób w rodzinach, którym przyznano w 2012 roku świadczenia w ramach zadań zleconych i zadań własnych Województwo Liczba rodzin ogółem Wieś Miasto Liczba osób w rodzinach POLSKA lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za rok

21 Aspektem poddanym analizie była struktura rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem miejsca zamieszkania (miasto/wieś). Na przestrzeni lat nie występowały znaczne różnice w udziale rodzin z obszarów wiejskich w ogólnej liczbie rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Najmniejszy odsetek rodzin na wsi odnotowano w województwie śląskim (ponad 19% ogółu), a największy (ok. 67% ogółu) w województwie podkarpackim. Województwo znajduje się w najliczniejszej grupie 9 województw, w których odsetek rodzin na wsi waha się w przedziale 40-50% ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej. W 4 województwach odsetek ten był wyższy (w małopolskim 54%, świętokrzyskim 58%, lubelskim 60% i podkarpackim 67%). Z kolei w trzech województwach odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej zamieszkujących na terenach wiejskich wyniósł od 19 do 36% (śląskie, i łódzkie). Tabela 9. Procentowy udział rodzin na wsi wśród ogółu rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej % udział liczby rodzin na wsi wśród ogółu rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Wyszczególnienie POLSKA 44,1 44,1 43,9 44,3 33,0 33,1 33,1 33,5 44,8 43,8 44,7 44,5 lubelskie 59,5 59,9 59,5 60,3 lubuskie 42,9 44,0 44,4 43,9 łódzkie 35,9 35,6 35,6 35,2 52,7 53,6 53,4 53,9 42,1 42,2 42,4 42,9 opolskie 46,3 46,8 46,5 46,0 67,2 65,5 66,9 67,1 podlaskie 42,7 42,6 41,2 41,7 pomorskie 44,6 45,0 44,5 45,8 śląskie 19,3 19,5 19,0 19,3 55,6 58,3 58,2 57,9 49,8 50,0 49,6 50,2 45,4 45,2 44,4 43,7 42,1 41,0 40,7 40,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata

22 Wykres 2. Liczba rodzin na wsi korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w poszczególnych województwach w roku 2009 i 2012 lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata 2009 i 2012 Porównując rok 2009 i 2012 pod względem liczb y rodzin z obszarów wiejskich objętych pomocą społeczną można stwierdzić, iż we wszystkich województwach nastąpił jej spadek (najmniejszy w województwie świętokrzyskim o 0,7%, największy zaś w województwie dolnośląskim o 12,9%). Procentowy udział liczby rodzin mieszkających na wsi do ogółu rodzin klientów pomocy społecznej zmalał o 3,7% Typy rodzin objętych pomocą społeczną w kraju Biorąc pod uwagę typy rodzin objętych pomocą społeczną w okresie można zauważyć następujące zmiany: we wszystkich województwach nastąpił spadek liczby rodzin z dziećmi objętych pomocą społeczną (w 12 województwach, w tym w kujawsko-pomorskim, spadek ten na przestrzeni lat był systematyczny); Porównując rok 2009 z rokiem 2012, można zauważyć, iż liczba rodzin z dziećmi wśród rodzin objętych pomocą społeczną w największym stopniu spadła w województwie opolskim o 28,5%, najmniejszy spadek dot yczył województwa śląskiego 4,3% (w województwie kujawsko- -pomorskim o 10,4%); we wszystkich 16 województwach w latach systematycznie malała liczba rodzin wielodzietnych (z 3 i więcej dzieci) wśród ogółu rodzin objętych pomocą społeczną; Porównując rok 2009 z rokiem 2012 można zauważyć, iż liczba r odzin wielodzietnych wśród rodzin korzystających z pomocy społecznej spadła najbardziej w województwie świętokrzyskim o 30,4%, w najmniejszy sposób w województwie śląskim o 9,9% (w województwie kujawsko- -pomorskim o 20,9%); we wszystkich 16 województwach w okresie nastąpił syst ematyczny spadek liczby rodzin niepełnych wśród korzystających z pomocy społecznej; 21

23 Porównując rok 2009 z rokiem 2012 największy spadek liczby rodzin niepełnych objętych pomocą społeczną wystąpił w województwie opolskim (o 36,6%), najmniejszy w województwie kujawsko- -pomorskim (o 13,1%); we wszystkich województwach na przestrzeni lat nastąpił spadek liczby rodzin emerytów i rencistów w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną (w 15 województwach, w tym w kujawsko-pomorskim, odnotowano systematyczny spadek); Porównując rok 2009 z rokiem 2012, liczba r odzin emerytów i rencistów wśród ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej spadła najbardziej w województwie warmińsko-mazurskim o 30,4%, w najmniejszym stopniu w województwie opolskim o 13,6% (w województwie kujawsko- -pomorskim spadek o 25,7%). Tabela 10. Rodziny z dziećmi w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w latach WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin z dziećmi w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej POLSKA ,9 42, ,8 34, ,5 46,8 lubelskie ,2 48,1 lubuskie ,1 41,7 łódzkie ,8 37, ,0 39, ,4 41,8 opolskie ,6 34, ,3 52,3 podlaskie ,8 47,1 pomorskie ,4 43,2 śląskie ,1 40, ,2 46, ,7 43, ,7 45, ,8 36,5 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata

24 Tabela 11. Rodziny wielodzietne w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w latach WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin wielodzietnych w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej POLSKA ,0 12, ,0 9, ,7 12,1 lubelskie ,4 15,5 lubuskie ,9 11,3 łódzkie ,9 9, ,4 15, ,2 13,6 opolskie ,2 10, ,4 17,5 podlaskie ,8 16,1 pomorskie ,4 14,7 śląskie ,5 11, ,5 12, ,2 11, ,8 13, ,3 9,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata Tabela 12. Rodziny niepełne w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w latach WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin niepełnych w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej POLSKA ,4 13, ,0 14, ,6 14,9 lubelskie ,7 11,9 lubuskie ,0 15,3 23

25 WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin niepełnych w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej łódzkie ,3 12, ,2 10, ,9 12,5 opolskie ,4 12, ,2 9,3 podlaskie ,7 14,2 pomorskie ,0 13,1 śląskie ,1 15, ,4 11, ,1 14, ,6 13, ,3 14,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata Tabela 13. Rodziny emerytów i rencistów w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w latach WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin emerytów i rencistów w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej POLSKA ,6 17, ,2 16, ,6 15,1 lubelskie ,5 20,0 lubuskie ,8 16,0 łódzkie ,0 15, ,7 21, ,7 17,3 opolskie ,9 22, ,6 21,1 24

26 WOJEWÓDZTWO Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej % udział rodzin emerytów i rencistów w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznej podlaskie ,8 13,6 pomorskie ,1 17,0 śląskie ,0 16, ,7 18, ,4 14, ,3 20, ,4 15,1 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata Analizując udział procentowy poszczególnych typów rodzin wśród ogółu rodzin korzystających z pomocy społecznej w 2012 roku można zauważyć, iż: rodziny z dziećmi wśród rodzin objętych pomocą społeczną występowały najczęściej w województwie podkarpackim (52,3% ogółu), najrzadziej w województwie dolnośląskim i opolskim (34,5%); w województwie kujawsko-pomorskim rodziny z dziećmi stanowiły 46,8% ogółu korzystających z pomocy społecznej (4-te województwo pod względem największego odsetka rodzin z dziećmi); największy udział rodzin wielodzietnych (z 3 i więcej dzieci) w ogóle rodzin objętych pomocą społeczną odnotowano w województwie podkarpackim (17,5%), a najmniejszy w łódzkim (9,2%); w województwie kujawsko-pomorskim udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej stanowił 12,1% (środkowe 8 miejsc e ex aequo z województwem świętokrzyskim); rodziny niepełne stanowiły największy odsetek wśród ogółu rodzin objętych pomocą społeczną w województwie śląskim (15,7%), a najniższy w podkarpackim (9,3%); w województwie kujawsko-pomorskim rodziny niepełne to 14,9% rodzin korzystających z pomocy społecznej (3-cie województwo pod względem największego odsetka rodzin niepełnych); rodziny emerytów i rencistów w grupie rodzin objętych pomocą społeczną w największym stopniu występują w województwie opolskim (22,4% ogółu r odzin), w najmniejszym zaś w województwie podlaskim (13,6%); w województwie kujawsko-pomorskim udział rodzin emerytów i rencistów stanowi 15,1% ogółu rodzin objętych pomocą społeczną (3-cie województwo pod względem najmniejszego udziału tego typu rodzin w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej). Poniższe wykresy obrazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat pod względem liczebności rodzin korzystających z pomocy społecznej (ze względu na zaokrąglenia, dane prezentowane na wykresach mogą się nie sumować do 100%). 25

27 Wykres 3. Typy rodzin 2 korzystających z pomocy społecznej w 2009 roku (wyrażone w procentach) śląskie pomorskie podlaskie opolskie łódzkie lubuskie lubelskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009 Wykres 4. Typy rodzin 2 korzystających z pomocy społecznej w 2010 roku (wyrażone w procentach) śląskie pomorskie podlaskie opolskie łódzkie lubuskie lubelskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok Zgodnie z terminologią obowiązującą w sprawozdaniu MPiPS-03 wyróżniona została kategoria: rodziny 1-osobowe, w rozumieniu 1-osobowych gospodarstw domowych. 26

28 Wykres 5. Typy rodzin 2 korzystających z pomocy społecznej w 2011 roku (wyrażone w procentach) śląskie pomorskie podlaskie opolskie łódzkie lubuskie lubelskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2011 Wykres 6. Typy rodzin 2 korzystających z pomocy społecznej w 2012 roku (wyrażone w procentach) śląskie pomorskie podlaskie opolskie łódzkie lubuskie lubelskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok

29 Analizując przedstawione powyżej dane dot. liczebności osób w rodzinie w latach można zauważyć następujące zmiany: we wszystkich 16 województwach nastąpił wzrost liczby rodzin 1-osobowych (w tym w 12 województwach, również w województwie kujawsko-pomorskim, liczba ta wzrastała w sposób systematyczny) od 2 p.p. w województwie łódzkim do 9 p.p. w województwach opolskim i lubuskim (w województwie kujawsko-pomorskim był to wzrost na poziomie 6 p.p.); Wykres 7. Procentowy udział rodzin 1-osobowych w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej w roku 2009 i 2012 lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009 i 2012 liczba rodzin 2-osobowych wśród klientów pomocy społecznej utrzymywała się na mniej wię - cej równym poziomie (w 9 województwach porównując rok 2009 i 2012 można zauważyć, iż nie nastąpiła żadna zmiana % pod względem udziału rodzin 2-osobowych w populacji klientów ops); w pozostałych województwach udział ten wahał się od wzrostu o 2 p.p. w województwie łódzkim, o 1 p.p. w 2 województwach do spadku o 1 p.p. w 4 województwach (w tym w kujawsko-pomorskim); w przypadku rodzin 3-osobowych w 13 województwach nastąpił spadek ich udziału w ogólnej liczbie klientów pomocy społecznej (w granicach od 3 p.p. do 1 p.p., w województwie kujawsko-pomorskim o 1 p.p.); udział rodzin 4-osobowych i więcej zmalał we wszystkich 16 województwach (najbardziej, o 7 p.p. w województwie lubuskim, najmniej o 2 p.p. w województwach: mazowieckim i lubelskim; w województwie kujawsko-pomorskim odnotowany został spadek na poziomie 4 p.p.). 28

30 Wykres 8. Procentowy udział rodzin 4-osobowych i więcej w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy społecznej w roku 2009 i 2012 lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za rok 2009 i

31 3. Środki finansowe przeznaczone na środowiskową pomoc społeczną na zadania własne Zróżnicowanie regionalne w zakresie kwoty środków finansowych przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych w przeliczeniu na 1 rodzinę korzystającą z pomocy społecznej Poniższe zestawienie zostało opracowane przy uwzględnieniu środków na udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gmin zestawionych z liczbą rodzin korzystających z pomocy (sprawozdanie MPiPS-03, dział 2B, wiersz 1, kol. 4 i 5). Analizując kwoty środków przeznaczone na realizację zadań własnych w poszczególnych województwach w latach można stwierdzić następujące zmiany: Rok 2009 W województwie kujawsko-pomorskim średnio rocznie na jedną rodzinę korzystającą z pomocy wydano 1820 zł (wydatkowana w naszym województwie kwota była niższa o 3% od średniej dla całego kraju, która wynosiła 1874 zł); W pozostałych województwach wysokość przeznaczonych na ten cel środków kształtowała się (w przeliczeniu na 1 rodzinę) na poziomie od 1691 złot ych w województwie łódzkim do 2224 złotych w województwie opolskim; Poniżej średniej dla kraju znajdowało się 10 województw. Rok 2010 Średnio na jedną rodzinę objętą pomocą społeczną przeznaczono w województwie kujawsko- -pomorskim kwotę 2219 zł (kwota ta była niższa o 4,3% od średniej dla kraju, która kształtowała się na poziomie 2318 zł); W poszczególnych województwach kwota przyznana na realizację zadań własnych w przeliczeniu na 1 rodzinę wynosiła od 2090 w województwie lubelskim do 2566 w opolskim; Poniżej średniej krajowej uplasowało się 7 województw. Rok 2011 W województwie kujawsko-pomorskim na 1 rodzinę uzyskującą pomoc przypadała kwota 2335 zł (mniej o 3% od średniej krajowej wynoszącej 2405 zł); Nadal najniższą kwotę przeznaczono na ten cel w województwie lubelskim (2184 zł), a najwyższą w opolskim (2853 zł); Poniżej średniej krajowej nadal plasowało się 7 województw. Rok 2012 Średnio rocznie na jedną rodzinę korzystającą z pomocy społecznej w województwie kujawsko- -pomorskim wydano 2521 zł (udało przekroczyć się średnią krajową, która wynosiła 2520 zł); Najniższą kwotę przyznano w tym zakresie w województwie lubelskim i mazowieckim (2310 zł), a najwyższą niezmiennie w województwie opolskim (2931 zł); Poniżej średniej krajowej znalazło się 6 województw. Szczegółowe dane dla województw przedstawia poniższa tabela. 30

32 Tabela 14. Środki finansowe przeznaczone na świadczenia w ramach zadań własnych w przeliczeniu na jedną rodzinę korzystającą z pomocy społecznej Województwo Kwota za rok 2009 Kwota za rok 2010 Kwota za rok 2011 Kwota za rok 2012 Wzrost między rokiem 2009 a 2012 w % POLSKA , , ,5 lubelskie ,8 lubuskie ,6 łódzkie , , ,3 opolskie , ,0 podlaskie ,9 pomorskie ,5 śląskie , , , , ,9 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata Porównując rok 2009 z 2012 można zauważyć, iż wzrosła liczba województw przyznających środki w wysokości powyżej średniej krajowej (z 6 do 10), sytuacja ta dot yczy m.in. województwa kujawsko- -pomorskiego. Wzrost kwoty środków przeznaczonych na świadczenia w ramach zadań własnych gmin w przeliczeniu na jedną rodzinę korzystającą z pomocy na przestrzeni lat wyniósł w województwie kujawsko-pomorskim 38,5%. W pozostałych województwach wzrost ten wahał się w przedziale od 20,4% w województwie śląskim do 52,6% w województwie lubuskim (w przypadku średniej dla kraju wyniósł 34,5%). 31

33 4. Wybrane powody korzystania z pomocy społecznej 4.1. Ubóstwo Rok 2009 W województwie kujawsko-pomorskim na rodzin korzystających z pomocy społecznej 62% stanowiły rodziny, dla których powodem sięgania po tę pomoc było ubóstwo ( rodzin). W pozostałych województwach odsetek korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy zawierał się w przedziale od 46% w województwie wielkopolskim do 64% w województwie pomorskim (średnia dla kraju wynosiła 53%). Rok 2010 Rok 2010 w województwie kujawsko-pomorskim przyniósł ze sobą wzrost zarówno ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, jak i liczby rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa. Jednak ta tendencja wzrostowa nie przełożyła się na wzrost procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa w stosunku do ogólnej liczby rodzin, który wyniósł 61% jest to bardzo niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. W innych województwach odsetek rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa wahał się w granicach od 41% (województwo ) do 65% (pomorskie). Średnia dla kraju wynosiła 54%. W 10 województwach odsetek rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim, w 3 zmalał i w 3 utrzymał się na tym samym poziomie. Rok 2011 W województwie kujawsko-pomorskim odnotowujemy dalszy spadek procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w stosunku do ogólnej liczb y rodzin do 60%, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby rodzin, jak i liczby rodzin korzystających z pomocy z tytułu ubóstwa. W pozostałych województwach odsetek ten przybierał wartość, tak jak w roku poprzednim, od 41% (województwo ) do 65% (pomorsk ie). Średnia dla kraju wynosiła również 54%. W 8 województwach udział rodzin klientów pomocy społecznej z powodu ubóstwa wzrósł, w 4 zmalał i w 4 nie zmienił się. Rok 2012 Rok 2012 w województwie kujawsko-pomorskim przyniósł ze sobą, pomimo spadku ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa (o 4,3%). Wpłynęło to na zwiększenie procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa w stosunku do ogólnej liczby rodzin, który wyniósł 64%. W innych województwach udział rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa wynosił od 45% () do 69% (pomorskie). Średnia krajowa to 58%. 32

34 We wszystkich województwach nastąpił wzrost odsetka rodzin klientów pomocy społecznej objętych pomocą z powodu ubóstwa. Wykres 9. Procentowy udział rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w roku 2009 i 2012 POLSKA POLSKA lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata 2009 i 2012 Porównując rok 2009 z rokiem 2012 można zauważyć, iż w 15 województwach nastąpił wzrost procentowego udziału rodzin objętych pomocą społeczną z powodu ubóstwa w ogóle rodzin klientów pomocy społecznej (wyjątek stanowi województwo, gdzie odsetek ten spadł o 6 p.p.). W poszczególnych województwach odsetek ten wzrósł od 12 p.p. w województwie dolnośląskim do 2 p.p. w kujawsko-pomorskim. Szczegółowe dane dla poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela. 33

35 Tabela 15. Procentowy udział rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy Odsetek rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa % ogółu L-ba rodzin korzystających z pomocy społ. z powodu ubóstwa L-ba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem Odsetek rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa % ogółu L-ba rodzin korzystających z pomocy społ. z powodu ubóstwa L-ba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem Odsetek rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa % ogółu L-a rodzin korzystających z pomocy społ z powodu ubóstwa L-ba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem Odsetek rodzin korzystających z pomocy z powodu ubóstwa % ogółu L-a rodzin korzystających z pomocy społ. z powodu ubóstwa L-ba rodzin korzystających z pomocy społecznej ogółem Wyszczególnienie POLSKA kujawsko- -pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie opolskie podlaskie pomorskie śląskie warmińsko- -mazurskie Źródło: Sprawozdanie MPiPS-03 za lata

36 4.2. Bezrobocie Rok 2009 W województwie kujawsko-pomorskim na rodzin korzystających z pomocy społecznej 57% stanowiły rodziny, dla których powodem sięgania po tę pomoc było bezrobocie ( rodzin). Był to najwyższy odsetek w całym kraju. W pozostałych województwach odsetek korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy zawierał się w przedziale od 34% w województwie małopolskim do 52% w województwie warmińsko-mazurskim. Średnia dla kraju wynosiła 45%. Rok 2010 Rok 2010 przyniósł ze sobą wzrost w województwie kujawsko-pomorskim zarówno ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy, jak i wzrost liczby rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia. Ta tendencja wzrostowa przełożyła się również na wzrost procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy z powodu bezrobocia w stosunku do ogólnej liczby rodzin, który wyniósł 58% jest to jednak bardzo niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (o 1 p.p.). We wszystkich 16 województwach nastąpił wzrost procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższy odsetek odnotowano nadal w województwie kujawsko-pomorskim (58%) i warmińsko-mazurskim (57%), a najniższy w małopolskim (36%). Średnia krajowa to 48%. Rok 2011 W województwie kujawsko-pomorskim odnotowujemy dalszy wzrost procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w stosunku do ogólnej liczby rodzin do 59%, przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy oraz spadku liczby rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezrobocia w porównaniu do roku W 10 województwach wzrósł odsetek rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia, w 3 zmalał i w 3 pozostał bez zmian. Nadal najwyższą wartość przyjął ten wskaźnik w województwie kujawsko-pomorskim (59%) i warmińsko-mazurskim (57%), a najniższą w małopolskim (38%). Średnia dla kraju wynosiła 49%. Rok 2012 W 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim nastąpił kolejny wzrost odsetka rodzin objętych pomocą z powodu bezrobocia w odniesieniu do ogółu rodzin klientów pomocy społecznej do 62%. We wszystkich 16 województwach nastąpił wzrost procentowego udziału rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal najwyższy wskaźnik odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (62%) i warmińsko-mazurskim (60%), a najniższy w małopolskim (42%). Średnia krajowa to 53%. 35

37 Wykres 10. Procentowy udział rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie rodzin objętych pomocą społeczną w roku 2009 i 2012 POLSKA POLSKA lubelskie lubelskie lubuskie lubuskie łódzkie łódzkie opolskie opolskie podlaskie podlaskie pomorskie pomorskie śląskie śląskie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ze sprawozdania MPiPS-03 za lata 2009 i 2012 Zestawiając dane z roku 2009 i 2012 można stwierdzić, iż odsetek rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia wzrósł we wszystkich 16 województwach. Największy wzrost (o 11 p.p.) wystąpił w województwie podlaskim, najmniejszy zaś (o 5 p.p.) w kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim. Szczegółowe dane dla poszczególnych województw przedstawia poniższa tabela. 36

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2011 - analiza porównawcza na tle innych województw Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku

POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku POMOC SPOŁECZNA w 2012 roku Część raportu: Województwo Małopolskie 2013 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści 1. Wskaźniki ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W KWIETNIU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W LISTOPADZIE 2016 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu listopada 2016 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R.

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. WRZESIEŃ 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu września 2014 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011

POMOC SPOŁECZNA w 2010 roku. Część raportu: Województwo Małopolskie 2011 POMOC SPOŁECZNA w 21 roku Część raportu: Województwo Małopolskie 211 Kraków 211 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI: PODSUMOWANIE... 3

Bardziej szczegółowo

32,85% 23,52% 23,94% 23,85% 19,80% 18,51% 23,17% 23,92% 34,55% 23,45% 3,45% 0% 0,96% 0% 3,15% 1,42% 2,71% 0,45% 0,76% 1,58%

32,85% 23,52% 23,94% 23,85% 19,80% 18,51% 23,17% 23,92% 34,55% 23,45% 3,45% 0% 0,96% 0% 3,15% 1,42% 2,71% 0,45% 0,76% 1,58% Załącznik nr 1 do Strategii ORSG PL Pogłębiona analiza sytuacji gmin u wskiego w obszarze zasobów i stanu pomocy społecznej za 2014 rok Wskaźnik, którym przyznano świadczenie w ach społecznej Odsetek mieszkańców

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...]

Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 [...] 6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Spisy powszechne ludności są jedynym badaniem pełnym, którego wyniki pozwalają ustalić liczbę osób

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2018 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w czerwcu 2018 roku 2 wynosiła 3,7% tj. o 1,1

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICY SOCJALNI ANALIZA ILOŚCIOWA

PRACOWNICY SOCJALNI ANALIZA ILOŚCIOWA Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej PRACOWNICY SOCJALNI ANALIZA ILOŚCIOWA Szczecin 2012 Obserwatorium Integracji Społecznej, Projekt Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2016 r. omówienie danych

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2016 r. omówienie danych INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Warszawa, 2 czerwca 2017 r. Minimum egzystencji w układzie przestrzennym w 2016 r. omówienie danych Do szacunków minimum egzystencji

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej O P O L E ul. Głogowska 25C [Wpisz tekst] Samorząd Województwa Opolskiego REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPOLU Obserwatorium Integracji Społecznej 45 3 1 5 O P O L E ul. Głogowska 25C TEL. (77) 44 15 250; 44 16 495 FAX

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK Kraków 2018 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2017 Kraków 2018 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej obrazuje zasoby pomocy

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Urząd Statystyczny w Rzeszowie Angelika Koprowicz Rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku

Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Sytuacja na podlaskim rynku pracy w 2017 roku Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku, 18 września 2017 roku 1 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Szczecin 2019 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski w grudniu 2018 roku 2 wynosiła 3,5% tj. o 0,8 pkt proc.

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2012 r. Wprowadzenie Niniejsza informacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Potencjał demograficzny

Potencjał demograficzny Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku Szczecin 2017 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 22.07.2016 r. Notatka informacyjna Sportowe imprezy masowe 1 w 2015 roku Na podstawie informacji zebranych z urzędów miast i gmin, właściwych ze względu na miejsce przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Szczecin 2018 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2011/2012 Wstęp Podstawowym celem kształcenia językowego jest zdobycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się w języku obcym w mowie i piśmie. Odsetek osób uczących się języka obcego stale się zwiększa, co

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim

Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Dochody i wydatki sektora finansów publicznych w województwie podkarpackim Rzeszów, Październik 2013 I. DOCHODY 1 A: Podsektor centralny 1) obecnie województwo przekazuje dochód do sektora finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym.

Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. INSTYTUT PRACY I SPRAW SOCJALNYCH INSTITUTE OF LABOUR AND SOCIAL STUDIES Minimum egzystencji w układzie przestrzennym. Komentarz do danych za 2015 r. Warszawa, 25 lipca 2016 r. Wprowadzenie Do oszacowania

Bardziej szczegółowo

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r.

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. INFORMACJA SYGNALNA Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2017 r. 21.12.2018 r. W 2017 r. działało aktywnie 1209 jednostek

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach

Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach Logistyka - nauka Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie Charakterystyka przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce w latach 2007-2010 Pozytywnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28 PYSZNICA, 29-4-28 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PYSZNICY ZA ROK 28. Pomoc społeczna jest instytucją

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2013 Głównego Urzędu Statystycznego) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW według

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW. Województwo ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2016 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2017 r.) POWIERZCHNIA UŻYTKÓW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH INFORMACJE OGÓLNE (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICZE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WEDŁUG WOJEWÓDZTW użytki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej

wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0 100,0 100,0 W tym: 0-6 lat 7-14 lat lat lat lat lat lat 65 lat i więcej 1. Tabela przedstawia strukturę ludności Polski według wieku w 1998 roku (w odsetkach) Ludność w Odsetek ludności według Odsetek ludności według wieku wieku wieku ogółem W miastach Na wsi Ogółem: 100,0

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 213 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 212 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Warszawa, 19.08.2014 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-VII 2014 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-lipiec 2014 r. oddano do użytkowania 78769 mieszkań, tj. o 2,7% mniej w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r.

Żłobki i kluby dziecięce w 2013 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 3 maja 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w 213 r. W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1

Opracowanie przegotowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Związek Gmin Wiejskich RP 1 Analiza dotacji z budżetu państwa dla gmin na zadania zlecone w dziale Administracja publiczna rozdział Urzędy wojewódzkie Streszczenie: Niniejsza analiza jest odpowiedzią na sygnały z gmin wiejskich,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU

ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Wydział Badań i Analiz ANALIZA PORÓWNAWCZA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2012 ROKU TORUŃ lipiec 2013 Publikacja Analiza porównawcza

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PROGNOZA DEMOGRAFICZNA NA LATA 214-25 DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 214 25 dla województw (w podziale na część miejską

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy

Klasówka po gimnazjum biologia. Edycja 2006\2007. Raport zbiorczy Klasówka po gimnazjum biologia Edycja 2006\2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela. Podział liczby uczniów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MPiPS-05 WYBRANE INFORMACJE O PONADGMINNYCH ORAZ GMINNYCH DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ, ŚRODOWISKOWYCH DOMACH SAMOPOMOCY,

Bardziej szczegółowo

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw

Tab. 8.1. Zróżnicowanie podstawowych wskaźników rozwojowych w grupach miast w skali kraju i województw 8. Grażyna Korzeniak, Katarzyna Gorczyca, Policentryczność rozwoju systemu osadniczego z udziałem miast małych i średnich w kontekście procesów metropolizacji [w] Małe i średnie miasta w policentrycznym

Bardziej szczegółowo