ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY"

Transkrypt

1 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez Jerzego Marcinko Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, Kraków, posiadającego REGON: i NIP: , zwanym dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą Zamawiający zgodnie z wynikiem postępowania przetargowego nr. ustawy Prawa zamówień publicznych zleca, a Wykonawca zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego zobowiązuje się do wykonania zadania p.n.: Konserwacja zabytkowej kaplicy Matki BoŜej ŚnieŜnej w Bodzowie. 2. Zakres umowy obejmuje wykonanie konserwację obiektu o którym mowa w 1 ust.1 zgodnie z programem konserwatorskim uzgodnionym przez konserwatora zabytków nr KZ EW z dnia 27 czerwca 2013 roku, oraz projektem budowlanym remont budynku kaplicy wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną oraz budowa drenaŝu i zbiornika szczelinowego na działce nr 197, obr 5 Podgórze przy ul. Bodzowskiej w Krakowie 3. Szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy umowy określony jest w dokumentacji przetargowej, dokumentacji projektowej oraz programie prac konserwatorskich. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1, program konserwatorski stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z harmonogramem prac, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego / o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej umowy Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 1) Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu... 2) Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 5 grudnia 2013 roku. 2. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru robót w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego i przedłoŝenia wymaganej dokumentacji, która winna być złoŝona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w pkt 1 niniejszego paragrafu. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia ich rozpoczęcia. 3. W przypadku wykonania pełnego zakresu robót, których odbiór jest niemoŝliwy z powodu niedostarczenia dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego lub innych udokumentowanych przyczyn niezaleŝnych od Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy termin przedłoŝenia brakującej dokumentacji i termin odbioru robót. 4. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania. 5. Zamawiający dopuszcza moŝliwość dokonywania odbiorów przejściowych. 6. Przy odbiorach przejściowych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca wskaŝe prace zlecone Podwykonawcom do wykonania. str. 1

2 3 Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty według projektu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i uzgodnieniami branŝowymi, przy dołoŝeniu naleŝytej staranności Wykonawca za wykonanie pełnego zakresu robót otrzyma wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej..złotych brutto (słownie złotych: ) rozliczone na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym / zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT, wystawionej po protokolarnym odbiorze robót, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac do kaŝdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich naleŝnych im kwot za poprzednio odebrane i zapłacone prace oraz kopie faktur potwierdzone przez Podwykonawców za zgodność z oryginałem lub kopie dokonanych przelewów. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złoŝenia kompletnej faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione będą zwracane. 4. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za zakończony zakres prac określony w protokole odbioru. 6. Do czasu odbioru końcowego zadania i przekazania do eksploatacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy nie więcej niŝ 80% wartości umowy. 7. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest podatnikiem podatku VAT. 8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 10. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 11. Finansowanie zadania odbywać się będzie do wysokości środków zabezpieczonych w budŝecie Miasta Krakowa i w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu usług do wysokości środków przewidzianych na realizację przedmiotowej usługi. 12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia słuŝbom księgowym Zamawiającego prawidłowo wypełnionej Faktury VAT za wykonaną pracę sprawdzoną pod względem merytorycznym i formalnym w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2013 roku Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, za wyjątkiem gwarancji na zamontowane wyposaŝenie udzielonej przez producenta. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu udzielenia gwarancji jakości na roboty budowlane oraz dokumentów gwarancji jakości udzielonych przez producentów na wyposaŝenie w dniu końcowego odbioru robót budowlanych. str. 2

3 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe. 4. Zamawiający moŝe wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezaleŝnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 5. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej, faxem na numer, adres em:.. 2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w piśmie nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym wiąŝącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. 3) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole. 4) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego. 5) Wady nie usunięte w terminie, o którym mowa w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu i których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, w kolejnym wyznaczonym w piśmie terminie, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia osobom trzecim. Strony ustalają, Ŝe w takim przypadku Zamawiający obciąŝy Wykonawcę kosztami usunięcia tych wad. Faktura wystawiona przez Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej otrzymania Zamawiający ustanawia Wojciecha Boryczkę inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi 2. W przypadku nieobecności wyŝej wymienionej osoby, obowiązki inspektora nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez Z-cę Dyrektora ds. Utrzymania 3. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do bieŝącej koordynacji robót budowlanych Strony ustalają, Ŝe zapłacą kary umowne: 1) Zamawiający w przypadku: a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego, b) zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy - 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w 2 ust. 2 umowy. 2) Wykonawca w przypadku: a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego, b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w 2 ust. 1 pkt 2 umowy, c) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy 0,2% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. str. 3

4 3. Wykonawca wyraŝa zgodę by naliczone kary umowne były potrącane z naleŝności za wykonane prace W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach (art. 145 Prawa zamówień publicznych).w takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego za roboty juŝ wykonane. 2. Zamawiający moŝe takŝe odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy dłuŝszej niŝ 30 dni licząc od terminu określonego w 2 ust 1, w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 3. Zamawiający moŝe takŝe odstąpić od umowy w przypadku złoŝenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy, albo wydania nakazu zajęcia jego majątku w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 4. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza budowy. 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz uŝytkowników i właścicieli przyległej zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym: - funkcjonowanie lokali uŝytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, - wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 7. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas budowy. 8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. 9. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania Wykonawca przedłoŝy Zamawiającemu ostateczny wynik inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami. 10. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 11. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŝy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały słuŝące do wykonywania robót budowlano montaŝowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 12. Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność Wykonawcy. 13. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót takŝe w dniach wolnych od pracy w przypadku zaistnienia takiej konieczności na wniosek Zamawiającego. 14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 15. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 16. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: - zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, str. 4

5 - urządzi plac i zaplecze budowy w tym urządzone pomieszczenie biurowe dla nadzoru inwestorskiego, - utrzyma w naleŝytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, - sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, - zapewni obsługę budowy w zakresie przedmiotu zamówienia przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem bieŝących, kontrolnych pomiarów natęŝenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót. 17. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek miasta niepodlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy doprowadzi powyŝsze do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wybudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 9 W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień powzięcia wiadomości o ich przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy gdy w trakcie realizacji: 1) wystąpi brak moŝliwości koordynacji robót z innymi Wykonawcami realizującymi roboty w ramach tego samego placu budowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, 2) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie o którym mowa w 2 ust. 1. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemoŝliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności: a) niskie temperatury, b) klęski Ŝywiołowe. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, 3) Strony zawierają umowę o wykonanie zamówienia dodatkowego, którego wykonanie będzie warunkiem wykonania niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy, 4) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, str. 5

6 5) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie moŝna było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy, 6) Wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, 7) projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemoŝliwiające wykonanie umowy zgodnie z załoŝonym harmonogramem, 8) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację) ze strony Wykonawcy lub za strony Zamawiającego, 9) projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w dokumentacji projektowej (przetargowej). 2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni przed terminem wykonania przedmiotu umowy. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 5. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach : - 3 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 12 Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 1. - dokumentacja projektowa, 2. program konserwatorski, 3. kosztorys ofertowy, harmonogram prac, 4. przedmiar robót, ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA str. 6

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Strona1 WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 5 Zawarta dnia.. w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW

MINISTERSTWO FINANSÓW MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Rozwoju Systemów Informatycznych 00-916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12 tel. (22) 694-31-06 fax (22) 694 52 68 www.mf.gov.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo