ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH"

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH Cel ćwiczenia: zbadanie wpływu typu układu prostowniczego oraz wartości i charakteru obciążenia na parametry wyjściowe zasilacza Podstawy teoretyczne Klasyfikacja i podstawowe parametry układów prostowniczych Prostownik jest przekształtnikiem napięcia przemiennego na napięcie jednokierunkowe (tętniące). Zawiera on jeden lub kilka elementów nieliniowych o jednokierunkowym przewodzeniu (zaworów takich jak np.: diody półprzewodnikowe, tyrystory, itp.) połączonych w jeden z wielu konfiguracji układów prostowniczych. Ze względu na możliwość regulacji napięcia wyjściowego przez zmianę kąta wysterowania zaworów, prostowniki dzielimy na niesterowane i sterowane. Układ prostowniczy jest podstawowym blokiem funkcjonalnym każdego zasilacza prądu stałego. Przykładowy schemat takiego zasilacza z transformatorem obniżającym napięcie przedstawiono na rys.3.1. Rys.3.1. Schemat blokowy zasilacza prądu stałego Podstawowymi parametrami wyjściowymi charakteryzującymi układ prostowniczy są: wartość średnia napięcia wyprostowanego U 0, wartość średnia prądu wyprostowanego I 0, współczynnik pulsacji (tętnień) k p, będący stosunkiem amplitudy składowej zmiennej napięcia lub prądu wyprostowanego do jego wartości średniej, częstotliwość pulsacji (tętnień) f t.

2 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 56 Wymienione charakterystyczne parametry układów prostowniczych umożliwiają poprawny dobór zaworów prostowniczych i transformatora odpowiednich dla wybranej konfiguracji układu prostowniczego. Najważniejsze parametry wewnętrzne prostownika, określane na podstawie jego parametrów wyjściowych, to: wartość średnia, skuteczna i maksymalna prądu zaworu I F w kierunku przewodzenia, wartość maksymalna napięcia wstecznego zaworu U w, wartość skuteczna napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora U i prądu w uzwojeniu wtórnym I, wartość skuteczna prądu w uzwojeniu pierwotnym I 1, moc pozorna transformatora S Tr (pozwalająca określić wymiary i masę transformatora), liczba faz strony pierwotnej m 1 i wtórnej m transformatora i sposób połączenia uzwojeń. Ze względu na zwrot prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora układy prostownicze dzielimy na: jednokierunkowe w których w ciągu jednego okresu napięcia zasilającego w każdej fazie strony wtórnej transformatora przepływa jeden impuls prądowy w określonym kierunku (dla których liczba kierunków k = 1), dwukierunkowe w których w ciągu jednego okresu napięcia zasilającego w każdej fazie strony wtórnej transformatora przepływają dwa impulsy prądu w dwu przeciwnych kierunkach (dla których liczba kierunków k = ). Ze względu na liczbę faz sieci zasilającej m wyróżniamy prostowniki o zasilaniu jednofazowym i trójfazowym. Ze względu na liczbę faz strony wtórnej transformatora prostowniki dzielimy na: jednofazowe, dwufazowe, trójfazowe i wielofazowe. Parametrem charakterystycznym dla danego układu prostowniczego jest liczba pulsów napięcia wyprostowanego q w ciągu okresu napięcia zasilającego. Określa się ją z zależności q = k, (3.1) gdzie m 1 jest liczbą faz uzwojenia pierwotnego transformatora. Liczba pulsów q napięcia wyjściowego prostownika ma wpływ na częstotliwość tętnień napięcia wyjściowego f t. Przy częstotliwości napięcia sieci zasilającej równej f s częstotliwość tętnień oblicza się z zależności m 1

3 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 57 f t = f q. (3.) s Praca prostowników przy obciążeniu rezystancyjnym Istnieje znaczna liczba różnorodnych układów prostowniczych jednokierunkowych i dwukierunkowych. Omówione zostaną jednakże tylko niektóre z nich, najczęściej stosowane i badane w ćwiczeniu. Do układów jednokierunkowych można zaliczyć: układ jednofazowy jednopołówkowy (półokresowy) (k=m=1), układ jednofazowy dwupołówkowy (pełnookresowy) - z wyprowadzonym środkiem uzwojenia transformatora (k=1, m=), układ trójfazowy z wyprowadzonym zerem (k=1, m=3). Układy dwukierunkowe to: układ jednofazowy mostkowy (Graetza) (k=, m=1), układ trójfazowy mostkowy (k=, m=3). Przed przystąpieniem do analizy dotyczących pracy prostownika zakłada się że: napięcie zasilające transformator ma kształt sinusoidalny, obciążenie ma charakter rezystancyjny. transformator i zawory prostownicze są elementami idealnymi Układ jednofazowy jednopołówkowy przy obciążeniu rezystancyjnym Schemat układu jednofazowego jednopołówkowego (k=m=1) oraz przebiegi napięć i prądów w układzie przedstawiono na rys.3.. Biorąc pod uwagę wcześniejsze założenia upraszczające można stwierdzić, że wartość chwilowa napięcia wyjściowego u o (w czasie przewodzenia diody) jest równa napięciu strony wtórnej transformatora u. Wartość chwilowa prądu wyjściowego (wyprostowanego) w okresie przewodzenia diody D1 jest równa prądowi w uzwojeniu wtórnym transformatora oraz prądowi płynącemu przez diodę a opisuje ją zależność i o uo u U m = i = id1 = = = sin ωt = Iom sin ωt, (3.3) R R R gdzie: U m amplituda napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora, I om amplituda prądu wyprostowanego, o o o

4 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 58 R o rezystancja obciążenia. Rys.3.. Układ jednofazowy jednopołówkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądów przy obciążeniu rezystancyjnym (b). Wartość średnią prądu wyprostowanego można obliczyć z zależności 1 π 1 π Iom Im I0 = iod ( ωt) = Iom sin ωt d( ωt) = = = 0, 318I π π π π 0 0 Wartość średnią napięcia wyprostowanego można obliczyć z zależności U m m 0 I0Ro = Ro = = = 0, 45 m. (3.4) I U U = U, (3.5) π π π gdzie U jest wartością skuteczną napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora. Maksymalne napięcie wsteczne diody (w stanie zaporowym) jest równe amplitudzie napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora U w = U m = π U 0. (3.6) Wartość skuteczną prądu w obwodzie można obliczyć z zależności I = 1 π π I 0 m sin ωt d( ωt) = 0,5I m = 1,57 I 0 (3.7)

5 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 59 Biorąc pod uwagę fakt, że transformator nie przenosi składowej stałej, wartość skuteczną prądu w uzwojeniu pierwotnym transformatora o przekładni ϑ, bez uwzględnienia prądu stanu jałowego, można wyznaczyć ze wzoru I ,1 = I I 0 = (1,57 I 0 ) I 0 = I 0. (3.8) ϑ ϑ ϑ Wartość chwilowa prądu w uzwojeniu pierwotnym różni się od wartości chwilowej prądu w uzwojeniu wtórnym o składową stałą ( oczywiście jeżeli nie występuje w uzwojeniu wtórnym). Należy jeszcze uwzględnić zmianę fazy prądu przez transformator. Na rys.3.b przedstawiono przebieg chwilowej wartości prądu i = f ( ω ), który otrzymano odejmując składową stałą I 0 = I 0 1 t i zmieniając zwrot prądu na przeciwny. Wartość chwilową prądu w uzwojeniu pierwotnym określono przy założeniu, że przekładnia transformatora ϑ = 1. Amplituda pierwszej harmonicznej składowej zmiennej napięcia wyprostowanego ( U (1)m ) w tym układzie wynosi π 1 U π U = ω ω = (1) U cos t d( t) m m m = U0. (3.9) π π Współczynnik tętnień (pulsacji) napięcia wyprostowanego będący stosunkiem amplitudy składowej zmiennej napięcia U Zm do wartości średniej napięcia U 0 określa zależność U Zm k p =. (3.10) U 0 Pierwsza harmoniczna napięcia wyprostowanego, określona zależnością (3.9), ma największą wartość spośród harmonicznych napięcia wyprostowanego i jest najmniej tłumiona przez filtry wygładzające. Z tego powodu przy praktycznych obliczeniach uwzględnia się tylko jej oddziaływanie, utożsamiając składową zmienną (wszystkie harmoniczne) z amplitudą tylko pierwszej harmonicznej napięcia wyprostowanego. Biorąc to pod uwagę współczynnik tętnień napięcia wyjściowego dla rozważanego prostownika można wyrazić zależnością U Im π k p k p( 1) = = = 1,57. (3.11) U0 Zwykle znając moc odbiornika i rodzaj układu prostowniczego należy dobrać transformator o odpowiedniej mocy. Moc pozorną strony wtórnej transformatora można obliczyć z zależności

6 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 60 π S = U I = U0I0 = 3,49 P0 (3.1) gdzie P 0 jest wyjściową mocą czynną prostownika. Moc pozorna strony pierwotnej transformatora π S 1 = U1 I1 = 1,1 U 0I0 =,69 P0 (3.13) Zatem moc pozorną obliczeniową transformatora możemy wyznaczyć jako średnią arytmetyczną mocy pozornej strony pierwotnej i wtórnej transformatora. S + S = 3,09 P0 (3.14) 1 S Tr = Korzystając z zależności od (3.3) do (3.14) w postaci ogólnej, można uzyskać wartości parametrów dla innych układów prostowniczych. Należy tylko uwzględnić odpowiedni opis matematyczny przebiegów prądów i napięć w obwodach prostowników, wynikający z ich pracy Układ jednofazowy dwupołówkowy Schemat układu jednofazowego dwupołówkowego z wyprowadzonym środkiem transformatora (k=1, m=) oraz przebiegi napięć i prądu obciążenia przedstawia rys.3.3.

7 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 61 Rys.3.3. Układ jednofazowy dwupołówkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądów przy obciążeniu rezystancyjnym (b) Układ ten można rozpatrywać jako równoległe połączenie dwóch układów jednopołówkowych zasilanych napięciami przesuniętymi w fazie o 180. W jednym półokresie napięcia zasilającego przewodzi dioda D1, zaś w drugim dioda D. Przewodzi więc dioda, która ma wyższy potencjał na anodzie względem katody. Prąd w uzwojeniu pierwotnym transformatora, jak pokazano na rys.3.4 ma przebieg sinusoidalny, ponieważ w każdym półokresie pracuje jedna połówka uzwojenia wtórnego transformatora. Prąd w uzwojeniu pierwotnym dla omawianego układu można traktować jako sumę prądów pochodzących z dwóch uzwojeń wtórnych pracujących niezależnie od siebie. Gdyby przez uzwojenie wtórne płynął prąd i 1 to prąd w uzwojeniu pierwotnym miałby przebieg ' 1 ( t). Analogicznie gdy napięcie fazy drugiej wywołuje prąd i to w uzwojeniu pierwotnym i '' ' '' występuje prąd i 1 ( t). Wypadkowy prąd i jest sumą prądów i 1 = i1 + i1 i ma kształt sinusoidalny.

8 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 6 Rys.3.4. Przebiegi prądów w uzwojeniu pierwotnym i wtórnym w układzie jednofazowym dwupołówkowy W omawianym układzie prostowniczym wartość średnia napięcia i prądu na obciążeniu jest dwa razy większa niż w układzie prostowniczym jednofazowym jednopołówkowym. Podobna relacja występuje dla napięcia wstecznego diody, które w tym przypadku jest sumą napięć na obciążeniu i nie pracującym uzwojeniu wtórnym Układ trójfazowy jednokierunkowy (gwiazdowy) Układ prostownika trójfazowego (k=1, m=3) może mieć wiele rozwiązań różniących się sposobem połączenia uzwojeń transformatora. Często stosowany jest układ połączeń uzwojeń transformatora gwiazda gwiazda. Prostownik taki przedstawiono na rysunku 3.5.

9 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 63 Rys.3.5. Układ trójfazowy jednokierunkowy (a) i przebiegi napięć i prądów przy obciążeniu rezystancyjnym (b) W każdej chwili przewodzi tylko jedna dioda, na anodzie której wartość chwilowa napięcia jest większa od napięcia na pozostałych przewodach fazowych. Można powiedzieć, że układ prostuje napięcie fazowe. W uzwojeniu wtórnym transformatora występuje prąd w postaci impulsów kosinusoidalnych ograniczonych odcinkami prostej. Na rys. 3.4 pokazano przebieg prądu diody D1 przewodzącej w przedziale kąta π 3 π. W przedziale 3 π π 3 będzie przewodziła dioda D a w przedziale π π dioda D Układ jednofazowy mostkowy Prostownik jednofazowy mostkowy (k=, m=1) jest prostownikiem dwupołówkowym. Schemat takiego układu oraz przebiegi napięć i prądów w układzie przedstawia rys.3.6. W prostowniku tym zawsze przewodzą dwie diody. Dioda o najwyższym (w danej chwili) potencjale anody i druga o najniższym potencjale katody. W czasie dodatniego półokresu napięcia zasilającego przewodzą diody D1 i D3 a w drugim półokresie diody D4 i D.

10 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 64 Rys.3.6. Układ jednofazowy mostkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądów przy obciążeniu rezystancyjnym (b) W układzie mostkowym w uzwojeniu wtórnym transformatora w jednym okresie prąd przepływa w obydwu kierunkach. Przy obciążeniu rezystancyjnym ma on postać sinusoidalną podobnie jak w uzwojeniu pierwotnym Układ trójfazowy mostkowy Układ mostkowy (k=, m=3) jest układem prostowniczym najczęściej stosowanym w układach trójfazowy. Schemat połączeń takiego układu oraz przebiegi napięć i prądów w układzie obciążonym rezystancją przedstawia rys.3.7. Zawory prostownika można podzielić na dwie grupy. Grupę katodową tworzą diody D1, D, D3, grupę anodową D4, D5, D6. W każdej chwili pracują dwa zawory: w grupie katodowej zawór, którego anoda ma najwyższy potencjał a w grupie anodowej zawór, którego katoda ma najniższy potencjał. Można stwierdzić, że układ prostuje napięcie przewodowe. Układ trójfazowy mostkowy można traktować jako dwa połączone przeciwsobnie układy

11 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 65 Rys.3.7. Schemat układu trójfazowego mostkowego a) i przebiegi napięć i prądów przy obciążeniu rezystancyjnym (b) trójfazowe jednokierunkowe. Na obciążenie podawane jest napięcie wypadkowe, równe sumie napięć chwilowych prostowników składowych. Napięcia wyjściowego obu układów składowych są przesunięte względem siebie o 60. Układ trójfazowy mostkowy przy takim samym napięciu skutecznym na uzwojeniu wtórnym transformatora zapewnia na wyjściu dwukrotnie większe napięcie średnie niż układ trójfazowy jednokierunkowy.

12 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 66 Na rys. 3.7 pokazano przebieg prądu w pierwszej fazie uzwojenia wtórnego transformatora oraz diody D1. W przedziale kąta fazowego π 5π dioda D1 przewodzi 6 6 ponieważ potencjał anody jest największy spośród wszystkich trzech diod grupy katodowej. W przedziale π 3π prąd wypływa z uzwojenia pierwszego, płynie przez diodę D1, 6 6 obciążenie, diodę D5, ponieważ ma ona najniższy potencjał w grupie anodowej i wpływa do uzwojenia drugiego transformatora. Po zrównaniu się potencjału na uzwojeniu trzecim z potencjałem uzwojenia drugiego, co ma miejsce przy kącie π, prąd nadal będzie wypływał z uzwojenia pierwszego, ale po przejściu przez obciążenie i diodę D6 wpływał będzie do uzwojenia trzeciego. W tabeli 1 zestawiono wartości wybranych parametrów opisanych układów prostowniczych przy obciążeniu rezystancyjnym. Zależność jednokierunkowe Układy prostownicze dwukierunkowe k=1, m=1 k=1, m= k=1, m=3 k=, m= k=, m=3 U 0 /U 0,45 0,9 1,17 0,9,34 I /I 0 1,57 0,79 0,58 1,11 0,817 I D /I 0 1,57 0,79 0,58 0,79 0,58 U w /U 0 3,14 3,14,1 1,57 1,05 k p =U Im /U 0 1,57 0,66 0,5 0,66 0,057 S /P 0 3,49 1,73 1,48 1,3 1,05 S 1 /P 0,69 1,3 1,1 1,3 1,05 S Tr /P 0 3,09 1,48 1,35 1,3 1, Prostownik przy obciążeniu o charakterze rezystancyjno - indukcyjnym. Tab. 1 Obciążenie indukcyjne prostownika wynika z charakteru odbiornika (RL) lub własności filtru wygładzającego, stosowanego do zmniejszenia składowej zmiennej napięcia wyprostowanego. W ćwiczeniu tym indukcyjność traktowana jest jako element obciążenia w celu zbadania jej wpływu na pracę prostownika Układ jednofazowy jednopołówkowy przy obciążeniu rezystancyjno - indukcyjnym.

13 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 67 Schemat układu jednofazowego jednopołówkowego oraz przebiegi napięć i prądu obciążenia przedstawia rys.3.8. Dla obwodu wtórnego transformatora z godnie z II prawem Kirchhoffa można napisać równanie: U di sin ω t = R i L o o o (3.15) d( t) m + gdzie R jest sumą występujących w obwodzie rezystancji uzwojeń transformatora, dławika i obciążenia (R = R Tr + R L + R o ). Rys.3.8. Układ jednofazowy jednopołówkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądu (b) przy obciążeniu rezystancyjno - indukcyjnym Rozwiązanie równania różniczkowego (3.16) ma postać gdzie ϕ = arctg ωl. R o o U i = m sin( ω ϕ) + L sin ϕ o t e, (3.16) R + ( ω ) o L R t Prąd wyprostowany ma dwie składowe tak zwaną składową ustaloną U i = m ou sin( ωt ϕ) (3.17) Ro + ( ωl) oraz składową przejściową, malejącą aperiodycznie R ot U i = m L op e sin ϕ (3.18) Ro + ( ωl)

14 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 68 Wartość prądu wyprostowanego będącego sumą składowej ustalonej i przejściowej ( i + i i ) jak wynika z (3.16) staje się równa zeru począwszy od momentu, gdy op ou = Kąt przepływu prądu czas przepływu prądu, jest funkcją stosunku Rot sin( ωt ϕ) = e L sin ϕ. (3.19) ω t = λ, przy którym jest spełnione równanie (3.19), a więc i L R o, ponieważ w ujemnym półokresie napięcia zasilającego prąd jest podtrzymywany dzięki energii zgromadzonej w polu magnetycznym dławika. Przebieg wartości chwilowej prądu i o w obciążeniu znormalizowanej względem wartości maksymalnej I om (występującej przy obciążeniu rezystancyjnym) dla różnych wartości stosunku L w funkcji kąta przepływu prądu przedstawiono na rys.3.9. R o Rys.3.9. Rodzina krzywych io/iom = f (λ) Przy zmianie charakteru obciążenia z rezystancyjnego na indukcyjny czas przepływu prądu wydłuża się i zależy od stosunku L R o. Dzieje się to za sprawą energii zgromadzonej w cewce, w wyniku zjawiska samoindukcji. W czasie, kiedy prąd przepływający przez cewkę maleje, napięcie indukowane w niej zmienia zwrot na zgodny ze zwrotem prądu powodując jego podtrzymanie. Kształt przebiegu prądu jest zależny również od wartości stosunku L. R o Dla L R prąd przepływa przez diodę w ciągu całego okresu. o zależnością Wartość średnia napięcia wyprostowanego zależna jest od kąta przepływu λ zgodnie z

15 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 69 1 λ 1 Uo = U m sinωt d( ωt) = U(1 cosλ) (3.0) π 0 π Wartość średnia napięcia na obciążeniu jest w tym przypadku mniejsza niż przy obciążeniu czynnym przy takiej samej wartości U m. Zmniejszanie składowej stałej napięcia ma miejsce przy jednoczesnym zwiększeniu udziału składowej zmiennej w napięciu wyprostowanym. Ze wzrostem stosunku L zwiększa się kąt λ określający czas przepływu R o prądu (rys.3.9) co powoduje zmniejszanie składowej stałej i zwiększanie składowej zmiennej napięcia Pozostałe układy prostownicze W prostownikach o liczbie pulsów q obciążenie indukcyjne daje podobne efekty niezależnie od typu prostownika. Zatem pracę tych prostowników z obciążeniem o charakterze indukcyjnym można zaprezentować na przykładzie układu dwufazowego jednokierunkowego, w którym wpływ indukcyjności obciążenia na przebiegi napięć i prądów jest najbardziej wyraźny. Praca układu jednofazowego dwupołówkowego z obciążeniem indukcyjnym zilustrowana jest przebiegami napięć i prądów przedstawionymi na rys Napięcie wyprostowane ma kształt dodatnich półfal sinusoid. Wygładzające działanie indukcyjności powoduje, że kształt prądu wyprostowanego jest inny niż napięcia na obciążeniu, a składowa zmienna prądu wyprostowanego jest mniejsza od składowej zmiennej napięcia wyprostowanego. Wartość chwilową prądu wyprostowanego i o można wyznaczyć (podobnie jak w przypadku układu jednofazowego jednokierunkowego) z zależności Rozwiązanie tego równania dla warunków brzegowych i o (0)= i o (π) ma postać U U i = o o π o ωt (1 cosωt) R L (3.1) ω

16 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 70 Rys Prostownik jednofazowy dwupołówkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądów w układzie (b) przy obciążeniu o charakterze rezystancyjno - indukcyjnym. Tętnienia prądu są zależne od stosunku ωl/r o i mają największą wartość przy braku obciążenia, maleją zaś przy wzroście obciążenia. Dla stosunku ωl/r o >10 można przyjąć, że przebieg prądu jest praktycznie wygładzony (rys.3.11). Rys Rodzina krzywych io /Iom = f (ωt) dla różnych wartości ωl/r w układzie z rys.3.10.

17 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 71 Prostokątny kształt przebiegu prądu w zaworach i uzwojeniach transformatora prostownika jednofazowego dwupołówkowego pracującego na obciążenie indukcyjne powoduje zmniejszenie jego wartości skutecznej przy takiej samej wartości średniej prądu obciążenia. W efekcie uzyskuje się lepsze wykorzystanie transformatora i mniejsze straty w zaworach. W układzie jednofazowym mostkowym pracującym przy obciążeniu indukcyjnym sytuacja jest podobna, jak w układzie omówionym powyżej. Lepsze jest wykorzystanie transformatora, ponieważ wartości skuteczne prądów uzwojenia wtórnego i obciążenia są sobie równe. W układach wielofazowych, gdy m 3 rodzaj obciążenia (R czy RL) ma praktycznie mniejszy wpływ na parametry układu. Prądy zaworów i prądy uzwojeń transformatora mają przy obciążeniu indukcyjnym RL kształt zbliżony do prostokątnego a wtedy wartość skuteczna napięcia wyjściowego ulega niewielkiemu zmniejszeniu Prostownik z obciążeniem o charakterze rezystancyjno-pojemnościowym W układach zasilających mniejszej mocy jako filtry wygładzające najczęściej stosuje się kondensatory włączone równolegle z obciążeniem. Przy filtrach z wejściem pojemnościowym zależności między napięciami i prądami w obciążeniu, zaworach i transformatorze są bardziej złożone niż w przypadku obciążenia rezystancyjnego lub rezystancyjno-indukcyjnego. Wynika to z impulsowego charakteru pracy zaworów prostowniczych w układach pracujących przy obciążeniu pojemnościowym. Przebiegi napięć i prądów w prostowniku jednofazowym mostkowym obciążonym pojemnościowo przedstawiono na rys.3.1. Kondensator C jest ładowany tylko wówczas, gdy wartość chwilowa napięcia uzwojenia wtórnego transformatora przekracza wartość napięcia na kondensatorze.

18 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 7 Rys.3.1. Prostownik jednofazowy mostkowy (a) oraz przebiegi napięć i prądów w układzie (b) przy obciążeniu o charakterze rezystancyjno - pojemnościowym Dopływ ładunku do kondensatora w krótkich impulsach powoduje, że wartości maksymalna i skuteczna prądu w zaworach i transformatorze są znacznie większe, niż w przypadku prostownika obciążonego samą rezystancją. Ładunek zgromadzony na kondensatorze służy do podtrzymania prądu obciążenia w okresie, gdy wartość chwilowa napięcia transformatora jest niższa od napięcia na kondensatorze. Jedną z metod pozwalających określić zależności między napięciem i prądem wyprostowanym a podstawowymi parametrami zaworów i transformatora jest metoda graficzno-analityczna podana przez Terentiewa. 3.. Badania laboratoryjne Badanie układu jednofazowego jednokierunkowego Połączyć układ pomiarowy wg schematu na rys Łączniki elementów C 1, C, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia R o. Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia R o / i wykonać odczyty prądów i napięć przemiennych na wejściu prostownika I, U oraz prądu i napięć na jego wyjściu I 0, U 0, U z.

19 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 73 Rys Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego jednokierunkowego Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości R o. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli. Powtórzyć pomiary i odrysować oscylogramy dla obciążenia: (R o /+ L); (R o /+ C 1 ); (R o /+ C 1 +C ) Badanie układu jednofazowego dwupołówkowego Połączyć układ pomiarowy wg schematu przedstawionego na rys Łączniki elementów C 1, C, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia R o. Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia R o / i wykonać odczyty prądów i napięć przemiennych na wejściu prostownika I, U oraz prądu i napięć na jego wyjściu I 0, U 0, U z.

20 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 74 Rys Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego dwupołówkowego (z wyprowadzonym środkiem uzwojenia transformatora) Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości R o. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli Badanie układu jednofazowego mostkowy Połączyć układ pomiarowy wg schematu z rys Łączniki elementów C 1, C, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia R o. Rys Schemat układu pomiarowego do badania prostownika jednofazowego mostkowego Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia R o / i wykonać odczyty prądów i napięć przemiennych na wejściu prostownika I, U oraz prądu i napięć na jego wyjściu I 0, U 0, U z. Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości R o. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli. Powtórzyć pomiary i odrysować oscylogramy dla obciążenia (R o /+ L); (R o /+ C 1 +C ) Badanie układu trójfazowego jednokierunkowego (gwiazdowego) Połączyć układ pomiarowy wg schematu na rys Łączniki elementów C 1, C, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia R o. Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia R o / i wykonać odczyty prądów i

21 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 75 napięć przemiennych na wejściu prostownika I, U oraz prądu i napięć na jego wyjściu I 0, U 0, U z. Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości R o. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli. Rys Schemat układu pomiarowego do badania prostownika trójfazowego jednokierunkowego Badanie układu trójfazowego mostkowego Połączyć układ pomiarowy wg schematu z rys Łączniki elementów C 1, C, L ustawić w położeniu WYŁ, wybierając rezystancję obciążenia R o. Załączyć napięcie sieci zasilającej łącznikiem Ł. Ustawić rezystancję obciążenia R o / i wykonać odczyty prądów i napięć przemiennych na wejściu prostownika I, U oraz prądu i napięć na jego wyjściu I 0, U 0, U z. Rys Schemat układu pomiarowego do badania prostownika trójfazowego mostkowego

22 Zasilanie urządzeń. Laboratorium 76 Odrysować oscylogramy napięcia na obciążeniu (kanał B) i napięcia na zaworze prostowniczym (kanał A). Zaobserwować i zanotować charakter zmian przebiegów dla rezystancji obciążenia zwiększonej do wartości R o. Wyniki pomiarów umieścić w tabeli. Tabela Układ z rysunku Rodzaj obciążenia P O M I A R Y O B L I C Z E N I A U I U 0 I 0 U z f t k p U w /U I /I 0 S /P 0 V A V A V Hz R o / R o 3.13 R o /+L R o /+C1 R o /+C1+C 3.14 R o / R o R o / 3.15 R o R o /+C1+C R o /+L 3.16 R o / R o 3.17 R o / R o Zależności do opracowania wyników pomiarów: f S S S P t 0 = = U = U = f s = U q; 3U 0 I I I 0 - dla rys. 3.13i 3.15;. I U U - dla rys. 3.14; k p = 0 ;; - dla rys.3.16 i 3.17; z U w - amplituda napięcia wstecznego zaworu - wyznaczyć z oscylogramu, Opracowanie wyników: porównać zmierzone i obliczone wartości parametrów z wartościami teoretycznymi,

23 Ćwiczenie 3. Badanie układów prostowniczych 77 określić wpływ rodzaju układu prostowniczego na parametry wyjściowe prostownika, opracować w formie rysunkowej oscylogramy wykonane w czasie ćwiczenia.

Badanie układów prostowniczych

Badanie układów prostowniczych Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki sterowane

Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki sterowane Zakład Napędów Wieloźródłowych Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich Politechnika Warszawska Laboratorium Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie E1 - instrukcja Zasilacze: Prostowniki niesterowane, prostowniki

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych

Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych Temat: Badanie własności elektrycznych p - pulsowych prostowników niesterowanych PRACOWNIA SPECJALIZACJI Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu Cel ćwiczenia: Str. Poznanie budowy, działania i

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E11 BADANIE NIESTABILIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika. Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz zastrzałkowanymi

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz z zastrzałkowanymi

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć 20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć Cel ćwiczenia: Przeanalizować działanie zasilaczy na podstawie schematów ideowych, scharakteryzować rolę poszczególnych elementów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Instrukcja do ćwiczeń nr 7 Prostowniki sterowane mostkowe Katedra Elektroniki Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Prostowniki sterowane Warszawa 2015r. Prostowniki sterowane Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane.

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Lp. Nazwisko i imię Numer ćwiczenia 4 1. Data wykonania 2. ćwiczenia 3. 4. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. sprawozdania Temat Prostowniki

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym 1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe

Przyrządy i Układy Półprzewodnikowe VI. Prostownik jedno i dwupołówkowy Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania układu prostownika jedno i dwupołówkowego. A) Wstęp teoretyczny Prostownik jest układem elektrycznym stosowanym do zamiany prądu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY.

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY. Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY. RADOM 2006/07 2 1. WSTĘP. Najszerzej stosowaną grupą przekształtników energoelektronicznych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy energoelektroniczne

Podstawowe układy energoelektroniczne WYKŁAD 3 Podstawowe układy energoelektroniczne Podział ze względu na charakter przebiegów wejściowych i wyjściowych Przebieg wejściowy Przemienny (AC) Przemienny (AC) Stały (DC) Stały (DC) Przebieg wyjściowy

Bardziej szczegółowo

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3

SERIA V. a). b). c). R o D 2 D 3 SEIA V ĆWIZENIE 5_ Temat ćwiczenia: Badanie prostowników. Wiadomości do powtórzenia: Prostowniki są to układy, w których z przebiegów sinusoidalnych otrzymuje się jednokierunkowy lub stały przebieg tych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Łączniki prądu przemiennego Warszawa 2015r. Łączniki prądu przemiennego na przemienny Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D Zadanie 7. Zaprojektować przekształtnik DC-DC obniżający napięcie tak, aby mógł on zasilić odbiornik o charakterze rezystancyjnym R =,5 i mocy P = 10 W. Napięcie zasilające = 10 V. Częstotliwość przełączania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Ćwiczenie 5 Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego Opracował: Grzegorz Wiśniewski Zagadnienia do przygotowania Rodzaje transformatorów.

Bardziej szczegółowo

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Instytut Fizyki oświadczalnej UG Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu

Wykład Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu Wykład 7 7. Drgania elektromagnetyczne Wstęp Przypomnienie: masa M na sprężynie, bez oporów. Równanie ruchu M d x kx Rozwiązania x = Acost v = dx/ =-Asint a = d x/ = A cost przy warunku = (k/m) 1/. Obwód

Bardziej szczegółowo

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Elementy półprzewodnikowe. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy półprzewodnikowe Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Elementy elektroniczne i ich zastosowanie. Elementy stosowane w elektronice w większości

Bardziej szczegółowo

Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe)

Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe) Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe) UWAGA: 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika z opisanymi symbolicznie elementami

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne

STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO. 1. Wiadomości wstępne STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO 1. Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych granicach:

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki DC/DC

Przekształtniki DC/DC UWAGA! Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. II ( Przekształtniki impulsowe - PI) 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika wraz z zastrzałkowanymi i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Mechatronika (WM) Laboratorium Elektrotechniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ Ćwiczenie 4 WYZNCZNE NDUKCYJNOŚC WŁSNEJ WZJEMNEJ Celem ćwiczenia jest poznanie pośrednich metod wyznaczania indukcyjności własnej i wzajemnej na podstawie pomiarów parametrów elektrycznych obwodu. 4..

Bardziej szczegółowo

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Drgania w obwodzie LC. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński 016 Drgania w obwodzie L Autorzy: Zbigniew Kąkol, Kamil Kutorasiński Rozpatrzmy obwód złożony z szeregowo połączonych indukcyjności L (cewki)

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego: Ćwiczenie 27 Temat: Prąd przemienny jednofazowy Cel ćwiczenia: Rozróżnić parametry charakteryzujące przebieg prądu przemiennego, oszacować oraz obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach prądu

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

(a) Układ prostownika mostkowego

(a) Układ prostownika mostkowego Ćwiczenie 06 Temat: Prostownik mostkowy. Cel ćwiczenia Zrozumienie zasady działania prostownika mostkowego. Pomiar napięcia wyjściowego i napięcia tętnień prostownika mostkowego. Czytanie schematów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz z

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu. Prostowniki. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem transformatora

Bardziej szczegółowo

POMIARY OSCYLOSKOPOWE

POMIARY OSCYLOSKOPOWE Ćwiczenie 51 E. Popko POMIARY OSCYLOSKOPOWE Cel ćwiczenia: wykonanie pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzują-cych przebiegi przemienne. Zagadnienia: prąd przemienny, składanie drgań, pomiar amplitudy,

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C. espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia

I we. F (filtr) U we. Rys. 1. Schemat blokowy układu zasilania odbiornika prądu stałego z sieci energetycznej z zastosowaniem stabilizatora napięcia 22 ĆWICZENIE 3 STABILIZATORY NAPIĘCIA STAŁEGO Wiadomości wstępne Stabilizatory napięcia stałego są to układy elektryczne dostarczające do odbiornika napięcie o stałej wartości niezależnie od zmian w określonych

Bardziej szczegółowo

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA) Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYZNA EEKTONZNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE ÓWNOEGŁEGO OBWOD (SYMAJA) rok szkolny klasa grupa data wykonania.

Bardziej szczegółowo

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH

POMIARY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFAZOWE). POMIARY PRĄDÓW I NAPIĘĆ W OBWODACH TRÓJFAZOWYCH POMIRY MOCY (OBWODY JEDNO- I TRÓJFZOWE). POMIRY PRĄDÓW I NPIĘĆ W OBWODCH TRÓJFZOWYCH. Pomiary mocy w obwodach jednofazowych W obwodach prądu stałego moc określamy jako iloczyn napięcia i prądu stałego,

Bardziej szczegółowo

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C.

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego zawierającego elementy R, L, C. espół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej Sprawozdanie PAOWNA EEKTYNA EEKTONNA imię i nazwisko z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANE SEEGOWEGO OBWOD rok szkolny klasa grupa data wykonania. el ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Badanie diody półprzewodnikowej

Badanie diody półprzewodnikowej Instytut Fizyki ul Wielkopolska 5 70-45 Szczecin 2 Pracownia Elektroniki Badanie diody półprzewodnikowej Zakres materiału obowiązujący do ćwiczenia: (Oprac dr Radosław Gąsowski) półprzewodniki samoistne

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

Ć wiczenie 4 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć wiczenie 4 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć wiczenie 4 9. Wiadoości ogólne BADANIE PROSOWNIKÓW NIESEROWANYCH Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przeienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są.in. do ładowania akuulatorów,

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera.

Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. ĆWICZENIE 5 Tranzystory bipolarne. Właściwości dynamiczne wzmacniaczy w układzie wspólnego emitera. I. Cel ćwiczenia Badanie właściwości dynamicznych wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym Lekcja szósta poświęcona będzie analizie zjawisk rezonansowych w obwodzie RLC. Zjawiskiem rezonansu nazywamy taki stan obwodu RLC przy którym prąd i napięcie są ze sobą w fazie. W stanie rezonansu przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki

Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Politechnika Poznańska, Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Zakład Energoelektroniki i Sterowania Laboratorium energoelektroniki Temat ćwiczenia: Przetwornica impulsowa DC-DC typu boost

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Struktura fizyczna diody epiplanarnej (a) oraz wycinek złącza p-n (b)

Rys.1. Struktura fizyczna diody epiplanarnej (a) oraz wycinek złącza p-n (b) Ćwiczenie E11 UKŁADY PROSTOWNIKOWE Elementy półprzewodnikowe złączowe 1. Złącze p-n Złącze p-n nazywamy układ dwóch półprzewodników.jednego typu p w którym nośnikami większościowymi są dziury obdarzone

Bardziej szczegółowo

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu 7 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 7. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony z połączonych: kondensatora C cewki L i opornika R

Bardziej szczegółowo

9. ŁĄCZNIKI STATYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO

9. ŁĄCZNIKI STATYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO 9. ŁĄCZNIKI STATYCZNE PRĄDU PRZEMIENNEGO 9.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i podstawowymi właściwościami jednofazowych łączników statycznych prądu przemiennego oraz

Bardziej szczegółowo

Układy prostownicze. Laboratorium elektroniki i miernictwa. Gliwice, 3 grudnia informatyka, semestr 3, grupa 5

Układy prostownicze. Laboratorium elektroniki i miernictwa. Gliwice, 3 grudnia informatyka, semestr 3, grupa 5 Gliwice, 3 grudnia 2010 Laboratorium elektroniki i miernictwa Układy prostownicze informatyka, semestr 3, grupa 5 sekcja 1: Paweł Burda Łukasz Jabłoński Piotr Jawniak Joanna Szymańska sekcja 2: Artur Czarnota

Bardziej szczegółowo

Przetwornica mostkowa (full-bridge)

Przetwornica mostkowa (full-bridge) Przetwornica mostkowa (full-bridge) Należy do grupy pochodnych od obniżającej identyczny (częściowo podwojony) podobwód wyjściowy Transformator można rozpatrywać jako 3-uzwojeniowy (1:n:n) oba uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzężone magnetycznie.

Obwody sprzężone magnetycznie. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIM ELEKTRYCZNE Obwody sprzężone magnetycznie. (E 5) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWICZ

Bardziej szczegółowo

Prostowniki małej mocy

Prostowniki małej mocy Prostowniki małej mocy Wrocław 3 Wartość sygnału elektrycznego Skuteczna Wartość skuteczna sygnału (MS oot Mean Square) odpowiada wartości prądu stałego, który przepływając przez o stałej wartości, spowoduje

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL

PL B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL BUP 10/16. JAROSŁAW GUZIŃSKI, Gdańsk, PL PATRYK STRANKOWSKI, Kościerzyna, PL PL 226485 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226485 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 409952 (51) Int.Cl. H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego Ćwiczenie 5 Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego 5.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego i budową prostownika mostkowego.. Pomiary charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny"

Ćwiczenie: Silnik indukcyjny Ćwiczenie: "Silnik indukcyjny" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Zasada

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

Ćwiczenie: Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Radioelektroniki Zakład Radiokomunikacji WIECZOROWE STUDIA NIESTACJONARNE Semestr III LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 3 Temat: Badanie zasilaczy napięć stałych

Bardziej szczegółowo

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J 3 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A P O D S T A W E L E K T R O T E C H N I K I I E L E K T R O N I K I Ćw. 3. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu Wprowadzenie Obwód złożony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Część 2. Sterowanie fazowe

Część 2. Sterowanie fazowe Część 2 Sterowanie fazowe Sterownik fazowy prądu przemiennego (AC phase controller) Prąd w obwodzie triak wyłączony: i = 0 triak załączony: i = ui / RL Zmiana kąta opóźnienia załączania θz powoduje zmianę

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe

Podstawy Elektroniki dla Informatyki. Diody półprzewodnikowe AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Informatyki Diody półprzewodnikowe Ćwiczenie 2 2018 r. 1 1. Wstęp. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem i zastosowaniami diody półprzewodnikowej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Łączniki prądu przemiennego.

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Łączniki prądu przemiennego. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Lp. Nazwisko i imię Numer ćwiczenia 2 1. Data wykonania 2. ćwiczenia 3. 4. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. sprawozdania Temat Łączniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

Pomiar indukcyjności.

Pomiar indukcyjności. Pomiar indukcyjności.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru indukcyjności, ich wadami i zaletami, wynikającymi z nich błędami pomiarowymi, oraz umiejętnością ich właściwego

Bardziej szczegółowo