PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe"

Transkrypt

1 PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz z zastrzałkowanymi i opisanymi wielkościami napięć i prądów. 2. Jeżeli nie podano inaczej w treści zadania przyrządy półprzewodnikowe należy traktować jako idealne. 1. Narysuj charakterystykę napięciowo- prądową diody i podaj sposób jej aproksymacji w modelu stosowanym np. w symulacjach 2. Narysuj charakterystykę napięciowo-prądową tyrystora i zinterpretuj na przykładzie prostownika 1-pulsowego zasadę sterowania fazowego prostownika tyrystorowego współpracującego z odbiornikiem RLE. 3. [Symulacja NLO_1] Z sieci o napięciu sinusoidalnym o amplitudzie U m poprzez prostownik tyrystorowy 1-pulsowy zasilany jest odbiornik typu RLE. Podaj zakres możliwych zmian kąta załączenia dla przypadku gdy E = + 0,5 U m oraz gdy E = - 0,5 U m. Przeprowadź dyskusję wpływu tgθ = ωl/r na kąt przewodzenia tyrystora. 4. Narysuj podstawowe schematy 2-pulsowych jednofazowych prostowników diodowych i porównaj ich właściwości użytkowe. 5. [Symulacja NLO_2] Jednofazowy mostkowy prostownik niesterowalny zasilany ze źródła napięcia sinusoidalnego o wartości skutecznej 230V RMS i o indukcyjności wewnętrznej 500µH ma na wyjściu kondensator o wielkiej pojemności i jest obciążony rezystorem tak, że napięcie na wyjściu jest stałe (z pomijalnym tętnieniem) i równe 290 V. Dla tego przypadku: a)narysuj przebiegi napięcia i prądu na wejściu i wyjściu mostka diodowego b) narysuj przybliżony przebiegi prądu i napięcia wybranej diody prostowniczej c) podaj jak prąd wyjściowy Id(av) zależy od napięcia kondensatora 6. [Symulacja NLO_3]Układ ładowania akumulatora składa się z transformatora sieciowego i mostka diodowego. W szereg z akumulatorem o napięciu źródłowym E=6V włączono rezystor R=1Ω. Jednofazowe napięcie sinusoidalnie przemienne doprowadzone do prostownika mostkowego jest opisane wzorem u=16sin100πt. Spadek napięcia na każdej przewodzącej diodzie wynosi U=1V. W rozważaniach pominąć spadki napięć na rezystancjach i indukcyjnościach połączeń. W ramach zadania a) narysuj wyskalowane przebiegi wartości chwilowych napięcia i prądu wyprostowanego, prądu uzwojenia wtórnego transformatora oraz prądu jednej z diod, b) oblicz wartość średnią prądu ładowania akumulatora.

2 7. Dla obwodu jednofazowego niesterowanego prostownika jednopulsowego z obwodem wyjściowym w postaci filtru LC o rezystancji dławika filtru równej R i rezystorze R o dołączonym równolegle do kondensatora (obciążenie) zapisz równania opisujące zmienne stanu prąd w dławiku i napięcie na kondensatorze i narysuj schemat obwodu z integratorami, rozwiązującego te równania dla wyznaczenia impulsu prądu. Podaj warunek określający przedział, w którym równanie ma poprawne rozwiązanie. Dane jest napięcie wejściowe prostownika u=u m sinωt. 8. [Symulacja NLO_4] Dławik na wyjściu prostownika diodowego 2-pulsowego ma tak dużą indukcyjność, że wartość chwilową prądu wyprostowanego w okresie napięcia sieci można uznać za stałą (odbiornik może być traktowany jako źródło prądu stałego). Jaką wartość skuteczną powinno mieć sinusoidalne napięcie zasilające prostownik w celu uzyskania napięcia wyprostowanego o wartości średniej 100V, jeżeli: a)indukcyjność obwodu AC w relacji do indukcyjności obwodu prądu wyprostowanego jest pomijalnie mała, b)iloczyn indukcyjności w obwodzie AC i prądu wyjściowego L s I d = 0,05 Vs (f= 50 Hz) c)narysuj przebiegi napięcia na wyjściu prostownika i prądu uzwojeniu wtórnym transformatora zasilającego prostownik w obu przypadkach (( a) i b)). 9. [Symulacja NLO_5] Prostownik diodowy mostkowy jest zasilany z trójfazowej sieci o indukcyjności w każdej z faz równej 0,5 mh. Do wyjścia prostownika dołączony jest kondensator filtrujący o dużej pojemności oraz odbiornik DC. a) Narysuj schemat z ponumerowanymi diodami ( D1...D6) stosując standardowy sposób oznaczania (1,3,5,4,6,2), b) Narysuj typowe przebiegi prądu wyjściowego i prądu w każdej z faz zasilających (prąd impulsowy). c) Oznacz na wykresach prądów fazowych, przez które diody przepływają kolejne impulsy tych prądów. 10. [Symulacja NLO_6] Mostek diodowy jest zasilany z trójfazowego źródła o pomijalnej impedancji wewnętrznej natomiast na wyjściu jest włączony dławik o bardzo dużej indukcyjności tak, że obwód ten ma charakter źródła prądu o natężeniu 100A. a) Narysuj przebiegi prądu w fazach zasilających i oznacz na nich, przez które zawory przepływają sześćdziesięciostopniowe segmenty tego prądu, b) Wyznacz dla tego przypadku podstawową harmoniczna prądu linii, jego THD, wartość skuteczną tego prądu oraz współczynnik mocy prostownika, c) Oblicz konieczne napięcie zasilające (wartość RMS napięcia fazowego) jeżeli wartość średnia napięcia wyjściowego ma być równa 100 V.

3 11. [Symulacja NLO_7] W układzie trójfazowego mostka diodowego o obwodzie wyjściowym o cechach źródła prądu w obwodzie zasilania występują indukcyjności równe 0,2 mh. a) Narysuj przebiegi napięcia na zaciskach wyjściowych mostka i prądu na wejściu mostka diodowego (w 3 przewodach zasilających) przyjmując, że dana jest wartość kata komutacji ( np.10 el) b) Oblicz wymaganą wartość skuteczną zasilającego napięcia fazowego aby przy 100A prądu wyprostowanego uzyskać wartość średnią napięcia wyjściowego równą 100V. c) Narysuj schemat oczka obwodu komutacyjnego, napisz równanie opisujące przebieg prądu obwodu z komutującymi tyrystorami i objaśnij jak obliczyć kąt komutacji. 12. [Symulacja NLO_8] Tyrystorowy dwupulsowy prostownik mostkowy zasilany z sieci napięciem 230V RMS jest obciążony odbiornikiem indukcyjno-rezystancyjnym o bardzo dużej indukcyjności (100mH; 5Ω) tak, że prąd wyprostowany jest praktycznie pozbawiony tętnień. Kąt opóźnienia wysterowania tyrystorów α=π/6. Pomijając zjawisko komutacji oraz straty mocy w układzie wyznaczyć: a) przebiegi wartości chwilowych: napięcia i prądu wyprostowanego, napięcia i prądu wybranego tyrystora oraz prądu linii zasilającej, b) wartość średnią napięcia wyprostowanego, c) wartość skuteczną prądu linii zasilającej, d) wartość średnią i skuteczną prądu wybranego tyrystora, e) współczynnik mocy prostownika. 13. [Symulacja NLO_9] Tyrystorowy sterownik napięcia przemiennego z włączonym dławikiem szeregowym jest stosowany jako regulator mocy biernej w układzie kompensatora pojemnościowego na linii napięcia przemiennego 1500 V. Jaką indukcyjność tego dławika należy przyjąć, jeżeli moc bierna jaką powinien skompensować układ wynosi 30 kvar. Jaki w przybliżeniu kąt opóźnienia załączenia tyrystorów zostanie nastawiony przez układ sterowania w przypadku, gdy kompensowana moc wynosi 15 kvar (przyjmując liniową zależność mocy od kąta)? Narysuj dla tego przypadku przebiegi napięcia i prądu gałęzi regulatora. 14. [Symulacja NLO_10] Narysuj możliwie dokładnie przebiegi napięć i prądów odbiornika a) dla prostownika 3-fazowego 3-pulsowego przy α = 120 i napięciu wewnętrznym odbiornika E o /U m = ( minus) przy założeniu, że rezystancja odbiornika jest bliska zeru (odbiornik LE), b) dla prostownika trójfazowego 3-pulsowego przy α = 120 i przy założeniu, że kąt komutacji µ=10 el.(to praca falownikowa przy ciągłym prądzie odbiornika. Jak taki stan pracy uzyskać przy odbiorniku RLE). 15. [Symulacja NLO_11] Tyrystorowy 2-pulsowy prostownik mostkowy jest obciążony rezystorem. Dane są następujące wartości: -amplituda napięcia AC U m =325V i jego częstotliwość f=50hz, -rezystancje wszystkich tyrystorów w stanach blokowania i zaworowych są jednakowe,- kąt opóźnienia wysterowania tyrystorów α=π/2. Wyznacz wyskalowany (tzn. z podaniem jednostek na osi odciętych i rzędnych) przebieg wartości chwilowej napięcia na jednym z tyrystorów.

4 16. [Symulacja NLO_12] Tyrystorowy 2-pulsowy prostownik mostkowy zasilany bezpośrednio z sieci napięciem 230V RMS jest obciążony odbiornikiem o cechach źródła prądu o wartości I d =36A. Kąt opóźnienia wysterowania tyrystorów α=π/6.wyznacz współczynnik mocy prostownika jeśli wiadomo, że stosunek amplitudy podstawowej harmonicznej prądu linii zasilającej I m(1) do wartości stałego prądu wyprostowanego I d jest równy 4/π. Pomiń zjawisko komutacji oraz spadki napięć na przewodzących tyrystorach. 17. Wartość skuteczna prądu pobieranego z linii zasilającej przez jednofazowy tyrystorowy prostownik mostkowy wynosi I RMS. Kąt opóźnienia wysterowania α=π/3. Z uwagi na dużą indukcyjność odbiornika tętnienia prądu wyprostowanego są pomijalnie małe. Wyznacz (dla wielkości ogólnych);- przebieg wartości chwilowej prądu pobieranego z linii zasilającej jeśli wartość prądu wyprostowanego wynosi I d, -współczynnik mocy prostownika przy podanym kącie α. Pomiń zjawisko komutacji i straty mocy w prostowniku. 18. [Symulacja NLO_13] Na przykładzie tyrystorowego prostownika 1-fazowego, 2- pulsowego z dzielonym uzwojeniem wtórnym transformatora należy: a) Objaśnić na przebiegach czasowych zjawisko komutacji i podać możliwie dokładne przebiegi napięć i prądów dla α = 0 el. i 90 el przy założeniu, że prąd odbiornika jest stały. b) Przyjąwszy, że napięcie każdej sekcji uzwojenia strony wtórnej transformatora wynosi 115VRMS a prąd w czasie komutacji ma wartość 100 A należy określić wartość indukcyjności rozproszenia transformatora, jeżeli kąt komutacji przy α =90 el. wynosi µ=6 el (333µs).Wyjaśnij, jakie warunki musi spełniać odbiornik aby przy kącie α=90 o w odbiorniku wystąpił prąd ciągły. 19. [Symulacja NLO_13] Dla przypadku jednofazowego mostkowego prostownika sterowanego wyznacz wartość średnią napięcia odbiornika przy α = 60 el i przy założeniu,że wartość skuteczna sinusoidalnego napięcia zasilającego U = 230V, indukcyjność w obwodzie zasilania ma wartość 1mH a prąd obciążenia w czasie komutacji utrzymuje wartość 50 A. 20. [Symulacja NLO_14] Dla przypadku 3-fazowego sterowanego prostownika mostkowego narysować przebiegi napięć i prądów odbiornika przy obciążeniu rezystancyjnym i kącie α=60 o el. Na wykresie zaznaczyć impulsy bramkowe dwóch tyrystorów, wchodzących w skład jednej gałęzi fazowej mostka. 21. [Symulacja NLO_15] Przyjmując, że prąd odbiornika jest idealnie wygładzony i pomijając komutację narysować przebiegi wartości chwilowych napięcia odbiornika (dane są napięcia fazowe sieci zasilającej) i prądu wejściowego w wybranej fazie dla trójfazowego mostkowego prostownika tyrystorowego pracującego przy kącie α=30 o el. Obliczyć dla takiego przypadku współczynnik mocy prostownika.(uwaga: należy skorzystać z zależności określających wartość skuteczną prądu fazowego oraz wartość skuteczną podstawowej harmonicznej tego prądu).

5 22. [Symulacja NLO_16] Prostownik tyrystorowy, trójfazowy 3-pulsowy zasilany z linii o napięciu fazowym 3 230Vrms/ 50Hz pracuje przy kącie α = 30 o el. i, z uwagi na wielką indukcyjność odbiornika, przy praktycznie stałym co do wartości i równym 10A prądzie wyprostowanym a) Oblicz jaka jest w przybliżeniu indukcyjność komutacyjna, jeżeli kąt komutacji wynosi 5 o el. b) Narysuj przebiegi napięcia odbiornika i prądu w zaworach jeżeli kąt α wzrośnie do 90 el. a prąd do 50A. 23. [Symulacja NLO_17] Prostownik 3-pulsowy tyrystorowy zasilany jest bezpośrednio z trójfazowej sieci prądu przemiennego. a) Narysuj przebiegi wartości chwilowych napięcia i prądu wyprostowanego oraz prądu jednego z tyrystorów, jeśli kąt załączania tyrystorów wynosi 30ºel.(czyli α=0) a odbiornikiem jest rezystor. b) Wyznacz wartość średnią napięcia wyprostowanego jeśli wartość skuteczna napięcia fazowego zasilającego prostownik jest równa 115V a kąt α = 60 el. 24. [Symulacja NLO_18] Prostownik 3-pulsowy tyrystorowy jest zasilany z sieci trójfazowej 3 230V poprzez transformator obniżający o przekładni napięciowej 0,25. Uzwojenia pierwotne i wtórne transformatora połączone są w gwiazdę. Dla takiego przekształtnika: a) Narysuj przebiegi wartości chwilowych napięcia i prądu wyprostowanego oraz prądów w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym transformatora, jeśli kąt załączania tyrystorów jest równy 60º el. (kąt opóźnienia wysterowania α równy jest wówczas 30ºel.) a odbiornikiem jest dławik o bardzo małej rezystancji i dużej indukcyjności. b) Pomijając zjawisko komutacji oraz prąd magnesujący transformatora oblicz wartość skuteczną prądu uzwojeń wtórnych transformatora oraz prądu linii zasilającej jeśli prąd stały odbiornika jest równy I d. 25. [Symulacja NLO_19] Prostownik tyrystorowy 3-fazowy, mostkowy zasilany z sieci NN (400V/50 Hz) pracuje przy stałym prądzie odbiornika (źródło prądu). Sumaryczna indukcyjność każdej z faz obwodu zasilania prostownika wynosi 1 mh. a) Narysuj przebiegi napięcia odbiornika i prądu linii dla przypadku gdy α = 30, 90º, 150 el przyjmując, że w przypadku α = 90 kąt komutacji µ=6. Oszacuj wartość prądu odbiornika dla tego przypadku. b) Pomijając zjawisko komutacji określ dla wskazanych przypadków współczynnik mocy urządzenia.

6 26 [Symulacja NLO_20] Do ładowania dużej baterii akumulatorów o napięciu nominalnym 24 V i rezystancji wewnętrznej 10 mω przewiduje się jednofazowy, 2- pulsowy prostownik tyrystorowy w układzie z transformatorem o zdwojonym uzwojeniu wtórnym. Napięcie baterii może się zmieniać w zakresie ±20%. Maksymalny prąd ładowania wynosi 100 A. Dławik filtrujący na wyjściu prostownika ma indukcyjność tak dużą, że tętnienia prądu są pomijalne w całym zakresie pracy prostownika. a) Określ jaka przekładnia napięciowa transformatora jest konieczna, aby zapewnić pełny prąd ładowania przy maksymalnym napięciu baterii uwzględniając spadki komutacyjne. Indukcyjność obwodu zasilania należy przyjąć równą 0,5 mh, b) Oblicz wartości średnie i skuteczne prądu w tyrystorach i uzwojeniach transformatora przy maksymalnym prądzie wyprostowanym ( 100 A), c) Oblicz współczynnik mocy urządzenia dla przypadku, gdy napięcie baterii jest minimalne i maksymalne. 27. [Symulacja NLO_21] Do ładowania baterii należy zastosować 1-fazowy mostek prostowniczy w wersji półsterowanej (do wyboru jeden z dwóch wariantów), zasilany z sieci poprzez transformator. a) Oblicz przy jakim kącie opóźnienia załączenia tyrystorów będzie pracował prostownik przy ciągłym prądzie obciążenia, jeżeli napięcie baterii jest równe 24V a napięcie uzwojenia wtórnego transformatora wynosi 48V RMS, b) Narysuj przebiegi napięcia na wyjściu prostownika, prądy w zaworach i uzwojeniu wtórnym transformatora przy założeniu, że napięcie baterii jest równe 24V a indukcyjność obwodu zasilania pomijalnie mała, c) Oblicz wartości średnie i skuteczne prądu w tyrystorach i uzwojeniu wtórnym transformatora przy wyliczonym kącie opóźnienia załączenia i prądzie wyprostowanym 100 A. d) Oblicz współczynnik mocy urządzenia dla podanych warunków. 28. [Symulacja NLO_22] Do zasilania uzwojenia wzbudzenia generatora synchronicznego o rezystancji 20 Ω wymagana jest moc 2420 W. Zaproponuj racjonalny układ prostownika tyrystorowego, umożliwiający zasilanie tego uzwojenia. Prostownik powinien być zasilany bezpośrednio z sieci trójfazowej, której impedancję wewnętrzną można uznać za pomijalnie małą. Zakładając, że duża indukcyjność uzwojenia wzbudzenia zapewni w całym zakresie sterowania prostownika ciągły prąd wyjściowy, regulowany pomiędzy 0.5I max a I max, określ: a) Przy jakich wartościach kąta opóźnienia załączania tyrystorów będzie pracował prostownik przy prądzie I max i 0,5I max? b) Jaką wartość średnią i skuteczną będzie miał prąd płynący przez każdy z tyrystorów przy maksymalnym prądzie odbiornika? c) Jaką średnią szybkość narastania i opadania prądu odbiornika można uzyskać przy 0,5I max i 0,9I max jeśli indukcyjność odbiornika wynosi 0,5 H a kąt α prostownika może być zmieniany w zakresie 0-150º el?

7 29. [Symulacja NLO_23] Wartość chwilowa napięcia wejściowego tyrystorowego prostownika mostkowego ma przebieg o kształcie dodatnich i ujemnych i impulsów prostokątnych (każdy z impulsów trwa przez pół okresu) o wartościach +100V i -100V powtarzających się z częstotliwością 1000Hz. Prostownik jest obciążony odbiornikiem o charakterze źródła prądu o wartości 100A. a) Narysuj przebiegi napięcia na odbiorniku oraz prądu w źródle zasilającym przy kątach α = 0º, 45º, 90º i 135 el. przy założeniu, że źródło zasilające jest idealne. b) Narysuj przebiegi jak w p. a) przy założeniu, że w obwodzie źródła zasilającego występuje indukcyjność 100 µh, c) Dla przedstawionego przykładu wyprowadź ogólną zależność na charakterystykę sterowania U o = f(α) a także zależności na kąt komutacji oraz na stratę napięcia wywołanego komutacją. d) Oblicz napięcie wyjściowe prostownika przy α= 45 o i 135 o z uwzględnieniem podanych wartościach napięcia i indukcyjności źródła oraz prądu odbiornika. 30. Prostownik tyrystorowy sześciopulsowy mostkowy jest zasilany poprzez transformator obniżający napięcie o przekładni napięciowej 0,25. Układ połączeń uzwojeń gwiazdagwiazda. Wartość średnia prądu odbiornika o bardzo dużej indukcyjności i pomijalnie małej rezystancji (tgφ ) wynosi I d a kąt opóźnienia wysterowania tyrystorów α=π/6. Pomijając zjawisko komutacji należy wyznaczyć: a) przebieg czasowy prądu jednego z tyrystorów, b) przebiegi czasowe prądów uzwojenia pierwotnego i wtórnego transformatora (pominąć prąd magnesowania transformatora), c) wartość średnią i skuteczną prądów tyrystorów, d) wartości skuteczne prądów uzwojeń pierwotnych i wtórnych transformatora (pominąć prąd magnesowania transformatora), e) współczynnik mocy przekształtnika jeśli wiadomo, że stosunek wartości skutecznej podstawowej harmonicznej prądu linii zasilającej do wartości skutecznej tego prądu wynosi 0, Dany jest trójfazowy diodowy prostownik mostkowy zasilany z linii trójfazowej o znanym napięciu fazowym U RMS. Odbiornik prądu stałego ma charakter R-L o bardzo dużej indukcyjności tak, że prąd wyprostowany I d można uznać za stały. Pomijając zjawisko komutacji wyprowadź wzór określający wartość skuteczną podstawowej harmonicznej oraz wszystkich wyższych harmonicznych o rzędach mniejszych od 15 prądów pobieranych z linii, jeśli znana jest wartość rezystancji odbiornika R i sprawność energetyczna η przekształtnika. 32. Niesterowany prostownik mostkowy jest zasilany bezpośrednio z sieci trójfazowej 3 400V. Prostownik ten zasila odbiornik, którego rezystancja wynosi R=10Ω a indukcyjność L=100mH. a) Wyznacz wartość średnią I d1 prądu odbiornika przy zasilaniu trójfazowym. b) Oblicz jaką wartość średnią I d2 przyjmie prąd odbiornika, jeśli z jakichś powodów ( np. w wyniku zadziałania zabezpieczenia przeciwzwarciowego) nastąpi przerwa w jednym z przewodów zasilających prostownik. Wyznacz stosunek I d2 /I d1.

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI SIECIOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz zastrzałkowanymi

Bardziej szczegółowo

Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe)

Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe) Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. I ( Przekształtniki Sieciowe) UWAGA: 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika z opisanymi symbolicznie elementami

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe

PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe PRZEKSZTAŁTNIKI IMPULSOWE zadania zaliczeniowe 1. UWAGA: W podanych poniżej zadaniach w każdym przypadku odniesionym do określonego obwodu przekształtnikowego należy narysować kompletny schemat wraz z

Bardziej szczegółowo

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika. Zadanie 4. Prostownik mostkowy 6-pulsowy z tyrystorami idealnymi o komutacji natychmiastowej zasilany z sieci 3 400 V, 50 Hz pracuje z kątem opóźnienia załączenia tyrystorów α = 60º. Obciążenie prostownika

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki DC/DC

Przekształtniki DC/DC UWAGA! Teoria Przekształtników zadania zaliczeniowe cz. II ( Przekształtniki impulsowe - PI) 1.Przy rozwiązywaniu każdego zdania należy podać kompletny schemat przekształtnika wraz z zastrzałkowanymi i

Bardziej szczegółowo

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC)

W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W4. UKŁADY ZŁOŻONE I SPECJALNE PRZEKSZTAŁTNIKÓW SIECIOWYCH (AC/DC, AC/AC) W W2 i W3 przedstawiono układy jednokierunkowe 2 i 3-pulsowe (o jednokierunkowym prądzie w źródle napięcia przemiennego). Ich poznanie

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16

Bardziej szczegółowo

Badanie układów prostowniczych

Badanie układów prostowniczych Instrukcja do ćwiczenia: Badanie układów prostowniczych (wersja robocza) Laboratorium Elektroenergetyki 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania i właściwości podstawowych układów elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego

41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego 41 Przekształtniki napięcia przemiennego na napięcie stałe - typy, praca prostownika sterowanego Prostownikami są nazywane układy energoelektroniczne, służące do przekształcania napięć przemiennych w napięcia

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2014/2015 EROELEKTR Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 014/015 Zadania z elektrotechniki na zawody II stopnia (grupa elektryczna) Zadanie 1 W układzie jak na rysunku 1 dane są:,

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy

Prostowniki. Prostownik jednopołówkowy Prostowniki Prostownik jednopołówkowy Prostownikiem jednopołówkowym nazywamy taki prostownik, w którym po procesie prostowania pozostają tylko te części przebiegu, które są jednego znaku a części przeciwnego

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy

Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy Przekształtniki energoelektroniczne o komutacji zewnętrznej (sieciowej) - podstawy Klasyfikacja, podstawowe pojęcia Nierozgałęziony obwód z diodą lub tyrystorem Schemat(y), zasady działania, przebiegi

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Prostowniki sterowane Warszawa 2015r. Prostowniki sterowane Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH

ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH ĆWICZENIE 3 BADANIE UKŁADÓW PROSTOWNICZYCH Cel ćwiczenia: zbadanie wpływu typu układu prostowniczego oraz wartości i charakteru obciążenia na parametry wyjściowe zasilacza. 3.1. Podstawy teoretyczne 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Łączniki prądu przemiennego Warszawa 2015r. Łączniki prądu przemiennego na przemienny Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy energoelektroniczne

Podstawowe układy energoelektroniczne WYKŁAD 3 Podstawowe układy energoelektroniczne Podział ze względu na charakter przebiegów wejściowych i wyjściowych Przebieg wejściowy Przemienny (AC) Przemienny (AC) Stały (DC) Stały (DC) Przebieg wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki

Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Laboratorium Podstaw Elektroniki i Energoelektroniki Instrukcja do ćwiczeń nr 7 Prostowniki sterowane mostkowe Katedra Elektroniki Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Lubelska Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL

PL B1. GRZENIK ROMUALD, Rybnik, PL MOŁOŃ ZYGMUNT, Gliwice, PL BUP 17/14. ROMUALD GRZENIK, Rybnik, PL ZYGMUNT MOŁOŃ, Gliwice, PL PL 223654 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223654 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402767 (51) Int.Cl. G05F 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane.

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. Prostowniki sterowane. SPRAWOZDANIE LABORATORIUM ENERGOELEKTRONIKI Grupa Podgrupa Lp. Nazwisko i imię Numer ćwiczenia 4 1. Data wykonania 2. ćwiczenia 3. 4. Prowadzący ćwiczenie 5. Data oddania 6. sprawozdania Temat Prostowniki

Bardziej szczegółowo

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego

Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego Ćwiczenie 5 Silnik obcowzbudny zasilany z nawrotnego prostownika sterowanego 5.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego i budową prostownika mostkowego.. Pomiary charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W

UKŁADY PROSTOWNICZE 0.47 / 5W 0.47 / 5W D2 C / 5W UKŁADY PROSTOWNICZE. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem

Bardziej szczegółowo

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi

Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi Ćwiczenie nr 9 Badanie obwodów z prostownikami sterowanymi 1. Cel ćwiczenia Poznanie układów połączeń prostowników sterowanych; prostowanie jedno- i dwupołówkowe; praca tyrystora przy obciążeniu rezystancyjnym,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY.

Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY. Zespół Szkół Technicznych w Radomiu Pracownia energoelektroniczna TEMAT : BADANIE PROSTOWNIKÓW TRÓJFAZOWYCH NIESTEROWANY. RADOM 2006/07 2 1. WSTĘP. Najszerzej stosowaną grupą przekształtników energoelektronicznych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D

Rys. 1. Przebieg napięcia u D na diodzie D Zadanie 7. Zaprojektować przekształtnik DC-DC obniżający napięcie tak, aby mógł on zasilić odbiornik o charakterze rezystancyjnym R =,5 i mocy P = 10 W. Napięcie zasilające = 10 V. Częstotliwość przełączania

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu.

Prostowniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Budowa układu. Prostowniki. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i właściwościami podstawowych układów prostowniczych: prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem transformatora

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź

Zaznacz właściwą odpowiedź EUOEEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 200/20 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź Zadanie Kondensator o pojemności C =

Bardziej szczegółowo

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym

Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym 1 Kondensator wygładzający w zasilaczu sieciowym Wielu z Was, przyszłych techników elektroników, korzysta, bądź samemu projektuje zasilacze sieciowe. Gotowy zasilacz można kupić, w którym wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki napięcia stałego na stałe

Przekształtniki napięcia stałego na stałe Przekształtniki napięcia stałego na stałe Buck converter S 1 łącznik w pełni sterowalny, przewodzi prąd ze źródła zasilania do odbiornika S 2 łącznik diodowy zwiera prąd odbiornika przy otwartym S 1 U

Bardziej szczegółowo

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3

X X. Rysunek 1. Rozwiązanie zadania 1 Dane są: impedancje zespolone cewek. a, gdzie a = e 3 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 20/202 Odpowiedzi do zadań dla grupy elektrycznej na zawody II stopnia Zadanie Na rysunku przedstawiono schemat obwodu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC. I. Zamodelować jednofazowy szeregowy układ RLC (rys.1a)

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż i badanie wybranych układów,

Bardziej szczegółowo

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów

Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Wykaz symboli, oznaczeń i skrótów Symbole a a 1 operator obrotu podstawowej zmiennych stanu a 1 podstawowej uśrednionych zmiennych stanu b 1 podstawowej zmiennych stanu b 1 A A i A A i, j B B i cosφ 1

Bardziej szczegółowo

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski

Indukcja wzajemna. Transformator. dr inż. Romuald Kędzierski Indukcja wzajemna Transformator dr inż. Romuald Kędzierski Do czego służy transformator? Jest to urządzenie (zwane też maszyną elektryczną), które wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej pozwala

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI. Prostowniki niesterowane trójfazowe

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI. Prostowniki niesterowane trójfazowe LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Prostowniki niesterowane trójfazowe KATEDRA ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI POLITECHNIKA LUBELSKA Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna)

Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej niż jedna) EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 0/0 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź (właściwych odpowiedzi może być więcej

Bardziej szczegółowo

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

Teoria Przekształtników - kurs elementarny W6. PRZEKSZTAŁTNIKI IMPLSOWE PRĄD STAŁEGO -(2) [L5:str. 167-196] Podstawowym parametrem branym pod uwagę przy projektowaniu przekształtników impulsowych jest częstotliwość łączeń. Zwiększanie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E11 BADANIE NIESTABILIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Teoria Przekształtników - kurs elementarny

Teoria Przekształtników - kurs elementarny W6. PRZEKSZTAŁTNIKI IMPLSOWE PRĄD STAŁEGO -(2) [L5:str. 167-196] Podstawowym parametrem branym pod uwagę przy projektowaniu przekształtników impulsowych jest częstotliwość łączeń. Zwiększanie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC U L U R U C. Informatyka w elektrotechnice ĆWICZENIE JEDNOFAZOWE OBWODY RLC Celem ćwiczenia jest poznanie zasad symulacji prostych obwodów jednofazowych składających się z elementów RLC, szeregowych i równoległych zjawisko rezonansu prądowego i

Bardziej szczegółowo

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości

Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości Motywacje stosowania impulsowych przetwornic transformatorowych wysokiej częstotliwości Podwyższenie napięcia w dużym stosunku (> 2 5) przy wysokiej η dzięki transformatorowi Zmniejszenie obciążeń prądowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment

Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment Ćwiczenie 15 Układ kaskadowy silnika indukcyjnego pierścieniowego na stały moment 15.1. Program ćwiczenia 1. Zapoznanie się z budową i działaniem układu napędowego kaskady zaworowej stałego momentu. 2.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza układów prostowniczych

Projektowanie i analiza układów prostowniczych Projektowanie i analiza układów prostowniczych 1. Projektowanie układów prostowniczych z filtrem pojemnościowym Na rys. 1 przedstawiono schematy trzech prostowników: jednopołówkowego, dwupołówkowego z

Bardziej szczegółowo

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny

Wielkości opisujące sygnały okresowe. Sygnał sinusoidalny. Metoda symboliczna (dla obwodów AC) - wprowadzenie. prąd elektryczny prąd stały (DC) prąd elektryczny zmienny okresowo prąd zmienny (AC) zmienny bezokresowo Wielkości opisujące sygnały okresowe Wartość chwilowa wartość, jaką sygnał przyjmuje w danej chwili: x x(t) Wartość

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11

INSTRUKCJA LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI BADANIE TRANSFORMATORA. Autor: Grzegorz Lenc, Strona 1/11 NSTRKCJA LABORATORM ELEKTROTECHNK BADANE TRANSFORMATORA Autor: Grzegorz Lenc, Strona / Badanie transformatora Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania transformatora oraz wyznaczenie parametrów schematu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 LABORATORIUM PODSTAW ELEKTRONIKI I ENERGOELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Prostowniki sterowane trójpulsowe KATEDRA ELEKTRONIKI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WPROWADZENIE Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

Prąd przemienny - wprowadzenie

Prąd przemienny - wprowadzenie Prąd przemienny - wprowadzenie Prądem zmiennym nazywa się wszelkie prądy elektryczne, dla których zależność natężenia prądu od czasu nie jest funkcją stałą. Zmienność ta może związana również ze zmianą

Bardziej szczegółowo

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC Ćwiczenie 45 BADANE EEKTYZNEGO OBWOD EZONANSOWEGO 45.. Wiadomości ogólne Szeregowy obwód rezonansowy składa się z oporu, indukcyjności i pojemności połączonych szeregowo i dołączonych do źródła napięcia

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody)

A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) A6: Wzmacniacze operacyjne w układach nieliniowych (diody) Jacek Grela, Radosław Strzałka 17 maja 9 1 Wstęp Poniżej zamieszczamy podstawowe wzory i definicje, których używaliśmy w obliczeniach: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia. Rodzaje transformatorów sieciowych

Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia. Rodzaje transformatorów sieciowych Zasilacze: - prostowniki, - filtry tętnień, - powielacze napięcia Główne parametry transformatora sieciowego Moc (jednofazowe do 3kW) Znamionowe napięcie wejściowe (np. 3V +% -%) zęstotliwość pracy (np.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 14/12 PL 218560 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218560 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393408 (51) Int.Cl. H03F 3/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie

Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie Temat: Wzmacniacze operacyjne wprowadzenie.wzmacniacz operacyjny schemat. Charakterystyka wzmacniacza operacyjnego 3. Podstawowe właściwości wzmacniacza operacyjnego bardzo dużym wzmocnieniem napięciowym

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa POLTECHNK ŚLĄSK WYDZŁ NŻYNER ŚRODOWSK ENERGETYK NSTYTT MSZYN RZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LBORTORM ELEKTRYCZNE Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa (E 2) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGLEWCZ 3 1. Cel

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL

PL B1. UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn, PL BUP 26/15. ANDRZEJ LANGE, Szczytno, PL PL 226587 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226587 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 408623 (51) Int.Cl. H02J 3/18 (2006.01) H02J 3/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig.

(57) 1. Układ samowzbudnej przetwornicy transformatorowej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B2 PL B2 H02M 3/315. fig. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161056 (13) B2 (21) Numer zgłoszenia: 283989 (51) IntCl5: H02M 3/315 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 23.02.1990 (54)Układ

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

5. Elektronika i Energoelektronika

5. Elektronika i Energoelektronika 5. Elektronika i Energoelektronika 5.1. Nośnikami prądu w półprzewodnikach są: A) Elektrony i dziury B) Protony C) Jony D) Elektrony 5.2. Dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, gdy: A) Wyższy

Bardziej szczegółowo

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2

29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński 29 PRĄD PRZEMIENNY. CZĘŚĆ 2 Opory bierne Indukcyjny L - indukcyjność = Szeregowy obwód RLC Pojemnościowy C pojemność = = ( + ) = = = = Z X L Impedancja (zawada) = + ( ) φ R X C =

Bardziej szczegółowo

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych

Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych Instytut Fizyki oświadczalnej UG Własności i zastosowania diod półprzewodnikowych 1. zas trwania: 6h 2. el ćwiczenia Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych różnych typów diod półprzewodnikowych. Montaż

Bardziej szczegółowo

Stabilizatory impulsowe

Stabilizatory impulsowe POITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ EEKTRYCZNY Jakub Dawidziuk Stabilizatory impulsowe 1. Wprowadzenie 2. Podstawowe parametry i układy pracy 3. Przekształtnik obniżający 4. Przekształtnik

Bardziej szczegółowo

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego.

Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. Układy regulacji i pomiaru napięcia zmiennego. 1. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia zmiennego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA Specjalność: AUTOMATYKA I INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Zakład Elektroniki Przemysłowej

EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA Specjalność: AUTOMATYKA I INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Zakład Elektroniki Przemysłowej EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA Specjalność: AUTOMATYKA I INŻYNIERIA KOMPUTEROWA Zakład Elektroniki Przemysłowej Rok ak. 2010/2011 PRZEDMIOTY KIERUNKOWE (PODSTAWOWE) symbol EK EK-1.Dla danej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 2 Analiza obwodów w stanie ustalonym przy wymuszeniu sinusoidalnym Przypomnienie ostatniego wykładu Prąd i napięcie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć

20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć 20 Budowa, rodzaje i parametry zasilaczy. Układy prostownicze. Filtracja napięć Cel ćwiczenia: Przeanalizować działanie zasilaczy na podstawie schematów ideowych, scharakteryzować rolę poszczególnych elementów

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017. Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2016/2017 Zadania z elektrotechniki na zawody I stopnia Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania zawodów: 120 minut.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+) Autor: Piotr Fabijański Koreferent: Paweł Fabijański Zadanie Obliczyć napięcie na stykach wyłącznika S zaraz po jego otwarciu, w chwili t = (0 + ) i w stanie ustalonym, gdy t. Do obliczeń przyjąć następujące

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 28 PRĄD PRZEMIENNY

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 28 PRĄD PRZEMIENNY autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSK 28 PRĄD PRZEMENNY Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU Od roku 2015 w programie

Bardziej szczegółowo

Teoria obwodów. 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża:

Teoria obwodów. 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża: Teoria obwodów 1. Zdanie: skutek kilku przyczyn działających równocześnie jest sumą skutków tych przyczyn działających oddzielnie wyraża: a) zasadę wzajemności b) twierdzenie Thevenina c) zasadę superpozycji

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

2.Rezonans w obwodach elektrycznych 2.Rezonans w obwodach elektrycznych Celem ćwiczenia jest doświadczalne sprawdzenie podstawowych właściwości szeregowych i równoległych rezonansowych obwodów elektrycznych. 2.1. Wiadomości ogólne 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Część 1 Podstawowe prawa obwodów elektrycznych Prąd elektryczny definicja fizyczna Prąd elektryczny powstaje jako uporządkowany ruch

Bardziej szczegółowo

5. Elektronika i Energoelektronika test

5. Elektronika i Energoelektronika test 5. Elektronika i Energoelektronika test 5.1. Nośnikami prądu w półprzewodnikach są: A) Elektrony i dziury B) Protony C) Jony D) Elektrony 5.2. Dioda jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia, gdy: A)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 14. Pomiary przemieszczeń liniowych Cel ćwiczenia: Poznanie zasady działania czujników dławikowych i transformatorowych, w typowych układach pracy, określenie ich podstawowych parametrów statycznych oraz zbadanie ich podatności na zmiany

Bardziej szczegółowo

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną

X L = jωl. Impedancja Z cewki przy danej częstotliwości jest wartością zespoloną Cewki Wstęp. Urządzenie elektryczne charakteryzujące się indukcyjnością własną i służące do uzyskiwania silnych pól magnetycznych. Szybkość zmian prądu płynącego przez cewkę indukcyjną zależy od panującego

Bardziej szczegółowo

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego

Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego POLIECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGEYKI INSYU MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGEYCZNYCH LABORAORIUM ELEKRYCZNE Źródła zasilania i parametry przebiegu zmiennego (E 1) Opracował: Dr inż. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie

Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie Lekcja 14. Obliczanie rozpływu prądów w obwodzie Zad 1.Oblicz wartość rezystancji zastępczej obwodu z rysunku. Dane: R1= 10k, R2= 20k. Zad 2. Zapisz równanie I prawa Kirchhoffa dla węzła obwodu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Część 2. Sterowanie fazowe

Część 2. Sterowanie fazowe Część 2 Sterowanie fazowe Sterownik fazowy prądu przemiennego (AC phase controller) Prąd w obwodzie triak wyłączony: i = 0 triak załączony: i = ui / RL Zmiana kąta opóźnienia załączania θz powoduje zmianę

Bardziej szczegółowo

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak

Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak Miernictwo I INF Wykład 13 dr Adam Polak ~ 1 ~ I. Właściwości elementów biernych A. Charakterystyki elementów biernych 1. Rezystor idealny (brak przesunięcia fazowego między napięciem a prądem) brak części

Bardziej szczegółowo

Prostowniki małej mocy

Prostowniki małej mocy Prostowniki małej mocy Wrocław 3 Wartość sygnału elektrycznego Skuteczna Wartość skuteczna sygnału (MS oot Mean Square) odpowiada wartości prądu stałego, który przepływając przez o stałej wartości, spowoduje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia tablicowe nr 1

Ćwiczenia tablicowe nr 1 Ćwiczenia tablicowe nr 1 Temat Pomiary mocy i energii Wymagane wiadomości teoretyczne 1. Pomiar mocy w sieciach 3 fazowych 3 przewodowych: przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym 2. Pomiar mocy

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Liniowe układy scalone w technice cyfrowej Wykład 6 Zastosowania wzmacniaczy operacyjnych: konwertery prąd-napięcie i napięcie-prąd, źródła prądowe i napięciowe, przesuwnik fazowy Konwerter prąd-napięcie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo