REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne"

Transkrypt

1 REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sa dowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy: zł, (dalej Organizator ). 2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540). 3. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 7 kwietnia 2015 roku do 7 czerwca 2015 roku. 5. Fundatorem Premii w Akcji Philips Kasa wraca jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. 6. W imieniu Organizatora Akcja jest realizowana przez Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-680), ul. Wolbromska 38, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON (dalej Agencja ). Agencja odpowiedzialna jest za przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji, dokonanie wysyłek zwrotu części ceny oraz realizację nagród na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Definicje: Akcja: akcja promocyjno-reklamowa (sprzedaż premiowa) sprzętu audio marki Philips polegająca na przyznaniu posprzedażowego rabatu kwotowego opisanego w 4 poniżej (tj. Premii) Uczestnikowi, który w czasie trwania Akcji w Punkcie Sprzedaży zakupi sprzęt audio marki Philips. Premia: posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 20% ceny brutto (określony w 4 Regulaminu) z tytułu zakupu w Punkcie Sprzedaży przez Uczestnika w czasie trwania Akcji wybranego sprzętu audio marki Philips uprawniającego do Premii.

2 Urządzenie, Urządzenia: wybrany sprzęt audio marki Philips uprawniający do Premii - modele sprzętu audio marki Philips wskazane są w 3 ust. 12 poniżej. Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (Konsument) spełniająca warunki określone w 2 Regulaminu, nabywająca w Punkcie Sprzedaży sprzęt audio marki Philips objęty Akcją, do użytku własnego, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Warunki uczestnictwa w Akcji 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który spełnia jednocześnie następujące warunki: a) ukończył 18 rok życia, b) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, d) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia, e) dokonał zakupu sprzętu audio marki Philips objętego Akcją w Punkcie Sprzedaży w czasie trwania Akcji, f) wypełnił i wysłał zgłoszenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej w Punktach Sprzedaży, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora, pracownicy grupy Philips, osoby posiadające dostęp do Sklepu Pracowniczego Philips, pracownicy Agencji, a także członkowie rodzin w/w osób. 3. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewni w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne. 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji dowolną liczbę razy, za każdym razem musi spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie opisane w 2 ust.1.

3 3. Zasady Akcji 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik Akcji, który w terminie od r. do r. zakupi w Punkcie Sprzedaży co najmniej jeden z wybranych modeli sprzętu audio marki Philips objęty Akcją oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w 2 Regulaminu. 2. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik Akcji powinien przesłać pocztą lub przesyłką kurierską następujące dokumenty (dalej Zgłoszenie ): a) prawidłowo, czytelnie wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz zamieszczony na ulotce lub wydrukowany ze strony internetowej - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; b) kopię faktury VAT lub kopię paragonu potwierdzającego zakup sprzętu audio marki Philips objętego Akcją; c) oryginalny kod kreskowy (13 cyfrowy kod EAN) wycięty z bezpośredniego opakowania Produktu objętego Akcją - wygląd przykładowego kodu kreskowego na opakowaniu Produktu objętego Akcją ilustruje Załącznik nr 2 do Regulaminu. 3. Zgłoszenie powinno zostać wysłane na adres: Karlsbad Sp. z o.o., Akcja Kasa wraca, ul. Wolbromska 38, Warszawa. Termin przesyłania Zgłoszeń upływa dnia roku (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej). 4. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać czytelnie wypełnione pola określone w nim jako obowiązkowe (oznaczone gwiazdką). 5. Zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, w tym Zgłoszenia Urządzeń zakupionych przed roku lub po roku, nie będą brały udziału w Akcji. 6. Premia będzie przesyłana do Uczestnika Akcji po otrzymaniu przez Agencję Zgłoszenia oraz po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na przesłanym kuponie zgłoszeniowym, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia poprawnego Zgłoszenia, z zastrzeżeniem 3 ust. 9 Regulaminu. 7. Organizator, za pośrednictwem Agencji, dokona weryfikacji Zgłoszeń nadsyłanych przez Uczestników Akcji pod kątem ich zgodności z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem Akcji celem weryfikacji zgodności jego Zgłoszenia z Regulaminem, lub uzupełnienia danych zawartych w Zgłoszeniu w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Zastosowanie ma tu 3 ust. 9 Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo żądania przesłania przez Uczestnika Akcji do Agencji oryginału dokumentu potwierdzającego zakup Urządzeń. 8. Nabywca Urządzenia objętego Akcją nie nabywa prawa do otrzymania Premii, w przypadku odstąpienia od umowy nabycia Urządzenia lub jego zwrotu przed przekazaniem Premii.

4 9. W przypadku przesłania Zgłoszenia niepełnego (tj. Zgłoszenia, które nie zawiera wszystkich obowiązkowych danych określonych w 3 ust. 3 i 5 Regulaminu), Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji telefonicznie, za pomocą wiadomości SMS lub poczty elektronicznej w celu uzupełnienia brakujących danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zgłoszenia Agencji. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie brakujących danych 14 dni. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a Uczestnik Akcji nie będzie uprawniony do otrzymania Premii. W przypadku uzupełnienia brakujących danych przez Uczestnika Akcji, 30-dniowy termin na przelanie na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji kwoty Premii, o której mowa w 4 Regulaminu, biegnie od daty uzupełnienia danych przez Uczestnika. 10. Koszty przesłania Zgłoszenia i ewentualnych uzupełnień do niego pokrywa Uczestnik Akcji. 11. Zakupiony sprzęt audio marki Philips objęty Akcją może być zgłoszony do udziału w Akcji tylko jeden raz, co oznacza prawo do otrzymania jednokrotnej Premii za zakup jednostki Urządzenia. 12. Premią, określoną w 4 Regulaminu, objęte są poniżej wymienione modele sprzętu audio marki Philips: a) Stacje dokujące ios (seria DS) oraz Android (seria AS), oraz stacja DJ (DS8900/10); b) Głośniki domowe Wi-Fi serii AW (AW1000/10, AW3000/10, AW9000/10); c) Głośniki przenośne przewodowe oraz Bluetooth z wbudowanym akumulatorem (serii SB, SBT, BT, P9); d) Głośniki domowe Bluetooth (serii BTS); e) Mikrosystemy i minisystemy Hi-Fi serii: MC, MCM, MCB, BTM, DCM, DTM, MCD, DCD, BTD, FX, NTRX,, FWP, FWM, OTT; f) Głośniki TV serii E: BTS7000/10, CSS7235Y/12, CS5235Y/12; g) Zestawy kinowe soundbar serii HTB, HTS; h) Głośniki kinowe soundbar oraz soundstage serii HTL; i) Kina domowe 5.1 serii HTD oraz HTB, HTS. Premią objęte są wyłącznie produkty fabrycznie nowe, zakupione w terminie określonym w 3 pkt. 1 Regulaminu, w Punktach Sprzedaży mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których dołączono kartę gwarancyjną oraz w stosunku, do których zgodnie z ww. kartą gwarancyjną gwarantem jest Organizator. 4. Premia 1. Uczestnik Akcji otrzyma posprzedażowy rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 20% ceny brutto (zwany w Regulaminie Premią ) za zakup wybranego modelu sprzętu audio marki Philips wymienionego w 3 ust. 12 Regulaminu. Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie zgłoszeniowym.

5 2. Przelewy realizowane będą wyłącznie na numery kont banków, posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dane osobowe Uczestnika Akcji przedstawione na Kuponie Promocyjnym muszą być tożsame z danymi osobowymi właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonany przelew kwoty Premii. 4. Organizator Akcji zastrzega, że Premia nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe lub pieniężne. 5. Podatki Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 6. Reklamacje 1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane telefonicznie na numer określony w 9 ust. 2, listownie na adres Agencji wskazany w 1 ust. 6 powyżej z dopiskiem Reklamacja - Kasa wraca, lub za pośrednictwem poczty na następujący adres: z tematem wiadomości Reklamacja - Kasa wraca w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia r. 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (i) dokładne dane Reklamującego obejmujące: imię i nazwisko oraz adres lub adres pocztowy do kontaktu, a także (ii) wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem. 3. Reklamacje rozpatruje Agencja w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego. 4. O wyniku reklamacji składający reklamację powiadamiany jest w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana listownie na adres podany w reklamacji w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; pocztą elektroniczną w przypadku otrzymania reklamacji em, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

6 8. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest Organizator, tj. WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b. W zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Akcji, Administrator powierzył przetwarzanie tych danych Agencji. 2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji przetwarzane będą przez Organizatora w celu realizacji Akcji (w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji), do marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych Organizatora, w celach analitycznych i statystycznych. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych. 9. Postanowienia końcowe 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibach Organizatora oraz Agencji pod adresami wskazanymi odpowiednio w 1 ust. 1 i 1 ust. 6 Regulaminu. Jest on także dostępny na stronie internetowej pod adresem: do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika. 2. Wszelkie informacje dotyczące Akcji dostępne są pod numerem telefonu (22) Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 18: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU AKCJI KASA WRACA Formularz uczestnictwa w Akcji "Kasa wraca" Pola oznaczone gwiazdką* są obowiązkowe. Prosimy o czytelne wypełnianie DRUKOWANYMI literami. Symbol produktu marki Philips*: Kwota zakupu*: (Uwaga! wyłącznie produkty audio/video z kategorii: stacje dokujące, głośniki domowe, przenośne, kinowe, mikrosystemy, kina domowe) Imię i nazwisko* Rok urodzenia Ulica, nr budynku i mieszkania* Kod pocztowy* Miejscowość* Szybki kontakt: Telefon Zalecane - szybki kontakt pozwala na zawiadomienie w przypadku ewentualnych braków w zgłoszeniu. Nr rachunku bankowego*: Oświadczenia Uczestnika Akcji* Proszę oznaczyć znakiem "X" w kratce z lewej strony treści oświadczeń, na które wyraża Pani/Pan zgodę, a następnie podpisać się we wskazanym poniżej miejscu. Brak oznaczenia przynajmniej pierwszej kratki lub brak podpisu skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia. 1. Zgłaszam swój udział w Akcji Kasa wraca (Akcja)* Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam (-em) się z regulaminem Akcji i akceptuję jego postanowienia bez zastrzeżeń. Do formularza dołączam wymagane Regulaminem: kopię dowodu zakupu produktu i oryginał 13-cyfrowego kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Woox Innovations Poland Sp. z o. o.[1] podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Akcji, w tym w celu realizacji postanowień regulaminu Akcji, wysłania Premii, a także rozpatrzenia reklamacji. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOOX Innovations Poland Sp. z. o. o. podanych przeze mnie danych osobowych w celach marketingowych innych niż Akcja. 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2004 r., nr 96, poz. 959 z późn. zm.), o produktach i usługach marki Philips kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany przeze mnie powyżej adres , przez WOOX Innovations Poland Sp. z o. o. [1] Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest WOOX Innovations Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195B. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Data* Podpis* Wypełniony formularz uczestnictwa wraz z kopią dowodu zakupu produktu oraz wyciętym z opakowania produktu oryginalnym 13 cyfrowym kodem kreskowym EAN należy wysłać na adres: Karlsbad Sp. z o.o., Akcja "Kasa wraca" ul. Wolbromska 38, Warszawa Akcja trwa od do r. Miejsce na oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania produktu. Kopię dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura) proszę przypiąć na odwrocie.

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU AKCJI KASA WRACA Przykładowy wygląd kodu kreskowego na opakowaniu produktu

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz

Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz Regulamin Promocji Boscha kupujesz, kasę zyskujesz DEFINICJE 1. Promocja akcja promocyjna prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu polegająca na przyznaniu Premii Uczestnikowi, który w czasie trwania

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Rabat 13% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 12 marca 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Rabat 13% (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media Saturn Online

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro

Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro Regulamin akcji promocyjnej Canon CashBack EOS 5DMII + akcesoria makro 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo