p) Przesyłka monitorowana - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "p) Przesyłka monitorowana - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub"

Transkrypt

1 o) Przesyłka listowa polecona przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzenia p) Przesyłka monitorowana - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez MB PROFIL w celu przemieszczenia i doręczenia nie będące paczką pocztową, opatrzone indywidualnym kodem kreskowym umożliwiającym śledzenie drogi doręczenia. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez MB Profil spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu r. 1 Podmiot świadczący usługi pocztowe MB Profil sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice, przy ul. Wieczorka 33,wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach nr , kapitał zakładowy 50000,00 PLN, posiadającą REGON oraz NIP Zakres przedmiotowy regulaminu Regulamin określa prawa i obowiązki MB PROFIL przy świadczeniu usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek będących przedmiotem usług. Użyte w regulaminie określenia 3 Definicje a) Adresat - podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki; b) Awizo - pisemne zawiadomienie o nieudanej próbie doręczenia przesyłki Adresatowi, ze wskazaniem punktu dystrybucyjnego, w którym można odebrać Awizowaną przesyłkę; Awizo zawiera adres Oddziału Partnerskiego, jego godziny otwarcie oraz informację o okresie przez który Przesyłka pozostaje do odbioru; c) Cennik - wykaz pobieranych przez MB PROFIL opłat za usługi pocztowe stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu; d) Dni robocze wszystkie dni oprócz sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy; e) Dokument wydania dokument służący do potwierdzenia przyjęcia przez MB PROFIL przesyłki nadanej przez Nadawcę, którego wzór znajduje się na stronie f) Doręczenie - wydanie przesyłki Adresatowi, a w przypadkach określonych prawem także innej osobie zgodnie z umową o świadczenie usług pocztowej; g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. h) Doręczyciel - osoba doręczająca przesyłki w imieniu MB PROFIL; i) Nadawca - podmiot, który zawarł pisemną umowę o świadczenie usług pocztowych z MB PROFIL nie będący Konsumentem; j) Oddział Partnerski - jednostka organizacyjna MB PROFIL lub jednostka partnerska MB Profil świadcząca na terenie kraju usługi w imieniu MB PROFIL, która przyjmuje od MB PROFIL do doręczenia przesyłki, wydaje Doręczycielom przesyłki do doręczenia adresatom oraz w której można odebrać przesyłkę; k) Pełnomocnik - osoba posiadająca pisemne upoważnienie Adresata bądź Nadawcy do wykonania określonych w pełnomocnictwie czynności związanych z nadaniem bądź odebraniem Przesyłek; l) Przesyłka - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez MB PROFIL w celu przemieszczenia i doręczenia. Dana regulacja odnosi się do wszystkich typów Przesyłek obsługiwanych przez MB PROFIL w tym również do przesyłek listowych, zwykłych, poleconych, a także przesyłek reklamowych; m) Przesyłka listowa zwykła rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte przez MB PROFIL w celu przemieszczenia i doręczenia nie będące paczką pocztową. Pod pojęciem przesyłki listowej rozumie się przesyłkę listową nierejestrowaną w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe; n) Przesyłka rejestrowana - rzeczy opatrzone adresem, przedłożone do przyjęcia lub przyjęte za potwierdzeniem odbioru i potwierdzeniem doręczenia przez MB PROFIL w celu przemieszczenia i doręczenia nie będące paczką pocztową; r) Przesyłka listowa lokalna przesyłka listowa polecona lub zwykła doręczana w granicach działania pojedynczego oddziału MB PROFIL; s) Przesyłka listowa krajowa przesyłka listowa polecona lub zwykła doręczana na terenie całego kraju; t) Przesyłka reklamowa - przesyłka zawierająca wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłana jednorazowo co najmniej do 3000 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną treścią, różniąca się jedynie danymi identyfikacyjnymi adresata niezmieniającymi treści przekazywanej informacji, chyba, że indywidualna umowa z Nadawcą stanowi inaczej. u) Przesyłka niedoręczalna - Przesyłka, której nie można doręczyć Adresatowi ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu lub oznaczenia nadawcy lub adresata; w) Regulamin - aktualny regulamin świadczenia usług przez MB PROFIL zamieszczony na stronie internetowej a także dostępny w Oddziałach Partnerskich; x) Usługa pocztowa - usługa polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek, wykonywana przez MB PROFIL na podstawie wpisu do rejestru Operatorów Pocztowych, zgodnie z postanowieniami ustawy., Prawo pocztowe; y) Prawo pocztowe - rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012r.,, poz z poz. zm). z) ZPO Zwrotne Potwierdzenie Odbioru usługa dodatkowa do listu poleconego, polegająca na potwierdzeniu odbioru przesyłki na dodatkowym dokumencie oraz dostarczeniu potwierdzenia do nadawcy; 4 Zakres przedmiotowy i terytorialny świadczonych usług. 1. MB PROFIL świadczy usługi pocztowe, które nie mają charakteru powszechnego. 2. MB PROFIL przyjmuje i dostarcza Przesyłki bez zadeklarowanej wartości zgodnie z poniżej podanymi kryteriami: a) dla przesyłek listowych zwykłych, b) Przesyłek listowych poleconych, c) Przesyłek reklamowy I. Waga Przesyłki: 1 g do 2000 g II. Wymiary maksymalne Przesyłki: długość 325 mm, szerokość 230 mm, grubość 20 mm III. Wymiary minimalne są ograniczone wielkością pola adresowego tj. długość 140 mm szerokość 90 mm., IV. W wyjątkowych sytuacjach MB PROFIL dopuszcza przyjęcie Przesyłki listowej zwykłej, poleconej lub reklamowej której rozmiar pola adresowego jest mniejszy, jednak powinien on pozwalać na czytelne umieszczenie danych Nadawcy, Adresata, znaków opłaty, daty nadania a także kodu umieszczanych na Przesyłce przez MB PROFIL 3. MB PROFIL doręcza Przesyłki określone w niniejszym Regulaminie na terenie Polski w miejscowościach, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Przesyłki będą doręczane wyłącznie w granicach administracyjnych tych miejscowość. 4. Przesyłki przekazane przez Nadawcę a adresowane do Adresatów w miejscowościach nieobsługiwanych przez MB PROFIL będą zwracane do Nadawcy na jego koszt chyba, że indywidualne postanowienia umów zawartych z Nadawcami przewidują inny sposób postępowania. 5. Nadawca korzystający z usług MB PROFIL obowiązany jest korzystać z wzorów formularzy i druków MB PROFIL przewidzianych dla określonych w niniejszym Regulaminie czynności, zamieszczonych na stronie internetowej MB POST: 6. Oddziały Partnerskie są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych indywidualnie dla danego punkt.

2 2. Przesyłki powinny być przekazywane do MB PROFIL w sposób uporządkowany, tzn. powinny być ułożone polem adresowym w jednym kierunku (tzw. wynicowanie) w kasetach, pudełkach bądź innych opakowaniach zapobiegających przemieszaniu Przesyłek oraz zapewniających ich zabezpieczenie przed zniszczeniem. 5 Zasady świadczenia usługi 1. MB PROFIL przyjmuje Przesyłki wyłącznie od Nadawców zdefiniowanych w 3 pkt. niniejszego Regulaminu. 2. MB PROFIL nie przyjmuje i nie doręcza Przesyłek, których zawartość lub opakowanie naraża MB PROFIL lub osoby trzecie na szkodę, a także przesyłek zawierających: a) rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, w tym w szczególności: substancje żrące lub o przykrej woni, materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, broń i amunicję; b) narkotyki, leki lub środki psychotropowe; c) żywe rośliny lub zwierzęta; d) zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce; e) dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne; f) na opakowaniu lub w widocznej części jej zawartości napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo; a także: g) Przesyłek, które nie spełniają określonych w 4 niniejszego Regulaminu warunków wymaganych do zawarcia umowy; h) Przesyłek, w sytuacji, gdy Nadawca, z którym zawarto umowę o świadczenie usług pocztowych zalega z płatnościami za świadczone przez MB PROFIL usługi pocztowe; i) Przesyłek, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych; j) Przesyłek, które z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie mogą być przewożone; k) Przesyłek, które są w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe Przesyłki. l) Przesyłek w sytuacji, gdy usługa pocztowa miałaby zostać wykonana w całości lub części na obszarze nieobjętym wpisem do rejestru operatorów pocztowych. 3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia należącego do MB PROFIL, MB PROFIL może zażądać jej otwarcia przez Nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie Nadawcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub był o bezskuteczne, może zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego. 4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, ze Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, MB PROFIL powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby. 5. W przypadku stwierdzenia, że Przesyłka posiada którąkolwiek z właściwości określone w ust. 2, MB PROFIL od mówi wykonania usługi, a w razie przyjęcia Przesyłki jednostronnie odstąpi od umowy o świadczenie usługi pocztowej, a przyjętą Przesyłkę zwróci Nadawy na jego koszt. Zwrotowi podlega także pobrana opłata za wykonanie usługi. Do zwrotu przesyłki stosuje się odpowiednio 6 niniejszego Regulaminu 6. W przypadku, gdy zostanie wyrządzona szkoda wynikająca z właściwości przesyłki, MB PROFIL zastrzega sobie prawo dochodzenia od Nadawcy odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. W przypadku gdy szkoda wynikająca z właściwości Przesyłki lub jej opakowania zostanie wyrządzona osobie trzeciej, a na mocy prawomocnego wyroku sądu MB PROFIL zostanie zobowiązany do jej naprawienia, MB PROFIL będzie uprawniony do wystąpienia przeciwko Nadawcy Przesyłki z roszczeniem regresowy. 3. Nadawca jest odpowiedzialny za właściwe opakowanie Przesyłki, w szczególności za: a) dopasowanie opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i wagi Przesyłki; b) umieszczenie wewnątrz opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania; c) dobór opakowania, które zabezpieczy zawartość Przesyłki przed dostępem do niej osób nieuprawnionych, uszkodzeniem zawartości oraz możliwością uszkodzenia innych Przesyłek. 4. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu Przesyłki w sposób czytelny swój adres oraz Adresata i jego adres. 5. Dane Adresata i Nadawcy w tym ich adres powinien umożliwiać pełną identyfikację zarówno Nadawcy jak i Adresata. W szczególności powinny zawierać następujące informacje wg podanej kolejności: a) nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, imię i nazwisko; b) nazwa ulicy, numer domu i lokalu; c) kod pocztowy oraz nazwa miejscowości. 6. W przypadku a) braku adresu Adresata; b) braku pełnych informacji pozwalających na identyfikację Adresata; c) błędnego bądź niewłaściwego adresu lub Adresata; d) odmowy przyjęcia przesyłki przez Adresata; e) braku możliwości doręczenia przesyłki w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie; przesyłka zostanie zwrócona Nadawcy na jego koszt określony w Cenniku z adnotacją stanowiącą informację o przyczynie jej niedoręczenia oraz zwrotu, chyba, że umowa z Nadawcą przewiduje inny tryb postępowania. 7. Przesyłka Niedoręczalna jest zwracana do siedziby MB PROFIL, a następnie podlega komisyjnemu otwarciu w trybie przewidzianym w art. 33 ustawy Prawo pocztowe. 8. Za poprawność danych umieszczonych na Przesyłkach i w dokumentach przyjęcia, o których mowa w niniejszym Regulaminie odpowiedzialność ponosi Nadawca. 9. Przyjęcie przez MB PROFIL Przesyłek nie oznacza automatycznie, że ich parametry dotyczące opakowania i zawartości spełniają wymogi określone w Regulaminie. 7 Doręczanie Przesyłek 1. Jeżeli żadne z postanowień szczególnych zawartych w niniejszym regulaminie, w sposób wyraźny nie stanowi inaczej, terminy wskazane 7 są jedynie terminami przewidywanego czasu doręczenia przesyłki. 2. MB PROFIL doręcza Przesyłki w terminie: a) 4 dni roboczych od dnia nadania w przypadku Przesyłek listowych krajowych b) 3 dni robocze od dnia nadania w przypadku nadania Przesyłek listowych lokalnych c) 5 dni roboczych od dnia nadania w przypadku Przesyłek reklamowych. d) W przypadku ustalenia indywidualnych zasad współpracy z Nadawcą, możliwa jest modyfikacja terminów wskazanych w punktach a i b. 6 Zasady przyjmowania oraz zwrotu Przesyłek 1. Przesyłki przekazywane są do MB PROFIL na podstawie sporządzonego przez Nadawcę lub osobę upoważnioną przez Nadawcę Dokumentu Wydania. Przyjęcie jest potwierdzane na oryginale i kopii Dokumentu Wydania przez upoważnionego pracownika MB PROFIL, posiadającego identyfikator MB PROFIL.

3 a) jest następstwem czynu niedozwolonego; b) nastąpiło z winy umyślnej MB PROFIL; c) jest wynikiem rażącego i celowego zaniedbania ze strony MB PROFIL. 3. Określony w ust. 1 termin doręczenia dotyczy Przesyłek nadanych do godziny Przesyłki nadane po godzinie traktowane są jak nadane w dniu następnym. 4. Przesyłki listowe zwykłe i Przesyłki reklamowe doręczane są za pośrednictwem oddawczych skrzynek pocztowych. 5. W przypadku braku oddawczych skrzynek pocztowych lub braku dostępu do oddawczej skrzynki pocztowej Przesyłki listowe zwykłe i Przesyłki reklamowe doręczane będą bezpośrednio Adresatowi, innej osobie pełnoletniej przebywającej pod wskazanym adresem lub innej osobie uprawnionej na podstawie pełnomocnictwa lub przepisów prawa do odbioru Przesyłki. 6. Przesyłki inne niż Przesyłki listowe zwykłe i Przesyłki reklamowe doręczane będą bezpośrednio Adresatowi, innej osobie pełnoletniej przebywającej pod wskazanym adresem lub innej osobie uprawnionej na podstawie pełnomocnictwa lub przepisów prawa do odbioru Przesyłki 7. W przypadku braku możliwości doręczenia przesyłki w sposób określony w ust. 4-6, Doręczyciel umieści Awizo w widocznym miejscu np. na drzwiach wejściowych. 8. Na Przesyłki listowe zwykłe i Przesyłki reklamowe, których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie w skrzynce oddawczej osoba doręczająca wystawia Awizo. 9. Przesyłki wydawane są w Oddziale Partnerskim adresatowi lub osobie upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa lub przepisów prawa do ich odbioru na podstawie okazanego dokumentu tożsamości w ciągu 14 dni roboczych od daty wystawienia Awizo. 10. W przypadku nie odebrania Przesyłki w podanym terminie jest ona zwracana do Nadawcy na jego koszt określony w Cenniku. 4. Odpowiedzialność MB PROFIL ogranicza się tylko do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie szkody nie obejmuje utraconych korzyści jest ograniczone w następujący sposób: MB PROFIL odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie na stąpiło: a) wskutek siły wyższej; b) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Adresata, niewywołanych winą MB PROFIL; c) z powodu naruszenia przez Nadawcę lub Adresata przepisów ustawy albo Regulaminu; d) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy. 5. Prawo dochodzenia roszczeń w stosunku do MB PROFIL przysługuje Nadawcy a Adresatowi w przypadku gdy Nadawca zrzeknie się tego prawa na jego rzecz lub gdy przesyłka zostanie doręczona Adresatowi. 6. W razie stwierdzenia przez Adresata, przy próbie doręczeni a, uszkodzenia lub ubytku zawartości Przesyłki, Adresat w celu dochodzenia roszczeń musi spisać protokół szkody w obecności Doręczyciela, w którym ujęte będą informacje dotyczące okoliczności doręczenia (w tym data i godzina) oraz opis rodzaju uszkodzenia. Protokół (podpisany przez Adresata i Doręczyciela) stanowi podstawę do dochodzenia przez Nadawcę lub Adresata roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku w Przesyłce. 7. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej, wygasa wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki zgłoszonej przez Adresata MB PROFIL nie później niż po upływie 7dni od przyjęcia Przesyłki jeżeli w razem ze zgłoszeniem Adresat udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi. 8 Opłaty 1. Opłaty za usługi świadczone przez MB PROFIL określane są indywidualnie dla każdego Nadawcy w oparciu o Cennik, który stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług. 2. Opłata za usługę uzależniona jest od wagi przesyłki oraz jej wymiarów, a także czynności dodatkowych realizowanych przez MB PROFIL na rzecz Nadawcy. 3. Do wagi przesyłki wlicza się również jej opakowanie oraz masę niezbędnych oznaczeń np. dotyczących pobranej opłaty lub świadczonych usług dodatkowych. 4. W celu identyfikacji umowy zawartej pomiędzy MB PROFIL a Nadawcą oraz potwierdzenia opłat z niej wynikających Nadawca umieszcza w prawym górnym rogu Przesyłki oznaczenie: OPŁATA POBRANA umowa z MB Profil Sp. z o.o. w Gliwicach. nr... z dnia Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez MB PROFIL Usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie: a) za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki nie będącej przesyłką z korespondencją w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub uszkodzonych rzeczy, b) za utratę przesyłki z korespondencją w wysokości dziesięciokrotności opłaty za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych. 9. W przypadku niewykonania usługi MB PROFIL, niezależnie od należnego odszkodowania, zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi. 10. Odszkodowanie wypłaca się wyłącznie na żądanie zawarte w reklamacji, o której mowa w 10 Regulaminu. 11. W sytuacjach gdy Adresatem jest konsument, postanowienia zawarte w 9 niniejszego regulaminu, nie obowiązują w zakresie w jakim ograniczają jego prawa względem przepisów powszechnie obowiązujących. 9 Odpowiedzialność MB PROFIL 1. Usługę pocztową uważa się za niewykonaną w przypadku utracenia bądź zniszczenia Przesyłki. Za utraconą uważa się Przesyłkę, której doręczenie lub zawiadomienie o próbie doręczenia nie nastąpiło w ciągu 30 dni od daty nadania. 2. Usługę pocztową uważa się za nienależycie wykonaną, w przypadkach kiedy Przesyłka albo jej zawartość została uszkodzona, a także gdy MB PROFIL naruszyło zasady określone w niniejszym Regulaminie. 10 Reklamacje 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje Nadawcy albo Adresatowi gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa dochodzenia roszczeń albo gdy Przesyłka zostanie doręczona Adresatowi. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesioną. 2. Reklamację można złożyć w siedzibie MB PROFIL lub jej Oddziałach Partnerskich ustnie lub pisemnie. 3. MB PROFIL zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zadach określonych poniżej z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo pocztowe, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

4 11 Prawo zastawu 3. Reklamacja Może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej 1. MB PROFIL przysługuje prawo zastawu na Przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usługi pocztowej lub uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn leżących po stronie Nadawcy lub Adresata. 4. Reklamacja pisemna powinna zawierać następujące dane: a) Imię, nazwisko, nazwę reklamującego; b) Adres (miejsce zamieszkania) lub siedziby firmy/instytucji; c) Tytuł reklamacji; 5. Do reklamacji należy dołączyć: a) Protokół szkody, o którym mowa w 9 pkt 6 Regulaminu podpisany przez strony umowy lub pisemne uzasadnienie roszczenia dotyczące niewidocznych ubytków lub uszkodzeń Przesyłki, w przypadku reklamacji dotyczącej doręczenia uszkodzonej Przesyłki.. b) Dokument potwierdzający przyjęcie Przesyłki przez MB PROFIL, w przypadku braku doręczenia przesyłki.; c) Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające powstanie szkody, celem wykazania, że szkoda powstała oraz jej wysokości.. d) Pełnomocnictwo w przypadku dochodzenia roszczeń przez inną osobę niż uprawniona; 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem Przesyłki jest organ władzy publicznej. 3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez Adresata lub Nadawcę wierzytelności zabezpieczonych zastawem MB PROFIL dokona komisyjnego otwarcia Przesyłki i dokona sprzedaży jej zawartości po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Adresata lub Nadawcy o zamierzonej sprzedaży zawartości Przesyłki. 4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości Przesyłki, o której mowa w ust. 3. MB PROFIL przekazuje Nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności zabezpieczonych zastawem. 5. MB PROFIL przysługuje roszczenie do Nadawcy o pokrycie różnicy w przypadku, gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości Przesyłki. 6. W przypadku, gdy sprzedaż zawartości Przesyłki lub jej części nie jest możliwa, do niesprzedanej zawartości Przesyłki stosuje się przepisy art. 33 ust. 9 Prawa pocztowego e) Kwotę roszczenia, o ile osoba składająca reklamację żąda odszkodowania; f) Wskazanie numeru rachunku bankowego albo adres, na który w przypadku uznania reklamacji zostanie przekazana kwota roszczenia, w razie żądania odszkodowania; g) Podpis reklamującego. 6. W przypadku stwierdzenia przez MB PROFIL braków formalnych reklamacji, MB PROFIL w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji wezwie reklamującego do ich usunięcia w terminie 7 dni. 7. Na czas uzupełnienia braków formalnych bądź poprawienia danych zawartych w reklamacji zawiesza się bieg terminów rozpatrzenia reklamacji przez MB PROFIL. 8. Reklamację rozpatruje się w terminie 30 dni od daty złożenia. 9. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji MB PROFIL zawiadamia reklamującego na piśmie, podają: a) W przypadku częściowego uznania roszczenia przyznaną kwotę odszkodowania, termin i sposób przekazania należności, uzasadnienie podjętej decyzji, podstawę prawną oraz wskazanie drogi odwoławczej; b) W przypadku nie uznania roszczenia uzasadnienie podjętej decyzji, podstawę prawną oraz wskazanie drogi odwoławczej. 10. W przypadku całkowitego uznania roszczenia, MB PROFIL przelewa na podany rachunek należną reklamującemu kwotę, pisemne powiadomienie nie jest konieczne. 12 Rozstrzyganie sporów 1. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w Regulaminie w postępowaniu cywilnym przysługuje Nadawcy lub Adresatowi dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 2. Roszczenia dochodzone na podstawie niniejszego Regulaminu przedawniają się z upływem 12 miesięcy od dnia nadania Przesyłki. 3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby MB PROFIL. W przypadku gdy Adresatem jest Konsument., postanowień zawartych w zdaniu pierwszym nie stosuje się, natomiast właściwość sądu ustalana będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296; ze zm.) 5. Spór cywilnoprawny między Adresatem, w sytuacji gdy Adresatem jest Konsument, a MB PROFIL może być także zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Prezesie UKE w trybie określonym w Prawie Telekomunikacyjnym. (Dz. U ) 11. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku: a) Uznania reklamacji i wypłaty kwoty odszkodowania lub brak u wypłaty w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji; b) Odmowy uznania reklamacji przez MB PROFIL albo nie zapłacenia dochodzonej należności w terminie 90 dni od dnia wniesieni reklamacji. 12. MB PROFIL zastrzega sobie prawo zażądania od reklamującego innych dokumentów niż wymienione w ust. 4, niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego. 13 Tajemnica pocztowa 1. MB PROFIL jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy pocztowej. Ponadto do zachowania tajemnicy pocztowej obowiązane są osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy pocztowej. 2. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane w Przesyłkach, dane dotyczące Adresatów i Nadawców oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług. 3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest w szczególności:

5 a) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą pocztową; b) otwieranie zamkniętych Przesyłek lub zapoznawanie się z ich treścią; c) umożliwianie osobom nieuprawnionym działań mających na celu wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej: a) podejmowanie działań, o których mowa w 12 ust. 3, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej; b) posługiwanie się przez MB PROFIL listami referencyjnymi obejmującymi dane dotyczące podmiotów korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów tych usług w przypadku, gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów, których one dotyczą. 5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie. 6. MB PROFIL jest obowiązany do zachowania należytej staranności w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej. 14 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy: Ustawy Prawo pocztowe Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) zwana dalej Kodeksem Cywilnym; a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa. 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub niezgodne z prawem nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie innych postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku postanowień nieważnych lub niezgodnych z prawem zastępują je postanowienia w/w aktów prawnych. 3. MB PROFIL zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od opublikowania na stronie

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 05 czerwca 2013r.

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 05 czerwca 2013r. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 05 czerwca 2013r. 1 Oznaczenie podmiotu świadczącego usługi pocztowe Speedmail sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 11 lipca 2014r.

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 11 lipca 2014r. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 11 lipca 2014r. 1 Oznaczenie podmiotu świadczącego usługi pocztowe Speedmail sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego

Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego Regulamin świadczenia usług Prywatnego Operatora Pocztowego 1. Firma Goniec Żuławski z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, przy ul. Wyszyńskiego wpisana do Rejestru Operatorów Pocztowych pod nr B 00125 świadczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 29 września 2011r.

Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 29 września 2011r. Regulamin świadczenia usług pocztowych przez Speedmail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 29 września 2011r. 1 Oznaczenie podmiotu świadczącego usługi pocztowe Speedmail sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie dla Urzędu Gminy Prażmów (ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów) powszechnych usług pocztowych (Kod CPV: 64110000-0,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO SKRYTEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A.

REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO SKRYTEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. REGULAMIN DOSTĘPU OPERATORÓW POCZTOWYCH DO SKRYTEK POCZTOWYCH POCZTY POLSKIEJ S.A. 1 Regulamin dostępu do skrytek pocztowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dostępu oraz korzystania ze skrytek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 47 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 29 marca 2013 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy:

PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 o świadczenie usług pocztowych niezastrzeżonych dla operatora publicznego. zawarta w dniu pomiędzy: PROJEKT UMOWA NR OR.II.3432-1/08 MIASTEM ZIELONA GÓRA, zawarta w dniu pomiędzy: ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP: 929 000 53 92, REGON: 000654233, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Załącznik nr 4 do umowy nr... WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Podstawa odpowiedzialności: Ustawa prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., (Dz. U. Z dn. 24 lipca 2003 r. Nr. 130, poz 1188 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

DF Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi pocztowe,

DF Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługi pocztowe, 1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym (tj. lokalnym Powiat Skarżyski i krajowym obszar całej Polski) oraz zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

ZP Łęczyca, dnia r. ZAPYTANIE CENOWE

ZP Łęczyca, dnia r. ZAPYTANIE CENOWE ZP.226.548.2017 ZAPYTANIE CENOWE Łęczyca, dnia 19.12.2017 r. 1. Zamawiający : Gmina Miasto Łęczyca, z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, zaprasza do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy

BZP/91/DLA/2015. Załącznik nr 5 do umowy BZP/91/DLA/2015 Załącznik nr 5 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - modyfikacja nr 2 SIWZ Zmiany zaznaczone są kolorem czerwonym 1. Użyte poniżej definicje oznaczają w dokumentacji postępowania, w tym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BSK SERVICE KONRAD BADOWSKI USŁUG POCZTOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BSK SERVICE KONRAD BADOWSKI USŁUG POCZTOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ BSK SERVICE KONRAD BADOWSKI USŁUG POCZTOWYCH 1 Postanowienia wstępne 1. Firma BSK SERVICE Konrad Badowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Syreny 35 m. 10 (kod pocztowy 01-159),

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: umowa zostanie zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego MOPS.OA /17

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego MOPS.OA /17 Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego MOPS.OA.371-05/17 OGÓLNE WARUNKI UMOWY które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa OR.272.2.4.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH ORAZ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH ORAZ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO PETEROX Piotr Symonowicz 97-300 Piotrków Tryb. ul. Słowackiego 128/132 NIP: 771-252-03-89, REGON: 592306312 Tel: 607 867 585, 609-637-062. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH ORAZ POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BUSINESS KURIER Sp. z o.o. 03-808 Warszawa ul. Mińska 25 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę Business Kurier Sp. z o.o., zwaną dalej Zleceniobiorcą, w procesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 131 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek

Regulamin Świadczenia Miejskich Usług Kurierskich przez Skoczek Niniejszy regulamin został sprawdzony pod katem przepisów prawa pocztowego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. Na dzień 19 lipiec 2012 regulamin jest zgodny z przepisami prawa pocztowego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie

Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Obowiązują od 1 grudnia 2014 r. Zasady świadczenia usługi Doręczenie na życzenie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1., zwane dalej Zasadami, określają zasady i warunki realizacji usługi Doręczenie na życzenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629.

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 56 18 626, faks 22 56 18 629. Warszawa: Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50g., wysyłek paczek oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych. zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy:

Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych. zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy: Umowa Nr. o świadczenie usług pocztowych zawarta w Karczewie, w dniu 2015 r., pomiędzy: Gminą Karczew z siedzibą w Karczewie (05-480) przy ul. Warszawskiej 28, NIP 532-19- 62-030, REGON 013269226, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl <<

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl << REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU I DORĘCZANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH >> wyslijpaczke.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 324/2012 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 30 października 2012 roku REGULAMIN świadczenia umownej usługi pocztowej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA KRAJOWYCH I LOKALNYCH USŁUG POCZTOWYCH ORAZ PRZEWOZOWYCH ( TRANSPORTOWYCH ) 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania ekspresowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r.

Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka marketingowa w obrocie krajowym (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r.

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r. Sprawa nr: ZP.271.117.2016 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia 01.12.2016 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia i definicje pojęć Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 stycznia Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym

Obowiązuje od 1 stycznia Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym Obowiązuje od 1 stycznia 2014 Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym Zasady ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Związku Gmin Zagłębia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamówienie składane jest w formie Zapytania Ofertowego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi w zakresie

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM przez "OPEK" Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM przez OPEK Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM przez "OPEK" Sp. z o.o. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe ( Dz.U. Nr 130 poz. 1188 ) 1 Zasady ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa

Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 18/2017/PS Dyrektora Zarządzającego Pionem Sprzedaży z dnia 8 marca 2017 r. Regulamin świadczenia usługi niepocztowej Reklama produktowa Obowiązuje od 3 kwietnia 2017 r. Poczta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT)

Załącznik Nr 3 UMOWA (PROJEKT) UMOWA (PROJEKT) Załącznik Nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Polkowicach, ul. Mała 1 59-100 Polkowice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewkowie 88 140 Gniewkowo, ul. Dworcowa 8c tel. 52 3585366, fax: 52 3510210, e-mail: mgops.gniewkowo@admin.com.pl M-GOPS.DAF.271.1.2015 Gniewkowo, 10.06.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr...

WZÓR. UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego z dnia 10 listopada 2015 r. WZÓR UMOWA o świadczenie usług pocztowych Nr... zawarta w dniu..2015 r. w Lublińcu, pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul.

Piekary Śląskie, dnia r. Nr sprawy 167/2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. ul. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Biskupa Nankera 103 e-mail: biuro@mopr.piekary.pl tel./fax 322879503 tel./fax 322883574 www.mopr.piekary.pl Nr sprawy 167/2016 Piekary Śląskie, dnia 02.12.2016r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 CPV: 64.11.00.00-0 usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz Wodociągów

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia:

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: DA.3210-14/13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą.: 1) powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g.

FORMULARZ CENOWY. Szacowana przewidywana ilość. do 50 g. 58 000. ponad 50 g. do 100 g. do 50 g. 250. od 50 g. do 100 g. 10. do 350 g. 10. do 350 g. ZAŁĄCZNIK NR 6 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych na potrzeby Zielonogórskiego Związku Gmin w 2014 r. przedstawiam/ my: FORMULARZ CENOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP , NIP:.., REGON:., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowana przez:

UMOWA NR ZP , NIP:.., REGON:., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowana przez: UMOWA NR ZP.272...2016 W dniu w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tłuszcz, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 492390-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń Opis przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia nie został podzielony na części - nie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PATRON SERVICE SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Patron Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: Patron Service) świadczy w ramach prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

W ten sposób, że Rozdział XI Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: INTERTOR.NET BOŻENA WOJTCZAK KWIATOWA 41, 18 400 ŁOMŻA NIP: 718 194 90 64, REGON: 200050990 BOK: ALEJA LEGIONÓW 6B tel. +48 600 973 983 e mail: biuro@intertor.net http://www.avitointernet.pl/ Łomża, dn.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym Zasady ogólne tekst jednolity 1 Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 19 października 2015 roku

Obowiązuje od 19 października 2015 roku Obowiązuje od 19 października 2015 roku Regulamin świadczenia niepowszechnych usług pocztowych Paczka EKSTRA24, PACZKA24 i PACZKA48 w obrocie krajowym Zasady ogólne tekst jednolity 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o. Paragraf 1 Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych krajowych usług przewozowych i pocztowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67)

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67) GMINA WYRZYSK URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk tel.(67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26 e-mail: urzad@wyrzysk.pl OR.2601.1.2.2016 Wyrzysk, dnia 14.03.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24. KRAKÓW 28 lipca 2015 R.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24. KRAKÓW 28 lipca 2015 R. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI AWIZOMATY 24 KRAKÓW 28 lipca 2015 R. Regulamin świadczenia usługi Awizomaty24 przez Polską Grupę Pocztową Innowacje Sp. z o.o.. przyjęty 28 lipca 2015 r. I. DEFINICJE 1 1.

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku

Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku Regulamin świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym Zasady ogólne tekst jednolity 1 Niniejszy regulamin określa warunki wykonywania usługi pocztowej Pocztex polegającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin. świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja w obrocie krajowym. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 130 /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni

Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Cedyni ( zamieszczone w BZP w dniu 13.12.2012 r., nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo