Posiedzenie pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiedzenie pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia"

Transkrypt

1 Posiedzenie pełnomocników ds. ewaluacji jakości kształcenia Protokół z posiedzenia w dniu 28 lutego 2013 r. w Collegium Novum s. 30 (15:00 18:00) Posiedzenie otworzył Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia dr Grzegorz Bryda. Poinformował, że spotkanie będzie dotyczyło Oceny Zajęć Dydaktycznych (OZD) i Oceny Pracy Administracji (OPA). W zimowym semestrze bieżącego roku akademickiego ankieta OZD została poddana weryfikacji, skrócona i przeniesiona z USOSweb na platformę zdalnego nauczania Pegaz. Kwestionariusz składa się z części dotyczącej oceny pracownika, która została ustalona w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim i jest taka sama dla wszystkich zajęć prowadzonych na UJ, oraz z części dotyczącej typów zajęć, która jest przygotowywana przez Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia (WZDJK). Przed zimową edycją ankiety nie wszystkie wydziały przygotowały swoje zestawy pytań do typów zajęć, więc powinny to uzupełnić. Pytań powinno być co najmniej 2, maksymalnie 6, wskazane jest zastosowanie pytania o punkty ECTS. Na platformie Confluence znajduje się lista wykorzystywanych do tej pory pytań do typów zajęć, z której można skorzystać w przygotowaniu swojego zestawu wydziałowego. Można też wymyślić własne pytania, wymaga to wówczas konsultacji metodologicznej z doktorem Grzegorzem Brydą. Ankieta została przeniesiona na platformę Pegaz z powodu problemów, jakie pojawiały się przez ostatnie 4 lata w USOSie. Jest zasilana z bazy USOS, co oznacza, że wszystkie kursy wpisane do USOS znajdują się również na Pegazie. Prosimy studentów o zaangażowanie w prace nad wyglądem ankiety. Pegaz otwiera nowe możliwości medialne, które będzie można wykorzystać. Strategia rozwojowa OZD dotyczy rozwoju ankiety na platformie Pegaz. Planowane jest utworzenie standardów promocji, aby nie zastanawiać się przed każdym semestrem jak promować ocenę zajęć. Promocja ma kształtować u studentów i pracowników postawę projakościową, budować kulturę jakości kształcenia. Agnieszka Bernas przedstawiła podstawowe informacje dotyczące realizowanych akcji ankietowych, ich celów, osiąganych frekwencji. Zaprezentowała w skrócie plan promocji na najbliższe lata (media uniwersyteckie służące do promocji, analiza SWOT, główne założenia promocji i współpracy w tym zakresie). Szczegóły znajdują się w prezentacji. Merytoryczną odpowiedzialność za realizowane projekty ponosi Pełnomocnik Rektora UJ ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia dr Grzegorz Bryda, realizacją zajmuje się Zespół ds. analiz jakości kształcenia (ZAJK), we współpracy z Działem Rekrutacji na Studia i Biurem Karier. Wykorzystywane ankiety są tłumaczone na język angielski i przystosowane do czytników dla osób niewidomych, a raporty z badań są udostępnione na stronie W ciągu roku akademickiego realizowanych jest 7 projektów. Pierwsza ankieta adresowana jest do kandydatów na studia, jest wbudowana w proces rekrutacji na studia, realizowana przez Dział Rekrutacji na Studia. Po rozpoczęciu studiów studenci wypełniają ankietę Monitorowanie Aktywności i Kompetencji Strona 1 z 8

2 Studentów (MAKS). Pod koniec semestru zimowego rozpoczyna się Ocena Zajęć Dydaktycznych (OZD) wraz z Oceną Pracy Administracji (OPA). Na wiosnę odbywa się Barometr Satysfakcji Studenckiej (BSS), po nim MAKS adresowany do osób kończących studia. Semestr letni kończy akcja OZD i OPA. Pół roku, trzy i pięć lat po studiach do absolwentów jest wysyłana ankieta Badania Losów Absolwentów (BLA), realizowana przez Biuro Karier UJ. W międzyczasie w ciągu roku odbywa się ewaluacja kursu Ars Docendi. Planowane jest też uruchomienie nowego badania Barometru Satysfakcji Pracowniczej (BSP). Agnieszka Bernas podkreśliła, że w ciągu roku akademickiego są tylko dwa miesiące, w których nie odbywa się żadna akcja ankietowa. Poza tymi dwoma przerwami cały czas realizowane są akcje promocyjne, które należy zaplanować i skoordynować tak, aby nie zmęczyć studentów natłokiem informacji, a wręcz wywołać wrażenie, że ankiety są naturalnym elementem życia na UJ. Został utworzony plan promocji akcji ankietowych, zostanie on przekazany pełnomocnikom po skonsultowaniu go z Samorządem Studentów. Ponadto na Confluence zostaną udostępnione pliki graficzne, które są lub mogą być wykorzystywane do przygotowania materiałów promocyjnych. Przy założeniu, że zasoby pozwalające na przeprowadzenie badań i ich promocję są ograniczone, należy położyć różny nacisk na poszczególne projekty. Szczególnej uwadze będą podlegały OZD, OPA, MAKS i ocena Ars Docendi. Można się zastanowić nad wsparciem BKS i BLA. BSS jest realizowany w satysfakcjonującym stopniu, nie wymaga inwestycji. Dr Bryda zapytał przedstawiciela Samorządu Studentów, czy uważa, że przeprowadzanie Barometru Satysfakcji Studenckiej jest konieczne co roku, czy mogłoby być rzadziej. Tomasz Kocoł stwierdził, że to zależy od tego, jak są wykorzystywane wyniki i czy w ogóle są brane pod uwagę. W Ocenie Zajęć Dydaktycznych w roku 11/12 wziął udział co drugi student (co drugi wypełnił przynajmniej jedną ankietę). Najmniejsza frekwencja jest w grupie doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wynika to m.in. z tego, że nie korzystają z systemu USOS (czasem nawet nie są do niego wpisani) lub korzystają w ograniczonym zakresie. W niektórych jednostkach dydaktycznych są przeprowadzane ankiety papierowe, które zbierzemy, przeanalizujemy i zaproponujemy wspólne rozwiązanie. W edycji 11/12 odsetek wypełnionych ankiet wyniósł 11%, co mogło wynikać z dużej liczby ankiet i ich długości. Po przeprowadzeniu procedury weryfikacji ankieta została skrócona, co powinno spowodować wzrost frekwencji. Na jej obniżenie wpłynęło przeniesienie ankiety na platformę Pegaz w dniu spotkania wynosiła ona 5,32%. W związku z tym akcja w tym semestrze została wydłużona o tydzień, do 10 marca 2013r. Frekwencja w OPA jest bardzo niska. Być może wynika to z tego, że cały czas są w niej wprowadzane zmiany, są stosowane różne narzędzia. Najwyższa frekwencja to 1,6% i pochodzi z edycji, w której ankieta była na USOSweb. Jej konfiguracja powodowała jednak niestabilność systemu USOS, a zatem była konieczność znalezienia innej platformy. Frekwencja na dzień spotkania wynosiła 1,8% wypełnionych ankiet dla sekretariatów dydaktycznych. Grupy docelowe działań USDJK to głównie studenci, ale należy też pamiętać o pracownikach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, budować u nich przekonanie o wartości systemu. Uniwersytet Jagielloński posiada swój system identyfikacji wizualnej (SIW), taki system ma też USDJK dostępny na platformie Confluence i na prośbę mailowo W tym roku zostały też wprowadzone SIW poszczególnych akcji ankietowych. Zespół korzysta z wielu różnych kanałów komunikacji ze środowiskiem akademickim, ma też plany wykorzystania nowych (np. miesięczniki studenckie). Bony książkowe o wartości 200zł i doładowania MPK za udział w akcjach ankietowych zostają wycofane. Zostaną one zastąpione gadżetami promocyjnymi (np. pendrive'y), które pozwolą na wypromowanie strony internetowej i USDJK. Strona 2 z 8

3 Z analizy SWOT wynika, że silną stroną jest to, że w środowisku istnieje świadomość funkcjonowania systemu USDJK, oraz że został wypracowany pewien model współpracy między jednostkami. Słabe strony to niechęć i brak zaufania ze strony środowiska, bierność i popełnione w przeszłości błędy. Strategia promocji opiera się na wzmocnieniu mocnych stron i zwalczeniu słabych. Plan promocji został przygotowany na trzy najbliższe lata akademickie. Zawiera on trzy cele promocyjne: budowanie kultury jakości na UJ (ocena ankietowa stanie się naturalnym elementem procesu dydaktycznego), wsparcie zasobów ludzkich (rzetelna informacja, pomoc i wspólne rozwiązywanie problemów, sprawna komunikacja, wskazane utworzenie jednego źródła informacji), niesienie dowodu na to, że USDJK to żywy organizm (system tworzą zaangażowani ludzie działający projakościowo). Akcent pracy jest przeniesiony na lokalność i ciągłe, długofalowe, nieagresywne oddziaływanie. Proponujemy utworzyć Wydziałowe Zespoły Promocyjne (WZP), które zorganizowałyby lokalnie promocję, co pozwoli na uporządkowanie podejmowanych w tym zakresie działań. W ich skład mogłyby wejść następujące osoby: pracownik dziekanatu lub sekretariatu (osoba znająca procedury administracyjne, mająca dostęp do systemów administracyjnych), koordynator ds. promocji, pełnomocnicy ds. ewaluacji jakości kształcenia, przedstawiciele studentów i doktorantów. WZP byłyby wspierane przez Zespół ds. analiz jakości kształcenia. Powinny stworzyć wydziałowy plan promocji USDJK spójny z ogólnym planem promocji (zawierający planowane działania, ich daty, zaangażowane osoby i środki) i przekazać go do ZAJK. Dr Bryda przypomniał, że przewodniczący WZDJK wchodzą w skład UZDJK, co pozwala na uzgadnianie kwestii ogólnouniwersyteckich. Ale większość prac odbywa się na wydziałach, a zatem WZDJK są odpowiedzialne za przeprowadzenie promocji oceny zajęć dydaktycznych i efektywne wykorzystanie jej wyników. WZP mają być wsparciem dla WZDJK. Pełnomocnicy powinni decydować jak będzie wyglądać promocja OZD w ich jednostkach przy wsparciu ze strony ZAJK lub pełnomocnika (dr Próchnicka lub dr Bryda). Nie przenosimy na pełnomocników odpowiedzialności, ale czynimy ich współodpowiedzialnymi. Pełnomocnik w ramach tych działań powinien stać się osobą zaufania publicznego w jednostce, do której każdy może przyjść i zgłosić swoje uwagi dotyczące jakości kształcenia bez obaw o anonimowość. Jeśli pełnomocnicy odczuwają potrzeby w zakresie przeszkolenia się z jakichś tematów, powinni wysłać propozycje do biura ZAJK. Padła propozycja, aby zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązku wypełniania ankiet, ponieważ nachalna promocja i brak obowiązku obniża rangę akcji ankietowych. Wypełnianie ankiet powinny być obowiązkowe tak jak obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest ocenić studentów. Studenci nie musieliby wypełniać wszystkich ankiet, ale np. 60% - bez tego nie powinni dostać zaliczenia roku. Pełnomocnik podkreślił, że obowiązkowość wypełniania ankiet sprawi, że nie będą one wiarygodne. Studenci także uważają, że ankiety nie powinny być obowiązkowe. Pełnomocnik zaproponował, że wydziały mogą wprowadzić u siebie obowiązkowość wypełniania ankiet po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałowym Samorządem Studenckim, wystarczy, że wpłynie oficjalne pismo do pełnomocnika. Nie istnieje formalna możliwość, żeby zobowiązać studenta do wypełniania ankiet, pod groźbą niezaliczenia roku jest to niezgodne z regulaminem studiów i Ustawą o Szkolnictwie Wyższym. WZDJK mogą spróbować wymyślić inną formę zobowiązania studenta do wypełniania ankiet, ale nie może być ona powiązana z zaliczeniem etapu toku studiów. Tomasz Kocoł przyznał, że najlepsze są ankiety audytoryjne (papierowe) przeprowadzane na ostatnich zajęciach, które jednak przy dużej liczbie studentów i zajęć na uniwersytecie są kłopotliwe do przeprowadzania. Na Wydziale Matematyki i Informatyki studenci postanowili przeprowadzić próbną ocenę zajęć dydaktycznych na skanowalnych kwestionariuszach. Część zgromadzonych przyznała rację, że ankiety papierowe mają wyższą zwrotność. Strona 3 z 8

4 Pełnomocnik podkreślił, że ocena zajęć przez system USOS lub Pegaz nie jest ostateczna, mogą być przeprowadzane ankiety audytoryjne na wybranych zajęciach. Dywersyfikacja form zbierania danych jest bardzo pożądana. Problem tkwi w integracji danych i tym, że oceniani pracownicy przyzwyczaili się do uzyskiwania szybko wyników oceny zaraz po zakończeniu akcji. Dr Grzegorz Żuchowski zapytał, jak to się ma do zarządzenia, które zakazuje stosowania innych ankiet do oceny zajęć dydaktycznych poza tymi znajdującymi się w systemie. Pełnomocnik odpowiedział, że przeprowadzanie ankiet papierowych nie powinno mieć miejsca, ponieważ i tak wyniki papierowych ankiet nie będą uwzględniane w ocenie pracownika. Dr Elżbieta Sochacka-Tatara zaznaczyła, że jeśli zajęcia oceni elektronicznie mały odsetek studentów, to też nie powinno to być brane pod uwagę w ocenie pracownika, bo dane nie są wiarygodne. Dyskusję przerwała pani Kinga Drechny-Mucha, która przyznała, że miała już okazję zapoznać się z planem promocji USDJK i całkowicie się zgadza z tym, co jest w nim zawarte. Biuro Promocji współpracuje z osobami, które zostały wyznaczone przez dziekanów do prowadzenia działań promocyjnych na wydziałach. Osoby te mogłyby zająć się również promocją ankiet, odciążając tym samym pełnomocników z tego działania, co pozwoliłoby im się skupić na analizie wyników ankiet. Zaproponowała, że może się podjąć inicjacji współpracy na wydziałach, być może zorganizować spotkania, na których można będzie przedyskutować kwestię promocji lokalnej prosi tylko o przesłanie informacji, że jest taka prośba. Podkreśliła, że jednostki mają swoją specyfikę i rozwiązanie które się sprawdzi w jednej nie musi się sprawdzić w drugiej. Pojawiła się wątpliwość związana z tym, czy informacja zwrotna do studentów powinna płynąć od biura ZAJK lub Biura Promocji to dydaktycy powinni jasno dawać do zrozumienia swoim studentom, że wyniki ankiet pozwoliły im poprawić sposób prowadzenia zajęć. Pełnomocnik przyznał, że nie są prowadzone badania dotyczące tego, ilu nauczycieli akademickich przegląda swoje wyniki z OZD i jak z nich korzysta, więc nie znamy skali wykorzystania ankiet przez prowadzących. Docierają do nas pojedyncze sygnały, przeprowadzone zostało też 50 wywiadów z pracownikami dydaktycznymi, które dostarczyły jakościowej wiedzy na ten temat. Dr hab. Roman Dąbrowski stwierdził, że studenci nie potrzebują informacji technicznych o terminach i sposobie dostępu do ankiet. Wypełniają ankiety skrajnie, bo nie wiedzą jak mają ocenić zajęcia, które były przeciętne na 4 czy na 5 (w skali 1-5). Zaproponował, żeby organizować ze studentami pierwszego roku spotkania, na których można z nimi porozmawiać nie o stronie technicznej, a o stronie etycznej wypełniania ankiet, o odpowiedzialności, nauczyć ich refleksji nad zajęciami, w których uczestniczą. Wyraził wątpliwość co do tego, czy wprowadzenie obowiązku wypełniania ankiet jest dobrym pomysłem. Pełnomocnik przypomniał o pomyśle przeprowadzania ze studentami pierwszego roku tutoriali, na których studenci starszych lat uczą nowych, o co chodzi w ankietach. Dr Urszula Bęczkowska podkreśliła analogię w sytuacji oceny: prowadzący ma obowiązek rzetelnie i uczciwie ocenić każdego studenta, to student też powinien rzetelnie i uczciwie ocenić swoich prowadzących. Pracownicy z jej jednostki wielokrotnie zgłaszali swoje uwagi do Rektora, ale nigdy nie zostały one uwzględnione. Między innymi prośba o podział uzyskanych ocen według tego, jaką ocenę otrzymał student na zakończenie kursu. Agnieszka Feliks-Długosz poinformowała, że wymaga to powiązania danych studenta z odpowiedziami z ankiet, czego do tej pory nigdy nie robiliśmy. Piotr Ciesielski zwrócił uwagę, że oznacza to brak anonimowości np. wówczas, gdy ocenę wystawi student, który jako jedyny otrzymał dany stopień na zaliczenie. Dr Grzegorz Bryda powiedział, że powstaje na Pegazie system raportujący dla pracownika i decydentów, gdzie taki podział będzie można uwzględnić. Kolejną prośbą było przeprowadzanie oceny zajęć przed egzaminami, co pozwoli uniknąć ocen wynikających z rozżalenia po nieudanym egzaminie, co zamienia ocenę jakości kształcenia na festiwal popularności dydaktyków. Prof. Roman Dąbrowski przetestował to na swoim przypadku oceny wystawione przed egzaminem i po różniły się od siebie. Dr Bryda przyznał, że w Pegazie jest to możliwe. Problem jest związany Strona 4 z 8

5 z tym, skąd brać informacje kiedy odbywają się egzaminy w sytuacji, gdy niektórzy dydaktycy organizują egzaminy przed sesją. Dodatkową wątpliwość wzbudza przeprowadzanie akcji ankietowej w sesji poprawkowej we wrześniu. Pełnomocnik wyjaśnił, że przynosi ona około 5% frekwencji, ale jeśli pełnomocnicy uważają, że nie należy jej przeprowadzać, to nie ma problemu. Dr Paweł Kozyra przypomniał, że zawsze było zalecenie, aby wypełniać ankiety po egzaminie, bo wtedy można ocenić sposób oceniania, przestrzeganie kryteriów zaliczenia. Dr hab. Katarzyna Kulig zaproponowała rezygnację z ankiet w USOSie, na rzecz ankiet przeprowadzanych samodzielnie przez wydziały. Dr Grzegorz Bryda wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, bo uniwersytet musi mieć wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. Dr Żuchowski podkreślił, że Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) sprawdza przede wszystkim istnienie systemu wydziałowego, co potwierdziła również dr Agnieszka Pac mówiąc, że przedstawiciele PKA nie mogli zrozumieć, dlaczego wydział jest ograniczony w swobodzie stosowania pytań do oceny zajęć. Dr Kozyra dopytał, czy jest formalna możliwość nałożenia obowiązku wypełniania ankiet na studentów, czy jest w ogóle nad czym dyskutować. Dr Grzegorz Bryda wyjaśnił, że jeśli WZDJK postanowi, że jest to konieczne, to (pod warunkiem, że nie będzie powiązane z zaliczeniem roku) jest otwarty na takie rozwiązania. To rozwiązanie może dotyczyć tylko niektórych wydziałów, bo nie wszędzie jest problem z frekwencją. Problem jest innego typu - chociaż co na niektórych wydziałach prawie co drugi student bierze udział w akcji, to nie wypełnia wszystkich dostępnych dla niego ankiet. Należy zatem skupić się na budowaniu postawy projakościowej u studentów, zaczynając od studentów pierwszego roku. Im późniejszy rok studiów, tym mniej studentów wypełnia ankiety, choć na poszczególnych wydziałach może być inaczej. Dr Agnieszka Pac stwierdziła, że na Wydziale Lekarskim może to wynikać z tego, że na wyższych latach przypada dużo więcej ankiet na jednego studenta (nawet 50 na osobę) niż na początkowych latach studiów, dlatego frekwencja spada. Dr Żuchowski podkreślił, że student nie zobaczy efektów wypełniania ankiet, bo ocenia przedmiot, którzy właśnie zakończył, prawdopodobnie już więcej nie będzie miał kontaktu z tym samym prowadzącym. Dr Grzegorz Bryda oznajmił, że na Wydziale Filozoficznym testowo będą udostępnione studentom wyniki oceny zajęć (tylko pytania do typów zajęć, nie do oceny prowadzącego). Student na Pegazie będzie mógł zobaczyć wyniki oceny zajęć, na które uczęszczał. Poprosił też pełnomocników, aby się zastanowili czy na ich wydziałach pytania do oceny prowadzącego powinny mieć różne wagi (pytania do typów zajęć też), prosi o przesłanie informacji mailem. Raportowane będą dwa wskaźniki: wskaźnik pracownika i wskaźnik oceny zajęć. Dr hab. Katarzyna Kulig zapytała w jaki sposób wyniki widzi student, zwłaszcza w przypadku przedmiotów prowadzonych przez kilku prowadzących. Dr Agnieszka Pac wyjaśniła, że student widzi tyle ankiet, ilu jest prowadzących. A w ankiecie widzi pytania do oceny prowadzącego i do oceny zajęć, przy czym w pierwszej części ankiety jest pytanie, o którym pełnomocnicy nic nie wiedzą, (o to, czy student uczestniczył w zajęciach). Oznacza to, że nawet w przypadku gdy student miał tylko 2 godziny zajęć z danym prowadzącym musi wypełnić tak samo długą ankietę jak wtedy, gdy ocenia zajęcia trwające cały rok. Dr Grzegorz Bryda stwierdził, że jeśli wydział uważa, że wystarczą pytania do typów zajęć, to można zrezygnować z pytań do oceny prowadzącego. Jeżeli pełnomocnicy uważają, że pytania do typów zajęć są zbędne, też można z nich zrezygnować, jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą. Dr Agnieszka Pac spytała o możliwości techniczne stopniowego udostępniania ankiet do oceny ciągłej na WL, tak aby nie były otwarte zbyt długo po zakończeniu zajęć i otwarte przed rozpoczęciem zajęć. Na Pegazie zostanie utworzony panel administracyjny, w którym każdy pełnomocnik będzie miał możliwość administrowania ankietami, w tym również ustalania terminów otwarcia i zakończenia ankiety. Dr Żuchowski zapytał o możliwość podglądu, czy pracownicy mają przypisane grupy seminaryjne. Dr Bryda oświadczył, że jeżeli jest taka potrzeba, to zostanie ona uwzględniona w pracach nad panelem administracyjnym. Pełnomocnik poprosił o przesyłanie Strona 5 z 8

6 mailem informacji o tym, do jakich informacji pełnomocnicy i pracownicy chcieliby mieć dostęp na Pegazie. Każdy pełnomocnik na wydziale ma mieć możliwość raportowania wyników punktowych poszczególnych pracowników swojej jednostki. Pracownicy będą mogli zobaczyć swoje oceny z poprzednich lat. Dr Żuchowski zaznaczył, że raportowane powinny być także te zajęcia, które nie zostały ocenione. Na dzień dzisiejszy nie są dostępne statystyki dotyczące frekwencji w poszczególnych jednostkach. Docelowo na Pegazie ma być taka funkcjonalność na poziomie nawet konkretnych zajęć, co pozwoli pełnomocnikom na trafne reagowanie. Dr Kozyra spytał o wyniki porównania ankiet papierowych i elektronicznych, o to, które są bardziej wiarygodne. Dr Bryda poinformował, że korelacja ocen jest na poziomie 0,8. Ocena internetowa jest bardziej indywidualną, a ocena papierowa jest oceną audytoryjną, więc są to różne metody. Ocena audytoryjna jest wyższa niż ocena elektroniczna. To może brać się stąd, że anonimowa ankieta internetowa pozwala na większą swobodę. Nie ma jednak możliwości rezygnacji z ankiet elektronicznych na rzecz ankiet papierowych, ponieważ Rektor UJ nie jest skłonny do powrotu do papierowych ankiet. Dr Bryda przyznał, że w niektórych jednostkach ankieta papierowa może być przeprowadzana jako wsparcie dla elektronicznej, ale wydłuży to czas dostępu do danych. Zebrani przyznali, że studenci nie będą chcieli wypełniać dwóch ankiet i należy się zdecydować jedno albo drugie. Dr Piotr Gierowski spytał czy WZDJK może podważyć kwestie związane z przyznawaniem nagród (25% frekwencji i przynajmniej 50 osób oceniających daną osobę). Dr Bryda poinformował, że te regulacje już nie obowiązują, jest nowy regulamin, który zawiera progi wiarygodności wypracowane w wyniku konsultacji z dziekanami. W regulaminie jest furtka, która mówi, że na wniosek pełnomocnika można tak dostosować progi, aby zajęcia mogły je spełnić. Dr Halina Podgórni stwierdziła, że robione są złe założenia. Cały system mógłby sprawnie funkcjonować, gdyby studia na UJ były elitarne. A spośród osób studiujących na UJ jest 10% tych, którzy chcą się uczyć, a pozostali nie wiadomo dlaczego się na studiach znaleźli. Zły materiał powoduje frustrację u prowadzących. Przyznawanie nagród osobom, które wiadomo, że są słabymi dydaktykami, działa demotywująco na pozostałych. W większości studenci nie są osobami świadomymi i dojrzałymi, a zatem nie należy spodziewać się, że będą wypełniać ankiety. Dr Grzegorz Bryda wyjaśnił, że ocena zajęć dydaktycznych nie oznacza oceny pracownika. W dokumentach było zapisane, że jest elementem oceny pracownika i ludzie to zinterpretowali wprost. Dyskusje prowadzone w ramach posiedzeń UZDJK mówią wyraźnie, że nie należy utożsamiać oceny zajęć dydaktycznych pracownika z jego oceną, bo jest to skrót myślowy. Ocena pracownika składa się również z innych elementów. Jeden z pełnomocników zauważył, że studenci nie znają prowadzących z innej strony jak tylko z zajęć, a więc ocena zajęć jest wtedy równa ocenie pracownika. Takie podejście do oceny wynika z tego, jak wyniki traktowane są przez władze, a tabelki przecież najłatwiej zestawiać. Dr Bryda podkreślił, że Rektorzy zdają sobie sprawę, że ocena z ankiet nie jest tożsama z oceną pracownika. Dr Żuchowski przypomniał, że w nagłówkach stosowanych dokumentów jest przecież ocena pracownicza, a nie postrzeganie pracownika przez studenta. Dr Bryda powiedział, że można to zmienić. W drugiej części spotkania Piotr Ciesielski zaprezentował zmiany w regulaminie Oceny Zajęć Dydaktycznych. Czas trwania akcji nadal wynosi 6 tygodni, ale ankiety uruchamiane są nie tydzień, a dwa tygodnie przed sesją. Ankieta jest podzielona na moduły moduł A to pięć pytań ogólnouniwersyteckich do oceny prowadzącego zajęcia, B - pytania do typów zajęć, których maksymalnie może być 6, a minimalnie moduł musi zawierać pytanie o punkty ECTS na potrzeby PKA. W regulaminie nie ma takiego zapisu, ale pełnomocnik podkreślił, że stosowanie pytań do typów zajęć jest traktowane jako obowiązek. Moduł C to komentarze dotyczące prowadzącego i zajęć. Moduł D to pytania specyficzne dla danego przedmiotu, które mogą być dopisane do ankiety dla danych zajęć przez pełnomocnika wydziałowego po konsultacji z Grzegorzem Brydą. Minimum pytań, które muszą znajdować Strona 6 z 8

7 się w ankiecie to moduły A, B i C. Wyjaśniono na czym polega ocena ciągła. Jest to sposób oceny zajęć na Wydziale Lekarskim, który polega na tym, że ankieta jest dostępna dla studentów od początku semestru przez cały czas. Piotr Ciesielski wyjaśnił, że udostępnianie wyników odbywa się nadal drogą elektroniczną i za pośrednictwem pełnomocników w jednostkach. Zmienił się algorytm obliczania wyników dla pracowników, co jest konsekwencją usunięcia pytania o ogólną ocenę zajęć. Przy obliczaniu wyników do tej pory były brane pod uwagę wszystkie oceny i wszystkie prowadzone zajęciach, również w innych jednostkach. Obecny regulamin wprowadza progi wiarygodności, które decydują o tym, czy ocena danego kursu będzie uwzględniania w końcowej ocenie pracownika czy też nie. Jeśli żadne zajęcia pracownika nie spełnią progów wiarygodności, to pracownik otrzymuje status nieklasyfikowany. To oznacza, że nie może dostać nagrody, ale też nie powinien być rozliczany za niską ocenę. Dr Bryda poprosił zgromadzonych o sugestie rozwiązań, jakie można by wprowadzić w związku z niską frekwencją w tym semestrze, o pomysły na to, co zrobić z tymi pracownikami, którzy dostaną status nieklasyfikowany. Progi wiarygodności opracowane przez Pełnomocnika Rektora określają ile minimalnie studentów powinno wypełnić ankietę, aby wliczyć dane zajęcia do oceny, przy uwzględnieniu różnej liczebności grup zajęciowych. Pełnomocnicy zwrócili uwagę na nieprawidłowe zapisy w tabeli, które oznaczają, że np. w grupie o liczebności od 11 do 30 studentów powinno być wypełnionych minimum 10 ankiet wobec tego poprosili pełnomocnika o poprawienie i dopracowanie tabeli. Dr Agnieszka Pac powiedziała, że progi wiarygodności mogą być niezasadne w przypadku wykładów, na których obecność jest nieobowiązkowa. Dr Bryda stwierdził, że kwestia wykładów wymaga jeszcze dyskusji, a na Wydziale Prawa i Administracji pani Dziekan zastanawia się w ogóle nad zlikwidowaniem zajęć w formie wykładów. Padła propozycja, aby do obliczania frekwencji uwzględniać tylko tych studentów, którzy podchodzą do zaliczenia. Dr Bryda przyznał, że to sensowny pomysł i że zostanie wzięty pod uwagę. Dr Pac przypomniała, że jeśli student nie odebrał dokumentów po rezygnacji ze studiów, to w świetle prawa do września kolejnego roku jest aktywnym studentem, a więc nie można zamknąć mu dostępu do ankiet. Agnieszka Feliks-Długosz dodała, że student może nie podejść do sesji, ale może wypełnić ankiety, a zatem odliczenie go z frekwencji będzie nieprawidłowe. Grzegorz Bryda zapowiedział, że wyniki oceny zajęć zostaną przeliczone według przedstawionej propozycji. Dr Żuchowski zasugerował, aby zastosować okres przejściowy między poprzednim sposobem obliczania a nowym. Dr Piotr Gierowski zauważył, że jeśli dydaktyk prowadzi zajęcia w wielu małych grupach i nie osiągnie progu wiarygodności na żadnej z nich, to sumarycznie jednak może go przekroczyć. Odrzucenie wyników ankiet będzie wtedy krzywdzące dla pracownika. Dr Pac zaproponowała usunięcie z tabeli kolumny z minimalnymi liczebnościami i zostawić tylko minimalny odsetek. Piotr Ciesielski przerwał dyskusję na temat martwych dusz w USOSie stwierdzeniem, że to biura na wydziałach generują sztuczne liczby, co komplikuje kwestie obliczania frekwencji w ocenie zajęć dydaktycznych. W regulaminie została zapisana kwestia wyznaczania i nazewnictwa pięciu grup wyników (punkt 2. regulaminu). Granice kategorii porównawczych są wyznaczane na podstawie kategorii stenowych wyliczanych z poprzednich dwóch lat. Przyjęcie wspomnianych wcześniej progów wiarygodności spowoduje komplikacje w tym zakresie, ponieważ niewystarczająca frekwencja wykluczy zbyt dużo danych z obliczeń i w skrajnym przypadku wyliczenie stenów będzie niemożliwe. Paweł Kozyra przypomniał, że WZDJK Wydziału Chemii prosił o zmianę nazewnictwa kategorii z normy na średnią uniwersytecką. Dr Bryda zapowiedział, że baza z danymi pochodzącymi z ankiet będzie zarejestrowana w GIODO, ponieważ ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisy wewnętrzne UJ lokują wyniki akcji ankietowych w kontekście oceny okresowej pracownika, a to pociąga za sobą konieczność zachowania ochrony danych osobowych. Oznacza to, że nie można upubliczniać wyników oceny poszczególnych pracowników. Piotr Ciesielski przypomniał, że Strona 7 z 8

8 dziekani i pełnomocnicy dziekanów otrzymują upoważnienia do przetwarzania danych osobowych z zakresu akcji ankietowych i zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy dotyczących ich ochrony. Mogą udostępniać dane tylko osobom, których są do tego uprawnione. W sytuacji, gdy o wyniki zwraca się do pełnomocnika np. komisja awansowa lub kierownik instytutu, pełnomocnik jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie te osoby mają stosowne upoważnienie jeżeli nie mają, nie można im udostępnić wyników. Pełnomocnicy mogą przekazać wyniki oceny danego pracownika jemu samemu, jeśli o to poprosi, ponieważ każdy pracownik ma prawo pełnego dostępu do swoich danych osobowych. Oznacza to, że każdy pracownik może się zgłosić do pełnomocnika z prośbą o udostępnienie mu jego wyników i pełnomocnik powinien mu je przekazać (wydrukować lub skopiować w formie elektronicznej) lub wskazać system informatyczny, w którym pracownik będzie mógł te wyniki przeglądać. Docelowo pracownicy będą mieli dostęp do swoich wyników na platformie Pegaz, która umożliwi im wydruk raportu z oceny na potrzeby np. starania się o zatrudnienie czy o awans. Pełnomocnicy mają dostęp do historii oceny pracowników i mają obowiązek na prośbę pracownika przygotowywać zestawienia ocen z minionych okresów. Mogą zbierać kopie upoważnień, aby nie było konieczności za każdym razem potwierdzać uprawnień poszczególnych osób. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze prawdopodobnie mają takie upoważnienia i sprawdzenie ich będzie formalnością. Piotr Ciesielski poinformował, że dostęp do platformy Confluence ze względów technicznych może być utrudniony, w przypadku problemów proszę się kontaktować z nim mailowo lub telefonicznie (12) ). Dr Agnieszka Pac poprosiła o udostępnienie na Confluence danych z pytań do typów zajęć. Dr hab. Roman Dąbrowski poinformował, że próbował zobaczyć jak wygląda ankieta na Pegazie. W tym celu zmienił swoją rolę w systemie z prowadzący na student, co pozwoliło mu nie tylko na podglądnięcie formularza ankiety, ale również na jej wypełnienie. Dr Agnieszka Pac zwróciła uwagę na kolejny problem na Pegazie można dopisywać do grupy studentów, którzy nie są wpisani na zajęcia w USOSie studenci ci mają dostęp do ankiet. Dr Bryda stwierdził, że takie przypadki będzie można raportować, a dane z USOSa i Pegaza się nie zgodzą. Co prawda w systemie USOS też jest dużo błędnych wpisów, ale będzie przeprowadzony audyt, który pozwoli wyczyścić system z błędów. Pełnomocnik poinformował, że kolejne spotkanie odbędzie się w maju w celu podsumowania obecnej akcji i przetestowania nowych rozwiązań wprowadzonych na platformę Pegaz. Sporządziła: Agnieszka Feliks-Długosz Zespół ds. analiz jakości kształcenia Dział Nauczania UJ Załączniki: 1. Lista obecności. Strona 8 z 8

9

10

11

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku DO-0130/18/2013 Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych Na podstawie art. 66 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego

Procedura. badania opinii studentów Warszawskiego. Uniwersytetu Medycznego Procedura badania opinii studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wydanie: I Obowiązuje od: 22 grudnia 2014 r. Uwagi do procedury należy zgłaszać do: Biuro Zarządzania Jakością Kształcenia (biurojakosci@wum.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS

PROCEDURA monitorowania jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych na WNB poprzez analizę wyników ankiety studenckiej uruchamianej w systemie USOS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana Nr 7/2016 Wydanie: 1 Data wydania 1: 27.10.2016 Data weryfikacji: Nr: 11.6 Symbol: WSZJK-A-JZA Załączniki: 11.6.-W01, 11.6.-W02 PROCEDURA monitorowania jakości zajęć

Bardziej szczegółowo

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku

Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku Zarządzenie nr 12/2013 Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie: procedur służących doskonaleniu jakości kształcenia. 1. Przeprowadzane na zakończenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax:

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax: WYDZIA Ł ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI www.wz.uw.edu.pl ul. Szturmowa 1/3; 02-678 Warszawa tel.: 022 55 34 002, 022 55 34 003, fax: 022 55 34 001 e-mail: wz@mail.wz.uw.edu.pl Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku

Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku 75.0200.64.2016 Zarządzenie nr 63 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 lipca 2016 roku w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016).

Ocena wypełniania obowiązków dydaktycznych przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne (dotyczy semestru zimowego r. akad. 2015/2016). 1. Formalna podstawa ankietyzacji Ankietyzację przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 87/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 września 2013 roku w sprawie przeprowadzania badań ankietowych wśród

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie jednostkowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą

Strona 1/6. 1. Cel i przedmiot procedury. 2. Zakres procedury. 3. Wykaz pojęć stosowanych w procedurze. 4. Składniki dokumentacji objęte procedurą Strona 1/6 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury jest określenie sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystania dokumentów i innych informacji dotyczących procesu kształcenia na Wydziale Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U

W Y D Z I A Ł T R A N S P O R T U SPRAWOZDANIE OCENA PRACY DZIEKANATU Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka procesu ankietyzowania... 4 2.2. Analiza udzielonych odpowiedzi przez

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 września 2011 roku DO-0130/69/2011 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów I roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

PROCEDURA WALIDACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH PROWADZONYCH NA WYDZIALE LEŚNYM UNIWERSYTETU ROLNICZEGO IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Zatwierdzona na RWL 25.06.2014r. 1.PODSTAWA PRAWNA: Statut Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Regulamin Studiów wprowadzony w życie Zarządzeniem 22/2012 roku Rektora Uniwersytetu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. Zarządzenie Nr 113/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Siedziba Sekcji Analiz Jakości Kształcenia przy ul. Straszewskiego 25/14, Kraków

Siedziba Sekcji Analiz Jakości Kształcenia przy ul. Straszewskiego 25/14, Kraków Oferowane stanowisko Asystent koordynatora Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ Miejsce pracy Siedziba Sekcji Analiz Jakości Kształcenia przy ul. Straszewskiego 25/14, 31-113 Kraków http://www.jakosc.uj.edu.pl/struktura/zespol

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

1 Elektroniczne dokumentowanie przebiegu studiów w systemie USOS

1 Elektroniczne dokumentowanie przebiegu studiów w systemie USOS Zarządzenie nr 257/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz prowadzenia elektronicznego dokumentowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/7. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/7 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Data: Strona 1/5. 1. Cel i przedmiot procedury

Data: Strona 1/5. 1. Cel i przedmiot procedury Strona 1/5 1. Cel i przedmiot procedury Usystematyzowanie i ujednolicenie działań, pojęć, wzorów dokumentów oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w przeprowadzenie badań ankietowych oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ

1. CEL BADAŃ 2. METODYKA BADAŃ 2.1. ORGANIZACJA BADAŃ 1. CEL BADAŃ Celem głównym ewaluacji jakości kształcenia jest diagnoza i ocena jakości procesu dydaktycznego realizowanego przez nauczycieli akademickich, wspieranego przez pracowników wszystkich komórek

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ.

Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. Rzeszów 16.11.2016 Sprawozdanie z realizacji procesu ankietyzacji i hospitacji na Wydziale Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury PRZ. w semestrze letnim r. ak. 2015/2016 Badania ankietowe na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WPISYWANIEM OCEN DO INDEKSU ELEKTRONICZNEGO/KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA

PROCEDURA ZWIĄZANA Z WPISYWANIEM OCEN DO INDEKSU ELEKTRONICZNEGO/KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 PROCEDURA ZWIĄZANA Z WPISYWANIEM OCEN DO INDEKSU ELEKTRONICZNEGO/KARTY OSIĄGNIĘĆ STUDENTA Podstawa prawna procedury Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu PWSZ w Nowym Sączu Symbol: Pr-6 Data: 1 maja 2015 r. PROCEDURA BADANIE OPINII STUDENTÓW W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. z dnia...

R E K T O R. z dnia... R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE /201. z dnia... (Projekt) w sprawie ankietowego badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą Rady Wydziału ZiMK nr 114/15 z dnia 30 września 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku

UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku UCHWAŁA NR 13/36/2011 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 2 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/10/2009 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL

PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Załącznik do Uchwały nr 52 Rady Wydziału Nauki o Żywności z dnia 21 lutego 2014 r. PROCEDURA HOSPITACJI 1. CEL Celem procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauki o Żywności jest: dążenie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014

TERMINARZ DYDAKTYCZNY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT OCEANOGRAFII ROK AKADEMICKI 2013/2014 4 X 2013 Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Oceanografii i Geografii 7 X 2013 Początek zajęć w semestrze zimowym semestr zimowy Ocenianie osiągnięć studenta w trakcie trwania semestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 3 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji nauki języków obcych prowadzonej

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2014. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 29 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROCEDURA OCENY JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych 1. Hospitacje zajęć dydaktycznych mogą przeprowadzić: Dziekan, Prodziekan, Dyrektor Instytutu, Z- ca Dyrektora Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu stażowego

Regulamin konkursu stażowego POKL Poddziałanie 4.1.1 Numer umowy: UDA - POKL.04.01.01-00-005/13-00 Międzynarodowy program studiów informatyki i matematyki stosowanej dla biznesu na Uniwersytecie Wrocławskim Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 5.02.2010 r.

Wersja z dnia 5.02.2010 r. E-Porozumienie o programie studiów e-learning Agreement (czyli e-la UW krok po kroku) Wersja z dnia 5.02.2010 r. A. Przed wyjazdem 1.1. Wpisz w USOSweb wybrane przez Ciebie przedmioty oferowane przez uczelnię

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 SZKOLENIE BHP 2016/2017 Dotyczy Szkolenia BHP dla studentów rozpoczynających naukę Zasady obowiązujące w roku akademickim 2016/2017 1. INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA BHP PRZEZNACZONA DLA: 1) Wydziału Anglistyki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 256/2015/XXIII z 18 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów podyplomowych. Senat Politechniki Gdańskiej na podstawie 64 ust. 3 i 65 ust. 2 Statutu Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik 1a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie opinii

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI

INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY. Akceptacja: Dziekan WHS dr hab., prof. ATH MAREK BERNACKI przeprowadzania ankietyzacji zajęć INSTRUKACJA SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNY Opracowanie: Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia nr WKPiI/I6/2015 wydanie 2 z dnia 3 XI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Regulamin starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Ilekroć w przepisach Regulaminu starostów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Raport badawczy LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM Wydział Lekarski Kierunek - II stopień Dietetyka Rocznik 2012/2013 badanie powtórzone. SEKCJA DS. DYDAKTYKI I KARIER

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZASADY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO W JAGIELLOŃSKIM CENTRUM JĘZYKOWYM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Jagiellońskie Centrum Językowe jest międzywydziałową jednostką organizacyjną działalności podstawowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 Ankietyzacja przedmiotu/modułu

PROCEDURA NR 5 Ankietyzacja przedmiotu/modułu Strona 1/7 1. Cel, przedmiot i zakres procedury 1.1. Celem procedury jest usystematyzowanie i ujednolicenie pojęć i działań w procesie ankietyzacji przedmiotu/modułu oraz określenie odpowiedzialności osób

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo