SYMULACJA WIELOAGENTOWA W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULACJA WIELOAGENTOWA W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 SYMULACJA WIELOAGENTOWA W ZASTOSOWANIACH BIZNESOWYCH ANNA ŁATUSZY SKA Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Powodzenie współczesnych przedsi biorstw jest zdeterminowane dost pno ci odpowiednich informacji, które maj decyduj ce znaczenie dla rozwoju firmy a cz sto równie i jej przetrwania. Na podstawie tych informacji podejmowane s decyzje dotycz ce przyszło ci przedsi biorstwa. Najcz ciej decyzje te s podejmowane przy u yciu intuicji i do wiadczenia lub z wykorzystaniem prostych narz dzi komputerowych w rodzaju arkuszy kalkulacyjnych. Badania dowiodły jednak, e człowiek nie jest w stanie rozpatrzy wi cej ni siedem ró norodnych scenariuszy, a współczesne systemy biznesowe s na tyle zło one, e wymagaj rozwa ania setek rozmaitych wariantów. W takich przypadkach mo na wykorzysta symulacj wieloow, która pozwala na analiz wielu mo liwych scenariuszy przyszłych wydarze w krótkim czasie. W artykule przedstawione zostały zało enia symulacji wieloowej oraz najistotniejsze zagadnienia dotycz ce ów i ich rodowiska. Omówiono równie jej genez i powi zania z innymi dziedzinami nauki, a tak e zaprezentowano zestawienie wybranych zastosowa symulacji wieloowej w biznesie. Słowa kluczowe: symulacja wieloowa, wspomaganie decyzji 1. Wprowadzenie Współczesne przedsi wzi cia biznesowe oparte s przede wszystkim na informacji. Dost pno i adekwatno informacji jest warunkiem rozwoju i przetrwania ka dej firmy, gdy na jej podstawie podejmowane s wszelkie decyzje. Najcz ciej decyzje podejmuje si korzystaj c z intuicji i do wiadczenia mened erów lub przy u yciu prostych narz dzi komputerowych w rodzaju arkuszy kalkulacyjnych. Nie s to metody, które pozwalaj na szerokie spojrzenie na problem. Dowiedziono bowiem, e człowiek nie jest w stanie rozwa y jednocze nie wi cej ni siedem ró norodnych scenariuszy. Wyra a si to klasyczn reguł siedem plus albo minus dwa, w zale no ci od indywidualnych mo liwo ci [37]. Współczesne systemy biznesowe, ze wzgl du na swoj zło ono, wymagaj rozpatrzenia setek rozmaitych wariantów, dlatego potrzebne s bardziej zaawansowane metody wspomagania decyzji. Symulacja wieloowa (ang. multi- simulation) jest jedn z nich. Umo liwia analiz wielu rozmaitych scenariuszy przyszłych wydarze daj c podstawy do podj cia decyzji. Symulacja wieloowa bazuje na modelach symuluj cych działanie i interakcje autonomicznych ów (zarówno pojedynczych, jak i zbiorowych jednostek firm i organizacji) i jest oparta na stwierdzeniu, e system (organizacja) rozpatrywany jako cało jest czym wi cej ani eli suma jego poszczególnych cz ci [38, 2.]

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, W ostatnim dziesi cioleciu modele owe zdobyły spor popularno. Przegl d publikacji z tego okresu wykazuje rosn cy trend liczby artykułów po wi conych temu zagadnieniu (rysunek 1) 24. Rysunek 1. Liczba artykułów dotycz cych symulacji wieloowej z okresu 1998 lipiec 2008 z podziałem na poszczególne lata ródło: [24]. Jak pokazano na rysunek 2, najpopularniejsze obszary zastosowa to ekonomia i nauki społeczne. Wszystkie zastosowania ł czy próba zrozumienia systemów zło onych. Symulacja wieloowa jest w tym celu bardzo przydatnym narz dziem. Przykładowe zastosowania z zakresu poszczególnych dziedzin zestawiono w tabeli 1. Rysunek 2. Dziedziny zastosowania symulacji wieloowej na podstawie przegl du literatury z lat lipiec 2008 ródło: [24].

3 162 Symulacja wieloowa w zastosowaniach biznesowych ródło: [47]. Tabela 2. Dziedziny zastosowania symulacji wieloowej Dziedzina Nauki społeczne Ekonomia Ekologia Nauki polityczne Przykład zastosowania Społeczno ci owadów, rozwój społecze stw antycznych, grupowe nauczanie, rozprzestrzenianie si epidemii Giełda, rynki samoorganizuj ce, sieci handlowe, zachowanie konsumentów Populacje poszczególnych gatunków zwierz t, zachowania stadne ryb i ptaków, wzrost lasów deszczowych Współzawodnictwo partyjne, badania opinii publicznej W artykule przedstawione zostały zało enia symulacji wieloowej oraz najistotniejsze zagadnienia dotycz ce ów i ich rodowiska. Omówiono równie jej genez i powi zania z innymi dziedzinami nauki, a tak e przedstawiono zestawienie wybranych zastosowa symulacji wieloowej w biznesie. 2. Geneza i istota symulacji wieloowej Symulacja wieloowa wi e si z wieloma dziedzinami nauki. W ród nich mo na wymieni : systemy adaptacyjne (ang. complex adaptive systems, CAS), teori zło ono ci (ang. complexity science) i teori systemów (ang. system science). Idea symulacji tego typu wywodzi si z obserwacji emergentnych i adaptacyjnych systemów biologicznych. Podwaliny dla symulacji wieloowej dały głównie badania nad systemami adaptacyjnymi 1, które wyst puj w naturze. Wła ciwo ci i mechanizmy tych systemów, zdefiniowane przez Hollanda [26] zapewniaj bardzo u yteczny szkielet do projektowania modeli opartych na ach. Obserwacja kolonii mrówek i inteligencji roju zainspirowała twórców systemów owych, by agenci na ladowali ywe organizmy w zdolno ci adaptacji do zmieniaj cych si warunków otoczenia. W formie zrozumiałej dla komputerów wyra one zostało to za pomoc automatów komórkowych, stworzonych niezale nie przez Stanisława Ulama i Johna von Neumanna w latach czterdziestych XX w. Jednak dopiero na pocz tku lat 70 tych zacz ła przybiera posta, pod któr jest znana dzisiaj. Stało si to za spraw powstania tzw. gry w ycie (ang. Game of Life), stworzonej przez Johna Conway a [18]. Jednym z najwcze niejszych modeli wieloowych był model segregacji rasowej Thomasa Schellinga [43]. Posłu ył si on monetami reprezentuj cymi ów, ale jego model wyraził główn koncepcj symulacji wieloowej opieraj cej si na autonomicznych ach działaj cych we wspólnym rodowisku. Definicja ów w obecnym kształcie pojawiła si jednak dopiero na pocz tku lat 90-tych [25]. Od tego czasu rozwój symulacji wieloowej znacznie przyspieszył. Powstały liczne programy umo liwiaj ce modelowanie (StarLogo, SWARM, NetLogo, RePast) i modele symulacyjne na wielk skal [13, 14]. 1 System adaptacyjny dynamiczna sie wielu jednostek działaj cych równolegle i oddziałuj cych na siebie; ogólne zachowanie systemu jest wynikiem wszystkich decyzji podejmowanych w ka dym momencie przez wszystkie jednostki nale ce do tego systemu [26].

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, W ostatnich latach du e znaczenie w symulacji wieloowej zyskały równie sieci. Zrozumienie ich struktury i obiegu informacji pomi dzy w złami jest niezwykle wa ne dla biznesu. Stworzenie odpowiedniej struktury poł cze pomi dzy ami ma istotny wpływ na zachowanie modelu podczas symulacji. Nauka o sieciach zapewnia wiedz i techniki do zrozumienia ł czno ci mi dzy ami i ich wzajemnych interakcji. Dodatkowo, wokół systemów ekonomicznych powstała równie nowa dziedzina komputerowa ekonomia wieloowa (ang. -based computational economics, ACE) 52. rodowisko interakcje ródło: [36]. Rysunek 3. Schemat systemu wieloowego System wieloowy, niezale nie od zastosowania, ma pewne niezmienne komponenty. Nale do nich: agenci, interakcje mi dzy nimi oraz rodowisko, w którym agenci działaj. W schematycznej formie przedstawione jest to na rysunek 3. Agenci w zło onych systemach adaptacyjnych s komponentami odpowiadaj cymi za podejmowanie decyzji. Posiadaj oni zawsze zestaw reguł lub wzorców zachowania, które pozwalaj na przyjmowanie i przetwarzanie informacji z otoczenia. Wooldridge i Jennings [55] opisuj ów jako komputerowe systemy oparte na sprz cie lub oprogramowaniu o nast puj cych wła ciwo ciach: autonomiczno agenci mog operowa bez bezpo redniej interwencji człowieka, umiej tno ci socjalne agenci oddziałuj z innymi ami (równie z lud mi), reakcyjno agenci postrzegaj swoje rodowisko i reaguj na zmiany w nim zachodz ce, proaktywno agenci działaj nie tylko w odpowiedzi na bod ce ze rodowiska, ale s w stanie podejmowa działania zorientowane na realizacj celów i przejmowa inicjatyw. Nie wszyscy agenci musz jednak posiada wszystkie wymienione cechy. Ze wzgl du na stopie skomplikowania wyró nia si dwa rodzaje ów: agenci prototypowi (proto-agenci) i agenci zło eni. Proto-agenci maj proste reguły zachowania, które nie zmieniaj si pod wpływem rodowiska brakuje im indywidualnej adaptacyjno ci. W jednym czasie wykonuj tylko jedno działanie. W przypadku, gdy proste reguły nie wystarczaj do zamodelowania okre lonego problemu, stosuje si ów zło onych. Ich wykorzystanie zwi ksza wierno i wyrazisto modelu. Struktura zło onych reguł jest podobna do struktury reguł prostych, ale znacznie bardziej wyrafinowane s warunki ich aktywacji. Typowe jest aktywowanie wielu reguł w tym samym czasie i zastosowanie reguł zagnie d onych. Przy tworzeniu reguł stosuje si nieraz bardzo skomplikowane techniki. Nale do nich metody statystyczne, metody sztucznej inteligencji (sieci

5 164 Symulacja wieloowa w zastosowaniach biznesowych neuronowe, algorytmy genetyczne, zastosowanie inteligencji roju) oraz metody optymalizacji, takie jak programowanie liniowe [38]. W zachowaniu a wyró nia si dwa poziomy reguł. Na pierwszym poziomie znajduj si reguły podstawowe, które okre laj jak odpowiada na standardowe zdarzenia. Drugi poziom obejmuje reguły zmieniaj ce reguły podstawowe. Zapewniaj one adaptacj ów do zmieniaj cych si warunków rodowiska [11]. Zachowania ów przebiegaj w trzech podstawowych krokach. Najpierw ocenia swój aktualny stan i okre la co musi zrobi w danej chwili. Nast pnie wykonuje wybrane akcje i ocenia wyniki swojego działania. Na podstawie tej oceny modyfikuje reguły, dostosowuj ce je do nowych warunków. Oprócz charakterystyk zachowania, okre laj cych co robi, agenci posiadaj równie okre lone atrybuty, które definiuj czym lub kim jest. Atrybuty mog by ró ne w zale no- ci od a. Najcz ciej, gdy agenci reprezentuj ludzi, okre la si ich przez pryzmat wieku, płci, dochodu i preferencji. Gdy agenci odpowiadaj całym organizacjom, opisuj ich ilo zasobów, wielko oraz tolerancja na ryzyko. Wiele atrybutów, zwłaszcza wyra onych w formie liczbowej jest bardzo prostych do okre lenia i zaimplementowania. Atrybuty takie jak preferencje s du o bardziej skomplikowane i musz by definiowane na wielu poziomach [38] 2. Najbardziej istotn spraw przy tworzeniu modelu wieloowego jest okre lenie reguł, jakimi b d kierowa si agenci. W tym celu stosuje si wiele ró nych metod. Istotn rol odgrywaj metody z zakresu nauk społecznych (m.in. teorii racjonalnego wyboru) i in ynierii wiedzy. W zastosowaniach biznesowych jako agenci mog by zamodelowani wszyscy uczestnicy procesu podejmowania decyzji. Wewn trz firmy mog to by mened erowie, na rynku całe organizacje. 3. Zastosowania w biznesie Dzi ki emergencji umo liwiaj cej uchwycenie nieliniowych zale no ci, symulacja wieloowa doskonale nadaje si do odwzorowywania systemów biznesowych. W odniesieniu do sfery biznesu i administracji, komputerowe modele wieloowe s szeroko konstruowane w celu rozwi zywania licznych problemów. Mog one wspomaga mi dzy innymi: projektowanie optymalnych systemów biznesowych, doskonalenie produkcji, zarz dzanie ła cuchami dostaw, przewidywanie zachowa konsumentów, prognozowanie trendów rynkowych, zwi kszanie wydajno ci rynków finansowych, nadzorowanie zachowania tłumu, rozpoznawanie wzorców w ruchu drogowym, projektowanie budynków pod wzgl dem bezpiecze stwa, tworzenie nowych protokołów komunikacji. 2 Wi cej informacji na temat zasad symulacji wieloowej i ów mo na znale m. in. w [ 2, 6, 20 i 28].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, Uogólniaj c, mo na stwierdzi, e symulacja wieloowa ma zastosowanie wsz dzie, gdzie mo e si pojawi emergencja. W kontek cie biznesowym mo na wyró ni trzy główne obszary wyst powania tego zjawiska [4]: przepływy: ewakuacja, ruch drogowy, zachowania konsumentów, ła cuchy dostaw, rynki: giełda, symulacja strategiczna, organizacje: ryzyko organizacyjne, projektowanie organizacyjne. Wybrane przykłady artykułów opisuj cych modele symulacyjne z głównych obszarów zastosowania, wymieniono w tabeli 2. Tabela 3. Wybrane przykłady zastosowa symulacji wieloowej w biznesie Obszar zastosowania Przepływy Rynki Organizacje Przykład zastosowania Model supermarketu [6] Symulacja opinii społecznej [29] Modelowanie ła cucha dostaw [27], [39], [40], [41], [42], [43] Model podejmowania decyzji przez konsumenta [29] Modelowanie zachowa konsumentów na lokalnym rynku produktów spo ywczych w skali małego miasta [28] Symulacja wieloowa na potrzeby transportu [45] Modelowanie płatno ci mi dzybankowych [23] Pionierski model giełdy [39] Modelowanie zachowania ów na giełdzie [33] Planowanie działa na zdecentralizowanym rynku elektryczno ci [21] Analiza strategii rynkowych na rynku elektronicznym (internetowym) za pomoc symulatora wieloowego [25] Model rynku informacji dla e-biznesu [47] Mo liwo wykorzystania symulacji wieloowej do przewidywania kryzysu ekonomicznego [49] Agentowy system wspomagania decyzji dla rynku energii elektrycznej [32], [34] Symulacja rynku finansowego [33], [35] Symulacja rynku usług telekomunikacyjnych [45] symulacja organizacyjna [31] Badanie zachowania organizacyjnego w małej firmie [31] Koordynacja grupowej pracy nad projektem [45] Model ekosystemu biznesowego [46] Testowanie i optymalizacja praktyk zarz dzania [33] Modele owe w ekozarz dzaniu (badaniu wpływu przedsi biorstw na rodowisko) [31] W poł czeniu z innymi technikami modelowania i symulacji, symulacja wieloowa mo e znacznie poszerzy spektrum swoich zastosowa. Wraz z dynamik systemów, opracowan przez Jay a W. Forrester a [14], jest skuteczna w identyfikacji istotnych zmiennych systemu i tworzeniu struktury wielu aspektów rozwoju modelu [45]. W poł czeniu z symulacj typu Monte Carlo [35] mo liwe jest spojrzenie na system pod k tem procesowym [12]. Symulacja uczestnicz ca [22]

7 166 Symulacja wieloowa w zastosowaniach biznesowych pomaga w tworzeniu modelu i realistycznych reguł zachowania, zwłaszcza gdy agenci maj reprezentowa ludzi [3]. Zastosowanie symulacji wieloowej z optymalizacj pozwala na dokonanie wyboru najlepszego wariantu ze wszystkich zasymulowanych [10]. 4. Podsumowanie Z analizy przykładowych zastosowa symulacji wieloowej w biznesie wynika, ze powinna by ona u ywana, kiedy system ewoluuje w czasie w sposób niemo liwy do przewidzenia na podstawie znajomo ci zachowa indywidualnych elementów tego systemu. Symulacja wieloowa sprawdza si, gdy jest konieczno zrozumienia zachowania systemu, wynikaj cego ze zło onych interakcji jednostek. Pomaga odkry struktur systemu i pozwala na reprezentacj przestrzeni i relacji przestrzennych. Modele wieloowe zapewniaj równie platform testow do obserwacji potencjalnych konfiguracji systemu na bazie zastosowanych reguł. W oczywisty sposób symulacja wieloowa jest stosowana gdy [38]: problem ma naturaln reprezentacj w postaci współdziałaj cych ów, w systemie mieszcz si decyzje i zachowania, które mog zosta zdefiniowane w ci le ograniczonych ramach, istnieje konieczno adaptacji ów i zmian ich zachowania, istnieje konieczno zaistnienia dynamicznych relacji pomi dzy ami, problem zawiera w sobie czynnik przestrzenny, przeszło mo e stanowi niewystarczaj c przesłank do przewidywania przyszło ci, istotna jest skalowalno systemu. Przewaga symulacji wieloowej nad innymi technikami zawiera si w trzech stwierdzeniach: modelowanie wieloowe pozwala uchwyci zjawisko emergencji, zapewnia naturalny opis systemu i jest elastyczne [4]. Zastosowanie symulacji wieloowej, chocia w cz ci pozwala na przewidzenie wielu niespodzianek, które mog czeka mened era podejmuj cego decyzje w firmie, warto zatem przyjrze si dokładniej metodzie, która zapewnia tak dobre rezultaty. [1] Andrews C. J., Baptista A. I., Patton S. L.W.: Grounded Theory and Multi-Agent Simulation for a Small Firm, [w:] Agent-Based Simulation: From Modeling Methodologies to Real-World Applications (Terano T., Kita H., Kaneda T., Arai K., Deguchi H., red.), Springer, Tokio, [2] Axelrod R.: The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration, Princeton University Press, Princeton, [3] Berland M., Rand W.: Participatory Simulation as a Tool for Agent-based Simulation, International Conference on Agents and Artificial Intelligence, 2009, s [4] Bonabeau E.: Agent-based modeling: methods and techniques for simulating human systems, Proceedings of National Academy of Sciences, nr 99(3), 2002, s [5] Buchanan M.: Meltdown Modelling, Nature, nr 460, 2009, s [6] Casti, J. L.: Would-Be Worlds: How Simulation Is Changing the World of Science, Wiley, New York, 1998.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [7] Charro R., Santos F., Reis J.: Applying Multi-Agent Simulation to Supply Chains, The 1st ICC Workshop on Complexity in Social Systems, Lisbon Universitary Institute, Lizbona, stycznia [8] Chatfield D. C., Hayya J. C., Harrison T. P.: A multi-formalism architecture for based, order-centric supply chain simulation, Simulation Modelling Practice and Theory, nr 15, 2007, s [9] Chen Y. M., Wang B.-Y.: Towards Participatory Design of Multi- Approach to Transport Demands, International Journal of Computer Science Issues, t. 4, nr 1, [10] Davidsson P., Johansson S. J., Persson J. A. Wernstedt F.: Agent-based Approaches and Classical Optimization Techniques for Dynamic Distributed Resource Allocation: A preliminary study, AAMAS'03 workshop on Representations and Approaches for Time-Critical Decentralized Resource/Role/Task Allocation, [11] den Hartigh, E., Tol M., Wei J., Visscher W., Zhao M.: Modeling a business ecosystem: An -based simulation, European Chaos/Complexity in Organisations Network (ECCON), Elspeet, Holandia, pa dziernika [12] Dubiel B., Tsimhoni O.: Integrating based modeling into a discrete event simulation, Proceedings of the 37th conference on Winter simulation, [13] Epstein J. M., Axtell R.: Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up, MIT Press, Cambridge, [14] EURACE project, EU IST FP6 STREP grant: , , [15] Forrester J. W.: Industrial Dynamics: A Major Breakthrough for Decision Makers, Harvard Business Review, nr 36 (4), 1958, s [16] Frayret J.M., D Amours S., Rousseau A., Harvey S., Gaudreault J.: Agent-based supply-chain planning in the forest products industry, Working Paper DT-2005-JMF-1, CIRRELT, Laval University, [17] Galbiati M., Soramäki K.: A competitive multi- model of interbank payment systems, CoRR, nr abs/ , [18] Gardner, M.: The Fantastic Combinations of John Conway s New Solitaire Game Life, Scientific American, nr 223, 1970, s [19] Gazendam H.W.M.: Theories about architectures and performance of multi- systems, III European Congress of Psychology, Tampere, Finnland, [20] Gilbert N., Troitzsch K. G.: Simulation for the Social Scientist, Open University Press, Nowy Jork, [21] Gnansounou E., Pierre S., Quintero A., Dong J., Lahlou A.: A multi- approach for planning activities in decentralized electricity markets, Knowledge-Based Systems, nr 20, 2007, s [22] Guetzkow H., Kotler P., Schultz N.: Simulation in Social and Administrative Science, Prentice-Hall, Nowy Jork, [23] Hare M., Deadman P.: Further towards a taxonomy of -based simulation models in environmental management, Mathematics and Computers in Simulation, nr 64, 2004, s [24] Heath B., Hill R., Ciarallo F.: A Survey of Agent-Based Modeling Practices (January 1998 to July 2008), Journal of Artificial Societies and Social Simulation, nr 12 (4), 2009.

9 168 Symulacja wieloowa w zastosowaniach biznesowych [25] Holland J.H., Miller J.H.: Artificial Adaptive Agents in Economic Theory, American Economic Review, nr 81(2), 1991, s [26] Holland, J. H.: Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity, Addison-Wesley, Reading, [27] Jiang C., Sheng Z.: Case-based reinforcement learning for dynamic inventory control in a multi- supply-chain system, Expert Systems with Applications, nr 36, 2009, s [28] King A. J., Streltchenko O., Yesha Y.: Using multi- simulation to understand trading dynamics of a derivatives market, Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, nr 44, 2005, s [29] Kottonau J., Pahl-Wostl C.: Simulating political attitudes and voting behavior, Journal of Artificial Societies and Simulation, t. 7, nr 4, [30] Kwon O., Im G. P., Lee K. C.: MACE-SCM: A multi- and case-based reasoning collaboration mechanism for supply chain management under supply and demand uncertainties, Expert Systems with Applications, nr 33, 2007, s [31] Kyrylov V., Kanwal A., Kyrylova T.: Agent-Based Simulation of Telecommunications Services Market in a Metropolitan Area, Business & Industry Symposium (BizSim'04), Hyatt Regency Crystal City Arlington, Virginia, USA, [32] Labarthe O., Ferrarini A., Espinasse B., Montreuil B.: Multi-Agent Modelling for Simulation of Customer-Centric Supply Chain, Working Paper DT-2005-BM-2, CIR- RELT, Laval University, [33] LeBaron B.: Short-memory traders and their impact on group learning in financial markets, Proceedings of National Academy of Sciences, nr 99(90003), 2002, s [34] López-Sánchez M., Noria X., Rodríguez J. A., Gilbert N.: Multi-Agent Based Simulation of News Digital Markets, Published journal papers from the Department of Sociology, nr 3, [35] Metropolis N., Ulam S.: The Monte Carlo Method, Journal of the American Statistical Association, nr 44 (247), 1949, s [36] Michel F., Ferber J., Drogoul A.: Multi-Agent Systems and Simulation: A Survey from the Agent Community s Perspective, [w:] Multi-Agent Systems Simulation and Applications (Uhrmacher A. M., Weyns D., red.), CRC Press, Boca Raton, [37] Miller, G. A.: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, Psychological Review, nr 63, 1956, s [38] North M. J., Macal C. M.: Managing Business Complexity Discovering Strategic Solutions with Agent-Based Modeling and Simulation, Oxford University Press New York, [39] Palmer R.G., Arthur W. B., Holland J. H., LeBaron B.,Tayler P.: Artificial Economic Life: A Simple Model of a Stock market, Physica D, nr 75, 1994, s [40] Praça I., Viamonte M. J., Morais H., Vale Z., Ramos C.: Multi-Agent Systems and Virtual Producers in Electronic Marketplaces, Social Networks and Multi Systems Symposium, 6 9 kwietnia 2009, Heriot-Watt University, Edynburg. [41] Praça I., Viamonte M.J., Ramos C., Vale Z.: A Multi-Agent Market Simulator to Support Negotiation Decision Making; [w:] Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies (Cunningham P., Cunningham M., red.), IOS Press, 2006, s

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 28, [42] Prietula M., Gasser, L., Carley K.: Simulating Organizations: Computational Models of Institutions and Groups, MIT Press, Cambridge, [43] Schelling, T. C.: Dynamic Models of Segregation, Journal of Mathematical Sociology, nr 1, 1971, s [44] Schenk T. A., Löffler G.r, Rauh J.: Agent-based simulation of consumer behavior in grocery shopping on a regional level, Journal of Business Research, nr 60, 2007, s [45] Scholl H. J.: Agent-based and System Dynamics Modeling: A Call for Cross Study and Joint Research, Proceedings of the 34th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, [46] Siebers P., Aickelin U., Celia H., Clegg C., Multi-Agent Simulation and Management Practices, [w:] Adam F., Humphreys P. (red.), Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies (Adam F., Humphreys P., red.), Idea Group Publishing, Pennsylvania:, [47] Siebers P.O., Aickelin U.: Introduction to Multi-Agent Simulation, [w:] Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies (Adam F., Humphreys P., red.), Idea Group Publishing, Pennsylvania:, [48] Streltchenko O., Finin T., Yesha Y.: Multi- simulation of financial markets, [w:] Formal Modeling in Electronic Commerce (Kimbrough S.O., Wu D.J., red.), Springer- Verlag, [49] Strogatz, S. H.: The Emerging Science of Spontaneous Order, Hyperion, Nowy Jork, [50] Sueyoshi T., Tadiparthi G. R.: An -based decision support system for wholesale electricity market, Decision Support Systems, nr 44, 2008, s [51] Sycara K.: Multi- systems, AI Magazine, nr 19 (2), 1998, s [52] Tesfatsion, L.: Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up, Artificial Life, nr 8(1), 2002, s [53] Wang T.W., Tadisina S. K.: Simulating Internet-based collaboration: A cost-benefit case study using a multi- model, Decision Support Systems, nr 43, 2007, s [54] Weiss G.: Multi Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT Press,Cambridge, [55] Wooldridge M., Jennings N. R.: Intelligent Agents: Theory and Practice, Knowledge Engineering Review, nr 10, 1995, s [56] Zhang T., Zhang D.: Agent-based simulation of consumer purchase decision-making and the decoy effect, Journal of Business Research, nr 60, 2007, s

11 170 Symulacja wieloowa w zastosowaniach biznesowych MULTI-AGENT SIMULATION IN BUSINESS APPLICATIONS Summary The prosperity of modern enterprises is determined by availability of appropriate information, which has major meaning for the company s development and survival. On the basis of this information the decisions about enterprise s future are made. Most often these decisions are made using intuition or experience. Sometimes also with simple computational tools like spreadsheet. However, the research on human brain shows that human is capable of considering only seven distant scenarios at once. Modern business systems are so complex that they need to take into account few hundreds of possibilities. In such cases, -based modeling and simulation can be used. In the article some basics assumptions about multi- simulation and s in their environment are described. Origins and context of this simulation and a compilation of most interesting applications in business are included. Keywords: multi- simulation, decision support Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski ul. Mickiewicza 64, Szczecin

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego

Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Czy warto byd w sieci? Plusy i minusy nakładania się form ochrony przyrody wsparte przykładami Słowioskiego Parku Narodowego Aby uzyskad odpowiedź na tak postawione pytanie należy rozważyd kilka aspektów:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE

WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM OCHRONNYM W EUROPIE Living Forest Summit Czwarta Konferencja Ministerialna w sprawie Ochrony Lasów w Europie 28-30 kwietnia 2003 r., Wiedeń Austria WYTYCZNE MCPFE DO OCENY LASÓW I INNYCH GRUNTÓW LEŚNYCH CHRONIONYCH I ZE STATUSEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP

1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP 1. Reforma procesu kształcenia jako filar linii programowej PSRP Stanowisko PSRP w sprawie pilnego nadania priorytetu pracom nad Krajową Ramą Kwalifikacji (marzec 2009) Wystąpienie Przewodniczącego PSRP

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania

Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Zastosowanie sztucznej inteligencji w testowaniu oprogramowania Problem NP Problem NP (niedeterministycznie wielomianowy, ang. nondeterministic polynomial) to problem decyzyjny, dla którego rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA OPROGRAMOWANIA DO SYMULACJI WIELOAGENTOWEJ

ANALIZA PORÓWNAWCZA OPROGRAMOWANIA DO SYMULACJI WIELOAGENTOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 643 STUDIA INFORMATICA NR 27 2011 ANNA ŁATUSZYŃSKA Uniwersytet Szczeciński ANALIZA PORÓWNAWCZA OPROGRAMOWANIA DO SYMULACJI WIELOAGENTOWEJ Wprowadzenie Symulacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług

Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla oceny użyteczności produktów i usług Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Katedra Informatyki Ekonomicznej Streszczenie rozprawy doktorskiej Automatyczne przetwarzanie recenzji konsumenckich dla

Bardziej szczegółowo

Gramatyka i słownictwo

Gramatyka i słownictwo WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 4 a/b SP4 Gramatyka i słownictwo uczeń potrafi poprawnie operować niedużą ilością struktur prostych (czasownik to be - w formie pełnej i skróconej, zaimki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO

JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO JĘZYK UML JAKO NARZĘDZIE MODELOWANIA PROCESU PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNEGO Andrzej BAIER, Tomasz R. LUBCZYŃSKI Streszczenie: W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój analizy zorientowanej obiektowo.

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl

Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Dobre praktyki udostępniania on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Marcin Werla mwerla@man.poznan.pl Udostępnianie on-line baz bibliograficznych i pełnotekstowych Budując i udostępniając bazę

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Dobre rządzenie instytucje i kompetencje

Dobre rządzenie instytucje i kompetencje Dobre rządzenie instytucje i kompetencje Mirosław Grochowski Terytorialny wymiar rozwoju Polska z perspektywy badań ESPON Warszawa 27 listopada 2012 r. Dobre rządzenie terytorialne rządzenie terytorialne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia:

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Praca socjalna Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: Efekty kształcenia dla kierunku PRACA SOCJALNA studia pierwszego stopnia (profil PRAKTYCZNY) i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Instytut prowadzący kierunek studiów: Instytut

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Portretowanie zdolności i ich rozwój. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Portretowanie zdolności i ich rozwój Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeśli chcesz nauczyć Jasia matematyki, to musisz znać matematykę i Jasia ks.

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY

LEKCJA 3 STRES POURAZOWY LEKCJA 3 STRES POURAZOWY Stres pourazowy definicje Stres pourazowy definiuje się jako zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. Są to

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi

Zarz dzanie Projektami Informatycznymi K.Pieńkosz Zarządzanie Projektami Informatycznymi Wprowadzenie 1 Zarz dzanie Projektami Informatycznymi dr in. Krzysztof Pie kosz Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Zarządzanie strategiczne Strategic Management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Adres pocztowy: Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Narutowicza 17B 70-240 Szczecin Telefon:

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo