ROLA WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BADANIU ZIELONEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROLA WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BADANIU ZIELONEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 ROLA WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W BADANIU ZIELONEJ GOSPODARKI D R P A U L I N A S Z Y J A K A T E D R A E K O N O M I I I P O L I T Y K I G O S P O D A R C Z E J U N I W E R S Y T E T P E D A G O G I C Z N Y W K R A K O W I E

2 Zrównoważony i trwały rozwój (sustainable development) Sustainable development means that the needs of the present generation should be met without compromising the ability of future generations to meet their own needs ( )istota rozwoju zrównoważonego nie tkwi w równoważeniu relacji między takimi dziedzinami (ładami), jak gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń czy przyroda, lecz w wyborze stopnia trwałości. P. Jeżowski: Ekonomiczne problemy środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. SGH, Warszawa 2007.

3 Wskaźniki, człowieka, środowisko naturalne CELE wskaźników: - Tworzenie zestawu wskaźników presji, stanu, wpływu i reakcji pozwala na ustalenie minimalnych kryteriów dla zarządzania środowiskiem w układach przestrzennych (P. Jeżowski: Ekonomiczne problemy środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. SGH, Warszawa 2007); - Konstruowanie wskaźników służy wskazaniu granic aktywności człowieka w relacji do środowiska naturalnego. - Wskaźniki pomagają szacować możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich w oparciu o zasoby środowiska naturalnego. - Wskaźniki pozwalają określić trwałość trzech układów społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego.

4 Granice planety Johan Rockström (red.) Model proponuje podejście do globalnego zrównoważonego rozwoju. Polega ono na określeniu granic w 7 kluczowych obszarach, w oparciu o które ludzkość może bezpiecznie egzystować. [w:] Ecology and Society 14(2): 32

5 Granice planety Johan Rockström (red.) [w:] Ecology and Society 14(2): 32 GRANICE: - Zmiany klimatu - Zakwaszenie oceanów - Poziom ozonu w stratosferze, - Cykl biogeochemiczny azotu i fosforu, - Globalne wykorzystanie słodkiej wody, - Wielkość powierzchni gruntów przeznaczonych na pola uprawne, - Tempo pogorszenia stanu bioróżnorodności

6 Granice planety Wg. badań przekroczono granice w następujących obszarach: 1. Zmiany klimatyczne, 2. Wskaźnik bioróżnorodności 3. Zmiany globalnego cyklu azotu Johan Rockström (red.) [w:] Ecology and Society 14(2): 32 Natomiast ludzkość zbliża się do granic możliwości w odniesieniu do: Zakwaszenia oceanów Cyklu biogeochemiczny fosforu Wielkości powierzchni gruntów przeznaczonych na pola uprawne

7 Wskaźniki zrównoważonego i trwałego rozwoju Wskaźniki zrównoważonego rozwoju to podstawowe narzędzia monitoringu odsłaniające w sposób wymierny istotę tej koncepcji ( Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2011); Wg. EUROSTAT wyróżnione wskaźniki sustainable development służą ocenie stopnia realizacji Europejskiej strategii zrównoważonego rozwoju, przyjętej w Göteborgu w 2001 roku tj.w oparciu o zintensyfikowanie działań w następujących obszarach : - ograniczyć postęp zmian klimatycznych i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, - ograniczyć zagrożenia dla zdrowia człowieka (głównie poprzez poprawę bezpieczeństwa i jakości zdrowia), - bardziej odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi, - poprawa systemu transportu i wykorzystania gruntów, Ponadto dodano: - ochrona bioróżnorodności - - przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społeczne, - przeciwdziałać starzeniu się społeczeństwa,

8 Rozwój społeczno-gospodarczy realny PKP per capita Wskaźniki zrównoważonego i trwałego rozwoju Unii Europejskiej Zrównoważona produkcja i konsumpcja Włączenie społeczne Produktywność surowcowa Ryzyko zagrożenia ubóstwem i wyłączenie społeczne The Sustainable Development Indicators (SDIs) Zmiany demograficzne Zdowie publiczne Stopa zatrudnienia starszych osób Życie w zdrowiu i długość życia Zmiany klimatyczne i energia Poziom emisji gazów cieplarnianych, Udział OZE w finalnym zużyciu energii, Zużycie energii pierwotnej

9 Wskaźniki zrównoważonego i trwałego rozwoju Unii Europejskiej Zrównoważony transport Zasoby naturalne Zużycie energii w transporcie w stosunku do PKB Indeks ptaków, Stan zasobów rybnych zarządzane przez UE The Sustainable Development Indicators (SDIs) Globalne partnerstwo Dobre zarządzanie Udział pomocy rozwojowej w dochodzie narodowym brutto

10 Wskaźniki zrównoważonego i trwałego rozwoju Rozwój społeczno-gospodarczy Luksemburg Szwecja Holandia Zrównoważona produkcja i konsumpcja Wielka Brytania Luksemburg Holandia Włączenie społeczne Czechy Holandia Szwecja Zmiany demograficzne Niemcy Estonia Cypr Zdrowie publiczne Malta Szwecja Irlandia Zmiany klimatyczne i energia Emisja gazów cieplarnianych Udział OZE w finalnym zużyciu energii Zużycie energii pierwotnej Łotwa Litwa Estonia Szwecja Finlandia Łotwa Malta Cypr Łotwa

11 Wskaźniki zrównoważonego i trwałego rozwoju Zrównoważony transport Malta Irlandia Niemcy Zasoby naturalne Globalne partnerstwo Luksemburg Dania Irlandia

12 Zielona gospodarka To gospodarka oparta na ograniczeniu zużycia energii opartej o tradycyjne surowce energetyczne, zwiększenie wydajności energetycznej i surowcowej oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł. Wg. UNEP: to gospodarka, w której wzrost dochodów i zatrudnienia jest powodowana publicznymi i prywatnymi inwestycjami związanymi z redukcją emisji gazów i zanieczyszczeń, zwiększeniem efektywności wykorzystania energii i surowców, ochronie bioróżnorodności i ekosystemu. Gospodarka niskoemisyjna (low-carbon economy)

13 Zielona gospodarka Elementy powiązane z zieloną gospodarką: - zielone inwestycje (green investments) - zielone miejsca pracy (green jobs) - zielone produkty i usługi - Zielone sektory gospodarki

14 Cele kształtowania zielonej gospodarki - ograniczenie negatywnych skutków działalności człowieka na środowisko naturalne, - zwiększenie wydajności energetycznej i surowcowej, - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego - mobilizowanie wykorzystania potencjału innowacyjnego, - zdobycie nowych przewag konkurencyjności

15 Pojęcie powiązane: Zielona gospodarka zielony wzrost gospodarczy (green growth) Declaration on Green Growth OECD 2009: Osiągnięcie tego rodzaju wzrostu możliwe będzie dzięki zielonym inwestycjom, które mają opierać się na rozwijaniu technologii służących oszczędniejszemu korzystaniu z energii oraz ograniczeniu emisji CO 2.

16 Zielone inwestycje Kryteria związane z: -poziomem zużycia energii, -- poziomem emisjico2 --wydajnością surowcową, --ecoinnowacyjnością, -- tworzeniem zielonych miejsc pracy, -- produkcją lub usługami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, -- wykorzystywaniem systemu zarządzania środowiskiem

17 Zielone inwestycje- instrumenty wspomagania ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ( G REEN PUBLIC PROCUREMENT) P R O C E S, W K T Ó R Y M W Ł A D Z E P U B L I C Z N E S T A R A J Ą S I Ę U Z Y S K A Ć T O W A R Y, U S Ł U G I I P R A C E O O G R A N I C Z O N Y M O D D Z I A Ł Y W A N I U N A Ś R O D O W I S K O N A T U R A L N E W C A Ł Y M C Y K L U I C H Ż Y C I A W S T O S U N K U D O T O W A R Ó W, U S Ł U G I P R A C O T Y C H S A M Y C H F U N K C J A C H P O D S T A W O W Y C H, K T Ó R E W I N N Y M P R Z Y P A D K U B Y Ł Y B Y P O B I E R A N E P U B L I C P R O C U R E M E N T F O R A B E T T E R E N V I R O N M E N T. C O M M U N I C A T I O N F R O M C O M M I S S I O N TO T H E E U R O P E A N P A R L I A M E N T, T H E C O U N C I L, T H E E U R O P E A N E C O N O M I C A N D S O C I A L C O M M I T T E E A N D T H E C O M M I T T E E OF T H E R E G I O N S, B R U S S E L S, , C O M ( ) 400 F I N A L, S. 4.

18 Zielone miejsca pracy Z I E L O N E M I E J S C A P R A C Y S P E Ł N I A J Ą D W I E W A Ż N E F U N K C J E : - M A J Ą O N E W Y M I A R I N N O W A C Y J N Y W Z A K R E S I E S U B S T Y T U C J I I U Z U P E Ł N I A N I A T R A D Y C Y J N I E P O J M O W A N Y C H M I E J S C P R A C Y, - S Ą P O D S T A W Ą T W O R Z E N I A N O W Y C H R A M G O S P O D A R O W A N I A P O P R Z E Z P O W I Ą Z A N I E Z N O W O C Z E S N Y M I, E K O - W Y D A J N Y M I T E C H N O L O G I A M I P R Z Y S Z Ł O Ś C I

19 Zielone miejsca pracy A M E R Y K A Ń S K I E B I U R O D S. S T A T Y S T Y K I Z A T R U D N I E N I A ( B U R E A U O F L A B O U R S T A T I S T I C S, B L S ) D E F I N I U J E Z I E L O N E M I E J S C A P R A C Y W O P A R C I U O P O D E J M O W A N E B A D A N I A W D W Ó C H O B S Z A R A C H : - O F E R T Y P R A C Y W P R Z E D S I Ę B I O R S T W A C H, K T Ó R E W Y T W A R Z A J Ą P R O D U K T Y L U B Ś W I A D C Z Ą U S Ł U G I, P R Z Y N O S Z Ą C E K O R Z Y Ś C I Ś R O D O W I S K U I S Ł U Ż Ą C E Z A C H O W A N I U Z A S O B Ó W N A T U R A L N Y C H ; - M I E J S C A P R A C Y, K T Ó R E T O W A R Z Y S Z Ą T W O R Z E N I U P R O C E S Ó W P R O D U K C Y J N Y C H B A R D Z I E J P R Z Y J A Z N Y C H Ś R O D O W I S K U L U B Z U Ż Y W A J Ą C Y C H M N I E J Z A S O B Ó W N A T U R A L N Y C H.

20 Zielone miejsca pracy Niejednoznaczność ujęć definicyjnych Problemy z ilościowym ujęciem zjawiska Powszechnie uznaje się, że zielone miejsca pracy są powiązane z zielonymi technologiami tj. przyjaznymi dla środowiska naturalnego (energooszczędne, zasobooszczędne) lub zielonymi sektorami gospodarki np. elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przy okazji tych ostatnich pojawia się wątpliwość, które z tworzonych, przy uruchamianiu i funkcjonowaniu np. elektrowni wodnej, miejsc pracy ma zielony wymiar.

21 Zielone miejsca pracy Metodyka pomiaru Amerykańskie Biuro ds. Statystyki Zatrudnienia dokonuje pomiaru w dwóch obszarach: -liczba miejsc pracy w produkcji zielonych dóbr i usług - liczba miejsc pracy powiązana z wykorzystaniem zielonych technologii i praktyk. W tym pierwszym w 2010 roku 3,1 mln miejsc pracy, co stanowi 2,4% ogółu zatrudnienia w USA.

22 Zielone sektory gospodarki 1. R O L N I C T W O, L E Ś N I C T W O, R Y B O Ł Ó W S T W O 2. O D N A W I A L N E Ź R Ó D Ł A E N E R G I I 3. E C O P R Z E M Y S Ł ; P R O D U K C J A M A S Z Y N I U R Z Ą D Z E Ń Z W I Ą Z A N Y C H Z O C H R O N Ą Ś R O D O W I S K A N A T U R A L N E G O L U B P R Z Y J A Z N Y C H D L A Ś R O D O W I S K A N A T U R A L N E G O, M A J Ą C Y C H Z A S T O S O W A N I E W I N N Y C H G A Ł Ę Z I A C H G O S P O D A R K I

23 Modele badania zielonej gospodarki wpływ inwestycji na nadanie zielonego wymiaru gospodarce w porównaniu z inwestycjami komercyjnymi w ramach business as usual (BAU) T21 Andrea M. Bassi globalna wersja modelu obejmuje najistotniejsze relacje pomiędzy produkcją a kluczowymi zasobami naturalnymi na zagregowanym poziomie

24 Schemat 1. Założenia inwestycji biznesowych oraz zielonych. Scenariusz BAU -wykorzystanie surowców, - paliwa kopalne, - tworzenie miejsc pracy Scenariusz zielony -wydajność surowcowa, -odnawialne źródła energii -tworzenie miejsc pracy Źródło; A.M. Bassi: Modelling global green investment scenarios supporting the transition to a global green economy, W: Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP, New York, 2011, s. 508

25 Pomiar zielonej gospodarki Wykorzystanie wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju Wraz z pojawieniem się działań na rzecz zielonej gospodarki, popartych realizacją projektów inwestycyjnych, uwzględnionych w programach antykryzysowych państw ( ), należy wprowadzić sposoby pomiaru stopnia wdrożenia i efektywności zielonej gospodarki. Pomocne mogą okazać się wskaźniki zrównoważonego rozwoju skupione w takich obszarach tematycznych jak: - zmiany klimatu, - zrównoważony transport, - zasoby naturalne, - zużycie energii, - zrównoważona produkcja i konsumpcja. Należy jednak wskazać, że będą one miały wymiar pomocniczy w zakresie określenia efektów wdrażania elementów zielonej gospodarki.

26 Pomiar zielonej gospodarki Wykorzystanie wskaźników zrównoważonego i trwałego rozwoju Pomocniczość wynika z faktu, że w przypadku zielonej gospodarki rozpatrujemy kwestię czynników, które powodują, że różni się ona od tradycyjnie rozumianej gospodarki z uwagi na elementy przyjazne dla środowiska naturalnego. Dopiero w oparciu o te elementy dokonujemy określenia wpływu na kształtowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju. Do identyfikacji zielonej gospodarki niezbędne jest zdefiniowanie i określenie sposobów pomiaru takich elementów jak: zielone inwestycje, zielone technologie, zielone miejsca. Te zaś nie są lub są pośrednio określane w oparciu o wskaźniki sustainable development.

27 Pomiar zielonej gospodarki Globalny Indeks Zielonej Gospodarki (The Global Green Economy Index, GGEI) Dual Citizen LLC Analizuje 27 państw (Niemcy, Dania, Szwecja, Stany Zjednoczone, Chiny, Norwegia, Nowa Zelandia, Brazylia, Wielka Brytania, Australia, Argentyna, Kanada, Finlandia, Francja, Islandia, Indonezja, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Meksyk, Holandia, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie) i ich postępy w zakresie wdrażania praktyk ukierunkowanych na kształtowanie zrównoważonego i trwałego rozwoju. Jako główne kategorie badawcze przyjęto: - przywództwo, - polityka, - inwestycje oparte o czyste technologie, - zrównoważona turystyka.

28 Pomiar zielonej gospodarki Globalny Indeks Zielonej Gospodarki (The Global Green Economy Index, GGEI) W 2010 i 2011 roku pionierami w zakresie kształtowania zielonej gospodarki okazały się Niemcy i Dania. Dual Citizen LLC

29 Pomiar zielonej gospodarki P R O B L E M Y : 1. Z D E F I N I O W A N I E I O K R E Ś L E N I E K R Y T E R I Ó W D L A : - Z I E L O N Y C H T E C H N O L O G I I, - Z I E L O N Y C H M I E J S C P R A C Y, - Z I E L O N Y C H S E K T O R Ó W G O S P O D A R K I 2. P O Z I O M C Z Y N N I K A E K O L O G I C Z N E G O W P R O D U K T A C H I U S Ł U G A C H U Z N A N Y C H Z A Z I E L O N E

30 Pomiar zielonej gospodarki Z A Z I E L O N I O N Y P K B?

31 Zielona gospodarka D Z I Ę K U J Ę

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN)

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA DRZEWICA (PGN) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały nr / /15 Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO

EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO EKOINNOWACJE W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO Hanna Kruk 1) Streszczenie: Ekoinnowacje są elementem łączącym konkurencyjność oraz rozwój zrównoważony. Ich tworzenie i wprowadzanie pozwala zarówno na poprawę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko Zespół autorski Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Plan prezentacji Opis przyjętego modelu

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego

W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego W stronę nowego klimatycznego kompromisu dla konkurencyjności europejskiej gospodarki szanse i wyzwania pakietu energetycznoklimatycznego Unii Europejskiej Maciej Bawół, Katarzyna Kłaczyńska, Anna Krakowińska,

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 117 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I JEGO NOWE WYZWANIA

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I JEGO NOWE WYZWANIA Piotr Jeżowski ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY I JEGO NOWE WYZWANIA Wprowadzenie Od dwóch dekad świat próbuje się przestawić na drogę rozwoju zrównoważonego, to jest rozwoju uwzględniającego wzajemne związki przyrody,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Między Północą a Południem

Między Północą a Południem Między Północą a Południem pułapki status quo i wyzwania modernizacji Polski do roku 25 Przyszłość Polski i standard życia Polaków zależą od tego, czy unikniemy zagrożenia osłabienia dynamiki wzrostu i

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie

Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie Główne wnioski Polska 2025 Nowy motor wzrostu w Europie O McKinsey & Company McKinsey & Company to globalna firma doradztwa strategicznego działająca od ponad 80 lat. Doradzamy największym firmom świata,

Bardziej szczegółowo