SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14

2 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie ul. Szpitalna 1, Skarżysko-Kamienna REGON: NIP: tel. 41/ , fax. 41/ Internet: II. Tryb postępowania Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 t. j. z późn. zm.) III. Informacje 1. Ilekroć mowa o: a. Udzielającym Zamówienia należy przez to rozumieć Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie. b. Przyjmującym Zamówienie należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Warunki konkursu ofert zwane dalej Szczegółowymi Warunkami określają wymagania stawiane Przyjmującym Zamówienie, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami. 3. Przyjmujący Zamówienie, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach.. 4. Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Przyjmującym Zamówienie drogą elektroniczną i będzie dla nich wiążąca. 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty przygotowanej na piśmie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII Szczegółowych Warunków. 6. Wszelkie zapytania, co do treści warunków zamówienia muszą być wyrażone na piśmie i przesłane na adres Udzielającego Zamówienia najpóźniej w terminie do dnia roku do godziny Zapytanie można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną, ale oryginał należy przesłać w formie pisemnej. IV. Przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej osobom obsługiwanym przez Zespół Opieki w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej Szczegółowy zakres świadczeń, czas wykonania badań, dodatkowe wymagania oraz szacunkową liczbę badań będących przedmiotem konkursu zawiera opis przedmiotu zamówienia. 3. Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej stanowi załącznik nr 5 V. Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem Udzielający Zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie, aby: 1. świadczył usługi na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą analityczną i techniczną, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, zgodnie z kodeksem etyki diagnosty laboratoryjnego i ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego Zamówienia; Strona 2 z 14

3 2. zapewnił autoryzację wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej; 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wykonywać świadczenia w odpowiednich warunkach lokalowych, sanitarnych i technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia na aparatach spełniających określone standardy, certyfikowanych, gwarantujących skuteczną diagnostykę; 4. zapewnił bezpłatny transport (odbiór, dowóz) wyników i próbek badań w dni robocze od poniedziałku do piątku; 5. dostarczył nieodpłatnie własne druki zleceń na badania; 6. przedstawił informacje i procedurę dotyczącą sposobu pobierania materiału do badania; 7. prowadził dokumentację wykonywanych badań; 8. zapewnił probówki wraz z korkiem do transportu; 9. zapewni stałość cen w okresie obowiązywania umowy; 10. stosował odczynniki i materiały dopuszczone do obrotu na terenie RP, spełniające wymagania określone w przepisach szczegółowych oraz przestrzegał przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji; 11. zapewnił wykonywanie badań z udostępnieniem wyników w formie elektronicznej w systemie informatycznym kompatybilnym z systemem informatycznym Udzielającego Zamówienia; 12. oprogramowanie Udzielającego Zamówienia - system elab firmy ECLIPSE. 13. dostarczanie wszystkich wyników badań odbywać się będzie w postaci papierowej i drogą elektroniczną do systemu elab firmy ECLIPSE po HL7 Udzielającego Zamówienie 14. wyraził zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy; 15. zarejestrował się jako podwykonawca w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ; 16. zapewnił wykonywanie badań przez wykwalifikowany personel z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Udzielający Zamówienia zastrzega, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Przyjmujący Zamówienie, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do dostosowania się do tych zmian. VI. Terminy realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu 1. Umowa o świadczenie usług stanowiących przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 3 lat. 2. Przyjmujący Zamówienie zapewni kompleksowe świadczenie usług od dnia roku. VII. Wymagania stawiane Przyjmującym Zamówienie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 1. wykonują działalność leczniczą, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.); 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiadają nadany numer REGON i NIP; 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 4. posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie (własne) w prowadzeniu laboratorium wykonującego badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych; 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6. posiadają ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania. 7.zobowiążą się używać aparatury wykorzystującej nowoczesne, w pełni zautomatyzowane techniki analityczne, posiadającej świadectwa dopuszczenia do użytkowania na terenie RP oraz systematycznie kontrolowanej i konserwowane poprzez przeglądy techniczne. Wymagania jakie musi spełniać Przyjmujący Zamówienie w celu realizacji niniejszego przedmiotu konkursu określają obowiązujące przepisy, a w szczególności: Strona 3 z 14

4 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, t. j., 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz.408 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004r. nr 126 poz ze zm.) oraz 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. z 2011r. nr 293 poz z późn. zm.) Udzielający Zamówienia zastrzega, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Przyjmujący Zamówienie, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do dostosowania się do tych zmian. VIII. Wymagane dokumenty Oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy według przekazanego wzoru wypełniony i podpisany przez Przyjmującego Zamówienie Załącznik nr Wypełniony Załącznik nr 2 Proponowane ceny badań.. 3. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie Załącznik nr 3; 4. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie Załącznik nr 4; 5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 7. Dokumenty potwierdzający nadanie NIP i REGON. 8. Aktualny wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wydany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1384 t. j. z późn zm.), 9. Aktualna Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania. 10. Procedury transportu, pobierania i przechowywania materiału do pobrań. 11. Posiadane certyfikaty jakości. 12. Aktualnie obowiązujące umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 13. Dokumenty potwierdzające wykonywanie badań przez specjalistę/specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (specjalizacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie), w laboratorium w którym będą realizowane świadczenia. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 15. Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 16. Jeżeli Oferent jest spółką cywilną wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Oferenta. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Udzielający Zamówienie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. IX. Kryteria oceny i wyboru ofert Kryteria: 1 Wartość cenowa oferty 80 punktów Strona 4 z 14

5 2 Doświadczenie 10 punktów 3 Jakość 10 punktów RAZEM: 100 punktów Sposób oceny: 1. Kryterium nr 1 Wartość cenowa oferty: W = (Cn:Cb) * waga kryterium Cn najniższa oferowana wartość cenowa oferty nie podlegającej odrzuceniu Cb wartość cenowa oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu, Wartość cenowa podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, transportu, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne jeżeli występują. 2. Kryterium nr 2 Doświadczenie: a) doświadczenie liczba aktualnie obowiązujących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o przedstawione wraz z ofertą kserokopie umów do 7 punktów brak umów od 1 do 5 umów od 6 do 10 umów powyżej 10 umów 0 punktów 2 punkty 4 punkty 7 punktów b) okres funkcjonowania Przyjmującego Zamówienie na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w latach 3 punkty W = (Ub:Umax)* 3 Ub liczba lat funkcjonowania na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu Umax najwyższa udokumentowana liczba lat funkcjonowania na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 3. Kryterium nr 3 - Jakość: posiadanie certyfikatów jakości: 17025:2005, 15189:2007 lub 9001:2008 posiadanie certyfikatu akredytacyjnego wykonywanie badań przez specjalistę/ów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium, w którym będą realizowane świadczenia 4 punkty 2 punkty 4 punkty Wartość punktowa oferty = suma punktów uzyskanych dla poszczególnych kryteriów Oferta, która uzyska największą wartość punktową (sumę punktów) zostanie uznana za najkorzystniejszą. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Przyjmujący Zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych Strona 5 z 14

6 Szczegółowych Warunkach. 2. Przyjmujący Zamówienie możne złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty cząstkowe nie będą brane pod uwagę. 4. Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem ustalonym przez Udzielającego Zamówienia. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika Przyjmującego Zamówienie, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszych Szczegółowych warunków. 9. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a wszelkie poprawki naniesione w sposób czytelny, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Przyjmującego Zamówienie i napisem: "Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej". 11. Załącznikami do oferty powinny być dokumenty wymienione w rozdziale VIII. 12. Cenę należy wyliczyć w Załączniku Nr 2 do niniejszych szczegółowych warunków konkursu w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. 13. Cena winna być ceną kompletną i ostateczną uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty, a w szczególności dostarczanie probówek oraz koszt transportu materiału z siedziby Udzielającego Zamówienie oraz dowozu wyników badań, 14. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz jest stała w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie przy ustawowej zmianie podatku VAT. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia roku do godz. 10:00 w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia. 2. Przyjmujący Zamówienie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. XII. Termin związania ofertą Przyjmujący Zamówienie pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. Miejsce i tryb otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Udzielającego Zamówienia. 2. Otwarcie ofert przeprowadza komisja konkursowa. XIV. Przebieg, rozstrzygnięcie i wyniki konkursu 1. Komisja konkursowa rozstrzygnie wyniki postępowania do dnia roku. Przebieg konkursu 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone, Strona 6 z 14

7 przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: złożoną przez Przyjmującego Zamówienie po terminie, zawierającą nieprawdziwe informacje, jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Dyrektor unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : nie wpłynęła żadna oferta, odrzucono wszystkie oferty, nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć, kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przeznaczył na finansowanie świadczeń. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 2. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich Przyjmujących Zamówienie o zakończeniu i wynikach konkursu. 4. Udzielający Zamówienie zawrze umowę (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Środki odwoławcze i skargi 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu zakończenia postępowania Przyjmujący Zamówienie może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu7, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej ZOZ Skarżysko Kamienna. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Przyjmujący Zamówienie, który bierze udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w czasie jego rozpatrzenia. Strona 7 z 14

8 XV. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2 Proponowane ceny badań, 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie potwierdzające akceptację warunków współpracy, 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające akceptację warunków współpracy, 5. Załącznik nr 5 Wzór Umowy. Strona 8 z 14

9 Szczegółowy zakres świadczeń przedmiotu postępowania konkursowego Lp. 1 Nazwa badania ALERGOLOGIA IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus Grupa badań Szacunkowa ilość badań na rok Wymagany czas wykonania badania 50 3 dni 2 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 50 3 dni 3 IgE sp. sierść kota 20 3 dni 4 IgE sp. sierść psa 20 3 dni 5 IgE sp. sierść konia 20 3 dni 6 IgE sp. naskórek królika 20 3 dni 7 IgE sp. białko jajka 20 3 dni 8 IgE sp. czekolada 20 3 dni 9 IgE sp. soja 20 3 dni 10 IgE sp. orzech leszczyny 20 3 dni 11 IgE sp. mleko krowie 20 3 dni 12 IgE sp. pomidor 20 3 dni 13 IgE sp. orzech włoski 20 3 dni 14 IgE sp. wieprzowina 20 3 dni 15 IgE sp. indyk 20 3 dni 16 IgE sp. dorsz 20 3 dni 17 IgE sp. marchew 20 3 dni 18 IgE sp. pomarańcza 20 3 dni 19 IgE sp. ziemniak 20 3 dni 20 IgE sp. pszenica 20 3 dni 21 IgE sp. truskawka 20 3 dni 22 IgE sp. jabłko 20 3 dni 23 IgE sp. żyto 20 3 dni 24 IgE sp. żółtko jajka 20 3 dni 25 IgE sp. gluten (gliadyna) 20 3 dni 26 IgE sp. kiwi 20 3 dni 27 IgE sp. seler 20 3 dni 28 IgE sp. ryż 20 3 dni 29 IgE sp. banan 20 3 dni 30 IgE sp. kakao 20 3 dni 31 IgE sp. latex 20 3 dni 32 IgE sp. Penicillium notatum 20 3 dni 33 IgE sp. Cladosporium herbarum 20 3 dni 34 IgE sp. Aspergillus fumigatus 20 3 dni 35 IgE sp. Mucor racemosus 20 3 dni 36 IgE sp. Alternaria tenuis 20 3 dni 37 IgE sp. olcha 20 3 dni 38 IgE sp. brzoza 20 3 dni 39 IgE sp. leszczyna 20 3 dni Dodatkowe wymagania Strona 9 z 14

10 40 IgE sp. bylica pospolita 20 3 dni 41 Panel alergenów - mieszany dni 42 Panel alergenów oddechowych dni 43 Panel alergenów pokarmowych dni 44 Panel traw 20 5 dni 45 IgE sp. soja 20 3 dni 46 IgE sp. mąka pszenna 20 3 dni 47 IgE sp. mąka żytnia 20 3 dni 48 IgE sp. krewetki 20 3 dni AUTOIMMUNOLOGIA 49 Antykoagulant toczniowy 50 5 dni 50 P/c. p.transglutaminazie tkankowej (anty-tgt) w kl. IgG met. ELISA Grupa badań dni 51 P/c. p.transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgA met. ELISA dni 52 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF dni 53 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF dni 54 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF dni 55 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF dni 56 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF dni 57 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (panca i canca) met. IIF dni 58 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISAGrupa badań dni 59 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF dni 60 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA dni 61 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA dni 62 P/c anty CCP dni 63 P/c. p. Komórkom wątroby badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) dni 64 Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) dni 65 Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met dni IIF 66 Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-lkm, anty-lsp, anty-sla) met. IIF, DID dni 67 P/c. p. dsdna met. IIF dni 68 Przeciwciała przeciwmikrosomalne LKM dni 69 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-achr) met. RIA 5 14 dni 70 ANA dni 71 ANA dni LEKI + TOKSYKOLOGIA 72 Digoksyna, ilościowo 20 3 dni 73 Kwas walproinowy, ilościowo 30 3 dni 74 Fenytoina, ilościowo 10 3 dni Strona 10 z 14

11 75 Karbamazepina, ilościowo 20 3 dni 76 Lit, ilościowo 10 3 dni 77 Glikol etylenowy, ilościowo 5 2 dni 78 Metanol, ilościowo 5 2 dni CHEMIA KLINICZNA 79 LDL metodą bezpośrednią 20 3 dni 80 Odczyn Walera-Rosego dni 81 Ferrytyna dni 82 Lipaza 20 3 dni 83 C 4 dopełniacza 10 3 dni 84 Transferyna dni UKŁAD KRZEPNIĘCIA 85 Antytrombina III, aktywność godziny 86 Białko C, aktywność 30 2 dni 87 Białko S wolne 30 2 dni 88 Oporność na aktywne białko C 30 3 dni 89 Czynnik V Leiden 30 5 dni 90 Mutacja genu protrombiny 30 5 dni MARKERY NOWOTWOROWE 91 HE dni 92 ROMA(Ca125+HE4+algorytm oceny ryzyka) 10 7 dni 93 SCC 10 7 dni 94 AFP 30 3 dni 95 CYFRA dni 96 CA dni DIAGNOSTYKA CUKRZYCY 97 C-peptyd 15 3 dni 98 Insulina 20 3 dni 99 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty- GAD) dni P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty- 100 GAD) IgG -ilościowo dni DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY 101 anty TPO dni 102 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 50 7 dni 103 anty TG dni INNE HORMONY I METABOLITY hydroksykortykosteroidy w DZM 5 14 dni ketosteroidy w DZM 5 14 dni Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-106 HIAA) dni 107 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) dni 108 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) dni 109 Gastryna 10 7 dni hydroksyprogesteron dni 111 Androstendion dni 112 DHEA 20 3 dni 113 DHEA-SO dni 114 Testosteron wolny 10 6 dni Strona 11 z 14

12 115 Kortyzol dni 116 Parathormon 20 6 dni 117 Serotonina dni 118 Estriol 10 7 dni 119 Kacytonina 5 7 dni 120 ACTH dni 121 Aldosteron 5 14 dni 122 Cystatyna C dni INFEKCJE 123 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 5 14 dni 124 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 5 14 dni 125 Chlamydia pneumoniae IgG dni 126 Chlamydia pneumoniae IgM dni 127 Chlamydia trachomatis IgG dni 128 Chlamydia trachomatis IgM dni 129 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 5 10 dni 130 Cytomegalia IgG 60 5 dni 131 Cytomegalia IgM 80 5 dni 132 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR jakościowo 30 3 dni 133 HAV przeciwciała IgM 10 7 dni 134 HAV met. Real Time PCR, jakościowo 5 15 dni 135 HBe antygen dni 136 HBe przeciwciała dni 137 HBV met. PCR, genotypowanie A - H dni 138 HBV met. PCR, ilościowo dni 139 HBV met. PCR, jakościowo dni 140 HCV met. PCR, genotypowanie dni 141 HCV met. PCR, ilościowo dni 142 HCV met. PCR, jakościowo dni 143 HIV test potwierdzenia met. western-blot dni 144 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo dni 145 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo dni 146 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo dni 147 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA+Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG+Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM dni 148 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM dni 149 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG dni 150 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA dni 151 Pneumocystis carinii IgG 5 21 dni 152 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 5 21 dni 153 Pneumocystis carinii IgM 5 21 dni 154 Pneumocystis carinii wymaz 5 21 dni 155 Różyczka (Rubella virus) IgG dni 156 Różyczka (Rubella virus) IgM dni Strona 12 z 14

13 157 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 5 21 dni 158 Toksoplazmoza IgA dni 159 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) dni P/ciała p/antygenowi kapsydowemu VCA wirusa 160 Ep.-Bara dni 161 Diagnostyka Cryptosporidioza 5 30 dni 162 Diagnostyka Campylobacter jejuni 5 30 dni 163 Malaria - jakościowo 5 21 dni 164 HBc przeciwciała IgM 20 14dni 165 HBc przeciwciała całkowite dni 166 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność dni 167 Toksoplazmoza IgG, awidność dni 168 Kiła test potwierdzenia 5 14 dni 169 Mycoplasma pneumoniae IgG dni 170 Mycoplasma pneumoniae IgM dni 171 Ospa (varicella zoster) IgG 5 14 dni 172 Ospa (varicella zoster) IgG 5 14 dni 173 Borelioza IgG 80 5 dni, 174 Borelioza IgM 80 5 dni 175 Borelioza Western-blot IgG dni 176 Borelioza Western-blot IgM dni 177 Bruceloza IgG 5 14 dni 178 Bruceloza IgM 5 14 dni 179 Helicobacter pylori IgG 0 3 dni 180 Helicobacter pylori w kale 30 5 dni 181 Giargia lamblia w kale dni 182 Legionella IgM 10 7 dni 183 Legionella IgG 10 7 dni 184 Legionella IgM + IgG łącznie 10 7 dni 185 Tężec IgG 10 7 dni INNE 186 Mielogram dni 187 Konwertaza angiotensyny 5 21 dni 188 Fibronektyna dni 189 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 50 3 dni 190 Witamina B dni 191 Poziom miedzi ( surowica + mocz) dni 192 Poziom miedzi w surowicy dni 193 Poziom ceruloplazminy dni 194 Poziom porfiryn w moczu 10 5 dni 195 Poziom koproporfiryn w moczu 10 5 dni 196 Poziom porfobilinogenu w moczu 10 5 dni 197 Poziom kwasu foliowego dni 198 Białko oligoklonalne (wynik zawiera następujące parametry: ocena przepuszczalności bariery krew/mózg, wskaźnik Linka-Tibilinga, detekcja prążków oligoklonalnych met.izoelektroogniskowania, stosunek stężenia białka w PMR do stężenia białka w surowicy) dni Strona 13 z 14

14 199 Witamina D3 metabolit 25(OH) dni 200 Białko Bence-Jonesa w moczu 20 5 dni 201 Proteinogram dni 202 Kariotyp - badanie cytogenetyczne dni 203 Hemoglobina płodowa 5 7 dni BAKTERIOLOGIA 204 Gruźlica preparat bezpośredni 30 3 dni 205 Grużlica- posiew 30 Max.10 tygodni 206 Gruźlica -Antybiogram do posiewu 30 Max.10 tygodni 207 Diagnostyka bakterii beztlenowych( posiew) 50 7 dni 208 Diagnostyka bakterii beztlenowych( posiew + identyfikacja+lekowrażliwość) 50 7 dni 209 Rzeżączka- hodowla-posiew 10 7 dni 210 Rzeżączka- hodowla-posiew + identyfikacja) 10 7 dni 211 QUANTYFERON szybki test w kier. gruźlicy 20 do 14 dni Strona 14 z 14

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 9 września 2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie Diagnostyki Obrazowej (TK, MR, RTG) dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 18.05.2012r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE

CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE CENNIK PODSTAWOWY BADANIA PŁATNE nazwa podstawowa cena materiał do wynik (dni) BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz - badanie ogólne 6,00 mocz 1 2 OB 5,00 cytrynian sodu 1 4 Morfologia krwi (podstawowa)

Bardziej szczegółowo