SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ Strona 1 z 14

2 I. Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie ul. Szpitalna 1, Skarżysko-Kamienna REGON: NIP: tel. 41/ , fax. 41/ Internet: II. Tryb postępowania Postępowanie konkursowe jest prowadzone na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 217 t. j. z późn. zm.) III. Informacje 1. Ilekroć mowa o: a. Udzielającym Zamówienia należy przez to rozumieć Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku- Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie. b. Przyjmującym Zamówienie należy przez to rozumieć podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, o którym jest mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Warunki konkursu ofert zwane dalej Szczegółowymi Warunkami określają wymagania stawiane Przyjmującym Zamówienie, tryb składania ofert, sposób przeprowadzenia konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami. 3. Przyjmujący Zamówienie, w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach.. 4. Udzielający Zamówienia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Przyjmującym Zamówienie drogą elektroniczną i będzie dla nich wiążąca. 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty przygotowanej na piśmie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII Szczegółowych Warunków. 6. Wszelkie zapytania, co do treści warunków zamówienia muszą być wyrażone na piśmie i przesłane na adres Udzielającego Zamówienia najpóźniej w terminie do dnia roku do godziny Zapytanie można przesłać faksem lub pocztą elektroniczną, ale oryginał należy przesłać w formie pisemnej. IV. Przedmiot konkursu 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej osobom obsługiwanym przez Zespół Opieki w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szpitalnej Szczegółowy zakres świadczeń, czas wykonania badań, dodatkowe wymagania oraz szacunkową liczbę badań będących przedmiotem konkursu zawiera opis przedmiotu zamówienia. 3. Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej stanowi załącznik nr 5 V. Zasady wykonywania świadczeń objętych konkursem Udzielający Zamówienia wymaga od Przyjmującego Zamówienie, aby: 1. świadczył usługi na poziomie zgodnym z aktualną wiedzą analityczną i techniczną, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, zgodnie z kodeksem etyki diagnosty laboratoryjnego i ustawą o diagnostyce laboratoryjnej, przy zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej pracy na rzecz Udzielającego Zamówienia; Strona 2 z 14

3 2. zapewnił autoryzację wyników badań przez diagnostę laboratoryjnego zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej; 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest wykonywać świadczenia w odpowiednich warunkach lokalowych, sanitarnych i technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia na aparatach spełniających określone standardy, certyfikowanych, gwarantujących skuteczną diagnostykę; 4. zapewnił bezpłatny transport (odbiór, dowóz) wyników i próbek badań w dni robocze od poniedziałku do piątku; 5. dostarczył nieodpłatnie własne druki zleceń na badania; 6. przedstawił informacje i procedurę dotyczącą sposobu pobierania materiału do badania; 7. prowadził dokumentację wykonywanych badań; 8. zapewnił probówki wraz z korkiem do transportu; 9. zapewni stałość cen w okresie obowiązywania umowy; 10. stosował odczynniki i materiały dopuszczone do obrotu na terenie RP, spełniające wymagania określone w przepisach szczegółowych oraz przestrzegał przepisów dotyczących ich obrotu i utylizacji; 11. zapewnił wykonywanie badań z udostępnieniem wyników w formie elektronicznej w systemie informatycznym kompatybilnym z systemem informatycznym Udzielającego Zamówienia; 12. oprogramowanie Udzielającego Zamówienia - system elab firmy ECLIPSE. 13. dostarczanie wszystkich wyników badań odbywać się będzie w postaci papierowej i drogą elektroniczną do systemu elab firmy ECLIPSE po HL7 Udzielającego Zamówienie 14. wyraził zgodę na poddanie się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie spełnienia wymagań, co do realizacji przedmiotu umowy; 15. zarejestrował się jako podwykonawca w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ; 16. zapewnił wykonywanie badań przez wykwalifikowany personel z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. Udzielający Zamówienia zastrzega, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Przyjmujący Zamówienie, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do dostosowania się do tych zmian. VI. Terminy realizacji umów obejmujących przedmiot konkursu 1. Umowa o świadczenie usług stanowiących przedmiot konkursu zostanie zawarta na okres 3 lat. 2. Przyjmujący Zamówienie zapewni kompleksowe świadczenie usług od dnia roku. VII. Wymagania stawiane Przyjmującym Zamówienie W postępowaniu konkursowym mogą wziąć udział Przyjmujący Zamówienie, którzy spełniają następujące warunki (niewypełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty): 1. wykonują działalność leczniczą, na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.); 2. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności są zarejestrowani we właściwym rejestrze zakładów opieki zdrowotnej, posiadają nadany numer REGON i NIP; 3. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia; 4. posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie (własne) w prowadzeniu laboratorium wykonującego badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej wpisanego do rejestru prowadzonego przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych; 5. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 6. posiadają ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania. 7.zobowiążą się używać aparatury wykorzystującej nowoczesne, w pełni zautomatyzowane techniki analityczne, posiadającej świadectwa dopuszczenia do użytkowania na terenie RP oraz systematycznie kontrolowanej i konserwowane poprzez przeglądy techniczne. Wymagania jakie musi spełniać Przyjmujący Zamówienie w celu realizacji niniejszego przedmiotu konkursu określają obowiązujące przepisy, a w szczególności: Strona 3 z 14

4 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, t. j., 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz.408 z późn. zm.), 3. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. z 2004r. nr 126 poz ze zm.) oraz 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. z 2011r. nr 293 poz z późn. zm.) Udzielający Zamówienia zastrzega, że w przypadku zmiany obowiązujących przepisów Przyjmujący Zamówienie, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest do dostosowania się do tych zmian. VIII. Wymagane dokumenty Oferta musi zawierać: 1. Formularz ofertowy według przekazanego wzoru wypełniony i podpisany przez Przyjmującego Zamówienie Załącznik nr Wypełniony Załącznik nr 2 Proponowane ceny badań.. 3. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie Załącznik nr 3; 4. Oświadczenie Przyjmującego Zamówienie, potwierdzające akceptację warunków współpracy z Udzielającym Zamówienie Załącznik nr 4; 5. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 7. Dokumenty potwierdzający nadanie NIP i REGON. 8. Aktualny wpis do ewidencji laboratoriów Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wydany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1384 t. j. z późn zm.), 9. Aktualna Polisa OC w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności objętej przedmiotem niniejszego postępowania. 10. Procedury transportu, pobierania i przechowywania materiału do pobrań. 11. Posiadane certyfikaty jakości. 12. Aktualnie obowiązujące umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 13. Dokumenty potwierdzające wykonywanie badań przez specjalistę/specjalistów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej (specjalizacje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie), w laboratorium w którym będą realizowane świadczenia. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 15. Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku gdy składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych. 16. Jeżeli Oferent jest spółką cywilną wymagane jest dołączenie do oferty kopii umowy spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Oferenta. Ponadto każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest dostarczyć indywidualny wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej. Udzielający Zamówienie może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. IX. Kryteria oceny i wyboru ofert Kryteria: 1 Wartość cenowa oferty 80 punktów Strona 4 z 14

5 2 Doświadczenie 10 punktów 3 Jakość 10 punktów RAZEM: 100 punktów Sposób oceny: 1. Kryterium nr 1 Wartość cenowa oferty: W = (Cn:Cb) * waga kryterium Cn najniższa oferowana wartość cenowa oferty nie podlegającej odrzuceniu Cb wartość cenowa oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu, Wartość cenowa podana w ofercie powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: wartość netto, podatek VAT, koszty ubezpieczenia, transportu, wszystkie rabaty, upusty, podatki i inne jeżeli występują. 2. Kryterium nr 2 Doświadczenie: a) doświadczenie liczba aktualnie obowiązujących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w oparciu o przedstawione wraz z ofertą kserokopie umów do 7 punktów brak umów od 1 do 5 umów od 6 do 10 umów powyżej 10 umów 0 punktów 2 punkty 4 punkty 7 punktów b) okres funkcjonowania Przyjmującego Zamówienie na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w latach 3 punkty W = (Ub:Umax)* 3 Ub liczba lat funkcjonowania na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu Umax najwyższa udokumentowana liczba lat funkcjonowania na rynku usług diagnostyki laboratoryjnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 3. Kryterium nr 3 - Jakość: posiadanie certyfikatów jakości: 17025:2005, 15189:2007 lub 9001:2008 posiadanie certyfikatu akredytacyjnego wykonywanie badań przez specjalistę/ów z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium, w którym będą realizowane świadczenia 4 punkty 2 punkty 4 punkty Wartość punktowa oferty = suma punktów uzyskanych dla poszczególnych kryteriów Oferta, która uzyska największą wartość punktową (sumę punktów) zostanie uznana za najkorzystniejszą. X. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Przyjmujący Zamówienie przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszych Strona 5 z 14

6 Szczegółowych Warunkach. 2. Przyjmujący Zamówienie możne złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia. Oferty cząstkowe nie będą brane pod uwagę. 4. Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem ustalonym przez Udzielającego Zamówienia. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna być napisana w języku polskim. Oświadczenia i dokumenty złożone w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. 7. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela/pełnomocnika Przyjmującego Zamówienie, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 8. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszych Szczegółowych warunków. 9. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane, a wszelkie poprawki naniesione w sposób czytelny, parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczątką Przyjmującego Zamówienie i napisem: "Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej". 11. Załącznikami do oferty powinny być dokumenty wymienione w rozdziale VIII. 12. Cenę należy wyliczyć w Załączniku Nr 2 do niniejszych szczegółowych warunków konkursu w PLN cyfrowo i słownie do dwóch miejsc po przecinku. 13. Cena winna być ceną kompletną i ostateczną uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe koszty, a w szczególności dostarczanie probówek oraz koszt transportu materiału z siedziby Udzielającego Zamówienie oraz dowozu wyników badań, 14. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz jest stała w okresie obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że może ulec zmianie przy ustawowej zmianie podatku VAT. XI. Miejsce i termin składania ofert 1. Zaklejoną ofertę należy złożyć do dnia roku do godz. 10:00 w Sekretariacie Udzielającego Zamówienia. 2. Przyjmujący Zamówienie może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. XII. Termin związania ofertą Przyjmujący Zamówienie pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. XIII. Miejsce i tryb otwarcia ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Udzielającego Zamówienia. 2. Otwarcie ofert przeprowadza komisja konkursowa. XIV. Przebieg, rozstrzygnięcie i wyniki konkursu 1. Komisja konkursowa rozstrzygnie wyniki postępowania do dnia roku. Przebieg konkursu 1. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności: stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki konkursu ofert, a które zostały odrzucone, Strona 6 z 14

7 przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, wybiera najkorzystniejsze oferty albo nie przyjmuje żadnej z ofert. 2. Komisja konkursowa odrzuca ofertę: złożoną przez Przyjmującego Zamówienie po terminie, zawierającą nieprawdziwe informacje, jeżeli Przyjmujący Zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w Szczegółowych warunkach konkursu ofert. 3. Dyrektor unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy : nie wpłynęła żadna oferta, odrzucono wszystkie oferty, nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcia umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć, kwota najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę, którą ZOZ w Skarżysku-Kamiennej przeznaczył na finansowanie świadczeń. Rozstrzygnięcie konkursu, warunki zawarcia umowy 1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 2. Wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie. 3. Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich Przyjmujących Zamówienie o zakończeniu i wynikach konkursu. 4. Udzielający Zamówienie zawrze umowę (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert) z oferentem, którego oferta odpowiada warunkom formalnym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 5. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny. 7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konkursu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Środki odwoławcze i skargi 1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu zakończenia postępowania Przyjmujący Zamówienie może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu7, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on bezzasadny. 3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia. 4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej ZOZ Skarżysko Kamienna. 6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 7. Przyjmujący Zamówienie, który bierze udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora ZOZ w Skarżysku-Kamiennej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w czasie jego rozpatrzenia. Strona 7 z 14

8 XV. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy; 2. Załącznik nr 2 Proponowane ceny badań, 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie potwierdzające akceptację warunków współpracy, 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie potwierdzające akceptację warunków współpracy, 5. Załącznik nr 5 Wzór Umowy. Strona 8 z 14

9 Szczegółowy zakres świadczeń przedmiotu postępowania konkursowego Lp. 1 Nazwa badania ALERGOLOGIA IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus Grupa badań Szacunkowa ilość badań na rok Wymagany czas wykonania badania 50 3 dni 2 IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae 50 3 dni 3 IgE sp. sierść kota 20 3 dni 4 IgE sp. sierść psa 20 3 dni 5 IgE sp. sierść konia 20 3 dni 6 IgE sp. naskórek królika 20 3 dni 7 IgE sp. białko jajka 20 3 dni 8 IgE sp. czekolada 20 3 dni 9 IgE sp. soja 20 3 dni 10 IgE sp. orzech leszczyny 20 3 dni 11 IgE sp. mleko krowie 20 3 dni 12 IgE sp. pomidor 20 3 dni 13 IgE sp. orzech włoski 20 3 dni 14 IgE sp. wieprzowina 20 3 dni 15 IgE sp. indyk 20 3 dni 16 IgE sp. dorsz 20 3 dni 17 IgE sp. marchew 20 3 dni 18 IgE sp. pomarańcza 20 3 dni 19 IgE sp. ziemniak 20 3 dni 20 IgE sp. pszenica 20 3 dni 21 IgE sp. truskawka 20 3 dni 22 IgE sp. jabłko 20 3 dni 23 IgE sp. żyto 20 3 dni 24 IgE sp. żółtko jajka 20 3 dni 25 IgE sp. gluten (gliadyna) 20 3 dni 26 IgE sp. kiwi 20 3 dni 27 IgE sp. seler 20 3 dni 28 IgE sp. ryż 20 3 dni 29 IgE sp. banan 20 3 dni 30 IgE sp. kakao 20 3 dni 31 IgE sp. latex 20 3 dni 32 IgE sp. Penicillium notatum 20 3 dni 33 IgE sp. Cladosporium herbarum 20 3 dni 34 IgE sp. Aspergillus fumigatus 20 3 dni 35 IgE sp. Mucor racemosus 20 3 dni 36 IgE sp. Alternaria tenuis 20 3 dni 37 IgE sp. olcha 20 3 dni 38 IgE sp. brzoza 20 3 dni 39 IgE sp. leszczyna 20 3 dni Dodatkowe wymagania Strona 9 z 14

10 40 IgE sp. bylica pospolita 20 3 dni 41 Panel alergenów - mieszany dni 42 Panel alergenów oddechowych dni 43 Panel alergenów pokarmowych dni 44 Panel traw 20 5 dni 45 IgE sp. soja 20 3 dni 46 IgE sp. mąka pszenna 20 3 dni 47 IgE sp. mąka żytnia 20 3 dni 48 IgE sp. krewetki 20 3 dni AUTOIMMUNOLOGIA 49 Antykoagulant toczniowy 50 5 dni 50 P/c. p.transglutaminazie tkankowej (anty-tgt) w kl. IgG met. ELISA Grupa badań dni 51 P/c. p.transglutaminazie tkankowej (anty-ttg) w kl. IgA met. ELISA dni 52 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF dni 53 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF dni 54 P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF dni 55 P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF dni 56 P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF dni 57 P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (panca i canca) met. IIF dni 58 P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISAGrupa badań dni 59 P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF dni 60 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA dni 61 P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA dni 62 P/c anty CCP dni 63 P/c. p. Komórkom wątroby badanie kompleksowe (LSPA, LMA, LKMA, SLA, BCA) dni 64 Pakiet - panel wątrobowy (ANA1,ASMA,AMA,LKM) dni 65 Panel jelitowy (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met dni IIF 66 Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-lkm, anty-lsp, anty-sla) met. IIF, DID dni 67 P/c. p. dsdna met. IIF dni 68 Przeciwciała przeciwmikrosomalne LKM dni 69 P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-achr) met. RIA 5 14 dni 70 ANA dni 71 ANA dni LEKI + TOKSYKOLOGIA 72 Digoksyna, ilościowo 20 3 dni 73 Kwas walproinowy, ilościowo 30 3 dni 74 Fenytoina, ilościowo 10 3 dni Strona 10 z 14

11 75 Karbamazepina, ilościowo 20 3 dni 76 Lit, ilościowo 10 3 dni 77 Glikol etylenowy, ilościowo 5 2 dni 78 Metanol, ilościowo 5 2 dni CHEMIA KLINICZNA 79 LDL metodą bezpośrednią 20 3 dni 80 Odczyn Walera-Rosego dni 81 Ferrytyna dni 82 Lipaza 20 3 dni 83 C 4 dopełniacza 10 3 dni 84 Transferyna dni UKŁAD KRZEPNIĘCIA 85 Antytrombina III, aktywność godziny 86 Białko C, aktywność 30 2 dni 87 Białko S wolne 30 2 dni 88 Oporność na aktywne białko C 30 3 dni 89 Czynnik V Leiden 30 5 dni 90 Mutacja genu protrombiny 30 5 dni MARKERY NOWOTWOROWE 91 HE dni 92 ROMA(Ca125+HE4+algorytm oceny ryzyka) 10 7 dni 93 SCC 10 7 dni 94 AFP 30 3 dni 95 CYFRA dni 96 CA dni DIAGNOSTYKA CUKRZYCY 97 C-peptyd 15 3 dni 98 Insulina 20 3 dni 99 P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty- GAD) dni P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty- 100 GAD) IgG -ilościowo dni DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY 101 anty TPO dni 102 P/c. p. receptorom TSH (TRAb) 50 7 dni 103 anty TG dni INNE HORMONY I METABOLITY hydroksykortykosteroidy w DZM 5 14 dni ketosteroidy w DZM 5 14 dni Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-106 HIAA) dni 107 Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) dni 108 Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) dni 109 Gastryna 10 7 dni hydroksyprogesteron dni 111 Androstendion dni 112 DHEA 20 3 dni 113 DHEA-SO dni 114 Testosteron wolny 10 6 dni Strona 11 z 14

12 115 Kortyzol dni 116 Parathormon 20 6 dni 117 Serotonina dni 118 Estriol 10 7 dni 119 Kacytonina 5 7 dni 120 ACTH dni 121 Aldosteron 5 14 dni 122 Cystatyna C dni INFEKCJE 123 Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG 5 14 dni 124 Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot 5 14 dni 125 Chlamydia pneumoniae IgG dni 126 Chlamydia pneumoniae IgM dni 127 Chlamydia trachomatis IgG dni 128 Chlamydia trachomatis IgM dni 129 CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność 5 10 dni 130 Cytomegalia IgG 60 5 dni 131 Cytomegalia IgM 80 5 dni 132 Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR jakościowo 30 3 dni 133 HAV przeciwciała IgM 10 7 dni 134 HAV met. Real Time PCR, jakościowo 5 15 dni 135 HBe antygen dni 136 HBe przeciwciała dni 137 HBV met. PCR, genotypowanie A - H dni 138 HBV met. PCR, ilościowo dni 139 HBV met. PCR, jakościowo dni 140 HCV met. PCR, genotypowanie dni 141 HCV met. PCR, ilościowo dni 142 HCV met. PCR, jakościowo dni 143 HIV test potwierdzenia met. western-blot dni 144 HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo dni 145 HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo dni 146 HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo dni 147 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA+Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG+Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM dni 148 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM dni 149 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG dni 150 Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA dni 151 Pneumocystis carinii IgG 5 21 dni 152 Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF 5 21 dni 153 Pneumocystis carinii IgM 5 21 dni 154 Pneumocystis carinii wymaz 5 21 dni 155 Różyczka (Rubella virus) IgG dni 156 Różyczka (Rubella virus) IgM dni Strona 12 z 14

13 157 Toksokaroza (Toxocara canis) IgG 5 21 dni 158 Toksoplazmoza IgA dni 159 Yersinia spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) dni P/ciała p/antygenowi kapsydowemu VCA wirusa 160 Ep.-Bara dni 161 Diagnostyka Cryptosporidioza 5 30 dni 162 Diagnostyka Campylobacter jejuni 5 30 dni 163 Malaria - jakościowo 5 21 dni 164 HBc przeciwciała IgM 20 14dni 165 HBc przeciwciała całkowite dni 166 CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność dni 167 Toksoplazmoza IgG, awidność dni 168 Kiła test potwierdzenia 5 14 dni 169 Mycoplasma pneumoniae IgG dni 170 Mycoplasma pneumoniae IgM dni 171 Ospa (varicella zoster) IgG 5 14 dni 172 Ospa (varicella zoster) IgG 5 14 dni 173 Borelioza IgG 80 5 dni, 174 Borelioza IgM 80 5 dni 175 Borelioza Western-blot IgG dni 176 Borelioza Western-blot IgM dni 177 Bruceloza IgG 5 14 dni 178 Bruceloza IgM 5 14 dni 179 Helicobacter pylori IgG 0 3 dni 180 Helicobacter pylori w kale 30 5 dni 181 Giargia lamblia w kale dni 182 Legionella IgM 10 7 dni 183 Legionella IgG 10 7 dni 184 Legionella IgM + IgG łącznie 10 7 dni 185 Tężec IgG 10 7 dni INNE 186 Mielogram dni 187 Konwertaza angiotensyny 5 21 dni 188 Fibronektyna dni 189 Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 50 3 dni 190 Witamina B dni 191 Poziom miedzi ( surowica + mocz) dni 192 Poziom miedzi w surowicy dni 193 Poziom ceruloplazminy dni 194 Poziom porfiryn w moczu 10 5 dni 195 Poziom koproporfiryn w moczu 10 5 dni 196 Poziom porfobilinogenu w moczu 10 5 dni 197 Poziom kwasu foliowego dni 198 Białko oligoklonalne (wynik zawiera następujące parametry: ocena przepuszczalności bariery krew/mózg, wskaźnik Linka-Tibilinga, detekcja prążków oligoklonalnych met.izoelektroogniskowania, stosunek stężenia białka w PMR do stężenia białka w surowicy) dni Strona 13 z 14

14 199 Witamina D3 metabolit 25(OH) dni 200 Białko Bence-Jonesa w moczu 20 5 dni 201 Proteinogram dni 202 Kariotyp - badanie cytogenetyczne dni 203 Hemoglobina płodowa 5 7 dni BAKTERIOLOGIA 204 Gruźlica preparat bezpośredni 30 3 dni 205 Grużlica- posiew 30 Max.10 tygodni 206 Gruźlica -Antybiogram do posiewu 30 Max.10 tygodni 207 Diagnostyka bakterii beztlenowych( posiew) 50 7 dni 208 Diagnostyka bakterii beztlenowych( posiew + identyfikacja+lekowrażliwość) 50 7 dni 209 Rzeżączka- hodowla-posiew 10 7 dni 210 Rzeżączka- hodowla-posiew + identyfikacja) 10 7 dni 211 QUANTYFERON szybki test w kier. gruźlicy 20 do 14 dni Strona 14 z 14

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich.

w zakresie: 1. Opieki lekarskiej. 2. Dyżurów lekarskich. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej i Leczenia Bólu wraz z opieką nad pacjentami przebywającymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na całodobowe udzielanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71) 733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail: kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ul.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych oraz dyżurów lekarskich w oddziale Chirurgicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...;

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa oferenta :... Numer NIP, REGON.. Numer wpisu do właściwego rejestru wojewody...; FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr /2012 Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu z dnia. Zawiercie, dnia... NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ( wpisać zakres zgodnie z treścią ogłoszenia)......

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015

FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT NR 5/2015 Załącznik nr 1 do Warunków Szczegółowych Konkurs Ofert Nr 5/2015 Nazwa i adres Zamawiającego: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice FORMULARZ OFERTOWY KONKURS OFERT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE REGULAMIN KONKURSU NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Opracował: Sprawdził Zatwierdził: Kierownik Dział Kadr i Płac Radca Prawny Dyrektor Szamotuły 2014 1 I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik

FORMULARZ CENOWY. Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: Załącznik nr 2. Wartość (3x4) Czas oczekiwania na wynik Załącznik nr 2 FORMULARZ CENOWY Rodzaj oraz ilość badań laboratoryjnych: L.p. Nazwa badania Szacunkowa ilość na 12 m-cy Cena jednostko wa Wartość (3x4) Rodzaj materiału do badania Czas oczekiwania na wynik

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: badania przewodnictwa we włóknach ruchowych jednego nerwu: badania przewodnictwa we włóknach czuciowych jednego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na świadczenie usług medycznych Węgorzewo, dn. 22.10.2015 r. Podstawa prawna: Konkurs ofert ogłoszono w oparciu o: Art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/ 2012 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.04.2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań laboratoryjnych w kierunku: 3. diagnostyki rzeżączki I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA ## Pieczątka firmowa z pełną nazwą oferenta Załącznik nr 5 do umowy nr MIEJSCE WYKONANIA BADANIA Lp Nazwa badania Nazwa laboratorium Adres laboratorium 1 Cholinoesteraza 2 Lipaza 3 4 Odczyn Waalera-Rosego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie 38-480 Rymanów, ul. Piłsudskiego 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 37 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 17 lutego 2012 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Bardziej szczegółowo

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA):

ORGAN OGŁASZAJĄCY KONKURS (UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA): SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH UDZIELANIE KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH Z ZAKRESU PSYCHOLOGII KLINICZNEJ UDZIELANYCH DLA PACJENTÓWE HOSPITALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2. Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:... ... Adres oferenta: ... NIP:... REGON:... Nr telefonu:..

Formularz ofertowy. Załącznik nr 2. Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:... ... Adres oferenta: ... NIP:... REGON:... Nr telefonu:.. Formularz ofertowy Załącznik nr Dane dotyczące Oferenta: Pełna nazwa oferenta:....... Adres oferenta:...... NIP:... REGON:... Nr telefonu:.. Nr fax:... Adres e-mail:... 1 Formularz ofertowy - cenowy DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41.

Sygn sprawy: KK/114-1/2015 OGŁOSZENIE. Prezesa Zarządu. Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Spółka z o. o. 89-300 Wyrzysk ; ul. 20 Stycznia 41. Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 tel.: 67 286 26 22 67 286 22 41 67 286 22 42 fax: 67 28 62 622 e-mail: zp@szpitalwyrzysk.com url:http://www.szpitalwyrzysk.com

Bardziej szczegółowo

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł

Rodzaj badania Ilość Cena jednostkowa w zł Załącznik nr 1 PAKIET I Lp w zł 1 Helicobacter pylori IgM w surowicy 2 Helicobacter pylori IgG w surowicy 3 Toksoplazmoza IgM 500 4 Toksoplazmoza IgG 500 5 Toksawidność IgG 6 Borelioza IgM - ilościowo

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 127/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 27.11.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów

Szczegółowe warunki konkursu. Poprzedzające zawarcie umowy na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2 tel /(033) 499-18-00 zp fax /(033) 499-18-10 NIP 937-00-10-797 REGON 000640923 www.szpitalbystra.pl email: zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 134/2014 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 05.12.2014 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 38-600 Lesko, ul.kazimierza Wielkiego 4 e-mail: administracja@spzozlesko.pl Internet: www.spzozlesko.pl Znak sprawy: SPZOZ.II.431/K/2013

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego.

Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Warunki konkursu dotyczące zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w ramach badań diagnostycznych Rezonansu magnetycznego. Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59/2015 Dyrektora SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie z dnia 11.05.2015 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Strona 1 z 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 315 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy z dnia 6 listopada 2013 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena

Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena Cennik badań laboratoryjnych obowiązuje do 17.02.2015 r. Opis świadczenia SYSTEM Cena - Mocz: badanie ogólne + osad MoczBadOgólne+osad 22,00 zł - DZM oznaczenie stężenia cukru w moczu DZMStężCukruWmoczu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badao densytometrycznych dla pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Zabrze, dnia 03.01.2012

Bardziej szczegółowo

Cena 1 oznaczenia netto PLN

Cena 1 oznaczenia netto PLN / pieczęć oferenta/..., data... PAKIET I - BADANIA WIRUSOLOGICZNE Lp. Rodzaj oznaczenia. Ilość oznaczeń 1 anty-hbc IgM 15 2 anty HBc Total 15 3 anty-hbe 5 4 Hbe antygen 20 5 MONONUKLEOZA 30 IgG 6 MONONUKLEOZA

Bardziej szczegółowo

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH - USŁUGI KONTRAKTOWE DLA TECHNIKÓW NA ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA BADANIA LABORATORYJNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Konkurs Ofert IGICHP/K-1/PAT/11 Warszawa, dn. 28.11.2011 r. IGICHP/K-1/PAT/11 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki patomorfologicznej wykonywanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne

Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Zadanie 1 - Badania specjalistyczne Rodzaj badania wynik w dniach 1. 17-OH Progesteron 7 25 2. ACTH (hormon adenokortykotropowy) 7 30 3. AFP (alfa-fetoproteina) 5 30 4. AMH 7 30 5. Aldosteron 7 5 6. Alfa1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy:

I. INFORMACJE OGÓLNE. 3. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o przepisy: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BOLESŁAWCU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa i adres Udzielającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH Termin składania ofert: 25.04.2016 r. godz. 10.00. Podstawa prawna przeprowadzenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na wykonywaniu opisów badań RTG oraz Tomografii Komputerowej w oparciu o teleradiologię dla pacjentów Zespołu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI LEKARSKIEJ W DNI POWSZEDNIE I ŚWIĄTECZNE w zakresie: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnym Szpitalu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 5/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 23.11.2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT

PODSTAWOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... /2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego z dnia...2015 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00

Witamina D3 Metabolit 25 (OH) 115,00 ACTH 35,00 Kortyzol 35,00 17-hydroksykortykosteroidy w DZM 100,00 17-ketosterydy w DZM 90,00 Aldosteron 45,00 Cennik ZUM M-P-K Mocz - badanie ogólne 10,00 OB 6,00 Morfologia krwi (pełna) 14,00 Morfologia krwi (podstawowa) 10,00 Rozmaz krwi (manualnie) 8,00 PT (INR) 12,00 APTT 12,00 Fibrynogen 14,00 D-dimer- ilościowo

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ WYJAZDOWEJ OIEKI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikiem stanowią integralną część umowy.

UMOWA nr. 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikiem stanowią integralną część umowy. Załącznik nr 3 do SWKO UMOWA nr zawarta w dniu..w MIŃSKU MAZOWIECKIM pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szpitalnej 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Formularz oferty. prowadzonej przez. 3. Krajowego Rejestru Sądowego.. 4. Ewidencji Działalności Gospodarczej. ... (pieczęć oferenta) Formularz oferty na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych,

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, ZNAK SPRAWY: POSUM/KO/5/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznym Usług Medycznych, I. PODSTAWA PRAWNA PROWADZENIA KONKURSU OFERT Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT

MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO KONKURSU OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w tym pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy i lekarzy specjalistów w Oddziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert Wrocław, 12.04. 2012r. Nr sprawy: 5/SPEC/DCZP/2012/K SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK) dla zamówienia dokonywanego w trybie konkursu ofert (na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 11/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 12 marca 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015

Szczegółowe warunki. Nr konkursu: 2/NM/2015 Nr konkursu: 2/NM/2015 Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, na potrzeby Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu zakresie: elektroterapii

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DEBLINIE UL. RYNEK 14, 08 530 DĘBLIN TEL. 814 502 255, 814 502 274 Podstawa prawna: art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (jednolity

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI POSTĘPOWANIA w sprawie zawarcia umów o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Numer postępowania: 2/FDS/2015 Bydgoszcz, dnia 01.09. 2015 r. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert I. Udzielający zamówienia Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.

Sposób przygotowania oferty : 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Nr sprawy: BOZ-503-K-4/15 Szczegółowe warunki konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, r.

Zielona Góra, r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU OFERT W SPRAWIE ZAWIERANIA UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ZIELONEJ GÓRZE Zielona Góra, 30.11.2015 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Postępowanie nr Ozorków, 11.12. 2012r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W OZORKOWIE Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 18/NHR-K/2016 Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 18/NHR-K/2016 Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 18/NHR-K/2016 Bydgoszcz, dnia 1 czerwca 2016 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie badań formularz cenowy

Zestawienie badań formularz cenowy Załącznik nr 2 L.p. Nazwa badania Zestawienie badań formularz cenowy Ilość badań w ujęciu dwuletnim 1 Mocz - badanie ogólne 4 536 2 OB 3 083 3 Morfologia krwi (pełna) 5 079 4 Rozmaz krwi (manualnie) 109

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne

CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne Nazwa Cena Materiał do badań Pobranie materiału,00 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW- POŁUDNIE ul. Szwedzka 27, 30-3 Kraków, Tel. CENNIK BADAŃ Laboratorium: NZOZ Południe - Laboratorium Centralne

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 30/NHR-K/2014 Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 30/NHR-K/2014 Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 30/NHR-K/2014 Bydgoszcz, dnia 14 marca 2014r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO) Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-514 Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana

Bardziej szczegółowo

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT

NIP: 823-14-22-165, REGON: 000306779. Znak sprawy:fz-312-30 /14 Sokołów Podlaski 12.11.2014 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT Częstochowa, dnia 17.09.2014r. REGULAMIN KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na świadczenia w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: ERM- 4022/3/15 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Secjalistycznego w Rzeszowie w zakresie: 1. Stomatologii zachowawczej na okres od 01.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, Gorlice tel SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice tel. 18 35 53 564 Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 17/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 27.04.2015 r.

numer postępowania: 17/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 27.04.2015 r. numer postępowania: 17/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 27.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu KRZESZOWICE Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, zwany dalej ORNR

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO

Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO Formularz asortymentowo - cenowy zał. nr 5 do SWKO L.p. Nazwa badania laboratoryjnego Ilość badań w roku (w sztukach) Hematologia 1 Leukocyty z rozmazem 35 2 Retikulocyty 2 3 Płytki (metoda manualna) 25

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Ogólny Wykonywanych badań Lp. Rodzaj badania Cena w złotych 1 Morfologia krwi (podstawowa) 5,50 2 Morfologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT DLA LEKARZY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1 Zasady ogólne 1. Regulamin przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7

tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 tel.: 15 8433 205 fax: 15 8420 672 e-mail: sekretariat@szpital-stw.com www.szpital-stw.com 1/7 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM

KONKURS OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY STRZEGOM GMINA STRZEGOM 58-150 Strzegom, Rynek 38 o g ł a s z a na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 01/010/ 1/2012 z dnia 11.01. 2012 roku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Na wyłonienie wykonawcy świadczeń zdrowotnych w zespołach ratownictwa medycznego przez ratowników

Bardziej szczegółowo

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona,

2) Dyrektor - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu lub osoba przez niego upoważniona, Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2014 Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z dnia 18.11.2014 r. w sprawie wejścia w życie Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE RTG. POSUM/KO/4/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: RADIODIOLOGII W SZCZEGÓLNOŚCI OBEJMUJĄCEJ DIAGNOSTYKĘ OBRAZOWĄ ORAZ POMOC DORAŹNA I WIECZOROWA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie

WARUNKI KONKURSU. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku K O N K U R S U O F E R T. w przedmiocie: na podstawie WARUNKI KONKURSU Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zwany dalej Udzielającym zamówienia zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie K O N K U R S U O F E R T

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2015 Prezesa Zarządu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (dawniej: NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert

Ogłoszenie. Załączniki do pobrania: 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert 2. Formularze ofert Ogłoszenie Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. 2013.217

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE PIELĘGNIARSKICH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o. o. I. Informacje ogólne: 1. Niniejsze szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella

1 Na nosicielstwo do książeczki zdrowia( 3 krotnie) LP. Rodzaj badania krotne badanie w kierunku Salmonella,Shigella Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mikrobiologicznych dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego sp.z o.o w Chrzanowie. I. Uwagi wstępne: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo